SL Benfica 15/16

494 visualizações

Publicada em

Análise aos comandados de Rui Vitória, antes do 1º clássico para o campeonato. A «era pós-Jorge Jesus» vista ao detalhe.

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

SL Benfica 15/16

 1. 1. @í Pexsnho 3; @gui 5 t: r? §_]5<7 (g MÚLcLu Jogo: 31., Berwhcç. Q Local: gurímm à Data: x5 Ao intervalo: O x 'ÍFK X Íñf+f~rx< c; (4. 5 O (+ '1 ) L: .,«&« [Az-lona (PKLKKÀfÍ) Scokkcc 401: ; um › HSrvx Tempo: Lznz›_›â moat) [Qmqg / Bounpgrpx Çhclmhmu mama” Relva: Egg cido / Tipo Obs. : VÍdeo Competição: “ef-A CYC^PÕ$ÍÇAWJ Marcadores: &Ma; caaapím (sw) 24 c: c e ) . ía Naum( (ai) BANCO DE SU PLENTES 'Í ' @dc-asma V( 25 ~ 2.( (no X s' › ? gjríb X . gq , V303, Amapa: X , u 7 ? mta x 58-- &drug; 57mm: X f “l . à-Q) jmÇàet
 2. 2. Últimos 3 onzes + substituições e resultados l l Égnkq, e'. x u '_))LlÇl(í_iL> ? Jar/ NY 5 X d ? Cqzkewitnsc «Arwcmuc x›C> Õswlvra
 3. 3. Plantel da equipa analisada GUARDA-REDES (al DEFESAS MÉDIOS _L AVANÇADOS genus_ : metem: í 4 usarem_ i ” ~ u_ e ? ÍÇJ>'~ Rbd í @WA ; mçmf ? L 'i ; que pcs_ u em: m. ; e ; - )Ç. "l L5mwiçeur REQ! :: L1 à . Po Huyuu 'PL 11 J ? zLk/ llu Lopo L 1* t_ L¡(_'l<_(La'_/ : n( : Í 'W ? ral xcc . m Àmw ? L 'H ><1JdeÍ 3G : a E NAQ- r( C : SO í &Ps4; 3 LC l" gw x_ n T( L 'l O | >91lwo 3 LBÍÕ Jô (non *plo RL m; _I_ * ãll mma( K4 tm( _ l_ Hçlw- Armand( 5'¡ I_- _1 ÍVE/ 'Scr Sam cdr; ic _| Nurxi, &¡. yl'L¡ 38 L_
 4. 4. í( ' «Õuühõ n* x CW u** . r Jcgmvk* (Y dçg ç sê: ç Transição ofensiva: VFCL§(<'â'¡<'Ç d. : nxaçcex c. LC rg-¡açd : x 45 m' ~ b( «ra ? uv , :eu M( q, Qt Êx9çuu4rW -x xxAmuu . d» façam; ví* P (sy. g< «J “VN, 'rm (crvolL-. ç 6/ : miau «H ~< . . _i. kx, xszíí^* '- &A; AFL $< ¡rCÇ1<l. /à éãc<4ci cweqçgr ( OLX_ LW'. c g_ paus 1g_(b(hrñ -r Tçuxõc: w Helga'. ?Cg “Í/ (NKÊLCQ1_* an. : , x 41mm hç/ «h J' Çbõçktc ~ &chçnu ~k- < Vféâ/ C 'V 1*( M** L , r : Fon PJ_ dcâaJrC ç &cbñfb «Í @um Ygm / '7,_, t» X_ / rjumo/ Lç) vgurwó/ m kxí** w , vwáxàç/ hçL gídudfz/ jogo¡ Êkh « town "Éxksra c» de ua~? °"? “-'G+r @IS 1% no": D) í Cix/ k: dcuc c V w (ví «qm/ LL ! e cru; :negou (são u da q* N? ” slztuaçaY 4 " @à (*TC<.5Ck<, LC&í” 1;( Lv: : ®""'>L a §y'¡)((_g~CAÇ-(: ck _ ; Lnhgtcc- oduusoíáao, . a gap¡ çàpa Transição defensiva: Rcaxeaxc . Fputiavherrlai ? pag oucxmna: _L u¡ I<~L. d<) o( (e: 17635.- (4(+ca (/ c, @mk A( [Ltñw s( g; e cacau? ) o (u b¡ 1;# nr. -Qtwmmg u; -ÍLtLHY*' C'(âlÉAÊ¡ ur. _ A. ' ç ; à = ›'_< (c. Ã-çv( V. ; , a cx uJsr u: o nã: 3 . w x_ (km: «c Saracuu' f ("(2 0 numca de giz, .wx (rg/ kkk c/ r N( , çjuxsx u cmd( ue_ Ím vcc. gb 34( c- bai* l : a: üc _n *cx o , L c “ft/ r < c" 31o( Couce» @mande T1CCÇ, ÍÇÍ_M'CJ hang, *Mk C/ t( de( : rtàt dá_ 42-. CXLHKCA^AC ; tam chão-A 11x <: moça* : $545 Tasha) (put em hd¡ = ?t (as (Qçtu 4( g¡ @H . _ 57,” . AIA-IC ( ; cu «Ç derme , rnófd-túhk ct-wt «ê uq ac ndo A: q; «ea +r c' c, .fem-ct a; V_ pagan¡ ou¡ lt¡aç. à u; Luh( cfc : NA e ›TÔ. S. ócuciñúí 'ficNqçL k/ ;l b», u «nham HD) suz-. x 543 @m t a a É) c Oy/ ¡ad _o KC. Q ; u buçuí 754w? ã @LA x; u( mx 1m S5( (1 c- a, - 415x445 c. N( LF-unhü, ;L-Auün» p* íwha_, ( QÇXK¡ érlrmw'5 wr f n, ›Í e¡ . ' , VW' _ _ , ,í_? _, (1+V'«((u_~ &Viem
 5. 5. Livres laterais defen: '“ DL x : ramal cu; Lcsíux c lot-IN ç uv? 644m. e/ ,Li , hc Dcrv : Àk , Ltnvb e ; faca d: ' Cantos defensivos: 0 FCCLLCC: Quit gama¡ 32?» *XTN uuri- CLLKI c-cka (l IX il : JCW: mñtb' dc_ l¡ Q u: 51a . .uu á/ IVWh. n LS : foi . porlíxrüürk @me D* àúlic (tam. ç com¡ ink. . ln t . 0 Õcvuevzc 'Jr mir-Hx» 0çd<c/ bm: ff», - '1' ; K RITN “ , , »l ~. . m- r >~ 7,( . s, 4)'(” CLH-io u-*H ( , j CL_ utéuritntr UT* u. : kj «na r k) l YL-; Ít -v 5._ tw Lqpvljrycg-g , r mp1,» ma; ~- . K ( Í r . hnJi ~' s s_ _ r , . . r el. , l c Ç L vu<u i. l. .a n: ç e _eq-s »za m* rx M» ~' > v ' ' l tu; c ~. u: ve. lrxrrxcvs ? trono 3 LCyPLx ? *^ H ' “ * É _f _ v. _ 7 f , , , , . s 3,( . .uma *( UN( dc lgcc inxíeul-xt. ) cnh( 'ru H cx “L, c cLmLum mal u , 7 í , ,. * c' -zçwtc (Fpp, ~_Ç v Pricrçuç_ c até x Í'7í'f"*<' N< Q; “Éh” “i1 ([9 *QV e Lv (HQ c' N @cio . rwiiui¡ É V' l ' i “fx " . ~ . . * * *~Í( lr . V _ J _ V, Ç_ VL_ m) au “Ma”, t' ), (ux< N: transa Lu _c_ « r; ^,'¡'› ? Vuk *à* V' 'M i* <'/ fi'. “x60” “u” Lá” “A” u' q s. : » L meu; o u v i «ç- 21_ . Ji . JU qu( : ou (f TCA l t 3a. 'samira 45s. co_ 1^ xv, .› wing n' V* d' « «- e Pb _t5 j vg CQ &ML; m vga J. õ< u' x42 rn; :g ; a 'nun 'k-Ç r» x “(7 . _ k 1 Au X r , ; LC C1¡(&L1LUJ '- rçcsugg; -tuuxbçivx llnlu ç ; m4 O Lgàcu/ Livres directos defen: Penalty defensivo: '“ gm¡ x c: C g5 a; ? Luufexo _Am »nham o (oil ç: Ç: l nçcnkrlu v. CTxLL('J(* NT c x. L( co « Ma? , ok, 1: dr_ LCWVT l VV* do.
 6. 6. :arder e kt vxã A õcõaéas es-Luécdas mas A 8.512» rnauLoQZSz-à lnáiuidguxgcí; l<+uc. :x~. A @orxçonhcgã nas a** 01.1.* 11s, l: olcq; b o : pax-mar ug c D + u= f.›t~sv. Cantos ofensivos: °CxcuFz§n no (<'D1Í4h_$_~ 'ktwñ um' _ea > . , agiu, p. a( o . . . :Lg ggígü_ x @Alça #cg c( '10 ? V5 t* ç ; com n; :Akrzfr e; ,f ( , g5 ç g ; made J look ff* > “cw : cv n: : «na x mnüe de ÉcmnckLÍS) . . Kg: : L Jude' ›1|Y«| .x ClrW ç/ í** “ ““¡*d'( ñ - ' -~ V Í › " ç “tw 11. , _ kdgytqhuu5 no, xiçpÇLb) / 344m4( maca í u, x L_ ~ aq; ,a 4- c. a &j; VAL: : x f? Livres laterais ofensivos: * / *: r(YC/ r~íx, -. Te r/ _ : »~= (e~. rx&7v*1' ~ , e Hume/ Lu» 'yu m »«*L w ui¡ «. , ñ um Lpl. às. m v-: > e ~¡ n &í; 4.1. «~ : ç w¡ g @Ly - axu( v! Ttx no34», C _yuaq blQC. ..LA'(Lt: l<; > , _ men? TL». xx seu . . Hsycczâ( 1' Ífcásx. ; w _w ~ n; .I mu; .r gang¡ Mc cw ? u/e íj, wkk . .s 1:3* Íx: l<›§ '(l'_g((/ P4:'Í ; . "1Q› ~ LL _c x: F_L < g9_ #M4 *rn @NHL _e_ p* (5,5. xr_ ç, “ç, K . pç c nr w W» "i" k k 1 vw; Elm 'xãñW(/ hs temia: <« 4° f** m' a Híwçn¡ a, .g i Pa; ( )¡: V" g › n( 1 y : uv e cAc/ s u x43 Livres directos of: a -5 '? ”,__g_ j» dou: 5 ~< ; u cãfa_ agr. Ú Viu: é-. aü-(n: aHcu-nwk ( . à yadrnmg_ D: t qautwb me, 'Hung . rw, LL msn/ er 1:. : Mc rx_ $c ç tüLr, (QGiNC ba 4 , r g , -1541 Lig «rn @v1 u, ? a - : decada . (10) c/ __/ ;;, (^, <w'g you 'kãcmço yxyçnuc¡ 1,' Tkçuíkã¡ ' a) Dora: : ya' 5;. ug. vo_ e' c: (iex/ LL «Txeíhzv "Mada #US-V */ pe_ M; à) A Talfsm; 7( gqrucsdg) NÇLHYJVIÉ7+É P5” *ü* *Q rx( “UWWQ é “Mm ? Qkfnw pg. ) SL/ nflx n<c; '_>sy: g”'jé um 4 Mw( “ s w , , 'ru hcglcggv. .u- kzçucnr- Lai? ) “t9” a . _ f: N a _ _, amu. ; (g, (vi/ i/Ya( g. ) d halo) - j (03%, f' aut-M. ; Penalty ofensivo: ' X-m. ; (, #Je c CV(_~((CX.
 7. 7. 3a. ¡ UD Crisma 3) ? fp-cam ? mau ç rxcunnésvxkn» 'V>L'x<(<, <~u (/ meu: &Lf/ Lcmçzs ç o Ux « u( qur- “Run, coa Txç; xo <~ÁcA um -zgx e ao fgzrxkcmc (Xvgçck ? cçk/ «ç d. , eu. f_ xcxÍtk r c; <_. M,eÍÍcvr(-¡ m; .Lcxríâ a x na: «A í ug( mu* c s a ÚL][(*Vdt» »ap-kms @c s: z x laudo Q* tc' *v «M Lynx; No xa» kxàà 45444 @da , >àd<wno> "a . Lux n» ncia PVC” (aki c* f": P C «c r: <'h( a_ e_ rx K4. 'teu +o &maH vo', *amada . n t'rr« < «rx V<A^ no» a ç __ a < x r 'f ? use s¡ ? seiva-l . L dçLcko LLí) cf* *Feb , _- *pode pa. :ic-rx o u5se~L^^afZÍ~ to_ a : KM ? CU Êñóencicrudmeng-g de '~~ , qq . 7'°¡^'“4 A com hn. - o C C/ ? cozoessã- ? ou faze, que ec-l-ç. E pos. c¡uy~ome›na Lonviêa o 5,7 oYK-«s H5 a dewxo. 'ñÊñnqcn-«h-rx-#g sxTL +<= - $<rn? <« ? npc-AN da warm_ suba» ru: 'Fêu4árxe: _ix-aço se óescnuõunztaxáfã. - áji-Gziúlnnknlg ao Lua. ; uma, M. eçq/ exaa X® ? lwusívú «um 4( Ema,
 8. 8. - av; _, K a ç t/ ._%~gx~ w. _ r 4 ? mavocru dtStFrl-«Fndz mwñ m _iàhgc_ e SQL Á r n_ o u-CL rbCW#'q. AJ/ |TÍ'U~à (Su-wants) . (-3 N_ ¡¡Vt_¡. D _y *? *7"^“° = K afcwxomcxçe¡ g L k: .ç : ~ , “M - › . d_ é “E” -CHHCB/ *M c¡ ›« (Yxç ”›<4~< / n- kca_ A, 4 ÇU_ a) a ; ÉXfjÁV/ :íf mmn-xm rua ' V-JJTAÓ¡ “N” «vu «u k Cu L. . *uu + mms_ an( ¡ '¡¡«(7:| 9a, _ A): °< * - ¡çxmxuuk «v _y _À- 4 , , ›- , “ k z_ * A 4 x Jr a ? u ¡cdmxmtn- P _~, g<~? f( m o' ' *um* * k V *x . n ç . su, ,. _ x1, ( L(, « I, “Or Defensw 'éwvv- À › »mw -= °-›~wh«~o de ' . _mg s_ ç_ , m, u_ ^ * Lv* 2 4/ uam. cru( , , i0/ zu A c, :: vã g¡ hru¡ c' C3_ 7 <vv› 1,4 m4- 4 I-< um 5- * ' L"" <~<, cg: um <x: », . . j 2 A. LLu« , uxuv. ._›, ,.+ . . , p. *' EM** em r _u_ (. _ v “m” *k « “M” A' 7<C'gxxL«k< u. 1 a A-xm Ckzsk (m3,. .VH _“K. _4 _h iu H _ybã . x . x Jc_ Jem_ , g0 as? &ÇAÇ ryç n  (: f ¡- í: #agp L: àç L»ç-«›c '¡çgc. .v, <_____ ( M L ram O Y ? k x <, < 5T¡ ví. , p( | S(<_ “va” V u( (23.2 21.0 A** › upxv . _ «V (' z . _ , , , › < _ , , ' lu x, .x K < _ xç um x9; . 4-5:: çxA, pk e eyõLLHí rh , L . w k ( Ig c' u) co; rw do , g,g. ;rc «Nu XL; 1 x r 3 pa_ c Ma» u_ “ma, _Nm uv. L _, _., ¡hp4_k s( du Z y: d( u í _V . m . cg, g_ P<2,Aç(. m * __ ç¡ Z @Ç ( C1_ V › _, L3 **°'*"^v~H'<. -"<L'~ e um( J ! mw 'LLLa( . .v xçl' 'x K4, 1ELUÍÕQI A 'y l' N" T4"" lag: 4_ N r T v (Lkeç . z. Hu ganga. .. .na &Tx at. l “mc, _ku Kt› AL Ó x _ , y-. umoo VbPYLHWCY < 4* Luh( _ ¡(__, _u4¡. z rnhp u( )”. .«o , _ F k: 1( J ag. , K. ç __ _ à** @Wiki ? ““”'°'~'<L* 95"** x <- (sua) 1' www (dawn w 3fzn1v b) ñozklJç 9 "”“C” r K LW o _ , _ > ~ ~ , o < x o ( à «v» (çvw 'v , _ (ku (A) < M; » _w / scsswu É_ v Army_ , x _ A, » . V _ . 7 5/ pu c» . ç < 4 7 u] : ¡,_g. , 7V' < ( _a n _ k< LALL, >ÇÇV) V (FKÍj 7<MÁ _il_ í üo_. m_à, / d( kid_ O 'a t, z~ , (› l , _ ' L: › _o 4 « _ A _J , _ í . u 'à , 4,_ d , _ ; Fu i( um* 1 L (Zura: / ] L x; kg( z/ A, Q fm v, v). g A É É** ? FN Óuü_ LÊVÉK fm «o<'( Lv§1?~( C. mL g4 (31: y U 5?: : çc ? a u¡ vc( u( _x71 LL, t_ Cnht àók A k_ t_ ¡ , h c' QL O _ ? Pç/ AN *É* °¡*¡~«V“<'- íl«ñrcçzcr*n<k «z e, u( “mw Qluh, W, zzíhczç<a ? m4, 31V . u , ai( a ›. ^,~v^lL~1x'z* ; É k ! Tab (ÃO L' , JH <| V** "“U<°* 7(““ wWpLu fz: : a u -c «r hcueehm . .cÁ ~ «Â * L2; 4144:, c¡ Í, p? ) «Á L( 4,( n44' [Cg . ao 1m dp s 1 < p( o Lsfb a ç» c; bow, O N41' n( L pru: (g : a k . dudu' ~<~~r< ( «LUJ c. « ' , en. Ç x lv vma. . . A, r 7 V¡ iam 135m Hyuuga ; v bunda 0d _ ? eu u. x/ (LNCÇL: u; ty »UVÍLK Ta( n( SH um . Lvhê 01H x rum |34¡_x: ,L, J4~. w 9/ _kum ; .52 d c) ~-^ i v* H Cí? «í P: : (fc cn ? W c' l' VW V1 64-* 3x14: ç Lga» S* *V* dryx h z. , . ,A t. q k. , (j, LER, V_ mu_ _gw f_ t Ô? (, ? C , w L2 no( 75H** . 41a; çdc» <w. _ @RL _V_ 4; A V¡ , f~“c; unczlrw(~r& ' ¡ « ~ v ' ' V x . 01s e x x yx/ ,oww s kzagu. .Ac a; - tcLggç n um( < z. ç 7g_ cru. , .1 . AL. M_À(«_~¡ , _a_ m m em? ) tax . ía "- ' 5x (5a l qc( L-__, ».« 71.( mu( 744mm « Aya( H 45m( à; _ d! 7 z. , k c uq. - ç. e; na n : :c F<r~ No na so vez-rss 'ii : L1 "*› a 'zLx z › °**1' ' a ra (zm x19 , kkuaqyççx/ gmlir? A xa. c; ¡ahahah! , z ? vc E9¡ q_<7')x<w 751 c ( *Aun , 571g »e . m düww( 3 l : Adu 'M' L e 5/ bola _ saw? w r (nl-nc. (nyczqw , m kxwpa( ? Mu . “É” “É HXMCrUA, km0' A Fíg; .rumhd @t Myvê ~~ Tam . ›. Fe p”. .um m; .vga cvxpññerrvlx J» ' (A . « 54 ç ? ck, iàçç k, Ç “g @F5 L, 1,7( M , r d_ _à u, k ' *b “ñ “www , . , , x . 4 , A_ J _, _ . sem Nl (pau . Pa e ta_ vt¡ , _ , , J . j ? K: : P «flv 11 wÍ'-«NS(») *E* _ía 7 7 > @Mamaau ~ : qc-ya *M0 co. fa» s; o o_ f. ; d_ : :(4.0 _ M. _ç_ _Ó › _ W( A ~ , _ . V x r ' - wüàk _ r 2 5"” ç/ /w L > g (a. .n 3:1 ¡ 0.x . e do 5,. tejo» sw; cyup ) , M/_qü _, _ v A y Win_ , . vr, A M ñ _ _, - a ~ »L w Á '5 V' “ N( ' > 'Í ou v-c taLzsaé-u a k ; L n «»s~ vo¡ "J _a @fx m sv): PL <Âr^~C uz (çLL k('l. (.'/7 pow. ' 3T** «w 4 r V _ ~' Leva- ouxha( e( ate 'c 4.. .». b. ) Ôb-c a: DL q e às *eu @W190 à 7" dan** Ma. . »+53 «uvsrvvpñ nn capqJke. Vatdc; &ie- : Jçvuwyax @ga MQ/ &Vâêpa-z-f 4
 9. 9. O O, _A ~ Q; n í; c. u; on u] k» e 57a po . m «o : cu 'fu @A b O <%U*' >Ç )gJ-L; J @H4 ç. &c; 'LLrL-¡ lopvcâxa_ u; z. pmmr» Síkkgçzà. 4.- hoslw_ dc'1vr<' 4 Jong) “WWE a: cant-q_ 9° Teu; qu. mmno LLÍJ( 7 e: v; m) rec ; S S¡ #qu/ x .7 : (gopgJo ryceçuç. EMFIÇ<Ô xhkucen_ r r ww? (a)5g_(›, ¡, a guru; ?to #20 «mudo M u rvz-. vxç , y , rm 3:. , bmw
 10. 10. e= Itavtmenk. mu. . eu (bu-amb - 13,; V/ (Tn -heqçw suxnrPce u-¡çtu _, _«___k. x. . _ : kras zm u krçx ? ou vía-w EQ¡ _ A_ . r x ( q_ | «L“>J4 _ a c _ . ~ K E Ç; s; Ç¡S_¡¡ ¡LLK . .e _rmcq )_ «m Í _, , A «x g ' r ' « * '_ . k* › W k_ ( '~ 'V1 V: *É E cx-. n<(_x , »Km . a ¡< V É d, ç_ L_ d( ç u; y naum: :as uyxhWwmvz _A_ _ -. L7 : mp x Hu mx. ã ~- É 'Xçgu sc; n 6 x_ '_~. <,› (u. c. ) , l @vu u, an_ )ç . z, a * . (Cxçuftíqx u¡ (u. w (ao . (cmd, 40:, ;(_S(, _c_ j - bbb x U ¡_ uwim~ rg e' NS ' dv 5 rx Nnu r 'z<¡7êçíérnvryx kausm. ' r › *v ›r . < Y ~ (v > v ' Shu? V. _m4 LLxz<JVk a: lc, u a r )elaàzq v x U .44, fz-_p r/ Q.»« o v. zaiàçLw c . _r . de_ «4,. '')¡11^. CAL-. .wma, :xwgüícü: 4:1» (Pxrrvwàv ao uxrmz-so, ç¡ hm( E _ã«: (_ A_ (ao: uç, (N. 4mm _. cuLZkJ ¡vjçec. _›m. «gnu< d; c ;1 m. _ u: c R_ ». k Á , kms-ç «m4 u , x _k < _ J r n_ C_ x4¡ Kfkxç __ r¡ < o L«*KD<K~ÀÊ z »Hc › Q-nmlw-vx 'rum ¡rmuagç “ ka f «' - . a . Prkk Fñm V” *V* _ea x: a-, çmwp. . k prbç/ 'm z. me , c' <*f“r'C'5› UM ? '«^'~<«= « “m 'vw *em c v l 51kg: _ñ MWJ qu( u_~ F_ Eua-x, f G, _uu 5 ç; rl5>((r'AS¡ VK! iv. *N-: au c »eo c' ç u 4 +e ' N p * ' ~ ~ r AX 4x mam @bm *ns , su» Ãía, LCÂQ(| Ç_5 , Mwxix _c - jçumcxççu » ; J ¡¡Mr> L › ( 5 o_ § Êywr L. L,Lu_-A<u ; on ñ v (LL: <, .4«A íhçus (Mano kmíçLxlçlçrén «- c-L <' 4:V^(" . $““' H” *' Lbvj , «je na_ ( (: .bFk. YL <~ , ) “ç : :um w , 2,* ›xx, nk w t c, H « . ul »gx/ uu 5a tusMQwíVVU C4** "› V J_ _ y ( . L 4.. x1, : v ( Â L/ ( ç nx L ç ) ñ » do «um d# j_ WS) aerea, - -'< @Ff ( LÁLCÍ” f_ mwxc #Mr rvñcdl( k* «í J : Nam ; ac-AOS 7 = ° UNU V** Í 1 ' , - _. «nar , _ . Lwvyçd ¡ HJU_ (GLX p_ k - _ _ , _ ' _, *a 'Senna o ma( s( m_ u. . › c ou / V _w_~¡, ,. g , nçüe ' r . _ . z a (1'›~ v v - r xo bcm T(, l_zf g _n gsgxx , (e . moça' pqthaàuk_ , ru_v__( U_ Joy z um, n nim: _ (U ÉJ N. ” @j ai_ _ han l A , w x , *'“"*“<'“ *KN *Ni* 34 jtící u: c¡ Jrcsusç* n ç; c. , 'Va g5' ' +5; ha : um-gv Vw 'CH 35 “ é Í _ rob mà( . -. - / . . Ç. ,k u yumvn . _ ~ ? m : Lq _ 44g ban p, Liàrunl L _s . J ç-çzugfãl dum. !ru na_ 'A . . x (( E0130» kwk( L _J “L r › › n - V! V( . , ~ x" x. ~4«L. _Í mckuuMr LQk›': ¡1K: «X<J ' em éxx (eu üfgw . .naun 5/ , Hkunç( k_ : xl (R v( í , xx L A g 1 A( L f L, d há¡ fg s¡ i DCS¡ g _ › E . O . k ; Lx › » 94“~"'>'Í<x<, <k rw» 412x473 . wWLçífticà, ("ud-uü' gq fu». dnüa” ( 3 AU T __ _wÀâ _ _. _. g x _. 7 J R, ç rx, , ? ak " “* < po; v6 x k* < _A_ L<u~d, c« <, :da HL¡_. w<-. .<' *fkúí k-*ñ vc_ n) 5- ' p W A( C kh¡ _QM (u, Mai; u: *vw/ mk* A4 (30: ; EÁZÇ 34/114; < x hum b 5 rm T @de : f A54* 7x6 “J 'L*$C”K k' 'w ¡majm V (um l ' « x m _- ug- b_ raw y* . ç_ WW. v nc 'ákxVé z. gçsñouw . .um ao, 54's 4'<'~~' A r› 72d_ _m Trac nLu/ rc/ d( mm. °. mycu wmv - dia a» b3P(: ç,c um 41.2.. ;- w-&xcncy «AqÁ-cu; [LJ-dc X Adam › 1o)» . gñmüggpggü/ ,Zaw 6,41 tn ? (14% / 122m bia». / k 740w» : QN- lcJ-Lc É* * › - ¡ sx ~ N; ; HW Lrh t_ b (4a _àqzmh K_ ? (2,4 , A : c: at. ; _L . _hr d( #ñuü FM 3 V' * ' . . _À _ ' _ f 'ana qu( xo -m . ac. nun: 'ru mg( 5 m. . awe_ fç, mn. ~kzwív›c*ñhc m( sm m¡ u . u. ngm. em. . um , Oc-"YN 34m: *x / t «í M) d# W ' ' . . r, ¡¡_w(> 3› A ' › ; (4 «AJ» _dxl ~" "** neswm r: '“/ [ . no» mea/ J' “JACK Hawk mumbmc 'f V; ›'Í"1 k' 'n . 1 v; «u _ _r r xku rc. u, _m _k 3 k f' R” v: (jç< ç , A < . _ , _ , , , r A . U . .. _ ü<o, 5-_ nda v” "Wu 4* p** k *^ _ L w» «ru kwnáus por' Lux « CLM ~ , n ? H A É , . , , _~ J _uy_ «nun «wav w « . V , ')4L~ . u L @k L 5 L , v _ _ D4 um Le *u m '? c'›'«c* ( u_ f * . à . sua. 'I*; F1;4Y"(: C' › . )< ' › ? **'* . 5 ex-f-oçíuan) U , ,_. _ - ' 1¡ , ,_C%. , xy1"k~(x~ g (g4 nçcuQ>®0-L“^-D7› ”°°*° q** e ? cf “é” j) j Ú(: _d_ um «w »m5, _ . , ~» r fcuçw<açc : cuox»*'<z3w~^<”' I › * , x - L kenaünuc . . I em e znnñr* N» f - ~ a . O . .v. M. m ' «F _ -_. ,Nx ç h; J(« : m c -'l›<'l cv ~~ «rave 'L . , . _ P' = ?me a» ( NL.

×