A revolução russa de 1917

285 visualizações

Publicada em

A revolução russa de 1917

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

A revolução russa de 1917

 1. 1. A Revolução Russa de 1917 A criação da URSS
 2. 2. Nicolau Il fo¡ o último Czar da Rússia. Tinha um poder absoluto, apoiado no exército. no Clero e na nobreza - os privilegiados. u IT¡ x5 J( í : :hr _ r¡ '_ _ '. E . v '. _ r '- n”, / - « . . = . V _T ll : ' . .. ¡'. ' v . a - . - , w _~. , ss'- ,2 . R, j, f. Õ' ¡ Q 5'_ V5.. ~ n x f. .. › . . .w IFP:
 3. 3. an¡ «num u: : seannpnçrauaçta: !ihihnmneaa ; um ? entire-Jim grau: : taoihmmrannn : iñlínllitu a 3510» 30mm ¡aorzúfloiiow a¡ me» grab. : Quant-Êta¡ Ímgláífãl¡ e Ícjí p -' mn L_| *ru L_I': a u _nc í . .._. ... .._q V_ _- . . Êfâ-'ãüãi é» "
 4. 4. th, 'f q' W I, 'Il, :.: ¡/I| |LÊIIÍ I I ul'- i¡ , Z ' " , l i»- . v. E2119' b í g4. | .,«' É' / M l«l. ;;ii; i¡*: -I: ›? . Iii 11"("Êzkl/ /Âlmliyvhui . 1 IV). 1-| ^›/ /)›/ ,I, ^' li. Chi? ?? *li j d: «to ; Í *lrm-r: : ~ “Elm 'Í, ': ' ' ' ii" _. . * ' 1 577,51 . r . v. VI*Í. F'J<"'>“ fr' 'j . l 'Í' N a 'nl IÍÍ': "'›“ r' ilaIiI' ' s'
 5. 5. r : l l r* l . "r"¡*f; .t'_; 1 . ^. 3;¡ ^. ~ V, _ HPV-l , ILuif » 'k " Í q' r *N h LW n' i" ' V 1 '| ~ Il_ . ' ' n_. 1%: 'W. ¡=| Í°i" | '“¡< - _. A l, HIÂ x r -» »IQ su: ,. “ “' *sit* : I -' . l l llãliiíxlràbl Ch¡ l; ill' Ill vil¡ 1 _x1 _ _L #lx-Un n _ í_ N -N A¡ I I irçlfl. _.. f|l_yg'-¡_çíç¡çlkç l ulVislhkllyg' T I ›| . S _ T lJ= ruglqig. .__ t s' * › i i ter ira . l w_ WÉM* A . A» i' §? '¡|4W'_, «¡i“¡3_
 6. 6. r' ¡ltr--nrvptrw . Wçrrngl _Ír-Ãl . IJ. Êta. m1'. .l ¡L, "| Lvl; . . ,, _ _ . flui”'ICÍLB¡Íílflãlclllíãlijâl(' iii¡ 17121 'íÍlí-jlljÍll; › vç: LIi"ÍJ”l'_lÊ-IÍA| i"'lL n: : ÍÍ? |'_. li*'gl| _.lrT-ÉÍEI aval ÇllÍ¡'~_. liÍ1lÍi' i"'l': .lí'i"lrf-lci""ÍWii-ill U ; ireiile-iiíalflãuiíílr« “Wlwirt-"lçii ll'l'lgfl? àll”fãl"vi'? -lll'i"Iêli'M#
 7. 7. ESJEl*ÇÍIÍ'"ÍItQ¡Í'"'I"lÍÍ'§ll ãlÍÍi""§_l~? ¡'§l'íÍlí-= .|. .Í . .5"'Ç_I; i"; ln: í¡LIÍM! ,|| ,i°'ãf Mi"? .l'íÍlÍl'Í›ÍIFIJÍIãÃIÍÇ. . Fllêligíêl “Ii uuzíli/ ,tçitirtaillzçlgrãu : «
 8. 8. _l r» 4 ; l _ ¡ 4 -i ¡ _ 4 r a i te. 'l lyñl r , r l m; .. . . › . _r c» 4 . . . . . . ; Eiçiie-sil 'liÍlà-lê-ÍÍÊ: ljÍh”'v", .l¡llÇl? -.lii“ »ele P; um : :nomeia g : :tir iílcílr* n; v* iii iflr : r t: : l ¡êvlêilíãilliíãl-@F Partido Social-Democrata ; gn EÇÊÍÍÍÍl/ .llijlú ; nur Mencheviques : e Bolcheviques
 9. 9. J , _ __ n_ _ : _¡__ __ _ . , _ . _, . WA_ g_ __ , .. _r, 4 V l. .i_i ¡ ›- 4 . .l ~I , Ti v. .p. í, L. . ~ v r , v_- ' r r-u- ' r _ v r ' 'ii _ , l . l , . . _ , . 4 u ~ s . ~ I . .. ” a . *- Mencheviques - iÍle-IÍFT-Iiltílài : e: "I'IjÍIà-= '§l'l-? i› ' l . . ll( '= '¡| JÊ_IÍ: L_ *t Bolcheviques -vílsàiaitrfítaititi ri'tãll'*? Íl~? il”i'llií*
 10. 10. JÍÍQI? ;i Hit: Hclnilrãi ; Z-Íãlí. . É m Iirílali; »Élcio Ínicllrliiavnqluraw. . 'FNT Qíigullçíçi gti ? ÃÍÊÇBÍÍÍ-. Ii ! BHD -tlíli a üiglfâtftlñllt. , : mi 'WW . ami: : *Ínmnl : i ravrcllrigxxftv u: *Íluiiilfnnm
 11. 11. t¡ _ . ._r , ¡ ' _ › "w A l ~ . ¡ _ »r _ , q I v _i , O1 l i 3,” v¡ " , 'l , O 4 V i . t, , r' w il l_ lIrÁÍIÇíÊ-! Vtãfi : í«;1i“'iíIà-js; "tw“"ãll"IÍIQÍÍÍÍV4 VÍ_l? -,: §¡ iii-r1li¡n: íjlÍl§FH¡; ;;; líüçí"ç¡«¡. çqlifírkfl PÍAÍTFIÊ-¡ÍVÊI °ílfli, rarr's; i Wll_, |¡"llÍÍrlÍ-? Il
 12. 12. E Íllíãli' é «cíleetiueik~; ~; "'_»3-¡. l"'3-¡4|*. F~Tii'. ' t» cí3"i'Iil< i'll, v: L*~_'-"l“~«l t= .u~f›~rl. ll*uiui*it ; influir ll, I:-ir: -:i"i'i , Irrrsgi rílalnle*rr: i”: ir: 'l: i; Hiratail f~ilíl: 'x~f: 'lt. i i'l'l$. ll'l'l(5~ll'i'l4~7l? -l “sal ; F'. Í?4AI"I"ÊLÃ ÇIÍlÍI. I'ÊIlI_S_IÊNI'VI ? Íliínz (zali“rlir*Irlilsmew “EÊÀIIW ? i3 ãlliiêlitãi ~ : s: iksirtrçrç; 'lílti Il : :íi-x : íll-tíiriÊ; II_I'r~; íl; ::t Í *v* rlrílqjiríli” 1:; a vil l§4ci”'f5.cll"7l-7Ê'« v*ir; milíitzsri*: um: serif* 'ãcl~? lt~? l3rlclfcl', lcl imitar: : «i v n; sovietes
 13. 13. :i Ditadura do Proletariado. ?Cm-r ai” [Irálifiiüçl _I'll "IÍÍVÍIÀIÍÍIÂIIWÍISi vii: 'i“rlâ4~rtíllivílç: ›:il « comunismo de guerra . _.= ;-ii1'liit~ : Jiiààflç: ;i 'içhfçi r. ;vl. _›«nrrçzãii; ~ »i "Iiiitimiltltçli - h «v 'fp v : . I¡ | l . , . r r- 7 n_ f as_ t 'at' , ' Í ›. ' t. ; - ' . . ' *r ; . y . , ç A _ . ~-'~ ›; 'i ' 'L J'. ._ _a u. < _a wi', ' › Y l - 1:; › '_' __ v ' ¡ _ _. __ F. ¡ ç 1 . .
 14. 14. Os Romanov são mortos q! " Hu_ É 3!: ff** . J. 'x _ . r - v. ' "- . y. j, l , JK ma; _ -_l¡ f¡ . 'll- . - " n' t; É l _ f_ t¡ * . _ a l ' ¡ i ' l _. l ' ' ' ' _ 'H p . v r - , . _. - . ° : .ks- - , - _ a. ' ' _r- c_ - , _ T_ c A S** . - v - - th 'Í Ve_ 3'. . j_ ¡ _ . r l' ¡ 0 . t** "f u. . _ - : v _ u'. ' I' _ ç , a l x F ¡ t _ _. - k _ 5_ . A Í 5 -_v 'n t. ; ' x ~_L - r' Í . .P L' '¡' 5 - ' q r 7 I' - J¡ _ . é-
 15. 15. F~'_-_A. r~. _,r*i; ;lili ; fill l (l . i i¡ i lili ; lr-q i l. ; ; r ijlg ? lr i' | *ÇÍlÍ-. l pre; t; liflãvliÇÍlãflljÍl-sà E íflçiítciíi? Il . IÍII; :§Í1I: I il** terrivel: : I_ _ V. ,_ _ , .., _. r , -. lwl-rer ll ri * 'lg-r l ~ 'ír-Êfv i 1 A, Pitt; «ÍVIÍWMI si; .5"". l?wll'i"lf3.IÍ”lllãlf; *Ç ktu "§¡Í-. lc¡"i"l"§~"[1i”lÉ-ÚÉ-tãê¡ ÍÊ-ll"l"l Cla @mails-tire : ist rT-ZÍ:1áílÍ*-rT-I'IÍÍÍ«T›IÍ' Ita-i: : : Irí i esttaçvfílr ~ cF~i§4i; Íclt, I'§. t'Êíli, l <: Il›: i_r~ an; li“fr1f3f-Ii“i; ill, :I ; Í_l"v. .«'i"% r_ 'l r» __ n¡ '_ _ _ z, .gl h _t _ r' g__°. _ __ li i: : 'ãll. ,ll'~'c-Íllçãl'g~* lili» ; mi rftic, lic« ll¡ um t»
 16. 16. 1. I . I 'I . . aq¡ . .i4 L1 iii; tour; .Fã-iii iiie-Il¡*«; 1:1 mile | _.É-ll'Ili”lÉ-V ' ' N¡ Í &l; ' l l l t' . s 1,_ _ % Wr' _; l_ l* la! 2-2 ln Hr_ l . ~ l. - -r
 17. 17. 4 4 n . l W' l 5'* a . : 1 m: : A›". s. 9", l 'l . x i . “'°' v. ___, _[ 'Ú *LQBJ II l 1! - l z V
 18. 18. E l: li; Iê-ii”lt: Itarare: art-ii nizr' tilítllll~çítc : rir i'~*"ÊLIAI; tÉl~? L~ = c~tciílílÍmt~tltcr iriíi l'IfiíL; ltí_: :r-: l~ : e it':4clciu; jI'I~°S-: ›:r ríciiciucit': i'i*Jiu-st. “t-ll'lí$jli'liÍllil V? ”1ÍiltÍl'. I'Í? ¡ÍãIi" 't: *I: *íl« *›: :l FRÍÍFRÍ ic: ;trair-ai ~: i ; rmrietfítaci U4.? ¡iwí: t*~tlçtqv“lil4ílãl'? l : .31 I'll ta: *v* A* @Lan *ll . li *x q' z S* 7 'r r 'Jp *~ J vz. F5; 4'”. 3 “~ i . ~ n i--r4t. .|~. lll l. ll. l~* i -i Ii u. «me » il r r . m hlxl' » *Can 'ill-Ji' : tr-tim ; iiçrrrctttvrtcc-ñrçêçte : :l Ciali zç: íiillc. l'i›f_rãétti : tia União Repúblicas Socialistas soviéticas.
 19. 19. *Ç-cirr a Í-Ç| lll| _,l| 'lllêiiiilflí; ' : tia-v C~*-l_. l=4r'rt-ili ai: : Hi**I: *Íll, l-“:7”I: ›t: f*r. =.IÍ: «:: I'i"<: Ii“ri f : i üiftmar : it's i"'*: -.i*-lsi'= ~ler _. :4¡*| 'I'ri: - l*: -a~: i~fi'*v. i'. =e 'Ft-IU mi nr» rt*! ml, liI': :.i"rl*“ Usar: ? íãÍlf”ir~"fãlli : I sziiltãlt. iíia: = 'l « n 'lff-? I i'I-. *"r= "ãt?3 lllê-licÍllicÍiãtaf- - NEP 2-: ~: :«; iiiiã-ir»j: 'to uzçrli ÍlliillÍrf-›; '« i . lil= -l'i'°ílt. i~*íir›t »fla t*li'fliílhlx_j_zãii*i “r'il. l.il"; _,_lt›t_ i1'. Wãl'iitlsliliíféa, iliÍtsl irI: ,¡›: _'ll, I?«li¡“-'v, l l I'. |'I"; Il_l~? ›>~5¡iãt.

×