O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
www.slovce.com
Tekst i dizajn/Text and design:
Dragana Mijatović-Jovanović
© 2011 Dragana Mijatović-Jovanović, the Netherlands
Ilustracij...
3
Utvr|en redosled slova u }irilici se zove Azbuka.
{tampano slovo pisano slovo {tampano slovo pisano slovo
A a A a N n N ...
4
Sad, kad zna{ i sva pisana slova, kreni u novu avanturu
– ve`baj ih uz pomo} novih ve`bica.
Pesmica1.
Kad se razboli{,
i...
5
Postavi pitawa2.
Qudi se le~e kod lekara, a `ivotiwe kod
veterinara.
Postavi pitawe tako da odgovara datom
odgovoru. Pit...
6
Glagoli – SADA[WE vreme3.
SADA[WE VREME (PREZENT) se koristi kad se
govori o ne~emu {to se SAD de{ava.
jednina mno`ina
J...
7
Glagoli – PRO[LO vreme4.
PRO[LO VREME(PERFEKAT) se koristi kad se
govori o ne~emu {to se RANIJE (u pro{losti)
desilo.
Pr...
8
Glagoli – BUDU]E vreme5.
BUDU]E VREME(FUTUR) se koristi kad se govori
o ne~emu {to }e se desiti u BUDU]NOSTI.
jednina mn...
9
Glagolska vremena6.
SAD
(SADA[WE VREME)
PRO[LOST
(PRO[LO VREME)
BUDU]NOST
(BUDU]E VREME)
Pti~ica peva u gnezdu.
Pre nego...
10
Porodica7.
Ovo je Oqina porodica.
Oqa mama
tata
baka
(mamina mama)
baka
(tatina mama)
deda
(mamin tata)
deda
(tatin tat...
11
Rodbina8.
Ovo je Oqina rodbina.
tetka
(tatina sestra)
Kako se nazivaju ovi ro|aci na jeziku zemqe u kojoj
`ivi{?
te~a
(...
12
Odgonetni9.
Baka Mila ima dva sina: Andriju i
@eqka. Stariji sin je Andrija. Ona ima i
troje unu~adi: Jelenu, Jovanu i ...
13
Rod i broj imenica10.
de~aci
momci
o~i
Napravi jedninu od datih re~i kao {to je zapo~eto.
de~ak noge
olovke
stolovi
Ovd...
14
Sastavqawe re~enica11.
Napravi re~enice tako da imaju smisla. Vidi
primer.
Milan
Ana
Goran
Svetlana
To{a
Mira
je u{la
j...
15
Kako se ka`e?12.
Zaokru`i ta~nu kombinaciju.
dobri deca
duga~ka kosa
sme|a klupa
bela ovca
brzi zec
tamno boja
crveno s...
16
Ispravi gre{ke13.
Napi{i pravilno re~enice
Bole me glava!
On je ka{qala celu no}.
Volem prirodu.
Momci igru fudbal.
Sut...
17
Veznici14.
VEZNICI su re~i koje povezuju pojedine re~i ili
re~enice.
Igor iBranko su hteli da se igraju
napoqu, je lepo...
18
Pitawa i odgovori15.
Pove`i pitawe sa mogu}im odgovorima. Obrati
pa`wu: svakom pitawu odgovara dva odgovora!
Izvinite, ...
19
Predlozi16.
PREDLOZI su re~i koje pokazuju odnos izme|u bi}a
i predmeta, bi}a i bi}a ili predmeta i predmeta.
Ivica i M...
20
Razgovori17.
Gde ili sa kim se odvijaju ovi razgovori? Pove`i
pitawa sa odgovaraju}im mestom ili osobom.
Da li mo`ete d...
21
Prilozi18.
PRILOZI su re~i koje stoje uz glagole. Oni
pokazuju kada, gde, za{to i kako se vr{i radwa.
Nedavno je stigla...
22
Pozdravi19.
Sa leve strane su dati pozdravi na srpskom jeziku.
Na linijama sa desne strane napi{i te pozdrave na
jeziku...
23
Situacije20.
Dati su primeri nekoliko situacija. Izaberi od
datih re~i pravu da bi re~enice imale smisla. [ta
misli{ gd...
24
Kod lekara21.
U ovim re~enicama nedostaju neke re~i. Ispod svake
linije ponu|ene su po dve re~i. Dopi{i ta~nu re~ na
li...
25
Upravni govor22.
Kad ho}e{ da navede{ ne~ije re~i to pi{e{ uvek
pod znacima navoda (navodnicima ) kao ,, tekst’’. I
to ...
26
Dnevnik23.
Dnevnik je kwiga u koju neki qudi upisuju {ta im se
desilo svaki dan.
Dragi dnevni~e,
Napi{i ti ne{to zanimq...
27
Spomenar24.
Spomenar je kwiga u koju napi{e{ drugu ili
drugarici ne{to o sebi za uspomenu.
Ovo je jedna stranica iz spo...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Cirilijada 4

715 visualizações

Publicada em

ИОП

Publicada em: Educação
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cirilijada 4

 1. 1. www.slovce.com
 2. 2. Tekst i dizajn/Text and design: Dragana Mijatović-Jovanović © 2011 Dragana Mijatović-Jovanović, the Netherlands Ilustracije/ Illustrations: Microsoft ® Office PowerPoint ®2007 (12.0.6557.5001)SP2 MSO (12.0.6562.5003) Part of Microsoft Office Enterpise 2007 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Komercijalna distribucija ovog materijala ili bilo kog njegovog dela nije dozvoljena. Use of this study material or any part of it for commercial purposes is not allowed.
 3. 3. 3 Utvr|en redosled slova u }irilici se zove Azbuka. {tampano slovo pisano slovo {tampano slovo pisano slovo A a A a N n N n B b B b W w W w V v V v O o O o G g G g P p P p D d D d R r R r | | S s S s E e E e T t T t @ ` @ ` ] } ] } Z z Z z U u U u I i I i F f F f J j J j H h H h K k K k C c C c L l L l ^ ~ ^ ~ Qq Qq X x Y y M m M m [ { [ {
 4. 4. 4 Sad, kad zna{ i sva pisana slova, kreni u novu avanturu – ve`baj ih uz pomo} novih ve`bica. Pesmica1. Kad se razboli{, ide{ kod lekara, a bolesna kuca kod veterinara. Oni vode brigu da zdravi nastavite igru. Prepi{i pesmicu pisanim slovima i daj joj naslov. (naslov)
 5. 5. 5 Postavi pitawa2. Qudi se le~e kod lekara, a `ivotiwe kod veterinara. Postavi pitawe tako da odgovara datom odgovoru. Pitawa napi{i pisanim slovima. Lekar se naziva jo{ i doktor. Kad te boli zub ide{ kod zubara. Lekar radi u bolnici ili u ambulanti.
 6. 6. 6 Glagoli – SADA[WE vreme3. SADA[WE VREME (PREZENT) se koristi kad se govori o ne~emu {to se SAD de{ava. jednina mno`ina JA dr`im balone. MI dr`imo balone. TI dr`i{ balone. VI dr`ite balone. ON, ONA , ONO dr`e balone. ONI, ONE , ONA dr`e balone. jednina mno`ina Ja pevam. Dopuni tabelu poput gorwe. Prva re~enica je data.
 7. 7. 7 Glagoli – PRO[LO vreme4. PRO[LO VREME(PERFEKAT) se koristi kad se govori o ne~emu {to se RANIJE (u pro{losti) desilo. Primeti: Glagol je druga~iji ako imenica mu{kog, `enskog ili sredweg roda vr{i radwu. jednina mno`ina JA sam dr`ao (dr`ala) balone. MI smo dr`ali balone. TI si dr`ao (dr`ala) balone. VI ste dr`ali balone. ON je dr`ao balone. ONA je dr`ala balone. ONO je dr`alo balone. ONI su dr`ali balone. ONE su dr`ale balone. ONA su dr`ala balone. jednina mno`ina Ja sam pevao (pevala). Dopuni tabelu poput gorwe. Prva re~enica je data.
 8. 8. 8 Glagoli – BUDU]E vreme5. BUDU]E VREME(FUTUR) se koristi kad se govori o ne~emu {to }e se desiti u BUDU]NOSTI. jednina mno`ina JA }u dr`ati balone. MI }emo dr`ati balone. TI }e{ dr`ati balone. VI }ete dr`ati balone. ON, ONA , ONO }e dr`ati balone. ONI, ONE , ONA }e dr`ati balone. jednina mno`ina Vi }ete pevati. Dopuni tabelu poput gorwe. Jedna re~enica je data.
 9. 9. 9 Glagolska vremena6. SAD (SADA[WE VREME) PRO[LOST (PRO[LO VREME) BUDU]NOST (BUDU]E VREME) Pti~ica peva u gnezdu. Pre nego {to se izlegla, bila je u jajetu. Kad bude porasla, izle}i }e jaja i ima}e svoje pti}e. Sve glagole u sada{wem vremenu podvuci crvenom bojim, glagole u pro{lom vremenu plavom, a glagole u budu}em vremenu zelenom bojom. Pretvori ove re~enice u pro{lo, budu}e ili sada{we vreme. pro{lo vreme sada{we vreme budu}e vreme Ti ve~era{. On je plivao. One }e pri~ati.
 10. 10. 10 Porodica7. Ovo je Oqina porodica. Oqa mama tata baka (mamina mama) baka (tatina mama) deda (mamin tata) deda (tatin tata) brat sestra Dopuni re~enice ta~nim izrazima: pradeda, ~ukunbaba, unuk, praunuk, ~ukununuk. Bakina mama je tebi prababa, a bakin tata je tebi . Prababin tata je tebi ~ukundeda, a prababina mama je tebi . Ti si dedi , pradedi , a ~ukundedi .
 11. 11. 11 Rodbina8. Ovo je Oqina rodbina. tetka (tatina sestra) Kako se nazivaju ovi ro|aci na jeziku zemqe u kojoj `ivi{? te~a (tetkin mu`) stric (tatin brat) strina (stri~eva `ena) tetka (mamina sestra) te~a (tetkin mu`) ujak (mamin brat) ujna (ujakova `ena) tatina strana mamina strana U srpskom jeziku su deca ovih ro|aka tebi bra}a i sestre. Na primer: ujakov sin je tebi brat od ujaka; tetkina }erka je tebi sestra od tetke. [ta je tebi }erka od tvog strica? [ta je tebi sin od tvoje tetke?
 12. 12. 12 Odgonetni9. Baka Mila ima dva sina: Andriju i @eqka. Stariji sin je Andrija. Ona ima i troje unu~adi: Jelenu, Jovanu i Miodraga. Andrija ima dve }erke. Pro~itaj tekst i odgovori na pitawa. @eqko je o`ewen Brankom. Branka je Miodragova mama. Kako se zove Miodragov tata? Koliko dece ima Miodragov tata? [ta je Branka Jeleni i Jovani? a) tetka b) strina c) ujna Kako se zovu Andrijine }erke?
 13. 13. 13 Rod i broj imenica10. de~aci momci o~i Napravi jedninu od datih re~i kao {to je zapo~eto. de~ak noge olovke stolovi Ovde su date imenice mu{kog roda. Od wih napravi imenice `enskog roda kao {to je zapo~eto. slikar umetnik pesnik slikarka u~iteq nastavnik lekar mu{ki rod (TAJ) `enski rod (TA) sredwi rod (TO) Razvrstaj date imenice po rodu u odgovaraju}u kolonu. patka, dete, duh, pesma, voda, ~elo, jelen, put, koleno
 14. 14. 14 Sastavqawe re~enica11. Napravi re~enice tako da imaju smisla. Vidi primer. Milan Ana Goran Svetlana To{a Mira je u{la je prodao je bila je kupio se okupao se pro{etala po parku. auto. ko{uqu. u kadi. u autobus. na koncertu. Od datih re~i napravi re~enice. De~ak od kulu kocaka zida. bubweve ^ovek svira. pesku igra se u De~ak.
 15. 15. 15 Kako se ka`e?12. Zaokru`i ta~nu kombinaciju. dobri deca duga~ka kosa sme|a klupa bela ovca brzi zec tamno boja crveno srce stra{an no} belo bra{no Pridevi i imenice Brojevi Zaokru`i ta~an oblik. {est mi{eva {est mi{a dva slonova dva slona tri olovaka tri olovke pet sove pet sova osam bubamara osam bubamare ~etiri jelka ~etiri jelke
 16. 16. 16 Ispravi gre{ke13. Napi{i pravilno re~enice Bole me glava! On je ka{qala celu no}. Volem prirodu. Momci igru fudbal. Sutra smo i{li na izlet. Ju~e }e padati ki{a. Prona|i uqeza , tj. prona|i re~ koja ne pripada nizu. stric ujak kroja~ te~a nastavnica kuvarica igra~ica gladalica gledateqka voditeqka zubarka trenerka
 17. 17. 17 Veznici14. VEZNICI su re~i koje povezuju pojedine re~i ili re~enice. Igor iBranko su hteli da se igraju napoqu, je lepo vreme. Igor je `eleo da igra ko{arku, Branko tenis. Iza{li su napoqe, je odjednom po~ela da pada ki{a. Vratili su se odmah ku}i ~ekali da ki{a prestane. Nisu mogli da igraju po ki{i, bi pokisli. su ~ekali da se prolep{a vreme. Primer: ^etvoro qudi sedi za stolom i razgova.ra U ovim re~enicama dopi{i odgovaraju}e veznike. Iskoristi ponu|ene veznike: a, i, ali, jer, zato {to, zato. Jedan ~ovek govori, a ostali slu{aju.
 18. 18. 18 Pitawa i odgovori15. Pove`i pitawe sa mogu}im odgovorima. Obrati pa`wu: svakom pitawu odgovara dva odgovora! Izvinite, kako da do|em do Bulevara Oslobo|ewa? Da li znate koliko je sati? Kakvo je vreme? Gde se igra slede}a utakmica? Idite autobusom broj 4 do posledwe stanice. Dva i petnaest. Nemam sat. Toplo je. U Norve{koj. Zna}e se tek slede}e nedeqe gde }e biti me~. Veje sneg i klizavo je. Ne znam, nisam odavde.
 19. 19. 19 Predlozi16. PREDLOZI su re~i koje pokazuju odnos izme|u bi}a i predmeta, bi}a i bi}a ili predmeta i predmeta. Ivica i Marica su stigli ~udne ku}e. krovu ku}e je puno slatki{a. Primer: Iza medveda je mala ku}a. Ispred ku”}e su dve jelke. Pored medvedi}a leti p~ela. U ovim re~enicama dopi{i odgovaraju}e predloge. Iskoristi ponu|ene predloge: do, sa , oko, na , u. ku}e je zelena trava. Ivica i Marica jedu slatki{e ku}e. ku}i `ivi ve{tica.
 20. 20. 20 Razgovori17. Gde ili sa kim se odvijaju ovi razgovori? Pove`i pitawa sa odgovaraju}im mestom ili osobom. Da li mo`ete da mi popravite cipele? Stao mi je sat. Da li mo`ete da ga popravite? Molim Vas, jednu kartu za autobus u 9.45. Mo`ete li da mi skratite pantalone? Da li je avion iz Amsterdama ve} sleteo? Na koji peron sti`e voz iz Subotice? Mo`ete li da zamenite auspuh na mom autu? kroja~ obu}ar autobuska stanica aerodrom `elezni~ka stanica ~asovni~ar automehani~ar
 21. 21. 21 Prilozi18. PRILOZI su re~i koje stoje uz glagole. Oni pokazuju kada, gde, za{to i kako se vr{i radwa. Nedavno je stigla jesen. Vetar duva jako. Oblaci su se spustili nisko. Li{}e brzo opada. Primer: Ju~e je Rade dugo {etao sa roditeqima i sestrom po parku. U ovim re~enicama podvuci sve priloge, kao na primeru. U prole}e p~ele opra{uju cve}e. One lete oko cvetova koji divno miri{u.
 22. 22. 22 Pozdravi19. Sa leve strane su dati pozdravi na srpskom jeziku. Na linijama sa desne strane napi{i te pozdrave na jeziku zemqe u kojoj `ivi{. Zdravo! Dobro jutro! Dobar dan! Dobro ve~e! Laku no}! Do vi|ewa! Obi~aji se razlikuju od dr`ave do dr`ave. Na primer, u Srbiji se ka`e ,,Dobro jutro!’’ do oko 9 ujutro, a posle toga se ka`e ,,Dobar dan!’’. U nekim zemqama se ka`e ,,Dobro jutro!’’ ~ak do podne.A kako je to u zemqi u kojoj ti `ivi{? Da li }e{ se starijim i nepoznatim qudim javiti sa ,,Zdravo!’’ ? Da li }e{ se svojim drugarima kad odlazi{ javiti sa ,,Zdravo!’’ kao i kad ih tek vidi{?
 23. 23. 23 Situacije20. Dati su primeri nekoliko situacija. Izaberi od datih re~i pravu da bi re~enice imale smisla. [ta misli{ gde se te situacije de{avaju: u frizerskom salonu, restoranu ili hotelu? Napi{i u naslovu. Gost: ~a{u / {oqu Molim Vas, kafe i kisele vode. ~a{u / {oqu Konobar: Evo, . hvala / izvolite U Gost: soba / sala Treba mi jednokrevetna . zauzetu / slobodnu Recepcioner: Imamo jo{ jednu . U Da, . Mu{terija: o{i{ate / okupate Mo`ete li da me na kratko? nikako / svakako Frizer: U
 24. 24. 24 Kod lekara21. U ovim re~enicama nedostaju neke re~i. Ispod svake linije ponu|ene su po dve re~i. Dopi{i ta~nu re~ na liniju. Ona ~eka svog unuka, koji je pregledu lekara. Medicinska daje `eni recept lekove. u/na na/za u/kod `ena/ sestra @ena sa kosom ~eka ~ekaonici. belom/ sedom Wenom unuku lekarka sa kosom previja nogu. `utom/plavom sa/za
 25. 25. 25 Upravni govor22. Kad ho}e{ da navede{ ne~ije re~i to pi{e{ uvek pod znacima navoda (navodnicima ) kao ,, tekst’’. I to mo`e{ da uradi{ na tri na~ina: Sa{a je rekao: ,,Izvoli!’’”” ’’ ili ,,Izvoli!’’”” ’’, rekao je Sa{a. ili ,,Izvoli!’’”” ’’, rekao je Sa{a, ,,ovo je za tebe.’’ U datim primerima zaokru`i ta~an oblik upravnog govora. To se zove UPRAVNI GOVOR. @ena je pitala: ,,Za koga su ovi pokloni?’’”” ’’ ,,Ovo su pokloni za moje unuke’’”” ’’, rekla je druga `ena. Ovo su pokloni za moje unuke’’”” , rekla je druga `ena. ,,Ovo su pokloni za moje unuke’’”” ’’, rekla je druga `ena, ,,nadam se da }e im se dopasti’’”” ’’. Primeti: Navodnici u srpskom jeziku po~iwu prvo dole, a zavr{avaju se gore (ovako: ,, tekst’’).
 26. 26. 26 Dnevnik23. Dnevnik je kwiga u koju neki qudi upisuju {ta im se desilo svaki dan. Dragi dnevni~e, Napi{i ti ne{to zanimqivo {to si do`iveo/do`ivela ju~e, pro{le nedeqe ili pro{log raspusta. Tvoj/tvoja Da li i ti vodi{ dnevnik? Probaj ako ti je to zanimqivo.
 27. 27. 27 Spomenar24. Spomenar je kwiga u koju napi{e{ drugu ili drugarici ne{to o sebi za uspomenu. Ovo je jedna stranica iz spomenara. Zamisli da popuwava{ ovaj spomenar za najboqeg druga ili drugaricu. Odgovori na pitawa pisanim slovima. Zovem se Stanujem u Horoskopski znak Ne volim Omiqeni peva~/ peva~ica/ grupa mi je Volim Kad porastem voleo/volela bih da budem

×