SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
VOCÊ JÁ OBSERVOU QUE 
AS DIFICULDADES DA 
NOSSA VIDA DEPENDEM 
MUITO DO PONTO DE 
VISTA QUE VOCÊ OLHA? 
OBSERVE ....
Para governar-te, usa a cabeça; para portar-te 
junto aos outros, usa teu coração. 
O receio é apenas um aviso de perigo.
PPeennssee ................ 
QQUUAANNDDOO SSUURRGGIIRR AALLGGUUMM 
CCOONNTTRRAA TTEEMMPPOO EEMM SSUUAA VVIIDDAA ,, 
OOLLHHEE CCOOMM OOSS OOLLHHOOSS DDEE DDEEUUSS........ 
PPOOIISS EELLEE TTEE FFAARRÁÁ AAVVAANNÇÇAARR 
““ PPOOIISS SSAABBEEMMOOSS QQUUEE TTOODDAASS AASS 
CCOOIISSAASS TTRRAABBAALLHHAAMM JJUUNNTTAASS 
PPAARRAA OO BBEEMM DDAAQQUUEELLEESS QQUUEE 
AAMMAAMM AA DDEEUUSS,, DDAAQQUUEELLEESS AA 
QQUUEEMM EELLEE CCHHAAMMOOUU DDEE 
AACCOORRDDOO CCOOMM OO SSEEUU PPLLAANNOO..”” 
RRmm..88::2288
SSeennddoo aassssiimm éé ssóó 
aammaarr aa DDeeuuss ddee ttooddoo 
ccoorraaççããoo.. 
VVOOCCÊÊ QQUUEE RREECCEEBBEEUU EESSTTAA 
MMEENNSSAAGGEEMM RREEPPAASSSSEE PPAARRAA 
PPEESSSSOOAASS QQUUEE VVOOCCÊÊ AAMMAA........

Mais conteúdo relacionado

Destaque

งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1surasak2222
 
TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」
TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」
TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」Tax News Press
 
Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1
Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1
Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1Khoi Toan
 
Livro nacional de_regras_2015_
Livro nacional de_regras_2015_Livro nacional de_regras_2015_
Livro nacional de_regras_2015_Cesar Matos
 
2º introdução a lógica de programação
2º introdução a lógica de programação2º introdução a lógica de programação
2º introdução a lógica de programaçãoLucas Mendes
 
De que se trata
De que se trataDe que se trata
De que se trataanacjg
 
Комплексные решения «1С» для школ
Комплексные решения «1С» для школКомплексные решения «1С» для школ
Комплексные решения «1С» для школСмирнов Александр
 
Presentacion Telemedellin
Presentacion TelemedellinPresentacion Telemedellin
Presentacion TelemedellinEcuador TV
 
Zicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorg
Zicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorgZicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorg
Zicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorgAry van Baalen
 
Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013
Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013
Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013Jaime Romero
 
保険相談の日々
保険相談の日々保険相談の日々
保険相談の日々hoken-buffet
 
Comunhão de almas v2
Comunhão de almas v2Comunhão de almas v2
Comunhão de almas v2mensjacarei
 

Destaque (20)

Cómo insertar documentos en google drive
Cómo insertar documentos en google driveCómo insertar documentos en google drive
Cómo insertar documentos en google drive
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
A bordadora de ferro
A bordadora de ferroA bordadora de ferro
A bordadora de ferro
 
TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」
TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」
TaxNewsPress「公認ライター記事の公開手順」
 
Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1
Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1
Ứng dụng tin học trong hóa học Phần 1
 
Livro nacional de_regras_2015_
Livro nacional de_regras_2015_Livro nacional de_regras_2015_
Livro nacional de_regras_2015_
 
2º introdução a lógica de programação
2º introdução a lógica de programação2º introdução a lógica de programação
2º introdução a lógica de programação
 
Reporte sist
Reporte sistReporte sist
Reporte sist
 
Collar
CollarCollar
Collar
 
Apa final
Apa finalApa final
Apa final
 
De que se trata
De que se trataDe que se trata
De que se trata
 
Word beach2012
Word beach2012Word beach2012
Word beach2012
 
O uso seguro da web
O uso seguro da webO uso seguro da web
O uso seguro da web
 
Комплексные решения «1С» для школ
Комплексные решения «1С» для школКомплексные решения «1С» для школ
Комплексные решения «1С» для школ
 
Presentacion Telemedellin
Presentacion TelemedellinPresentacion Telemedellin
Presentacion Telemedellin
 
Zicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorg
Zicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorgZicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorg
Zicht & Grip op probleem van de Betaalbaarheid van de zorg
 
Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013
Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013
Presentación GAIA-Jornada Plan de Acción 2010-2013
 
保険相談の日々
保険相談の日々保険相談の日々
保険相談の日々
 
Comunhão de almas v2
Comunhão de almas v2Comunhão de almas v2
Comunhão de almas v2
 
Formato plano 4 grade week 7 iii period
Formato plano 4 grade week 7 iii periodFormato plano 4 grade week 7 iii period
Formato plano 4 grade week 7 iii period
 

Mais de Ariana Martins

Mais de Ariana Martins (20)

Junk auto parts~art
Junk auto parts~artJunk auto parts~art
Junk auto parts~art
 
Forks mazlegot
Forks mazlegotForks mazlegot
Forks mazlegot
 
Dicasdevida by disney
Dicasdevida by disneyDicasdevida by disney
Dicasdevida by disney
 
Beijing gardening
Beijing gardeningBeijing gardening
Beijing gardening
 
Tudo depende
Tudo dependeTudo depende
Tudo depende
 
Desejos2005 2006
Desejos2005 2006Desejos2005 2006
Desejos2005 2006
 
Montage de la tour eiffel g
Montage de la tour eiffel gMontage de la tour eiffel g
Montage de la tour eiffel g
 
Sunshine
SunshineSunshine
Sunshine
 
Veiculos estranhos
Veiculos estranhosVeiculos estranhos
Veiculos estranhos
 
Radiosdos anos70
Radiosdos anos70Radiosdos anos70
Radiosdos anos70
 
A orquidea macaco
A orquidea macacoA orquidea macaco
A orquidea macaco
 
Maravilhas da engenharia
Maravilhas da engenhariaMaravilhas da engenharia
Maravilhas da engenharia
 
Grupo escolar
Grupo escolarGrupo escolar
Grupo escolar
 
Av. presidente vargas o antes o durante e o depois
Av. presidente vargas  o antes o durante e o depoisAv. presidente vargas  o antes o durante e o depois
Av. presidente vargas o antes o durante e o depois
 
Orgulho farroupilha
Orgulho farroupilhaOrgulho farroupilha
Orgulho farroupilha
 
Concorde ss flight
Concorde ss flightConcorde ss flight
Concorde ss flight
 
Carros
CarrosCarros
Carros
 
Bodas de diamante
Bodas de diamanteBodas de diamante
Bodas de diamante
 
A modelo do deserto
A modelo do desertoA modelo do deserto
A modelo do deserto
 
Lembra os nomes destas coisas todas
Lembra os nomes destas coisas todasLembra os nomes destas coisas todas
Lembra os nomes destas coisas todas
 

Olhar a vida com outros olhos

 • 1. VOCÊ JÁ OBSERVOU QUE AS DIFICULDADES DA NOSSA VIDA DEPENDEM MUITO DO PONTO DE VISTA QUE VOCÊ OLHA? OBSERVE ....
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Para governar-te, usa a cabeça; para portar-te junto aos outros, usa teu coração. O receio é apenas um aviso de perigo.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. PPeennssee ................ QQUUAANNDDOO SSUURRGGIIRR AALLGGUUMM CCOONNTTRRAA TTEEMMPPOO EEMM SSUUAA VVIIDDAA ,, OOLLHHEE CCOOMM OOSS OOLLHHOOSS DDEE DDEEUUSS........ PPOOIISS EELLEE TTEE FFAARRÁÁ AAVVAANNÇÇAARR ““ PPOOIISS SSAABBEEMMOOSS QQUUEE TTOODDAASS AASS CCOOIISSAASS TTRRAABBAALLHHAAMM JJUUNNTTAASS PPAARRAA OO BBEEMM DDAAQQUUEELLEESS QQUUEE AAMMAAMM AA DDEEUUSS,, DDAAQQUUEELLEESS AA QQUUEEMM EELLEE CCHHAAMMOOUU DDEE AACCOORRDDOO CCOOMM OO SSEEUU PPLLAANNOO..”” RRmm..88::2288
 • 10. SSeennddoo aassssiimm éé ssóó aammaarr aa DDeeuuss ddee ttooddoo ccoorraaççããoo.. VVOOCCÊÊ QQUUEE RREECCEEBBEEUU EESSTTAA MMEENNSSAAGGEEMM RREEPPAASSSSEE PPAARRAA PPEESSSSOOAASS QQUUEE VVOOCCÊÊ AAMMAA........