Contos de medo

321 visualizações

Publicada em

contos de medo

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
321
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
132
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Contos de medo

 1. 1. - : . . . - . , à. . * ~ X 'P4 . ' J- . , 3 ' ' v . '. _ __ g f¡ j, .xml. _ , - ã' , gt_ _ma_ _ ¡ : L 'Iíknj / _ ¡ _ “ a _ V? r . ¡_- ”- ' - ' . :, __. - _ 1 m Ap' . __, _. _ “V” (V: : ¡ _ ¡ , . › _ , A - _ ' , _“ _ u t. «x ~ ¡* _h _ . › . › I v . ..zmíê; xn. ..c(zw. wzu. wsg. ._mangas_zw. . ~ "~. -.. .üsüuãmâtcàilüaSÃE. ..À_AE›JJRÁJMÀ. .LQ . ... ... fã '- . . nã. . Í --. . f¡ «ir 'E . . ~. ' › 'Twmnuc. .I. -.. :'. hc›. mra. ›Éc». ..ràmàáizàtm; ..(. .$›. «a. .:; :xu. .:ÊC; ..4§ , , À j ' n Z ; cr x _ . 7 3.' ' -_ ~' › ' r w g_ _ g_ " V __. , . _ . 7* ' . .›. ".. :y; ..¡. ..! :»; .mx. .;. .. : wâeÀA. ¡.>f. 'à. ã«. ~<. .-. =;4,. x;. .XyJasar. rg. .a. ,í1.33%. ..zacx. ^xx: .ama. zàâxx. s.. xa-isruiíe. .Lumiyãrtmzzc. :uma › n , I e* ° 5 - “ n , . _ . ... ... . ... ... 3. iu . | l f m5* ' . . › ' ' a. , ' V ' : hÍxQJL-. rfàíz. .àrgígaiànavfziáxñíi'5.33.. ..'): ;Y2.ê. .:».1¡: ».. ..íàiulrííau. .ímnísà-. ..iwzcià. ã*u? ..$nàà. ... ... .. . z u. ..$. .à. L¡. ¡.›. ,c. x›. .CÍA. a-: ;.. ... em: uxceÀfwz. .:âs-r. .._líaaz h--ülfnânkhbóy 'reí . .t. ›.%; ¡<. >.. ... ... ,. _ f: '“ . . , ' . ' I ¡ n , v 1 _ » J - 'I' _ 4a, ¡ . . . ' _ g1.. . l N¡ v. 1 ÍÊL y _. . .C. '.. ..'. :e. . I x à . .›. 'rI.1e›m<›. ... .N-, ~a. c@›4.a. n.w% . . . .'-, .~c; $$". c4;. ..¡; nú. §á: :¡. .. 1 L b_ h - , '. _p. lecix. .sí. . . J. r a', , _ _ _ í ' -x J» , ñ, ' '. .f$; '~. «$sét›-. .A¡: u;: ›.: ;32:. :<›. ..efl$:3a'§: ,nesía: $é. A.Ía.1i; 'x: «.2&s= ..dç. ..&§à; .skga›wumwzm&mmx. .lím›. x.a. ..i. sies. ãmxmg. .. k . pfámüm. ..áhàíam. .G. L^M»: JA. ..ÀAML. E&M.1.. .§. c.. ..l; n«. »âüscmc. .ag. .Cu Jam. .. - . A¡ . . f ) . ..uma 'z <* . s 1.3.1.. &2&9e;5a3_. mc; v›. ..n. :.awa. .2.mw. .. 1 g. ; - “x a _A . _ j '- _ _ _r_ I - . ' ~ I p* . . M§5hM§hhmu. X2,. .$x. .$scvààazrztísevmcã. íla. -.. .r Í' y: ;p "F A .57 1 . q. _ ; Va _ . , - r ~ › I I l_ - __ i . j, , _ . Í v' &yâüq1&qkupnkxcüíà '. «mv. n.z= ... m' ; u . ... . . . ñ , ça ' : u - . .- ' «w 1 --': -- ~í . r. . “ . .h x0. ' ' - . _-___Ã. =1' s* . J.L; L<'m›. ..wgsz. .§ãgi. ..an. zuçzxçg. ..am = 'x . v ': . . . 1.x . ... ... . _M9 J -Inuunroulo-IIoldolollnAhn-nnannnnucuuc-InnnnnunnaoicnOthon-anual¡ V s» A Í i4 i ; r . 3.0.. . . ..uu-nunn. u.. ... ... ... .«. .nun-n. ... ... ... u.n--. ... ... ur. - ç, .Ó l . ... ... ... ... ... ... . . ... ... . . ._ ¡ . V . l, :L 1 ' A l ; É ' v í _ . ..Lí'. ..*a', r$lY-. L.: ..L'§iwL. ..íL¡; ,.v¡. ›a; n.. ¡.. lí1w. .ãua, _,›_maa4p§ám. .ur, , ' f_ ' Jp _ "L í '¡ w _ 'a m "x q” . .. f üá. ars›í. cimz'. ... .çí= zãàm. mesuka. + . Ãucvmaxsm. .. . .:¡'. »:»U_, ..= .Jxnc›. wc. =.›. -vxsÂJ-V2 2x47» . t». '.21 «í- _ - Í : ; L. p . e k¡ - f? 1" Í w' rÉ-'f * ü ! H _ t' “tg t' . _ . _ _f 2:(
 2. 2. . , ,. nã. s). f? , . ã _ _ _ _rally _ : v ; .(4,1- . .r 53m -, a . É. u m à _ , P' _ x a « z . j- _. »x . _, . 1,¡ nã , ' : .'_ “g2 ; g ; c. à_ -r ¡ . _ _ _, ._ __ ¡ 1_ . , . _ , ~ _ f. _, _ x "k r ¡ * r ~ ~ , f 4 = um « f? v q o l n' J ; pu "'- ' "Í . t -í ›- * 1*- ' qr-"J Í #mas , _ __-_. . . _ x29:: w_ , - _ ls, ' w. .. , - . _r 'ijÉF-_cg 'z“› ~ V . »_ ~; s . «T ~ , .- ç' °» i . . X t. ; ; Éí/ 'SÍJ k k "LJ" . . _, _ 5.! ~ : .. _n_ r a ^ x r P . _ '-' ' . ~ i. ' ' - * Í' 'L ' "w "z l ' " à" r áfn. ¡r§-"? Â8:L~ l ' u. 'Kit' -'l . '¡y_. ¡ 1____ › l _ _ . _ _ _: _,. . ~. _ __ 5.1 Gear. . . Moiàhi. àfmvss. . . . V ~ q* '1' JÁ: . w. . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . _ ç m. . _ _t k _px . | E: N . r A. Fui: ,ak . f . a . -~ 1 , " -r It . , , N f v ~_ . V . _ , %-_ - *- , . : _ ' -'-l~r. 5x' . ..'¡r'Ácr. Q°JÀâÀ. .&LLJÁ».1345.2..2X. .àsgcmããr. ..çukà. tv^à%x. &âflñaã. .JÇQSQiHÊKLTÍÃÍoúÀâYRÀ-ITÃZGÀQÃLM. .Mââ. .. _A _ , . _V; _: à": p; . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 'x“-. . _, , . D” . -. ; q L, . j. ; . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . , _ 'r m . g A . ... ... . ... ... ... ... . . . *A v. N¡ g . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . u "Í . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. _mmMmmmmm, ,,mmm, ,,, _mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm z j¡ ' .21 “ Í v; Õ A¡ 0o . V. . _ * W”- . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. F É? ? k h a 'b' 'Í . :Ú (N ' *JT _ ' cuz' ' . 1 › . 'i ~' l ! - _ . _ . m, A. _ r __ í , , A , II ' '› 'É Lg. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 3. 3. s. N : p J _, O . . l i'm. . .  u, -. ,, _ . ~ . ~ 'N . › a. . . j' h ' . .:. .› n_ é' ~ * . .Làíaasxêx. ..›. &;>. ..: M›. s.lxfzqç. ..á. ... :.. ... ! r5í.47:. 'w3§*"? à'. ~.. .44-$f : «:-_. ..kn. ç;a. ›.'. .,2,_, (;¡, ,44à5_nbmmñg'. , l fx N'- . 'a K 4'. "É-. à É , a»ma. ... .É. ..1.. sI. ~.-. ... rxmÁAN-, E› . ... ., 3 -. ~. ._'. ."' . p « ›_ . .. J p. - _ g. a _' . .à›. -zs. %&s. .;mÍÊi»b. a-um.1-ç. ¡.. c.. - “Í . ": .'. $-. M›. '.S. à.. .*. ".N. *.. .:NN'-x. .'. ~.. › m ' . ¡e. .u›. .çâ_-, çs. ;›a›. gcya. . k " , NI N_a 1 -. . _ N _, _ A_ N _(27- x . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . H . j NN ' v5”. V" o * ¡ . 3?? " -ãjí . .. . S' a ' A_ à¡ Í “a _ _ 5 ; ~ _ . ; w j; ._ g -n | a» w 0 ' ^ ” 2 ' . , . . - A, 3 v _ Ls N N. . N : ÉW›. ... ›ÍL¡C§Ê. ..%M§L. J¡Ê1Ã'›. A.. . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . u ¡. r . a ' à 'N12' ' a. . , _ “ _ , V ^ x ' _ ¡ Í". , 1*'- --. . “à . a . .. - . l . i. vo, . . . llhgmãfaãan. .KÊ-! xbyxmt-"QLÀ. . . Caim. . Lbbcíã-a . .i. .ChÂCBÊLMÁGaLSgH . .m. JÍMÊ-; iu amQáçw_ _É 37,; m * ( Í. É* v2. ele. . NN U . j -. . 'a i: I n"" * . "v . ^ ~ " i. - ¡ a; g ' . r' , ~ L. , w , , _, ' (x à» , t. m . g¡ , 7..
 4. 4. r. ..? ' --›- "NN= 1: Ki** ' P¡ › ›, F 5 « Hx ç wa ' A¡ ; a ' N “j, x vNNN Õ j' t' f . if/ p N ) r M . . s;a_; .~. )&à&na, ›zu. ..a›. çgsmüeu. ii 5 " 'm . f_ . . . uk. ..a'llirívãdm; à 5# _À . ..Ê. :M: L». ..ÇLIzãQix, L"N “ . ... ... ... ... ... ... ... . . . s; N Nu; N _ f_ _I a . .nVA-Í' J' 3ÍV$MÍ. *.. L3.M: L.. ..l. «f¡'›ñu5.dc¡u. ... ... /X6a. $.. . . . . ... ... ... . a -n-u u. . u. . ' . no u. n v h l ? K . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... m.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .a. ... ... . ¡ km. _ : - . .. N f» -, 'Ji-J 2/ 1' o ? ah '-- ' . .- . :- v. . N - 'J' -. . ... ... . ... ... ... ... ... ... .. . ... . . g | '«' . k. . m. “ P . ._ ' -. ' , ñ-Ê . _. . v . . ... ... ... ... ... ... ... ... . - l ¡ Q ' . . " . .Ê-g nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn lIOl! IltillIOIIDCIIOJIIOIIIDIIIIIOOIIIDOIIlllílilllili¡tUntil¡CIO¡liiltlcltlOQlllllllllllIllllllllDCIIODIIUIIIOIIIIIhlilunylllilhlln . P r 9'» -. M5' ' -W _Jr . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .._, _, , _ »la . ..n. ..n. ... u.. ... ... ... .u. ... ... ... .., ... ... ... .uun. .nun. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Iullvlnol¡ I D U I I I U I I U ¡ uncltolotlno¡nnrn: II: uniu: InnIu-IIUQJIÉIUIl-QIIAUIIIIU--cnrcn-¡nun-unn¡uno: :nn. ¡rnu-¡nunnnu-¡nn-lcnnc¡IilrtllIDII-II-IIIIIUIUIUIII-nnnnnnçillor-I l . .fY . ... ... ... ... ... ... . ¡ 1, à¡ N» . - 1: x = .~' . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . , É 'NJ Í¡ 5 --- - - ' - v _ _u _ _ _ _ _____, ,,, _ _, ¡unuolnnl . ... ... ... ... ... ... . . . g rx ? f t. .. . ç . ... ... ... ... ,k _ . x3. 6 . ... ... ... ... ... ... .. o.. ... ... .n. u.. u.u. .-. ..uuuunuuunuu-. .unu. ..". an. ... ... ... ... ..u. .u. ... ..nu--nu. ... nan--u-nu-uuuuo-uu. ... ... .-. ... ..un. ... .n. ... .. éh f: ~' . ¡ . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..u. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .uu. .. ... .. n. ..u. ... ... ... ... ... ... ... .,, ,,, _,_, ___________ _NFL Em, . Li “ 1 -“ -uuuu-. .uuuuuuuunu. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .un. ..manu". ... ... ... n.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ,,_______________________" . ..m . ... ..nun. u.. ... ... ... ..n-nuu. .u. ... ... ... ... . u. ... ... u-. uu. ... ..nu. uu. nu. ... ... .u-uun. ... .uu . .nn. uu»uu. u.. .u. ..u. ... ... . mu". .. . . . ... , , . . . .4 . . . . , __ _ ___ . s¡ . . L_ t. v. . ' , . ' "fa › = 143 . n' 1'_ ^ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..naumm. ... ... ... ... ... ..u. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... u.u. ... m.. ... ... ... .u. ... m.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .m. . o _ "s. ai, , g3 , _ _ _wçilgin _g_ E ¡”'. ... _a 7 . . e 5 ¡'*'. ' . fi " " 'z w -' _ ¡_ . “ r _. ' _Is . . 'fm t' ' “ A, ... .› . - . ,5-
 5. 5. a . .. F Â , . s¡ . .m . x. . s. s. (l f. . ma, ! . .só , .. .x L @á . m. ; m: .r . a. - . u . . v , _ , _ ? u . . x , f . b. t. .v. .. .., .Law. ,. . w . 1 . l n an Y m1.. . . ¡hu- v-f F. . ; r n ' , Í. Í
 6. 6. n . a . ' _ ' , ' › v_ m' - - . ._- e' _mí_ ¡ di* *ff f' ' 7' ^' . '- . * . P' 7 4"] ; W e¡ Ps “ . a as_ ¡ ' › J_ , I , . ' › ~ Í N N j: . . '-: '.¡~'l*'-- à u'. - v " V ~_ u, .. _- . _ m1"? -i __. , 'v . !rf-vá *' f A - . Bv - : w “ - ; n “m . . a. ) _l 1 b . na. N ¡ma! . n fôr-Ê à. l: . , «I . ... .I. .;; ›.: L 43, ~ . .,r_§. <§. x.N': fÍ! í-. .Ç'1ÍLÍ. .Q. N umha, _ . t¡ ' . , EX, É** : z v* G+$°§ a t" . Í a “s, , .s . w . . _ Í- . .L «L í . ... .. . . . , t , V' v. _ . ¡ ~ , n o 5 __________ __ " , I J < . .. ..z. '..1:e: a.. ,. . .Ci. . ..n. ... ... ... .. u. .. I . ... ... ... . . . ' __ , r . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. _, 't . ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . oo . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. a¡ c” _ k' . f N_ , l . ... ... ... ... ... .. . . - H, « , › , f w' . .V~. .EQ. .('Í: Ê.. ..Í.3Z, ›.. ... ñ.â. .uc2.l. .l: ff. í . ... .. , ' _ _ L Q¡ 77 ' ' u gh; -: _ L. /1/ , J ¡ . __›, -› ' x na __~. _.'- “e 1 . 4 'ñ f k*Wr-6“ . sky . (x. mai? . r , g' . ... ... ... ... . . . Í bm S , :~. .:. e:.4.~. .›. .,i: .:'i , _. _ , . X . ... . . ... . . .n. .a; tza. ... .~e, vg~ 0x9* *Í A; i [L t) __«. ¡: * v. _ " ' . _ ; _ . ~". '-, . s f. 'I' .52- . w “" n, . a. “ É' __. . - a-_m _ -. :._¡_. , r. .--~ LJ" . 'a' , e I . ' Ii, 5 5, f_ ri u x1? f) NH.
 7. 7. “.21, , . ~ z v À , . ... ... . . ... ... ... . ... ... ... N" , . ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. j* - . ... .. . ... .. . ... .. x ' í; ;ça . ... ... ... . ... ... ... . ... .. . ... . . ... .. . ... . ... . 7,'. J . A N, __ Nlk-Jf¡ , .¡ _ . N . _ ~_ à_ N' r . ' . ... ... . ... ... f' . ..a
 8. 8. . 1 k_ l_ _ u __ _4 _ N ; í v N “ã É . . ^ ' l r. - 3', '›« . _ _ A ( . ... .. . ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . a . Í i v, a = ma. há" _ rõ"?4.. .; c' . .. ._ EN fa , .. Ô; L _ r N' , N * a. . T -t ' NN - N - J* r - Nv' NNNN u Jg' »É a _a_ x r -' . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . « . Ê' - ' / .- " v o . - -a-g . - , . ... ... ... . ... ... ... . ... ... NNNNNNN* NN' r . _ _ . . . ,_ v r
 9. 9. x_ f ~› . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . N 'NNIJ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . I¡ N" . ... ... .. . ... ... ... NN Í N › H , . . ., Sn N
 10. 10. .. ..Cam. ..êcljésw. uu51í1ÍQSÂ. Cíí? dE. ¡.. âmÍ. ... .flnüxzK. ... .qse. ... ... .ç,7caízêúcau. ... .11.Mesâztafsãàlú a . i I: - Â- a ~ « w. ~: v : r-v » 253- “ *s* r '- : f 7 5 “a If” n * '“ 2 f; *a p. . I , .n -kr à) f_ t 'u _ y - »- "x 'T ! -~____ ; X u: __ 4 n f, jg. ' 9 ' g' a '1 W | 1 v. . ÊIÊC * 'V . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . u. 'D * . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . v 1 #'44 “ 'r . umezúa . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 4:_ , A . s" , V; l, f h _f_ f¡ _ 'x 11 _ _ . ..uáca. ~.e. ahze. ... .s; n.nxln. ... ..c. ... ..m1.. ..sQLu: ›_. ... .ç; :s&çAe: ... cmrdg. .c. o.snz. ... .th. s.uc; s.. ..cLQL. s.. ., “ l J . .. _a_ L " 1! " . ..ÃOCQÍIQ. ..¡. .Ê. ÍÇ'Q. .Kiiíafmon. ... cb. y.. .íÍ-ll~3.íâ›. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ê. . z _J , a . . . ,_ = ., .n -: ~ ? " -- ' I' A_ . ..Lkàn. ..S. emncs. ... .dzspays. ,lãàekm. ..gm. mam. .scí<›_.3cêga. ... ... mmcezxxazzdfrata nr: _, v * ' . n . : , ... .HQNQMEÉÁÚLÉEW. ..QO. h9§. ... à!1QmES . ... . . .ç. m>. ... .3et. à.. ... c2$2a. g . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ' . ,w . A . __ _v . ... › -. 'J . .í 1.'- . a . ... .. exaaüfadn. ... L1(. ;.. ..Cs2.CdlQ. ... .ípfazâíséííâ . ... “il” . m* : v- . ._ r" '. 3' S. . , " *'51 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . v** 4m' , * A f' . ... T z r f "' . mawcxxhtcxL-i . ... .. . ... 2 : . . A Í " A 'í' *Í . _ -_ , _ _ . . ... . , - -- r: f_ ', . ,. 'u' pk: : "á-J , .í " *V . A À = *Aff* ' . Êr-“ãf-r-RÁ* '“ L ' , ;" _ ñ'. - › _ T “. / í ~. ~. .-. - -~ - . f. r v. .› ; Í 4' 'a- "1 . S* u: . *t* r “ _V ¡ v
 11. 11. à P' a. ' àçán' ÍÃ- . ... ' *- . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 'r 1 . ._ Q , a . ... . . ... .. . ¡uLI-: Aff: A 'a . .gzannxzggcas . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . ¡ V* . _ . .íymtrgzásxns. ... .sq. e.. ..dnupsn. ..açxgug. ... ..e. ..ç; aE, ... ..czxscszszêm. ... zlenças. .a. .Pemnxsehn. ..-+*: ._? '“*- AFeÍ”, É; . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. u . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. u . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . N . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .
 12. 12. Í , ,- _ '* / É À _p › . ... *À . - . I 7 “ ^- 'a f* 5 v. .. › 'L _' _ __ . x" * ~ ^ ' '~ ›. N “ x » E I_ -- ~ , ___ z *' É l _- À _ i É gta": . ... .. e ' 'I r r i' LW. @à . ... . . .,, <,4,«. ..4_ . ... ... ... . . . 4,. ›;›. «7b.1.!2,&. ... ..aa«z: :<.4g. .eagçda v, _J __: 'e _a . . i. 5 . iv-ã h ç - T' . ... ' w . ... . . .L . ... .. . ... . : a _ -' A - p» O % Êctf-z. › ; Â W . a "--FA. ~., Í›"í-' 0 . W _ , pu . .- f * . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. L( . MJos 7 C ---n¡. -¡ . as. a , , › - ' *i ' - À w: - , : *r , 'ÍÍ *. - -; , 1'( 'ara " . u ~ ' . › - 4 mu: a ' , ,'
 13. 13. ,P : f- ' V; __ z _ . ¡ - › " 'f _ . rx : V: . t , 4122 . ... ... .. 1 x* - . ... ... . . .L4 . ... ... . m; -. ,« V › 'útil › › ' , . -' , . . . ' . y . .y q. , , '-. f_ _ › _ ____ 1 . I ¡ * V” _ _ L . ... .;É)= §y. )$~á. -Õ&nh. k§ai, km. ... ... .$aLÍ. ;L. *Í. .JL. §í. m§a. ... ... ;Í. F.. ... «$Z§«. S.. .É= Á.IÍÊAaLMÔLkL. . . , ? à 41'* . t' ' ' -a Í . . z . ' ' í , s? ! . , _. ., ' ' ' . ¡ s _. . ?.. L.: ..%'. . p¡ _, ¡» . . . “r” . « L jo" - 'Í . _w r . ,., q , 1 . ._. i s. " ~ y 1'” x__ Pç. , r . ..a › í' ' . . V. ' . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 7;'. é' r T T ___: = é' P a 'n | Ç
 14. 14. z 35:? L' f'j'. '* ' À causa, ... ..àsbtctañm. ... ..n. u.n. ... .?. !'um¡QÇcG. ... :I, cs. ... ..fz. zes. (tidcn. ... .sgzmpCa. ... .uc; n.. ... EQM¡'2.a. 1._ “à _a . .íycmzxém . ... . . .CJÍG. ... ... EQQ6523.. a.QQBÀ. mim. ... ..)§LÍÍ.9¡. ... ... iJa&. ... Cêzsílkâíâ . ... .. FE(¡. c.4e›a. .íxIe:2.. ... ... . . z 2"¡ _*' . ... .. GC3.). ”:L1§. üs. ... foste. ..WXÍLLS. ... ...3.a7.o»¡:1.d(3.. ... ..'". . 1 r , . i " c . .. X¡. .U. L.Cs. .., ..1J. L). ¡3.. ... ..&C~W-¡ 1050.5131". ... ... .G. ÃJ(. K¡. CEGCJ›3.. . '- . l _ , ,_. , ¡ : É: . bai-oa, ... ln. eng. ¡;. ... ..r¡punha. ... .lana. ... ..CzmcÍe. ... ... .Ílabsls: ... ... un. ba~â . ... . -t '- Í. . _v 7 . rx›ec3.'n. ... .àcaa. ... .ae. mibe. zv. h- . ... .. habilx . ... .. ur. ›.hc. ... ... cí. rbcm. ... .enonme. ... nxa. ... ..gcez. ..xmzrtíaàg ai. . . .C›. s.. _.IPQfJ; l.PQ›JC-! ÍG. C4Q. ... pág-u. ... LhL!3.. ..LLS.9.C: :Q$ . ... . 'if _g l . ¡.1.. ... §2.. ..mlzezcie. ... ..¡: ¡.c. ... ... Çoi7m. ..-mk . ... ' f . .a l Ô.9.. ... ..ç5.a. ... .ÉrlrxLpc. n.. ... .ac. ... ..c. Êc3s. e.. ... .amou. Mhxxàa. ..Ceni. imixm. ... Ítiizi. o.. ... .u. fzbça. ... Omnia _. __, . ›J - e 37'. ; '“ › . .í. t2.. ... ..C. hOum. Cs. C:'-a, ... ..Ucuüfxicuñckpu. .Quf. ... ... .gni: .§. ... .Oki/ Aalàçh . ... . , Çyàf¡ . eticapar. .mo. ... .mÊc. .., ..C:2.s. L:aim. ... ... am; ... ... Ê9§rc›. ... ... wüg. m.. ... ..zxxgi. ... m.c. ag. ... ..m. czs. ... m.ng _ M_ . pias. gícàoa. ... .;nç. ... .e. scaÍ3ç. ... ..ênÍrgaÉqbc. n.. ... .chuzexãucmz. ... gcr. ... .ç. u.e. ... .6.a. .s'~ *imfr. x.. ... .. m5!” .4. u' , M i - - › r -~ n . ..Í9.99.: ... ... c,z:3.. ... .s. <:. u$. ... ..Czomçãaxsanxfvs. ... .S. QÍo. ›.o. n.. ... ..(+. un . ... . . .b. ... ... .2;). c;. xem. cna. a.. ..jwiéiz . __ É' . .ÇSÍECUM Era. ... 'úl. u.›9h0.. ... ¡ (3¡. '!$1Qhàan. ... .. . “P r í* 1° 9 m _á . ... . . - 9*": ” _. . ' "L n» Un. ... (§. ¡,L/ ... ... ..TMBnfIÃ-LSH. ... É.LÍD. .QC*LDQ. ... ..Q. ... ... CALS. Qmmfaheâñfüi). ... .üüaaâ. ézçcàlüu. ¡.. c,. ..; EJXRPÉI ' __ i _ _ '= . _ _ . . " ZQuLMS . ... .. G.. ... .': '.C. K1.LC . ... .. c . ... .. @águia. n.. ..bi. n.. .co: .nnçcanz. s.mm. ... cge. ée: s.. ..jzou. ... ..C. ... ..S. LÍ. G.. ... .CÉ: ›:5 À L , 'g -; › i _ l n , S.tí. ... ,.. .!:1c, r.ç¡. uz_ . ... .. $5.22 . ... ... .ME. ... ... QÊ. Q,E~4G! C.Ç& _ j ' f u'. Naum. ... .Êáa. ... ... .í. e.›5.i. ag. ... .m; ... ... ¡çzaÃc. ... .c. ... Càs. ipmiza. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . ' . .Ê). .en. c). «.. ... ... cqumá. .-. .cg. íc. ... ... w.u; gsancomo. -.. .:S3o. Ã.. .., ..a. ... ... g.2n: :m. nzfuxnzxw. ..›; É.a. ... ..<; @cmr 'í _ . _ l a P ' el? a rÍ-_w É à) ; a É* A A 1 b. «está q I ** ' '";5'~"'*Í' *E 1 '* W r'
 15. 15. .. .. . ... _ . . . . . Ô~ . l : ll . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... w-¡nucnooncno . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .›: ¡.: " já' ' d* _____ » n h . v *eu , r . 7 ' . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. ..>. .ç; .c. xe. t.. ... Qnaumââ . j: " . ... ... ... ... ... u.. ... ... .-u. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..nun. ... ... ... ..u. ... u.. ... .u. ... ..u. uu-uuuunnn. ... ... ... u.. u.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... P' r - Il . . . . . n. . . . . . . . ' . ... ... ... ... ... ... ... ... . : concluiu: su¡uu¡ununuocooivll-vo¡vcul-IIIIJIIIIIintacto¡tocctvlcnn¡›c¡¡o| u:: :nau-UA¡uwncntnctlllrlnlaowund. n4n¡antnnnlnv4rocnrunuuunuwu: :no-pp ? s I. . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..uuu-. ..u. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..naun . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .r _1 o. u _n_ 1 Í. ; _t_ ' . ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... . . .. . ... ... .. . . - ã . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Jr( l . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... .-u. ... ... ... ... ..n _, - . tj. N¡ , ; 4. y . ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .. . . ... ..um . ... .. ... ... ... ... . . 1, . n ' . ' 'L rh. .. - . É . . . .. . - u . .. ... ... ... ... . . ..-n. ... .. . ... ... ... . . ... ... ... ... ... .. . .. . . ... ... ... ... ... ... ... ..nun. ... .nun-. ..u. u.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .n . . ... ... ... ... .. . . , t u í * 'w . F'.

×