PNT 025 Atos - Livro II

210 visualizações

Publicada em

Aula ministrada na Igreja Cristã Evangélica de Brasília em 03 MAIO 15. Versa sobre os três pregadores e compõem os slides que tratam sobre o livro de Atos e compõem o Panorama do Novo Testamento.

Publicada em: Espiritual
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

PNT 025 Atos - Livro II

  1. 1. 4 <OJ*iO LC®L1| FAT H Lama» alma a . a.› a. aIa; Ia aa: :a. iriam-. ÉIIIM-«ÔJKmgzÃÍlIJo-; Ê>Ê3?%Í? m
  2. 2. .z, 1111137 7 I]s Trêk Pre aalaares à K 1 ~ ra. ,w-[uFla WP» a a _ : :AIIHÃLÀHIIL ; .;À'la| gI¡a| !Ia| A.›-HE aaaaaaaaa: : ma; ií; aaaa: aa: :aaaa: ÍE! 'À| AVA'À“YÁA a H ' aa T' "' M¡ IL »yíulz amu-a. «HPI t t' | | rt ? Paiva a l7'.1 aa r. , a a Ja _A_ , a a a| l'. |u"u. ~ am. a. l,l_. .laaa. ., am. . uma. aa, _. |.J, .a| _. , .II, .| _. ..! .|aIll. ll. ›., »vv-í 4- '"*'~-'-jñ'v7-~ ama-aaa: :: aaam aaa: aaaaamlaazaaa: aaa : :aaacaaa a aaa amam' , a â. .âa. aAa? aaAu. _. í%¡': i7IJafaa uaaLa; ; ma aaaaaaaa. : asaaaaaacaaaesa faaaaaaaaaztv IJERSEGHIEÃU emana a Iaaaaa ° k “Emma aam : amam _ana ãmaaaaaaea : aum Amam a ma; aaaaaaaaaaaaa. «i a: »L. LEa; E.! aaaa a Smaaaaaaaaaaaaag, L vam am . Illalãçjüaa aaa am, arma¡ : :aaauaaaaaaoaamaaíeaíaa ama A 113m; aa; .Imuaaaaaâaía caama" «ma» : «;. :'.5;. a*a! aa“a, a J » É lmggeqNwS-A¡ Image. Uúuüêdlognballsunvey
  3. 3. _aí _ _l _fàí_ í v ".23 : mt - y _ _ . ~ ' : '- _, _.: ã_ : G1, › .2 A, - y' "* 7 ' " . “e ' 77 3"'7~<73§7Í'. á"¡'. vas' ". "-"7';77.¡ 2 _ . › *MP *- ›~ : z . t . _ pe_ _a J - . gmü-a-_gs . lavraa2 . . à aaeaataasateaasa, . / 7 à 7 7 í--v 7 7' ' 7 7 7 ' K I “ - "Emaaaaamam. aavamaaaam-sa aaaums sua aaaaamsaam a smamaasa! (BB-ABM) samaamaa mas Laaaaass, mas aumaaas aaa Çamama a ma Aaamammmaa, Fora (a aeasgaaaj_ assam como mas Dmovamsaas ma Caaicaa a aaa Asaa" (Aa BBARA). ÉSAULU. mma sua vaz. mavasaava a Icaaaa. amvaaaamaao casa aaús casa. aammasaamno amamams a muamaaas mana anca-aos a0 santana" (Aa 8.3.ARA). . '.' R_ E "Emaao. um amas ma Sammma amou a Fauna a ama ÚRDENÚU: : (8,28%) 'Aanumaa-aa, a vaa am maaaçan ma sua. PELO camammn aaasaaaaa sua massa aaa Jaausaaam a Gaza” (Aa 8.2B. ARA). sAULU (9.131)
  4. 4. . *a . [AÍLKRMS ü' Hat 'lhJGa-wíllaü4à um - - . . avroz a. . __ 5M 1_ 5._ me . .aos ate 8.31 “Tmaaaaamao, aaaamaamaaasa mooms ooa Daaaaamoaaaa a omamaoa ' (BB-ABM) samasooa oos Laoaaaos, oos aooaos oa Gamama a oa Aaaaamoaaa, asma Jaragua: assaaa como oas aaaaommoaas oa Gamma a oa Asma” (Aa GGARA). ; "Sauao. poa sua vaz. oavasaava a Ioaaaa. amvaoamoo casa apos casa. a aaaaasaamoo momams a moamamas mana JUGÁ-LUS ao caaoaaa" (Aa 8.3.ARA). “Emaao, om amoo oo Sammoaa amoo a aamma a ama oaaoamoo: (8,28%) 'Aaaomaaaa a aaa am oaaaçao ao soa, aaaao oamammo oasaaao ooa r oasoa oa Jaaaosaaaaa a Gaza” (Aa GEGARA). a a E "E, assam, Saoao aaaamamacao com aaas, a camammaaa com aaoaaoaoa * (9,181) am Jaaaosaaam. paaomamamoo com aooa a oosaoaa o Noma oo Sammoo" (Aa 9.28.ARA). hà" 7 M 7 7 “l
  5. 5. *a à ; aaÍa-rnzf_ M; '81_“88Ê_[Í_ü]_"§'; oeaaaasatesgl ' a7 ESTEVÃO EEHPE SAULÚ l A (samoo) (saoao) (sam) I " Assam. a aopaaa passava pop um aampo oa paz am aooa a . Jooaaa. Gmaaaaa a Samapaa. samoo ; aoaaacaoa a vavamoo mo aamop oo Sammop. E, pop maao oa copaoam paaopoaamomaoa paao Espapmo a asamao. a aopaaa opasma oaa a oaa am momapo" (Aa QBLARA)

×