SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 18
Baixar para ler offline
ELS NOSTRES PROJECTES
Us hem preparat un recull dels projectes que s'estan portant a terme a totes les classes.
Veureu que tot just es troben en una fase inicial i que tothom parteix d’una pregunta repte que
requereix fer una recerca sobre la qual no podem trobar la resposta únicament en un llibre.
Ara caldrà seguir investigant per resoldre el repte (consultant llibres, webs, vídeos,
experts/es...), tractant les informacions i estructurant totes les dades.
Creiem que aquest recull és un bon mitjà
perquè estigueu informats/des dels
projectes i els pugueu compartir amb els
vostres fills/es.
Esperem que us agradi aquest nou
4 r a t l l e s d e p r o j e c t e s !
A l a c l a s s e d e l a p l u j a e n s h e m f e t a l g u n e s p r e g u n t e s :
" Q U E S U R T E N E L S B O L E T S I E L S C A R G O L S "
" Q U E P O D E M X A F A R B A S S A L S A M B B O T E S
D ' A I G U A "
" Q U E E N S M U L L E M I P E R A I X Ò E N S H E M D E
T A P A R A M B I M P E R M E A B L E S I P A R A I G Ü E S "
H e m d e c i d i t r e p r o d u i r u n a e s c e n a d e p l u j a
a m b d i f e r e n t s t è c n i q u e s i p i n t u r e s .
" D e q u i n c o l o r é s l ' a i g u a ? "
E n s h e m d i b u i x a t a n o s a l t r e s m a t e i x o s , h e m f e t l a p l u j a , j a
t e n i m l ' i m p e r m e a b l e i l e s b o t e s p o s a d e s . E n c a r a e n s f a l t a
a g a f a r e l p a r a i g ü e s i a f e g i r e l s c a r g o l s i b o l e t s q u e e s t e m
p r e p a r a n t .
" B l a v a ! ! b l a n c a ! ! "
V à r e m c o m p r o v a r q u e l ' a i g u a n o t é c o l o r
EI a " Q u è p a s s a q u a n p l o u ? " " C o m é s l a p l u j a ? "
V à r e m f e r u n a r o t l l a n a p e r p a r l a r s o b r e l a
p l u j a : s e m p r e é s i g u a l , d e q u i n c o l o r l a
v e i e m . . . v a m d e c i d i r q u e e r a b l a v a .
I l a v a n d i b u i x a r ,
c a d a s c ú c o m s e l a
i m a g i n a v a .
N o u s p e r d e u e l r e s u l t a t f i n a l !
É s t r a n s p a r e n t
E n s a n i r e m f e n t m é s p r e g u n t e s p e r s e g u i r
i n v e s t i g a n t . . . " O n v a l ' a i g u a d e l a p l u j a ? "
" A L A T E R R A N E G R A C R E I X E R À L A P L A N T A "
" J O , T I N C A Q U E S T A T E R R A ( A S S E N Y A L A N T L A
T E R R A N E G R A ) A C A S A "
" A C A S A T I N C U N A P L A N T A A M B F L O R S "
EI b D e s p r é s d ' e x p e r i m e n t a r t o t
m a n i p u l a n t l l i u r e m e n t a m b l e s
n o s t r e s m a n s d i v e r s o s t i p u s d e
S Ò L S , e n s v a s o r t i r l a p r i m e r a
p r e g u n t a r e p t e . . .
O N C R E I X E N L E S
O N C R E I X E N L E S
P L A N T E S ?
P L A N T E S ?
G a i r e b é t o t s i t o t e s e s t e m s e g u r s i
s e g u r e s q u e a l a t e r r a d e c o l o r n e g r a
c r e i x e r à u n a p l a n t a .
P e r ò i e n a l t r e s t i p u s d e s ò l s ?
C O M P R O V E M - H O ! ! !
E L F O C É S D E C O L O R T A R O N J A I G R O C .
E L F O C C R E M A M O L T I E T F A S O R T I R S A N G .
E L F O C C R E M A E L S A R B R E S D E L S B O S C O S .
E L S B O M B E R S A P A G U E N E L F O C . F A N S E R V I R M A N G U E R E S .
D E L E S M A N G U E R E S S U R T A I G U A .
E L S C A M I O N S D E L S B O M B E R S T E N E N S I R E N E S .
A M B E L F O C D E L A C U I N A T A M B É E T P O T S C R E M A R .
J O E M V A I G C R E M A R A M B L ' E S P E L M A D E L P A S T Í S D ' A N I V E R S A R I .
Q U A N U N B O S C E S C R E M A , E S C R E M E N E L S A N I M A L S : E L S
E S Q U I R O L S , L E S P A P A L L O N E S , E L S O C E L L S , E L S C O N I L L S . . .
EI c
A l a c l a s s e d e l F O C h e m c o m e n ç a t e l p r o j e c t e f e n t
d i f e r e n t s c o n v e r s e s . H a n s o r t i t c o s e s m o l t i n t e r e s s a n t s :
H E M F E T U N D I B U I X
I N D I V I D U A L D E L F O C
T A M B É N ' H E M R E A L I T Z A T U N D E C O L . L E C T I U ,
F E T A P A R T I R D E L E S A P O R T A C I O N S D E T O T S .
D ’ U N S C A M I N S Q U E V A N A L E S C L A V A G U E R E S I L ’ A I G U A
D E L E S C L A V A G U E R E S P U J A E L C E L I L ’ A I G U A D E L R I U
L A T O R N A E L M A R .
D E L S N Ú V O L S Q U A N P L O U V E L ’ A I G U A .
D E L V A P O R D E L S N Ú V O L S .
D E L S E M B A S S A M E N T S .
L ’ A I G U A P A S S A P E R U N S T U B S .
EI 5A D ' O N S U R T L ' A I G U A ?
D I B U I X C O L · L E C T I U
A P A R T I R D ' A Q U E S T E S I D E E S P E R G R U P S V A M F E R U N
Després d'una llarga conversa, la idea que es va anar repetint és per on surt
l’aigua. A partir d’aquí vam formular la pregunta repte:
Algunes idees que van sorgir a la conversa són:
E S C R I V I M E L C I C L E D E L ' A I G U A
P E R P A R E L L E S
Després d'aquests dibuixos col·lectius va sorgir la idea del cicle de l'aigua.
Per parelles escrivim els passos del cicle de l'aigua per enganxar-lo a la xarxa
de relacions.
A P A R T I R D ' A Q U Í , F A R E M
L ' E X P E R I M E N T D ' O B S E R V A R
E L C I C L E D E L ' A I G U A C O M
A P A R E I X E N L E S
" B O M B O L L E S "
( E V A P O R A C I Ó ) .
EI 5b
Q U È N E C E S S I T E M P E R F E R F O C ?
" Q U I P R O V O C A E L F O C I P E R Q U È ? . . . . . "
" C O M P O D E M F E R F O C ? "
" Q U È P A S S A Q U A N E S C R E M A U N B O S C ?
" E L F O C S E M P R E É S D O L E N T ? "
" E L F O C I L E S F E S T E S "
" P E R Q U È E L F O C C R E M A ? "
F E M T R E S
G R U P S
C O O P E R A T I U S :
A la classe de les espurnes vam conversar molt sobre el FOC, els perills i els
beneficis que ens aporta. A partir d’aquí vam formular la pregunta repte:
ALGUNS HEM PINTAT I RETALLAT LES
LLETRES DE LA PREGUNTA REPTE
UNS ALTRES DIBUIXEM ELS COLORS DEL FOC EN UN MURAL COMÚ.
ELS ALTRES HEM FET UN LLISTAT:
ESTRIS PER FER FOC.
S E M P R E S U R T L A V A Q U A N E X P L O T A
U N V O L C À
C O M E N C E M A M B U N
T I Q U E T D E S O R T I D A
1R A
" H I H A H A G U T M A I U N V O L C À A S A N T J O A N ? "
" P E R Q U È L A L A V A É S V E R M E L L A ? "
" P O D E N T O R N A R A S O R T I R P L A N T E S D E S P R É S
D E L ' E X P L O S I Ó D ' U N V O L C À ? "
" C O M E S F O R M A L A L A V A D I N S D ' U N V O L C À ? "
VAM BUSCAR INFORMACIÓ I
DESPRÉS DE FER CONVERSA
ENS VAN SORGIR MOLTES
PREGUNTES QUE VOLEM
INVESTIGAR!
LA CLASSE DE LA LAVA JA TENIM PREGUNTA REPTE!
E S C R I U R E - L E S E N S
A J U D A A M I L L O R A R
L ' E X P R E S S I Ó
E S C R I T A I
C O M E N Ç A R A
S E P A R A R P A R A U L E S
C O R R E C T A M E N T !
A . L A C L A S S E D E L S T O R N A D O S , D E S P R É S D E F E R
M O L T E S C O N V E R S E S , M I R A R L L I B R E S , V Í D E O S I
C O M P A R T I R T O T E L Q U E S A B E M ,
J A T E N I M L A N O S T R A P R E G U N T A - R E P T E :
" P E R Q U È G I R E N E L S T O R N A D O S ? "
E L P R I M E R Q U E F E M É S P R O V A R D E F E R E L
D I B U I X D E C O M C R E I E M Q U E É S U N T O R N A D O . . .
A P A R T I R D ' A Q U Í E N S F E M M É S P R E G U N T E S :
" E L S T O R N A D O S T E N E N N O M ? "
" E L S T O R N A D O S P O D E N A I X E C A R U N A C A S A ? "
" P E R Q U È H I H A P A Ï S O S Q U E T E N E N M É S T O R N A D O S Q U E D ' A L T R E S ? "
" P O D E N H A V E R T O R N A D O S S O T A L ' A I G U A ? "
" A S A N T J O A N H I H A H A G U T M A I U N T O R N A D O ? "
" C O M E N S P O D E M P R O T E G I R D ' U N T O R N A D O ? "
1R B
E N G R U P S C O O P E R A T I U S P E N S E M L E S
N O S T R E S H I P Ò T E S I S , L E S E S C R I V I M I L E S
C O M P A R T I M A M B L A R E S T A D E L A C L A S S E
"ELS TORNADOS GIREN PERQUÈ S'AJUNTEM VENTS DE
MOLTS PAÏSOS."
"ELS TORNADOS GIREN PERQUÈ ES TROBEN VENTS
CALENTS I VENTS FREDS."
"ELS TORNADOS GIREN PERQUÈ ELS VENTS XOQUEN AMB
UN VENTILADOR"
"ELS TORNADOS GIREN QUAN EL VENT ES TROBA AMB
LES ONADES DEL MAR."
HAUREM DE BUSCAR UN EXPERT/A PERQUÈ ENS AJUDI A
COMPROBAR SI LES NOSTRES HIPÒTESIS SÓN ENCERTADES .
JA PODEM COMENÇAR A INVESTIGAR!!
2N A J a t e n i m l a n o s t r a p r i m e r a p r e g u n t a r e p t e p e r a i n v e s t i g a r :
QUAN PLOU LA LAVA S'APAGA ?
Per grups, entre
tots i totes
pensem,
conversem i
elaborem les
nostres hipòtesis.
Ara toca
comprovar-les!
La lava és líquida i no s'apaga amb l'aigua.
A vegades s'apaga i d'altres no, depèn de si la pluja és forta.
La lava no s'apaga perquè és més resistent que el foc.
Perquè s'apagui també depèn de la temperatura exterior.
Aquestes primeres setmanes ens ha sorgit un altre
repte relacionat amb el nom de la nostra classe. Sabem que el
volcà Kawah està molt lluny de casa nostra, amb l'ajuda del
Google Earth el busqem i el situem en un mapa mundi
Uaaau cal travessar
gairebé tot el món !
2N B A la classe de la geologia, després d'estones de conversa, entre tots i totes i en petits
grups, ens em fet moltes preguntes sobre els elements de la terra, però una d'elles
ens ha cridat molt l'atenció, és la nostra pregunta repte!!
Per què les persones que viuen a la part
oposada del planeta no cauen?
Aquesta pregunta ens ha portat a formular-nos altres com: Què és la gravetat?, què hi ha al fons
de la terra?
Hem descobert que la terra està formada per diferents capes, que nosaltres vivim a la capa
exterior que es diu escorça i que hi ha molts tipus de roques. Seguim investigant!!
Ens sentim
geòlogues i
geòlegs!!
3R A L a c l a s s e d e l D e s e r t j a
t e n i m p r e g u n t a r e p t e !
E n s h a n s o r g i t a l t r e s p r e g u n t e s q u e
t a m b é v o l e m i n v e s t i g a r . A r a p e r ò v o l e m
s a b e r O n s o n e l s d e s e r t ?
P r i m e r d e t o t h e m f e t h i p ò t e s i s d ' o n
p o d e m t r o b a r e l s d e s e r t s . P e r s a b e r o n
s o n e x a c t a m e n t h e m n e c e s s i t a t b u s c a r l a
i n f o r m a c i ó e n l l i b r e s .
A r a t o c a q u e p e r g r u p s e l s s i t u e m a l
m a p a , m i r a n t e n q u i n c o n t i n e n t
e s t a n . V o l e m s a b e r t a m b é e n e l s p a ï s o s
q u e e s t r o b e n e l s d e s e r t s m é s
i m p o r t a n t s d e l m ó n c o m e l d e s e r t d e l
S a h a r a , G o b i , A t a c a m a , . . .
H e m d e s c o b e r t q u e l ' A n t à r t i d a i
G r o e n l à n d i a s o n d e s e r t s g e l a t s ! ! !
" E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E R S O T A T E R R A G R À C I E S A
" E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E R S O T A T E R R A G R À C I E S A
L E S A R R E L S " .
L E S A R R E L S " .
" P O T S E R Q U E S I G U I Q U E Q U A N T R E U E N L ' A I R E É S
" P O T S E R Q U E S I G U I Q U E Q U A N T R E U E N L ' A I R E É S
Q U A N E N T R E N E N E R U P C I Ó " .
Q U A N E N T R E N E N E R U P C I Ó " .
" E L S V O L C A N S R E S P I R E N Q U A N N O T E N E N L A V A P E R
" E L S V O L C A N S R E S P I R E N Q U A N N O T E N E N L A V A P E R
D I N S " .
D I N S " .
" E L S V O L C A N S P O D E N R E S P I R A R P E R O N E R U P C I O N E N " .
" E L S V O L C A N S P O D E N R E S P I R A R P E R O N E R U P C I O N E N " .
" E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E L C R À T E R "
" E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E L C R À T E R "
" E L S V O L C A N S T E N E N P U L M O N S P E R R E S P I R A R ? "
" E L S V O L C A N S T E N E N P U L M O N S P E R R E S P I R A R ? "
" E L S V O L C A N S P O T S E R R E S P I R E N P E L F O R A T O P E L S
" E L S V O L C A N S P O T S E R R E S P I R E N P E L F O R A T O P E L S
C O S T A T S " .
C O S T A T S " .
A m b l e s h i p ò t e s i s e n s e n g r e s q u e m p e r c o m e n ç a r
A m b l e s h i p ò t e s i s e n s e n g r e s q u e m p e r c o m e n ç a r
l a n o s t r a i n v e s t i g a c i ó i e n s a j u d e n p e r t r o b a r l e s
l a n o s t r a i n v e s t i g a c i ó i e n s a j u d e n p e r t r o b a r l e s
r e s p o s t e s a l e s n o s t r e s p r e g u n t e s .
r e s p o s t e s a l e s n o s t r e s p r e g u n t e s .
3R B
L e s n e n e s i n e n s d e l a c l a s s e d e l s V o l c a n s , d e s p r é s d e
t e n i r l a n o s t r a p r e g u n t a - r e p t e , j a h e m c o m e n ç a t a f e r
h i p ò t e s i s s o b r e l e s s u b p r e g u n t e s d e l n o s t r e p r o j e c t e .
U n a d e l e s s u b p r e g u n t e s é s :
E L S V O L C A N S R E S P I R E N ?
H e m f e t l e s n o s t r e s h i p ò t e s i s :
"FÒSSILS, ARRELS, ROQUES I MINERALS, AIGÜES
"FÒSSILS, ARRELS, ROQUES I MINERALS, AIGÜES
SUBTERRÀNIES, RESTES D'ANIMALS
SUBTERRÀNIES, RESTES D'ANIMALS
PREHISTÒRICS, PLÀSTICS"
PREHISTÒRICS, PLÀSTICS"
"RESTES D'ANIMALS AQUÀTICS DE QUAN AQUEST
"RESTES D'ANIMALS AQUÀTICS DE QUAN AQUEST
TERRENY ESTAVA COBERT D'AIGUA"
TERRENY ESTAVA COBERT D'AIGUA"
COM HO FAREM?
Farem recerca amb els
Farem recerca amb els
Chromebooks.
Chromebooks.
La informació obtinguda la
La informació obtinguda la
presentarem a través
presentarem a través
d'esquemes i dibuixos.
d'esquemes i dibuixos.
Construirem
Construirem una maqueta.
una maqueta.
Ja tenim la nostra primera pregunta repte per a investigar:
QUÈ PODEM TROBAR AL SUBSÒL DEL PATI?
QUÈ PODEM TROBAR AL SUBSÒL DEL PATI?
Arrels de plantes
Arrels de plantes
Animals
Animals
Roques i minerals
Roques i minerals
Plàstics
Plàstics
4T A
HEM TROBAT:
4T B
Ja tenim la nostra primera pregunta repte per a investigar:
PER QUÈ HI HA TANTES PEDRES AL BOSC?
PER QUÈ HI HA TANTES PEDRES AL BOSC?
"PERQUÈ S'HAN MOGUT."
"PERQUÈ S'HAN MOGUT."
"PERQUÈ LA MUNTANYA S'HA ANAT DESFENT."
"PERQUÈ LA MUNTANYA S'HA ANAT DESFENT."
"ESTAVEN ENGANXADES DINS DE ROQUES MÉS GRANS I HAN CAIGUT."
"ESTAVEN ENGANXADES DINS DE ROQUES MÉS GRANS I HAN CAIGUT."
CERQUEM INFORMACIÓ
CERQUEM INFORMACIÓ
Hem utilitzat els Chromebooks
per cercar la informació que
necessitàvem.
Amb el Canva l'estem resumint en
esquemes.
FAREM UNA COL·LECCIÓ
FAREM UNA COL·LECCIÓ
DE ROQUES!
DE ROQUES!
SORTIM A INVESTIGAR
SORTIM A INVESTIGAR
Hem trobat molts tipus de minerals i
formacions rocoses al bosc.
Ja veureu quina col·lecció
estem preparant!
Primeres respostes de l'alumnat
5È A
E l s s u n a m i s , p e r c o m e n ç a r e l p r o j e c t e , e n s h e m p l a n t e j a t
u n a s è r i e d e p r e g u n t e s :
C o m e s f o r m a u n t s u n a m i ?
P E R R E S O L D R E A Q U E S T E S Q Ü E S T I O N S . . .
H E M C R E A T
H I P Ò T E S I S
S O B R E C O M
C O M E N C E N E L S
T S U N A M I S .
H i h a t s u n a m i s d e d i f e r e n t s t i p u s ?
A q u i n a v e l o c i t a t a v a n ç a u n t s u n a m i ?
A q u i n a a l ç a d a p o t a r r i b a r u n t s u n a m i ?
H i h a a l g u n a m a n e r a d e p a r a r u n t s u n a m i a c t i u ?
C o m a c a b e n e l s t s u n a m i s ?
H E M I M A G I N A T
I D I B U I X A T
C O M C R E I E M
Q U E É S U N
T S U N A M I .
H E M S I T U A T E N
U N M A P A
T S U N A M I S Q U E
H A N P A S S A T A L
L L A R G D E L
T E M P S .
E n t r e d ' a l t r e s .
T S U N A M I S
HEM VIST QUE LES PLAQUES TECTÒNIQUES HI TENEN ALGUNA
COSA A VEURE PERÒ NO SABEM MASSA QUÈ SÓN, ARA ENS TOCA
INVESTIGAR!
Com es forma un terratrèmol?
" E S F O R M E N Q U A N H I H A U N I M P A C T E A L P L A N E T A "
" E S F O R M E N P E R C U L P A D E L A C O N T A M I N A C I Ó D E L S
H U M A N S "
" E S F O R M E N Q U A N L A L A V A H A D E S O R T I R P E R U N V O L C À
I N O T É F O R A T P E R F E R - H O " .
H I P O T H A V E R U N
T E R R A T R È M O L A S A N T
J O A N ?
5È B
A P A R T I R D ' A Q U Í E N S H A S O R G I T L A
P R E G U N T A R E P T E :
HEM COMENÇAT EL NOSTRE PROJECTE DIBUIXANT, ESCRIVINT I COMPARTINT LES
NOSTRES IDEES SOBRE:
H e m c o m e n ç a t e l p r o j e c t e c o n v e r s a n t s o b r e l a i m p o r t à n c i a d e
l ' a i g u a p e r a t o t e s l e s f o r m e s d e v i d a i r e m a r c a n t l ' e s c a s s e t a t
d ' a i g u a q u e h i h a a r a a c a s a n o s t r a .
E n s h e m f e t m o l t e s p r e g u n t e s :
C E R Q U E M I N F O R M A C I Ó :
6È A
A partir d'aquí estem treballant en grups
d'experts, per poder cercar i compartir els
aprenentatges dels diferents àmbits de la xarxa
de relacions.
C o m e s v a d e s c o b r i r l ' a i g u a ?
H i h a a i g u a a l s a l t r e s p l a n e t e s ?
Q u a n t e s b a c t è r i e s p o d e n h a v e r - h i a l ' a i g u a p o t a b l e ?
E n q u i n m o m e n t d e l a h i s t ò r i a e s v a p o t a b i l i t z a r
l ' a i g u a ?
C o m e s f o r m e n l e s c o r r e n t s m a r i n e s ?
C o m p o d e n a f e c t a r a q u e s t e s c o r r e n t s a l s a n i m a l s
m a r i n s ?
C o m p o d e m e s t a l v i a r a i g u a ?
. . .
2o
H
L a O r g a n i t z a c i ó d e l e s N a c i o n s U n i d e s h a p l a n t e j a t a t o t s
e l s p a ï s o s " l ' A g e n d a 2 0 3 0 " , e s t r a c t a d e t e n i r e n c o m p t e
1 7 o b j e c t i u s d e d e s e n v o l u p a m e n t s o s t e n i b l e . H e m
c o m e n ç a t a t r e b a l l a r l ' O D S 1 3 q u e e n s p a r l a d e l ' a c c i ó p e l
c l i m a i h e m e l a b o r a t u n d e c à l e g p e r a j u d a r a m i n i m i t z a r
l a n o s t r a p e t j a d a e c o l ò g i c a a l a T e r r a .
T a m b é h e m a n a l i t z a t p e r g r u p s d ' e x p e r t s u n e s f o t o g r a f i e s ,
h e m c e r c a t l e s p a r a u l e s c l a u i h e m p o s a t u n t i t u l a r , a
p a r t i r d ' a q u í , i n i c i a r e m l a n o s t r a x a r x a d e r e l a c i o n s .
6È B
P E R C O M E N Ç A R A I N V E S T I G A R S A B E M Q U E :
P E R Q U È E L S C O L O R S D E L A T E R R A E S T A N C A N V I A N T ?
S O T A Z E R O

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Els nostres projectes - Novembre 2022.pdf

Presentación de negocio ilustrado neutral.pdf
Presentación de negocio ilustrado neutral.pdfPresentación de negocio ilustrado neutral.pdf
Presentación de negocio ilustrado neutral.pdfAntiaRivasAlvarez
 
Trabajooo
TrabajoooTrabajooo
TrabajoooDikori
 
investigación sobre las roboticas
investigación sobre las roboticasinvestigación sobre las roboticas
investigación sobre las roboticaszoraida282003
 
Guía de manifestación de cambios .pdf
Guía de manifestación de cambios .pdfGuía de manifestación de cambios .pdf
Guía de manifestación de cambios .pdfCamilaAlejandra96
 
Novedades de Agosto - Ediciones B
Novedades de Agosto - Ediciones BNovedades de Agosto - Ediciones B
Novedades de Agosto - Ediciones BLee Hoy
 
Actividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarial
Actividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarialActividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarial
Actividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarialYenisYaniraAbreuNovo
 
Pure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding BookPure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding BookLogan Jarrett
 
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSDOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSmarialissethfarfanco
 
Tipo de textos academicos
Tipo de textos academicosTipo de textos academicos
Tipo de textos academicosZulemiMndez
 
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]cristian martinez
 
Stjordi2013mitja
Stjordi2013mitjaStjordi2013mitja
Stjordi2013mitjaAbel 89
 
"LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS...
"LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS..."LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS...
"LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS...Coworking Cowo®
 

Semelhante a Els nostres projectes - Novembre 2022.pdf (20)

Presentación de negocio ilustrado neutral.pdf
Presentación de negocio ilustrado neutral.pdfPresentación de negocio ilustrado neutral.pdf
Presentación de negocio ilustrado neutral.pdf
 
Trabajooo
TrabajoooTrabajooo
Trabajooo
 
Grandes Ciudades
Grandes CiudadesGrandes Ciudades
Grandes Ciudades
 
CUADERNO-DISLEXIA.pdf
CUADERNO-DISLEXIA.pdfCUADERNO-DISLEXIA.pdf
CUADERNO-DISLEXIA.pdf
 
investigación sobre las roboticas
investigación sobre las roboticasinvestigación sobre las roboticas
investigación sobre las roboticas
 
Guía de manifestación de cambios .pdf
Guía de manifestación de cambios .pdfGuía de manifestación de cambios .pdf
Guía de manifestación de cambios .pdf
 
Novedades de Agosto - Ediciones B
Novedades de Agosto - Ediciones BNovedades de Agosto - Ediciones B
Novedades de Agosto - Ediciones B
 
Actividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarial
Actividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarialActividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarial
Actividad 1 mapa conceptual presupuesto empresarial
 
Pure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding BookPure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding Book
 
Jimena1 b redes sociales
Jimena1 b redes socialesJimena1 b redes sociales
Jimena1 b redes sociales
 
El magnesio
El magnesioEl magnesio
El magnesio
 
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSDOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
 
Tipo de textos academicos
Tipo de textos academicosTipo de textos academicos
Tipo de textos academicos
 
derechos humanos
derechos humanosderechos humanos
derechos humanos
 
NUTRICION
NUTRICIONNUTRICION
NUTRICION
 
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
 
Trabajooo
TrabajoooTrabajooo
Trabajooo
 
Pulpo1
Pulpo1Pulpo1
Pulpo1
 
Stjordi2013mitja
Stjordi2013mitjaStjordi2013mitja
Stjordi2013mitja
 
"LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS...
"LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS..."LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS...
"LasciaLaScia: le relazioni in Coworking"- Carola Davì e Laura Berni al CowoS...
 

Mais de SuperAdmin9

PROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola Ametllers
PROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola AmetllersPROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola Ametllers
PROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola AmetllersSuperAdmin9
 
4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers
4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers
4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola AmetllersSuperAdmin9
 
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St JoanSuperAdmin9
 
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf
4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf
4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES OCTUBRE.pdf
4 RATLLES OCTUBRE.pdf4 RATLLES OCTUBRE.pdf
4 RATLLES OCTUBRE.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES setembre 23-24
4 RATLLES setembre 23-244 RATLLES setembre 23-24
4 RATLLES setembre 23-24SuperAdmin9
 
4 RATLLES JUNY.pdf
4 RATLLES JUNY.pdf4 RATLLES JUNY.pdf
4 RATLLES JUNY.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES MAIG.pdf
4 RATLLES MAIG.pdf4 RATLLES MAIG.pdf
4 RATLLES MAIG.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES ABRIL.pdf
4 RATLLES ABRIL.pdf4 RATLLES ABRIL.pdf
4 RATLLES ABRIL.pdfSuperAdmin9
 
PEC-AMETLLERS-2023.pdf
PEC-AMETLLERS-2023.pdfPEC-AMETLLERS-2023.pdf
PEC-AMETLLERS-2023.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES FEBRER.pdf
4 RATLLES FEBRER.pdf4 RATLLES FEBRER.pdf
4 RATLLES FEBRER.pdfSuperAdmin9
 
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
 
Els nostres projectes.pdf
Els nostres projectes.pdfEls nostres projectes.pdf
Els nostres projectes.pdfSuperAdmin9
 
4 ratlles novembre.pdf
4 ratlles novembre.pdf4 ratlles novembre.pdf
4 ratlles novembre.pdfSuperAdmin9
 
4 ratlles octubre.pdf
4 ratlles octubre.pdf4 ratlles octubre.pdf
4 ratlles octubre.pdfSuperAdmin9
 

Mais de SuperAdmin9 (20)

PROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola Ametllers
PROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola AmetllersPROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola Ametllers
PROJECTES DE MARÇ 2024 - Escola Ametllers
 
4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers
4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers
4 RATLLES / ABRIL 2024 - Escola Ametllers
 
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
 
PGA 23-24.pdf
PGA 23-24.pdfPGA 23-24.pdf
PGA 23-24.pdf
 
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
 
4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf
4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf
4 RATLLES NOVEMBRE 23.pdf
 
4 RATLLES OCTUBRE.pdf
4 RATLLES OCTUBRE.pdf4 RATLLES OCTUBRE.pdf
4 RATLLES OCTUBRE.pdf
 
NOFC.pdf
NOFC.pdfNOFC.pdf
NOFC.pdf
 
4 RATLLES setembre 23-24
4 RATLLES setembre 23-244 RATLLES setembre 23-24
4 RATLLES setembre 23-24
 
4 RATLLES JUNY.pdf
4 RATLLES JUNY.pdf4 RATLLES JUNY.pdf
4 RATLLES JUNY.pdf
 
4 RATLLES MAIG.pdf
4 RATLLES MAIG.pdf4 RATLLES MAIG.pdf
4 RATLLES MAIG.pdf
 
4 RATLLES ABRIL.pdf
4 RATLLES ABRIL.pdf4 RATLLES ABRIL.pdf
4 RATLLES ABRIL.pdf
 
PEC-AMETLLERS-2023.pdf
PEC-AMETLLERS-2023.pdfPEC-AMETLLERS-2023.pdf
PEC-AMETLLERS-2023.pdf
 
4 RATLLES FEBRER.pdf
4 RATLLES FEBRER.pdf4 RATLLES FEBRER.pdf
4 RATLLES FEBRER.pdf
 
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
 
PLIC 21-22.pdf
PLIC 21-22.pdfPLIC 21-22.pdf
PLIC 21-22.pdf
 
PGA 22-23.pdf
PGA 22-23.pdfPGA 22-23.pdf
PGA 22-23.pdf
 
Els nostres projectes.pdf
Els nostres projectes.pdfEls nostres projectes.pdf
Els nostres projectes.pdf
 
4 ratlles novembre.pdf
4 ratlles novembre.pdf4 ratlles novembre.pdf
4 ratlles novembre.pdf
 
4 ratlles octubre.pdf
4 ratlles octubre.pdf4 ratlles octubre.pdf
4 ratlles octubre.pdf
 

Último

Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...
Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...
Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...nexocan937
 
As teorias de Lamarck e Darwin. Evolução
As teorias de Lamarck e Darwin. EvoluçãoAs teorias de Lamarck e Darwin. Evolução
As teorias de Lamarck e Darwin. Evoluçãoprofleticiasantosbio
 
Mini livro sanfona - Diga não ao bullying
Mini livro sanfona - Diga não ao bullyingMini livro sanfona - Diga não ao bullying
Mini livro sanfona - Diga não ao bullyingMary Alvarenga
 
Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024
Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024
Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024GleyceMoreiraXWeslle
 
As variações do uso da palavra "como" no texto
As variações do uso da palavra "como" no textoAs variações do uso da palavra "como" no texto
As variações do uso da palavra "como" no textoMariaPauladeSouzaTur
 
Ser Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitação
Ser Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitaçãoSer Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitação
Ser Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitaçãoJayaneSales1
 
Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...
Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...
Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...LuizHenriquedeAlmeid6
 
VACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTRE
VACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTREVACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTRE
VACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTREIVONETETAVARESRAMOS
 
Projeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETO
Projeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETOProjeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETO
Projeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETODouglasVasconcelosMa
 
Apreciação crítica -exercícios de escrita
Apreciação crítica -exercícios de escritaApreciação crítica -exercícios de escrita
Apreciação crítica -exercícios de escritaeliana862656
 
QUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptx
QUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptxQUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptx
QUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptxAntonioVieira539017
 
c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.
c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.
c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.azulassessoria9
 
Prova de Empreendedorismo com gabarito.pptx
Prova de Empreendedorismo com gabarito.pptxProva de Empreendedorismo com gabarito.pptx
Prova de Empreendedorismo com gabarito.pptxJosAurelioGoesChaves
 
Sistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terra
Sistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terraSistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terra
Sistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terraBiblioteca UCS
 
A Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão Linguística
A Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão LinguísticaA Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão Linguística
A Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão LinguísticaFernanda Ledesma
 
A área de ciências da religião no brasil 2023.ppsx
A área de ciências da religião no brasil 2023.ppsxA área de ciências da religião no brasil 2023.ppsx
A área de ciências da religião no brasil 2023.ppsxGilbraz Aragão
 
Mini livro sanfona - Povos Indigenas Brasileiros
Mini livro sanfona - Povos Indigenas BrasileirosMini livro sanfona - Povos Indigenas Brasileiros
Mini livro sanfona - Povos Indigenas BrasileirosMary Alvarenga
 
Slides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptx
Slides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptxSlides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptx
Slides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptxLuizHenriquedeAlmeid6
 
Free-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptx
Free-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptxFree-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptx
Free-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptxkarinasantiago54
 

Último (20)

Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...
Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...
Minha Luta (Mein Kampf), A História do País que Lutou contra a União Soviétic...
 
As teorias de Lamarck e Darwin. Evolução
As teorias de Lamarck e Darwin. EvoluçãoAs teorias de Lamarck e Darwin. Evolução
As teorias de Lamarck e Darwin. Evolução
 
Mini livro sanfona - Diga não ao bullying
Mini livro sanfona - Diga não ao bullyingMini livro sanfona - Diga não ao bullying
Mini livro sanfona - Diga não ao bullying
 
Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024
Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024
Apresentação sobre o Combate a Dengue 2024
 
As variações do uso da palavra "como" no texto
As variações do uso da palavra "como" no textoAs variações do uso da palavra "como" no texto
As variações do uso da palavra "como" no texto
 
“O AMANHÃ EXIGE O MELHOR DE HOJE” _
“O AMANHÃ EXIGE O MELHOR DE HOJE”    _“O AMANHÃ EXIGE O MELHOR DE HOJE”    _
“O AMANHÃ EXIGE O MELHOR DE HOJE” _
 
Ser Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitação
Ser Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitaçãoSer Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitação
Ser Mãe Atípica, uma jornada de amor e aceitação
 
Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...
Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...
Slides Lição 3, Betel, Ordenança para congregar e prestar culto racional, 2Tr...
 
VACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTRE
VACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTREVACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTRE
VACINAR E DOAR, É SÓ COMEÇAR - - 1º BIMESTRE
 
Projeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETO
Projeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETOProjeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETO
Projeto leitura HTPC abril - FORMAÇÃP SOBRE O PROJETO
 
Apreciação crítica -exercícios de escrita
Apreciação crítica -exercícios de escritaApreciação crítica -exercícios de escrita
Apreciação crítica -exercícios de escrita
 
QUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptx
QUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptxQUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptx
QUIZ – GEOGRAFIA - 8º ANO - PROVA MENSAL.pptx
 
c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.
c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.
c) O crime ocorreu na forma simples ou qualificada? Justifique.
 
Prova de Empreendedorismo com gabarito.pptx
Prova de Empreendedorismo com gabarito.pptxProva de Empreendedorismo com gabarito.pptx
Prova de Empreendedorismo com gabarito.pptx
 
Sistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terra
Sistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terraSistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terra
Sistema de Bibliotecas UCS - A descoberta da terra
 
A Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão Linguística
A Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão LinguísticaA Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão Linguística
A Inteligência Artificial na Educação e a Inclusão Linguística
 
A área de ciências da religião no brasil 2023.ppsx
A área de ciências da religião no brasil 2023.ppsxA área de ciências da religião no brasil 2023.ppsx
A área de ciências da religião no brasil 2023.ppsx
 
Mini livro sanfona - Povos Indigenas Brasileiros
Mini livro sanfona - Povos Indigenas BrasileirosMini livro sanfona - Povos Indigenas Brasileiros
Mini livro sanfona - Povos Indigenas Brasileiros
 
Slides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptx
Slides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptxSlides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptx
Slides Lição 01, Central Gospel, Os Sinais do Fim dos Tempos 2Tr24.pptx
 
Free-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptx
Free-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptxFree-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptx
Free-Netflix-PowerPoint-Template-pptheme-1.pptx
 

Els nostres projectes - Novembre 2022.pdf

 • 1. ELS NOSTRES PROJECTES Us hem preparat un recull dels projectes que s'estan portant a terme a totes les classes. Veureu que tot just es troben en una fase inicial i que tothom parteix d’una pregunta repte que requereix fer una recerca sobre la qual no podem trobar la resposta únicament en un llibre. Ara caldrà seguir investigant per resoldre el repte (consultant llibres, webs, vídeos, experts/es...), tractant les informacions i estructurant totes les dades. Creiem que aquest recull és un bon mitjà perquè estigueu informats/des dels projectes i els pugueu compartir amb els vostres fills/es. Esperem que us agradi aquest nou 4 r a t l l e s d e p r o j e c t e s !
 • 2. A l a c l a s s e d e l a p l u j a e n s h e m f e t a l g u n e s p r e g u n t e s : " Q U E S U R T E N E L S B O L E T S I E L S C A R G O L S " " Q U E P O D E M X A F A R B A S S A L S A M B B O T E S D ' A I G U A " " Q U E E N S M U L L E M I P E R A I X Ò E N S H E M D E T A P A R A M B I M P E R M E A B L E S I P A R A I G Ü E S " H e m d e c i d i t r e p r o d u i r u n a e s c e n a d e p l u j a a m b d i f e r e n t s t è c n i q u e s i p i n t u r e s . " D e q u i n c o l o r é s l ' a i g u a ? " E n s h e m d i b u i x a t a n o s a l t r e s m a t e i x o s , h e m f e t l a p l u j a , j a t e n i m l ' i m p e r m e a b l e i l e s b o t e s p o s a d e s . E n c a r a e n s f a l t a a g a f a r e l p a r a i g ü e s i a f e g i r e l s c a r g o l s i b o l e t s q u e e s t e m p r e p a r a n t . " B l a v a ! ! b l a n c a ! ! " V à r e m c o m p r o v a r q u e l ' a i g u a n o t é c o l o r EI a " Q u è p a s s a q u a n p l o u ? " " C o m é s l a p l u j a ? " V à r e m f e r u n a r o t l l a n a p e r p a r l a r s o b r e l a p l u j a : s e m p r e é s i g u a l , d e q u i n c o l o r l a v e i e m . . . v a m d e c i d i r q u e e r a b l a v a . I l a v a n d i b u i x a r , c a d a s c ú c o m s e l a i m a g i n a v a . N o u s p e r d e u e l r e s u l t a t f i n a l ! É s t r a n s p a r e n t E n s a n i r e m f e n t m é s p r e g u n t e s p e r s e g u i r i n v e s t i g a n t . . . " O n v a l ' a i g u a d e l a p l u j a ? "
 • 3. " A L A T E R R A N E G R A C R E I X E R À L A P L A N T A " " J O , T I N C A Q U E S T A T E R R A ( A S S E N Y A L A N T L A T E R R A N E G R A ) A C A S A " " A C A S A T I N C U N A P L A N T A A M B F L O R S " EI b D e s p r é s d ' e x p e r i m e n t a r t o t m a n i p u l a n t l l i u r e m e n t a m b l e s n o s t r e s m a n s d i v e r s o s t i p u s d e S Ò L S , e n s v a s o r t i r l a p r i m e r a p r e g u n t a r e p t e . . . O N C R E I X E N L E S O N C R E I X E N L E S P L A N T E S ? P L A N T E S ? G a i r e b é t o t s i t o t e s e s t e m s e g u r s i s e g u r e s q u e a l a t e r r a d e c o l o r n e g r a c r e i x e r à u n a p l a n t a . P e r ò i e n a l t r e s t i p u s d e s ò l s ? C O M P R O V E M - H O ! ! !
 • 4. E L F O C É S D E C O L O R T A R O N J A I G R O C . E L F O C C R E M A M O L T I E T F A S O R T I R S A N G . E L F O C C R E M A E L S A R B R E S D E L S B O S C O S . E L S B O M B E R S A P A G U E N E L F O C . F A N S E R V I R M A N G U E R E S . D E L E S M A N G U E R E S S U R T A I G U A . E L S C A M I O N S D E L S B O M B E R S T E N E N S I R E N E S . A M B E L F O C D E L A C U I N A T A M B É E T P O T S C R E M A R . J O E M V A I G C R E M A R A M B L ' E S P E L M A D E L P A S T Í S D ' A N I V E R S A R I . Q U A N U N B O S C E S C R E M A , E S C R E M E N E L S A N I M A L S : E L S E S Q U I R O L S , L E S P A P A L L O N E S , E L S O C E L L S , E L S C O N I L L S . . . EI c A l a c l a s s e d e l F O C h e m c o m e n ç a t e l p r o j e c t e f e n t d i f e r e n t s c o n v e r s e s . H a n s o r t i t c o s e s m o l t i n t e r e s s a n t s : H E M F E T U N D I B U I X I N D I V I D U A L D E L F O C T A M B É N ' H E M R E A L I T Z A T U N D E C O L . L E C T I U , F E T A P A R T I R D E L E S A P O R T A C I O N S D E T O T S .
 • 5. D ’ U N S C A M I N S Q U E V A N A L E S C L A V A G U E R E S I L ’ A I G U A D E L E S C L A V A G U E R E S P U J A E L C E L I L ’ A I G U A D E L R I U L A T O R N A E L M A R . D E L S N Ú V O L S Q U A N P L O U V E L ’ A I G U A . D E L V A P O R D E L S N Ú V O L S . D E L S E M B A S S A M E N T S . L ’ A I G U A P A S S A P E R U N S T U B S . EI 5A D ' O N S U R T L ' A I G U A ? D I B U I X C O L · L E C T I U A P A R T I R D ' A Q U E S T E S I D E E S P E R G R U P S V A M F E R U N Després d'una llarga conversa, la idea que es va anar repetint és per on surt l’aigua. A partir d’aquí vam formular la pregunta repte: Algunes idees que van sorgir a la conversa són: E S C R I V I M E L C I C L E D E L ' A I G U A P E R P A R E L L E S Després d'aquests dibuixos col·lectius va sorgir la idea del cicle de l'aigua. Per parelles escrivim els passos del cicle de l'aigua per enganxar-lo a la xarxa de relacions. A P A R T I R D ' A Q U Í , F A R E M L ' E X P E R I M E N T D ' O B S E R V A R E L C I C L E D E L ' A I G U A C O M A P A R E I X E N L E S " B O M B O L L E S " ( E V A P O R A C I Ó ) .
 • 6. EI 5b Q U È N E C E S S I T E M P E R F E R F O C ? " Q U I P R O V O C A E L F O C I P E R Q U È ? . . . . . " " C O M P O D E M F E R F O C ? " " Q U È P A S S A Q U A N E S C R E M A U N B O S C ? " E L F O C S E M P R E É S D O L E N T ? " " E L F O C I L E S F E S T E S " " P E R Q U È E L F O C C R E M A ? " F E M T R E S G R U P S C O O P E R A T I U S : A la classe de les espurnes vam conversar molt sobre el FOC, els perills i els beneficis que ens aporta. A partir d’aquí vam formular la pregunta repte: ALGUNS HEM PINTAT I RETALLAT LES LLETRES DE LA PREGUNTA REPTE UNS ALTRES DIBUIXEM ELS COLORS DEL FOC EN UN MURAL COMÚ. ELS ALTRES HEM FET UN LLISTAT: ESTRIS PER FER FOC.
 • 7. S E M P R E S U R T L A V A Q U A N E X P L O T A U N V O L C À C O M E N C E M A M B U N T I Q U E T D E S O R T I D A 1R A " H I H A H A G U T M A I U N V O L C À A S A N T J O A N ? " " P E R Q U È L A L A V A É S V E R M E L L A ? " " P O D E N T O R N A R A S O R T I R P L A N T E S D E S P R É S D E L ' E X P L O S I Ó D ' U N V O L C À ? " " C O M E S F O R M A L A L A V A D I N S D ' U N V O L C À ? " VAM BUSCAR INFORMACIÓ I DESPRÉS DE FER CONVERSA ENS VAN SORGIR MOLTES PREGUNTES QUE VOLEM INVESTIGAR! LA CLASSE DE LA LAVA JA TENIM PREGUNTA REPTE! E S C R I U R E - L E S E N S A J U D A A M I L L O R A R L ' E X P R E S S I Ó E S C R I T A I C O M E N Ç A R A S E P A R A R P A R A U L E S C O R R E C T A M E N T !
 • 8. A . L A C L A S S E D E L S T O R N A D O S , D E S P R É S D E F E R M O L T E S C O N V E R S E S , M I R A R L L I B R E S , V Í D E O S I C O M P A R T I R T O T E L Q U E S A B E M , J A T E N I M L A N O S T R A P R E G U N T A - R E P T E : " P E R Q U È G I R E N E L S T O R N A D O S ? " E L P R I M E R Q U E F E M É S P R O V A R D E F E R E L D I B U I X D E C O M C R E I E M Q U E É S U N T O R N A D O . . . A P A R T I R D ' A Q U Í E N S F E M M É S P R E G U N T E S : " E L S T O R N A D O S T E N E N N O M ? " " E L S T O R N A D O S P O D E N A I X E C A R U N A C A S A ? " " P E R Q U È H I H A P A Ï S O S Q U E T E N E N M É S T O R N A D O S Q U E D ' A L T R E S ? " " P O D E N H A V E R T O R N A D O S S O T A L ' A I G U A ? " " A S A N T J O A N H I H A H A G U T M A I U N T O R N A D O ? " " C O M E N S P O D E M P R O T E G I R D ' U N T O R N A D O ? " 1R B E N G R U P S C O O P E R A T I U S P E N S E M L E S N O S T R E S H I P Ò T E S I S , L E S E S C R I V I M I L E S C O M P A R T I M A M B L A R E S T A D E L A C L A S S E "ELS TORNADOS GIREN PERQUÈ S'AJUNTEM VENTS DE MOLTS PAÏSOS." "ELS TORNADOS GIREN PERQUÈ ES TROBEN VENTS CALENTS I VENTS FREDS." "ELS TORNADOS GIREN PERQUÈ ELS VENTS XOQUEN AMB UN VENTILADOR" "ELS TORNADOS GIREN QUAN EL VENT ES TROBA AMB LES ONADES DEL MAR." HAUREM DE BUSCAR UN EXPERT/A PERQUÈ ENS AJUDI A COMPROBAR SI LES NOSTRES HIPÒTESIS SÓN ENCERTADES . JA PODEM COMENÇAR A INVESTIGAR!!
 • 9. 2N A J a t e n i m l a n o s t r a p r i m e r a p r e g u n t a r e p t e p e r a i n v e s t i g a r : QUAN PLOU LA LAVA S'APAGA ? Per grups, entre tots i totes pensem, conversem i elaborem les nostres hipòtesis. Ara toca comprovar-les! La lava és líquida i no s'apaga amb l'aigua. A vegades s'apaga i d'altres no, depèn de si la pluja és forta. La lava no s'apaga perquè és més resistent que el foc. Perquè s'apagui també depèn de la temperatura exterior. Aquestes primeres setmanes ens ha sorgit un altre repte relacionat amb el nom de la nostra classe. Sabem que el volcà Kawah està molt lluny de casa nostra, amb l'ajuda del Google Earth el busqem i el situem en un mapa mundi Uaaau cal travessar gairebé tot el món !
 • 10. 2N B A la classe de la geologia, després d'estones de conversa, entre tots i totes i en petits grups, ens em fet moltes preguntes sobre els elements de la terra, però una d'elles ens ha cridat molt l'atenció, és la nostra pregunta repte!! Per què les persones que viuen a la part oposada del planeta no cauen? Aquesta pregunta ens ha portat a formular-nos altres com: Què és la gravetat?, què hi ha al fons de la terra? Hem descobert que la terra està formada per diferents capes, que nosaltres vivim a la capa exterior que es diu escorça i que hi ha molts tipus de roques. Seguim investigant!! Ens sentim geòlogues i geòlegs!!
 • 11. 3R A L a c l a s s e d e l D e s e r t j a t e n i m p r e g u n t a r e p t e ! E n s h a n s o r g i t a l t r e s p r e g u n t e s q u e t a m b é v o l e m i n v e s t i g a r . A r a p e r ò v o l e m s a b e r O n s o n e l s d e s e r t ? P r i m e r d e t o t h e m f e t h i p ò t e s i s d ' o n p o d e m t r o b a r e l s d e s e r t s . P e r s a b e r o n s o n e x a c t a m e n t h e m n e c e s s i t a t b u s c a r l a i n f o r m a c i ó e n l l i b r e s . A r a t o c a q u e p e r g r u p s e l s s i t u e m a l m a p a , m i r a n t e n q u i n c o n t i n e n t e s t a n . V o l e m s a b e r t a m b é e n e l s p a ï s o s q u e e s t r o b e n e l s d e s e r t s m é s i m p o r t a n t s d e l m ó n c o m e l d e s e r t d e l S a h a r a , G o b i , A t a c a m a , . . . H e m d e s c o b e r t q u e l ' A n t à r t i d a i G r o e n l à n d i a s o n d e s e r t s g e l a t s ! ! !
 • 12. " E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E R S O T A T E R R A G R À C I E S A " E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E R S O T A T E R R A G R À C I E S A L E S A R R E L S " . L E S A R R E L S " . " P O T S E R Q U E S I G U I Q U E Q U A N T R E U E N L ' A I R E É S " P O T S E R Q U E S I G U I Q U E Q U A N T R E U E N L ' A I R E É S Q U A N E N T R E N E N E R U P C I Ó " . Q U A N E N T R E N E N E R U P C I Ó " . " E L S V O L C A N S R E S P I R E N Q U A N N O T E N E N L A V A P E R " E L S V O L C A N S R E S P I R E N Q U A N N O T E N E N L A V A P E R D I N S " . D I N S " . " E L S V O L C A N S P O D E N R E S P I R A R P E R O N E R U P C I O N E N " . " E L S V O L C A N S P O D E N R E S P I R A R P E R O N E R U P C I O N E N " . " E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E L C R À T E R " " E L S V O L C A N S R E S P I R E N P E L C R À T E R " " E L S V O L C A N S T E N E N P U L M O N S P E R R E S P I R A R ? " " E L S V O L C A N S T E N E N P U L M O N S P E R R E S P I R A R ? " " E L S V O L C A N S P O T S E R R E S P I R E N P E L F O R A T O P E L S " E L S V O L C A N S P O T S E R R E S P I R E N P E L F O R A T O P E L S C O S T A T S " . C O S T A T S " . A m b l e s h i p ò t e s i s e n s e n g r e s q u e m p e r c o m e n ç a r A m b l e s h i p ò t e s i s e n s e n g r e s q u e m p e r c o m e n ç a r l a n o s t r a i n v e s t i g a c i ó i e n s a j u d e n p e r t r o b a r l e s l a n o s t r a i n v e s t i g a c i ó i e n s a j u d e n p e r t r o b a r l e s r e s p o s t e s a l e s n o s t r e s p r e g u n t e s . r e s p o s t e s a l e s n o s t r e s p r e g u n t e s . 3R B L e s n e n e s i n e n s d e l a c l a s s e d e l s V o l c a n s , d e s p r é s d e t e n i r l a n o s t r a p r e g u n t a - r e p t e , j a h e m c o m e n ç a t a f e r h i p ò t e s i s s o b r e l e s s u b p r e g u n t e s d e l n o s t r e p r o j e c t e . U n a d e l e s s u b p r e g u n t e s é s : E L S V O L C A N S R E S P I R E N ? H e m f e t l e s n o s t r e s h i p ò t e s i s :
 • 13. "FÒSSILS, ARRELS, ROQUES I MINERALS, AIGÜES "FÒSSILS, ARRELS, ROQUES I MINERALS, AIGÜES SUBTERRÀNIES, RESTES D'ANIMALS SUBTERRÀNIES, RESTES D'ANIMALS PREHISTÒRICS, PLÀSTICS" PREHISTÒRICS, PLÀSTICS" "RESTES D'ANIMALS AQUÀTICS DE QUAN AQUEST "RESTES D'ANIMALS AQUÀTICS DE QUAN AQUEST TERRENY ESTAVA COBERT D'AIGUA" TERRENY ESTAVA COBERT D'AIGUA" COM HO FAREM? Farem recerca amb els Farem recerca amb els Chromebooks. Chromebooks. La informació obtinguda la La informació obtinguda la presentarem a través presentarem a través d'esquemes i dibuixos. d'esquemes i dibuixos. Construirem Construirem una maqueta. una maqueta. Ja tenim la nostra primera pregunta repte per a investigar: QUÈ PODEM TROBAR AL SUBSÒL DEL PATI? QUÈ PODEM TROBAR AL SUBSÒL DEL PATI? Arrels de plantes Arrels de plantes Animals Animals Roques i minerals Roques i minerals Plàstics Plàstics 4T A HEM TROBAT:
 • 14. 4T B Ja tenim la nostra primera pregunta repte per a investigar: PER QUÈ HI HA TANTES PEDRES AL BOSC? PER QUÈ HI HA TANTES PEDRES AL BOSC? "PERQUÈ S'HAN MOGUT." "PERQUÈ S'HAN MOGUT." "PERQUÈ LA MUNTANYA S'HA ANAT DESFENT." "PERQUÈ LA MUNTANYA S'HA ANAT DESFENT." "ESTAVEN ENGANXADES DINS DE ROQUES MÉS GRANS I HAN CAIGUT." "ESTAVEN ENGANXADES DINS DE ROQUES MÉS GRANS I HAN CAIGUT." CERQUEM INFORMACIÓ CERQUEM INFORMACIÓ Hem utilitzat els Chromebooks per cercar la informació que necessitàvem. Amb el Canva l'estem resumint en esquemes. FAREM UNA COL·LECCIÓ FAREM UNA COL·LECCIÓ DE ROQUES! DE ROQUES! SORTIM A INVESTIGAR SORTIM A INVESTIGAR Hem trobat molts tipus de minerals i formacions rocoses al bosc. Ja veureu quina col·lecció estem preparant! Primeres respostes de l'alumnat
 • 15. 5È A E l s s u n a m i s , p e r c o m e n ç a r e l p r o j e c t e , e n s h e m p l a n t e j a t u n a s è r i e d e p r e g u n t e s : C o m e s f o r m a u n t s u n a m i ? P E R R E S O L D R E A Q U E S T E S Q Ü E S T I O N S . . . H E M C R E A T H I P Ò T E S I S S O B R E C O M C O M E N C E N E L S T S U N A M I S . H i h a t s u n a m i s d e d i f e r e n t s t i p u s ? A q u i n a v e l o c i t a t a v a n ç a u n t s u n a m i ? A q u i n a a l ç a d a p o t a r r i b a r u n t s u n a m i ? H i h a a l g u n a m a n e r a d e p a r a r u n t s u n a m i a c t i u ? C o m a c a b e n e l s t s u n a m i s ? H E M I M A G I N A T I D I B U I X A T C O M C R E I E M Q U E É S U N T S U N A M I . H E M S I T U A T E N U N M A P A T S U N A M I S Q U E H A N P A S S A T A L L L A R G D E L T E M P S . E n t r e d ' a l t r e s . T S U N A M I S
 • 16. HEM VIST QUE LES PLAQUES TECTÒNIQUES HI TENEN ALGUNA COSA A VEURE PERÒ NO SABEM MASSA QUÈ SÓN, ARA ENS TOCA INVESTIGAR! Com es forma un terratrèmol? " E S F O R M E N Q U A N H I H A U N I M P A C T E A L P L A N E T A " " E S F O R M E N P E R C U L P A D E L A C O N T A M I N A C I Ó D E L S H U M A N S " " E S F O R M E N Q U A N L A L A V A H A D E S O R T I R P E R U N V O L C À I N O T É F O R A T P E R F E R - H O " . H I P O T H A V E R U N T E R R A T R È M O L A S A N T J O A N ? 5È B A P A R T I R D ' A Q U Í E N S H A S O R G I T L A P R E G U N T A R E P T E : HEM COMENÇAT EL NOSTRE PROJECTE DIBUIXANT, ESCRIVINT I COMPARTINT LES NOSTRES IDEES SOBRE:
 • 17. H e m c o m e n ç a t e l p r o j e c t e c o n v e r s a n t s o b r e l a i m p o r t à n c i a d e l ' a i g u a p e r a t o t e s l e s f o r m e s d e v i d a i r e m a r c a n t l ' e s c a s s e t a t d ' a i g u a q u e h i h a a r a a c a s a n o s t r a . E n s h e m f e t m o l t e s p r e g u n t e s : C E R Q U E M I N F O R M A C I Ó : 6È A A partir d'aquí estem treballant en grups d'experts, per poder cercar i compartir els aprenentatges dels diferents àmbits de la xarxa de relacions. C o m e s v a d e s c o b r i r l ' a i g u a ? H i h a a i g u a a l s a l t r e s p l a n e t e s ? Q u a n t e s b a c t è r i e s p o d e n h a v e r - h i a l ' a i g u a p o t a b l e ? E n q u i n m o m e n t d e l a h i s t ò r i a e s v a p o t a b i l i t z a r l ' a i g u a ? C o m e s f o r m e n l e s c o r r e n t s m a r i n e s ? C o m p o d e n a f e c t a r a q u e s t e s c o r r e n t s a l s a n i m a l s m a r i n s ? C o m p o d e m e s t a l v i a r a i g u a ? . . . 2o H
 • 18. L a O r g a n i t z a c i ó d e l e s N a c i o n s U n i d e s h a p l a n t e j a t a t o t s e l s p a ï s o s " l ' A g e n d a 2 0 3 0 " , e s t r a c t a d e t e n i r e n c o m p t e 1 7 o b j e c t i u s d e d e s e n v o l u p a m e n t s o s t e n i b l e . H e m c o m e n ç a t a t r e b a l l a r l ' O D S 1 3 q u e e n s p a r l a d e l ' a c c i ó p e l c l i m a i h e m e l a b o r a t u n d e c à l e g p e r a j u d a r a m i n i m i t z a r l a n o s t r a p e t j a d a e c o l ò g i c a a l a T e r r a . T a m b é h e m a n a l i t z a t p e r g r u p s d ' e x p e r t s u n e s f o t o g r a f i e s , h e m c e r c a t l e s p a r a u l e s c l a u i h e m p o s a t u n t i t u l a r , a p a r t i r d ' a q u í , i n i c i a r e m l a n o s t r a x a r x a d e r e l a c i o n s . 6È B P E R C O M E N Ç A R A I N V E S T I G A R S A B E M Q U E : P E R Q U È E L S C O L O R S D E L A T E R R A E S T A N C A N V I A N T ? S O T A Z E R O