O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN

  1. 1. OBJEKTIVAT : •TE DIME ME SHUM PER ANTARSIMIN E SHQIPERIS NE KONVENTE. •TE NDERGJEGJESOHEMI PER TI LEN PASARDHESVE NJE VEND TE MIR PET TE JETUAR. •TE IDENTIFIKOJME DETYRIMET QE DALIN NGA LEGJISLACIONET SHQIPTARE MBI KETE TEME Shqiperia vend anetar i konventes dhe ndergjegjesimi i qytetareve
  2. 2. SHQIPËRIA KA RATIFIKUAR KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE PROTOKOLLIN E KYOTOS PËR REDUKTIMIN E GAZRAVE ME EFEKT SERRË NË ATMOSFERË. SASIA E EMETIMIT TË KËTYRE GAZRAVE SI PASOJË E AKTIVITETIT EKONOMIK NGA NJË NJË VEND I VOGËL DHE NË ZHVILLIM SI SHQIPËRIA, ËSHTË E PAKËT, RRETH 7,6 MILION TON NË VIT OSE 2,4 TON PËR FRYMË, SHIFRA KËTO RRETH PESË HERË MË TË ULTA NGA ATO TË VENDEVE TË ZHVILLUARA. Roli i Shqipërisë në mbrojtje të klimës
  3. 3. NGA ANA TJETËR RRETH 95 PËRQIND E ENERGJISË ELEKTRIKE NË SHQIPËRI PRODHOHET NGA BURIMET HIDRIKE GJË, QË NUK SJELL NDOTJEN E ATMOSFERËS. KJO SITUATË I JEP MUNDËSI SHQIPËRISË TË BLEJË KUOTAT TË REDUKTIMIT TË GAZIT KARBONIK , NGA VENDET E ZHVILLUARA , KUOTA TË CAKTUARA SI DETYRIME QË RRJEDHIN NGA PJESËMARRJA E TYRE NË PROTOKOLLIN E KYOTOS. NË KËMBIM TË BLERJES SË KËTYRE KUOTAVE SHQIPËRIA MERR FINACIME PROJEKTESH TË ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM , QË MBROJNË MJEDISIN.
  4. 4. P J E S Ë M A R R J A N Ë T R E G U N E K A R B O N I T B Ë N Q Ë S H Q I P Ë R I A T Ë K E T Ë R O L A K T I V N Ë P Ë R P J E K J E T G L O B A L E P Ë R R E D U K T I M I N E R G A Z I T K A R B O N I K N Ë A T M O S F E R Ë , N Ë Ç A T I N Ë E P Ë R B A S H K Ë T P Ë R G J I T H Ë B O T Ë N . L I D H U R M E P O Z I C I O N I M I N E S A J N Ë K O N F E R E N C Ë N N D Ë R K O M B Ë T A R E T Ë K O P E N H A G Ë S S A I M I R H O X H A T H O T Ë : " P O Z I C I O N I I S H Q I P Ë R I S Ë Ë S H T Ë Q Ë A J O D O T Ë M A R R Ë T Ë G J I T H A P Ë R G J E G J Ë S I T Ë S I N J Ë V E N D Q Ë A S P I R O N T Ë B Ë H E T A N Ë T A R I B E . K J O D O T Ë T H O T Ë S E D O T Ë N X I T E N I N V E S T I M E T E P A S T R A , P R O J E K T E T Q Ë N U K E M E T O J N Ë D I O K S I D K A R B O N I D H E D O T Ë V A Z H D O J Ë A P L I K I M I P Ë R P R O J E K T E K U V E N D E T E T J E R A M U N D T Ë I N V E S T O J N Ë N Ë S H Q I P Ë R I , P Ë R L L O G A R I T Ë K U O T A V E T Ë T Y R E T Ë R E D U K T I M I T . " Shqipëria ka rol aktiv në përpjekjet globale
  5. 5. L Ë V I Z J A , K U B Ë J N Ë P J E S Ë 3 6 S H O Q A T A J O Q E V E R I T A R E A M B I E N T A L I S T E , M E N D O N S E P O L I T I K A T E Z H V I L L I M I T E K O N O M I K T Ë S H Q I P Ë R I S Ë N U K M B R O J N Ë A T M O S F E R Ë N . P Ë R K U N D R A Z I E N D O T I N A T Ë M E G A Z K A R B O N I K . S I S H E M B U L L S J E L L N D Ë R T I M I N V I T E T E F U N D I T T Ë 6 F A B R I K A V E T Ë C I M E N T O S . S I P A S K E S A J V E T Ë M N D Ë R G J E G J Ë S I M I I S H O Q Ë R I S Ë P Ë R R R R E Z I K U N Q Ë S J E L L I N P O L I T I K A T Ë T I L L A Z H V I L L I M I D H E N J Ë Q Ë N D R I M A K T I V Q Y T E T A R D O T Ë M U N D T Ë N D I K O N T E Q Ë A N G A Z H I M E T M O S T Ë M B E T E N N Ë L E T Ë R D H E Q Ë P O L I T I K A T E Z H V I L I M I T T Ë J E N Ë T Ë Q Ë N D R U E S H M E D H E M I Q Ë S O R E M E M J E D I S I N . Politikat e zhvillimit ekonomik nuk mbrojnë atmosferën
  6. 6. ME 16 SHKURT 2005 HYN NË FUQI PROTOKOLLI I KIOTOS. AI U PARACAKTON VENDEVE INDUSTRIALE QËLLIME TË KUANTIFIKUARA DHE TË DETYRUESHME PËR REDUKTIMIN E EMISIONIT (LIRIMIT) TË GAZËRAVE ATMOSFERIKË . KY PËRBËN NJË HAP TË MADH NË LUFTËN KUNDËR NDRYSHIMEVE KLIMATIKE QË E DETYRON AKOMA MË SHUMË ZVICRËN PËR T'I REDUKTUAR GAZËRAT KLIMATIKE, THA MORITZ LEUENBERGER, SHEF I UVEK. NË TË ARDHMEN, VENDET E INDUSTRIALIZUARA , NDËR TO EDHE ZVICRA, DO TË JENË TË DETYRUARA QË NËN KËRCËNIMIN E SANKSIONEVE T'A REDUKTOJNË EMISIONIN E GAZËRAVE ATMOSFERIKË (EFEKTIN E SERRËS). Protokolli I kiotos
  7. 7. H Y R J A N Ë F U Q I E P R O T O K O L L I T D O T A P Ë R F O R C O J Ë P O L I T I K Ë N Z V I C E R A N E T Ë R E D U K T I M I T T Ë E F E K T I T T Ë S E R R Ë S . K J O N A P Ë R K U J T O N G J I T H A S H T U D E T Y R I M I N T O N Ë P Ë R Z B A T I M I N E L I G J I T C O 2 . K Y A K T I R Ë N D Ë S I S H Ë M P O L I T I K D Ë S H M O N S E B A S H K Ë S I A N D Ë R K O M B Ë T A R E Ë S H T Ë E Z O N J A T Ë R E A G O J Ë N Ë N D R Y S H I M E T K L I M A T I K E , N D O N Ë S E K Y P Ë R B Ë N V E T Ë M H A P I N E P A R Ë - J A N Ë T Ë N E V O J S H M E D H E P Ë R P J E K J E T Ë T J E R A . E K S P E R T Ë T V L E R Ë S O J N Ë S E R E Z U L T A T E T E P R I T S H M E - Z V O G Ë L I M I P Ë R 5 % I E M I T I M I T T Ë G A Z Ë R A V E A T M O S F E R I K Ë ( E F E K T I T T Ë S E R R Ë S ) G J E R M Ë 2 0 1 2 N Ë R A P O R T M E V I T I N 1 9 9 0 N U K M J A F T O N P Ë R T Ë P E N G U A R R R E Z I K U N E N D R Y S H I M E V E K L I M A T I K E P Ë R N J E R Ë Z I T D H E P Ë R E K O S I S T E M E T G J E R N Ë F U N D T Ë S H E K U L L I T 2 1 .
  8. 8. K E M I A R R I T U R N E P E R F U N D I M S E : S H Q I P E R I A K A N J E R O L T E R E N D E S I S H E M P E R S A I P E R K E T N G R O H J E S G L O B A L E , A J O T A S H M E E S H T E P J E S E E K O N V E N T E S S E K O M B E V E T E B A S H K U A R A P E R T E H Y R E N E N D I M T E K E T I J F E N O M E N I S H Q E T E S U E S . M E S U A M G J I T H A S H T U S E S H Q I P E R I A E S H T N J E V E N D I C I L I N U K S H P E R D O R O N B U R I M E T N A T Y R O R E . Perfundimet

×