A vida de maria

251 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
251
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A vida de maria

 1. 1. LLaa vviittaa ddii MMaarriiaa VVeerrggiinnee ((nneellllee ooppeerree dd’’aarrttee)) BByy AAnnggeelloo 22000077 wwwwww..nneettccrriimm..oorrgg aammoorr4433@@aalliiccee..iitt
 2. 2. CCaarrppaacccciioo -- NNaasscciit taa ddii MMaarriiaa -- AAccccaaddeemmiiaa CCaarrrraarraa -- BBeerrggaammoo
 3. 3. Ghirlandaio - Nascita di MMaarriiaa -- CCaappppeellllaa TToorrnnaabbuuoonnii SS.. MMaarriiaa NNoovveellllaa -- FFiirreennzzee
 4. 4. JJoouuvveenneett -- EEdduucc aazziioonnee ddii MMaarriiaa -- GGaalllleerriiaa UUffffiizzii -- FFiirreennzzee
 5. 5. GGhhii rrllaannddaaiioo -- PPrreesseennttaazziioonnee ddeellllaa VVeerrggiinnee aall tteemmppiioo -- CCaappppeellllaa TToorrnnaabbuuoonnii SS.. MMaarriiaa NNoovveellllaa -- FFiirreennzzee
 6. 6. VViittttoo rree CCaarrppaacccciioo -- PPrreesseennttaazzii oonnee ddii MMaarriiaa aall TTeemmppiioo -- PPiinnaaccootteeccaa ddii BBrreerraa -- MMiillaannoo
 7. 7. Il matrimonio di Maria Vergine - Raffaello -- PPiinnaaccootteeccaa BBrreerraa -- MMiillaannoo
 8. 8. GGhhiirrll aannddaaiioo -- MMaattrriimmoonniioo ddii MM aarriiaa -- CCaappppeellllaa TToorrnnaabbuuoonnii SS.. MMaarriiaa NNoovveellllaa -- FFiirreennzzee
 9. 9. CCaarrppaacccciioo -- MMaattrriimm oonniioo ddii MMaarriiaa -- PPiinnaaccootteeccaa ddii BBrreerraa -- MMiillaannoo
 10. 10. BBeeaattoo AAnnggeelliiccoo -- AA nnnnuunncciiaazziioonnee -- SSaann MMaarrccoo -- VVeenneezziiaa
 11. 11. BBeeaattoo AAnnggeelliiccoo -- AA nnnnuunncciiaazziioonnee -- MMuusseeoo DDiioocceessaannoo -- CCoorrttoonnaa
 12. 12. LL’’AAnnnnuunncciiaazziioonnee CCaarraavvaaggggiioo –– MMuusseeee ddee BBeeaauuxx AArrttss NNaannccyy -- FFrraanncciiaa L’Annunciazione El GGrreeccoo – collez.privata – Lugano - Svizzera
 13. 13. AAnnnnuunncciiaazziioonnee AAnnttoonneelllloo ddaa MMeessssiinnaa GGaalllleerriiaa NNaazziioonnaallee ddeellllaa SSiicciilliiaa -- PPaalleerrmmoo LL’’AAnnnnuunncciiaazziioonnee ((ppaarrttiiccoollaarree)) GGiioovvaannnnii BBeelllliinnii CChhiieessaa SSSS.. GGiioovvaannnnii ee PPaaoolloo -- VVeenneezziiaa
 14. 14. GGhhii rrllaannddaaiioo -- VViissiittaa aa EElliissaabbee ttttaa -- CCaappppeellllaa TToorrnnaabbuuoonnii SS.. MMaarriiaa NNoovveellllaa -- FFiirreennzzee
 15. 15. GGhhiirrllaannddaaiioo -- VViissiittaa aa EElliissaabbeettttaa -- LLoouuvvrree -- PPaarriiggii
 16. 16. F. Lippi – Adorazione di Santi - Galleria Ospedale Innocenti - Firenze
 17. 17. Ghirlandaio -- AAddoorraazziioonnee ddeeii ppaassttoorrii SSaannttaa TTrriinniittàà -- FFiirreennzzee PPoouussssiinn -- AAddoorraazziioonnee ddeeii ppaassttoorrii NNaattiioonnaall GGaalllleerryy -- LLoonnddrraa
 18. 18. Giorgione - Adorazione dei pastori - National Gallery ooff AArrtt -- WWaasshhiinnggttoonn
 19. 19. CCaarrppaacccciioo -- FFuuggaa iinn EEggiittttoo -- NNaattiioonnaall GGaalllleerryy ooff AArrtt -- WWaasshhiinnggttoonn
 20. 20. CC aarraavvaaggggiioo -- RRiippoossoo dduurraann ttee llaa ffuuggaa iinn EEggiittttoo -- MMuusseeoo DDoorraa PPaammppiillii -- RRoommaa
 21. 21. GG.. DD aavviidd -- RRiippoossoo dduurraannttee llaa ffuuggaa iinn EEggiittttoo -- NNaattiioonnaall GGaalllleerryy ooff AArrtt -- WWaasshhiinnggttoonn
 22. 22. C arracci - RRiippoossoo durante la Fuga in Egitto - HHeerrmmiittaaggee –– SSaann PPiieettrroobbuurrggoo -- RRuussssiiaa
 23. 23. Michelangelo - Sacra famiglia (Tondo DDoonnii)) -- UUffffiizzii -- FFiirreennzzee
 24. 24. PPoouussssiinn -- SSaaccrraa FFaammiigglliiaa ccoonn SS..EElliissaabbeettttaa ee SS.. GGiioovvaannnniinnoo HHeerrmmiittaaggee –– SS.. PPiieettrroobbuurrggoo -- RRuussssiiaa Raffaello - SSaaccrraa FFaammiigglliiaa Con S.Elisabetta e S. Giovannino Alte Pinacothek – Monaco - Germany
 25. 25. LLuuccaa SSiiggnnoorreellllii -- SSaaccrraa FFaammiigglliiaa -- GGaalllleerriiaa UUffffiizzii -- FFiirreennzzee
 26. 26. Sacra Famiglia -- JJuusseeppee ddee RRiibbeerraa MMuusseeoo SSaannttoo CCrruuzz –– TToolleeddoo -- SSppaaggnnaa MMaaddoonnnnaa del cesto Rubens Palazzo Pitti - Firenze
 27. 27. LL eeoonnaarrddoo -- MMaaddoonnnnaa ccoonn BB aammbbiinnoo LLoouuvvrree -- PPaarriiggii LLeeoonnaarrddoo -- MMaaddoonnnnaa delle rocce Louvre - Parigi
 28. 28. BBoottttiicceellllii -- MMaaddoonnnnaa ddeell LLiibbrroo MMuusseeoo PPoollddii PPeezzzzoollii -- MMiillaannoo BBoottttiicceellllii -- MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo GGaalllleerriiaa NNaazziioonnaallee CCaappooddiimmoonnttee NNAA
 29. 29. BBoottttiicceellllii -- MMaaddoonnnna a ddeell MMaaggnniiffiiccaatt -- GGaalllleerriiaa UUffffiizzii -- FFiirreennzzee
 30. 30. Botticelli -- MMaaddoonnnnaa ddeellll’’EEuuccaarreessttiiaa SStteewwaarrtt GGaarrddnneerr MMuusseeuumm -- BBoossttoonn CCaarrlloo CCrriivveellllii -- MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo VViiccttoorriiaa MMuusseeuumm -- LLoonnddrraa
 31. 31. MMaaddoonnnnaa iinn GGlloorriiaa BBoottttiicceellllii GGaalllleerriiaa UUffffiizzii -- FFiirreennzzee MMaaddoonnnnaa ddeellllee RRoossee BBoottttiicceellllii GGaalllleerriiaa UUffffiizzii -- FFiirreennzzee MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo FFeeooddoorr BBrruunnii RRuussssiiaann MMuusseeuumm –– SStt..PPiieettrroobbuurrggoo
 32. 32. Correggio -- MMaaddoonnnnaa ddeell LLaattttee SSzzeeppmmuuvveesseettii MMuusseeuumm -- BBuuddaappeesstt CCoorrrreeggggiioo --MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo ee SSaannttaa CCaatteerriinnaa -- LLoouuvvrree -- PPaarriiggii
 33. 33. Leonardo ddaa VViinnccii -- MMaaddoonnnnaa BBeennooiiss HHeerrmmiittaaggee -- SStt.. PPiieettrroobbuurrggoo LLeeoonnaarrddoo ddaa VViinnccii -- MMaaddoonnnnaa LLiittttaa HHeerrmmiittaaggee -- SStt.. PPiieettrroobbuurrggoo
 34. 34. d Leonardo daa VV.. -- MMaaddoonnnnaa ddeell GGaarrooffaannoo PPiinnaaccootteeccaa -- MMoonnaaccoo ddii BBaavviieerraa LLeeoonnaarrddoo ddaa VV.. -- MMaaddoonnnnaa ddeellllee rrooccccee CCoolllleezziioonnee PPrriivvaattaa
 35. 35. Perugino -- MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo PPuusshhkkiinn MMuusseeoo -- MMoossccaa AAnnttoonneelllloo ddaa MM.. -- MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo NNaattiioonnaall GGaalllleerryy -- WWaasshhiinnggttoonn
 36. 36. Raffaello -- MMaaddoonnnnaa iinn pprraattoo MMuusseeoo -- VViieennnnaa RRaaffffaaeelllloo -- MMaaddoonnnnaa ccoonn BBaammbbiinnoo NNaattiioonnaall GGaalllleerryy -- WWaasshhiinnggttoonn
 37. 37. MMaattttiiaass GGrruunneewwaalldd -- NN aattiivviittàà MMuusseeoo UUnntteerrlliinnddeenn -- CCoollmmaarr --FFRR JJeeaann HHeeyy -- VVeerrggiinnee ccoonn AAnnggeellii MMuusseeoo bbeellllee aarrttii -- BBrruuxxeelllleess
 38. 38. M Maarriiaa aallllee NNoozzzzee ddii CCaannaa
 39. 39. LLiieeffeerriinnxxee JJooss ssee -- CCaallvvaarriioo -- MMuusseeoo ddeell LLoouuvvrree -- PPaarriiggii
 40. 40. AAnnddrreeaa ddeell SSaarrttoo -- MMaa rriiaa aall sseeppoollccrroo -- AArrtt HHiissttoorryy MMuusseeuumm -- VViieennnnaa
 41. 41. DDuu cccciioo ddii BBuuoonniinnsseeggnnaa -- MM oorrttee ddii MMaarriiaa -- MMuusseeoo ddeellll’’OOppeerraa ddeell DDuuoommoo -- SSiieennaa
 42. 42. GGhhiirrllaannddaaiioo -- MMoorrttee ee AA ssssuunnzziioonnee ddii MMaarriiaa -- SS.. MMaarriiaa NNoovveellllaa -- FFiirreennzzee
 43. 43. EEll GGrreeccoo -- AAssssuunnzziioonnee ddeellllaa VVeerrggiinnee AArrtt IInnssttiittuuttee ooff CChhiiccaaggoo CCaarrrraaccccii -- AAssssuunnzziioonnee ddeellllaa VVeerrggiinnee MMaarriiaa SSaannttaa MMaarriiaa ddeell PPooppoolloo -- RRoommaa
 44. 44. Raffaello - Incoronazione ddeellllaa VVeerrggiinnee PPiinnaaccootteeccaa VVaattiiccaannaa -- RRoommaa SSiiggnnoorreellllii LLuuccaa -- VVeerrggiinnee IInnccoorroonnaattaa ccoonn AAnnggeellii ee SSaannttii -- NNaattiioonnaall GGaalllleerryy -- LLoonnddrraa
 45. 45. FFi in n ee By Angelo aammoorr4433@@aalliiccee..iitt wwwwww..nneettccrriimm..oorrgg

×