O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Muutoksenhaku Kunnassa.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
muutoksenhaku_kunnassa.pptx
muutoksenhaku_kunnassa.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Hallintoakatemia (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Muutoksenhaku Kunnassa.pptx

 1. 1. 1 Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti Tuuli Tarukannel 20.5.2022
 2. 2. Laaja muutoksenhakuoikeus • Muutoksenhaulla voi riitauttaa päätöksenteon oikeellisuuden • Kunnan muutoksenhakua määrittää laaja muutoksenhakuoikeus: kaikki kunnan jäsenet saavat hakea muutosta monissa asioissa, demokratia, kuntalaisen oikeus • Muutoksenhaku joissakin asioissa KHO:een saakka • Jos haetaan muutosta, aina päätöksenteon häiriötilanne - Oikaisuvaatimukset on käsiteltävä ja valituksiin on annettava lausunnot (ns. hallinnollinen taakka) - Tulee myös pohdittavaksi, voidaanko päätös panna täytäntöön vaikka päätöksestä on valitettu? • Jos päätös saa lainvoiman, virheisiin ei enää voi vedota - Lainvoima tarkoittaa sitä, että päätös on lopullinen
 3. 3. Oikeussuoja • Oikeussuoja toteutuu joko etukäteisillä tai jälkikäteisillä oikeusturvakeinoilla. • Etukäteinen oikeussuoja - hallinto on organisoitu hyvin -hallinto on avointa, joustavaa, palvelevaa ja kuntalaisen näkökulman ymmärtävää: esimerkiksi hyvä hallinto, kuuleminen, päätöksen perusteleminen ja itseoikaisu sekä julkisuusperiaate ovat tällaista. -kuitenkin virheitä sattuu: laintulkinta erilaista, valmisteluaineisto puutteellista, luottamushenkilöiden tekemät päätökset • Jälkikäteiset oikeusturvakeinot - oikaisuvaatimusmenettely - kunnallisvalitukset / hallintovalitukset hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 4. 4. Kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmä Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, jollei erityislainsäädännössä säädetä muusta muutoksenhakukeinosta hallintovalitus silloin, kun muutoksenhausta säädetään erityislainsäädännössä hallintoriitamenettely hallinto-oikeudessa - Julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta koskeva riita ratkaistaan hallintoriitamenettelyssä hallinto-oikeudessa. hankinta- asiat markkinaoikeudessa (hankintaoikaisu hankintayksikölle) virka- tai työehtosopimuksen tulkinta-asiat työtuomioistuimessa - Virka- ja työehtosopimusten tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisessä neuvottelumenettelyssä ja viime kädessä työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) mukaan työtuomioistuimessa. riita- tai rikosprosessi käräjäoikeudessa - Yksityisoikeudelliset riita- ja rikosasiat ratkaistaan käräjäoikeuksissa. ylimääräinen muutoksenhaku - Lainvoiman saaneisiin päätöksiin; purku, kantelu ja menetetyn määräajan palauttaminen.
 5. 5. Kuntalainmuutoksenhakujärjestelmä Valtuusto Kunnan muu toimielin: hallitus, lautakunta, valiokunta, jaosto Toimielimen alainen viranhaltija / johtokunta Kunnallisvalitus Hallinto-oikeus Korkein hallinto- oikeus Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus Kunnan toimielin Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus VALITUSLUPA
 6. 6. Hallintoprosessilaki: Valituslupa ja muutoksenhaku Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Koska valituslupa on myönnettävä: ❖ lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, ❖ asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi tai ❖ valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. ❖Valituslupaa hakiessa on ilmoitettava peruste, jolla valituslupaa pyydetään ja syyt, joiden vuoksi valituslupaperuste on olemassa. ❖Jos valituslupaperuste on olemassa, korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja antaa valitukseen asiaratkaisun. Muussa tapauksessa korkein hallinto-oikeus tekee valituslupahakemuksen johdosta päätöksen, jossa todetaan, että asiassa ei ole laissa säädettyä valituslupaperustetta, joten valituslupaa ei myönnetä. ❖ Poikkeuksista kuntalaissa säädettyyn valituslupamenettelyyn voidaan säätää erikseen.
 7. 7. Muutos Kuntalakiin tältä osin 142 § (30.12.2019/1575) Jatkovalitus Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien on viipymättä julkaistava ilmoitus päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan päättyessä. Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.
 8. 8. Muutoksenhakukeinot ja muutoksenhakuohjeen määräytyminen • Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus • Hallintolain ja erityislakien mukainen oikaisumenettely • Hallintovalitus • Hallintoriitamenettely • Perustevalitus • Ylimääräiset muutoksenhakukeinot Kuntalain toissijaisuus: • Kuntalaki on kuntahallinnon yleislaki •Kuntalaki 133 §: Muutoksenhakusäännökset ovat erityislakiin nähden toissijaisia ja syrjäytyvät kun erityislaissa säädetään oikaisuvaatimuksesta ja hallintovalituksesta = kunnan eri hallinnonalojen erityislait syrjäyttävätsilloin kun kuntalaki on niiden kanssa ristiriidassa
 9. 9. Päätöksen muutoksenhakukelpoisuudesta •Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta päätöksestä. -> päätöksenteossa odotetaan oikeaa hetkeä. • Lopullisia on yleensä päätökset, joilla asia on kunnassa ratkaistu tai jätetty tutkimatta. • Muutoksenhaku on kielletty päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Jos esimerkiksi asiaa valmisteltaisiin lautakunnassa ja kunnanhallituksessa ennen valtuustokäsittelyä, vain valtuuston päätös on valituskelpoinen. = muutoksenhakukieltoa koskeva muutoksenhakuohje • Päätökseen kohdistuvasta valituskiellosta on erikseen säädettävä laissa. •Valituskielto voi koskea myös jatkovalitusta, esimerkiksi valittamista hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimmalle hallinto- oikeudelle. •Lopullisesta päätöksestä valittaessa voi vedota kaikkiin päätöksenteon virheisiin, myös sellaisiin, jotka ovat syntyneet asian valmisteluvaiheessa. •NÄIN siis merkitystä on lopullisella päätöksellä ja päätöksenteon vaiheella. = joka vaiheessa riittävä ohjaus muutoksenhakuun
 10. 10. Mihin päätökseen voi hakea muutosta? Mihin voi hakeamuutosta? - Kunnan viranomaisen lopulliseen päätökseen. -Päätökseen, jolla asia on kunnassa ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Esimerkiksi: - avustuksen myöntäminen - luottamushenkilön valinta -virkavaali (ei kuitenkaan esim. viran auki julistaminen) - tontin myynti, ostaminen - maankäyttösopimus = liitetäänmuutoksenhakuohje, jossa ohjataan hakemaan muutosta Mihin ei voi hakea muutosta? Mikä on valmistelua tai täytäntöönpanoa? -kokouksen järjestelytoimet eivät ole erikseen muutoksenhakukelpoisia (mutta kun haetaan muutosta muuhun kokouksessa tehtyyn päätökseen, voidaan vedota näissä olleisiin virheisiin) -asian jättäminen pöydälle, asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi, asian siirtäminen toiselle viranomaiselle - lausunnon pyytäminen - lausunnon antaminen, jos lausunnolla ei ole pääasian ratkaisua sitovaa vaikutusta -periaatepäätökset ja suunnitelmat eli asia tuodaan vielä uudelleen päätettäväksi -työnjohdolliset määräykset: toimenkuvaukset, työvuoroluettelot, vuosilomat, varoitukset/huomautukset - otto-oikeuden käyttäminen ja käyttämättä jättäminen - toivomusponnet, pöytäkirjalausumat = liitetään muutoksenhakukielto
 11. 11. Esimerkkejä: muutoksenhakukelpoisuus ❖ Valtuuston tai muun toimielimen hyväksymät periaatelinjaukset, joita on tarkoitus noudattaa tulevia päätöksiä tehtäessä, eivät yleensä ole muutoksenhakukelpoisia lopullisia asiaratkaisuja. Varsinaisen asiaratkaisun sisältävät päätökset tehdään myöhemmin. ❖ Suunnitelman hyväksymistä koskevien päätösten muutoksenhakukelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Keskeisiä ovat päätöksen oikeudelliset ja tosiasialliset vaikutukset. Suunnitelmaa koskevan päätöksen muutoksenhakukelpoisuus voi myös perustua erityislain säännökseen. ❖ Taloussuunnitelman sisältämät asiat tulevat vielä myöhemmin talousarvion yhteydessä päätettäviksi, joten taloussuunnitelman hyväksymistä koskevaa päätöstä ei lähtökohtaisesti pidetä valituskelpoisena. ❖ Alijäämän kattamista koskeva päätös sekä talousarviopäätökset ovat valituskelpoisia. Talousarvion perusteluihin otetut maininnat säästökohteista, jotka vaikuttavat määrärahoihin mutta joista vielä päätetään erikseen, eivät kuitenkaan ole valituskelpoisia. ❖ Kunnan viranomaisen esitykset ja lausunnot toiselle viranomaiselle ovat yleensä valmistelupäätöksiä. Jos kunnan viranomaisen esitys tai lausunto rajaa asiasta päättävän viranomaisen harkintavaltaa, kunnan viranomaisen päätös saattaa olla muutoksenhakukelpoinen.
 12. 12. Esimerkkejä: muutoksenhakukelpoisuudesta • KHO 15.6.2012/1701: Kun otettiin huomioon maakuntasuunnitelman luonne strategisena periaatesuunnitelmana, jolla ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia, ei suunnitelman hyväksymistä koskevaan maakuntavaltuuston päätökseen saanut hakea muutosta. • KHO 17.11.2000/2987: Kunnan puoltavalla lausunnolla ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan rakentamiseen oli sitova merkitys asian ydinenergialain mukaisessa jatkokäsittelyssä. Valtuuston päätös oli valituskelpoinen. • KHO 2005:38: Kunnanvaltuuston päätös anoa valtioneuvostolta siirtoa toisesta maakunnasta toiseen maakuntaan koski vain valmisteltua eikä siten ollut valituskelpoinen. • KHO 9.5.2005/1072: Kunnan valtuuston päätös kunnan haja-asutusalueiden vesihuollon kehityssuunnitelman hyväksymisestä koski vain valmistelua. Siitä ei siten saanut tehdä kunnallisvalitusta. • KHO 20.9.2007/2346: Kaupunginhallituksen päätös, jossa oli todettu, että apulaiskaupunginjohtajan 24.3.2006 tekemää päätöstä ei oteta kaupunginhallituksen käsittelyyn, ei sisältänyt sellaista asiaratkaisua, johon voitiin hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla.
 13. 13. KHO ratkaisuja KHO 2730/1/09 11.3.2011 Viranhaltija oli hyväksynyt rakennuksen otettavaksi käyttöön rakennusluvan ehdon vastaisesti. Viranhaltijan päätöksellä, joka sisältyi katselmuspöytäkirjaan, oli muutettu rakennuslupapäätöstä. Päätös voitiin saattaa oikaisuvaatimuksin kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 141 §, 153 §, 187 § 1 momentti, Hallintolainkäyttölaki 5 § (Ks. ja vrt. KHO 2010:72 ja KHO 5.10.2006 T 2573.) KHO 1336/3/05, 29.11.2005 Sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö oli päättänyt jättää täyttämättä haettavaksi julistetun sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityöntekijän viran. Päätös virkasuhteen täyttämättä jättämisestä eli nimityspäätöksen valmistelun lopettamisesta tällä kertaa oli oikeudellisesti rinnastettava nimityspäätöksen valmistelutoimiin. Siten toimistopäällikön päätös ei sisältänyt sellaista ratkaisua, josta, kun otetaan huomioon kuntalain 91 §, sai tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 § 2 mom., Kuntalaki 91 §

×