Cultural studies and social development

227 visualizações

Publicada em

the link between cultural memory and retrieval of cultural heritage.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cultural studies and social development

 1. 1. CCuullttuurraall SSttuuddiieess aanndd SSoocciiaall DDeevveellooppmmeenntt:: the link between cultural memory and retrieval of cultural heritage.
 2. 2. CChhaapptteerr IIVV ““ TThhee ttrraannssffoorrmmaattiioonn ooff SSoocciiaall RReellaattiioonnss iinn HHiissttoorriiccaall AArreeaass””  JJuussttuuss LLiieebbiigg UUnniivveerrssiittäätt –– GGeerrmmaannyy ((22000088)) ((22nndd ddrraaww –– rreesseeaarrcchh pprroojjeecctt))
 3. 3. Museology iinn aaccttiioonn WWee iinntteenndd ttoo ddiissccuussss tthhee sscciieennttiiffiicc ppaarraammeetteerrss ooff ccuullttuurraall mmeemmoorryy aanndd eexxppllaaiinn hhooww tthhee ccoonncceeppttuuaall ccaatteeggoorriieess aappppllyy ttoo pprroojjeeccttss ooff ssoocciiaall aaccttiioonn,, uunnddeerrssttoooodd aass hhoolliissttiicc ccuullttuurraall pprroojjeeccttss,, aaiimmeedd aatt rreevviittaalliizziinngg tthhee hhiissttoorriiccaall hheerriittaaggee aanndd llooccaall ddeevveellooppmmeenntt aaiimmiinngg ttoo aacchhiieevvee tthhee ggooaallss ooff tthhee mmiilllleennnniiuumm..
 4. 4. PPrriinncciippaall iiddeeaa:: eeccoommuusseeuummss  CCuullttuurraall PPrroojjeecctt ooff ““SSuussttaaiinnaabbllee”” SSoocciiaall AAccttiioonn::  rreeccoovveerryy ooff tthhee ppaarraaddiiggmmss ooff ccuullttuurraall mmeemmoorryy,, iiddeennttiiffyy IIddeeoollooggiiccaall aassppeeccttss ooff tthhee iissssuuee ooff ccuullttuurraall mmeemmoorryy..  CCuullttuurraall mmeemmoorryy aass aa rreepprreesseennttaattiioonn ooff mmaatteerriiaall ccuullttuurree tthhaatt rreeqquuiirreess ssoocciiaall ffrraammeewwoorrkkss,, oonnee ooff wwhhiicchh iiss tteerrrriittoorriiaalliittyy,, ttoo uunnddeerrssttaanndd ccoolllleeccttiivvee mmeemmoorryy..
 5. 5. Museology aanndd ccuullttuurraall mmeemmoorryy  TThhee ssttuuddyy ooff tthhee ccaatteeggoorryy ooff ““ccuullttuurraall mmeemmoorryy”” aass tthhee ccaappaacciittyy ooff uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ccoossmmoollooggyy,, tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee ccoonncceepptt;;  mmeeaanniinngg,, ccaatteeggoorryy ooff aannaallyyssiiss,, tthheeoorreettiiccaall ffrraammeewwoorrkk aanndd lleeggiittiimmaattiioonn ooff ssoocciiaall tthheeoorryy..
 6. 6. SSeeccoonndd IIddeeaa:: PPrraaccttiiccaall lleevveell ooff mmeemmoorryy ccuullttuurreess:: TThhee ccoonncceepptt ooff mmeemmoorryy aapppplliieedd ttoo ccuullttuurraall pprroojjeeccttss ooff ssoocciiaall aaccttiioonn,, wwhhiillee rreevviittaalliizziinngg tthhee hhiissttoorriicc hheerriittaaggee,, ccoonnttrriibbuuttiinngg ttoo tthhee ccoonncceeppttuuaall ppootteennttiiaall ooff mmeemmoorryy ccuullttuurree pprraaccttiiccee.. FFrroomm tthhee ssoocciioollooggiiccaall ppeerrssppeeccttiivvee,, wwee ddeevveelloopp aa tthheeoorreettiiccaall aanndd pprraaccttiiccaall aapppprrooaacchh ttoo rreessttoorraattiioonn pprroojjeeccttss ooff ccuullttuurraall hheerriittaaggee,, uunnddeerrssttoooodd aass aa hhiissttoorriiccaall hheerriittaaggee aanndd iinn ccoonnsseeqquueennccee,, aarrttiissttiicc..
 7. 7. Research ddeevveellooppmmeenntt:: tthhee mmaaiinn oobbjjeeccttiivvee iiss ttoo uunnrraavveell tthhee ccoonncceeppttuuaall ssyysstteemm aanndd ssiiggnniiffiiccaannccee ooff ccuullttuurraall mmeemmoorryy aanndd hhooww iitt sshhaappeess tthhee ppaarrttiiccuullaarr ssiittuuaattiioonn..  TThheeoorryy eexxppllaannaattiioonn:: wwee iinntteenndd ttoo eexxaammiinnee tthhee mmeecchhaanniissmmss bbyy wwhhiicchh ttoo mmooddiiffyy tthhee ccoonncceeppttss aapppplliieedd ttoo uurrbbaann pprroojjeeccttss aanndd mmuusseeuummss,, iiddeennttiiffyyiinngg aammoonngg ootthheerr tthhiinnggss,, tthhee iiddeeoollooggiiccaall ccoonndduuiitt aass aann iimmmmaanneenntt ssyysstteemm ooff iiddeeaass..  TThhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn tthhee iiddeeoollooggiiccaall aanndd ccuullttuurraall mmeemmoorryy,, sseettss tthhee hhiissttoorriiccaall ppeerrssppeeccttiivvee,, ttaakkeess ccoonncceeppttss aanndd iinn ccoonnsseeqquueennccee,, sseettss ppoolliiccyy ffoorr tthhee ccoonnsseerrvvaattiioonn aanndd ccoolllleeccttiioonnss..
 8. 8. HHooww ccoolllleeccttiivvee mmeemmoorryy iiss rreeoorrggaanniizzeedd??  TThhee rreesseeaarrcchh pprroojjeecctt oonn tthhee tthheeoorreettiiccaall qquueessttiioonn ooff ccuullttuurraall mmeemmoorryy hhaass aa sspplliitt iinn tthhee pprraaccttiiccaall aassppeecctt,, bbeeccaauussee wwee iinntteenndd ttoo ddeemmoonnssttrraattee aanndd eexxppllaaiinn tthhee wwaayyss tthhaatt ccoolllleeccttiivvee mmeemmoorryy iiss rreeoorrggaanniizzeedd..
 9. 9. NNeeww MMuusseeoollooggyy  TThhee ssttuuddyy ooff ccuullttuurraall mmeemmoorryy,, iiss ppaarrtt ooff aa bbrrooaaddeerr rreesseeaarrcchh ssttuuddyy iinn wwhhiicchh wwee pprrooppoossee aa nneeww ddeessiiggnn ffoorr ssoocciiaall aaccttiioonn pprroojjeeccttss,, wwhheerree rreeccoovveerryy iinnvvoollvveess uurrbbaann hhuummaann sseeccuurriittyy,, ssoocciiaall iinncclluussiioonn,, eedduuccaattiioonnaall eeqquuiippmmeenntt,, hheeaalltthh aassppeeccttss,, sseeeekkiinngg ggooaallss ooff tthhee mmiilllleennnniiuumm..
 10. 10. Scientific framework: tthhee oobbjjeecctt ooff ssttuuddyy  RReesseeaarrcchh ffooccuuss ttoo nneeww ppaarraaddiiggmmss tthhaatt ccoonnssttiittuuttee tthhee ccuullttuurraall pprroojjeeccttss ooff CCuullttuurraall HHeerriittaaggee,, tthhee oobbjjeecctt ooff ssttuuddyy iiss tthhee rreecceenntt aannaallyyssiiss ooff tthhee ccrriitteerriiaa iinnccoorrppoorraatteedd iinnttoo tthhee ccuullttuurraall pprroojjeeccttss ffoorr ssoocciiaall ddeevveellooppmmeenntt,, aass hhoolliissttiicc ccoommmmuunniittyy iinntteerrvveennttiioonn aaiimmiinngg tthhee ssoocciiaall cchhaannggee..
 11. 11. Museology aanndd ssoocciiaall ccoommmmiittmmeenntt  The responsibility of local government  No doubt the importance of local government’s consent or development projects, one chance to get promoted through public policies, legislation directed to safeguard the historic assets and their maintenance.
 12. 12. Prof.Dra. Teresa Cristina ddee AAnnddrraaddee BBoocckk EEmmaaiill:: bbrraassiillmmaanniiaaeess@@ggmmaaiill..ccoomm PPlleeaassee ffiinndd eenncclloosseedd ccoommpplleettee CCVV:: hhttttpp::////llaatttteess..ccnnppqq..bbrr//00773344112244222255551199998844  DDooccttoorr DDeeggrreeee iinn PPoolliittiiccaall SScciieennsseess aanndd SSoocciioollooggyy.. PPuubblliicc LLaaww aanndd AAddmmiinniissttrraattiioonn DDeeppaarrttmmeenntt.. UUnniivveerrssiiddaadd CCoommpplluutteennssee ddee MMaaddrriidd,, UUCCMM ((11998877--11999911)) SSppaaiinn ((CCNNPPqq-- BBrraassiill)) wwwwww..uuccmm..eess//bbaannccooddeetteessiiss hhttttpp::////cciissnnee..ssiimm..uuccmm..eess  MMssCC MMuusseeuumm SSttuuddiieess,, EEssccuueellaa NNaacciioonnaall CChhuurruubbuussccoo--MMeexxiiccoo DDFF.. MMeexx –– ((UUNNEESSCCOO CCeennttrree-- PPaauull CCoorreemmaannss ((11998822--11998833)) ((IINNAAHH__SSEEPP-- MMeexx)) hhttttpp::////wwwwww..eennccrryymm..eedduu..mmxx
 13. 13. RREEFFEERREENNCCEESS  hhttttpp::////mmuusseeuummssttuuddiieess..ssii..eedduu//ccllaaiimmss22000000..hhttmm ((AAnnddrreeaa HHaauueennsscchhiilldd))  DDuurráánn yy LLaallaagguuaa,, PPaalloommaa.. LLaa ppeerrssppeeccttiivvaa ddee llaass NNaacciioonneess UUnniiddaass eenn llaa pprrootteecccciióónn ddee llooss DDeerreecchhooss SSoocciiaalleess.. TThhee GGlloobbaall LLaaww CCoolllleeccttiioonn ((TThhoommssoonn AArraannzzaaddii)) CCoommmmiitttteeee oonn SSoocciiaall DDeevveellooppmmeenntt ((SSppaaiinn))  EEdduuccaattiinngg ffoorr SSuussttaaiinnaabbllee DDeevveellooppmmeenntt tthhrroouugghh ccuullttuurraall rreessoouurrcceess mmaannaaggeemmeenntt ((SSEEAAMMEEDD__SSPPAAFFAA)) 33rrdd IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee oonn CCuullttuurree aanndd DDeevveellooppmmeenntt ((hhttttpp::////wwwwww..sseeaammeeoo--ssppaaffaa..oorrgg))  SSwwiiddlleerr,, AAnnnn.. CCuullttuurree iinn AAccttiioonn:: SSyymmbboollss aanndd ssttrraatteeggiieess.. AAmmeerriiccaann SSoocciioollooggiiccaall RReevviieeww ((pppp..227733)),, 1199866  EEdduuccaattiinngg ffoorr SSuussttaaiinnaabbllee DDeevveellooppmmeenntt tthhrroouugghh ccuullttuurraall rreessoouurrcceess mmaannaaggeemmeenntt ((SSEEAAMMEEDD__SSPPAAFFAA)) 33rrdd IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee oonn CCuullttuurree aanndd DDeevveellooppmmeenntt ((hhttttpp::////wwwwww..sseeaammeeoo--ssppaaffaa..oorrgg))

×