Presentation gmp

K
เ
เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
ถ้าสามารถผลิตอาหารได้ตามเกณฑ์ GMP จะทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค
จี . เอ็ม . พี . ได้เริ่มดำเนินการมาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ . ศ . 2529 โดยให้ผู้ผลิตสมัครใจนำไปปฏิบัติตาม ความเป็นมาในการบังคับใช้
บังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 193) พ . ศ . 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
บังคับใช้กับอาหาร 57 ชนิด เช่น น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็ง น้ำปลา ฯลฯ แต่ในอนาคตจะประกาศเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมอาหารทุกชนิด
1. อันตรายทางด้านกายภาพ  ได้แก่ เศษไม้ เศษแก้ว  เศษโลหะ และวัสดุอื่น ๆ  สาเหตุ : การปนเปื้อน  ของเศษไม้ การแตกหัก  ของภาชนะหลอดไฟและ  ตกลงสู่อาหาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหาร
2. อันตรายทางด้านเคมี  ได้แก่ ยาฆ่าแมลง  น้ำมันหล่อลื่น ( จาระบี )  รวมทั้งสารพิษที่เกิดขึ้น  เช่น สารพิษแอลฟาท็อก  ซินจากเชื้อราในถั่วลิสง  สาเหตุ  : วัตถุดิบมีการ  ปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง  จากไร่หรือฟาร์ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหาร
3. อันตรายทางด้านจุลินทรีย์  ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส  และ เชื้อรา  สาเหตุ : การปนเปื้อน  ของจุลินทรีย์เกิดจากการ  ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่  สะอาด และการควบคุม  การผลิตไม่ดีพอ ตลอดจน  การปฏิบัติงานของ  พนักงานไม่ถูกสุขลักษณะ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหาร
[object Object],หัวใจสำคัญ 3 ประการของการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย
[object Object],หัวใจสำคัญ 3 ประการของการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย
[object Object],หัวใจสำคัญ 3 ประการของการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย
[object Object],[object Object]
1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาหารผลิต 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้  ในการผลิต 3. แหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
4. ภาชนะบรรจุ 5. สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 6. การบรรจุ
7. การสุขาภิบาล 8. บุคลากร 9. การบันทึกและการรายงานผล
1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้ง และอาคารผลิต
1.1 ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม  - หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับ อาหาร เช่น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง กองขยะ คอก ปศุสัตว์ บริเวณที่มีฝุ่นมาก บริเวณน้ำท่วมถึง หรือน้ำขังแฉะสกปรก
1.2 อาคารผลิต  - มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบำรุงสภาพรักษาความสะอาด  - มีการแบ่งแยกพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย - มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - พื้นลาดเอียงไม่มีน้ำขัง
[object Object],[object Object]
[object Object]
2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 2.1 การติดตั้ง 2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตน้ำบริโภค อย่างน้อยต้องประกอบด้วย - เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพน้ำ (1) สัมพันธ์กับแหล่งน้ำ (2) สัมพันธ์กับกำลังการผลิต (3) พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ
( วัสดุเหมาะสม , ทำความสะอาดง่าย ) 2.2.2 เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ (1) จำนวนเพียงพอ (2) เหมาะสมกับการใช้งาน 2.2.3 เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ (1) ครบถ้วนตามขนาดบรรจุ (2) วัสดุเหมาะสม , ทำความสะอาดง่าย 2.2.4 เครื่องหรืออุปกรณ์ปิดผนึกสัมพันธ์กับ เครื่องบรรจุ 2.2.5 โต๊ะ หรือแท่นบรรจุทำจากวัสดุไม่เป็นสนิมทำความสะอาดง่าย เหมาะสมกับขนาดบรรจุ
2.2.6 ท่อส่งน้ำ (1) เป็นท่อพีวีซี (PVC) หรือวัสดุอื่นที่คุณภาพเท่าเทียมกัน (2) ข้อต่อ วาล์ว น๊อต ( ถ้ามี ) ทำความสะอาดง่าย (3) อยู่กับที่ 2.2.7 ถังหรือบ่อพักน้ำ (1) มีฝาปิด รอยเชื่อมต่อฝาและ ถังเรียบ (2) พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ ( วัสดุเหมาะสม , ทำความสะอาดง่าย )
2.3 การล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และเก็บรักษา 2.3.1 ทำความสะอาด และ / หรือฆ่าเชื้อ อุปกรณ์การผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ( ล้างย้อน , ล้างไส้กรอง , แท่นบรรจุ , แทงก์น้ำ )
วิธีการล้างทำความสะอาดไส้กรอง ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
3. แหล่งน้ำ การปรับคุณภาพน้ำ และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 3.1 แหล่งน้ำดิบ  - น้ำบ่อ - น้ำบาดาล การปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น - กระบวนการจับตัวเป็นก้อน โดยใช้ Aluminium Sulphate Ferrous และ  Ferric Sulphate ทำให้น้ำใสขึ้น -  การกรองดว้ยทราย จะช่วยกำจัดกลิ่นรสที่ไม่ดีออกไป -  การฆ่าเชื้อ โดยการใช้คลอรีน 0.5 ppm 20 นาที
[object Object],[object Object]
4. ภาชนะบรรจุ 4.1 ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ 4.2 ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้เพียงครั้งเดียว ( หีบห่อสะอาด , ไม่มีตำหนิ ) 4.3 ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้หลายครั้ง 4.3.1 มีการคัดแยกก่อนล้าง 4.3.2 วิธีการล้างและฆ่าเชื้อ 4.4 การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของ ภาชนะบรรจุ 4.5 ภาชนะบรรจุที่ผ่านการล้างทำความสะอาด ( การจัดการ , การเก็บรักษา 4.6 การลำเลียงขนส่งภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแล้ว ต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนขึ้นอีก
5. สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 5.1 ชนิดของสารที่ใช้ในการทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อ ( ชื่อสารที่ใช้ , การจัดเก็บ ) 5.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง ( ปริมาณสารที่ใช้ , ปริมาณน้ำ , เวลาสัมผัส ) 5.3 การใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ( วิธีการ  )
6. การบรรจุ 6.1 ผลิต บรรจุ และปิดฝาหรือปิดผนึกทันที 6.2 บรรจุในห้องบรรจุ 6.3 บรรจุด้วยเครื่องมือ และ / หรืออุปกรณ์การบรรจุ 6.4 บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง 6.5 มือผู้ปฏิบัติงานไม่สัมผัสกับปากขวด  ขณะทำการบรรจุและปิดผนึก 6.3 การตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ
ข้อควรระวังในการบรรจุ 1. น้ำที่รอการบรรจุและเก็บไว้ในถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 คืน จนถึง 3 วัน จะพบว่า มีผลต่อการเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในถัง 2 . ไม่ควรใช้สายยางลากมาบรรจุบนพื้นซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อน ระหว่างการบรรจุได้ 3 . พนักงานที่ทำหน้าที่บรรจุควรแต่งกายสะอาด และล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยจุ่มมือในน้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน 50 ppm 4 . หลีกเลี่ยงการจับปากขวดขณะบรรจุน้ำเพราะอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน
* อ่างล้างมือหน้าห้องบรรจุ - มีจำนวนเพียงพอมีสบู่เหลวสำหรับล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อมือ * ห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ หน้าห้องส้วม - ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการติดตั้งอ่างล้างมือและ สบู่เหลว ไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 7. การสุขาภิบาล * น้ำใช้ภายในโรงงานต้องเป็นน้ำสะอาด
* ระบบ กำจัดขยะมูลฝอย - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด * ทางระบายน้ำทิ้ง  - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด
8. บุคลากร * สุขภาพ - ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคเรื้อน - พนักงานที่มีบาดแผล จะต้องปิดหรือพันแผล - ผู้ที่มีการไอ จาม เป็นไข้ ท้องเสียควรหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติงานในส่วนที่สัมผัสอาหาร
* สุขลักษณะ - สวมเสื้อ หรือชุดกันเปื้อนที่สะอาด - สวมผ้าปิดปาก - สวมหมวกที่คลุมผม หรือตาข่ายคลุม - ไม่สูบบุหรี่
- การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ ทุกครั้งก่อนเข้าห้องบรรจุ - พนักงานควรไว้เล็บสั้น และไม่ทาเล็บ
 - ในขณะปฎิบัติงานควรงดเว้นนิสัยแกะ เกา หรือหากจำเป็นจะต้อง  ล้างมือทุกครั้ง - ไม่รับประทานอาหาร ขณะปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณผลิต
- การฝึกอบรม - ควรจัดการอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนด้านสุขลักษณะทั่วไป ทั้งก่อนการรับเข้าทำงาน และขณะปฏิบัติงาน
9.การบันทึกและรายงาน ,[object Object]
 
 
ขอบคุณ และสวัสดี ด้วยความปรารถนาดีจาก.... LCFA
1 de 45

Recomendados

Presentation gmp por
Presentation gmpPresentation gmp
Presentation gmpkhunrit
31.8K visualizações45 slides
Pest control por
Pest controlPest control
Pest controlsomphonpharapueang
3K visualizações42 slides
Haccp + gmp (3) por
Haccp + gmp (3)Haccp + gmp (3)
Haccp + gmp (3)Kaemkaem Kanyamas
8.3K visualizações23 slides
Presentation haccp por
Presentation haccpPresentation haccp
Presentation haccpJiraporn Promsit
4.6K visualizações18 slides
Food Safety Quiz 1 por
Food Safety Quiz 1Food Safety Quiz 1
Food Safety Quiz 1Food Hygiene Asia
552 visualizações13 slides
Allergen control course by aj.sriprapai por
Allergen control course by aj.sriprapaiAllergen control course by aj.sriprapai
Allergen control course by aj.sriprapaiSP Solution Center Co.,Ltd
1.5K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Preventing cross contamination video por
Preventing cross contamination videoPreventing cross contamination video
Preventing cross contamination videoFood Hygiene Asia
2.5K visualizações23 slides
หน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหาร por
หน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหารหน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหาร
หน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหารtumetr
11.3K visualizações47 slides
Food Safety Workers Manuel por
Food Safety Workers ManuelFood Safety Workers Manuel
Food Safety Workers Manuelguest658bd2
7.5K visualizações28 slides
Training gmp slideshow por
Training gmp slideshowTraining gmp slideshow
Training gmp slideshowaryandhochak
2.2K visualizações18 slides
มลพิษทางอากาศ por
มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศAraya Toonton
4.8K visualizações50 slides
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP por
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP Vorawut Wongumpornpinit
8.4K visualizações50 slides

Mais procurados(20)

Preventing cross contamination video por Food Hygiene Asia
Preventing cross contamination videoPreventing cross contamination video
Preventing cross contamination video
Food Hygiene Asia2.5K visualizações
หน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหาร por tumetr
หน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหารหน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหาร
หน่วยที่ 5.3.1 สารปนเปื้อนในอาหาร
tumetr11.3K visualizações
Food Safety Workers Manuel por guest658bd2
Food Safety Workers ManuelFood Safety Workers Manuel
Food Safety Workers Manuel
guest658bd27.5K visualizações
Training gmp slideshow por aryandhochak
Training gmp slideshowTraining gmp slideshow
Training gmp slideshow
aryandhochak2.2K visualizações
มลพิษทางอากาศ por Araya Toonton
มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ
Araya Toonton4.8K visualizações
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP por Vorawut Wongumpornpinit
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP
แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GMP
Vorawut Wongumpornpinit8.4K visualizações
Prerequisite Program (PRP).pptx por Prasad Sambare
Prerequisite Program (PRP).pptxPrerequisite Program (PRP).pptx
Prerequisite Program (PRP).pptx
Prasad Sambare816 visualizações
Food Safety Practices - Receiving of perishable, provisional & chemicals por Anirudh Verma
Food Safety Practices - Receiving of perishable, provisional & chemicalsFood Safety Practices - Receiving of perishable, provisional & chemicals
Food Safety Practices - Receiving of perishable, provisional & chemicals
Anirudh Verma116 visualizações
Safety Plastic Packaging Material por Shaker Akil
Safety Plastic Packaging MaterialSafety Plastic Packaging Material
Safety Plastic Packaging Material
Shaker Akil5.5K visualizações
Good Manufacturing Practice ppt por Anurag Parihar
Good Manufacturing Practice pptGood Manufacturing Practice ppt
Good Manufacturing Practice ppt
Anurag Parihar9.5K visualizações
Manipulacion de alimentos 3 por Maria Made
Manipulacion de alimentos 3Manipulacion de alimentos 3
Manipulacion de alimentos 3
Maria Made1.5K visualizações
Food Defense Presentation.pptx por JulyDelPilarMorenoQu
 Food Defense Presentation.pptx Food Defense Presentation.pptx
Food Defense Presentation.pptx
JulyDelPilarMorenoQu135 visualizações
HACCP VACCP TACCP.pptx por rasmi p k
HACCP VACCP TACCP.pptxHACCP VACCP TACCP.pptx
HACCP VACCP TACCP.pptx
rasmi p k1.5K visualizações
Quality food safety awareness power point por Tony Garcia-Bosque
Quality food safety awareness power pointQuality food safety awareness power point
Quality food safety awareness power point
Tony Garcia-Bosque12.4K visualizações
5 เทคโนโลยีชีวภาพ por Melody Minhyok
5 เทคโนโลยีชีวภาพ5 เทคโนโลยีชีวภาพ
5 เทคโนโลยีชีวภาพ
Melody Minhyok3.7K visualizações
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน แบบทดสอบ por อ๋อ จ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน แบบทดสอบ
อ๋อ จ้า7K visualizações
สมดุลเคมีในสิ่งแวดล้อม por Kittivut Tantivuttiki
สมดุลเคมีในสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งแวดล้อม
สมดุลเคมีในสิ่งแวดล้อม
Kittivut Tantivuttiki53.2K visualizações

Destaque

ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพ por
ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพ
ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพJirasap Kijakarnsangworn
7.3K visualizações77 slides
Haccp Power Point por
Haccp Power PointHaccp Power Point
Haccp Power Pointguest8256ebd
56.8K visualizações74 slides
HACCP por
HACCPHACCP
HACCPGustavo Guisao
19.1K visualizações9 slides
GMP Training por
GMP TrainingGMP Training
GMP Trainingsmit patel
53.5K visualizações22 slides
Haccp + gmp (3) por
Haccp + gmp (3)Haccp + gmp (3)
Haccp + gmp (3)Kaemkaem Kanyamas
494 visualizações23 slides
Presentation gmp por
Presentation gmpPresentation gmp
Presentation gmpJiraporn Promsit
4.1K visualizações31 slides

Destaque(20)

ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพ por Jirasap Kijakarnsangworn
ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพ
ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพ
Jirasap Kijakarnsangworn7.3K visualizações
Haccp Power Point por guest8256ebd
Haccp Power PointHaccp Power Point
Haccp Power Point
guest8256ebd56.8K visualizações
HACCP por Gustavo Guisao
HACCPHACCP
HACCP
Gustavo Guisao19.1K visualizações
GMP Training por smit patel
GMP TrainingGMP Training
GMP Training
smit patel53.5K visualizações
Haccp + gmp (3) por Kaemkaem Kanyamas
Haccp + gmp (3)Haccp + gmp (3)
Haccp + gmp (3)
Kaemkaem Kanyamas494 visualizações
Presentation gmp por Jiraporn Promsit
Presentation gmpPresentation gmp
Presentation gmp
Jiraporn Promsit4.1K visualizações
H.A.C.C.P. por guestb4f0b2
H.A.C.C.P.H.A.C.C.P.
H.A.C.C.P.
guestb4f0b237.7K visualizações
Good Manufacturing Practices por Jorge Torres
Good Manufacturing PracticesGood Manufacturing Practices
Good Manufacturing Practices
Jorge Torres127.1K visualizações
Manual Haccp por Martin
Manual HaccpManual Haccp
Manual Haccp
Martin43.3K visualizações
Back To Basic Gmp por Remedios Rivera
Back To Basic GmpBack To Basic Gmp
Back To Basic Gmp
Remedios Rivera135.7K visualizações
อัลบั้มรูปโรงเรียนบ้านร่าปู por khunrit
อัลบั้มรูปโรงเรียนบ้านร่าปูอัลบั้มรูปโรงเรียนบ้านร่าปู
อัลบั้มรูปโรงเรียนบ้านร่าปู
khunrit781 visualizações
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552 por Pavit Tansakul
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
Pavit Tansakul3.3K visualizações
Drying of foods vegetables and fruits volume 1 por didi didi
Drying of foods vegetables and fruits volume 1 Drying of foods vegetables and fruits volume 1
Drying of foods vegetables and fruits volume 1
didi didi7.9K visualizações
Personal Hygiene in Food Production por FAO
Personal Hygiene in Food ProductionPersonal Hygiene in Food Production
Personal Hygiene in Food Production
FAO59.6K visualizações
Introduction to GMP Training by por Atlantic Training, LLC.
Introduction to GMP Training byIntroduction to GMP Training by
Introduction to GMP Training by
Atlantic Training, LLC.23.4K visualizações
GMP Introduction por Rajendra Sadare
GMP IntroductionGMP Introduction
GMP Introduction
Rajendra Sadare41.8K visualizações
HACCP Presentation por RAGHAVENDRA ADIGA
HACCP PresentationHACCP Presentation
HACCP Presentation
RAGHAVENDRA ADIGA173.5K visualizações

Similar a Presentation gmp

Gap por
GapGap
Gapi_cavalry
1.2K visualizações12 slides
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553 por
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553Postharvest Technology Innovation Center
635 visualizações8 slides
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า por
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้านวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้าแผนงาน นสธ.
1.4K visualizações36 slides
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu... por
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu...ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu...
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu...Vorawut Wongumpornpinit
31 visualizações9 slides
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการtassanee chaicharoen
7.5K visualizações3 slides
Organic farming 30/06/54 por
Organic farming 30/06/54Organic farming 30/06/54
Organic farming 30/06/54Jitty Charming
1.1K visualizações19 slides

Similar a Presentation gmp(20)

Gap por i_cavalry
GapGap
Gap
i_cavalry1.2K visualizações
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553 por Postharvest Technology Innovation Center
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า por แผนงาน นสธ.
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้านวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
แผนงาน นสธ.1.4K visualizações
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu... por Vorawut Wongumpornpinit
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu...ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu...
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand gu...
Vorawut Wongumpornpinit31 visualizações
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por tassanee chaicharoen
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
tassanee chaicharoen7.5K visualizações
Organic farming 30/06/54 por Jitty Charming
Organic farming 30/06/54Organic farming 30/06/54
Organic farming 30/06/54
Jitty Charming1.1K visualizações
Organicmilk por i_cavalry
OrganicmilkOrganicmilk
Organicmilk
i_cavalry939 visualizações
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 por Vorawut Wongumpornpinit
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
Vorawut Wongumpornpinit10.6K visualizações
2นำเสนอสื่อ1 13 por Piboon Yasotorn
2นำเสนอสื่อ1 132นำเสนอสื่อ1 13
2นำเสนอสื่อ1 13
Piboon Yasotorn963 visualizações
2นำเสนอสื่อ1 13 por Piboon Yasotorn
2นำเสนอสื่อ1 132นำเสนอสื่อ1 13
2นำเสนอสื่อ1 13
Piboon Yasotorn462 visualizações
เกณฑ์การพัฒนาตลาด.. por Cuproperty
เกณฑ์การพัฒนาตลาด..เกณฑ์การพัฒนาตลาด..
เกณฑ์การพัฒนาตลาด..
Cuproperty875 visualizações
โครงงานฉบับสมบูรณ์ por 0636830815
โครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์
06368308153.6K visualizações
งานคอม por KaRn Tik Tok
งานคอมงานคอม
งานคอม
KaRn Tik Tok264 visualizações
งานคอม por Soldic Kalayanee
งานคอมงานคอม
งานคอม
Soldic Kalayanee512 visualizações
งานคอม por Mintra Pudprom
งานคอมงานคอม
งานคอม
Mintra Pudprom299 visualizações
งานวิจัยโยเกิร์ตข้าวโพด por Kanitha Panya
งานวิจัยโยเกิร์ตข้าวโพดงานวิจัยโยเกิร์ตข้าวโพด
งานวิจัยโยเกิร์ตข้าวโพด
Kanitha Panya5.7K visualizações
ใบงานที่ 10 por AKii Fam
ใบงานที่ 10ใบงานที่ 10
ใบงานที่ 10
AKii Fam222 visualizações
Anti Mouse Ink By Pantapong por pantapong
Anti Mouse Ink By PantapongAnti Mouse Ink By Pantapong
Anti Mouse Ink By Pantapong
pantapong202 visualizações

Presentation gmp

 • 1.
 • 3. ถ้าสามารถผลิตอาหารได้ตามเกณฑ์ GMP จะทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค
 • 4. จี . เอ็ม . พี . ได้เริ่มดำเนินการมาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ . ศ . 2529 โดยให้ผู้ผลิตสมัครใจนำไปปฏิบัติตาม ความเป็นมาในการบังคับใช้
 • 5. บังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 193) พ . ศ . 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
 • 6. บังคับใช้กับอาหาร 57 ชนิด เช่น น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็ง น้ำปลา ฯลฯ แต่ในอนาคตจะประกาศเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมอาหารทุกชนิด
 • 7. 1. อันตรายทางด้านกายภาพ ได้แก่ เศษไม้ เศษแก้ว เศษโลหะ และวัสดุอื่น ๆ สาเหตุ : การปนเปื้อน ของเศษไม้ การแตกหัก ของภาชนะหลอดไฟและ ตกลงสู่อาหาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหาร
 • 8. 2. อันตรายทางด้านเคมี ได้แก่ ยาฆ่าแมลง น้ำมันหล่อลื่น ( จาระบี ) รวมทั้งสารพิษที่เกิดขึ้น เช่น สารพิษแอลฟาท็อก ซินจากเชื้อราในถั่วลิสง สาเหตุ : วัตถุดิบมีการ ปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง จากไร่หรือฟาร์ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหาร
 • 9. 3. อันตรายทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และ เชื้อรา สาเหตุ : การปนเปื้อน ของจุลินทรีย์เกิดจากการ ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ สะอาด และการควบคุม การผลิตไม่ดีพอ ตลอดจน การปฏิบัติงานของ พนักงานไม่ถูกสุขลักษณะ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในอาหาร
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. 1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาหารผลิต 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต 3. แหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • 15. 4. ภาชนะบรรจุ 5. สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 6. การบรรจุ
 • 16. 7. การสุขาภิบาล 8. บุคลากร 9. การบันทึกและการรายงานผล
 • 18. 1.1 ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม - หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับ อาหาร เช่น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง กองขยะ คอก ปศุสัตว์ บริเวณที่มีฝุ่นมาก บริเวณน้ำท่วมถึง หรือน้ำขังแฉะสกปรก
 • 19. 1.2 อาคารผลิต - มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบำรุงสภาพรักษาความสะอาด - มีการแบ่งแยกพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย - มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - พื้นลาดเอียงไม่มีน้ำขัง
 • 20.
 • 21.
 • 22. 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 2.1 การติดตั้ง 2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตน้ำบริโภค อย่างน้อยต้องประกอบด้วย - เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพน้ำ (1) สัมพันธ์กับแหล่งน้ำ (2) สัมพันธ์กับกำลังการผลิต (3) พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ
 • 23. ( วัสดุเหมาะสม , ทำความสะอาดง่าย ) 2.2.2 เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ (1) จำนวนเพียงพอ (2) เหมาะสมกับการใช้งาน 2.2.3 เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ (1) ครบถ้วนตามขนาดบรรจุ (2) วัสดุเหมาะสม , ทำความสะอาดง่าย 2.2.4 เครื่องหรืออุปกรณ์ปิดผนึกสัมพันธ์กับ เครื่องบรรจุ 2.2.5 โต๊ะ หรือแท่นบรรจุทำจากวัสดุไม่เป็นสนิมทำความสะอาดง่าย เหมาะสมกับขนาดบรรจุ
 • 24. 2.2.6 ท่อส่งน้ำ (1) เป็นท่อพีวีซี (PVC) หรือวัสดุอื่นที่คุณภาพเท่าเทียมกัน (2) ข้อต่อ วาล์ว น๊อต ( ถ้ามี ) ทำความสะอาดง่าย (3) อยู่กับที่ 2.2.7 ถังหรือบ่อพักน้ำ (1) มีฝาปิด รอยเชื่อมต่อฝาและ ถังเรียบ (2) พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ ( วัสดุเหมาะสม , ทำความสะอาดง่าย )
 • 25. 2.3 การล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และเก็บรักษา 2.3.1 ทำความสะอาด และ / หรือฆ่าเชื้อ อุปกรณ์การผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ( ล้างย้อน , ล้างไส้กรอง , แท่นบรรจุ , แทงก์น้ำ )
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. 3. แหล่งน้ำ การปรับคุณภาพน้ำ และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 3.1 แหล่งน้ำดิบ - น้ำบ่อ - น้ำบาดาล การปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น - กระบวนการจับตัวเป็นก้อน โดยใช้ Aluminium Sulphate Ferrous และ Ferric Sulphate ทำให้น้ำใสขึ้น - การกรองดว้ยทราย จะช่วยกำจัดกลิ่นรสที่ไม่ดีออกไป - การฆ่าเชื้อ โดยการใช้คลอรีน 0.5 ppm 20 นาที
 • 30.
 • 31. 4. ภาชนะบรรจุ 4.1 ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ 4.2 ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้เพียงครั้งเดียว ( หีบห่อสะอาด , ไม่มีตำหนิ ) 4.3 ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้หลายครั้ง 4.3.1 มีการคัดแยกก่อนล้าง 4.3.2 วิธีการล้างและฆ่าเชื้อ 4.4 การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของ ภาชนะบรรจุ 4.5 ภาชนะบรรจุที่ผ่านการล้างทำความสะอาด ( การจัดการ , การเก็บรักษา 4.6 การลำเลียงขนส่งภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแล้ว ต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนขึ้นอีก
 • 32. 5. สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 5.1 ชนิดของสารที่ใช้ในการทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อ ( ชื่อสารที่ใช้ , การจัดเก็บ ) 5.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง ( ปริมาณสารที่ใช้ , ปริมาณน้ำ , เวลาสัมผัส ) 5.3 การใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ( วิธีการ )
 • 33. 6. การบรรจุ 6.1 ผลิต บรรจุ และปิดฝาหรือปิดผนึกทันที 6.2 บรรจุในห้องบรรจุ 6.3 บรรจุด้วยเครื่องมือ และ / หรืออุปกรณ์การบรรจุ 6.4 บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง 6.5 มือผู้ปฏิบัติงานไม่สัมผัสกับปากขวด ขณะทำการบรรจุและปิดผนึก 6.3 การตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ
 • 34. ข้อควรระวังในการบรรจุ 1. น้ำที่รอการบรรจุและเก็บไว้ในถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 คืน จนถึง 3 วัน จะพบว่า มีผลต่อการเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในถัง 2 . ไม่ควรใช้สายยางลากมาบรรจุบนพื้นซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อน ระหว่างการบรรจุได้ 3 . พนักงานที่ทำหน้าที่บรรจุควรแต่งกายสะอาด และล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยจุ่มมือในน้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน 50 ppm 4 . หลีกเลี่ยงการจับปากขวดขณะบรรจุน้ำเพราะอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน
 • 35. * อ่างล้างมือหน้าห้องบรรจุ - มีจำนวนเพียงพอมีสบู่เหลวสำหรับล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อมือ * ห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ หน้าห้องส้วม - ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการติดตั้งอ่างล้างมือและ สบู่เหลว ไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 7. การสุขาภิบาล * น้ำใช้ภายในโรงงานต้องเป็นน้ำสะอาด
 • 36. * ระบบ กำจัดขยะมูลฝอย - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด * ทางระบายน้ำทิ้ง - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด
 • 37. 8. บุคลากร * สุขภาพ - ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคเรื้อน - พนักงานที่มีบาดแผล จะต้องปิดหรือพันแผล - ผู้ที่มีการไอ จาม เป็นไข้ ท้องเสียควรหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติงานในส่วนที่สัมผัสอาหาร
 • 38. * สุขลักษณะ - สวมเสื้อ หรือชุดกันเปื้อนที่สะอาด - สวมผ้าปิดปาก - สวมหมวกที่คลุมผม หรือตาข่ายคลุม - ไม่สูบบุหรี่
 • 39. - การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ ทุกครั้งก่อนเข้าห้องบรรจุ - พนักงานควรไว้เล็บสั้น และไม่ทาเล็บ
 • 40. - ในขณะปฎิบัติงานควรงดเว้นนิสัยแกะ เกา หรือหากจำเป็นจะต้อง ล้างมือทุกครั้ง - ไม่รับประทานอาหาร ขณะปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณผลิต
 • 41. - การฝึกอบรม - ควรจัดการอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนด้านสุขลักษณะทั่วไป ทั้งก่อนการรับเข้าทำงาน และขณะปฏิบัติงาน
 • 42.
 • 43.  
 • 44.