«P
. , x. . Wk , I ; . › o x_ N
Nuuwamq n. ÊSJ» u_v, +__«. <r. ›__u  , Gi
u. .
? Noemi sáb sw _
28 , aqi w É: ?à ê...
m

«Qd

 wãâ ÉÊÊ

QÊÊ_ @Aco

L

@ÉS  sãã

Émmmmà É. ?CQ

-wÊÊ

: aqãsàcaãêxàvwmãmímw mà X5:

 N »W

@às »ÊK

ÊÊ

âwxàêmm...
màxmsLâ 
Mxãóqmuá &Êâü à wxâââ w $014:

É. 

; às

. ããâ

41:. , u Q Wa. 

  

. __<_2-m

mzoumd»

_

_ Ézmwumaum

msoz
...
omuãthmzw

 

3mm. @oww M2354 @mas , . . W032 SJNmQ/ ,Àssg ou
mmxxm  4mm_ Ôêâm 6%¡ Êãlmv
&www; Dàuãmae N um: 
Q l n u...
om
JJ <4xJñWJrvgxd. xx x
íowxaãwwmkxasszsxa mêxgãm : xtâwü mÊuxQ wüãtk . m @x3 m. a
Ô_ _ RQ k mw @mà WN . uubnmhbéwm . à....
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Reunião do fórum da apic. e melip. agreste central em 09.04.2014

460 visualizações

Publicada em

Lista de presentes ao encontro da rede produtiva de apicultura do agreste central em 09 de abril de 2015

Publicada em: Notícias e política
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Reunião do fórum da apic. e melip. agreste central em 09.04.2014

 1. 1. «P . , x. . Wk , I ; . › o x_ N Nuuwamq n. ÊSJ» u_v, +__«. <r. ›__u , Gi u. . ? Noemi sáb sw _ 28 , aqi w É: ?à êíxâmã s_ «msm «Swank» gzmm Êãunñm . 05 oz 4 . Ézmmmmmwm L . ..sem mzoumjm: o_a_o_z: § MDG msõz . .z L onoãthmz. . OFC o Ewoasoo mau moousgamc_ _O. _.Zm_>m oo wmpz<n__o: ~_<n_ . OFC m _w510i Õ. _.Zm_>m_ 04mm mmãwzonmmm 3656 www mm› %NL% Q @Vu 1.200: MEN smxdww em É &Éa ÉxwCk/ .mü gia. _o›zms_>. _o>zmwmo ma @soma ¡ucWãõw OQ QÉPZÓOZJÕÀÃNÍ m. «QEJDOQQ à ÊÉÉIÊ Êwxwuopzwã < zmwmmn_ mn_ 5m. .. oa<hmu a. . azzm›au m j¡ a_= m__, _sã__ u__mh. _ñ_____mh_g_ . m___m. _.. m“um_, ._____~a_g mu: o. . . . av mtmumbmm ou . u xm . «o m . a , a
 2. 2. m «Qd wãâ ÉÊÊ QÊÊ_ @Aco L @ÉS sãã Émmmmà É. ?CQ -wÊÊ : aqãsàcaãêxàvwmãmímw mà X5: N »W @às »ÊK ÊÊ âwxàêmm onoãtkwz_ . _ 892% SÉ AQ @saw à . V ãvyu x . à m m5 oz * , Pzmmmmnmm V . __<s_-m uzoumjm» orgez: : mao msõz . .z
 3. 3. màxmsLâ Mxãóqmuá &Êâü à wxâââ w $014: É. ; às . ããâ 41:. , u Q Wa. . __<_2-m mzoumd» _ _ Ézmwumaum msoz M30 _ ougzthmz_ _ 052x235 É .
 4. 4. omuãthmzw 3mm. @oww M2354 @mas , . . W032 SJNmQ/ ,Àssg ou mmxxm 4mm_ Ôêâm 6%¡ Êãlmv &www; Dàuãmae N um: Q l n u . .r m - › › ; Mhmmwn NW OM . Uxnnu WNNÕQWWÉ sx P xabNUmw Num w . - São e #ngm mmP» ísuxmh t xwqaqxuaswmLwzm t »ÊTÀ r Qua smÊgÊ aê? ? «o Qíàm es; . 'gd . ü wmúãwêu on_ qvñãuúwux J @mu . mnoí @Êfog me &m; .xzmêmoç® uumowzcm_ . ..Num Naum N33 , Em à . .i5 Em _ L SQÊHNQÊWQTÉVYÊÊQNÊNMmÉ «É sàwaímà» à »e _ 05 oz w _ . Ézmwmmaum . w _ . ..sem mzoumzm: 055.225_ _ . _ msõz . oz A mao m _
 5. 5. om JJ <4xJñWJrvgxd. xx x íowxaãwwmkxasszsxa mêxgãm : xtâwü mÊuxQ wüãtk . m @x3 m. a Ô_ _ RQ k mw @mà WN . uubnmhbéwm . à. JÉFÉQQ uükwwgw mw . J mm ÃÊÊN SÉ @E &Êmwwwwmmm L um a V” o» ãoâd_ , ye 34% mouãã + . M96 . .n x . . % . . a uw , w sw _vsrfãiñç c m» n_ U Wmaàmã m2 mãix . 9o oz . Ézmmmmmmm . mzoumzm: O_n__u_2:E mzoz . .z mao omoãtpmz_ _ - _

×