. ¡ , » J_
! a V, ' . __ z
' 3 - _ , ' , .L J
U . /r ”°› q v t. ,
. _' . ' '_
_ a 1' 1
4 "r I '

' r' ' N
2 - . n ...
›: r-_: ,'›5.; :;g›s; ~'›; 

  
 

. *-: .›. ~ . › 
zquí-ycxqç' . 
' 1%_- _v_~; '.'1': .-. -›.9. . .ou

u'
. 
¡uC-r¡ -...
_Ro mais d: - um; *Iibwcta n . un ÍYÍ-(Íw) . f. . _ : um s. qu»
› 1mm); 5m' habito. quando : n: a raitc, .cruvc sr um ...
'-*s'›l. ›:. ›lvrr_1.v-. .1 Fur: .t. z. ¡. .: mw: u¡
I'II"'LÊ*I ñ bp. z da | ~gr qug- : .img
(ong. Lis. . . ¡¡1~. «...
'o

Mun' nina em qu: : unir¡ n m'
titanium-ur, u
u: mu» r

IIVUBIJÚÂVVI . l
. as rc* ui. : . ICIZIIIÍHLJ : um n mm

- U ...
Depcu de : igumdiggr 19;! um i'm f " m| ~ a d. 

 

7 ' , ¡wqníLv-Jldliol r; 
. _ K
j _ ~_ _i ~ Lsmdc- u ria! 00.» m» f...
_L- "É
f. 'f' '
; ff 1o. »
 : - M*
9': . íí'
. “i¡'5';5__ _af 1

v* *V 'É '~

r w** JV , *'g_“' *i1

'Í | ,- M? . / ...
nr ' 'Illwiivf' d". 'a v'. v»_"/ ¡*1I* : m vi: HH r›'c--. «hà» 'm4, n. 

'Í. I°í: lv_. JI* . nl u! *v* Nultfs Iv N:...
- um das! , 'riu qlmílü circo: Hzxtncc-fillwcftd

› m uniur~zzcsctrco*vll'c-tuzsun› l-aiJJÍÍCÕl-ní¡fuhükífí
rzqi. 35 ta...
' We. -
_ 'N -. 
,_.4_, _. 

34'

AT

. qu? ,

"' ii 'L
» *tÃÍÊ-Ê. '

yr' . Í _1 “i
~Í'-p¡w E - r JR
 ii. t¡ “Ibktwsí...
ih¡ : iii . i '.11' 'mh- fi-xL-_ua . r 'iiLillLu um. . Tu. . . ta. ¡mu! 'air . 

C m. ; . LL- : mig-a: mn ! m 'illoicc...
n i , W s
-'55.
; x5
_n-u*
. - q»-
. r_ _
-, '
f. 
¡ . 
¡Y-
 y
ix
_m_
, ¡ «
rê i
H' . 
i
i
U-j 1-, lr ir. u , w um' ...
Dry-rs dr ¡kpuna em, cr. 
"um O vnmaunnz n m(

galho', d: : : nrvzlhú Isüznçãüdrvl

! ou m. gama v: vam. um ! ou
mim ...
u
! WW , rrplh-, àll Lx_vvr*v. 'v^¡¡¡ .1_u^'-V| 'I. yv'v *ol-g 7m' r' '
i

un JQEIFFJJWÚSVZTZILI' ; n : .Ivu: v›3.^14;rx l...
.irznís dr ' gun'. ÇÍNLC'. fIlhctL-s dr c-; cuzr-: c à; Sit-r m
La-uhiu u: I. l'. ¡v'nnl_vV'¡,1"| li . tg-Mn quv_ m, ...
' 'Ir 21h' | .nr , s
'J « ¡'11! LW”. .Jul. .n

Lim'. ~. ' à w m*

Í z ¡gn- Pvzrñ 'Í

em' _mA

'y' : h rc! " u u; ," 1...
Ê
› k-
w Í *
u» '
. .N
. f _ _-
.  . _
'ÍIV'. '~. '-LIJH1'IW""J1: num 205.. .¡ um nfu, 1.. u nu_ - L. 
m. : » (V: dv...
,.  l-'›_nuu'í¡_c. .ñ¡y¡u 19m' ü .  . .h J . . ›'
, fNJÍvu-n_ _ . A  «Nm . ..Âu . unJÍ-. a-. -.-. v›¡. ¡!°”7.'. - 69m...
Patqulnho no carvalho

Own-r, (FL): ?nz (t ; pr-nx um íqiwasdr : nfrã pm' . .a ñ"n; vt›g-_ c
L' ! n ; m n# vszcwzlc cmz-...
i- 14:5 ü. w'r: 

na
. g-

 
 

' 5"? °.â"""~ '~ t* - 'Í u'. .-
- a V.  o¡. .§x l. “o-hizapf-, fe -aqí; 5px. ;
t_ A ....
SUÚWÍÀO : AT iÍÍVÍLÍdC'EL

hnvvuuughv

lAvnu-I s n», vv: 

vv 'lvl vvvw

: nv . ..um
v-. vvrvr ¡vv 1.
nur-vp. . v. . . l....
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

1osfilhotesdovovcoruja 141010111033-conversion-gate01

384 visualizações

Publicada em

Educação - livro infantil

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

1osfilhotesdovovcoruja 141010111033-conversion-gate01

 1. 1. . ¡ , » J_ ! a V, ' . __ z ' 3 - _ , ' , .L J U . /r ”°› q v t. , . _' . ' '_ _ a 1' 1 4 "r I ' ' r' ' N 2 - . n ' x_ v a l'. z 1 P** .4 l *v , (MUS ' “ . v_ -v - i h l. . ' I
 2. 2. ›: r-_: ,'›5.; :;g›s; ~'›; . *-: .›. ~ . › zquí-ycxqç' . ' 1%_- _v_~; '.'1': .-. -›.9. . .ou u' . ¡uC-r¡ - 'uq IJ ~_ ' '-*'P(I , . . . S - 73:. : ' '- . . I. .a - ñ-_ _-. *Z- ”_ '“-_
 3. 3. _Ro mais d: - um; *Iibwcta n . un ÍYÍ-(Íw) . f. . _ : um s. qu» › 1mm); 5m' habito. quando : n: a raitc, .cruvc sr um sor» muto mm amu». (ni-uh. Guam uz». - é »verao comp, lí mc: dücajfrallua, (lucra-u. ) dr manaus_
 4. 4. '-*s'›l. ›:. ›lvrr_1.v-. .1 Fur: .t. z. ¡. .: mw: u¡ I'II"'LÊ*I ñ bp. z da | ~gr qug- : .img (ong. Lis. . . ¡¡1~. «~›; _;: c. J Lulu" ›: nuy. "; ›lh.1~. c:›r : um: JJIYuuaNi f-'Lczr tvizãv: chamo r. ; uLuu : :(1.13 : u: . t mu. m. . . n Lwh
 5. 5. 'o Mun' nina em qu: : unir¡ n m' titanium-ur, u u: mu» r IIVUBIJÚÂVVI . l . as rc* ui. : . ICIZIIIÍHLJ : um n mm - U qui' mu. qm. 01:31 . mmtçucriiufl fl: - . wllu u-n : :im u: ;um . f-v um u 'Ilka qu. -~. «'qa lia' Numa. : « emitida', 'm Ii: '°' “ .1 rspladá . m 'cam "zu (A. : um : a ' . . . Ínúl n¡ i« 1;. ; do 'nrlhn cnrvMhc.
 6. 6. Depcu de : igumdiggr 19;! um i'm f " m| ~ a d. 7 ' , ¡wqníLv-Jldliol r; . _ K j _ ~_ _i ~ Lsmdc- u ria! 00.» m» fzihnh . ' '§¡_j¡L_¡'¡, f¡ j . - _n Em wmao bunito w : :minuta cc csquib¡ wrdomso: *ç "í ' , 0 mister-f: : Ovuuó cru] u fmji» 017m wr, sms OH 1.10.¡ run Í¡ - : uu
 7. 7. _L- "É f. 'f' ' ; ff 1o. » : - M* 9': . íí' . “i¡'5';5__ _af 1 v* *V 'É '~ r w** JV , *'g_“' *i1 'Í | ,- M? . / Wxñvg . a. u¡ ¡ / . 'l lx( ~' Í . 'E' 1.4 nã. ” _ P z ' . _ m 1 v V '#1' t; :à - _ r _ 4:. ' A › 1 _JI '3 ' Í' J _a x_ V . a 4*. I' . Ff' ; aff 51h_ . v-s* 77 a n , y ; -34 : _ V. ; : a¡ ç. ; fa. ;r _ o ; ~~. ._). 'Tay' v' . W215i. Q¡ ñ si; n# 1,. " 1th, ? ' ' _ Mn z o# 'm u( ' Y' ' › ' 'u ; I ^. _.. '. g à. ? ? Q3301 __. _,, _ JI b v 4 N' t 'Num' ' "N": J "' JN¡ 'Qkiugt surríd- ' l* ' ' '.
 8. 8. nr ' 'Illwiivf' d". 'a v'. v»_"/ ¡*1I* : m vi: HH r›'c--. «hà» 'm4, n. 'Í. I°í: lv_. JI* . nl u! *v* Nultfs Iv N: .I 'nwir zm. .MMC FVfW' 'JW' t_ , LIW W JJW' "v ›*¡'n""|1~~i'~ 'WIN «mlnz A. l' JIU/ “Lndill-. Xt rw u II. ¡¡. I. viii. " *| .¡! .' fi¡ »au «Lo Évcrr' ü ¡ . ~ *Witt : IWPIID: «t í mr u: In 4 w I WN). qu¡ m1.. . rm Wu:
 9. 9. - um das! , 'riu qlmílü circo: Hzxtncc-fillwcftd › m uniur~zzcsctrco*vll'c-tuzsun› l-aiJJÍÍCÕl-ní¡fuhükífí rzqi. 35 tarwrdrçnmq; ca| an1qu: .:crr. n= ~'~<'-I'. |”-í'~ú nm m¡ Sun . nJc 13210544.: :lr: Í 1-¡ ¡. ..J. _/ a . . r ; gil ; v / f› V_ AI Í. . V . ir 1.# '41 u. , uniu. .., x. . p -Ri. .. i KRW . , li . . If lí 1/ lux . . 1 , a. 1 › x Í . /r/ r . I$. ¡w l, i fl . N3ÍÍI| IÍHÚIII Il» . ntçviUfr. _f . .Vlinniliy. ¡f! r. . .41 N11. . o . . ¡If/ .JWitalorl 7/4 , . 21,5 tt 4 . .ui z u . . i _Fx . zu : AJQNA . .l› axu. . t¡ . ÍiliWl _/ .a . , . . r . .. .o . .E . viiibwwwwvuw. , . ... .,›. n Ãiíl : H Í ÍLiIN ai, . n. 51.5.11. wi. f . Ur. 'WP Il¡ i ! l ¡. . ¡K1! . /./ ._ / .Ri. , . ávHa. ,uuniifzñy , .. H, .- o Í)í 4P# D . . Xlir. . l ff . um. o. . 1 vo x MÍIH 4)¡ Í . .ll ›U. . a K . /01. . .. Irllf J II. _ y , xi, , N" . .. /. o/ .Hzü u x . I Í! t. .. .?› . ÍW t. . 1 ku; in» /4 , w . 1.1. . - u . , . » : . _ _.4,. Í.U›N. HEL. w. n-, l VJIW _z N. . a . n u. . f. . u. . x . , . .. _ . n --. V 4 at. . f fura! , : .I: vw1r, -:_J. u. ; arma (own n¡ , ., , ¡Htune u ¡úL. ,.. m._, ,,, _ rip L ma¡ AMI_ Em c¡E.1'. ¡'1LÍ¡: xx(l'j¡pn; pgngqj. 1,. , um¡ _mwt_ hmm os olrcm wu (ilhctta : irgim wir.
 10. 10. ' We. - _ 'N -. ,_.4_, _. 34' AT . qu? , "' ii 'L » *tÃÍÊ-Ê. ' yr' . Í _1 “i ~Í'-p¡w E - r JR ii. t¡ “Ibktwsírl 'iu' « ; Ç à. fqxxclx. _ à a' _ “f” i * Ás? i ° ' M9331** 9' S, a». #537 à jd? mífi_ já ; jfgñí- Ci #il . 7 - ' “C52 àãfáñã' ? F . - o. . s *v. ~"wgfêízíi“éií›"ütf°á'”. ° mai; i . hp ›. viam - ç w 'N' M* à _i iI-u¡ - o ; M -J *n A VF_ - 4.a" wi». 4: Si¡ | '1 I líéãriñlÍá-#ÍÍIZIA AA* CGEJeaÊÊÍLcJi. “ '-
 11. 11. ih¡ : iii . i '.11' 'mh- fi-xL-_ua . r 'iiLillLu um. . Tu. . . ta. ¡mu! 'air . C m. ; . LL- : mig-a: mn ! m 'illoicc ~ ivo. LL"" ; imix eu nr-vu' hr : ~f'. rltuívhi 1.', inn-ruin lpiwvhiñiill ; n i Iimir. JI' wiii. ur¡irw : afixar: viun, 4 mta . i-. uiir 'nl CTÍC L? w-r [twin ivzw . IFIFJF 'I m: v.'rr›: “-ir: _Ir_- rnivw: w' '-1 'n21 irn r . Ipniw ¡Lin-lim! 'l "mr *Ali Nil-INI*
 12. 12. n i , W s -'55. ; x5 _n-u* . - q»- . r_ _ -, ' f. ¡ . ¡Y- y ix _m_ , ¡ « rê i H' . i i U-j 1-, lr ir. u , w um' . i. _dia l¡ i. ,in wlw. ,mi ¡N! 'Ii' i *› iv. : I¡ Y¡ ii i¡ li m_ ii” VI im"" ' *l* _. Yi". vt'_t'i¡ . kung I. ¡L-_-, ii¡ n' '. I'v 'a vr-'ri I' uni w f. Ill. nuíu ni": v' 'iIw u l ' i'. |.'-A. .|1:'. "'. '|| |1Í'›Ú'! UÍ'Y: J A , u 3:53". .AH C kJr. ' h" "JEI IJIÍÃ' ° 'VH “'›-"' w 'b' 'WM . V n: ii. in: ln; 'JI1ÍHnC'. « 1'› n' ~n, I.; u: w i. ^:u'¡: :¡~ win¡ w . if. ". Vr, ~¡¡, -1¡i 1.' . q
 13. 13. Dry-rs dr ¡kpuna em, cr. "um O vnmaunnz n m( galho', d: : : nrvzlhú Isüznçãüdrvl ! ou m. gama v: vam. um ! ou mim r. a'. ,n: «x1.xvr: _vu. 'ccrra Junin? Lui-un": 'níñatm metgm dr csçuzfns-; Ia Slhrm &Jvudcvrz na quim' ? Jc 'n/ J?, cum quantia ! Junin Somando quJIu: lili-otra da' mqn : Em da ilhéu CJIIH os sois ! ilhcutvs wc satu. cv.1m, ~'›: xla! ;l PÚU da' í d: : -navavrcvtc
 14. 14. u ! WW , rrplh-, àll Lx_vvr*v. 'v^¡¡¡ .1_u^'-V| 'I. yv'v *ol-g 7m' r' ' i un JQEIFFJJWÚSVZTZILI' ; n : .Ivu: v›3.^14;rx ljfgíillf' Mm : um Jú"" 117w: n' Jqmt' --1'uvW1C. 'VJMçJtrhIrcn' n *mm Ú/ :.'lNAI| .ÁjAIÚi: .w r ÍlÍlxílflhlÍ' 'Luxírhrxr gaxrsr rcrci n nt. '~»í.3x1;nv v' . .. um' aero; 0<"›3te. 'L.1L-_ ¡fa! v. .¡. -n¡1._"I~-; "v ' Yu' 'ur' tuga¡ Íóuvln. :: fui ¡win! Vu : ÀIIÀL- . r: ' L . V' w 'Hu ai. . 1'I~. ›~~: ¡1.-›. ›-. umún'uvâ¡. 'rx wwu ¡unlílmq mu¡ 1_ a¡
 15. 15. .irznís dr ' gun'. ÇÍNLC'. fIlhctL-s dr c-; cuzr-: c à; Sit-r m La-uhiu u: I. l'. ¡v'nnl_vV'¡,1"| li . tg-Mn quv_ m, qs_. -_-h¡1hÍÍI¡: ':-. cccsquncs d. : Slturla pammm, m¡- n; .. _un~ . Ílnzrüa : m: . .n . .HM vu ri. : ; ur . uma. U3 alenca- DJ: '.. ^.: :.¡¡. AI¡Ílu]-U1«u. :u . uL. .um H~ KJ - pu. . , v- u. : :eins t *mb-rn : taum pamr Ovfmã [lTWiví «hv- zm l*- m Íurln_ 131. mu* 'unh- Uv; 'v-¡mc c_. u: " cstnvmrnlln : mc-ü: 'nano ' - 'v
 16. 16. ' 'Ir 21h' | .nr , s 'J « ¡'11! LW”. .Jul. .n Lim'. ~. ' à w m* Í z ¡gn- Pvzrñ 'Í em' _mA 'y' : h rc! " u u; ," 1. n- . _._»~_~›-¡ 1'_ . um 'l . ., ' wLP. › H P4" 'W . ' ' *NNW 'VVVTA ' ÍIÍTUJ, w ; JU-LT "m v_ 'A . y '*. .Í- l P_ . › , __›__ - N ' IwrrI".1Ú'T : uu u . “nr ,14 “ M. '| l.'›. 'x 3313441
 17. 17. Ê › k- w Í * u» ' . .N . f _ _- . . _ 'ÍIV'. '~. '-LIJH1'IW""J1: num 205.. .¡ um nfu, 1.. u nu_ - L. m. : » (V: dvlrxnvvu-vnn. u" . ' Fv. ›~. '.~-H«-'! :~. cludr. : ~› taráuíf 'm1 'n- 1v'vvv'rI'I*Ir, I1r*" 'rmryJnvct-. e r-nvcumxtnrnum D" 1.1.10 : zm: ¡hruñluzw . í- n' I: |I -JI "nvruáx LM Stícnm' x5; ' , ?Num 4 4 ' Ç N, - . - , ' . - 1 . a
 18. 18. ,. l-'›_nuu'í¡_c. .ñ¡y¡u 19m' ü . . .h J . . ›' , fNJÍvu-n_ _ . A «Nm . ..Âu . unJÍ-. a-. -.-. v›¡. ¡!°”7.'. - 69mm-. - ›_ç__: _g_t›x»assxígçi, Wá›t43~! «'$. LI. '~foEí~. dtà- ' - 'r v v " A. . ¡ _ r . 1 s * 1h33: í j); ¡n! " . fmwwvwüm' f' an* i Ó *' . _ 3%, ; : .41: r _ É( 59k? ” Õ XWIA¡íkiáiíáãfmilíiiíifíoísíwn10lbííãmñmniíítííiügãflühfãí' . iv l r' ~ v-Qv . . . d' *IX k , csuíttv. rí~ír, tur ~; -u. í_| e;v›: ~ n _a-'f- : aq 4.433 ? Êá"? ??V'"/3' - ~ 2 -›Í/ ¡§'.1.k3í1t-'í: §.4tac É* *iv › z ¡ 'N ' ih x l l f: .E5773 âiíií*3ê. iãàítàêú#ââf (t. *Süàüàlíáíu v** 'l -. . . ; r : ,- v vtec. ; m? P? ! " 5 * H x "ati, 'Í * ~' ' 3.' "fr ' ñ t : K 'a' 'f ? a : ssue. .-ê'¡; .›; u_»a' ' *i4 555m9; fã? ?? iÍ-TÍ( íííJ-*QCESESVLÊEÚ-àê ' a _ V. . _ _, y . à: : '- . .. . 5% - . 'ââàxatzzn-. T.à; ::~: «.u~« '. r.-'Jíh'1F? íxní. °àmm já; A- à É!
 19. 19. Patqulnho no carvalho Own-r, (FL): ?nz (t ; pr-nx um íqiwasdr : nfrã pm' . .a ñ"n; vt›g-_ c L' ! n ; m n# vszcwzlc cmz-wdm Jillmnthjr1uic tçr. .:_›-, c.: .:v. _ J. ; n] . _ ›. V __. _~. ' '› 'u . v . l n11 . _.v. ,.vlv¡ ' . - *zhqwuxr NHL¡ . .umr. .. vw' . Iuri, , t( . nfujruconv uh' 7 u m'“Julhnnlkr. Llupbw hnn-tm ' t( u! gw; o _-, ' _ umn " : pu A . JNY'. u. , . ”- . y - ' Ijw.1'. "|"YIl'| ' Im u v; . ^- ›-': › -. 'MZXÍNV 't' ' t A _t1 ' ' s N x' ' ›)n c . _ ü L_ '* 'mv | u1u¡_lll7 n h uh- ' l M11* V. y-«mnic : uma
 20. 20. i- 14:5 ü. w'r: na . g- ' 5"? °.â"""~ '~ t* - 'Í u'. .- - a V. o¡. .§x l. “o-hizapf-, fe -aqí; 5px. ; t_ A .1“i' v* vmü '-4 . - . _ - k; .LA . m~%ú. m' b; ?. z! :l : gl ; làü_v_-. ~~o›igf; xm-àní' ' &mírw n *v* '. v ' ' I . f_ t. 3 u'. a". i K . l “d” t: si. J-Yñ' ~ã-: »'›”-*= >'~>3Ja~: ~ v -. - 't o › r u. .. ° _H _L Ví- *° 741:» w'3-= ;Ê'iü'§? '#*y^$“ V' *“*»'I'¡ÍÍ? .F5?T'H*3 - 47?' , nã. :5224-'7 ~›, ;*L«2¡'. _.¡_À§_; .: vñ3$›~. !.. ¡.. ¡._ _Ç- 13,_ › *i ' t* '- m' 'Im' 1 ^'”*'“ 9 . Rp'_: p__0¡nc_4_ ; rh 4,0” 'v h e _ . ' . “-A°"-. ""&° 4.31131¡ c" ¡_›_ñ= ¡:_'_. ?›. 1 Iv(. _., t'_ h¡ Er. t. - ': %,_: :A; X'&7' Í 1'lx › n _H3 , ,H__$_U~JQ'¡Ç'. Ml* '¡"a"r-"'*v' 1-. . ~_-› . . 'lyàãgkhn of; o gifs? 11:¡ #d 'Iv 37:57_ - , o 0% t -gÓQK-&Lãu v' a_ _e ¡ o. u: ¡ - I . .ç . ._ ¡- ' ' $365. um. í» ›: › a. ? ' . .JÓÍ: >A%ÍLQÀ Qfg r= ~-«-5?›. -.«+~i'~rrê»ae, :°. «x* ! amu 1,6. *e p: : _m 11230' l¡. _.$JJm. Í°f%ffÍ. ¡RÊ-J , ' 40V: v^v ¡¡ov¡', _§_¡j'('ñ°w. .~ u. .., j &ãüüf WF 3~-~&«Ê›â-3x-'›Éé§b*&““mgíü- y . . . J t , ' 'F o , › * Oíighx "ti '5"-' a_ 4_ _ _ n¡ 4 f? ? r- - z_ sur L -Nu _by_ . À Y . .raw r : W : :Em ~- -= v mu». 5- . 'r ççnâ 1' N: n [u 'eu ^. - f"? 3473 -= ~.-! ~ “t- z . why-Ns n. › s›J-.34›_: '.f4erâ- 3 "JH. - 'mw u ~'o. ?'. '1'. 'íÉ'. í . üw d. »Ãcâhjvfxviqlo 'hu ; Í . (43%. ¡ . Àâàgil, . J: «Yu cH. .¡--~3w~'°~7-1 . -b-“wxà-g. ' 'we hrm-. a. 5*: 'sgái-mêãví. 543. t«àêsbgxwn*~': z;; çʧa›¡«'g-: v-a>. a . ve-m m. . . as, .›*~›.1;I. -u›; -. W "a : *>*. _.*3~. ~.,3,*; $^~§. *- ' ' W r 'J-'vu-ságkktf
 21. 21. SUÚWÍÀO : AT iÍÍVÍLÍdC'EL hnvvuuughv lAvnu-I s n», vv: vv 'lvl vvvw : nv . ..um v-. vvrvr ¡vv 1. nur-vp. . v. . . l. -Vlv [Hmh r' . mu. nv¡ ¡n- . _ m' 5 'v- «v 'hu n. ruiva' : vny¡| ; ¡ , __ , " "v “lvuvv . v.1v. ... ;.n. ,.¡¡ vvum- . . , ¡, _ç_ . WM, n . Mark - "Irvljhvl «v lu¡ wmv. ; -; .u, ,, _mhm '*v'-vvv> mu. . 7 L. L uljlhrvu raw-u amv-u- a ; hr , . r n uirrhiv lv tmn. . vu-m. u. u. MMN-- naun. u naun» vúfnn¡ 'v v , vvv v Hp vu. ; v, M_ , _ *Wu-“Úhwvvuvrvv ¡Jthul i' 'nl-l . M3111. u' . ›,. .¡. ,_, .__¡ , _,___¡, _. . › : Tyvcuv ; v ""'l”vi' vvn-vv Fun-num. [uu . :ur v? , . ymusuv. v. m, 'v vI-l v! uma. v. ., hmm v1' . . n. nv. mv-u . . 53'": v . v m); vvvlvd' v 'v "v1 vuld' v ¡ l-v -vv Í'v1'¡n. vvr~ nu-vm . v1 vovo matava adora quado Lhega o invento e os anlmnls ¡Illn -. |lI ç u' I'vv . v1.4 vul- vllvvvw' _.54 uh uu. M. mui: Á rí-¡l-v l Virá. ) CDGO¡ . SJC *M71 R'. LFH- 4.11 JIVJVÍÉCCV! f* L' VIH. . UJILJ-l 0353¡ Fl TÂIVJ' , . -'v. .vvvvnvu', v 1.12244:: «Qv LuJ. . . v . v. IVILIÍIIÍII ulví'. :vv v v Ln-vvvu vv : Evvvlvv v- 1m v' . mlm. íuvmm Nu v. -'. v v. n! :: Im v uJLHn¡ -! ..v vv mv - v, v -¡"A 'v . vv 'v. v v vvtvvvv v . .vrvvlnatüyxvnqumuv “v w m. .. guru v v ~-. mu¡ . m, im ¡ . m amv. . í O1 "um da guiada Ílll lan Humana anna-lim mtv-muitu» ; Inu numas. pm uma da naum» av-mvúxs o! Glide¡ Ó# VÃ WII# Autumn. : upduim ¡vmalm . ln : :digna e ! sarampo callis

×