SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Baixar para ler offline
A PREHISTORIA

●  A prehistoria
  designa o período de
  tempo transcurrido
  dende a aparición do
  primiero ser humano
  ata a invención da
  escritura.
IDADE DE PEDRA

●  Neolítico: (5.ooo.ooo-  ●  Paleolítico: (1o.ooo-
  1o.ooo a.C)   O ser    35.ooo a.C) O ser
  humano era nómade e     humano era sedentario,
  deprerador, dominaba     produtor (traballaban a
  o lume, vivían en      agricultura).
  grupos reducidos,      domesticaban animais,
  pintaban arte mobiliar    traballaban a pedra e
  e rupestre.         inventaron a cerámica.
IDADE DOS METAIS
●  Utilizaban o metal.
●  Especializáronse no
  traballo do metal.
●  Invención da roda.
●  Utilización de animais
  coma medio de
  transporte.
●  Estratificación social.
●  Novos modelos artísticos
AS CIVILIZACIÓNS URBANAS
      (IV milenio a.C en Exipto e Mesopomia)

●  Producían agricultura con
  excedentes.
●  Sociedade moi xerarquizada
  e variedade de profesións.
●  Organización política, social
  e administrativa.
●  Cultura avanzada e
  invención da escritura.
●  Arte oficial (ao servizo dos
  reis e dos faraóns)
AS CIVILIZACIÓNS CLÁSICAS


CIVILIZACIÓN GREGA
           VS
             CIVILIZACIÓN ROMANA
A CIVILIZACIÓN GREGA
              (3ooo-3o a.C)
●  Importancia das polis
➔  Atenas (democracia)
➔  Esparta (oligarquía)
●  Sociedade: cidadáns, persoas
  libres e escravos.
●  Economía: a g r i c u l t u r a ,
  gandeiría, artesanía e comercio.
●  Cultura: a p o r t a c i ó n s e n
  filosofía, matemáticas e
  literaura.
●  Arte:beleza ideal=harmonía,
  proporción e equilibrio.
A CIVILIZACIÓN ROMANA
              (753 a.C – 476 d.C)
●  Evolución política:
  -Monarquía: o rei ostentaba todo o
  poder   -República: o senado é o
  organismo con maior poder.
  -Imperio: o poder concéntrase no
  emperador.
●  Economía urbana e escravisra.
●  Sociedade desigual: persoas libres:
  cidadáns, non cidadáns e escravos.
●  Cultura: O latín é a lingua común en
  todo o imperio. Lexislación: o dereito
  romano. Arte funcional: acuedutos,
  pontes, calzadas...
A IDADE MEDIA
            (dende o século V ata o século XV)
●  A Idade Media foi un período de
  aproximadamente mil anos que se
  caracterizou polo predominio do
  Cristianismo en todas as esferas da vida
  humana en Europa. A ese período ás veces
  chámaselle pexorativamente “idade das
  tebras”, pois non tería ningunha creación
  filosófica ou científica autónoma. Tal idea
  é criticada por moitos da actual xeración de
  estudosos da historia da ciencia, que
  tenden a ver o período de desenvolvemento
  económico e tecnolóxico que comezou por
  volta do século XII, (permitido por factores
  como a diminución das invasións bárbaras,
  mudanzas climáticas, etc.), como un
  importante requisito para o
  desenvolvemento científico na era
  moderna.
O IMPERIO BIZANTINO I
             (395-1453a.C)

●  Capital: Constantinopla.
●  É o Imperio de Occidente
  trala divisón do Imperio
  romano en dúas unidades
  políticas: Imperio de Oriente
  e Imperio de Occidente.
●  A época de maior esplendor foi
  a do reinado de Xustiniano o
  Grande    (séc.VI) que se
  caracterizou pola expansión
  territorial, as reformas
  administrativas e lexislativas, e
  o desenvolvemento cultural e
  artístico.
O IMPERIO BIZANTINO II
   (395-1453a.C)

       ●  A pervivencia do Imperio
         bizantino durante tanto tempo
         debeuse ás seguintes causas:
       ➔  Prosperidade económica.
       ➔  Nexo cultural e comercial ente
         Occidente e Oriente.
       ➔  Administración eficaz que
         consolidou o poder central.
       ➔  Exército: resistiu as invasións
         bárbaras e as invasións
         islamistas.
O ISLAM I

●  Islam=Sumisión a Deus
●  Relixión monoteísta fundada
  por Mahoma que extendeu por
  Occidente ata a península
  Iberica (Al-Andalus
  converteuse nun dos focos
  culturais de época e serviu de
  ponte entre o Islam e a Europa
  cristiá feudal) e por Oriente
  expandiuse ata a India.
O ISLAM II
●  As características que definiron o Islam foron:                  -Prospera
  a economía. A principal base económica: o comercio, forte moeda (dinar ou dirhen) centros
  de intercambio: As cidades.                           - Sociedade
  esturada por diferenzas relixiosas e económicas:                     1º
  -MUSULMÁNS
  -Aristocracia con poder político e económico.
  -Grupo social intermedio: comerciantes e artesáns.
  -Masa popular sen propiedades.
  2º -NON MUSULMÁNS
  -Poboación sometida,pagaban máis impostos, aínda que conservaban súas propiedades e
  relixion propia.
  -Poder político:                                    1º-
  Califa: autoridade máxima (política relixiosa)                      2º-
  Visires: autoridade da administración central.                      3º-
  Emires: autoridade da administración territorial.                    4º-
  Exército moi poderoso.
  -Cultura: avances técnicos e intelectuais en medicina, astronomía, matemáticas, filosofía...
  -Arte: riqueza decorativa na arquitectura (formas xeométricas e vexetais, arcos de diversos
  tipos e cerámica vidrada).
  Escaso desenvolvemento da escritura e pintura por estar prohibida a reperentación de imaxes
  na doctrina islámica.
EUROPA OCCIDENTAL
       CRISTIÁ: O FEUDALISMO
●  Século V: A parte occidental do Imperio romano sufriu as invasións dos pobos bárbaros que
   se  foron establecendo e formando diversos reinos (carolinxio, franco,    ostrogodo,
   visigodo...).
●  Séculos X-XIII: Desenvolveuse en grande parte en Europa un novo sistema socioeconómico
   e político:
   1.Grupos sociais ou estamentos pechados:
      - Os privilixiados: nobres, clero ( non pagaban impostos e rexíansepor leis especiais )
      - Os non privilixiados: campesiños,burgueses( comerciantes) e marxinadaos.
  2.Relacións de vasalaxe e fidelidade ás persoas de rango superior a cambio de protección e
   manutención. Deu lugar a unha estrutura socio-política piramidal con maior poder para a
   nobreza.
  3.Economía feudal: explotación agraria autosuficiente (reserva e mansos). A partir do XI:
   burgos = cidades con actividade como o comercio e a artesanía ; esta última organizábase en
   gremios.
  4.Cultura clerical e relixiosa. Arte: románico e gótico.
A TRANSICIÓN AO MUNDO MODERNO

         A BAIXA IDADE MEDIA
●              Séculos XIV e XV
●
  CRISE E INESTABILIDADE POLÍTICA E ECONÓMICA.
  -Ecommía en crise a consecuencia da “peste negra” (1348-1350): baixada de
  prezos dos produtos agrícolas por falta de consumidores.          -
  Emigración do campo á cidade ( moita man de obra, barata, que favoreceu o
  posterior capitalismo). Aparicion de compañías comerciais.         -
  Descenso demográfico (provocado polas guerras, fame e epidemias: ``peste
  negra´´), conflitos sociais e persecucións de grupos relixiosos minoritarios
  (xudeus).
  -Política: crise do réxime feudal. Loitas entre nobres e monarcas que rematan
  coa recuperación do poder real.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...
[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...
[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...
Bruno Camargo
 
Alta Idade Média
Alta Idade Média Alta Idade Média
Alta Idade Média
Janayna Lira
 
Início da história idade antiga (roma)
Início da história  idade antiga (roma)Início da história  idade antiga (roma)
Início da história idade antiga (roma)
Aninha Alves
 

Mais procurados (20)

Feudalimo baixaidademedia
Feudalimo baixaidademediaFeudalimo baixaidademedia
Feudalimo baixaidademedia
 
Feudalimo baixaidademedia
Feudalimo baixaidademediaFeudalimo baixaidademedia
Feudalimo baixaidademedia
 
[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...
[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...
[Resumo] Sociedade Feudal: Características Sociais, Econômicas, Políticas e ...
 
Alta idade média ok
Alta idade média  okAlta idade média  ok
Alta idade média ok
 
UFCD - CP4 - Processos Identitários
UFCD - CP4 - Processos IdentitáriosUFCD - CP4 - Processos Identitários
UFCD - CP4 - Processos Identitários
 
Alta Idade Média
Alta Idade Média Alta Idade Média
Alta Idade Média
 
Início da história idade antiga (roma)
Início da história  idade antiga (roma)Início da história  idade antiga (roma)
Início da história idade antiga (roma)
 
Aula 04 idade média
Aula 04  idade médiaAula 04  idade média
Aula 04 idade média
 
Cultura do mosteiro contextualização
Cultura do mosteiro  contextualizaçãoCultura do mosteiro  contextualização
Cultura do mosteiro contextualização
 
www.EquarparaEnsinoMedio.com.br - História - Alta Idade Média
www.EquarparaEnsinoMedio.com.br - História - Alta Idade Médiawww.EquarparaEnsinoMedio.com.br - História - Alta Idade Média
www.EquarparaEnsinoMedio.com.br - História - Alta Idade Média
 
Idade media
Idade mediaIdade media
Idade media
 
A europa ocidental durante a idade média
A europa ocidental durante a idade médiaA europa ocidental durante a idade média
A europa ocidental durante a idade média
 
Idade Média
Idade MédiaIdade Média
Idade Média
 
A crise do império romano
A crise do império romanoA crise do império romano
A crise do império romano
 
A cultura do mosteiro
A cultura do mosteiroA cultura do mosteiro
A cultura do mosteiro
 
Império Bizantino 2020
Império Bizantino 2020Império Bizantino 2020
Império Bizantino 2020
 
A Idade Média
A Idade MédiaA Idade Média
A Idade Média
 
A queda do imperio romano do ocidente
A queda do imperio romano do ocidenteA queda do imperio romano do ocidente
A queda do imperio romano do ocidente
 
3 feudalismo
3 feudalismo3 feudalismo
3 feudalismo
 
Império romano ascensão e crise
Império romano ascensão e crise Império romano ascensão e crise
Império romano ascensão e crise
 

Destaque

TTA: Theme Scavenger Hunt
TTA: Theme Scavenger HuntTTA: Theme Scavenger Hunt
TTA: Theme Scavenger Hunt
Jeanette Murphy
 
Tech Teams A,B.C Photo Examples
Tech Teams A,B.C Photo ExamplesTech Teams A,B.C Photo Examples
Tech Teams A,B.C Photo Examples
Jeanette Murphy
 
TTD - I Spy: 6 Living Things
TTD - I Spy: 6 Living ThingsTTD - I Spy: 6 Living Things
TTD - I Spy: 6 Living Things
Jeanette Murphy
 
Jeff Martin: Portfolio
Jeff Martin: PortfolioJeff Martin: Portfolio
Jeff Martin: Portfolio
Jeff Martin
 
Gwp Week12
Gwp Week12Gwp Week12
Gwp Week12
I M
 
Miracle Of A Digit
Miracle Of A DigitMiracle Of A Digit
Miracle Of A Digit
diretruth
 
TTB - Five Important Things About Me
TTB - Five Important Things About MeTTB - Five Important Things About Me
TTB - Five Important Things About Me
Jeanette Murphy
 
Digital Natives
Digital NativesDigital Natives
Digital Natives
nhanna
 
Gwp Week13
Gwp Week13Gwp Week13
Gwp Week13
I M
 
Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)
Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)
Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)
Mahmoud Osman
 

Destaque (20)

Diapositiva alvaro
Diapositiva alvaroDiapositiva alvaro
Diapositiva alvaro
 
Term 4, Week 3, 2010
Term 4, Week 3, 2010Term 4, Week 3, 2010
Term 4, Week 3, 2010
 
Actuaquiz 2012 anim
Actuaquiz 2012 animActuaquiz 2012 anim
Actuaquiz 2012 anim
 
TTA: Theme Scavenger Hunt
TTA: Theme Scavenger HuntTTA: Theme Scavenger Hunt
TTA: Theme Scavenger Hunt
 
Tech Teams A,B.C Photo Examples
Tech Teams A,B.C Photo ExamplesTech Teams A,B.C Photo Examples
Tech Teams A,B.C Photo Examples
 
TTD - I Spy: 6 Living Things
TTD - I Spy: 6 Living ThingsTTD - I Spy: 6 Living Things
TTD - I Spy: 6 Living Things
 
Jeff Martin: Portfolio
Jeff Martin: PortfolioJeff Martin: Portfolio
Jeff Martin: Portfolio
 
Skema Bm Kertas2 Set1
Skema Bm Kertas2 Set1Skema Bm Kertas2 Set1
Skema Bm Kertas2 Set1
 
Gwp Week12
Gwp Week12Gwp Week12
Gwp Week12
 
Wings™ Brochure US
Wings™ Brochure USWings™ Brochure US
Wings™ Brochure US
 
Miracle Of A Digit
Miracle Of A DigitMiracle Of A Digit
Miracle Of A Digit
 
Design Patterns (MSDN Webcast)
Design Patterns (MSDN Webcast)Design Patterns (MSDN Webcast)
Design Patterns (MSDN Webcast)
 
TTB - Five Important Things About Me
TTB - Five Important Things About MeTTB - Five Important Things About Me
TTB - Five Important Things About Me
 
Digital Natives
Digital NativesDigital Natives
Digital Natives
 
E Learners Presentation
E Learners PresentationE Learners Presentation
E Learners Presentation
 
Diffusion-Limited Aggregation
Diffusion-Limited AggregationDiffusion-Limited Aggregation
Diffusion-Limited Aggregation
 
Gwp Week13
Gwp Week13Gwp Week13
Gwp Week13
 
Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)
Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)
Centrifugal+Pump+Main[1].+Seminar+(Tt$)
 
I spy
I spyI spy
I spy
 
911 Jour 1
911 Jour 1911 Jour 1
911 Jour 1
 

Semelhante a A Historia

Feudalismo - baixa idade média
Feudalismo - baixa idade médiaFeudalismo - baixa idade média
Feudalismo - baixa idade média
Charlies Ponciano
 
Arte pré colombiana
Arte pré colombianaArte pré colombiana
Arte pré colombiana
bjuzazah
 
1º estudo de história - 7º ano – fevereiro
1º estudo de história  - 7º ano – fevereiro 1º estudo de história  - 7º ano – fevereiro
1º estudo de história - 7º ano – fevereiro
Luiza Collet
 
Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)
Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)
Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)
Bruno Marques
 
Um passeio na historia
Um passeio na historiaUm passeio na historia
Um passeio na historia
Vania Ribeiro
 

Semelhante a A Historia (20)

Evolucao das Artes Visuais
Evolucao das Artes VisuaisEvolucao das Artes Visuais
Evolucao das Artes Visuais
 
Feudalismo - baixa idade média
Feudalismo - baixa idade médiaFeudalismo - baixa idade média
Feudalismo - baixa idade média
 
Arte pré colombiana
Arte pré colombianaArte pré colombiana
Arte pré colombiana
 
3° ano - Civilização Romana - aula 2
3° ano - Civilização Romana - aula 23° ano - Civilização Romana - aula 2
3° ano - Civilização Romana - aula 2
 
1º estudo de história - 7º ano – fevereiro
1º estudo de história  - 7º ano – fevereiro 1º estudo de história  - 7º ano – fevereiro
1º estudo de história - 7º ano – fevereiro
 
Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)
Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)
Os Tempos Modernos (Renascimento e Reforma)
 
Historia7e8ano
Historia7e8anoHistoria7e8ano
Historia7e8ano
 
O antigo regime: regra e exceção
O antigo regime: regra e exceçãoO antigo regime: regra e exceção
O antigo regime: regra e exceção
 
Aula_Fundamentos1.pdf
Aula_Fundamentos1.pdfAula_Fundamentos1.pdf
Aula_Fundamentos1.pdf
 
Feudalimo 3
Feudalimo 3Feudalimo 3
Feudalimo 3
 
Revisional PISM I
Revisional PISM IRevisional PISM I
Revisional PISM I
 
Texto Introdutório - Renascimento Cultural
Texto Introdutório - Renascimento CulturalTexto Introdutório - Renascimento Cultural
Texto Introdutório - Renascimento Cultural
 
Grécia Antiga
Grécia AntigaGrécia Antiga
Grécia Antiga
 
Império romano
Império romanoImpério romano
Império romano
 
ROMANOS.pptx
ROMANOS.pptxROMANOS.pptx
ROMANOS.pptx
 
Os Tempos Modernos
Os Tempos Modernos Os Tempos Modernos
Os Tempos Modernos
 
Pré vestibular Murialdo - aula Europa medieval.
Pré vestibular Murialdo - aula Europa medieval.Pré vestibular Murialdo - aula Europa medieval.
Pré vestibular Murialdo - aula Europa medieval.
 
Um passeio na historia
Um passeio na historiaUm passeio na historia
Um passeio na historia
 
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma
Antiguidade Clássica: Grécia e RomaAntiguidade Clássica: Grécia e Roma
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma
 
2bimestre-161116215357.pdf
2bimestre-161116215357.pdf2bimestre-161116215357.pdf
2bimestre-161116215357.pdf
 

Último

Último (8)

Entrevistas, artigos, livros & citações de Paulo Pagliusi
Entrevistas, artigos, livros & citações de Paulo PagliusiEntrevistas, artigos, livros & citações de Paulo Pagliusi
Entrevistas, artigos, livros & citações de Paulo Pagliusi
 
ATIVIDADE 1 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - 52_2024.docx
ATIVIDADE 1 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - 52_2024.docxATIVIDADE 1 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - 52_2024.docx
ATIVIDADE 1 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - 52_2024.docx
 
COI CENTRO DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS NAS USINAS
COI CENTRO DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS NAS USINASCOI CENTRO DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS NAS USINAS
COI CENTRO DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS NAS USINAS
 
Convergência TO e TI nas Usinas - Setor Sucroenergético
Convergência TO e TI nas Usinas - Setor SucroenergéticoConvergência TO e TI nas Usinas - Setor Sucroenergético
Convergência TO e TI nas Usinas - Setor Sucroenergético
 
Aula 01 - Introducao a Processamento de Frutos e Hortalicas.pdf
Aula 01 - Introducao a Processamento de Frutos e Hortalicas.pdfAula 01 - Introducao a Processamento de Frutos e Hortalicas.pdf
Aula 01 - Introducao a Processamento de Frutos e Hortalicas.pdf
 
Palestras sobre Cibersegurança em Eventos - Paulo Pagliusi
Palestras sobre Cibersegurança em Eventos - Paulo PagliusiPalestras sobre Cibersegurança em Eventos - Paulo Pagliusi
Palestras sobre Cibersegurança em Eventos - Paulo Pagliusi
 
ATIVIDADE 1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO - 52_2024.docx
ATIVIDADE 1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO - 52_2024.docxATIVIDADE 1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO - 52_2024.docx
ATIVIDADE 1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO - 52_2024.docx
 
ATIVIDADE 1 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - 52_2024.docx
ATIVIDADE 1 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - 52_2024.docxATIVIDADE 1 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - 52_2024.docx
ATIVIDADE 1 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - 52_2024.docx
 

A Historia

 • 1.
 • 2. A PREHISTORIA ● A prehistoria designa o período de tempo transcurrido dende a aparición do primiero ser humano ata a invención da escritura.
 • 3. IDADE DE PEDRA ● Neolítico: (5.ooo.ooo- ● Paleolítico: (1o.ooo- 1o.ooo a.C) O ser 35.ooo a.C) O ser humano era nómade e humano era sedentario, deprerador, dominaba produtor (traballaban a o lume, vivían en agricultura). grupos reducidos, domesticaban animais, pintaban arte mobiliar traballaban a pedra e e rupestre. inventaron a cerámica.
 • 4. IDADE DOS METAIS ● Utilizaban o metal. ● Especializáronse no traballo do metal. ● Invención da roda. ● Utilización de animais coma medio de transporte. ● Estratificación social. ● Novos modelos artísticos
 • 5. AS CIVILIZACIÓNS URBANAS (IV milenio a.C en Exipto e Mesopomia) ● Producían agricultura con excedentes. ● Sociedade moi xerarquizada e variedade de profesións. ● Organización política, social e administrativa. ● Cultura avanzada e invención da escritura. ● Arte oficial (ao servizo dos reis e dos faraóns)
 • 6. AS CIVILIZACIÓNS CLÁSICAS CIVILIZACIÓN GREGA VS CIVILIZACIÓN ROMANA
 • 7. A CIVILIZACIÓN GREGA (3ooo-3o a.C) ● Importancia das polis ➔ Atenas (democracia) ➔ Esparta (oligarquía) ● Sociedade: cidadáns, persoas libres e escravos. ● Economía: a g r i c u l t u r a , gandeiría, artesanía e comercio. ● Cultura: a p o r t a c i ó n s e n filosofía, matemáticas e literaura. ● Arte:beleza ideal=harmonía, proporción e equilibrio.
 • 8. A CIVILIZACIÓN ROMANA (753 a.C – 476 d.C) ● Evolución política: -Monarquía: o rei ostentaba todo o poder -República: o senado é o organismo con maior poder. -Imperio: o poder concéntrase no emperador. ● Economía urbana e escravisra. ● Sociedade desigual: persoas libres: cidadáns, non cidadáns e escravos. ● Cultura: O latín é a lingua común en todo o imperio. Lexislación: o dereito romano. Arte funcional: acuedutos, pontes, calzadas...
 • 9. A IDADE MEDIA (dende o século V ata o século XV) ● A Idade Media foi un período de aproximadamente mil anos que se caracterizou polo predominio do Cristianismo en todas as esferas da vida humana en Europa. A ese período ás veces chámaselle pexorativamente “idade das tebras”, pois non tería ningunha creación filosófica ou científica autónoma. Tal idea é criticada por moitos da actual xeración de estudosos da historia da ciencia, que tenden a ver o período de desenvolvemento económico e tecnolóxico que comezou por volta do século XII, (permitido por factores como a diminución das invasións bárbaras, mudanzas climáticas, etc.), como un importante requisito para o desenvolvemento científico na era moderna.
 • 10. O IMPERIO BIZANTINO I (395-1453a.C) ● Capital: Constantinopla. ● É o Imperio de Occidente trala divisón do Imperio romano en dúas unidades políticas: Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. ● A época de maior esplendor foi a do reinado de Xustiniano o Grande (séc.VI) que se caracterizou pola expansión territorial, as reformas administrativas e lexislativas, e o desenvolvemento cultural e artístico.
 • 11. O IMPERIO BIZANTINO II (395-1453a.C) ● A pervivencia do Imperio bizantino durante tanto tempo debeuse ás seguintes causas: ➔ Prosperidade económica. ➔ Nexo cultural e comercial ente Occidente e Oriente. ➔ Administración eficaz que consolidou o poder central. ➔ Exército: resistiu as invasións bárbaras e as invasións islamistas.
 • 12. O ISLAM I ● Islam=Sumisión a Deus ● Relixión monoteísta fundada por Mahoma que extendeu por Occidente ata a península Iberica (Al-Andalus converteuse nun dos focos culturais de época e serviu de ponte entre o Islam e a Europa cristiá feudal) e por Oriente expandiuse ata a India.
 • 13. O ISLAM II ● As características que definiron o Islam foron: -Prospera a economía. A principal base económica: o comercio, forte moeda (dinar ou dirhen) centros de intercambio: As cidades. - Sociedade esturada por diferenzas relixiosas e económicas: 1º -MUSULMÁNS -Aristocracia con poder político e económico. -Grupo social intermedio: comerciantes e artesáns. -Masa popular sen propiedades. 2º -NON MUSULMÁNS -Poboación sometida,pagaban máis impostos, aínda que conservaban súas propiedades e relixion propia. -Poder político: 1º- Califa: autoridade máxima (política relixiosa) 2º- Visires: autoridade da administración central. 3º- Emires: autoridade da administración territorial. 4º- Exército moi poderoso. -Cultura: avances técnicos e intelectuais en medicina, astronomía, matemáticas, filosofía... -Arte: riqueza decorativa na arquitectura (formas xeométricas e vexetais, arcos de diversos tipos e cerámica vidrada). Escaso desenvolvemento da escritura e pintura por estar prohibida a reperentación de imaxes na doctrina islámica.
 • 14. EUROPA OCCIDENTAL CRISTIÁ: O FEUDALISMO ● Século V: A parte occidental do Imperio romano sufriu as invasións dos pobos bárbaros que se foron establecendo e formando diversos reinos (carolinxio, franco, ostrogodo, visigodo...). ● Séculos X-XIII: Desenvolveuse en grande parte en Europa un novo sistema socioeconómico e político: 1.Grupos sociais ou estamentos pechados: - Os privilixiados: nobres, clero ( non pagaban impostos e rexíansepor leis especiais ) - Os non privilixiados: campesiños,burgueses( comerciantes) e marxinadaos. 2.Relacións de vasalaxe e fidelidade ás persoas de rango superior a cambio de protección e manutención. Deu lugar a unha estrutura socio-política piramidal con maior poder para a nobreza. 3.Economía feudal: explotación agraria autosuficiente (reserva e mansos). A partir do XI: burgos = cidades con actividade como o comercio e a artesanía ; esta última organizábase en gremios. 4.Cultura clerical e relixiosa. Arte: románico e gótico.
 • 15. A TRANSICIÓN AO MUNDO MODERNO A BAIXA IDADE MEDIA ● Séculos XIV e XV ● CRISE E INESTABILIDADE POLÍTICA E ECONÓMICA. -Ecommía en crise a consecuencia da “peste negra” (1348-1350): baixada de prezos dos produtos agrícolas por falta de consumidores. - Emigración do campo á cidade ( moita man de obra, barata, que favoreceu o posterior capitalismo). Aparicion de compañías comerciais. - Descenso demográfico (provocado polas guerras, fame e epidemias: ``peste negra´´), conflitos sociais e persecucións de grupos relixiosos minoritarios (xudeus). -Política: crise do réxime feudal. Loitas entre nobres e monarcas que rematan coa recuperación do poder real.