Problemas ambientais...3ª série!!!

143 visualizações

Publicada em

nd

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Problemas ambientais...3ª série!!!

 1. 1. Os fenômenos cclliimmááttiiccooss ee aa iinntteerrffeerrêênncciiaa hhuummaannaa DDeessddee ssuuaa oorriiggeemm aa TTeerrrraa sseemmpprree ssooffrreeuu mmuuddaannççaass cclliimmááttiiccaass.. BBaassttaa lleemmbbrraarr qquuee oo ppllaanneettaa eerraa uummaa eessffeerraa iinnccaannddeesscceennttee qquuee ffooii ssee rreessffrriiaannddoo lleennttaammeennttee,, ee hháá cceerrccaa ddee 225500 mmiillhhõõeess ddee aannooss ooss ccoonnttiinneenntteess ffoorrmmaavvaamm uumm úúnniiccoo bbllooccoo,, ccoomm ccoonnddiiççõõeess cclliimmááttiiccaass mmuuiittoo ddiiffeerreenntteess ddaass aattuuaaiiss.. VVáárriiooss ffeennôômmeennooss nnaattuurraaiiss pprroovvooccaamm aalltteerraaççõõeess cclliimmááttiiccaass eemm ddiivveerrssaass eessccaallaass ddee tteemmppoo:: -ooss ppeerrííooddooss ggllaacciiaaiiss;; -OO ffeennôômmeennoo ddoo EEll NNiiññoo aass mmaassssaass ddee aarr ssããoo aalltteerraaddaass;; -eerruuppççõõeess vvuullccâânniiccaass llaannççaamm ppaarrttííccuullaass ssóólliiddaass nnaa aattmmoossffeerraa ee cchheeggaamm aa iinntteerrffeerriirr nnoo cclliimmaa eemm eessccaallaa ppllaanneettáárriiaa..
 2. 2.  Entretanto, recentemente foram ddeetteeccttaaddooss aallgguunnss ffeennôômmeennooss pprroovvooccaaddooss ppeellaa aaççããoo hhuummaannaa qquuee ttêêmm aalltteerraaddoo oo cclliimmaa ddoo ppllaanneettaa bbeemm mmaaiiss rraappiiddaammeennttee ddoo qquuee ooss aaccoonntteecciimmeennttooss cciittaaddooss aanntteerriioorrmmeennttee.. AAttuuaallmmeennttee eexxiisstteemm vváárriiooss iimmppaaccttooss ccaauussaaddooss ppeellaa aaççããoo hhuummaannaa:: - aa ppoolluuiiççããoo aattmmoossfféérriiccaa pprroovvooccaa oo aaqquueecciimmeennttoo gglloobbaall,, rreedduuççããoo ddaa ccaammaaddaa ddee oozzôônniioo ee ooccoorrrrêênncciiaa ddaass cchhuuvvaass áácciiddaass;; - aa eexxppaannssããoo uurrbbaannaa ccrriiaa ““iillhhaass ddee ccaalloorr””,, qquuee ccaauussaamm ddeessccoonnffoorrttoo ttéérrmmiiccoo ee aaggrraavvaamm aa ccoonncceennttrraaççããoo ddee ppoolluueenntteess;; - oo ddeessmmaattaammeennttoo aalltteerraa oo ssiisstteemmaa cclliimmááttiiccoo aaoo pprroovvooccaarr aauummeennttoo ddaa tteemmppeerraattuurraa mmééddiiaa ee rreedduuççããoo ddaa uummiiddaaddee ddoo aarr,, eennttrree oouuttrrooss iimmppaaccttooss..
 3. 3. EEffeeiittoo EEssttuuffaa OO eeffeeiittoo eessttuuffaa tteemm eessssee nnoommee ppoorrqquuee ssee aasssseemmeellhhaa ààqquuiilloo qquuee ooccoorrrree nnaass eessttuuffaass ddee ppllaannttaass.. ÉÉ uumm ffeennôômmeennoo nnaattuurraall ee ffuunnddaammeennttaall ppaarraa vviiddaa nnaa TTeerrrraa.. EEllee ccoonnssiissttee nnaa rreetteennççããoo ddoo ccaalloorr iirrrraaddiiaaddoo ppeellaa ssuuppeerrffíícciiee tteerrrreessttrree nnaass ppaarrttííccuullaass ddee ggaasseess ee ddee áágguuaa eemm ssuussppeennssããoo nnaa aattmmoossffeerraa,, eevviittaannddoo qquuee aa mmaaiioorr ppaarrttee ddeessssee ccaalloorr ssee ppeerrccaa nnoo eessppaaççoo eexxtteerriioorr.. AA ccoonnsseeqquuêênncciiaa éé aa mmaannuutteennççããoo ddoo eeqquuiillííbbrriioo ttéérrmmiiccoo ddoo ppllaanneettaa ee aa ssoobbrreevviivvêênncciiaa ddaass vváárriiaass eessppéécciieess vveeggeettaaiiss ee aanniimmaaiiss qquuee ccoommppõõeemm aa bbiioossffeerraa.. SSeemm eessssee ffeennôômmeennoo,, sseerriiaa iimmppoossssíívveell aa vviiddaa nnaa TTeerrrraa ccoommoo aa ccoonnhheecceemmooss hhoojjee..
 4. 4.  O problema, portanto, nnããoo eessttáá nnoo eeffiittoo eessttuuffaa,, mmaass eemm ssuuaa iinntteennssiiffiiccaaççããoo,, ccaauussaaddaa ppeelloo ddeesseeqquuiillííbbrriioo ddaa ccoommppoossiiççããoo aattmmoossfféérriiccaa.. AA ccrreesscceennttee eemmiissssããoo ddee cceerrttooss ggaasseess qquuee ttêêmm ccaappaacciiddaaddee ddee aabbssoorrvveerr ccaalloorr,, ccoommoo oo mmeettaannoo,, ooss CCFFCCss ee,, pprriinncciippaallmmeennttee,, oo ddiióóxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo,, ffaazz ccoomm qquuee aa aattmmoossffeerraa rreetteennhhaa mmaaiiss ccaalloorr ddoo qquuee ddeevveerriiaa eemm sseeuu eessttaaddoo nnaattuurraall.. EExxiissttee uummaa eelleevvaaççããoo ddaa pprreesseennççaa ddee ddiióóxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo nnaa aattmmoossffeerraa ppoorr ccaauussaa ddaa ppeerrmmaanneennttee ee iinntteennssaa qquueeiimmaa ddee ccoommbbuussttíívveeiiss ffóósssseeiiss ee ddee fflloorreessttaass,, ddeessddee aa PPrriimmeeiirraa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall,, ccoomm eeffeeiittooss ccuummuullaattiivvooss
 5. 5. SSeegguunnddoo oo rreellaattóórriioo ddee 22000077 ddoo PPaaiinneell IInntteerrggoovveerrnnaammeennttaall ddee MMuuddaannççaass CClliimmááttiiccaass –– IIPPCCCC,, ooccoorrrreerráá uumm aauummeennttoo eennttrree 11,,44 ee 55,,88º CC nnaa tteemmppeerraattuurraa ddoo ppllaanneettaa eennttrree 11999900 aa 22110000.. NNeessssee mmeessmmoo ppeerrííooddoo oo nníívveell ddoo mmaarr ddeevvee ssuubbiirr ddee 1100 aa 9900 cceennttíímmeettrrooss ppoorr ccaauussaa ddaa ffuussããoo ddoo ggeelloo ddoo ttooppoo ddaass mmoonnttaannhhaass.. OOuuttrraa ccoonnsseeqquuêênncciiaa iimmppoorrttaannttee ddoo aaqquueecciimmeennttoo gglloobbaall éé aa aalltteerraaççããoo qquuee ppooddee pprroovvooccaarr nnooss cclliimmaass ee nnaa ddiissttrriibbuuiiççããoo ddaass ppllaannttaass ee vveeggeettaaiiss ppeellaa ssuuppeerrffíícciiee ddoo ppllaanneettaa.. OO aauummeennttoo ddaa tteemmppeerraattuurraa mmooddiiffiiccaa oo mmeettaabboolliissmmoo ddaass ppllaannttaass ee aa ttrraannssppiirraaççããoo,, aalltteerraannddoo aa ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ddee áágguuaa nneecceessssáárriiaa aaoo sseeuu ddeesseennvvoollvviimmeennttoo.. DDiissssoo ddeevvee ddeeccoorrrreerr oo aauummeennttoo ddaa pprroodduuttiivviiddaaddee aaggrrííccoollaa eemm aallgguummaass rreeggiiõõeess ee aa ddiimmiinnuuiiççããoo eemm oouuttrraass..
 6. 6.  O gás metano tem uma capacidade ddee rreetteennççããoo ddee ccaalloorr cceerrccaa ddee 2200 vveezzeess ssuuppeerriioorr àà ddoo CCOO22.. SSuuaass pprriinncciippaaiiss ffoonntteess ddee eemmiissssããoo ssããoo aa ffllaattuullêênncciiaa ddee aanniimmaaiiss,, aa ddeeccoommppoossiiççããoo ddee lliixxoo ee oo ccuullttiivvoo ddee aarrrroozz eemm tteerrrraass iinnuunnddaaddaass.. AA ppeeccuuáárriiaa ddee bboovviinnooss,, oovviinnooss ee oouuttrrooss aanniimmaaiiss ee aa aaggrriiccuullttuurraa ddee vváárrzzeeaa ssããoo rreessppoonnssáávveeiiss ppoorr cceerrccaa ddee 1155% ddaa ppoolluuiiççããoo aattmmoossfféérriiccaa mmuunnddiiaall..  OOss pprriinncciippaaiiss ffaattoorreess ddee eemmiissssããoo ddee ddiióóxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo nnaa aattmmoossffeerraa ssããoo pprroovveenniieenntteess ddaa qquueeiimmaa ddee ccoommbbuussttíívveeiiss ffóósssseeiiss ppaarraa oobbtteennççããoo ddaa eenneerrggiiaa uuttiilliizzaaddaa nnooss ttrraannssppoorrtteess,, iinnddúússttrriiaa,, sseerrvviiççooss ee rreessiiddêênncciiaass,, ooss ddeessmmaattaammeennttooss ee aass qquueeiimmaaddaass..  OO ddiióóxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo ee oouuttrrooss ggaasseess--eessttuuffaa eemmiittiiddooss ppeellaass aattiivviiddaaddeess hhuummaannaass aarrmmaazzeennaamm oo ccaalloorr iirrrraaddiiaaddoo ee aa eenneerrggiiaa ssoollaarr rreefflleettiiddaa ppeellaa TTeerrrraa,, pprroovvooccaannddoo oo aaqquueecciimmeennttoo gglloobbaall.. OO aauummeennttoo nnaa ccoonncceennttrraaççããoo ddee ggaasseess-- eessttuuffaa aauummeennttaa aa rreetteennççããoo ddeessssee ccaalloorr nnaass ccaammaaddaass iinnffeerriioorreess ddaa aattmmoossffeerraa ee pprroovvooccaa aauummeennttoo nnaa tteemmppeerraattuurraa mmééddiiaa..
 7. 7. A redução ddoo nníívveell ddee eemmiissssõõeess ddee ggaasseess ssee aammppaarraa eemm aallgguummaass eessttrraattééggiiaass:: aa rreeffoorrmmaa ddooss sseettoorreess ddee eenneerrggiiaa ee ttrraannssppoorrtteess;; oo aauummeennttoo nnaa uuttiilliizzaaççããoo ddee ffoonntteess ddee eenneerrggiiaa rreennoovváávveeiiss;; aa lliimmiittaaççããoo ddaass eemmiissssõõeess ddee mmeettaannoo nnoo ttrraattaammeennttoo ee ddeessttiinnoo ffiinnaall ddoo lliixxoo;; ee AA pprrootteeççããoo ddaass fflloorreessttaass ee oouuttrrooss ssuummiiddoouurrooss ddee ccaarrbboonnoo..
 8. 8. Redução ddaa CCaammaaddaa ddee OOzzôônniioo DDee ttooddaa aa rraaddiiaaççããoo ssoollaarr qquuee aattiinnggee aa ssuuppeerrffíícciiee ddaa TTeerrrraa,, 455% ssããoo rraaddiiaaççããoo iinnffrraavveerrmmeellhhaa ee 1100% ssããoo rraaiiooss uullttrraavviioolleettaa,, ccuujjoo aauummeennttoo ddee iinntteennssiiddaaddee ppooddeerriiaa ccoommpprroommeetteerr aass ccoonnddiiççõõeess ddee vviiddaa nnoo ppllaanneettaa.. AAcciimmaa ddooss 1155 KKmm ddee aallttiittuuddee hháá uummaa ggrraannddee ccoonncceennttrraaççããoo ddee oozzôônniioo,, oo qquuee ffoorrmmaa uummaa eessppéécciiee ddee eessccuuddoo oouu ffiillttrroo nnaattuurraall,, ccoomm cceerrccaa ddee 3300 KKmm ddee eessppeessssuurraa,, ccoonnttrraa aa aaççããoo ddooss rraaiiooss uullttrraavviioolleettaa.. DDeessddee aa ddééccaaddaa ddee 11998800 ooss ssaattéélliitteess vvêêmm ffoorrnneecceennddoo iimmaaggeennss qquuee mmoossttrraamm aass ddeessttrruuiiççããoo ddaa ccaammaaddaa ddee oozzôônniioo,, pprriinncciippaallmmeennttee ssoobbrree aa AAnnttáárrttiiccaa.. OO pprriinncciippaall rreessppoonnssáávveell ppoorr eessssaa ddeessttrruuiiççããoo éé oo ggááss CCFFCC..
 9. 9. IInnvveerrssããoo TTéérrmmiiccaa  TTrraattaa--ssee ddee uumm ffeennôômmeennoo nnaattuurraall mmaaiiss ffrreeqquueennttee nnooss mmeesseess ddee iinnvveerrnnoo,, eemm ppeerrííooddooss ddee ppeenneettrraaççããoo ddee mmaassssaass ddee aarr ffrriioo..  AAss iinnvveerrssõõeess aaccoonntteecceemm ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee nnooss mmeesseess ddee iinnvveerrnnoo ee ssããoo mmaaiiss ccoommuunnss nnoo ffiinnaall ddaa mmaaddrruuggaaddaa ee nnoo iinníícciioo ddaa mmaannhhãã.. DDuurraannttee eessssee ppeerrííooddoo,, ooccoorrrree oo ppiiccoo ddaa ppeerrddaa ddee ccaalloorr ddoo ssoolloo ppoorr iirrrraaddiiaaççããoo;; ppoorrttaannttoo aass tteemmppeerraattuurraass ssããoo mmaaiiss bbaaiixxaass,, ttaannttoo aa ddoo ssoolloo qquuaannttoo aa ddoo aarr.. QQuuaannddoo aa tteemmppeerraattuurraa pprróóxxiimmaa aaoo ssoolloo ccaaii aabbaaiixxoo ddee 4º CC,, oo aarr,, ffrriioo ee ppeessaaddoo,, ffiiccaa rreettiiddoo eemm bbaaiixxaass aallttiittuuddeess.. CCaammaaddaass mmaaiiss eelleevvaaddaass ddaa aattmmoossffeerraa ssããoo ooccuuppaaddaass ccoomm aarr rreellaattiivvaammeennttee mmaaiiss qquueennttee,, qquuee nnããoo ccoonnsseegguuee ddeesscceerr.. CCoommoo rreessuullttaaddoo aa cciirrccuullaaççããoo aattmmoossfféérriiccaa ffiiccaa bbllooqquueeaaddaa ppoorr cceerrttoo tteemmppoo,, ooccoorrrreennddoo uummaa iinnvveerrssããoo nnaa ppoossiiççããoo hhaabbiittuuaall ddaass ccaammaaddaass ..
 10. 10. Esse fenômeno ppooddee ooccoorrrreerr eemm qquuaallqquueerr lluuggaarr ddoo ppllaanneettaa,, ppoorréémm éé mmaaiiss ccoommuumm eemm áárreeaass oonnddee oo ssoolloo ggaannhhaa bbaassttaannttee ccaalloorr dduurraannttee oo ddiiaa ee oo iirrrraaddiiaa ccoomm iinntteennssiiddaaddee àà nnooiittee..
 11. 11. No meio uurrbbaannoo iissssoo vveemm aaccoommppaannhhaaddoo ppoorr uumm pprroobblleemmaa eexxttrraa:: ccoomm aa ccoonncceennttrraaççããoo ddoo aarr ffrriioo nnaass ccaammaaddaass mmaaiiss bbaaiixxaass ddaa aattmmoossffeerraa,, ooccoorrrree ttaammbbéémm aa rreetteennççããoo ddee ttoonneellaaddaass ddee ppoolluueenntteess.. ÉÉ iimmppoorrttaannttee ddeessttaaccaarr qquuee,, eemm rreeggiiõõeess oonnddee oo aarr nnããoo éé ppoolluuííddoo,, aa ooccoorrrrêênncciiaa ddee iinnvveerrssããoo ttéérrmmiiccaa nnããoo pprroovvooccaa nneennhhuumm pprroobblleemmaa aammbbiieennttaall..
 12. 12. IIllhhaass ddee CCaalloorr OOuuttrroo ffeennôômmeennoo cclliimmááttiiccoo ttííppiiccoo ddee ggrraannddeess aagglloommeerraaççõõeess uurrbbaannaass,, qquuee ttaammbbéémm iinnfflluueenncciiaa nnoo aauummeennttoo ddooss íínnddiicceess ddee ppoolluuiiççããoo nnaass zzoonnaass cceennttrraaiiss ddaa mmaanncchhaa uurrbbaannaa éé aa iillhhaa ddee ccaalloorr.. EEnnqquuaannttoo aa iinnvveerrssããoo ttéérrmmiiccaa éé uumm ffeennôômmeennoo nnaattuurraall qquuee éé aaggrraavvaaddoo ppeellaa aaççããoo hhuummaannaa,, eessttee éé ccllaarraammeennttee aannttrróóppiiccoo.. AA iillhhaa ddee ccaalloorr éé uummaa ddaass mmaaiiss eevviiddeenntteess ddeemmoonnssttrraaççõõeess ddaa aaççããoo hhuummaannaa ccoommoo ffaattoorr cclliimmááttiiccoo.. OO ffeennôômmeennoo rreessuullttaa ddaa eelleevvaaççããoo ddaass tteemmppeerraattuurraass mmééddiiaass nnaass áárreeaass uurrbbaanniizzaaddaass ddaass ggrraannddeess cciiddaaddeess,, eemm ccoommppaarraaççããoo ccoomm áárreeaass vviizziinnhhaass..
 13. 13.  A diferença de temperatura entre oo cceennttrroo ddaa cciiddaaddee ee aass áárreeaass ppeerriifféérriiccaass ppooddee cchheeggaarr aattéé 77º CC..  AA ssuubbssttiittuuiiççããoo ddaa vveeggeettaaççããoo ppoorr ggrraannddee qquuaannttiiddaaddee ddee ccaassaass ee pprrééddiiooss,, vviiaadduuttooss,, rruuaass,, ccaallççaaddaass ppaavviimmeennttaaddaass ffaazz aauummeennttaarr ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee aa iirrrraaddiiaaççããoo ddee ccaalloorr ppaarraa aa aattmmoossffeerraa,, eemm ccoommppaarraaççããoo ccoomm aass zzoonnaass rruurraaiiss,, oonnddee,, eemm ggeerraall,, éé mmaaiioorr aa ccoobbeerrttuurraa vveeggeettaall..
 14. 14. CChhuuvvaa ÁÁcciiddaa  ÉÉ iimmppoorrttaannttee eessccllaarreecceerr qquuee aass cchhuuvvaass,, mmeessmmoo eemm aammbbiieennttee nnããoo ppoolluuííddoo,, ssããoo sseemmpprree lliiggeeiirraammeennttee áácciiddaass.. AA ccoommbbiinnaaççããoo ddee ggááss ccaarrbbôônniiccoo ee áágguuaa pprreesseenntteess nnaa aattmmoossffeerraa pprroodduuzz áácciiddoo ccaarrbbôônniiccoo,, qquuee ddáá ààss cchhuuvvaass uummaa ppeeqquueennaa aacciiddeezz..  OO ffeennôômmeennoo ccaauussaa ggrraavveess pprroobblleemmaass ppoorr rreessuullttaarr ddaa eelleevvaaççããoo aannoorrmmaall ddooss nníívveeiiss ddee aacciiddeezz ddaa aattmmoossffeerraa,, eemm ccoonnsseeqquuêênncciiaa ddoo llaannççaammeennttoo ddee ppoolluueenntteess pprroodduuzziiddooss ssoobbrreettuuddoo ppoorr aattiivviiddaaddeess uurrbbaannoo--iinndduussttrriiaaiiss..  TTrraattaa--ssee ddee uumm ffeennôômmeennoo ccaauussaaddoo eemm eessccaallaa llooccaall ee rreeggiioonnaall,, ppeellaa eemmiissssããoo ddee ppoolluueenntteess ddaass iinnddúússttrriiaass,, ddooss mmeeiiooss ddee ttrraannssppoorrttee ee ddee oouuttrraass ffoonntteess ddee ccoommbbuussttããoo..  OOss pprriinncciippaaiiss ccaauussaaddoorreess ddeessssee ffeennôômmeennoo ssããoo oo ddiióóxxiiddoo ddee nniittrrooggêênniioo ee oo ttrriióóxxiiddoo ddee eennxxooffrree..
 15. 15. Os países qquuee mmaaiiss ccoollaabboorraamm ppaarraa aa eemmiissssããoo ddeesssseess ggaasseess ssããoo ooss iinndduussttrriiaalliizzaaddooss ddoo HHeemm.. NNoorrttee.. PPoorr iissssoo aass cchhuuvvaass áácciiddaass ooccoorrrreemm ccoomm mmaaiiss iinntteennssiiddaaddee nneessssaass nnaaççõõeess.. OO ttrriióóxxiiddoo ddee eennxxooffrree ee oo ddiióóxxiiddoo ddee nniittrrooggêênniioo llaannççaaddooss nnaa aattmmoossffeerraa,, aaoo ssee ccoommbbiinnaarreemm ccoomm áágguuaa eemm ssuussppeennssããoo,, ttrraannssffoorrmmaamm--ssee eemm áácciiddoo ssuullffúúrriiccoo,, áácciiddoo nnííttrriiccoo ee nniittrroossooss,, rreessppeeccttiivvaammeennttee qquuee tteemm eelleevvaaddaa ccaappaacciiddaaddee ddee ccoorrrroossããoo..
 16. 16.  Além de ccaauussaarr ccoorrrroossããoo ddee mmeettaaiiss ee mmoonnuummeennttooss hhiissttóórriiccooss ,, aass cchhuuvvaass áácciiddaass pprroovvooccaamm iimmppaaccttooss,, mmuuiittaass vveezzeess aa cceenntteennaass ddee qquuiillôômmeettrrooss ddaass ffoonntteess ppoolluuiiddoorraass.. OOuuttrroo iimmppaaccttoo ccaauussaaddoo éé aa ddeessttrruuiiççããoo ddaa vveeggeettaaççããoo ((eexx:: FFlloorreessttaa NNeeggrraa––AAlleemmaannhhaa)).. NNoo BBrraassiill,, eessssee ffeennôômmeennoo ooccoorrrree ddee ffoorrmmaa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa nnaa rreeggiiããoo mmeettrrooppoolliittaannaa ddee SSããoo PPaauulloo,, nnaass cciiddaaddeess mmiinneeiirraass oonnddee ssee pprroodduuzz aaççoo ee nnoo RRiioo GGrraannddee ddoo SSuull,, pprróóxxiimmoo ààss tteerrmmeellééttrriiccaass mmoovviiddaass aa ccaarrvvããoo,, ccuujjaa ppoolluuiiççããoo aattiinnggee aattéé oo UUrruugguuaaii..
 17. 17. OObbrriiggaaddaa!!!!!! PPrrooffª:: DDeebboorraahh CCoossttaa

×