GUADALUPE

113 visualizações

Publicada em

PARA VIVER MELHOR

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
113
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

GUADALUPE

 1. 1. DDeessccoobbeerrttaass nnoo mmaannttoo ddaa VViirrggeemm ddee GGuuaaddaalluuppee CCoomm SSoomm YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoo mm
 2. 2. Quer ler algo qquuee nnããoo ssuurrpprreeeennddee aappeennaass,, mmaass qquuee iirráá llhhee mmuuddaarr ppaarraa sseemmpprree?? EEnnttããoo lleeiiaa oo qquuee aa cciiêênncciiaa tteemm ddeessccoobbeerrttoo nnoo mmaannttoo ddaa VViirrggeemm ddee GGuuaaddaalluuppee:: 11.. EEssttuuddooss ooffttaallmmoollóóggiiccooss nnooss oollhhooss ddee MMaarriiaa,, ttêêmm ssiiddoo rreeaalliizzaaddooss.. CCoomm aass lluuzzeess ddee aapprrooxxiimmaaççããoo,, aa rreettiinnaa ssee eennccoollhhee ee,, rreettiirraannddoo aa lluuzz,, vvoollttaa aa ssee ddiillaattaarr,, eexxaattaammeennttee ccoommoo eemm uumm oollhhoo vviivvoo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 3. 3. 22.. AA tteemmppeerraattuurraa ddaa ffiibbrraa ddee aaggaavvee ((mmaatteerriiaall uuttiilliizzaaddoo)) mmaannttéémm uummaa tteemmppeerraattuurraa ccoonnssttaannttee ddee 3366,,66 ggrraauuss,, oo mmeessmmoo qquuee oo ccoorrppoo ddee uummaa ppeessssooaa vviivvaa.. 33.. UUmm ddooss mmééddiiccooss qquuee eexxaammiinnaarraamm aa tteellaa ccoollooccoouu oo eesstteettoossccóóppiioo nnaa ffiittaa qquuee MMaarriiaa tteemm ((uumm ssiinnaall ddee qquuee eellaa eessttáá ggrráávviiddaa)) ee oouuvviiuu rreeppeettiiddaass bbaattiiddaass rrííttmmiiccaass aa 111155 bbaattiimmeennttooss ppoorr mmiinnuuttoo,, ccoommoo uumm bbeebbêê nnoo úútteerroo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 4. 4. 44.. NNããoo ffooii ddeessccoobbeerrttoo nneennhhuumm vveessttííggiioo ddee ppiinnttuurraa ssoobbrree aa tteellaa.. NNaa vveerrddaaddee,, aa uummaa ddiissttâânncciiaa ddee 1100 ccmm aa ppaarrttiirr ddaa iimmaaggeemm,, vvooccêê vveerráá aappeennaass aa aaggaavvee ((mmaattéérriiaa pprriimmaa)):: aass ccoorreess ddeessaappaarreecceemm.. EEssttuuddooss cciieennttííffiiccooss nnããoo ccoonnsseegguueemm ddeessccoobbrriirr aa oorriiggeemm ddaa iimmaaggeemm ffoorrmmaaddaa ppeellaass ccoorreess,, oouu ccoommoo ffooii ppiinnttaaddoo.. NNããoo hháá ttrraaççooss ddeetteeccttáávveeiiss ddee ppiinncceellaaddaass oouu ttééccnniiccaa ddee ppiinnttuurraa ccoonnhheecciiddaa.. OOss cciieennttiissttaass ddaa NNAASSAA ddiisssseerraamm qquuee oo mmaatteerriiaall nnããoo pprroovvéémm ddee nneennhhuumm ddooss YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 5. 5. 55.. PPaassssaannddoo--ssee uumm ffeeiixxee ddee llaasseerr nnaa llaatteerraall ddoo tteecciiddoo,, eellee ddeetteeccttaa qquuee aa ccoolloorraaççããoo nnããoo éé aa mmeessmmaa eemm qquuaallqquueerr ppaarrttee ddaa ffrreennttee oouu ddee ttrrááss,, mmaass aass ccoorreess fflluuttuuaamm aa uummaa ddiissttâânncciiaa uunnaa àà ttrrêêss ddéécciimmooss ddee mmiillíímmeettrroo ssoobbrree oo tteecciiddoo,, sseemm ttooccáá--lloo.. AAss ccoorreess fflluuttuuaamm nnoo aarr aacciimmaa ddaa ssuuppeerrffíícciiee ddaa tteellaa.. VVooccêê eessttáá ssuurrpprreessoo((aa))?? EEnnttããoo ssee ssuurrpprreeeennddaa uumm ppoouuccoo mmaaiiss ccoomm eessttaass oouuttrraass ccoonncclluussõõeess:: YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 6. 6. 66.. AA ffiibbrraa ddoo tteecciiddoo oonnddee eessttáá aa iimmaaggeemm nnããoo ppooddeerriiaa dduurraarr mmaaiiss ddee 2200 oouu 3300 aannooss.. SSééccuullooss aattrrááss,, ffooii ppiinnttaaddaa uummaa rréépplliiccaa ddaa iimmaaggeemm eemm uumm tteecciiddoo ddee ffiibbrraa ddee aaggaavvee sseemmeellhhaannttee,, ee ssee ddeessiinntteeggrroouu aappóóss vváárriiaass ddééccaaddaass.. EEnnqquuaannttoo iissssoo,, qquuaassee 550000 aannooss aappóóss oo mmiillaaggrree,, aa iimmaaggeemm ddee MMaarriiaa éé ttããoo ffoorrttee ccoommoo nnoo pprriimmeeiirroo ddiiaa.. AA cciiêênncciiaa nnããoo ccoonnsseegguuee eexxpplliiccaarr aa oorriiggeemm ddaa iinnccoorrrruuppttiibbiilliiddaaddee ddoo tteeccYYieebbddii__11oo00@@.. hhoottmmaaiill..ccoomm
 7. 7. 77 EEmm 11779911,, aacciiddeennttaallmmeennttee ffooii ddeessppeejjaaddoo áácciiddoo mmuurriiááttiiccoo nnoo llaaddoo ssuuppeerriioorr ddiirreeiittoo ddaa tteellaa.. EEmm uumm iinntteerrvvaalloo ddee 3300 ddiiaass,, sseemm ttrraattaammeennttoo aallgguumm,, ffooii mmiillaaggrroossaammeennttee rreeccoonnssttiittuuííddoo oo tteecciiddoo ddaanniiffiiccaaddoo.. 88.. AAss eessttrreellaass vviissíívveeiiss nnoo MMaannttoo ddee MMaarriiaa rreefflleetteemm aa eexxaattaa ccoonnffiigguurraaççããoo ee llooccaalliizzaaççããoo qquuee oo ccééuu ddoo MMééxxiiccoo aapprreesseennttoouu nnoo ddiiaa eemm qquuee aaccoonntteecceeuu oo mmiillaaggrree.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 8. 8. 99.. NNoo iinníícciioo ddoo ssééccuulloo XXXX,, uumm hhoommeemm eessccoonnddeeuu uummaa bboommbbaa ddee aallttoo ppooddeerr ddeessttrruuttiivvoo eennttrree aarrrraannjjooss fflloorraaiiss,, qquuee ccoollooccoouu aaoo ppéé ddaa tteellaa.. AA eexxpplloossããoo ddeessttrruuiiuu ttuuddoo àà ssuuaa vvoollttaa,, eexxcceettoo aa tteellaa,, qquuee ppeerrmmaanneecceeuu eemm ppeerrffeeiittoo eessttaaddoo.. 1100.. AA cciiêênncciiaa ddeessccoobbrriiuu qquuee ooss oollhhooss ddee MMaarriiaa tteemm ttrrêêss eeffeeiittooss ddee rreeffrraaççããoo ddaa iimmaaggeemm,, sseemmeellhhaannttee aaoo oollhhoo hhuummaannoo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 9. 9. 1111.. NNooss oollhhooss ddee MMaarriiaa ((ddee aappeennaass 77 ee 88 mmmm)) ffoorraamm ddeetteeccttaaddaass ppeeqquueennaass iimmaaggeennss hhuummaannaass,, qquuee nneennhhuumm aarrttiissttaa ppooddeerriiaa ppiinnttaarr.. HHáá dduuaass cceennaass ee dduuaass ssããoo rreeppeettiiddaass eemm aammbbooss ooss oollhhooss.. AA iimmaaggeemm ddoo bbiissppoo ZZuummáárrrraaggaa nnooss oollhhooss ddee MMaarriiaa,, ffooii aallaarrggaaddoo ccoomm aa tteeccnnoollooggiiaa ddiiggiittaall,, rreevveellaannddoo qquuee nnooss sseeuuss oollhhooss eessttáá rreettrraattaaddaa aa iimmaaggeemm ddoo íínnddiioo JJuuaann DDiieeggoo,, aabbrriinnddoo aa tteellaa eemm ffrreennttee aaoo BBiissppoo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 10. 10. O tamanho desta iimmaaggeemm?? UUmm qquuaarrttoo ddee uumm mmiilliioonnééssiimmoo ddee mmiillíímmeettrroo.. ÉÉ eevviiddeennttee qquuee ttooddooss eesstteess aaccoonntteecciimmeennttooss iinneexxpplliiccáávveeiiss ffoorraamm ddaaddaass ppoorr uummaa rraazzããoo:: EElleess qquueerriiaamm cchhaammaarr nnoossssaa aatteennççããoo.. CChhaammoouu aa ssuuaa?? FFiinnaallmmeennttee,, ccoonnssiiddeerree ttrrêêss ffaattooss:: YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 11. 11. 11.. ""GGuuaaddaalluuppee"",, nnaa llíínngguuaa iinnddííggeennaa,, ssiiggnniiffiiccaa ""eessmmaaggaarr aa ccaabbeeççaa ddaa sseerrppeennttee"".. GGêênneessiiss 33::1155 ““EE ppoorreeii iinniimmiizzaaddee eennttrree ttii ((sseerrppeennttee)) ee aa mmuullhheerr,, ee eessttaa ttee ffeerriirráá aa ccaabbeeççaa......”” 22.. AA iimmaaggeemm éé uummaa ppiinnttuurraa,, ccoommoo ooss ddeettaallhheess ddee AAppooccaalliippssee 1122,, ““11)) EE vviiuu-- ssee uumm ggrraannddee ssiinnaall nnoo ccééuu:: uummaa mmuullhheerr vveessttiiddaa ddoo ssooll,, tteennddoo aa lluuaa ddeebbaaiixxoo ddooss sseeuuss ppééss,, ee uummaa ccoorrooaa ddee ddoozzee eessttrreellaass ssoobbrree aa ssuuaa ccaabbeeççaa.. 22)) EE YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 12. 12. 33.. AA VViirrggeemm eessttáá ggrráávviiddaa ee tteemm uummaa ffiittaa nnoo vveennttrree,, ppaarraa iinnddiiccaarr qquuee DDeeuuss qquueerr qquuee JJeessuuss nnaassççaa nnaa AAmméérriiccaa,, nnoo ccoorraaççããoo ddee ttooddooss ooss aammeerriiccaannooss. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 13. 13. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” GGuuaarrddee eessttaa ddaattaa:: tteerrççaa--ffeeiirraa,, 99 ddee ddeezzeemmbbrroo ,, 2211::2299.. NNããoo rroommppaa eessttaa ccoorrrreennttee,, ppooiiss éé mmiillaaggrroossaa.. FFaaççaa uumm ppeeddiiddoo aaggoorraa!! YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 14. 14. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” CCaarrttaa àà VViirrggeemm ddee GGuuaaddaalluuppee:: ““GGrraacciioossaa VViirrggeemm ddee GGuuaaddaalluuppee,, eeuu ppeeççoo eemm nnoommee ddee ttooddooss mmeeuuss iirrmmããooss eemm ttooddoo oo mmuunnddoo qquuee nnooss aabbeennççooee ee nnooss pprrootteejjaa.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 15. 15. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” DDaaii--nnooss aa pprroovvaa ddee sseeuu aammoorr ee bboonnddaaddee ee rreecceebbaa aass nnoossssaass pprreecceess ee oorraaççõõeess.. ÓÓ,, VViirrggeemm ppuurraa ddee GGuuaaddaalluuppee!! YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 16. 16. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” DDáá--mmee oo ppeerrddããoo ddoo sseeuu ffiillhhoo ppoorr mmeeuuss ppeeccaaddooss,, aa bbêênnççããoo ppaarraa oo mmeeuu ttrraabbaallhhoo,, ccuurraa mmiinnhhaa ddooeennççaa,, ssuupprree mmiinnhhaass nneecceessssiiddaaddeess ee aabbeennççooaa mmiinnhhaa ffaammíílliiYYaaeebb..ii__ 1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 17. 17. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” SSaannttaa MMããee ddee DDeeuuss,, nnããoo ddeesspprreezzeeiiss nnoossssaass ssúúpplliiccaass ee ppeeddiiddooss qquuee llhhee ffaazzeemmooss..”” YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 18. 18. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” CCaarrooss aammiiggooss,, aanntteess ddee mmaaiiss nnaaddaa qquueerroo ddiizzeerr qquuee aa VViirrggeemm ddee GGuuaaddaalluuppee éé mmiillaaggrroossaa ee eessttáá sseemmpprree ccoonnoossccoo eemm qquuaallqquueerr lluuggaarr.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 19. 19. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” EEssttee ee--mmaaiill pprreecciissaa vviiaajjaarr oo mmuunnddoo,, eessppaallhhaannddoo mmiillaaggrreess ppoorr oonnddee ppaassssee.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 20. 20. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” PPoorr ffaavvoorr,, eennccaammiimmnnhhee qquuaannttaass ccóóppiiaass ppuuddeerr…… PPaarraa qquuee vvooccêê ee mmaaiiss ppeessssooaass ppoossssaamm rreecceebbeerr uumm mmiillaaggrree.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 21. 21. ““Não estou aqui, eeuu qquuee ssoouu ssuuaa MMããee??”” EEssttee ee--mmaaiill éé ssaaggrraaddoo.. NNããoo oo aalltteerree.. SSee vvooccêê ttiivveerr fféé,, eemm 2244 hhoorraass tteerráá uummaa ssuurrpprreessaa ee sseerráá aabbeennççooaaddoo ccoomm uumm MMiillaaggrree,, ppoorr mmaaiiss iimmppoossssíívveell qquuee ppoossssaa ppaarreecceerr.. TTEENNHHAA UUMM ÓÓTTIIMMOO DDIIAA!! YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm

×