CCrriiaaççããoo ddee PPáággiinnaass ppaarraa aa 
IInntteerrnneett 
MMóódduulloo 11 -- IInntteerrnneett,, RReeddeess 
ee CCo...
RReeddee ddee CCoommppuuttaaddoorreess 
CCoonnjjuunnttoo ddee ccoommppuuttaaddoorreess 
lliiggaaddooss eennttrree ssii,, c...
FFiinnaalliiddaaddee ddaass RReeddeess 
AAcceessssoo aa iinnffoorrmmaaççããoo rreemmoottaa 
–EExxeemmpplloo:: ““NNaavveegga...
FFiinnaalliiddaaddee ddaass RReeddeess ((CCoonntt..)) 
AAcceessssoo aa aapplliiccaaççõõeess ee aa bbaasseess ddee 
ddaaddo...
PPrroottooccoolloo 
CCoonnjjuunnttoo ddee rreeggrraass aa qquuee aa 
ccoommuunniiccaaççããoo ddee ddaaddooss ddeevvee 
oobb...
PPrroottooccoolloo HHTTTTPP 
ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppaarraa aa ccoommuunniiccaaççããoo 
eennttrree ooss bbrroowwsseerrss ee...
PPrroottooccoolloo FFTTPP 
ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppaarraa oo ddoowwnnllooaadd ee 
uuppllooaadd ddee ffiicchheeiirrooss..
PPrroottooccoolloo PPPPPP 
ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppaarraa eeffeeccttuuaarr aa 
lliiggaaççããoo àà IInntteerrnneett..
TTrraannssmmiissssããoo ddee DDaaddooss 
QQuuaannddoo éé nneecceessssáárriioo ttrraannssffeerriirr 
uumm ffiicchheeiirroo d...
CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass RReeddeess
CCrriittéérriiooss ddee CCllaassssiiffiiccaaççããoo 
DDiimmeennssããoo ggeeooggrrááffiiccaa ddaa rreeddee 
TTooppoollooggiia...
DDiimmeennssããoo GGeeooggrrááffiiccaa ddaa RReeddee 
LLAANN –– UUttiilliizzaaddaa ppaarraa iinntteerrlliiggaarr 
ccoommppu...
Dimensão GGeeooggrrááffiiccaa ddaa RReeddee 
((CCoonntt)) 
MMAANN –– UUttiilliizzaaddaa ppaarraa iinntteerrlliiggaarr 
cco...
Dimensão GGeeooggrrááffiiccaa ddaa RReeddee 
((CCoonntt)) 
WWAANN-- PPaarraa eessttee ttiippoo ddee rreeddeess nnããoo 
eex...
TTooppoollooggiiaa 
RReepprreesseennttaa oo ddeesseennhhoo ffííssiiccoo ddaa 
rreeddee,, iissttoo éé aa eessttrruuttuurraa...
TTooppoollooggiiaa BBuuss 
SSããoo vváárriiooss ccoommppuuttaaddoorreess lliiggaaddooss 
aattrraavvééss ddee 11 mmeeiioo dd...
TTooppoollooggiiaa BBuuss 
DDeessvvaannttaaggeemm –– AA ffaallhhaa ddee 
qquuaallqquueerr ppoonnttoo ddoo ccaabboo aaffeec...
TTooppoollooggiiaa EEssttrreellaa 
OOss ccoommppuuttaaddoorreess eennccoonnttrraamm--ssee 
ffiissiiccaammeennttee lliiggaa...
TTooppoollooggiiaa EEssttrreellaa 
DDeessvvaannttaaggeemm ––AA ffaallhhaa nnuumm ccaabboo 
aaffeeccttaa aappeennaass oo cc...
TTooppoollooggiiaa AAnneell 
OOss ccoommppuuttaaddoorreess eennccoonnttrraamm--ssee 
lliiggaaddooss aattrraavvééss ddee uu...
TTooppoollooggiiaa AAnneell 
OO ccoommppuuttaaddoorr aa qquueemm ssee ddeessttiinnaa 
aa mmeennssaaggeemm rreeccoollhhee u...
MMeeiiooss ddee TTrraannssmmiissssããoo 
PPooddeemmooss ddiissttiinngguuiirr eennttrree rreeddeess 
qquuee uuttiilliizzaamm...
CClliieenntteess ee SSeerrvviiddoorreess 
CClliieennttee –– ÉÉ aa aapplliiccaaççããoo qquuee 
rreeqquuiissiittaa ooss sseer...
IInntteerrnneett
OOrriiggeemm ddaa IInntteerrnneett 
SSuurrggiiuu nnaa ddééccaaddaa ddee 6600 nnooss 
EE..UU..AA eemm rreessppoossttaa llaa...
IInntteerrnneett 
ÉÉ oo ssuuppoorrttee ffííssiiccoo ddee uummaa rreeddee 
gglloobbaall ccoommpplleexxaa,, ccoonnssttiittuu...
Equipamento ddee AAcceessssoo àà IInntteerrnneett 
UUmm ccoommppuuttaaddoorr ccoomm mmooddeemm,, 
ppllaaccaa RRDDIISS,, NN...
Principais sseerrvviiççooss ddiissppoonniibbiilliizzaaddooss 
ppeellaa IInntteerrnneett 
EE--mmaaiill 
CChhaattss 
NNeewws...
PPrriimmeeiirrooss PPrroottooccoollooss 
NNCCPP 
TTCCPP ((11997733)) –– AAggrruuppaarr aa iinnffoorrmmaaççããoo 
eemm ppaac...
WWEEBB
DDiiffeerreennççaa eennttrree WWeebb ee IInntteerrnneett 
IInntteerrnneett –– ÉÉ aa rreeddee qquuee lliiggaa ooss 
mmiillh...
LLooccaalliizzaaççããoo ddooss rreeccuurrssooss 
OOss rreeccuurrssooss ddiissppoonniibbiilliizzaaddooss nnooss 
sseerrvviid...
UURRLL 
EExxeemmpplloo:: hhttttpp::////wwwwww..ttvvii..iiooll..pptt 
//ddeeff//iinnddeexx..hhttmmll 
EElleemmeennttooss dd...
EEnnddeerreeççoo IIPP 
CCaaddaa ssiittee ppoossssuuii ppeelloo mmeennooss 11 
eennddeerreeççoo.. 
AA iiddeeiiaa ddee oo ss...
EEnnddeerreeççoo IIPP ((ccoonntt..)) 
QQuuaallqquueerr ssiittee ee aa bbeemm ddiizzeerr,, 
qquuaallqquueerr ccoommppuuttaa...
EEnnddeerreeççoo IIPP ((ccoonntt..)) 
PPoorr eexxeemmpplloo,, oo eennddeerreeççoo IIPP ddaa 
AASSAA éé 119944..3388..11446...
DDNNSS ((DDoommaaiinn NNaammiinngg SSyysstteemm)) 
ÉÉ uumm ssiisstteemmaa qquuee ppeerrmmiittee aa 
ccrriiaaççããoo ddee ee...
DDoommíínniiooss 
DDoommíínniiooss ssããoo uuttiilliizzaaddooss ccoommoo 
nnoommeess ssiimmbbóólliiccooss ppaarraa ssuubbss...
EExxeemmpplloo ddee DDoommíínniiooss 
..ccoomm –– DDoommíínniioo ddee nnaattuurreezzaa 
ccoommeerrcciiaall 
..eedduu –– DD...
EExxeemmpplloo ddee DDoommíínniiooss 
..pptt –– DDoommíínniioo ggeeooggrrááffiiccoo 
..ffrr –– DDoommíínniioo ggeeooggrráá...
WWeebb BBrroowwsseerr
WWeebb BBrroowwsseerr 
ÉÉ uummaa aapplliiccaaççããoo qquuee ssuuppoorrttaa aass 
ffuunncciioonnaalliiddaaddeess cclliieennt...
FFiinnaalliiddaaddee ddoo WWeebb BBrroowwsseerr 
AAcceeiittaarr aa iinnddiiccaaççããoo ddoo eennddeerreeççoo 
ddoo ssiittee...
WWeebb BBrroowwsseerrss mmaaiiss ccoonnhheecciiddooss 
NNeettssccaappee NNaavviiggaattoorr 
IInntteerrnneett EExxpplloorre...
NNeettiiqquueettttee 
ÉÉ oo ssaabbeerr eessttaarr nnaa IInntteerrnneett,, oouu 
sseejjaa,, qquuee ccoommppoorrttaammeenntt...
RReeggrraass ddee NNeettiiqquueettttee 
RReeggrraa 11 –– LLeemmbbrree--ssee ddooss oouuttrrooss;; 
RReeggrraa 22-- QQuuaan...
RReeggrraass ddee NNeettiiqquueettttee ((CCoonntt..)) 
RReeggrraa 44 –– RReessppeeiittee oo tteemmppoo ee 
llaarrgguurraa ...
RReeggrraass ddee NNeettiiqquueettttee ((CCoonntt..)) 
RReeggrraa 77 –– RReessppeeiittee aa pprriivvaacciiddaaddee 
ddooss...
PPáággiinnaass HHTTMMLL 
SSããoo ffiicchheeiirrooss ddee tteexxttoo oonnddee ssããoo 
uuttiilliizzaaddaass sseeqquueenncciia...
PPáággiinnaass HHTTMMLL ((ccoonntt..)) 
EEssttaass ppáággiinnaass ppooddeemm ccoonntteerr 
tteexxttoo,, iimmaaggeennss ees...
Página WWeebb EEssttááttiiccaa ee DDiinnââmmiiccaa 
UUmmaa ppáággiinnaa ddiinnââmmiiccaa ppeerrmmiittee aa 
iinntteerraacc...
SSeegguurraannççaa nnaass ccoommuunniiccaaççõõeess
OObbjjeeccttiivvooss aa aattiinnggiirr 
AAuutteennttiicciiddaaddee 
IInntteeggrriiddaaddee 
DDiissppoonniibbiilliiddaaddee...
AAuutteennttiicciiddaaddee 
AA ggaarraannttiiaa ddee aauutteennttiicciiddaaddee ddaass 
mmeennssaaggeennss éé uumm ddooss ...
IInntteeggrriiddaaddee 
SSiiggnniiffiiccaa qquuee aa mmeennssaaggeemm cchheeggaa 
aaoo rreecceeppttoorr éé aabbssoolluutta...
DDiissppoonniibbiilliiddaaddee 
AA ccoommuunniiccaaççããoo eennttrree AA ee BB 
((ppeessssooaass oouu ssiisstteemmaass)) nn...
CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaaddee 
OO ssiisstteemmaa ddee sseegguurraannççaa ddeevvee 
ppooddeerr ggaarraannttiirr qquuee...
Sistemas ddee SSeegguurraannççaa nnaa 
ccoommuunniiccaaççããoo 
CCrriippttooggrraaffiiaa 
AAssssiinnaattuurraa ddiiggiittaa...
SSeegguurraannççaa nnaa IInntteerrnneett 
FFiirreewwaallll –– ÉÉ uumm ssiisstteemmaa ddee 
ccoonnttrroolloo ddee aacceesss...
SSeegguurraannççaa nnaa IInntteerrnneett ((ccoonntt..)) 
AAnnttiivvíírruuss –– TTêêmm ccoommoo ffiinnaalliiddaaddee:: 
– I...
CCrriiaaççããoo ddee uumm SSiittee
OObbjjeeccttiivvooss 
QQuuaall oo pprrooppóóssiittoo 
QQuuaaiiss ooss oobbjjeeccttiivvooss pprriinncciippaaiiss 
QQuuaall ...
TTiippoo ddee UUttiilliizzaaddoorreess AAllvvoo 
SSuurrffiissttaass 
EEssppoorrááddiiccooss 
AAssssíídduuoo
DDeessiiggnn 
GGaarraannttiirr aa ccoonnssiissttêênncciiaa 
EEqquuiillííbbrriioo nnoo llaayyoouutt
CCoorreess 
AAmmaarreelloo 
BBrraannccoo 
CCaassttaannhhoo 
AAzzuull 
VVeerrmmeellhhoo 
VViioolleettaa 
VVeerrddee
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

1185195456 173.criacao de_paginas_para_a_internet_v2

461 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

1185195456 173.criacao de_paginas_para_a_internet_v2

 1. 1. CCrriiaaççããoo ddee PPáággiinnaass ppaarraa aa IInntteerrnneett MMóódduulloo 11 -- IInntteerrnneett,, RReeddeess ee CCoommuunniiccaaççõõeess
 2. 2. RReeddee ddee CCoommppuuttaaddoorreess CCoonnjjuunnttoo ddee ccoommppuuttaaddoorreess lliiggaaddooss eennttrree ssii,, ccoomm oo oobbjjeeccttiivvoo ddee ppaarrttiillhhaarr ddaaddooss ee rreeccuurrssooss..
 3. 3. FFiinnaalliiddaaddee ddaass RReeddeess AAcceessssoo aa iinnffoorrmmaaççããoo rreemmoottaa –EExxeemmpplloo:: ““NNaavveeggaaççããoo nnaa WWeebb”” PPaarrttiillhhaa ddee ddiissppoossiittiivvooss ddee hhaarrddwwaarree –EExxeemmpplloo:: PPaarrttiillhhaa ddee IImmpprreessssoorraass
 4. 4. FFiinnaalliiddaaddee ddaass RReeddeess ((CCoonntt..)) AAcceessssoo aa aapplliiccaaççõõeess ee aa bbaasseess ddee ddaaddooss –EExxeemmpplloo:: AAcceessssoo aa aapplliiccaaççõõeess eexxeeccuuttaaddaass nnoouuttrrooss ccoommppuuttaaddoorreess CCoommuunniiccaaççããoo iinntteerrppeessssooaall –EExxeemmpplloo:: EE--mmaaiill CCoomméérrcciioo eelleeccttrróónniiccoo
 5. 5. PPrroottooccoolloo CCoonnjjuunnttoo ddee rreeggrraass aa qquuee aa ccoommuunniiccaaççããoo ddee ddaaddooss ddeevvee oobbeeddeecceerr ddee mmooddoo aa qquuee aa ccoommuunniiccaaççããoo ssee pprroocceessssee sseemm eerrrrooss..
 6. 6. PPrroottooccoolloo HHTTTTPP ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppaarraa aa ccoommuunniiccaaççããoo eennttrree ooss bbrroowwsseerrss ee ooss sseerrvviiddoorreess WWeebb,, sseennddoo ffuunnddaammeennttaallmmeennttee uuttiilliizzaaddoo ppaarraa aacceeddeerr aa ppáággiinnaass eemm sseerrvviiddoorreess WWeebb..
 7. 7. PPrroottooccoolloo FFTTPP ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppaarraa oo ddoowwnnllooaadd ee uuppllooaadd ddee ffiicchheeiirrooss..
 8. 8. PPrroottooccoolloo PPPPPP ÉÉ uuttiilliizzaaddoo ppaarraa eeffeeccttuuaarr aa lliiggaaççããoo àà IInntteerrnneett..
 9. 9. TTrraannssmmiissssããoo ddee DDaaddooss QQuuaannddoo éé nneecceessssáárriioo ttrraannssffeerriirr uumm ffiicchheeiirroo ddee uummaa aapplliiccaaççããoo ppaarraa oouuttrraa aattrraavvééss ddaa rreeddee,, eessssaa iinnffoorrmmaaççããoo nnããoo éé ttrraannssmmiittiiddaa ccoommoo uumm bbllooccoo ccoonnttíínnuuoo ddee bbiittss..
 10. 10. CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass RReeddeess
 11. 11. CCrriittéérriiooss ddee CCllaassssiiffiiccaaççããoo DDiimmeennssããoo ggeeooggrrááffiiccaa ddaa rreeddee TTooppoollooggiiaa TTiippoo ddee mmeeiioo ddee ttrraannssmmiissssããoo
 12. 12. DDiimmeennssããoo GGeeooggrrááffiiccaa ddaa RReeddee LLAANN –– UUttiilliizzaaddaa ppaarraa iinntteerrlliiggaarr ccoommppuuttaaddoorreess ppeerrtteenncceenntteess aa uummaa oorrggaanniizzaaççããoo.. FFiissiiccaammeennttee eesstteess ccoommppuuttaaddoorreess eessttããoo ssiittuuaaddooss nnoo mmeessmmoo eeddiiffíícciioo.. NNaa pprrááttiiccaa uummaa rreeddee llooccaall nnããoo eexxcceeddee eemm rreeggrraa uummaa áárreeaa ggeeooggrrááffiiccaa ddee mmaaiiss ddee 22 KKmm ddee ddiiââmmeettrroo..
 13. 13. Dimensão GGeeooggrrááffiiccaa ddaa RReeddee ((CCoonntt)) MMAANN –– UUttiilliizzaaddaa ppaarraa iinntteerrlliiggaarr ccoommppuuttaaddoorreess ee rreeddeess llooccaalliizzaaddaass ggeerraallmmeennttee ddeennttrroo ddooss lliimmiitteess ggeeooggrrááffiiccooss ddee uummaa áárreeaa mmeettrrooppoolliittaannaa..
 14. 14. Dimensão GGeeooggrrááffiiccaa ddaa RReeddee ((CCoonntt)) WWAANN-- PPaarraa eessttee ttiippoo ddee rreeddeess nnããoo eexxiisstteemm lliimmiitteess ggeeooggrrááffiiccooss ddeeffiinniiddooss.. UUmmaa rreeddee WWAANN ppooddee eesstteennddeerr--ssee aa vváárriiaass cciiddaaddeess,, ppaaíísseess oouu ccoonnttiinneenntteess..
 15. 15. TTooppoollooggiiaa RReepprreesseennttaa oo ddeesseennhhoo ffííssiiccoo ddaa rreeddee,, iissttoo éé aa eessttrruuttuurraa ddee lliiggaaççããoo eennttrree ccoommppuuttaaddoorreess,, mmeeiioo ddee ttrraannssmmiissssããoo,, eettcc..
 16. 16. TTooppoollooggiiaa BBuuss SSããoo vváárriiooss ccoommppuuttaaddoorreess lliiggaaddooss aattrraavvééss ddee 11 mmeeiioo ddee ttrraannssmmiissssããoo ccoommuumm.. AA mmeennssaaggeemm eennvviiaaddaa ppoorr 11 ccoommppuuttaaddoorr éé ““oouuvviiddaa”” ppoorr ttooddooss ooss ccoommppuuttaaddoorreess qquuee ssee eennccoonnttrraamm lliiggaaddooss..
 17. 17. TTooppoollooggiiaa BBuuss DDeessvvaannttaaggeemm –– AA ffaallhhaa ddee qquuaallqquueerr ppoonnttoo ddoo ccaabboo aaffeeccttaa oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddee ttooddaa aa rreeddee..
 18. 18. TTooppoollooggiiaa EEssttrreellaa OOss ccoommppuuttaaddoorreess eennccoonnttrraamm--ssee ffiissiiccaammeennttee lliiggaaddooss aa 11 ddiissppoossiittiivvoo cceennttrraall.. TTooddooss ooss ccoommppuuttaaddoorreess rreecceebbeemm ee eennvviiaamm oo ssiinnaall aattrraavvééss ddoo ccaabboo ddee lliiggaaççããoo..
 19. 19. TTooppoollooggiiaa EEssttrreellaa DDeessvvaannttaaggeemm ––AA ffaallhhaa nnuumm ccaabboo aaffeeccttaa aappeennaass oo ccoommppuuttaaddoorr lliiggaaddoo aattrraavvééss ddeessssee ccaabboo..
 20. 20. TTooppoollooggiiaa AAnneell OOss ccoommppuuttaaddoorreess eennccoonnttrraamm--ssee lliiggaaddooss aattrraavvééss ddee uumm ccaabboo nnuumm cciirrccuuiittoo ffeecchhaaddoo.. AAss mmeennssaaggeennss cciirrccuullaamm nneessssee ccaabboo uunniiddiirreecccciioonnaallmmeennttee lleevvaannddoo ccoonnssiiggoo oo eennddeerreeççoo ddaa mmááqquuiinnaa ddeessttiinnoo
 21. 21. TTooppoollooggiiaa AAnneell OO ccoommppuuttaaddoorr aa qquueemm ssee ddeessttiinnaa aa mmeennssaaggeemm rreeccoollhhee uummaa ccóóppiiaa ooss rreessttaanntteess iiggnnoorraamm--nnaa..
 22. 22. MMeeiiooss ddee TTrraannssmmiissssããoo PPooddeemmooss ddiissttiinngguuiirr eennttrree rreeddeess qquuee uuttiilliizzaamm:: –MMeeiiooss ddee ttrraannssmmiissssããoo gguuiiaaddooss ((ccaabbooss ddee vváárriiooss ttiippooss)) –RReeddeess WWiirreelleessss ((sseemm ffiiooss)) eemm qquuee aa ccoommuunniiccaaççããoo éé ffeeiittaa aattrraavvééss ddee oonnddaass eelleeccttrroommaaggnnééttiiccaass..
 23. 23. CClliieenntteess ee SSeerrvviiddoorreess CClliieennttee –– ÉÉ aa aapplliiccaaççããoo qquuee rreeqquuiissiittaa ooss sseerrvviiççooss.. SSeerrvviiddoorr –– ÉÉ aa aapplliiccaaççããoo qquuee ffoorrnneeccee ooss sseerrvviiççooss..
 24. 24. IInntteerrnneett
 25. 25. OOrriiggeemm ddaa IInntteerrnneett SSuurrggiiuu nnaa ddééccaaddaa ddee 6600 nnooss EE..UU..AA eemm rreessppoossttaa llaannççaammeennttoo ddoo ssaattéélliittee SSppuuttnniikk ppoorr ppaarrttee ddaa UUnniiããoo SSoovviiééttiiccaa.. EE eessttaavvaa ddiissppoonníívveell aappeennaass ppaarraa uunniivveerrssiiddaaddeess ee ddeeppaarrttaammeennttooss mmiilliittaarreess..
 26. 26. IInntteerrnneett ÉÉ oo ssuuppoorrttee ffííssiiccoo ddee uummaa rreeddee gglloobbaall ccoommpplleexxaa,, ccoonnssttiittuuííddaa ppoorr mmiillhhaarreess ddee rreeddeess iinnddeeppeennddeenntteess lliiggaaddaass eennttrree ssii aattrraavvééss ddoo pprroottooccoolloo IIPP..
 27. 27. Equipamento ddee AAcceessssoo àà IInntteerrnneett UUmm ccoommppuuttaaddoorr ccoomm mmooddeemm,, ppllaaccaa RRDDIISS,, NNIICC ((NNeettwwoorrkk IInntteerrffaaccee CCaarrdd)),, ppllaaccaa PPCCMMCCIIAA ((eexx:: sseerrvviiççoo KKaanngguurruu –– OOppttiimmuuss)) UUmmaa lliinnhhaa tteelleeffóónniiccaa oouu lliiggaaççããoo ddee rreeddee.. SSooffttwwaarree ddee ccoommuunniiccaaççããoo SSuubbssccrriiççããoo ddee uumm aacceessssoo
 28. 28. Principais sseerrvviiççooss ddiissppoonniibbiilliizzaaddooss ppeellaa IInntteerrnneett EE--mmaaiill CChhaattss NNeewwssggrroouuppss TTrraannssffeerrêênncciiaa ddee ffiicchheeiirrooss VViiddeeooccoonnffeerrêênncciiaa
 29. 29. PPrriimmeeiirrooss PPrroottooccoollooss NNCCPP TTCCPP ((11997733)) –– AAggrruuppaarr aa iinnffoorrmmaaççããoo eemm ppaaccootteess,, vveerriiffiiccaarr ooss eerrrrooss ddee ttrraannssmmiissssããoo,, nnuummeerraarr ooss ppaaccootteess.. IIPP((11997788)) –– RReessppoonnssáávveell ppeelloo ssiisstteemmaa ddee eennddeerreeççaammeennttoo ddooss ppaaccootteess..
 30. 30. WWEEBB
 31. 31. DDiiffeerreennççaa eennttrree WWeebb ee IInntteerrnneett IInntteerrnneett –– ÉÉ aa rreeddee qquuee lliiggaa ooss mmiillhhõõeess ddee ccoommppuuttaaddoorreess qquuee aa ccoonnssttiittuueemm.. WWeebb ((oouu WWWWWW)) –– ÉÉ uumm sseerrvviiççoo qquuee ffuunncciioonnaa ccoomm bbaassee nnoo pprroottooccoolloo HHTTTTPP..
 32. 32. LLooccaalliizzaaççããoo ddooss rreeccuurrssooss OOss rreeccuurrssooss ddiissppoonniibbiilliizzaaddooss nnooss sseerrvviiddoorreess WWeebb ppooddeemm sseerr rreeffeerreenncciiaaddooss aattrraavvééss ddee eennddeerreeççooss qquuee iiddeennttiiffiiccaamm oo sseerrvviiddoorr ee oo rreeccuurrssoo ddeennttrroo ddeessssee sseerrvviiddoorr.. EEsssseess eennddeerreeççooss ssããoo ddeessiiggnnaaddooss ddee UURRLL..
 33. 33. UURRLL EExxeemmpplloo:: hhttttpp::////wwwwww..ttvvii..iiooll..pptt //ddeeff//iinnddeexx..hhttmmll EElleemmeennttooss ddee uumm UURRLL:: – PPrroottooccoolloo ((HHTTTTPP)) –HHoosstt ((ttvvii..iiooll..pptt)) –CCaammiinnhhoo rreellaattiivvoo ((ddeeff)) – FFiicchheeiirroo//rreeccuurrssoo ((iinnddeexx..hhttmmll))
 34. 34. EEnnddeerreeççoo IIPP CCaaddaa ssiittee ppoossssuuii ppeelloo mmeennooss 11 eennddeerreeççoo.. AA iiddeeiiaa ddee oo ssiittee ppoossssuuiirr 11 eennddeerreeççoo éé aa ddee ppooddeerr sseerr iiddeennttiiffiiccaaddoo..
 35. 35. EEnnddeerreeççoo IIPP ((ccoonntt..)) QQuuaallqquueerr ssiittee ee aa bbeemm ddiizzeerr,, qquuaallqquueerr ccoommppuuttaaddoorr lliiggaaddoo àà IInntteerrnneett,, ppoossssuuii uumm eennddeerreeççoo nnuumméérriiccoo ccoommppoossttoo ppoorr qquuaattrroo nnúúmmeerrooss sseeppaarraaddooss ppoorr ppoonnttooss,, ddeennoommiinnaaddoo ppoorr EEnnddeerreeççoo IIPP..
 36. 36. EEnnddeerreeççoo IIPP ((ccoonntt..)) PPoorr eexxeemmpplloo,, oo eennddeerreeççoo IIPP ddaa AASSAA éé 119944..3388..114466..9999 mmaass ddeeccoorraarr oo eennddeerreeççoo IIPP éé ddiiffíícciill,, ddaaíí aa nneecceessssiiddaaddee ddee ccrriiaarr oo DDNNSS
 37. 37. DDNNSS ((DDoommaaiinn NNaammiinngg SSyysstteemm)) ÉÉ uumm ssiisstteemmaa qquuee ppeerrmmiittee aa ccrriiaaççããoo ddee eennddeerreeççooss ppoorr ggrruuppoo ddee ccoommppuuttaaddoorreess aa nníívveell ddee ppaaíísseess ee,, ddeennttrroo ddeesstteess ppoorr ttiippooss ddee ccoonntteeúúddoo..
 38. 38. DDoommíínniiooss DDoommíínniiooss ssããoo uuttiilliizzaaddooss ccoommoo nnoommeess ssiimmbbóólliiccooss ppaarraa ssuubbssttiittuuiirr oo eennddeerreeççoo IIPP ddee uummaa mmááqquuiinnaa wwwwww..ssaappoo..pptt == 119944..6655..7799..119900 DDoommíínniiooss oorrggaanniizzaacciioonnaaiiss:: SSããoo ddeessiiggnnaaddooss ppoorr uumm nnoommee qquuee iinnddiiccaa oo ttiippoo ddee oorrggaanniizzaaççããoo..
 39. 39. EExxeemmpplloo ddee DDoommíínniiooss ..ccoomm –– DDoommíínniioo ddee nnaattuurreezzaa ccoommeerrcciiaall ..eedduu –– DDoommíínniioo ppaarraa oorrggaanniizzaaççõõeess nnaa áárreeaa ddaa eedduuccaaççããoo ..oorrgg -- DDoommíínniioo ppaarraa oorrggaanniizzaaççõõeess nnããoo ccoommeerrcciiaaiiss..
 40. 40. EExxeemmpplloo ddee DDoommíínniiooss ..pptt –– DDoommíínniioo ggeeooggrrááffiiccoo ..ffrr –– DDoommíínniioo ggeeooggrrááffiiccoo ..bbrr –– DDoommíínniioo ggeeooggrrááffiiccoo
 41. 41. WWeebb BBrroowwsseerr
 42. 42. WWeebb BBrroowwsseerr ÉÉ uummaa aapplliiccaaççããoo qquuee ssuuppoorrttaa aass ffuunncciioonnaalliiddaaddeess cclliieennttee ddeeffiinniiddaass ppeelloo pprroottooccoolloo HHTTTTPP..
 43. 43. FFiinnaalliiddaaddee ddoo WWeebb BBrroowwsseerr AAcceeiittaarr aa iinnddiiccaaççããoo ddoo eennddeerreeççoo ddoo ssiittee aa ccoonnssuullttaarr ee eennvviiaarr oo ppeeddiiddoo ddee aacceessssoo aa eesssseess ssiitteess,, aassssiimm ccoommoo mmoossttrraarr oo ccoonntteeúúddoo ddaass ppáággiinnaass ccoonnssuullttaass..
 44. 44. WWeebb BBrroowwsseerrss mmaaiiss ccoonnhheecciiddooss NNeettssccaappee NNaavviiggaattoorr IInntteerrnneett EExxpplloorreerr OOppeerraa
 45. 45. NNeettiiqquueettttee ÉÉ oo ssaabbeerr eessttaarr nnaa IInntteerrnneett,, oouu sseejjaa,, qquuee ccoommppoorrttaammeennttoo ddeevveemmooss aaddooppttaarr ee qquuee aattiittuuddeess ddeevveemmooss eevviittaarr..
 46. 46. RReeggrraass ddee NNeettiiqquueettttee RReeggrraa 11 –– LLeemmbbrree--ssee ddooss oouuttrrooss;; RReeggrraa 22-- QQuuaannddoo eessttiivveerr nnoo cciibbeerreessppaaççoo ccoommppoorrttee--ssee ccoommoo nnoo sseeuu ddiiaa aa ddiiaa;; RReeggrraa 33-- TTrraattee ddee ssaabbee oonnddee eessttáá;;
 47. 47. RReeggrraass ddee NNeettiiqquueettttee ((CCoonntt..)) RReeggrraa 44 –– RReessppeeiittee oo tteemmppoo ee llaarrgguurraa ddee bbaannddaa ddooss oouuttrrooss;; RReeggrraa 55-- PPrreeooccuuppee--ssee ccoomm oo qquuee ooss oouuttrrooss ddiizzeemm ddee ssii;; RReeggrraa 66-- PPaarrttiillhhee ooss sseeuuss ccoonnhheecciimmeennttooss;;
 48. 48. RReeggrraass ddee NNeettiiqquueettttee ((CCoonntt..)) RReeggrraa 77 –– RReessppeeiittee aa pprriivvaacciiddaaddee ddooss oouuttrrooss;; RReeggrraa 88-- CCoonnttrriibbuuaa ppaarraa eelliimmiinnaarr aass gguueerrrraass iinnffllaammaaddaass;; RReeggrraa 99-- NNããoo aabbuussee ddoo sseeuu ppooddeerr;; RReeggrraa 1100-- SSeejjaa ttoolleerraannttee ccoomm ooss oouuttrrooss;;
 49. 49. PPáággiinnaass HHTTMMLL SSããoo ffiicchheeiirrooss ddee tteexxttoo oonnddee ssããoo uuttiilliizzaaddaass sseeqquueenncciiaass eessppeecciiaaiiss ddee ccaarraacctteerreess ddeessiiggnnaaddaass ppoorr TTaaggss,, ppaarraa ffoorrmmaattaaççããoo ddee tteexxttoo.. EEsssseess ffiicchheeiirrooss ppoossssuueemm nnoorrmmaallmmeennttee uummaa eexxtteennssããoo ..HHttmm oouu ..HHttmmll
 50. 50. PPáággiinnaass HHTTMMLL ((ccoonntt..)) EEssttaass ppáággiinnaass ppooddeemm ccoonntteerr tteexxttoo,, iimmaaggeennss eessttááttiiccaass,, iimmaaggeennss aanniimmaaddaass,, ssoomm ee vvííddeeoo..
 51. 51. Página WWeebb EEssttááttiiccaa ee DDiinnââmmiiccaa UUmmaa ppáággiinnaa ddiinnââmmiiccaa ppeerrmmiittee aa iinntteerraaccttiivviiddaaddee ccoomm oo uuttiilliizzaaddoorr.. ((EExxeemmpplloo:: ccaallccuulloo ddoo IIRRSS)) UUmmaa ppáággiinnaa eessttááttiiccaa nnããoo ppoossssuuii qquuaallqquueerr ffuunncciioonnaalliiddaaddee iinntteerraaccttiivvaa..
 52. 52. SSeegguurraannççaa nnaass ccoommuunniiccaaççõõeess
 53. 53. OObbjjeeccttiivvooss aa aattiinnggiirr AAuutteennttiicciiddaaddee IInntteeggrriiddaaddee DDiissppoonniibbiilliiddaaddee CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaaddee
 54. 54. AAuutteennttiicciiddaaddee AA ggaarraannttiiaa ddee aauutteennttiicciiddaaddee ddaass mmeennssaaggeennss éé uumm ddooss oobbjjeeccttiivvooss ddee uumm ssiisstteemmaa ddee sseegguurraannççaa,, oouu sseejjaa,, iimmppeeddiirr qquuee uumm iinnddiivviidduuoo eennvviiee uummaa mmeennssaaggeemm ffaazzeennddoo-- ssee ppaassssaarr ppoorr oouuttrraa ppeessssooaa..
 55. 55. IInntteeggrriiddaaddee SSiiggnniiffiiccaa qquuee aa mmeennssaaggeemm cchheeggaa aaoo rreecceeppttoorr éé aabbssoolluuttaammeennttee iigguuaall áá mmeennssaaggeemm qquuee ffooii eennvviiaaddaa ppeelloo eemmiissssoorr..
 56. 56. DDiissppoonniibbiilliiddaaddee AA ccoommuunniiccaaççããoo eennttrree AA ee BB ((ppeessssooaass oouu ssiisstteemmaass)) nnããoo ppooddee sseerr aaffeeccttaaddaa ppoorr iinntteerrrruuppççõõeess ccaassuuaaiiss oouu iinntteenncciioonnaaiiss..
 57. 57. CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaaddee OO ssiisstteemmaa ddee sseegguurraannççaa ddeevvee ppooddeerr ggaarraannttiirr qquuee aa iinntteerrsseeccççããoo éé iimmppeeddiiddaa,, ppoorr ffoorrmmaa aa qquuee aa iinnffoorrmmaaççããoo sseennssíívveell nnããoo ppoossssaa sseerr iinntteerrsseeccttaaddaa ee uuttiilliizzaaddaa ccoomm ffiinnaalliiddaaddeess ppeerrvveerrssaass..
 58. 58. Sistemas ddee SSeegguurraannççaa nnaa ccoommuunniiccaaççããoo CCrriippttooggrraaffiiaa AAssssiinnaattuurraa ddiiggiittaall
 59. 59. SSeegguurraannççaa nnaa IInntteerrnneett FFiirreewwaallll –– ÉÉ uumm ssiisstteemmaa ddee ccoonnttrroolloo ddee aacceessssoo aa rreeccuurrssooss nnaa IInntteerrnneett.. AA ttaarreeffaa ddoo ffiirreewwaallll éé iimmppeeddiirr aa pprrooggrreessssããoo ddee ttrrááffiiccoo qquuee nnããoo sseejjaa eexxpprreessssaammeennttee aauuttoorriizzaaddoo..
 60. 60. SSeegguurraannççaa nnaa IInntteerrnneett ((ccoonntt..)) AAnnttiivvíírruuss –– TTêêmm ccoommoo ffiinnaalliiddaaddee:: – IImmppeeddiirr oo aacceessssoo ddee vvíírruuss nnoo ssiisstteemmaa –RReemmooççããoo ddee vvíírruuss eevveennttuuaallmmeennttee eexxiisstteenntteess nnuumm ssiisstteemmaa –AAccttuuaalliizzaaççããoo aauuttoommááttiiccaa..
 61. 61. CCrriiaaççããoo ddee uumm SSiittee
 62. 62. OObbjjeeccttiivvooss QQuuaall oo pprrooppóóssiittoo QQuuaaiiss ooss oobbjjeeccttiivvooss pprriinncciippaaiiss QQuuaall oo ppúúbblliiccoo aallvvoo QQuuaall aa iinnffoorrmmaaççããoo aa ddiissppoonniibbiilliizzaarr
 63. 63. TTiippoo ddee UUttiilliizzaaddoorreess AAllvvoo SSuurrffiissttaass EEssppoorrááddiiccooss AAssssíídduuoo
 64. 64. DDeessiiggnn GGaarraannttiirr aa ccoonnssiissttêênncciiaa EEqquuiillííbbrriioo nnoo llaayyoouutt
 65. 65. CCoorreess AAmmaarreelloo BBrraannccoo CCaassttaannhhoo AAzzuull VVeerrmmeellhhoo VViioolleettaa VVeerrddee

×