Gestao e riscos em espaços confinados

318 visualizações

Publicada em

gestao e riscos em espaços confinados

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Gestao e riscos em espaços confinados

 1. 1. GGGGeeeessssttttiiiiónnnn ddddeeeellll rrrriiiieeeessssggggoooo eeeennnn EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: AAAASSSSPPPPEEEECCCCTTTTOOOOSSSS CCCCRRRRÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS
 2. 2. SSSSIIIIGGGGMMMMAAAA SSSSEEEEGGGGUUUURRRRIIIIDDDDAAAADDDD YYYY SSSSAAAALLLLUUUUDDDD,,,, SSSS....LLLL.... FFFFoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn yyyy aaaaddddiiiieeeessssttttrrrraaaammmmiiiieeeennnnttttoooo CCCCoooonnnnssssuuuullllttttoooorrrríaaaa yyyy aaaasssseeeessssoooorrrraaaammmmiiiieeeennnnttttoooo CCCCoooommmmeeeerrrrcccciiiiaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiiónnnn ddddeeee eeeeqqqquuuuiiiippppoooossss RRRReeeevvvviiiissssiiiiónnnn ddddeeee eeeeqqqquuuuiiiippppoooossss SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOOSSSS IIIInnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiiónnnn ssssiiiisssstttteeeemmmmaaaassss ddddeeee aaaannnnccccllllaaaajjjjeeee
 3. 3. VVVVVVVViiiiiiiissssssssiiiiiiiióónn SSSSIIIIGGGGMMMMAAAA SSSSEEEEGGGGUUUURRRRIIIIDDDDAAAADDDD YYYY SSSSAAAALLLLUUUUDDDD,,,, SSSS....LLLL.... NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA RRRREEEEAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA Ser el proveedor por excelencia de formación teórico-práctica y equipamiento en materia de seguridad y salud laboral, aunando el ddddoooommmmiiiinnnniiiioooo ddddeeee llllaaaassss ttttéccccnnnniiiiccccaaaassss propia de las empresas especializadas en formación práctica y la capacidad de ggggeeeessssttttiiiiónnnn ddddeeeellll rrrriiiieeeessssggggoooo característica de las empresas de consultoría de consultoría.
 4. 4. MMMMMMMMiiiiiiiissssssssiiiiiiiióónn SSSSIIIIGGGGMMMMAAAA SSSSEEEEGGGGUUUURRRRIIIIDDDDAAAADDDD YYYY SSSSAAAALLLLUUUUDDDD,,,, SSSS....LLLL.... NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA RRRREEEEAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA Nuestra misión es brindar a las organizaciones un servicio integral de asesoramiento y suministro especializado con la finalidad de asegurar la eficacia de la formación impartida, contemplando para ello el establecimiento de las nnnneeeecccceeeessssiiiiddddaaaaddddeeeessss ffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaassss rrrreeeeaaaalllleeeessss eeeennnn bbbbaaaasssseeee aaaallll ppppeeeerrrrffffiiiillll ddddeeee lllloooossss aaaalllluuuummmmnnnnoooossss,,,, lllloooossss mmmmeeeeddddiiiioooossss mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaalllleeeessss ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbblllleeeessss,,,, lllloooossss pppprrrroooocccceeeeddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooossss ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo iiiimmmmppppllllaaaannnnttttaaaaddddoooossss yyyy ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr oooottttrrrroooo aaaassssppppeeeeccccttttoooo rrrreeeelllleeeevvvvaaaannnntttteeee ddddeeee lllloooossss ssssiiiisssstttteeeemmmmaaaassss pppprrrreeeevvvveeeennnnttttiiiivvvvoooossss ddddeeee llllaaaassss oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaacccciiiioooonnnneeeessss, de modo que la formación no se conciba como una actividad aislada que constituya un fin en si mismo.
 5. 5. SIGMA SEGURIDAD SSSIIIGGGMMMAAA SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD YYYY SSSSAAAALLLLUUUUDDDD,,,, SSSS....LLLL.... NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA RRRREEEEAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA
 6. 6. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: AAAASSSSPPPPEEEECCCCTTTTOOOOSSSS CCCCRRRRÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS
 7. 7. ++++ GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLL GGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL RRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSGGGGGGGGOOOOOOOO TTééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo CCCCCCCCrrrrrrrrííttttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo ++++ EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCOOOO CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLL OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLL TTééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo CCCCCCCCrrrrrrrrííttttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo “Nada es especialmente difícil si lo dividimos en tareas pequeñas.” HHHHeeeennnnrrrryyyy FFFFoooorrrrdddd GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: AAAASSSSPPPPEEEECCCCTTTTOOOOSSSS CCCCRRRRÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS 7
 8. 8. EEEEEEEERRRRRRRRLLLLLLLL ffffffffiiiiiiiinnnnnnnn eeeeeeeennnnnnnn ssssssssíí mmmmmmmmiiiiiiiissssssssmmmmmmmmoooooooo VVVVVVVVssssssss EEEEEEEERRRRRRRRLLLLLLLL hhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee ggggggggeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiióónn GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: PPPPllllaaaannnn ddddeeee PPPPrrrreeeevvvveeeennnncccciiiión AAAASSSSPPPPEEEECCCCTTTTOOOOSSSS CCCCRRRRÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS EEEERRRRLLLL PPPPllllaaaannnniiiiffffiiiiccccaaaacccciiiión W MP E W PT R Enfoque basado en procesos 8
 9. 9. EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓNNNN DDDDEEEE RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOOSSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLLEEEESSSS EEEEJJJJEEEEMMMMPPPPLLLLOOOO EEEERRRRLLLL FFFFIIIINNNN EEEENNNN SSSSÍ MMMMIIIISSSSMMMMOOOO RRRRRRRRiiiiiiiieeeeeeeessssssssggggggggoooooooo:::::::: CCCCCCCCAAAAAAAAÍÍDDDDDDDDAAAAAAAA DDDDDDDDEEEEEEEE PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSS AAAAAAAA DDDDDDDDIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO NNNNNNNNIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLL DDDDuuuurrrraaaannnntttteeee eeeellll aaaacccccccceeeessssoooo yyyy////oooo ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneeeennnncccciiiiaaaa eeeennnn eeeessssppppaaaacccciiiioooossss ccccoooonnnnffffiiiinnnnaaaaddddoooossss ddddeeeellll cccceeeennnnttttrrrroooo ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo.... EEEERRRRLLLL IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiión EEEEssssttttiiiimmmmaaaacccciiiión VVVVaaaalllloooorrrraaaacccciiiión AAAAAAAAcccccccccccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiddddddddaaaaaaaassssssss:::::::: IIIImmmmppppllllaaaannnnttttaaaarrrr pppprrrroooocccceeeeddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo PPPP2222WWWW.... UUUUttttiiiilllliiiizzzzaaaarrrr ssssiiiisssstttteeeemmmmaaaa aaaannnnttttiiiiccccaaaaíddddaaaassss dddduuuurrrraaaannnntttteeee eeeellll aaaacccccccceeeessssoooo////ssssaaaalllliiiiddddaaaa ddddeeeellll EEEEEEEE....CCCCCCCC.... AAAAsssseeeegggguuuurrrraaaarrrr qqqquuuueeee eeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo ddddeeee rrrreeeessssccccaaaatttteeee eeeessssttttá ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbblllleeee eeeennnn llllaaaassss iiiinnnnmmmmeeeeddddiiiiaaaacccciiiioooonnnneeeessss aaaannnntttteeeessss ddddeeee eeeennnnttttrrrraaaarrrr eeeennnn eeeellll EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 9
 10. 10. FFFFFFFFoooooooossssssssoooooooo ddddddddrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeee XXXXXXXX Acciones: requeridas AAAAAAAcccccccccccccciiiiiiiooooooonnnnnnneeeeeeesssssss::::::: rrrrrrreeeeeeeqqqqqqquuuuuuueeeeeeerrrrrrriiiiiiidddddddaaaaaaasssssss EEEEEEEEEEEEEEEE........CCCCCCCCCCCCCCCC........ 11111111:::::::: AAAAddddqqqquuuuiiiissssiiiicccciiiiónnnn ddddeeee ttttrrrríppppooooddddeeee EEEENNNN 777799995555////BBBB ddddoooottttaaaaddddoooo ddddeeee aaaannnnttttiiiiccccaaaaíddddaaaassss rrrreeeettttrrrráccccttttiiiillll EEEENNNN 333366660000 ccccoooonnnn ffffuuuunnnncccciiiiónnnn ddddeeee rrrreeeeccccuuuuppppeeeerrrraaaaddddoooorrrr ((((ddddiiiissssppppoooossssiiiittttiiiivvvvoooo ddddeeee ssssaaaallllvvvvaaaammmmeeeennnnttttoooo mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntttteeee iiiizzzzaaaaddddoooo EEEENNNN 1111444499996666BBBB)))).... AAAAddddqqqquuuuiiiissssiiiicccciiiiónnnn ddddeeee pppprrrroooolllloooonnnnggggaaaacccciiiiónnnn ddddeeee eeeessssccccaaaallllaaaa ddddeeeessssmmmmoooonnnnttttaaaabbbblllleeee ppppaaaarrrraaaa ffffaaaacccciiiilllliiiittttaaaarrrr llllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa////ssssaaaalllliiiiddddaaaa ddddeeee llllaaaa eeeessssccccaaaallllaaaa.... … EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓNNNN DDDDEEEE RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOOSSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLLEEEESSSS EEEEJJJJEEEEMMMMPPPPLLLLOOOO EEEERRRRLLLL HHHHEEEERRRRRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTAAAA GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓN EEEERRRRLLLL RRRRiiiieeeessssggggoooo ccccaaaaíddddaaaa ddddiiiissssttttiiiinnnnttttoooo nnnniiiivvvveeeellll EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 1111 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 2222 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 3333 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... n TTTTTTTToooooooorrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee llllllllaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaaddddddddoooooooo YYYYYYYY GGGGGGGGaaaaaaaalllllllleeeeeeeerrrrrrrrííaaaaaaaa ttttttttééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaa ZZZZZZZZ 11110000
 11. 11. Acciones: requeridas AAAAAAAcccccccccccccciiiiiiiooooooonnnnnnneeeeeeesssssss::::::: rrrrrrreeeeeeeqqqqqqquuuuuuueeeeeeerrrrrrriiiiiiidddddddaaaaaaasssssss EEEEEEEEEEEEEEEE........CCCCCCCCCCCCCCCC........ 22222222:::::::: EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓNNNN DDDDEEEE RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOOSSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLLEEEESSSS EEEEJJJJEEEEMMMMPPPPLLLLOOOO EEEERRRRLLLL HHHHEEEERRRRRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTAAAA GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓN IIIInnnnssssttttaaaallllaaaarrrr ppppuuuunnnnttttoooossss ddddeeee aaaannnnccccllllaaaajjjjeeee EEEENNNN 777799995555////AAAA ppppaaaarrrraaaa aaaannnnccccllllaaaajjjjeeeessss ddddeeee eeeelllleeeemmmmeeeennnnttttoooossss ddddeeee aaaammmmaaaarrrrrrrreeee aaaannnnttttiiiiccccaaaaíddddaaaassss yyyy ppppaaaarrrraaaa llllínnnneeeeaaaa ddddeeee aaaannnnccccllllaaaajjjjeeee tttteeeemmmmppppoooorrrraaaallll hhhhoooorrrriiiizzzzoooonnnnttttaaaallll eeeennnn zzzzoooonnnnaaaa XXXX.... DDDDeeeeffffiiiinnnniiiirrrr pppprrrroooocccceeeeddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee rrrreeeessssccccaaaatttteeee eeeessssppppeeeeccccíffffiiiiccccoooo ppppaaaarrrraaaa EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 2222 AAAAddddqqqquuuuiiiissssiiiicccciiiiónnnn ddddeeee eeeeqqqquuuuiiiippppoooossss rrrreeeeqqqquuuueeeerrrriiiiddddoooossss sssseeeeggggúnnnn aaaannnntttteeeerrrriiiioooorrrr pppprrrroooocccceeeeddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo.... FFFFoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn////aaaaddddiiiieeeessssttttrrrraaaammmmiiiieeeennnnttttoooo eeeeqqqquuuuiiiippppoooo rrrreeeessssccccaaaatttteeee sssseeeeggggúnnnn pppprrrroooocccceeeeddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo eeeessssppppeeeeccccíffffiiiiccccoooo EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 2222 … EEEERRRRLLLL RRRRiiiieeeessssggggoooo ccccaaaaíddddaaaa ddddiiiissssttttiiiinnnnttttoooo nnnniiiivvvveeeellll EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 1 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 2 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 3 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... n FFFFFFFFoooooooossssssssoooooooo ddddddddrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeee XXXXXXXX TTTTTTTToooooooorrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee llllllllaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaaddddddddoooooooo YYYYYYYY GGGGGGGGaaaaaaaalllllllleeeeeeeerrrrrrrrííaaaaaaaa ttttttttééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaa ZZZZZZZZ 11111111
 12. 12. Acciones: requeridas AAAAAAAcccccccccccccciiiiiiiooooooonnnnnnneeeeeeesssssss::::::: rrrrrrreeeeeeeqqqqqqquuuuuuueeeeeeerrrrrrriiiiiiidddddddaaaaaaasssssss EEEEEEEEEEEEEEEE........CCCCCCCCCCCCCCCC........ nnnnnnnn:::::::: IIIInnnnssssttttaaaallllaaaarrrr eeeennnn XXXX uuuunnnn ppppuuuunnnnttttoooo ddddeeee aaaannnnccccllllaaaajjjjeeee EEEENNNN 777799995555////AAAA ppppaaaarrrraaaa iiiinnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiiónnnn ddddeeeellll aaaannnnttttiiiiccccaaaaíddddaaaassss rrrreeeettttrrrráccccttttiiiillll EEEENNNN 333366660000 ccccoooonnnn ffffuuuunnnncccciiiiónnnn ddddeeee rrrreeeeccccuuuuppppeeeerrrraaaaddddoooorrrr ((((ddddiiiissssppppoooossssiiiittttiiiivvvvoooo ddddeeee ssssaaaallllvvvvaaaammmmeeeennnnttttoooo mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntttteeee iiiizzzzaaaaddddoooo EEEENNNN 1111444499996666BBBB)))).... IIIInnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiiónnnn ddddeeee aaaassssiiiiddddeeeerrrroooossss.... … EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓNNNN DDDDEEEE RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOOSSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLLEEEESSSS EEEEJJJJEEEEMMMMPPPPLLLLOOOO EEEERRRRLLLL HHHHEEEERRRRRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTAAAA GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓN EEEERRRRLLLL RRRRiiiieeeessssggggoooo ccccaaaaíddddaaaa ddddiiiissssttttiiiinnnnttttoooo nnnniiiivvvveeeellll EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 1111 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 2222 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... 3333 EEEEEEEE....CCCCCCCC.... n 11112222
 13. 13. AAAAAAAAuuuuuuuuttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee PPPPPPPPeeeeeeeettttttttiiiiiiiicccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo oooooooo ssssssssoooooooolllllllliiiiiiiicccccccciiiiiiiittttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee EEEEEEEEjjjjjjjjeeeeeeeeccccccccuuuuuuuuttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee ((((((((rrrrrrrreeeeeeeeccccccccuuuuuuuurrrrrrrrssssssssoooooooossssssss)))))))) GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: PPPPEEEERRRRMMMMIIIISSSSOOOOSSSS DDDDEEEE TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO W MP E W PT R PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO CONTRATA 11113333
 14. 14. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: PPPPEEEERRRRMMMMIIIISSSSOOOOSSSS DDDDEEEETTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO 11114444
 15. 15. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSSOOOOSSSS PPPPRRRREEEEVVVVEEEENNNNTTTTIIIIVVVVOOOOSSSS MMMMEEEEDDDDIIIIDDDDAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTAAAARRRRIIIIAAAA OOOOPPPPCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: Téccccnnnniiiiccccoooo SSSSPPPP TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJAAAADDDDOOOORRRR nnnnoooo ppppeeeerrrrtttteeeennnneeeecccciiiieeeennnntttteeee aaaallll SSSSPPPP RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOOSSSS TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJAAAADDDDOOOORRRR:::: FFFFoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn NNNNiiiivvvveeeellll BBBBássssiiiiccccoooo PPPPRRRRLLLL CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnoooooooocccccccciiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooossssssss,,,,,,,, ccccccccuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn yyyyyyyy eeeeeeeexxxxxxxxppppppppeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa nnnnnnnneeeeeeeecccccccceeeeeeeessssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooossssssss eeeeeeeennnnnnnn llllllllaaaaaaaassssssss aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss yyyyyyyy pppppppprrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeessssssssoooooooossssssss........ FFFFUUUUNNNNCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: DDDDeeeeffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee ccccuuuummmmpppplllliiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo.... AAAAAAAAuuuuuuuusssssssseeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,, iiiiiiiinnnnnnnnssssssssuuuuuuuuffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa oooooooo ffffffffaaaaaaaallllllllttttttttaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee aaaaaaaaddddddddeeeeeeeeccccccccuuuuuuuuaaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn........ 11115555
 16. 16. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSSOOOOSSSS PPPPRRRREEEEVVVVEEEENNNNTTTTIIIIVVVVOOOOSSSS 11116666
 17. 17. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA CLIENTE: NNNNNNNNeeeeeeeecccccccceeeeeeeessssssssiiiiiiiittttttttoooooooo uuuuuuuunnnnnnnn ccccccccuuuuuuuurrrrrrrrssssssssoooooooo ddddddddeeeeeeee EEEEEEEEEEEEEEEE........CCCCCCCCCCCCCCCC........ ENTIDAD FORMACIÓN: ¿CCCCCCCCuuuuuuuuáánnnnnnnnttttttttaaaaaaaassssssss hhhhhhhhoooooooorrrrrrrraaaaaaaassssssss nnnnnnnneeeeeeeecccccccceeeeeeeessssssssiiiiiiiittttttttaaaaaaaassssssss???????? CLIENTE: ¿CCCCCCCCuuuuuuuuáánnnnnnnnttttttttaaaaaaaassssssss oooooooossssssss ssssssssuuuuuuuueeeeeeeelllllllleeeeeeeennnnnnnn ppppppppeeeeeeeeddddddddiiiiiiiirrrrrrrr???????? ENTIDAD FORMACIÓN: LLLLLLLLoooooooo hhhhhhhhaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaallllllll ssssssssoooooooonnnnnnnn 88888888 hhhhhhhhoooooooorrrrrrrraaaaaaaassssssss:::::::: 44444444 ddddddddeeeeeeee TTTTTTTTª yyyyyyyy 44444444 ddddddddeeeeeeee PPPPPPPPª.. CLIENTE: VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeee…………………………………………........ PPPPPPPPáássssssssaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeee ooooooooffffffffeeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaa........ 11117777
 18. 18. TEORÍA: El AAAABBBBCCCC de los EE.CC: PPPPPPPPddddddddTTTTTTTT,,,,,,,, RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOO PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVOOOOOOOO,,,,,,,,…… VVVVVVVVIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIILLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA EEEEEEEEXXXXXXXXTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAA CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNUUUUUUUUAAAAAAAA........ CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEEPPPPPPPPTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS:::::::: VVVVVVVVLLLLLLLLAAAAAAAA’’SSSSSSSS,,,,,,,, LLLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEE,,,,,,,, eeeeeeeettttttttcccccccc........ RRRRRRRRiiiiiiiieeeeeeeessssssssggggggggoooooooossssssss ggggggggeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss:::::::: SSSSSSSSOOOOOOOOBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSFFFFFFFFUUUUUUUUEEEEEEEERRRRRRRRZZZZZZZZOOOOOOOOSSSSSSSS,,,,,,,, RRRRRRRRUUUUUUUUIIIIIIIIDDDDDDDDOOOOOOOO,,,,,,,, TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPP,,,,,,,, eeeeeeeettttttttcccccccc........ RRRRRRRRiiiiiiiieeeeeeeessssssssggggggggoooooooossssssss eeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeeccccccccííffffffffiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss:::::::: AAAAAAAATTTTTTTTMMMMMMMMÓÓSSSSSSSSFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS TTTTTTTTÓÓXXXXXXXXIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSS,,,,,,,, SSSSSSSSUUUUUUUUBBBBBBBBOOOOOOOOXXXXXXXXIIIIIIIIGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS,,,,,,,, AAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEXXXXXXXX........ EEEEEEEEXXXXXXXXIIIIIIIIGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE........ GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA PRÁCTICA: AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOO VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLL AAAAAAAA EEEEEEEEEEEEEEEE........CCCCCCCCCCCCCCCC........ CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRRÁÁCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIILLLLLLLL SSSSSSSSOOOOOOOOBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE TTTTTTTTRRRRRRRRÍÍPPPPPPPPOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE YYYYYYYY RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN TTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEE RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCUUUUUUUUPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN........ 11118888
 19. 19. El formador es capaz de salir del EEElll fffooorrrmmmaaadddooorrr eeesss cccaaapppaaazzz dddeee sssaaallliiirrr dddeeelll ccccuuuurrrrssssoooo ssssiiiinnnn ssssaaaabbbbeeeerrrr:::: IIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL RRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSGGGGGGGGOOOOOOOO:::::::: GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA ¿QQQQQQQQuuuuuuuuéé ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss ppppppppuuuuuuuueeeeeeeeddddddddeeeeeeeennnnnnnn pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrrsssssssseeeeeeee eeeeeeeennnnnnnn lllllllloooooooossssssss ddddddddiiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiinnnnnnnnttttttttoooooooossssssss eeeeeeeesssssssscccccccceeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooossssssss???????? ¿QQQQQQQQuuuuuuuuéé eeeeeeeettttttttaaaaaaaappppppppaaaaaaaassssssss ddddddddeeeeeeee lllllllloooooooossssssss pppppppprrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeessssssssoooooooossssssss ppppppppuuuuuuuueeeeeeeeddddddddeeeeeeeennnnnnnn ddddddddaaaaaaaarrrrrrrr lllllllluuuuuuuuggggggggaaaaaaaarrrrrrrr aaaaaaaa uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa eeeeeeeexxxxxxxxppppppppoooooooossssssssiiiiiiiicccccccciiiiiiiióónnnnnnnn???????? MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS TTTTTTTTÉÉCCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSS YYYYYYYY OOOOOOOORRRRRRRRGGGGGGGGAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVAAAAAAAASSSSSSSS IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS:::::::: ¿QQQQQQQQuuuuuuuuéé ssssssssiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmmááttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee PPPPPPPPddddddddTTTTTTTT ttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee llllllllaaaaaaaa oooooooorrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn???????? ¿SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmmááttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee ddddddddeeeeeeeessssssssccccccccaaaaaaaarrrrrrrrggggggggoooooooo ddddddddeeeeeeee iiiiiiiinnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaallllllllaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss???????? BBBBBBBBllllllllooooooooqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeeoooooooossssssss ffffffffrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee aaaaaaaa eeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrrggggggggííaaaaaaaassssssss yyyyyyyy ssssssssuuuuuuuussssssssttttttttaaaaaaaannnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaassssssss........ 11119999
 20. 20. El formador es capaz de salir del EEElll fffooorrrmmmaaadddooorrr eeesss cccaaapppaaazzz dddeee sssaaallliiirrr dddeeelll ccccuuuurrrrssssoooo ssssiiiinnnn ssssaaaabbbbeeeerrrr:::: GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA ¿QQQQQQQQuuuuuuuuéé mmmmmmmmeeeeeeeeddddddddiiiiiiiioooooooossssssss mmmmmmmmaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss yyyyyyyy qqqqqqqquuuuuuuuéé ttééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaassssssss yyyyyyyy pppppppprrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeeddddddddiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooossssssss ddddddddeeeeeeee aaaaaaaacccccccccccccccceeeeeeeessssssssoooooooo yyyyyyyy rrrrrrrreeeeeeeessssssssccccccccaaaaaaaatttttttteeeeeeee ttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee iiiiiiiimmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss???????? aaaaaaaa)))))))) EEEEEEEEllllllll cccccccclllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee nnnnnnnnoooooooo ttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppoooooooossssssss........ bbbbbbbb)))))))) EEEEEEEEllllllll cccccccclllllllliiiiiiiieeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee ttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppoooooooossssssss,,,,,,,, ppppppppeeeeeeeerrrrrrrroooooooo sssssssseeeeeeee uuuuuuuuttttttttiiiiiiiilllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaannnnnnnn lllllllloooooooossssssss ddddddddeeeeeeeellllllll ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaaddddddddoooooooorrrrrrrr........ cccccccc)))))))) LLLLLLLLaaaaaaaa ooooooooppppppppcccccccciiiiiiiióónnnnnnnn BBBBBBBBUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAA........ DDDDDDDDeeeeeeeetttttttteeeeeeeecccccccccccccccciiiiiiiióónnnnnnnn ddddddddeeeeeeee ggggggggaaaaaaaasssssssseeeeeeeessssssss:::::::: ¿TTTTTTTTiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeeennnnnnnn eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppoooooooossssssss???????? ¿QQQQQQQQuuuuuuuuéé mmmmmmmmooooooooddddddddeeeeeeeelllllllloooooooossssssss???????? ““FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNN”” 20
 21. 21. ¿Qué se lleva el alumno? … El QQQQQQQQUUUUUUUUÉÉ GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: ¿Qué necesita el alumno? … El CCÓÓMMMMMMMMOOOOOOOO FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA 22221111
 22. 22. ¿Y de lo mío QQQQQQQQUUUUUUUUÉÉ?? GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA 22222222
 23. 23. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA 22223333
 24. 24. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOOSSSS DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA LLLLLLLLeeeeeeeeyyyyyyyy 3333333311111111////////11111111999999999999999955555555,,,,,,,, LLLLLLLLeeeeeeeeyyyyyyyy ddddddddeeeeeeee PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiióónnnnnnnn ddddddddeeeeeeee RRRRRRRRiiiiiiiieeeeeeeessssssssggggggggoooooooossssssss LLLLLLLLaaaaaaaabbbbbbbboooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss Artículo 15.- Principios de la acción preventiva “El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.” UUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE 6666666666666666111111117777777733333333::::::::22222222000000000000000033333333 GGGGGGGGeeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiióónnnnnnnn ddddddddeeeeeeee llllllllaaaaaaaassssssss ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppeeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaassssssss CCCCoooommmmppppeeeetttteeeennnncccciiiiaaaa:::: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 22224444
 25. 25. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOOSSSS DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
 26. 26. LLLLLLLLaaaaaaaa ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn eeeeeeeennnnnnnn llllllllaaaaaaaa eeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssaaaaaaaa ssssssssóólllllllloooooooo ttttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee sssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiiddddddddoooooooo ssssssssiiiiiiii sssssssseeeeeeee vvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnnccccccccuuuuuuuullllllllaaaaaaaa ccccccccoooooooonnnnnnnn iiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnoooooooovvvvvvvvaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss eeeeeeeennnnnnnn tttttttteeeeeeeeccccccccnnnnnnnnoooooooollllllllooooooooggggggggííaaaaaaaa yyyyyyyy eeeeeeeennnnnnnn oooooooorrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn........”” LEONARD MERTENS (Experto de la OIT en gestión por competencias) SSSSIIII ¿AAAAddddeeeeccccuuuuaaaaddddoooossss???? AAAAnnnnálllliiiissssiiiissss AAAADDDDEEEECCCCUUUUAAAACCCCIIIIÓNNNN MMMMEEEEDDDDIIIIOOOOSSSS MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLLEEEESSSS N O ¿Cuál es la otra opción? N O AAAAnnnnálllliiiissssiiiissss PPPPRRRROOOOCCCCEEEEDDDDIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS 1 eeee IIIINNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO 1111....- DDDDooooccccuuuummmmeeeennnnttttaaaaddddoooossss oooo NNNNOOOO AAAAsssseeeessssoooorrrraaaammmmiiiieeeennnnttttoooo EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOO SSSSIIIIGGGGMMMMAAAA ¿AAAAddddeeeeccccuuuuaaaaddddoooossss???? SSSSIIII Implantación PROCEDIMIENTOS: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN ++++ AAAADDDDIIIIEEEESSSSTTTTRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO ++++ IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn ++++ TTTToooommmmaaaa ddddeeee CCCCoooonnnncccciiiieeeennnncccciiiiaaaa PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaassss ffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvoooossss sssseeeeggggúnnnn ppppeeeerrrrffffiiiilllleeeessss:::: PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll ccccoooonnnn eeeexxxxppppeeeerrrriiiieeeennnncccciiiiaaaa yyyy ffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn pppprrrreeeevvvviiiiaaaa . PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll ccccoooonnnn eeeexxxxppppeeeerrrriiiieeeennnncccciiiiaaaa yyyy ssssiiiinnnn ffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn pppprrrreeeevvvviiiiaaaa.... PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll ssssiiiinnnn eeeexxxxppppeeeerrrriiiieeeennnncccciiiiaaaa yyyy ssssiiiinnnn ffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn pppprrrreeeevvvviiiiaaaa.... AAAADDDDEEEECCCCUUUUAAAACCCCIIIIÓN Formación DISEÑADA en base a las NECESIDADES REALES de la organización LLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSS DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCUUUUUUUUBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNN QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTÁÁNNNNNNNN AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE UUUUUUUUNNNNNNNN PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSIIIIIIIIBBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEE CCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBIIIIIIIIOOOOOOOO RRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAALLLLLLLL,,,,,,,, AAAAAAAABBBBBBBBIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTOOOOOOOO AAAAAAAA LLLLLLLLAAAAAAAA PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNN ERL + Planificación: GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOOSSSS DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
 27. 27. ¿PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa qqqqqqqquuuuuuuuéé ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaacccccccciiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrrsssssssseeeeeeee ssssssssiiiiiiii llllllllaaaaaaaassssssss ccccccccoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss ddddddddeeeeeeee ttttttttrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaajjjjjjjjoooooooo,,,,,,,, ssssssssiiiiiiii llllllllaaaaaaaassssssss rrrrrrrreeeeeeeellllllllaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss ccccccccoooooooonnnnnnnn eeeeeeeellllllll ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll ccccccccoooooooonnnnnnnn mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo yyyyyyyy lllllllloooooooossssssss sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccciiiiiiiioooooooossssssss nnnnnnnnoooooooo ccccccccaaaaaaaammmmmmmmbbbbbbbbiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn????????
 28. 28. SSSSIIII ¿AAAAddddeeeeccccuuuuaaaaddddoooossss???? N O AAAAnnnnálllliiiissssiiiissss PPPPRRRROOOOCCCCEEEEDDDDIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS 1 eeee IIIINNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO 1111....- DDDDooooccccuuuummmmeeeennnnttttaaaaddddoooossss oooo NNNNOOOO AAAAnnnnálllliiiissssiiiissss AAAADDDDEEEECCCCUUUUAAAACCCCIIIIÓNNNN MMMMEEEEDDDDIIIIOOOOSSSS MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLLEEEESSSS AAAAsssseeeessssoooorrrraaaammmmiiiieeeennnnttttoooo EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOO SSSSIIIIGGGGMMMMAAAA ¿AAAAddddeeeeccccuuuuaaaaddddoooossss???? SSSSIIII Implantación PROCEDIMIENTOS: FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN ++++ AAAADDDDIIIIEEEESSSSTTTTRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO ++++ IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn ++++ TTTToooommmmaaaa ddddeeee CCCCoooonnnncccciiiieeeennnncccciiiiaaaa N O AAAADDDDEEEECCCCUUUUAAAACCCCIIIIÓN ERL + Planificación: GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOOSSSS DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
 29. 29. ““EEEEEEEEllllllll mmmmmmmmoooooooottttttttoooooooorrrrrrrr mmmmmmmmáássssssss eeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiimmmmmmmmuuuuuuuullllllllaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee ddddddddeeeeeeee llllllllaaaaaaaa ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn eeeeeeeessssssssttttttttáá eeeeeeeennnnnnnn llllllllaaaaaaaa rrrrrrrreeeeeeeessssssssoooooooolllllllluuuuuuuucccccccciiiiiiiióónnnnnnnn ddddddddeeeeeeee pppppppprrrrrrrroooooooobbbbbbbblllllllleeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssss yyyyyyyy eeeeeeeennnnnnnn eeeeeeeellllllll aaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeee ddddddddeeeeeeee mmmmmmmmeeeeeeeejjjjjjjjoooooooorrrrrrrraaaaaaaassssssss........””LEONARD MERTENS (Experto de la OIT en gestión por competencias) Formación en ssssiiiimmmmuuuullllaaaaddddoooorrrreeeessss: Condiciones ideales que normalmente no son representativas de las condiciones de trabajo reales. Válida como formación o adiestramiento inicial del personal sin o con muy poca experiencia. Formación práctica IIIINNNN SSSSIIIITTTTUUUU: Mucho más eficaz (desde el punto de vista preventivo y productivo) a la hora de resolver problemas y aportar mejoras. CCCCoooonnnnoooocccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo V IIIInnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiioooonnnneeeessss GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOOSSSS DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA 22229999
 30. 30. EEEEEEEERRRRRRRRLLLLLLLL CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA TTTTÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAA YYYY LLLLEEEEGGGGAAAALLLL IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓN MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIÓN VVVVAAAALLLLOOOORRRRAAAACCCCIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO ¿QQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIIÉÉNNNNNNNN EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEE LLLLLLLLOOOOOOOO SSSSSSSSIIIIIIIIGGGGGGGGUUUUUUUUIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE???????? LLLLLLLLAAAAAAAA EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEGGGGGGGGIIIIIIIIAAAAAAAA DDDDDDDDEEEEEEEE MMMMMMMMUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEOOOOOOOO........ LLLLLLLLAAAAAAAA MMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTTOOOOOOOODDDDDDDDOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGÍÍAAAAAAAA DDDDDDDDEEEEEEEE MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN........ CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNJJJJJJJJUUUUUUUUNNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEE MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS AAAAAAAA AAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOPPPPPPPPTTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRR EEEEEEEENNNNNNNN FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN DDDDDDDDEEEEEEEE RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS........ ¿CCCCCCCCUUUUUUUUÁÁNNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO YYYYYYYY DDDDDDDDÓÓNNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEE SSSSSSSSEEEEEEEE EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEE???????? DDDDDDDDeeeeeeeeffffffffiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiiddddddddaaaaaaaassssssss ppppppppoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO,,,,,,,, eeeeeeeennnnnnnn bbbbbbbbaaaaaaaasssssssseeeeeeee aaaaaaaa lllllllloooooooossssssss rrrrrrrreeeeeeeessssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss ddddddddeeeeeeee llllllllaaaaaaaa EEEEEEEERRRRRRRRLLLLLLLL........ EEEEEEEELLLLLLLL TTTTTTTTÉÉCCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE RRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAA LLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS EEEEEEEENNNNNNNN BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEE AAAAAAAA SSSSSSSSUUUUUUUU CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO........ 33330000
 31. 31. EEEEEEEERRRRRRRRLLLLLLLL CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA TTTTÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAA YYYY LLLLEEEEGGGGAAAALLLL IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓ N MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIÓ N VVVVAAAALLLLOOOORRRRAAAACCCCIIIIÓ NNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO (*) Si el PROCEDIMIENTO NO REQUIERE UN ELEVADO (((((((*******))))))) SSSSSSSiiiiiii eeeeeeelllllll PPPPPPPRRRRRRROOOOOOOCCCCCCCEEEEEEEDDDDDDDIIIIIIIMMMMMMMIIIIIIIEEEEEEENNNNNNNTTTTTTTOOOOOOO NNNNNNNOOOOOOO RRRRRRREEEEEEEQQQQQQQUUUUUUUIIIIIIIEEEEEEERRRRRRREEEEEEE UUUUUUUNNNNNNN EEEEEEELLLLLLLEEEEEEEVVVVVVVAAAAAAADDDDDDDOOOOOOO NNNNNNNNIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLL DDDDDDDDEEEEEEEE CCCCCCCCUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN ((((((((AAAAAAAAPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN SSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMÁÁTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA)))))))):::::::: NNNNiiiivvvveeeellll ddddeeee ccccuuuuaaaalllliiiiffffiiiiccccaaaacccciiiiónnnn mmmmínnnniiiimmmmoooo eeeennnn ffffuuuunnnncccciiiiónnnn ddddeeeellll GGGGRRRRAAAADDDDOOOO DDDDEEEE LLLLIIIIBBBBEEEERRRRTTTTAAAADDDD qqqquuuueeee ddddeeeejjjjeeee eeeellll pppprrrroooocccceeeeddddiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ppppaaaarrrraaaa llllaaaa ttttoooommmmaaaa ddddeeee ddddeeeecccciiiissssiiiioooonnnneeeessss.... FFFFoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn eeeessssppppeeeeccccíffffiiiiccccaaaa AAAADDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL eeeejjjjeeeeccccuuuucccciiiiónnnn PPPPRRRROOOOCCCCEEEEDDDDIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO DDDDEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRVVVVIIIISSSSIIIIÓNNNN aaaapppplllliiiiccccaaaabbbblllleeee.... FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓNNNN EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍFFFFIIIICCCCAAAA ppppaaaarrrraaaa llllaaaa uuuuttttiiiilllliiiizzzzaaaacccciiiiónnnn ddddeeee lllloooossss eeeeqqqquuuuiiiippppoooossss ddddeeee mmmmeeeeddddiiiicccciiiiónnnn....
 32. 32. CONTROL CCCOOONNNTTTRRROOOLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA TTTTÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAA YYYY LLLLEEEEGGGGAAAALLLL UUNNEE--EENN 6600007799--2299--22 AAttmmóóssffeerraass eexxpplloossiivvaass.. DDeetteeccttoorreess ddee ggaass.. SSeelleecccciióónn,, iinnssttaallaacciióónn,, uussoo yy mmaanntteenniimmiieennttoo ddee llooss ddeetteeccttoorreess ddee ggaass iinnffllaammaabblleess yy ddee ooxxííggeennoo.. EEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLL DDDDDDDDEEEEEEEE OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNN EEEEnnnnttttrrrreeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ssssoooobbbbrrrreeee llllaaaassss lllliiiimmmmiiiittttaaaacccciiiioooonnnneeeessss ffffuuuunnnnddddaaaammmmeeeennnnttttaaaalllleeeessss ddddeeeellll aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee yyyy ddddeeeellll EEEEQQQQUUUUIIIIPPPPAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO.... EEEEllll eeeennnnttttrrrreeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ppppuuuueeeeddddeeee sssseeeerrrr rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll vvvveeeennnnddddeeeeddddoooorrrr mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntttteeee sssseeeessssiiiioooonnnneeeessss ddddeeee eeeennnnttttrrrreeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo.... 33332222
 33. 33. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA TTTTÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAA YYYY LLLLEEEEGGGGAAAALLLL UUNNEE--EENN 6600007799--2299--22 AAttmmóóssffeerraass eexxpplloossiivvaass.. DDeetteeccttoorreess ddee ggaass.. SSeelleecccciióónn,, iinnssttaallaacciióónn,, uussoo yy mmaanntteenniimmiieennttoo ddee llooss ddeetteeccttoorreess ddee ggaass iinnffllaammaabblleess yy ddee ooxxííggeennoo.. OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN MMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA:::::::: CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEEPPPPPPPPTTTTTTTTOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEE ““RRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAADDDDDDDD AAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDD RRRRRRRRUUUUUUUUNNNNNNNN”” LLLLaaaa EEEEXXXXAAAACCCCTTTTIIIITTTTUUUUDDDD nnnnoooo eeeessss iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttteeee ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee qqqquuuueeee eeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo rrrreeeessssppppoooonnnnddddaaaa aaaa llllaaaa ccccoooommmmpppprrrroooobbbbaaaacccciiiiónnnn ddddeeee llllaaaa rrrreeeessssppppuuuueeeessssttttaaaa.... NNNNOOOO sssseeee eeeessssppppeeeerrrraaaa qqqquuuueeee eeeellll uuuussssuuuuaaaarrrriiiioooo rrrreeeeaaaalllliiiicccceeee uuuunnnnaaaa mmmmeeeeddddiiiiddddaaaa,,,, llllaaaa iiiinnnntttteeeennnncccciiiiónnnn ssssólllloooo eeeessss ddddeeeetttteeeeccccttttaaaarrrr ggggaaaassss.... El usuario puede no estar completamente familiarizado EEElll uuusssuuuaaarrriiiooo pppuuueeedddeee nnnooo eeessstttaaarrr cccooommmpppllleeetttaaammmeeennnttteee fffaaammmiiillliiiaaarrriiizzzaaadddooo ccccoooonnnn eeeellll ccccoooonnnnttttrrrroooollll ddddeeeellll ggggaaaassss oooo llllaaaa nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa ttttóxxxxiiiiccccaaaa ddddeeeellll aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee.... EEEEnnnn ttttaaaalllleeeessss ccccaaaassssoooossss eeeellll ccccoooonnnnsssseeeejjjjoooo eeeessss uuuuttttiiiilllliiiizzzzaaaarrrr eeeellll ccccoooonnnncccceeeeppppttttoooo ddddeeee “LLLLEEEEEEEERRRR yyyy CCCCOOOORRRRRRRREEEERRRR”. SSSSiiii sssseeee rrrreeeecccciiiibbbbeeee ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr lllleeeeccccttttuuuurrrraaaa ppppoooossssiiiittttiiiivvvvaaaa “SSSSAAAALLLLIIIIRRRR”,,,, eeeessssttttoooo eeeessss “LLLLEEEEEEEERRRR yyyy CCCCOOOORRRRRRRREEEERRRR”.
 34. 34. CONTROL CCCOOONNNTTTRRROOOLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: CCCCAAAALLLLIIIIBBBBRRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY AAAAJJJJUUUUSSSSTTTTEEEESSSS PUESTA A CERO (AIRE FRESCO): Calibrar el equipo con aire fresco en los siguientes casos: - Si el display muestra valores distintos de 20.9 para O2, 0,030 % Vol para CO2 o 0 para el resto de sensores. - Si acaba de instalar un sensor nuevo. PRUEBA DE IMPACTO O FUNCIONAMIENTO (BUMP TEST): Prueba que se realiza al detector previo uso, en el que se somete al equipo a una concentración de gas o gases conocida y suficientemente alta para activar las alarmas de los sensores. Lo que pretende dicha prueba es asegurar el correcto funcionamiento de los sensores. Margen error permitido 10%. Asegurarse también de que la botella no esta caducada. CALIBRACIÓN COMPLETA (AJUSTE “SPAN”): Ajuste de la escala de respuestas de uno o varios sensores tomando como referencia una muestra de gas de concentración conocida. El ajuste puede ser e un punto o varios para lograr así una recta de calibración.
 35. 35. CONTROL CCCOOONNNTTTRRROOOLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: CCCCAAAALLLLIIIIBBBBRRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY AAAAJJJJUUUUSSSSTTTTEEEESSSS
 36. 36. CONTROL CCCOOONNNTTTRRROOOLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA HHHHaaaacccceeeerrrr ccccoooommmmpppprrrroooobbbbaaaacccciiiioooonnnneeeessss eeeennnn aaaaiiiirrrreeee ffffrrrreeeessssccccoooo eeeennnn zzzzoooonnnnaaaa sssseeeegggguuuurrrraaaa lllloooo mmmmássss cccceeeerrrrccccaaaa ppppoooossssiiiibbbblllleeee aaaa llllaaaassss ccccoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnneeeessss aaaammmmbbbbiiiieeeennnnttttaaaalllleeeessss ddddeeee llllaaaa zzzzoooonnnnaaaa aaaa mmmmuuuueeeessssttttrrrreeeeaaaarrrr.... CCCCuuuuaaaannnnddddoooo sssseeee eeeennnnttttrrrreeee eeeennnn uuuunnnnaaaa zzzzoooonnnnaaaa ppppooootttteeeennnncccciiiiaaaallllmmmmeeeennnntttteeee ppppeeeelllliiiiggggrrrroooossssaaaa eeeellll uuuussssuuuuaaaarrrriiiioooo ddddeeeebbbbeeeerrrríaaaa ccccoooonnnnttttrrrroooollllaaaarrrr ffffrrrreeeeccccuuuueeeennnntttteeeemmmmeeeennnntttteeee llllaaaa lllleeeeccccttttuuuurrrraaaa ddddeeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo.... EEEEllll uuuussssuuuuaaaarrrriiiioooo ppppooooddddrrrríaaaa eeeessssttttaaaarrrr eeeennnnttttrrrraaaannnnddddoooo eeeennnn uuuunnnnaaaa zzzzoooonnnnaaaa yyyyaaaa ppppeeeelllliiiiggggrrrroooossssaaaa yyyy nnnneeeecccceeeessssiiiittttaaaarrrr ttttooooddddoooossss lllloooossss aaaavvvviiiissssoooossss qqqquuuueeee ppppuuuueeeeddddaaaa ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiirrrr.... HHHHaaaacccceeeerrrr ddddiiiivvvveeeerrrrssssaaaassss mmmmeeeeddddiiiicccciiiioooonnnneeeessss eeeennnn llllaaaassss iiiinnnnmmmmeeeeddddiiiiaaaacccciiiioooonnnneeeessss ddddeeee llllaaaa zzzzoooonnnnaaaa ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo.... 33336666
 37. 37. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA GGGGaaaassss oooo vvvvaaaappppoooorrrr ρ›1,2 EEEEnnnnssssaaaayyyyoooossss eeeennnn ccccoooottttaaaassss bbbbaaaajjjjaaaassss,,,, pppprrrreeeeffffeeeerrrriiiibbbblllleeeemmmmeeeennnntttteeee aaaa mmmmeeeennnnoooossss ddddeeee 1111 ccccmmmm ddddeeeellll ssssuuuueeeelllloooo 33337777
 38. 38. MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA TT-- CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: GGGGaaaassss oooo vvvvaaaappppoooorrrr ρ›1,2 LLLLaaaa mmmmeeeezzzzccccllllaaaa ppppuuuueeeeddddeeee tttteeeennnnddddeeeerrrr iiiinnnniiiicccciiiiaaaallllmmmmeeeennnntttteeee aaaa eeeelllleeeevvvvaaaarrrrsssseeee.... FUGA TTTTTTTT++++++++ 33338888
 39. 39. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA GGGGaaaassss 0,8‹ρ‹1,2 SSSSeeee ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaa qqqquuuueeee sssseeee ppppuuuueeeeddddeeeennnn pppprrrrooooppppaaaaggggaaaarrrr eeeennnn ttttooooddddaaaassss ddddiiiirrrreeeecccccccciiiioooonnnneeeessss.... 33339999
 40. 40. MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA TTTTTTTT++++++++ CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: VVVVEEEENNNNTTTTIIIILLLLAAAACCCCIIIIÓNNNN NNNNAAAATTTTUUUURRRRAAAALLLL:::: TT-- FFFFlllluuuujjjjoooo ccccaaaauuuussssaaaaddddoooo ppppoooorrrr ddddTTTT oooo ddddPPPP GGGGaaaassss oooo vvvvaaaappppoooorrrr ρ›1 PPPPoooossssiiiibbbblllleeee pppprrrrooooppppaaaaggggaaaacccciiiiónnnn ttttaaaammmmbbbbiiiiénnnn ppppoooorrrr eeeennnncccciiiimmmmaaaa ddddeeeellll ppppuuuunnnnttttoooo ddddeeee eeeessssccccaaaappppeeee.... 44440000
 41. 41. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA EEEEnnnncccceeeennnnddddeeeerrrr eeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo,,,, ddddeeeejjjjaaaarrrr ttttiiiieeeemmmmppppoooo ssssuuuuffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee ppppaaaarrrraaaa qqqquuuueeee eeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo sssseeee ccccaaaalllliiiieeeennnntttteeee.... LLLLaaaa CCCCOOOONNNNDDDDEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓNNNN ppppuuuueeeeddddeeee ccccaaaauuuussssaaaarrrr ccccoooonnnnttttaaaammmmiiiinnnnaaaacccciiiiónnnn yyyy lllleeeeccccttttuuuurrrraaaassss iiiinnnnccccoooorrrrrrrreeeeccccttttaaaassss.... TTTTTTTT++++++++ TT-- CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN ddddddddeeeeeeee llllllllaaaaaaaa mmmmmmmmuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaa ppppppppoooooooorrrrrrrr eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppoooooooo mmáássssssss ffffffffrrrrrrrrííoooooooo qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee llllllllaaaaaaaa aaaaaaaattttttttmmmmmmmmóóssssssssffffffffeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa mmmmmmmmuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa........ 44441111
 42. 42. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA TTTTTTTT++++++++ VVVVEEEENNNNTTTTIIIILLLLAAAACCCCIIIIÓNNNN NNNNAAAATTTTUUUURRRRAAAALLLL:::: TT-- GGGGaaaassss oooo vvvvaaaappppoooorrrr ρ ‹ 0.8 PPPPoooossssiiiibbbblllleeee pppprrrrooooppppaaaaggggaaaacccciiiiónnnn ttttaaaammmmbbbbiiiiénnnn ppppoooorrrr ddddeeeebbbbaaaajjjjoooo ddddeeeellll ppppuuuunnnnttttoooo ddddeeee eeeessssccccaaaappppeeee.... 44442222
 43. 43. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA LLLLaaaassss lllleeeeccccttttuuuurrrraaaassss ssssólllloooo ssssoooonnnn vvvválllliiiiddddaaaassss eeeennnn eeeellll mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo qqqquuuueeee sssseeee ttttoooommmmaaaannnn.... SSSSiiii llllaaaa tttteeeemmmmppppeeeerrrraaaattttuuuurrrraaaa aaaauuuummmmeeeennnnttttaaaa llllaaaa ccccoooonnnncccceeeennnnttttrrrraaaacccciiiiónnnn ppppuuuueeeeddddeeee ccccaaaammmmbbbbiiiiaaaarrrr ddddrrrraaaammmmáttttiiiiccccaaaammmmeeeennnntttteeee.... RRRReeeeggggllllaaaa ggggeeeennnneeeerrrraaaallll:::: ++++ 33330000 KKKK → %V/V x 8 UUUUnnnnaaaa ccccaaaannnnttttiiiiddddaaaadddd nnnnoooo ddddeeeetttteeeeccccttttaaaaddddaaaa aaaannnntttteeeerrrriiiioooorrrrmmmmeeeennnntttteeee ddddeeeebbbbiiiiddddoooo aaaallll ffffrrrríoooo ppppuuuueeeeddddeeee lllllllleeeeggggaaaarrrr aaaa sssseeeerrrr mmmmuuuuyyyy iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttteeee ccccuuuuaaaannnnddddoooo eeeellll ttttaaaannnnqqqquuuueeee sssseeee ccccaaaalllliiiieeeennnntttteeee TTTTTTTT →→ ↑↑ ffffffffrrrrrrrreeeeeeeeccccccccuuuuuuuueeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa mmmmmmmmuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeeeoooooooo VVVVAAAAPPPPOOOORRRREEEESSSS 44443333
 44. 44. CONTROL CCCOOONNNTTTRRROOOLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA 44444444
 45. 45. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA EQUIPOS TRANSPORTABLES EEEQQQUUUIIIPPPOOOSSS TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTTAAABBBLLLEEESSS ppppaaaarrrraaaa mmmmoooonnnniiiittttoooorrrriiiizzzzaaaacccciiiiónnnn ddddeeee árrrreeeeaaaassss ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo tttteeeemmmmppppoooorrrraaaalllleeeessss ((((ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo eeeennnn ccccaaaalllliiiieeeennnntttteeee)))) yyyy árrrreeeeaaaassss eeeennnn llllaaaassss qqqquuuueeee ppppuuuueeeeddddeeee hhhhaaaabbbbeeeerrrr ttttrrrraaaassssvvvvaaaasssseeee ddddeeee ggggaaaasssseeeessss,,,, vvvvaaaappppoooorrrreeeessss oooo llllíqqqquuuuiiiiddddoooossss iiiinnnnffffllllaaaammmmaaaabbbblllleeeessss.... 44445555
 46. 46. CONTROL CCCOOONNNTTTRRROOOLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA
 47. 47. CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL OOOOPPPPEEEEAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS:::: PPPPRRRREEEECCCCAAAAUUUUCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS YYYY EEEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA DDDDDDDDEEEEEEEE OOOOOOOOXXXXXXXXÍÍGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOO:::::::: PPPPoooorrrr rrrreeeeaaaacccccccciiiiónnnn ccccoooonnnn pppprrrroooodddduuuuccccttttoooossss ssssólllliiiiddddoooossss ((((CCCCOOOORRRRRRRROOOOSSSSIIIIÓNNNN)))).... RRRReeeeaaaacccccccciiiiónnnn qqqquuuuímmmmiiiiccccaaaa ccccoooonnnn pppprrrroooodddduuuuccccttttoooossss ggggaaaasssseeeeoooossssoooossss:::: RRRReeeessssppppiiiirrrraaaacccciiiiónnnn,,,, aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaadddd bbbbaaaacccctttteeeerrrriiiiaaaannnnaaaa aaaaeeeerrrróbbbbiiiiccccaaaa,,,, ccccoooommmmbbbbuuuussssttttiiiiónnnn ccccoooommmmpppplllleeeettttaaaa.... ↓↓ 1111,,,,4444 %%%%VVVV////VVVV OOOO2222 → ↑↑ 0,8 %%%%VVVV////VVVV CCCCOOOO2222 aaaapppprrrrooooxxxx.... DDDDeeeessssppppllllaaaazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ppppoooorrrr oooottttrrrroooo ggggaaaassss oooo vvvvaaaappppoooorrrr:::: LLLLaaaa ddddeeeeffffiiiicccciiiieeeennnncccciiiiaaaa ddddeeee OOOO2 ddddeeee 1111,,,,4444 %%%%VVVV////VVVV nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiiaaaa ppppaaaarrrraaaa aaaaccccttttiiiivvvvaaaarrrr llllaaaa aaaallllaaaarrrrmmmmaaaa rrrreeeeqqqquuuuiiiieeeerrrreeee llllaaaa aaaaddddiiiicccciiiiónnnn ddddeeee uuuunnnn 7777 %%%%VVVV////VVVV ddddeeee oooottttrrrroooo ggggaaaassss oooo vvvvaaaappppoooorrrr .... aaaa)))) GGGGaaaassss IIIINNNNEEEERRRRTTTTEEEE → SITUACIÓN SEGURA bbbb)))) CCCCOOOO2222 → ATMÓSFERA EXTREMA. Personal consciente poco tiempo. 44447777
 48. 48. PPPPPPPPMMMM //// %%%%VVVVOOOOLLLL EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOOSSSS SSSSOOOOBBBBRRRREEEE EEEELLLL SSSSEEEERRRR HHHHUUUUMMMMAAAANNNNOOOO 300 (0,03% vol.) No sucede nada, concentración normal en el aire. 3.000 - 5.000 Las concentraciones bajas provocan un aumento de la frecuencia respiratoria y dolor de cabeza. 5000 (0,5% vol.) La ventilación pulmonar aumenta en un 5%. PEL 10.000 (1,0% vol.) Aparecen los primeros síntomas, como sensación de calor y humedad, falta de atención a los detalles, fatiga, ansiedad, falta de energía y debilidad en las rodillas. 20.000 (2,0% vol.) La ventilación pulmonar aumenta en un 50%, dolor de cabeza tras varias horas de exposición ((((5555 aaaa 11110000%%%% vvvvoooollll....)))) JJJJaaaaddddeeeeoooo yyyy ffffaaaattttiiiiggggaaaa eeeexxxxttttrrrreeeemmmmaaaassss aaaallll ppppuuuunnnnttttoooo ddddeeee qqqquuuueeeeddddaaaarrrr eeeexxxxhhhhaaaauuuussssttttoooo ssssólllloooo ppppoooorrrr rrrreeeessssppppiiiirrrraaaarrrr yyyy ddddoooolllloooorrrr ddddeeee ccccaaaabbbbeeeezzzzaaaa aaaagggguuuuddddoooo.... LLLLaaaa eeeexxxxppppoooossssiiiicccciiiiónnnn pppprrrroooolllloooonnnnggggaaaaddddaaaa aaaallll 5555%%%% ppppuuuueeeeddddeeee pppprrrroooovvvvooooccccaaaarrrr pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaassss ddddeeee ssssaaaalllluuuudddd iiiirrrrrrrreeeevvvveeeerrrrssssiiiibbbblllleeeessss.... FUENTE: Dangerous Properties of Industrial Materials, Sexta edición -Irving Sax GGGGAAAASSSSEEEESSSS PPPPEEEELLLLIIIIGGGGRRRROOOOSSSSOOOOSSSS DDDDIIIIÓXXXXIIIIDDDDOOOO DDDDEEEE CCCCAAAARRRRBBBBOOOONNNNOOOO ((((CCCCOOOO2) 44448888
 49. 49. PPPPPPPPMMMM EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOOSSSS SSSSOOOOBBBBRRRREEEE EEEELLLL SSSSEEEERRRR HHHHUUUUMMMMAAAANNNNOOOO 0,13 Olor mínimo perceptible 4,6 Se detecta fácilmente, olor moderado 10 Comienzan a irritarse los ojos. 27 Olor intenso y desagradable, pero tolerable. 111111110000000000000000 Tos, irritación ocular, ppéérrrrrrrrddddddddiiiiiiiiddddddddaaaaaaaa ddddddddeeeeeeeellllllll sssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiiddddddddoooooooo ddddddddeeeeeeeellllllll oooooooollllllllffffffffaaaaaaaattttttttoooooooo después de 2 a 5 minutos. 200 - 300 Conjuntivitis aguda (inflamación en los ojos) e irritación del tracto respiratorio tras una hora de exposición. 500 - 700 Pérdida de la conciencia, cese (interrupción o pausa) de la respiración y muerte. 1000 - 2000 Pérdida inmediata de la conciencia, cese rápido de la respiración y muerte en pocos minutos. La persona puede fallecer incluso si se la aleja inmediatamente del lugar hacia el aire fresco. FUENTE: American National Standards Institute GGGGAAAASSSSEEEESSSS PPPPEEEELLLLIIIIGGGGRRRROOOOSSSSOOOOSSSS SSSSUUUULLLLFFFFUUUURRRROOOO DDDDEEEE HHHHIIIIDDDDRRRROOOOGGGGEEEENNNNOOOO ((((HHHH2SSSS)))) 44449999
 50. 50. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS TTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIIPPPPPPPPOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE EEEEEEEENNNNNNNN 777777779999999955555555////////BBBBBBBB RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRRÁÁCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIILLLLLLLL AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAÍÍDDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS EEEEEEEENNNNNNNN 333333336666666600000000 ““TTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE”” EEEEEEEENNNNNNNN 11111111444444449999999966666666////////BBBBBBBB 55550000
 51. 51. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS TTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIIPPPPPPPPOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE EEEEEEEENNNNNNNN 777777779999999955555555////////BBBBBBBB 55551111
 52. 52. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... RRRREEEEVVVVIIIISSSSIIIIÓN EEEEEEEENNNNNNNN 333333336666666655555555 EEEEEEEEQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIIPPPPPPPPOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEE PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLL CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA LLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS CCCCCCCCAAAAAAAAÍÍDDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS DDDDDDDDEEEEEEEE AAAAAAAALLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAA........ RRRRRRRReeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttoooooooossssssss ggggggggeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa llllllllaaaaaaaassssssss iiiiiiiinnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuucccccccccccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss ddddddddeeeeeeee uuuuuuuussssssssoooooooo,,,,,,,, mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnniiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo,,,,,,,, rrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvviiiiiiiissssssssiiiiiiiióónnnnnnnn ppppppppeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiióóddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa,,,,,,,, rrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiióónnnnnnnn,,,,,,,, mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrccccccccaaaaaaaaddddddddoooooooo yyyyyyyy eeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaallllllllaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeee........ EEEEnnnn aaaaqqqquuuueeeelllllllloooossss ccccaaaassssoooossss eeeennnn lllloooossss qqqquuuueeee eeeellll ffffaaaabbbbrrrriiiiccccaaaannnntttteeee lllloooo ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrreeee nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiioooo,,,, ddddeeeebbbbiiiiddddoooo aaaa llllaaaa ccccoooommmmpppplllleeeejjjjiiiiddddaaaadddd oooo iiiinnnnnnnnoooovvvvaaaacccciiiiónnnn ddddeeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo oooo sssseeee nnnneeeecccceeeessssiiiitttteeeennnn ccccoooonnnnoooocccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooossss ccccrrrríttttiiiiccccoooossss ddddeeee sssseeeegggguuuurrrriiiiddddaaaadddd eeeennnn eeeellll mmmmoooonnnnttttaaaajjjjeeee,,,, ddddeeeessssmmmmoooonnnnttttaaaajjjjeeee oooo eeeevvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiiónnnn ddddeeeellll eeeeqqqquuuuiiiippppoooo,,,, llllaaaa rrrreeeevvvviiiissssiiiiónnnn ppppeeeerrrriiiióddddiiiiccccaaaa ssssoooolllloooo ppppooooddddrrrrá sssseeeerrrr rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddaaaa ppppoooorrrr eeeellll ffffaaaabbbbrrrriiiiccccaaaannnntttteeee oooo ppppoooorrrr ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaa oooo eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa aaaauuuuttttoooorrrriiiizzzzaaaaddddaaaa ppppoooorrrr éllll.... EEEEsssstttteeee eeeessss eeeellll ccccaaaassssoooo ddddeeee:::: AAAAnnnnttttiiiiccccaaaaíddddaaaassss rrrreeeettttrrrráccccttttiiiilllleeeessss.... SSSSiiiisssstttteeeemmmmaaaassss ddddeeee ssssaaaallllvvvvaaaammmmeeeennnnttttoooo mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntttteeee iiiizzzzaaaaddddoooo ((((ttttoooorrrrnnnnoooossss ddddeeee rrrreeeessssccccaaaatttteeee)))).... 55552222
 53. 53. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS DDDDEEEESSSSLLLLIIIIZZZZAAAANNNNTTTTEEEESSSS PPPPAAAARRRRAAAA CCCCUUUUEEEERRRRDDDDAAAA EEEENNNN333355553333////2222 IIIInnnnssssttttaaaallllaaaa uuuunnnn ccccoooonnnnttttrrrraaaappppeeeessssoooo eeeennnn eeeellll eeeexxxxttttrrrreeeemmmmoooo iiiinnnnffffeeeerrrriiiioooorrrr ddddeeee llllaaaa ccccuuuueeeerrrrddddaaaa ppppaaaarrrraaaa eeeevvvviiiittttaaaarrrr llllaaaa ffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiiónnnn ddddeeee uuuunnnnaaaa ccccoooommmmbbbbaaaa dddduuuurrrraaaannnntttteeee eeeellll aaaasssscccceeeennnnssssoooo.... 55553333
 54. 54. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... PPPPOOOOLLLLIIIIPPPPAAAASSSSTTTTOOOOSSSS Aumentando el número de ramales que tiran de la carga se incrementa la ventaja mecánica (VM). Utilizando una polea con bloqueador se dispone de un polipasto con polifreno. PPPPOOOOLLLLIIIIPPPPAAAASSSSTTTTOOOO EEEENNNN NNNN:::: Ventaja mecánica (VM) 3:1. El bloqueador superior hace la función de polifreno. El bloqueador inferior permite utilizar una longitud de cuerda tan sólo unos metros mayor a la altura a elevar la carga. 55554444
 55. 55. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS PPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS YYYYYYYY PPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIIFFFFFFFFRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSS:::::::: 55555555
 56. 56. TÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAASSSS DDDDEEEE AAAACCCCCCCCEEEESSSSOOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... UUNNEE--EENN 336633 EEqquuiippooss ddee pprrootteecccciióónn iinnddiivviidduuaall ccoonnttrraa ccaaííddaass.. SSiisstteemmaass ddee pprrootteecccciióónn iinnddiivviidduuaall ccoonnttrraa ccaaííddaass.. UUNNEE--EENN 11449966 EEqquuiippooss ddee pprrootteecccciióónn iinnddiivviidduuaall ccoonnttrraa ccaaííddaass.. DDiissppoossiittiivvooss ddee ssaallvvaammeennttoo mmeeddiiaannttee iizzaaddoo.. RReeaall DDeeccrreettoo 11880011//22000033,, ddee 2266 ddee ddiicciieemmbbrree,, ssoobbrree sseegguurriiddaadd ggeenneerraall ddee llooss pprroodduuccttooss.. 1111.... NNNNoooorrrrmmmmaaaassss ttttéccccnnnniiiiccccaaaassss nnnnaaaacccciiiioooonnnnaaaalllleeeessss qqqquuuueeee sssseeeeaaaannnn ttttrrrraaaannnnssssppppoooossssiiiicccciiiiónnnn ddddeeee nnnnoooorrrrmmmmaaaassss eeeeuuuurrrrooooppppeeeeaaaassss nnnnoooo aaaarrrrmmmmoooonnnniiiizzzzaaaaddddaaaassss.... 2222.... NNNNoooorrrrmmmmaaaassss UUUUNNNNEEEE.... 3… UUNNEE--EENN 1122227788 EEqquuiippoo ddee aallppiinniissmmoo yy eessccaallaaddaa.. PPoolleeaass.. RReeqquuiissiittooss ddee sseegguurriiddaadd yy mmééttooddooss ddee eennssaayyoo.. SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS 55556666
 57. 57. TÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAASSSS DDDDEEEE AAAACCCCCCCCEEEESSSSOOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS UUNNEE--EENN 11449966 EEqquuiippooss ddee pprrootteecccciióónn iinnddiivviidduuaall ccoonnttrraa ccaaííddaass.. DDiissppoossiittiivvooss ddee ssaallvvaammeennttoo mmeeddiiaannttee iizzaaddoo.. 55557777
 58. 58. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... TÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAASSSS DDDDEEEE AAAACCCCCCCCEEEESSSSOOOO EEEENNNN SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIÓN SSSSSSSSIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA DDDDDDDDEEEEEEEE TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAABBBBBBBBAAAAAAAAJJJJJJJJOOOOOOOO EEEEEEEENNNNNNNN SSSSSSSSUUUUUUUUSSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIIÓÓNNNNNNNN:::::::: 55558888
 59. 59. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS 55559999
 60. 60. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCAAAAÍDDDDAAAASSSS W MP E W PT R 66660000
 61. 61. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... TTTTSSSSPPPP````ssss EEEEEEEENNNNNNNN 11111111888888880000000088888888 RRRRRRRReeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttoooooooossssssss ddddddddeeeeeeee sssssssseeeeeeeegggggggguuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa ppppppppllllllllaaaaaaaattttttttaaaaaaaaffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssss ssssssssuuuuuuuussssssssppppppppeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiiddddddddaaaaaaaassssssss ddddddddeeeeeeee nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeellllllll vvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee........ 66661111
 62. 62. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE 66662222
 63. 63. TÉCNICAS DE ACCESO CCCNNNIIICCCAAASSS DDDEEE AAACCCCCCEEESSSOOO YYYY RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC.... RRRREEEESSSSCCCCAAAATTTTEEEE 66663333
 64. 64. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAACCCCIIIIÓN
 65. 65. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAACCCCIIIIÓN
 66. 66. GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓNNNN DDDDEEEELLLL RRRRIIIIEEEESSSSGGGGOOOO EEEENNNN EEEEEEEE....CCCCCCCC:::: AAAASSSSPPPPEEEECCCCTTTTOOOOSSSS CCCCRRRRÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS MMMMMMMMuuuuuuuucccccccchhhhhhhhaaaaaaaassssssss ggggggggrrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiiaaaaaaaassssssss ppppppppoooooooorrrrrrrr ssssssssuuuuuuuu aaaaaaaatttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiióónn

×