Geluidsisolatie versie 1 nvm som (1)

Quietroom Label
Quietroom LabelDirector Knowledge center sound insulation em Quietroom Label
Geluidsisolatie
1B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Voorstellingsronde
• Naam
• Bij wie ben jij werkzaam
• Werkzaamheden
• Hoe lang ben je werkzaam in
deze branche
2B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Programma
– 08.30 – 10.00 cursus
– 10.00 – 10.15 pauze
– 10.15 – 12.00 cursus
– 12.00 – 12.45 lunch
– 12.45 – 14.15 cursus
– 14.15 – 14.30 pauze
– 14.30 – 15.45 cursus
– 15.45 – 16.00 dagevaluatie / sluiting
3B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Inleiding: Case
Makelaar met algemene geluidkennis.
•Wat kan ik van mijn Makelaar
verwachten inzake geluid?
• Functie en doel?
4B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Probleemherkenning en probleem-
oplossing:
Lucht en contactgeluid?
Hoe herken ik geluidsproblemen?
Verborgen gebreken –Bouwfouten
Voor ieder probleem een oplossing?
5B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Case : Groningen
• Hoe zou je dit
probleem oplossen?
6B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Akoestiek / geluid
• Onze samenleving wordt steeds rumoeriger, en
het is alom bekend dat bescherming tegen
geluidshinder ons helpt om ons mentale en
fysieke welbevinden te verbeteren.
• Het is een aangetoond feit dat geluidshinder er
niet alleen voor zorgt dat we ons zelf minder
goed kunnen ontspannen, maar dat het tevens
stressverschijnselen kan veroorzaken en
daardoor een serieuze bedreiging is van onze
gezondheid.
7B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Geluidshinder kan verschillende oorzaken hebben
zoals verkeerslawaai, geluidsoverlast van de
buren (schreeuwen, lopen of muziek),
vliegverkeerslawaai enz.
• Om ervoor te zorgen dat we in onze eigen
woonomgeving een basis 'bescherming' hebben
tegen deze verschillende soorten van potentiële
geluidshinder, zijn er wetten en regels opgesteld.
8B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Deze wetten en regels hebben betrekking op
zowel de geluidsproductie (aanpakken van de
bron) en de overdracht (hoe komt het geluid van
de bron naar de gehinderde), en zelfs in
sommige situaties aan de ontvanger (denk aan
gehoorbescherming).
• Bij gebouwen gaat het vaak om beperking van
geluidsoverdracht. Oftewel het realiseren van
voldoende geluidsisolatie. In combinatie met het
absorberen van het geluid in de ruimte door
toepassing van geluidsabsorberende producten.
9B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Wat is geluid?
• Geluid is energie die in de vorm van trillingen
door een bron wordt voortgebracht.
• En die zich als geluidgolven in een medium, zoals
lucht, verplaatst en die door een waarnemer,
zoals het oor, wordt opgevangen.
• Het menselijk oor is het meest gevoelig voor
tonen tussen 200 en 5000 Hz.
10B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De gevoeligheid voor geluiden is niet voor
iedereen even groot.
• Bovendien neemt de gevoeligheid voor hoge
tonen af bij het ouder worden.
11B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Frequentie
• Geluid bestaat uit verschillende frequenties
(toonhoogtes).
• De frequentie is het aantal trillingen per seconde.
• Frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).
• Een lage toon heeft een lage frequentie en
een hoge toon een hoge frequentie.
• Frequenties kunnen worden gebundeld tot
bijvoorbeeld octaafbanden en tertsbanden.
12B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Geluiddruk en geluiddrukniveau
• De sterkte van het geluid is hetzelfde als de
geluiddruk.
• Deze geluidsterkte is het (kleine) verschil tussen
de luchtdruk en de geluiddruk.
• De luchtdruk is 1.10-5 Pa. Het menselijk oor
reageert al bij een verschil van 2.10-5 Pa
(gehoordrempel).
13B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Er is een maat ingevoerd waarbij de
gehoordrempel (2.10-5 Pa ) het nulpunt is.
• Deze maat, uitgedrukt in decibel (dB), heet het
geluiddrukniveau.
• Een geluiddrukniveau van 0 dB is de
gehoorgrens, 140 dB is de pijngrens ( figuur 1 )
14B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
15B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Voortplanting van een geluidgolf in de lucht.
16B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Ons gehoor is niet voor elke frequentie even
gevoelig.
• Daarom worden lage tonen bij een zelfde sterkte
als minder luid ervaren dan hoge tonen.
17B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Om dit verschijnsel te corrigeren, wordt het
geluiddruk niveau per octaaf- of tertsband
gecorrigeerd.
• Nadat deze correctie is uitgevoerd, spreken we
van een geluiddruk niveau in dB(A) in plaats van
in dB.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
18
Geluid bestaat uit verschillen in luchtdruk die elkaar volgens een
patroon opvolgen. 19B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Rekenen met dB’s
De complexiteit van rekenen met geluid wordt
veroorzaakt door de logaritmische rekenregels.
Omdat het geluiddruk niveau uitgedrukt wordt in dB
(Logaritmische eenheid), kunnen de geluiddruk
niveaus van meerdere bronnen niet zonder meer
worden opgeteld.
Twee bronnen van 60 dB geven
een totaal niveau van 63 dB.
20B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
21
Een verdubbeling van het aantal bronnen heeft dus
een stijging van 3 dB tot gevolg.
Om het niveau 10 dB te laten stijgen, dienen tien
bronnen met een geluiddruk niveau van 60 dB
aanwezig te zijn.
Over het algemeen zal een verhoging van 10 dB
worden ervaren als een verdubbeling van het
geluidniveau.
22B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Geluidsniveaus in de praktijk.
23B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Twee gelijke geluiddrukniveau’s bij elkaar opgeteld
leidt doorgaans slechts tot een verhoging van 6
decibel.
Dus 40 dB + 40 dB=46 dB.
• Als twee geluiddrukniveau’s 20 decibel verschillen,
dan heeft de laagste waarde vrijwel geen invloed
meer.
Dus 60 dB + 70 dB ≈ 70 dB.
24B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Voor het menselijk oor lijkt een geluid pas
tweemaal zo hard als het 10 dB sterker is.
• Een geluiddrukniveau van 60 dB klinkt dus twee
keer zo hard als een geluiddrukniveau van 50 dB.
• Verschillen van 1 dB zijn niet waarneembaar,
maar verschillen van 2 tot 3 dB zijn duidelijk
hoorbaar.
25B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Geluid met frequenties van 20 Hz tot ongeveer
20.000 Hz is voor mensen waarneembaar.
• Mensen ervaren echter geluiden van verschillende
toonhoogten maar met dezelfde geluidssterkte,
niet als even luid.
26B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Luchtgeluid of contactgeluid
Geluid kan worden veroorzaakt
door verschillende bronnen.
Indien een bron eerst de lucht
in trilling brengt en vervolgens
bijvoorbeeld door een
constructie de andere ruimte
bereikt, wordt gesproken over
luchtgeluid.
Voorbeelden hiervan zijn onder
andere stemgeluid, televisie-
geluid en geluid van muziek-
instrumenten.
27B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Luchtgeluid of contactgeluid
Indien een bron direct contact
maakt met een constructie en
vervolgens de andere ruimte
bereikt, heet het contactgeluid.
Voorbeelden hiervan zijn onder
andere loopgeluid van schoenen
op de vloer en het schuiven van
meubilair over de vloer.
28B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
29B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
30B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
31B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Normen en wetgeving
Op het gebied van geluid is een aantal normen
beschikbaar die omschrijven hoe een meting
uitgevoerd dient te worden en hoe een ééngetals-
aanduiding dient te worden berekend.
32B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Nieuwe Bouwbesluit
• Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie
van het Bouwbesluit 2003. Naar alle verwachting zal
deze versie in 2011 van kracht worden.
• In Nederland (en nergens anders!) zijn we al jaren
gewend aan de grootheden Ilu;k en Ico waarin alle
eisen worden uitgedrukt met betrekking tot
geluidsisolatie in de woningbouw.
• Hier komt verandering in met invoering van het
nieuwe Bouwbesluit doordat er meer uniformiteit
komt op dit gebied op Europees niveau (o.a. vanwege
CE-markering van producten).
33B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Kortgezegd betekent dit het
volgende:
• Bouwbesluit 2003 Nieuw Bouwbesluit (2011?)
Luchtgeluidsisolatie Ilu;k
(karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid)
• DnT,A,k
(A-gewogen genormeerd karakteristiek
luchtgeluidniveauverschil)
• Contactgeluidsisolatie Ico
(karakteristieke isolatie-index voor contactgeluid)
• LnT,A
(A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau)
34B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Let op! Het Bouwbesluit 2003 (dat nog van
kracht is) wijst nog geen norm aan waarin de
grootheden DnT,A;k en LnT,A zijn opgenomen.
• De grootheden Ilu;k en Ico blijven dan ook
voorlopig nog van kracht.
• Conform bijlage B van NEN 5077:2006 kunnen
de oude grootheden als volgt vergeleken worden
met de nieuwe:
• Ilu;k = DnT,A,k - 52 dB
• Ico = 59 - LnT,A dB
35B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• NB. Als ervan uitgegaan wordt dat alleen de
scheidingsconstructie de prestatie van de
geluidwering bepaalt, kan ter indicatie de
volgende vuistregel gebruikt worden bij de
toepasbaarheid van een constructie/product:
• Ilu ≈ Rw - 52 dB
36B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Het Bouwbesluit stelt een
minimum eis aan de geluidwering
• Geluidwering van de uitwendige
scheidingsconstructie van- 20 dB(A)
• De wet geluidshinder zegt:
• Geluidwering van de gevel van nieuw te bouwen
woningen ten hoogste -35 dB(A)
• Geluidswering tussen verblijfruimtes van -20
dB(A)
• Het karakteristieke geluidniveau van installaties,
in naastgelegen woningen, mag ten hoogste 30
dB(A) bedragen
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
37
Van Naar Prestatie-eis
(dB)
Ilu;K besloten ruimt
e
verblijfsgebied
(VG)
≥ 0
Ico besloten
ruimte
verblijfsgebied
(VG)
≥ +5
Ilu;K besloten
ruimte
besloten
ruimte (geen
VG)
≥ -5
Ico besloten
ruimte
besloten
ruimte (geen
VG)
≥ 0
comfortnivea
u
Ilu;K besloten
ruimte
verblijfsgebied
(VG)
≥ +5
Ico besloten
ruimte
verblijfsgebied
(VG)
≥ +10
38B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Wetten en regels
• Voor de gebouwde omgeving zijn in Nederland in
het Bouwbesluit (afdeling 3.1 t/m 3.5) eisen
gesteld aan de volgende geluidsaspecten voor
zowel woon- als utilitaire gebouwfuncties:
• Luchtgeluidsisolatie
• Contactgeluidsisolatie
• Installatiegeluid
• Geluidsabsorptie (beperking van galm)
39B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De belangrijkste normen waarnaar het
Bouwbesluit verwijst als het gaat om geluid zijn:
• NEN 5077: Geluidwering in gebouwen:
bepalingsmethoden
• NEN 5078: Geluidwering in gebouwen:
rekenmethode voor de bepaling van de
geluidabsorptie in ruimten
• NEN 5079: Geluidwering in gebouwen:
ééngetalsaanduidingen
• NEN 1070: Geluidwering in gebouwen:
specificatie en beoordeling van de kwaliteit
40B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De NEN 5077, 5078 en 5079 hebben met name
betrekking op het vaststellen van de prestatie in
de praktijk zodat getoetst kan worden aan de
gestelde Bouwbesluiteisen.
41B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De NEN 1070 gaat over classificering van de
kwaliteit van de geluidwering in gebouwen.
• Deze norm kent 5 geluidsklassen welke
aangeduid worden met een cijfer (1 t/m 5).
• De middelste klasse (k=3) sluit aan op de
Bouwbesluit eisen.
• Het gaat hier echter om de absoluut minimale
geluidseisen waaraan een woning moet voldoen.
42B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Van product naar uiteindelijke
prestatie
• De eisen die aan geluidwering gesteld worden
zijn eisen tussen ruimten onderling of tussen
buiten en binnen.
• Om aan deze eisen te kunnen voldoen met het
samenspel van alle constructieonderdelen die een
ruimte vormen moeten deze onderdelen
(wanden, vloer, plafond etc) samen een bepaalde
prestatie leveren.
43B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Hiervoor geldt: 'de ketting is zo sterk als de
zwakste schakel', oftewel de uiteindelijke
geluidwering wordt bepaald door het zwakste
deel in de constructie.
• Om nu bouwdelen/producten met elkaar te
kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt
van de grootheid Rw (C;Ctr) bepaald volgens ISO
717. De C en Ctr hierin verwijzen naar een
correctiefactor voor respectievelijk 'burengeluid'
en 'verkeerslawaai'.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
44
45B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Plaatsing geluidbron luchtgeluid metingen
46B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Contactgeluidsmeetapparatuur.
47
5 stalen hamers die achtereen volgens vanaf een hoogte van 4 cm boven het
oppervlak worden losgelaten in een ritme van 10 slagen per seconde
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• In het Bouwbesluit staan de prestatiegrootheden
en de waarden waaraan verschillende constructies
tenminste moeten voldoen.
• Aangezien de eisen afhankelijk zijn van onder
andere de gebruiksfunctie en de situering van de
ruimten, verwijzen wij voor de exacte bepaling
naar de tekst in het Bouwbesluit.
• Het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan
gebouwen met een woon-, bijeenkomst-,cel-, en
onderwijsfunctie.
48B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Het Bouwbesluit stelt eisen aan:
• Bescherming tegen geluid van buiten (afdeling
3.1)
• Een gebouwschil biedt een verblijfsgebied
bescherming tegen verkeerslawaai, vliegtuig-
lawaai en andere geluidbronnen van buiten.
• Deze prestatie, de karakteristieke geluidwering,
wordt bepaald volgens de NEN 5077.
• De eis is onder andere afhankelijk van de geluid-
belasting op de gevel.
49B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Bescherming tegen geluid van installaties
(afdeling 3.2)
• Verschillende installaties in een gebouw, zoals
een toilet, een warmwatertoestel en een lift
produceren ongewenst geluid.
• In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het,
volgens NEN 5077 bepaalde, karakteristieke
geluidniveau van installaties.
50B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Geluidwering tussen verblijfsruimten van
dezelfde gebruiksfunctie (afdeling 3.3)
• Om bescherming te bieden tegen lucht- en
contactgeluid binnen een gebouw worden eisen
gesteld aan de betreffende karakteristieke
isolatie-index, die bepaald wordt volgens NEN
5077.
51B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Beperking van galm (afdeling 3.5)
• De beperking van galm wordt gesteld om de
geluidhinder in een verblijfsruimte van een
woning tegen te gaan.
• Daartoe is een eis gesteld aan de totale
geluidabsorptie in een gemeenschappelijke
verkeersruimte.
• De hoeveelheid geluidabsorptie wordt bepaald
volgens NEN 5078.
52B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Geluidwering tussen ruimten van verschillende
gebruiksfuncties (afdeling 3.6)
• Deze afdeling geeft de eisen aan voor de lucht-
en contactgeluidisolatie tussen woningen
onderling. De eisen worden bepaald volgens de
NEN 5077.
53B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Materialen:
a. Kan ik geluidisoleren ook zonder geluids-
isolatiemateriaal aan te brengen?
b. Welke materialen zijn er op de markt?
b. Welke materialen in welke toepassing?
54B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Kwaliteitsklassen
•Geluid wordt door iedereen altijd en overal
waargenomen.
•Geluidtrillingen in lucht zijn in staat zware
bouwmuren in trilling te brengen.
•Een trillend voorwerp veroorzaakt vaak een
hoorbaar geluid.
•Trillingen met frequenties tussen 100 en 2.500 Hz
zijn meestal niet voelbaar.
55B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
•Deze trillingen kunnen echter wel hoorbaar
hinderlijk geluid opleveren.
•De eisen in het Bouwbesluit zijn hier dan ook
vooral op gericht.
•Hinder van trillingen en geluid is sterk persoons-
afhankelijk.
56B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Hierdoor is het erg moeilijk om criteria vast te
stellen voor hinder van geluid.
De wettelijke criteria kunnen niet voor iedereen
hinder voorkomen en daarom wordt vaak een
percentage van 20% van de bevolking gehinderden
geaccepteerd.
57B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Er zit ook verschil in de aard van het geluid.
Een constant geluid is vaak minder hinderlijk dan
een wisselend geluid.
En ’s nachts wordt hetzelfde geluid als hinderlijker
ervaren dan overdag.
58B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De NEN 1070 classificeert de eisen aan
geluidwering in gebouwen.
• Hierin worden de verschillende akoestische eisen
uitgedrukt in kwaliteitsklassen (zie tabel 1).
59B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
60
61B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De kwaliteitscijfers III-IV-V komen ongeveer
overeen met de verschillende eisen uit het
Bouwbesluit:
• K3 minimum niveau Bouwbesluit
K4 ontheffingsniveau
K5 niveau bestaande bouw
62B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Kwaliteitsniveau K3 is dit waarop het Bouwbesluit
is gebaseerd (Ilu;k= 0 dB en Ico=+5 dB) en
geldt dus als het minimum te behalen niveau.
• Kwaliteitsniveau K2 ('Comfort' met Ilu;k=+5 dB
en Ico +1- dB) komt overeen met de variabele
maatregel (S407) uit het Nationaal Pakket
Duurzaam bouwen. Privaatrechtelijk (via het
bestek) kan de NEN 1070 aangestuurd worden.
63B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
64B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
65B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
66B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
67B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
NEN 5077 introduceert nieuwe termen
voor geluidisolatie
De eisen aan geluidwering tussen ruimten worden
volgens Bouwbesluit 2003 gemeten en uitgedrukt
volgens NEN 5077:2006+C1:2008.
Deze norm is recentelijk vernieuwd en bevat een aantal
wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Het belangrijkste verschil is dat verschillende
vertrouwde termen en de bijbehorende ééngetals-
waarden plaats maken voor andere termen en getallen.
Dat geeft wel een ander ‘beeld’, maar de achterliggende
methode van meting en berekening verandert eigenlijk
nauwelijks.
68B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aanleiding om NEN 5077 te wijzigen is de Europese
Richtlijn Bouwproducten.
Elk bouwproduct moet sinds 1 juli 2004 zijn
voorzien van een CE-markering die aangeeft dat
het bouwproduct is getest volgens uniforme
Europese voorschriften en dat de daarbij
gehanteerde grootheden in geheel Europa dezelfde
zijn.
Ook de akoestische prestaties van een product
horen daarbij; voor beproeving daarvan bestaan
Europese normen.
69B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
NEN 5077 is nu in overeenstemming gebracht met
deze normen.
De belangrijkste wijzigingen zijn dat de
meetmethode in sommige gevallen enigszins is
aangepast en dat de ééngetalsaanduidingen
nu worden bepaald volgens Europese regels.
70B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Luchtgeluid isolatie
• In de nieuwe NEN 5077 wordt de vertrouwde term
voor luchtgeluid Ilu:k (karakteristieke isolatie-index
voor luchtgeluid) vervangen door:
• DnT,A,k (A-gewogen genormeerd karakteristiek
luchtgeluidniveauverschil)
in dB.
• De nieuwe term geeft min of meer het verschil aan
tussen het geluidniveau in de zendruimte en het
geluidniveau in de ontvangruimte.
• Hoe hoger de waarde, des te beter de geluidisolatie.
71B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• LET OP
• Voor de luchtgeluidisolatie geldt voor zowel Ilu;k
als voor DnT,A,k:
• hoe hoger de waarde, des de beter de
luchtgeluidisolatie
72B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Deze nieuwe term is net als de vertrouwde
‘karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid’
ook een ééngetals aanduiding.
• Dat wil zeggen dat de geluidisolatie voor
verschillende toonhoogten (spectrum,
octaafbanden) volgens een genormeerde
frequentieweging zijn omgerekend tot één getal.
73B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Karakteristiek: de gemeten geluidisolatie wordt
gecorrigeerd voor
• de invloed van de vertrekafmetingen.
• Dit wordt geëist door het Bouwbesluit vanwege
de vrije indeelbaarheid.
• De ‘oude’ karakteristieke isolatie-index voor
luchtgeluid is eenvoudig uit de ‘nieuwe’ te
berekenen met de formule: Ilu;k ≈ DnT,A,k – 52.
74B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Een Ilu;k (bijvoorbeeld uit oude metingen,
rapporten e.d.) mag niet zonder meer met
bovenstaande formule worden omgerekend naar
de DnT,A,k.
• Het aangegeven verband geldt namelijk
gemiddeld; in specifieke gevallen kunnen de
verschillen groter of kleiner zijn.
• De eisenniveaus zijn wel op deze gemiddelde
formule gebaseerd.
75B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
76B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Contactgeluidisolatie
• In de nieuwe NEN 5077 wordt de vertrouwde
term voor contactgeluid Ico (isolatie-index voor
contactgeluid) vervangen door:
• LnT,A (A-gewogen genormeerd
contactgeluidniveau) in dB.
77B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De nieuwe grootheid is direct gerelateerd aan het
geluidniveau dat naar de ontvangruimte
doordringt.
• Dit houdt in dat hoe lager de LnT,A-waarde, des
te minder geluid er in de ontvangruimte
doordringt.
• Ofwel: hoe lager de waarde, des te beter de
constructie isoleert
78B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• LET OP
• Als de contactgeluidisolatie wordt uitgedrukt in
Ico geldt:
• hoe hoger de waarde, des te beter de isolatie.
Voor LnT,A geldt:
• hoe lager de waarde, des te beter de isolatie.
79B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De nieuwe term LnT,A is net als de vertrouwde
‘isolatie-index voor contactgeluid (Ico)’ ook een
ééngetalsaanduiding.
• Dat wil zeggen dat de geluidisolatie voor
verschillende toonhoogten (spectrum, octaaf-
banden) volgens een genormeerde frequentie-
beweging zijn omgerekend tot één getal.
80B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• A-gewogen:
• het geluid is hierbij gecorrigeerd voor de
gevoeligheid van het menselijk oor volgens de
zogenaamde A-weging.
81B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Genormeerd:
• Het gemeten geluidniveau is onafhankelijk
gemaakt van de inrichting van de ontvangruimte.
• Hierdoor kan dus zowel in bewoonde woningen als
in woningen voor oplevering worden gemeten.
• Het gemeten niveauverschil wordt omgerekend
naar een gemiddelde inrichting (een nagalmtijd
van 0,5 s).
82B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De ‘oude’ isolatie-index voor contactgeluid is
eenvoudig uit de ‘nieuwe’ te berekenen met de
formule: Ico ≈ 59 – LnT,A.
• Een Ico (bijvoorbeeld uit oude metingen,
rapporten e.d.) mag niet zonder meer met
bovenstaande formule worden omgerekend naar
de LnT,A.
• Het aangegeven verband geldt namelijk
gemiddeld; in specifieke gevallen kunnen de
verschillen groter of kleiner zijn.
• De eisenniveaus zijn wel op deze ‘gemiddelde’
formule gebaseerd.
83B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
84B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Massa-veer-massa principe
• Superieure geluidisolatie
• Het massa-veer-massa systeem verzekert u van
topprestaties op het gebied van geluidisolatie
tussen aangrenzende ruimten door optimale
akoestische bescherming te combineren met
snelle, makkelijke en lage installatiekosten.
• Een massa-veer-massa constructie die veel
toegepast wordt is een scheidingswand bestaande
uit metalen profielen, glaswol / steenwol en
gipskartonplaten.
85B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Het gipskarton functioneert hierbij als de massa
en de luchtspouw als de veer.
• Om een goede geluidisolatie te bereiken, mag de
veer niet al te stijf zijn.
• Voor het beste akoestische resultaat dient de
luchtspouw (veer) tussen de twee gipskarton-
platen gevuld te worden met een geluid-
absorberend materiaal zoals een glaswol of
steenwol
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
86
De voordelen van lichtere constructies
• Het is algemeen bekend dat in conventionele
massieve constructies, de geluidisolatie vooral
afhangt van de massa van de constructie.
• Een hogere geluidisolatie betekent automatisch
een veel dikkere en zwaardere wand. In de
praktijk is dit niet altijd wenselijk omdat een
zwaardere en dikkere wand een sterkere (en dus
duurdere) fundering vereist, een kleinere ruimte
betekent en leidt tot een langere droogperiode en
dus bouwtijd.
87B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Als vuistregel geldt bij massieve constructies:
een verdubbeling van de massa levert een
verbetering van de geluidisolatie op van 3 dB.
• Een vuistregel bij massa-veer-massa constructies
is, dat elke extra centimeter isolatiedikte al een
verbetering oplevert van 1 dB.
88B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Een verbetering van 3 dB vereist dus niet een
verdubbeling van de wanddikte, maar ‘slechts’ de
toepassing van een 3 cm dikkere glaswol.
• Mede hierdoor scoren scheidingswanden volgens
het massa-veer-massa in principe beter dan
massieve wanden van gelijke dikte als het gaat
om geluidisolatie.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
89
Lichte constructies voldoen aan
dezelfde isolatiewaarde
met minder gewicht en dikte.
90B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Minerale wol dempt de
veer en vergroot de
geluidisolatie
91B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Massa-veer-massa systemen presteren op het
gebied van geluidisolatie vaak beter dan
massieve constructies.
• De prestaties worden nog verder verhoogd als er
gekozen wordt om de gehele spouw te vullen met
een minerale wol.
• Waarom? Omdat minerale wol uitermate geschikt
is voor akoestische isolatie. Volledige vulling
geeft in vergelijking met een lege spouw een
verbetering van de geluidisolatie tot wel 8 dB.
92B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Geluidisolatie van lichte
scheidingswanden
• In onderstaande tabel staan de resultaten
vermeld van lichte scheidingswanden gevuld met
minerale wol.
93B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Conclusie vulling en densiteit
• Wandconstructies waarbij de spouw volledig
gevuld is met minerale wol laten een zeer
duidelijke verbetering zien van de geluidisolatie.
• De verschillende densiteiten van het
isolatiemateriaal laten geen significante
verbetering zien in de geluidisolatie.
• Verschillende fabrikanten hebben producten die
men adviseert om een optimale geluidisolatie te
realiseren.
94B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Hoe kan de geluidisolatie van lichte
scheidingswanden worden verbeterd?
• De prestaties van een lichte scheidingswand
kunnen worden verbeterd door het toepassen
van de volgende maatregelen:
1. Aantal gipsplaten verhogen.
2. Spouwbreedte vergroten.
3. Vullingsgraad van de glaswol verhogen
4. Toepassen van een dubbel metalen frame
volledig van elkaar gescheiden: een dubbele
skeletwand.
95B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtsgebieden
• De uiteindelijke geluidisolatie tussen twee
ruimten wordt niet alleen bepaald door de
geluidisolatie van de scheidingswand.
• Naast de opbouw van de constructie spelen de
volgende factoren
• Een rol:
• De luchtdichtheid van de scheidingsconstructie.
kieren in de wand en naden ter plaatse van de
aansluitingen met de ruwbouw kunnen de
geluidisolatie van de wand verslechteren.
96B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtsgebieden
• De samenstellende delen van een wand dienen
ongeveer dezelfde akoestische prestaties te
bereiken om een bepaalde geluidisolatie te
realiseren.
• Als een deur met een relatief lage geluidisolatie
zich in de wand bevindt kan deze ervoor zorgen
dat de uiteindelijke geluidisolatie van een wand
achterblijft bij de verwachtingen.
• Het is beter om in dat geval eerst deze ‘zwakste’
schakel te verbeteren.
97B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtsgebieden
• Flankerende constructies zoals plafonds, vloeren
en gevels dienen indien mogelijk akoestisch
ontkoppeld te worden.
• Als bijvoorbeeld een lichte vloer doorloopt onder
een scheidingsconstructie kan het geluid zich
gemakkelijk via deze weg voortplanten
98B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtsgebieden
• Overlangsgeluid kan tot gevolg hebben dat de
geluidisolatie vermindert (figuur 2a). Met name bij de
aansluiting van een wand aan een plafond dient
hierop gelet te worden. Overlangsgeluid wordt
verminderd door bijvoorbeeld de scheidingswand tot
aan de bovenliggende vloer door te zetten (figuur
2b).
• Andere mogelijkheden zijn het aanbrengen van een
verlaagd plafond met een goede geluidisolatie (figuur
2c).
• Ook het aanbrengen van speciale geluidschotten
boven het systeemplafond, tussen de scheidingswand
en de bovenliggende constructieve vloer is een
mogelijkheid (figuur 2d).
99B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aansluiting lichte scheidingswand met verlaagd plafond
100B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtsgebieden
• Tot slot dienen doorvoeringen van luchtkanalen,
leidingen en kabelgoten voldoende geluidisolerend
uitgevoerd te worden.
• Bijvoorbeeld door in kabelgoten geluid-
absorberende stroken minerale wol op te nemen
(circa 60 cm aan weerszijden van de wand).
• Hiermee wordt het geluid dat wordt doorgeven aan
de naastgelegen ruimte beperkt
101B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Spouwmuur
Principe van een massa-veer-massa constructie
102B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Flankerend geluidoverdracht
• Binnen een gebouw zal de geluidisolatie tussen
twee ruimten niet alleen worden bepaald door de
geluidisolatie van de constructie die tussen de
twee ruimtes aanwezig is.
• Via flankerende constructies (figuur 3) kan het
geluid zich op twee manieren voortplanten:
103B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Geluidgolven die de scheidingswand in trilling
brengen, planten zich in de constructie in alle
richtingen voort zodat ook de zijwanden, vloer en
plafond van het ontvangvertrek in trilling komen
en geluid af gaan stralen.
104B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Geluidgolven die worden opgewekt in een
zijwand, vloer of plafond van het vertrek, planten
zich voort door de constructie en in het
ontvangvertrek worden ze afgestraald.
105B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Door de effecten van flankerende geluidoverdracht
kan de verwachte geluidisolatie door een
scheidingswand sterk worden beïnvloed.
• Om dit te voorkomen moeten de vloer, zijwanden
en plafond akoestisch worden ontkoppeld, zowel
van elkaar als van de draagstructuur (figuur 4).
• Dit kunt u doen door in de aansluiting een
veerkrachtige laag zoals cellenband of iets
dergelijks op te nemen.
106B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
107B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Geluidisolatie van betonvloeren
• Een betonnen vloer biedt meestal een redelijke
isolatie tegen luchtgeluid. De
contactgeluidisolatie van een betonnen vloer kan
soms echter niet toereikend zijn.
• Om dit te verbeteren kan gebruik gemaakt
worden van een verend opgelegde dekvloer.
• Op de draagvloer wordt een drukvaste
glaswolplaat aangebracht met daarop een
polyethyleenfolie.
108B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Hierop komt een dekvloer van cement of
anhydriet.
• Bij een verend opgelegde dekvloer dient de
dekvloer volledig vrij te worden gehouden van de
draagvloer, de wanden, leidingwerk e.d.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
109
Geluidisolatie verend opgelegde dekvloer
• Een verend opgelegde dekvloer vormt akoestisch
gezien een massa-veersysteem (figuur 5).
• Dit bestaat uit twee massa’s (de draagvloer en
de dekvloer) met daartussen verend materiaal.
• Door deze opbouw is de dekvloer in hoge mate
akoestisch ontkoppeld ten opzichte van de
draagvloer en omliggende constructies.
• De veer verzwakt de geluidtrillingen die vanuit de
dekvloer aan de draagvloer worden doorgegeven.
110B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
111
112B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
113B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Massief of verend opgelegd?
• Om een gevraagde contactgeluidisolatie te
behalen zijn er twee gebruikelijke oplossingen
voorhanden: een massieve vloeropbouw of een
lichtere draagvloer met een verend opgelegde
dekvloer.
• De dikte en massa van het vloerpakket
verschillen hierbij aanzienlijk (zie tabel 2 en tabel
3).
• Ook andere aspecten zoals de uitvoering en
kosten tellen vanzelfsprekend mee.
114B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Isover Sonefloor onderscheidt zich door de zeer
lage (= gunstige) dynamische stijfheid, wat het
mogelijk maakt de dikte van het vloerpakket te
reduceren.
Tabel 2 en tabel 3 vergelijken, volgens NPR 5070,
de benodigde massa en dikte om een gevraagde
contact-geluidisolatie te halen.
115B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
116B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
117B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
118B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
119B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
LET OP
• Op een verende dekvloer kan harde
vloerafwerking zoals parket of natuursteen niet
‘zwevend’ worden gelegd.
• Dit kan de geluidisolatie namelijk verslechteren
(zie 8.2).
• Als harde vloerafwerking is voorzien, is het dus
raadzaam een verende dekvloer te kiezen die al
direct de contactgeluidisolatie levert die wordt
verwacht van de gehele vloer, dus inclusief
afwerking.
120B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Constructies voor akoestisch
comfort
121B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
122B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
123B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
124B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Houten vloeren
• Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van
een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie.
• Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve
invloed hebben op de luchtgeluidisolatie.
• Om de akoestische prestatie van een houten
vloer verder te verbeteren, kan een geluid-
isolerend verlaagd plafond aangebracht te
worden (figuur 9).
125B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
126B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Zeer hoge akoestische eisen
Ontkoppelde profielen in een dubbel Metal Stud
skelet: extra hoge geluidisolatie tot wel 78 dB
•De akoestische isolatie van binnenwanden moet
soms aan zeer hoge eisen voldoen.
•Dit is bijvoorbeeld het geval als een kamer zo
geluiddicht mogelijk gemaakt moet worden.
•Speciaal voor deze hoge eisen is de Gyproc
SoundBloc Plus scheidingswand ontwikkeld (zie
figuur 10). Deze wand heeft aan weerszijden
dubbele Gyproc dB-gipsplaten, speciale akoestische
profielen en is gevuld met 60mm minerale wol.
127B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Voor extra hoge geluidisolatie is het belangrijk dat
de metalen profielen ontkoppeld worden.
Deze profielen veroorzaken namelijk een
geluidbrug.
Optimale geluidisolatie kan alleen bereikt worden
als de metalen profielen volledig ontkoppeld zijn en
de wand gevuld is met minerale wol.
128B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
De Gyproc SoundBloc Extreme scheidingswand heeft
aan weerszijden dubbele Gyproc dB-gipsplaten,
speciale akoestische profielen en is gevuld met twee
keer 60 mm minerale wol.
De toepassingsgebieden zijn legio. Van woningbouw
tot scholen, van kantoren tot ziekenhuizen.
129B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
130B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtspunten
• Bij het realiseren van de gewenste geluidsisolatie is
het belangrijk om de volgende punten in acht te
nemen:
• Kies constructies waarvan door middel van
laboratoriummetingen de geluidsisolerende
kwaliteiten bewezen zijn.
• De meetresultaten uit het laboratorium moeten als
theoretisch maximaal haalbare waarden
gezien worden.
• Doorvoeringen en andere verzwakkingen moeten
zoveel mogelijk voorkomen of zorgvuldig
afgewerkt worden.
131B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Trillingsopnemende constructies zoals buigslappe
voorzetwanden of zwevende dekvloeren
moeten mechanisch volledig ontkoppeld zijn.
• Eén kiezelsteen als contact tussen de basis-
constructie en de zwevende dekvloer doet het
voordeel van de zwevende dekvloer volledig teniet.
132B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Een geluidsisolerende constructie is nooit beter
dan de zwakste schakel. Ramen, deuren
en ventilatievoorzieningen moeten zorgvuldig
gekozen worden om de gewenste geluidsisolatie
te kunnen bereiken.
• Let ook op dat bij ingebouwde contactdozen deze
aan beide zijden van de muur NIET tegenover
elkaar liggen.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
133
• Houten vloeren
Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van
een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie.
• Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve
invloed hebben op de luchtgeluidsisolatie. Om de
akoestische prestatie van een houten vloer
verder te verbeteren, kan een geluidsisolerend
verlaagd plafond aangebracht te worden.
Vloer(verbetering) geschikt voor klasse k=2 of
zelfs k=1 volgens NEN1070)
134B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
135B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
136B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Case : Taxaties en de gevolgen van
waardebepaling:
• Hoe vertaal ik geluidsproblemen en oplossingen
in een juiste taxatiewaarde.
• Wat zijn de gevolgen van de waardebepaling bij
gemeten en/of geconstateerd geluidsoverlast.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
137
Sanitair
• Waterleidingen / riolering
• Hoge waterdruk
• Leiding diameters te klein ( bad minimaal 22
mm)
• Beperk zoveel mogelijk haakse bochten.
• Standleidingen niet te lood stellen.
• Monteer leidingen niet aan lichte scheidings-
wanden.
138B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
139B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
140B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Sanitair
• Toilet:
• Vlakspoelers maken minder lawaai dan
diepspoelers, bij het doorspoelen is het net
andersom.
• Plaats het watereservoir zo laag mogelijk en bij
voorkeur op de toiletpot zelf.( duobloc)
• Monteer de toiletpot niet rechtstreeks op de vloer
maar gebruik tenminste neopreenstroken of een
elastische Alkoxy kit als tussenlaag.
• Gebruik trillingsisolerende schroeven ( in
rubberen pluggen )
141B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Opstelling op een zwevende vloerplaat geeft nog
betere resultaten.
• Gebruik geluidarme vlotters en hoekstopkranen.
142B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Sanitair
• Baden / douchebakken:
• Bij vullen van het bad de waterstraal richten op
de zijkant van het bad.
• Bad vrij plaatsen van de muur.
• Gebruik ontdreuningsmatten.
• Rondom volzetten met minerale wol.
• Bad / douchebak niet star aan muur bevestigen.
143B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Liften
• Aandachtspunten:
• De Schakelkast
• De liftmotor en de rem
• De geleiderail
• De liftdeur.
• Vaak kan worden volstaan met een verende
opstelling in combinatie met voldoende massa
van de schachtwanden en van de vloer van de
liftmachinekamer.
144B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Ventilatiesystemen
• Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan het
geluidsniveau dat een mechanisch ventilatie-
systeem in de eigen woning veroorzaakt.
• Bij een centrale afzuiging in een woongebouw
zijn er wel eisen. Als regel kan hieraan met
eenvoudige middelen in de vorm van dempers
worden voldaan.
• Deze kunnen in de toe- en afvoerrooster worden
opgenomen. Ook kan een demper in het kanaal
nodig zijn. In woongebouwen kan deze demper
ook tegen overspraak via de ventilatiekanalen
helpen.
145B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Woningscheidende wand
• Naarmate de geluidseisen zwaarder worden,
neemt het belang van de indirecte geluids-
transmissie toe ten opzichte van de directe
transmissie.
• De directe transmissie is het geluid dat aan de
zendzijde op de scheidingsconstructie van de
woningen valt en aan de andere zijde door
trillingen aan de lucht wordt afgegeven.
• Alle overige transmissiewegen worden aangeduid
met indirecte of flankerende transmissie.
146B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Bij een enkelvoudige, steenachtige constructie
wordt daarom over de minimale massa van de
constructie gesproken.
• Gebruikelijk zijn enkelvoudige wanden van 250
mm (beton) tot 300 mm (kalkzandsteen).
• In woongebouwen zijn, in verband met de
verhoogde contactgeluidisolatieeis, verdieping-
vloeren nodig met een massa van 800 kg/m² of
toepassing van een zwevende dekvloer.
• De logische keuze is een zwevende dekvloer,
aangezien een vloer met een massa van 800 kg
al snel te dik zou worden.
147B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Voor directe transmissie is alleen de constructie
van het bouwdeel (de woningscheidende vloer of
wand) van belang.
• Bij een enkelvoudige, steenachtige constructie
wordt daarom over de minimale massa van de
constructie gesproken.
• Gebruikelijk zijn enkelvoudige wanden van 250
mm (beton) tot 300 mm (kalkzandsteen).
148B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• In de praktijk wordt ook de redenering gevolgd
dat een ankerloze spouwmuur een meer dan
minimale geluidsisolatie moet geven, met name
in het kader van garantieverlening en ter
vermijding van klachten.
• In dit verband kan de oplegging van de begane
grondvloer op speciaal vilt en rubber zinvol zijn.
Het opleggen van de vloerdelen op een verbrede
funderingsbalk, naast de spouwbladen blijkt in de
praktijk vaak een verslechtering van de geluids-
isolatie op te leveren.
149B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Het is aan te bevelen de spouwbladen steeds op
de systeemvloer te plaatsen.
• In woongebouwen zijn, in verband met de
verhoogde contactgeluidisolatie-eis, verdieping-
vloeren nodig met een massa van 800 kg/m² of
toepassing van een zwevende dekvloer.
• De logische keuze is een zwevende dekvloer,
aangezien een vloer met een massa van 800 kg
al snel te dik zou worden.
150B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Bij (ankerloze) spouwmuren is de massa van de
spouwbladen van belang, maar ook hun
onderlinge afstand.
• Spouwconstructies met spouwbladen van 120
mm dikte en 60 mm spouw zijn gangbaar.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
151
152B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Indirecte geluidstransmissie passeert altijd een
bouwknoop.
• Deze transmissie wordt bepaald door zowel de
eigenschappen van de bouwdelen waarop het
geluid invalt en waarvan het afstraalt, als van de
bouwknoop die de bouwdelen verbindt.
153B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Enkele belangrijke knopen zijn:
• de aansluiting van binnenwanden op de
woningscheidende wand en vloer.
• de aansluiting van de woningscheidende wand op
de voor- en achtergevel.
• de aansluiting van de woningscheidende wand op
het dak (plat en hellend).
154B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Bij een massieve woningscheidende wand is het
meestal voldoende de begane grondvloer een
massa van 250 kg/m² mee te geven en de
dekvloer ter plaatse van de woningscheidende
wand te onderbreken.
• De systeemvloer kan direct op de funderingsbalk
worden gelegd en er is geen verende oplegging
nodig.
155B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Bij een ankerloze spouwmuur ligt het
gecompliceerder. Voor wat betreft de geluids-
isolatie is het bij een goede uitvoering meestal niet
nodig de funderingsbalk verdiept aan te leggen,
kan de oplegging zonder vilt of rubber direct op de
balk en hoeft de funderingsbalk niet verbreed te
worden!
156B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De spouwbladen van de woningscheidende wand
moeten wel op de begane grondvloer worden
geplaatst en de begane grondvloer moet
voldoende zwaar zijn.
• Verder mogen de vloer-elementen elkaar niet
raken en moet de spouw schoon zijn en
doorgezet worden tot op de funderingsbalk
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
157
158B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• De aansluiting van de woningscheidende wand op
een dak (plat of hellend) met een balklaag gaat
in de praktijk regelmatig fout.
• Bij een pannendak bestaat de oplossing uit het
aanbrengen van een barrière van minerale wol in
de dakspouw, boven de wand.
• Het is ook mogelijk speciale systemen met
'geluidsisolerende' pannen toe te passen.
• De toepassingsvoorwaarden zijn in de
kwaliteitsverklaring van de dakelementen
omschreven, evenals de uitvoering van de
barrière.
159B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Bij platte daken is het zorg de balklaag in
gordingschoenen op te leggen, het plaatmateriaal
ter plaatse van de wand te onderbreken
(thermische isolatie kan wel doorlopen) en de
aansluitnaden goed af te dichten.
• Een gesloten verlaagd plafond completeert het
geheel.
160B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
161B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Gevel
• De eis kan variëren tussen een vereiste
karakteristieke geluidswering GA;k van 20 tot 35
dB(A).
• Bouwkundig kunnen de maatregelen variëren van
normaal dubbel glas tot gelaagd dubbel glas met
gasvulling, van normale tot dubbele kierdichting.
• Behalve voor de minimum eis wordt in de
praktijk altijd een rapport met berekeningen van
een deskundige vereist.
162B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Gevel
• Behalve de berekening van de geluidswering
hoort hierin ook de ventilatiebalans van de
woning te zijn opgenomen.
• In verband met de geluidswering van de gevel
zijn vaak 'suskasten' nodig (geluidgedempte
ventilatie-openingen in de gevel).
• Bij suskasten gaat een goede geluidsisolatie
samen met minder goede ventilatie-
eigenschappen.
• De ventilatiebalans moet waarborgen dat het één
niet ten koste van het andere gaat.
163B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Gevel
• Globaal geldt dat de maatregelen (en dus de
kosten) voor GA;k waarden tot circa 25 dB(A)
beperkt zijn tot suskasten.
• Tot waarden van 30 dB(A) kan beglazing met een
grotere luchtspouw en dikkere
spouwbladen worden toegepast en de lichtere
geveldelen zwaarder uitgevoerd.
• De maatregelen voor een karakteristieke
geluidswering GA;k tussen 30 en 35 dB(A) zijn
vaak ingrijpend.
164B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Gevel
• Behalve gelaagd glas (al of niet gasgevuld) zijn
met betrekking tot alle lichte geveldelen steeds
maatregelen nodig.
• De kosten voor een balkon of tuindeur met een
dubbele kierdichting zijn vrij hoog.
165B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Aandachtspunten algemeen
• Kies constructies waarvan door middel van
laboratoriummetingen de geluidsisolerende
kwaliteiten bewezen zijn;
• De meetresultaten uit het laboratorium moeten
als theoretisch maximaal haalbare waarden
gezien worden;
• Doorvoeringen en andere verzwakkingen moeten
zoveel mogelijk voorkomen of zorgvuldig
afgewerkt worden;
166B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Trillingsopnemende constructies zoals buigslappe
voorzetwanden of zwevende dekvloeren
moeten mechanisch volledig ontkoppeld zijn. Eén
kiezelsteen als contact tussen de basisconstructie
en de zwevende dekvloer doet het voordeel van
de zwevende dekvloer volledig teniet;
167B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Een geluidsisolerende constructie is nooit beter
dan de zwakste schakel. Ramen, deuren
en ventilatievoorzieningen moeten zorgvuldig
gekozen worden om de gewenste geluidsisolatie
te kunnen bereiken. Let ook op dat bij
ingebouwde contactdozen deze aan beide zijden
van de muur NIET tegenover elkaar liggen.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
168
Ruimteakoestiek
• In elke ruimte waar zich mensen bevinden moet
aandacht besteed worden aan de ruimte-
akoestiek.
• De mate waarin is afhankelijk van het
gebruiksdoel en het volume van de ruimte.
• In utiliteitsgebouwen zoals kantoren, klaslokalen,
vergaderzalen en ziekenhuizen komt het plafond
het meest in aanmerking om de geluidsabsorptie
aan te brengen.
• Het plafond strekt zich immers over de gehele
ruimte uit.
169B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Werkplaatsen en fabrieken worden doorgaans
opgebouwd uit akoestisch harde materialen,
zoals geprofileerd staal en beton.
• Dergelijke ruimten galmen overdadig. Gevolgen
van teveel galm zijn onder andere een onnodig
hoog geluidsniveau; een gevoel van desoriëntatie
bij de medewerkers met als gevolg
concentratieverlies en onvermoeibaarheid van
spraak.
• Een goede ruimteakoestiek leidt tot minder
vermoeidheid en daarmee tot minder fouten.
170B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Een goede verstaanbaarheid betekent betere
communicatie en het beter horen van
bijvoorbeeld waarschuwingssignalen waarmee de
veiligheid is gediend.
• Het verlagen van het geluidsniveau kan in het
kader van de Arbo-wet gewenst zijn.
• De mogelijkheden hiertoe zijn sterk afhankelijk
van de plaatselijke omstandigheden.
• Geperforeerde dak- en wandplaten in combinatie
met glas / steenwol levert een goede oplossing.
171B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Zijn geperforeerde panelen niet mogelijk,
bijvoorbeeld in een zwembad, dan kan de
noodzakelijke geluidsabsorptie verkregen worden
door toepassing van een industrieplafond of door
zogenaamde baffles.
172B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Enkele praktische richtlijnen:
• Bij ruimten met een geringe hoogte en een groot
vloeroppervlak heeft een absorberend plafond
en/of dak het meeste effect.
• Bij vrijwel kubusvormige ruimten is een
combinatie van een absorberend dak met
absorberende wanden de beste oplossing.
• Bij hoge hallen hebben absorberende wanden het
meest effect.
173B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Praktische maatregelen
• Fundering
• Bij ankerloze spouwmuren kan de begane
grondvloer op verend materiaal worden gelegd.
• Het verdiept aanleggen van de funderingsbalk
vergroot de omweg voor flankerend geluid
en verbetert de verbindingsdemping.
• Bij ankerloze spouwmuren kan de begane
grondvloer op verend materiaal worden gelegd;
174B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Gevel:
• Het aanbrengen van een dilatatievoeg in het
buitenspouwblad vergroot de verbindings-
demping tussen binnenspouw bladen.
• Pannendak
• Het aanbrengen van een barrière van steenwol
onderbreekt de geluidstransmissie via
de dakspouw en verhoogt de verbindingsdemping
tussen dakelementen.
175B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Toilet
• Plaatsing van de toiletpot op rubber matjes of
kitrug verhoogt de verbindingsdemping;
• Rubberpluggen verhogen de verbindingsdemping
van de bevestiging van toiletpot, trap
en leidingen.
• Leidingen
• Er zijn speciale beugels met rubber bekleding die
de verbindingsdemping tussen leiding
en wand verhogen.
176B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
177B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
• Zijn er nog vragen.
178B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Afronding
• Evaluatie: zijn de verwachtingen uitgekomen?
• Waar zou u meer over willen weten?
• Heeft u tips voor de docent of BouwCirkel?
• Evaluatieformulieren
• Certificaten
179B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
Bedankt voor uw aandacht.
B.T.A. Bove V.O.F.
Sector: Training & Advies
180
1 de 180

Recomendados

Informativo BullyingInformativo Bullying
Informativo Bullyingnavarrolins
5.2K visualizações1 slide
Tags HTMLTags HTML
Tags HTMLRomario Moreira
877 visualizações25 slides
Introdução a HTML5Introdução a HTML5
Introdução a HTML5Salvador Torres
4.7K visualizações61 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Movimento NegroMovimento Negro
Movimento NegroPaulo de Oliveira
7.8K visualizações9 slides
Formacao Do AutoconceitoFormacao Do Autoconceito
Formacao Do AutoconceitoClube de Lideres Online
8.6K visualizações31 slides
Diversidade CulturalDiversidade Cultural
Diversidade CulturalJocilaine Moreira
3.6K visualizações16 slides
Diversidade CulturalDiversidade Cultural
Diversidade CulturalPaula Melo
46K visualizações71 slides
BullyingBullying
Bullyingmirlene costta
457 visualizações11 slides

Mais procurados(6)

A luta dos povos indígenas e a violaçãoA luta dos povos indígenas e a violação
A luta dos povos indígenas e a violação
Erica Marcela10.4K visualizações
Movimento NegroMovimento Negro
Movimento Negro
Paulo de Oliveira7.8K visualizações
Formacao Do AutoconceitoFormacao Do Autoconceito
Formacao Do Autoconceito
Clube de Lideres Online8.6K visualizações
Diversidade CulturalDiversidade Cultural
Diversidade Cultural
Jocilaine Moreira3.6K visualizações
Diversidade CulturalDiversidade Cultural
Diversidade Cultural
Paula Melo46K visualizações
BullyingBullying
Bullying
mirlene costta457 visualizações

Destaque(20)

Bewonersbedrijf na tekeningBewonersbedrijf na tekening
Bewonersbedrijf na tekening
Mieke Sanden, van der594 visualizações
Preghiera a San Michele Arcangelo E-bookPreghiera a San Michele Arcangelo E-book
Preghiera a San Michele Arcangelo E-book
Gesù all'umanità gruppo di preghiera (Italia)1.5K visualizações
The 12 types of advertising 9&10The 12 types of advertising 9&10
The 12 types of advertising 9&10
Les Davy1.3K visualizações
African Farmer game walkthroughAfrican Farmer game walkthrough
African Farmer game walkthrough
futureagricultures1.1K visualizações
Postero GroupPostero Group
Postero Group
Crystal Spring507 visualizações
Fair assessment, BulgariaFair assessment, Bulgaria
Fair assessment, Bulgaria
Tanya Madjarova696 visualizações
Notam 28 setNotam 28 set
Notam 28 set
Carlos Carvalho457 visualizações
Teatro de la sensacion curso de danza moderna iniciaciónTeatro de la sensacion curso de danza moderna iniciación
Teatro de la sensacion curso de danza moderna iniciación
Miguel Muñoz de Morales270 visualizações
The State of WordPress BusinessThe State of WordPress Business
The State of WordPress Business
Brian Krogsgard3.2K visualizações
слайд тестслайд тест
слайд тест
Barabanov Dmitry227 visualizações
Introduction to CSS3Introduction to CSS3
Introduction to CSS3
hstryk830 visualizações
БальяменБальямен
Бальямен
Елена Шальнова703 visualizações
Koppelen en doorschakelen  definitief[1]Koppelen en doorschakelen  definitief[1]
Koppelen en doorschakelen definitief[1]
Mieke Sanden, van der637 visualizações
Ricoh ShortRent PresentationRicoh ShortRent Presentation
Ricoh ShortRent Presentation
jorehaeyaert561 visualizações
How are drugs developed? - Lesson plansHow are drugs developed? - Lesson plans
How are drugs developed? - Lesson plans
Xplore Health1K visualizações
Evaluation Question 2Evaluation Question 2
Evaluation Question 2
Sammi Wilde188 visualizações
JMS PowerPoint for our EpalsJMS PowerPoint for our Epals
JMS PowerPoint for our Epals
Lisa Berkery419 visualizações

Mais de Quietroom Label

KGI Akoestiek TrainingenKGI Akoestiek Trainingen
KGI Akoestiek TrainingenQuietroom Label
508 visualizações32 slides
FaqFaq
FaqQuietroom Label
122 visualizações1 slide
QuiethotelroomQuiethotelroom
QuiethotelroomQuietroom Label
82 visualizações2 slides
Quiet hotel investmentsQuiet hotel investments
Quiet hotel investmentsQuietroom Label
238 visualizações9 slides
Hotels wet geluidshinderHotels wet geluidshinder
Hotels wet geluidshinderQuietroom Label
562 visualizações1 slide

Mais de Quietroom Label(20)

KGI Akoestiek TrainingenKGI Akoestiek Trainingen
KGI Akoestiek Trainingen
Quietroom Label508 visualizações
Quiet hotel services business memorandum Quiet hotel services business memorandum
Quiet hotel services business memorandum
Quietroom Label547 visualizações
FaqFaq
Faq
Quietroom Label122 visualizações
QuiethotelroomQuiethotelroom
Quiethotelroom
Quietroom Label82 visualizações
Quiet hotel investmentsQuiet hotel investments
Quiet hotel investments
Quietroom Label238 visualizações
Hotels wet geluidshinderHotels wet geluidshinder
Hotels wet geluidshinder
Quietroom Label562 visualizações
XmasXmas
Xmas
Quietroom Label218 visualizações
Quiet hotelroom LabelQuiet hotelroom Label
Quiet hotelroom Label
Quietroom Label232 visualizações
Quiet roomQuiet room
Quiet room
Quietroom Label495 visualizações
Quiet hotelroomQuiet hotelroom
Quiet hotelroom
Quietroom Label5.1K visualizações
Quiet roomsQuiet rooms
Quiet rooms
Quietroom Label304 visualizações
Kgigroep luchlezing rochdale 2 dKgigroep luchlezing rochdale 2 d
Kgigroep luchlezing rochdale 2 d
Quietroom Label516 visualizações
Aan 5-2012 11Aan 5-2012 11
Aan 5-2012 11
Quietroom Label209 visualizações
Aan 5-2012 9Aan 5-2012 9
Aan 5-2012 9
Quietroom Label222 visualizações
Aan 5-2012 8Aan 5-2012 8
Aan 5-2012 8
Quietroom Label223 visualizações
Brochure ARTIKEL geluidsisolatieBrochure ARTIKEL geluidsisolatie
Brochure ARTIKEL geluidsisolatie
Quietroom Label386 visualizações
KGIGROEPKGIGROEP
KGIGROEP
Quietroom Label369 visualizações
Presentatie KGI VIDEO TVPresentatie KGI VIDEO TV
Presentatie KGI VIDEO TV
Quietroom Label413 visualizações
E book ondernemen-met-sociale-netwerkenE book ondernemen-met-sociale-netwerken
E book ondernemen-met-sociale-netwerken
Quietroom Label2.5K visualizações
Gehoorschade en oplossing met kgiGehoorschade en oplossing met kgi
Gehoorschade en oplossing met kgi
Quietroom Label864 visualizações

Geluidsisolatie versie 1 nvm som (1)

 • 2. Voorstellingsronde • Naam • Bij wie ben jij werkzaam • Werkzaamheden • Hoe lang ben je werkzaam in deze branche 2B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 3. Programma – 08.30 – 10.00 cursus – 10.00 – 10.15 pauze – 10.15 – 12.00 cursus – 12.00 – 12.45 lunch – 12.45 – 14.15 cursus – 14.15 – 14.30 pauze – 14.30 – 15.45 cursus – 15.45 – 16.00 dagevaluatie / sluiting 3B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 4. Inleiding: Case Makelaar met algemene geluidkennis. •Wat kan ik van mijn Makelaar verwachten inzake geluid? • Functie en doel? 4B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 5. Probleemherkenning en probleem- oplossing: Lucht en contactgeluid? Hoe herken ik geluidsproblemen? Verborgen gebreken –Bouwfouten Voor ieder probleem een oplossing? 5B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 6. Case : Groningen • Hoe zou je dit probleem oplossen? 6B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 7. Akoestiek / geluid • Onze samenleving wordt steeds rumoeriger, en het is alom bekend dat bescherming tegen geluidshinder ons helpt om ons mentale en fysieke welbevinden te verbeteren. • Het is een aangetoond feit dat geluidshinder er niet alleen voor zorgt dat we ons zelf minder goed kunnen ontspannen, maar dat het tevens stressverschijnselen kan veroorzaken en daardoor een serieuze bedreiging is van onze gezondheid. 7B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 8. • Geluidshinder kan verschillende oorzaken hebben zoals verkeerslawaai, geluidsoverlast van de buren (schreeuwen, lopen of muziek), vliegverkeerslawaai enz. • Om ervoor te zorgen dat we in onze eigen woonomgeving een basis 'bescherming' hebben tegen deze verschillende soorten van potentiële geluidshinder, zijn er wetten en regels opgesteld. 8B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 9. • Deze wetten en regels hebben betrekking op zowel de geluidsproductie (aanpakken van de bron) en de overdracht (hoe komt het geluid van de bron naar de gehinderde), en zelfs in sommige situaties aan de ontvanger (denk aan gehoorbescherming). • Bij gebouwen gaat het vaak om beperking van geluidsoverdracht. Oftewel het realiseren van voldoende geluidsisolatie. In combinatie met het absorberen van het geluid in de ruimte door toepassing van geluidsabsorberende producten. 9B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 10. Wat is geluid? • Geluid is energie die in de vorm van trillingen door een bron wordt voortgebracht. • En die zich als geluidgolven in een medium, zoals lucht, verplaatst en die door een waarnemer, zoals het oor, wordt opgevangen. • Het menselijk oor is het meest gevoelig voor tonen tussen 200 en 5000 Hz. 10B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 11. • De gevoeligheid voor geluiden is niet voor iedereen even groot. • Bovendien neemt de gevoeligheid voor hoge tonen af bij het ouder worden. 11B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 12. Frequentie • Geluid bestaat uit verschillende frequenties (toonhoogtes). • De frequentie is het aantal trillingen per seconde. • Frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). • Een lage toon heeft een lage frequentie en een hoge toon een hoge frequentie. • Frequenties kunnen worden gebundeld tot bijvoorbeeld octaafbanden en tertsbanden. 12B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 13. Geluiddruk en geluiddrukniveau • De sterkte van het geluid is hetzelfde als de geluiddruk. • Deze geluidsterkte is het (kleine) verschil tussen de luchtdruk en de geluiddruk. • De luchtdruk is 1.10-5 Pa. Het menselijk oor reageert al bij een verschil van 2.10-5 Pa (gehoordrempel). 13B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 14. • Er is een maat ingevoerd waarbij de gehoordrempel (2.10-5 Pa ) het nulpunt is. • Deze maat, uitgedrukt in decibel (dB), heet het geluiddrukniveau. • Een geluiddrukniveau van 0 dB is de gehoorgrens, 140 dB is de pijngrens ( figuur 1 ) 14B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 15. 15B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 16. Voortplanting van een geluidgolf in de lucht. 16B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 17. • Ons gehoor is niet voor elke frequentie even gevoelig. • Daarom worden lage tonen bij een zelfde sterkte als minder luid ervaren dan hoge tonen. 17B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 18. • Om dit verschijnsel te corrigeren, wordt het geluiddruk niveau per octaaf- of tertsband gecorrigeerd. • Nadat deze correctie is uitgevoerd, spreken we van een geluiddruk niveau in dB(A) in plaats van in dB. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 18
 • 19. Geluid bestaat uit verschillen in luchtdruk die elkaar volgens een patroon opvolgen. 19B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 20. Rekenen met dB’s De complexiteit van rekenen met geluid wordt veroorzaakt door de logaritmische rekenregels. Omdat het geluiddruk niveau uitgedrukt wordt in dB (Logaritmische eenheid), kunnen de geluiddruk niveaus van meerdere bronnen niet zonder meer worden opgeteld. Twee bronnen van 60 dB geven een totaal niveau van 63 dB. 20B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 21. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 21
 • 22. Een verdubbeling van het aantal bronnen heeft dus een stijging van 3 dB tot gevolg. Om het niveau 10 dB te laten stijgen, dienen tien bronnen met een geluiddruk niveau van 60 dB aanwezig te zijn. Over het algemeen zal een verhoging van 10 dB worden ervaren als een verdubbeling van het geluidniveau. 22B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 23. Geluidsniveaus in de praktijk. 23B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 24. • Twee gelijke geluiddrukniveau’s bij elkaar opgeteld leidt doorgaans slechts tot een verhoging van 6 decibel. Dus 40 dB + 40 dB=46 dB. • Als twee geluiddrukniveau’s 20 decibel verschillen, dan heeft de laagste waarde vrijwel geen invloed meer. Dus 60 dB + 70 dB ≈ 70 dB. 24B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 25. • Voor het menselijk oor lijkt een geluid pas tweemaal zo hard als het 10 dB sterker is. • Een geluiddrukniveau van 60 dB klinkt dus twee keer zo hard als een geluiddrukniveau van 50 dB. • Verschillen van 1 dB zijn niet waarneembaar, maar verschillen van 2 tot 3 dB zijn duidelijk hoorbaar. 25B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 26. • Geluid met frequenties van 20 Hz tot ongeveer 20.000 Hz is voor mensen waarneembaar. • Mensen ervaren echter geluiden van verschillende toonhoogten maar met dezelfde geluidssterkte, niet als even luid. 26B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 27. Luchtgeluid of contactgeluid Geluid kan worden veroorzaakt door verschillende bronnen. Indien een bron eerst de lucht in trilling brengt en vervolgens bijvoorbeeld door een constructie de andere ruimte bereikt, wordt gesproken over luchtgeluid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere stemgeluid, televisie- geluid en geluid van muziek- instrumenten. 27B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 28. Luchtgeluid of contactgeluid Indien een bron direct contact maakt met een constructie en vervolgens de andere ruimte bereikt, heet het contactgeluid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere loopgeluid van schoenen op de vloer en het schuiven van meubilair over de vloer. 28B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 29. 29B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 30. 30B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 31. 31B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 32. Normen en wetgeving Op het gebied van geluid is een aantal normen beschikbaar die omschrijven hoe een meting uitgevoerd dient te worden en hoe een ééngetals- aanduiding dient te worden berekend. 32B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 33. Nieuwe Bouwbesluit • Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het Bouwbesluit 2003. Naar alle verwachting zal deze versie in 2011 van kracht worden. • In Nederland (en nergens anders!) zijn we al jaren gewend aan de grootheden Ilu;k en Ico waarin alle eisen worden uitgedrukt met betrekking tot geluidsisolatie in de woningbouw. • Hier komt verandering in met invoering van het nieuwe Bouwbesluit doordat er meer uniformiteit komt op dit gebied op Europees niveau (o.a. vanwege CE-markering van producten). 33B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 34. Kortgezegd betekent dit het volgende: • Bouwbesluit 2003 Nieuw Bouwbesluit (2011?) Luchtgeluidsisolatie Ilu;k (karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid) • DnT,A,k (A-gewogen genormeerd karakteristiek luchtgeluidniveauverschil) • Contactgeluidsisolatie Ico (karakteristieke isolatie-index voor contactgeluid) • LnT,A (A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau) 34B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 35. • Let op! Het Bouwbesluit 2003 (dat nog van kracht is) wijst nog geen norm aan waarin de grootheden DnT,A;k en LnT,A zijn opgenomen. • De grootheden Ilu;k en Ico blijven dan ook voorlopig nog van kracht. • Conform bijlage B van NEN 5077:2006 kunnen de oude grootheden als volgt vergeleken worden met de nieuwe: • Ilu;k = DnT,A,k - 52 dB • Ico = 59 - LnT,A dB 35B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 36. • NB. Als ervan uitgegaan wordt dat alleen de scheidingsconstructie de prestatie van de geluidwering bepaalt, kan ter indicatie de volgende vuistregel gebruikt worden bij de toepasbaarheid van een constructie/product: • Ilu ≈ Rw - 52 dB 36B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 37. Het Bouwbesluit stelt een minimum eis aan de geluidwering • Geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van- 20 dB(A) • De wet geluidshinder zegt: • Geluidwering van de gevel van nieuw te bouwen woningen ten hoogste -35 dB(A) • Geluidswering tussen verblijfruimtes van -20 dB(A) • Het karakteristieke geluidniveau van installaties, in naastgelegen woningen, mag ten hoogste 30 dB(A) bedragen B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 37
 • 38. Van Naar Prestatie-eis (dB) Ilu;K besloten ruimt e verblijfsgebied (VG) ≥ 0 Ico besloten ruimte verblijfsgebied (VG) ≥ +5 Ilu;K besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) ≥ -5 Ico besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) ≥ 0 comfortnivea u Ilu;K besloten ruimte verblijfsgebied (VG) ≥ +5 Ico besloten ruimte verblijfsgebied (VG) ≥ +10 38B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 39. Wetten en regels • Voor de gebouwde omgeving zijn in Nederland in het Bouwbesluit (afdeling 3.1 t/m 3.5) eisen gesteld aan de volgende geluidsaspecten voor zowel woon- als utilitaire gebouwfuncties: • Luchtgeluidsisolatie • Contactgeluidsisolatie • Installatiegeluid • Geluidsabsorptie (beperking van galm) 39B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 40. • De belangrijkste normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst als het gaat om geluid zijn: • NEN 5077: Geluidwering in gebouwen: bepalingsmethoden • NEN 5078: Geluidwering in gebouwen: rekenmethode voor de bepaling van de geluidabsorptie in ruimten • NEN 5079: Geluidwering in gebouwen: ééngetalsaanduidingen • NEN 1070: Geluidwering in gebouwen: specificatie en beoordeling van de kwaliteit 40B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 41. • De NEN 5077, 5078 en 5079 hebben met name betrekking op het vaststellen van de prestatie in de praktijk zodat getoetst kan worden aan de gestelde Bouwbesluiteisen. 41B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 42. • De NEN 1070 gaat over classificering van de kwaliteit van de geluidwering in gebouwen. • Deze norm kent 5 geluidsklassen welke aangeduid worden met een cijfer (1 t/m 5). • De middelste klasse (k=3) sluit aan op de Bouwbesluit eisen. • Het gaat hier echter om de absoluut minimale geluidseisen waaraan een woning moet voldoen. 42B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 43. Van product naar uiteindelijke prestatie • De eisen die aan geluidwering gesteld worden zijn eisen tussen ruimten onderling of tussen buiten en binnen. • Om aan deze eisen te kunnen voldoen met het samenspel van alle constructieonderdelen die een ruimte vormen moeten deze onderdelen (wanden, vloer, plafond etc) samen een bepaalde prestatie leveren. 43B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 44. • Hiervoor geldt: 'de ketting is zo sterk als de zwakste schakel', oftewel de uiteindelijke geluidwering wordt bepaald door het zwakste deel in de constructie. • Om nu bouwdelen/producten met elkaar te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van de grootheid Rw (C;Ctr) bepaald volgens ISO 717. De C en Ctr hierin verwijzen naar een correctiefactor voor respectievelijk 'burengeluid' en 'verkeerslawaai'. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 44
 • 45. 45B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 46. Plaatsing geluidbron luchtgeluid metingen 46B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 47. Contactgeluidsmeetapparatuur. 47 5 stalen hamers die achtereen volgens vanaf een hoogte van 4 cm boven het oppervlak worden losgelaten in een ritme van 10 slagen per seconde B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 48. • In het Bouwbesluit staan de prestatiegrootheden en de waarden waaraan verschillende constructies tenminste moeten voldoen. • Aangezien de eisen afhankelijk zijn van onder andere de gebruiksfunctie en de situering van de ruimten, verwijzen wij voor de exacte bepaling naar de tekst in het Bouwbesluit. • Het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan gebouwen met een woon-, bijeenkomst-,cel-, en onderwijsfunctie. 48B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 49. Het Bouwbesluit stelt eisen aan: • Bescherming tegen geluid van buiten (afdeling 3.1) • Een gebouwschil biedt een verblijfsgebied bescherming tegen verkeerslawaai, vliegtuig- lawaai en andere geluidbronnen van buiten. • Deze prestatie, de karakteristieke geluidwering, wordt bepaald volgens de NEN 5077. • De eis is onder andere afhankelijk van de geluid- belasting op de gevel. 49B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 50. • Bescherming tegen geluid van installaties (afdeling 3.2) • Verschillende installaties in een gebouw, zoals een toilet, een warmwatertoestel en een lift produceren ongewenst geluid. • In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het, volgens NEN 5077 bepaalde, karakteristieke geluidniveau van installaties. 50B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 51. • Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie (afdeling 3.3) • Om bescherming te bieden tegen lucht- en contactgeluid binnen een gebouw worden eisen gesteld aan de betreffende karakteristieke isolatie-index, die bepaald wordt volgens NEN 5077. 51B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 52. • Beperking van galm (afdeling 3.5) • De beperking van galm wordt gesteld om de geluidhinder in een verblijfsruimte van een woning tegen te gaan. • Daartoe is een eis gesteld aan de totale geluidabsorptie in een gemeenschappelijke verkeersruimte. • De hoeveelheid geluidabsorptie wordt bepaald volgens NEN 5078. 52B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 53. • Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties (afdeling 3.6) • Deze afdeling geeft de eisen aan voor de lucht- en contactgeluidisolatie tussen woningen onderling. De eisen worden bepaald volgens de NEN 5077. 53B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 54. Materialen: a. Kan ik geluidisoleren ook zonder geluids- isolatiemateriaal aan te brengen? b. Welke materialen zijn er op de markt? b. Welke materialen in welke toepassing? 54B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 55. Kwaliteitsklassen •Geluid wordt door iedereen altijd en overal waargenomen. •Geluidtrillingen in lucht zijn in staat zware bouwmuren in trilling te brengen. •Een trillend voorwerp veroorzaakt vaak een hoorbaar geluid. •Trillingen met frequenties tussen 100 en 2.500 Hz zijn meestal niet voelbaar. 55B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 56. •Deze trillingen kunnen echter wel hoorbaar hinderlijk geluid opleveren. •De eisen in het Bouwbesluit zijn hier dan ook vooral op gericht. •Hinder van trillingen en geluid is sterk persoons- afhankelijk. 56B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 57. Hierdoor is het erg moeilijk om criteria vast te stellen voor hinder van geluid. De wettelijke criteria kunnen niet voor iedereen hinder voorkomen en daarom wordt vaak een percentage van 20% van de bevolking gehinderden geaccepteerd. 57B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 58. Er zit ook verschil in de aard van het geluid. Een constant geluid is vaak minder hinderlijk dan een wisselend geluid. En ’s nachts wordt hetzelfde geluid als hinderlijker ervaren dan overdag. 58B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 59. • De NEN 1070 classificeert de eisen aan geluidwering in gebouwen. • Hierin worden de verschillende akoestische eisen uitgedrukt in kwaliteitsklassen (zie tabel 1). 59B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 60. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 60
 • 61. 61B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 62. • De kwaliteitscijfers III-IV-V komen ongeveer overeen met de verschillende eisen uit het Bouwbesluit: • K3 minimum niveau Bouwbesluit K4 ontheffingsniveau K5 niveau bestaande bouw 62B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 63. • Kwaliteitsniveau K3 is dit waarop het Bouwbesluit is gebaseerd (Ilu;k= 0 dB en Ico=+5 dB) en geldt dus als het minimum te behalen niveau. • Kwaliteitsniveau K2 ('Comfort' met Ilu;k=+5 dB en Ico +1- dB) komt overeen met de variabele maatregel (S407) uit het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen. Privaatrechtelijk (via het bestek) kan de NEN 1070 aangestuurd worden. 63B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 64. 64B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 65. 65B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 66. 66B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 67. 67B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 68. NEN 5077 introduceert nieuwe termen voor geluidisolatie De eisen aan geluidwering tussen ruimten worden volgens Bouwbesluit 2003 gemeten en uitgedrukt volgens NEN 5077:2006+C1:2008. Deze norm is recentelijk vernieuwd en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Het belangrijkste verschil is dat verschillende vertrouwde termen en de bijbehorende ééngetals- waarden plaats maken voor andere termen en getallen. Dat geeft wel een ander ‘beeld’, maar de achterliggende methode van meting en berekening verandert eigenlijk nauwelijks. 68B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 69. Aanleiding om NEN 5077 te wijzigen is de Europese Richtlijn Bouwproducten. Elk bouwproduct moet sinds 1 juli 2004 zijn voorzien van een CE-markering die aangeeft dat het bouwproduct is getest volgens uniforme Europese voorschriften en dat de daarbij gehanteerde grootheden in geheel Europa dezelfde zijn. Ook de akoestische prestaties van een product horen daarbij; voor beproeving daarvan bestaan Europese normen. 69B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 70. NEN 5077 is nu in overeenstemming gebracht met deze normen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de meetmethode in sommige gevallen enigszins is aangepast en dat de ééngetalsaanduidingen nu worden bepaald volgens Europese regels. 70B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 71. Luchtgeluid isolatie • In de nieuwe NEN 5077 wordt de vertrouwde term voor luchtgeluid Ilu:k (karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid) vervangen door: • DnT,A,k (A-gewogen genormeerd karakteristiek luchtgeluidniveauverschil) in dB. • De nieuwe term geeft min of meer het verschil aan tussen het geluidniveau in de zendruimte en het geluidniveau in de ontvangruimte. • Hoe hoger de waarde, des te beter de geluidisolatie. 71B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 72. • LET OP • Voor de luchtgeluidisolatie geldt voor zowel Ilu;k als voor DnT,A,k: • hoe hoger de waarde, des de beter de luchtgeluidisolatie 72B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 73. • Deze nieuwe term is net als de vertrouwde ‘karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid’ ook een ééngetals aanduiding. • Dat wil zeggen dat de geluidisolatie voor verschillende toonhoogten (spectrum, octaafbanden) volgens een genormeerde frequentieweging zijn omgerekend tot één getal. 73B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 74. • Karakteristiek: de gemeten geluidisolatie wordt gecorrigeerd voor • de invloed van de vertrekafmetingen. • Dit wordt geëist door het Bouwbesluit vanwege de vrije indeelbaarheid. • De ‘oude’ karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid is eenvoudig uit de ‘nieuwe’ te berekenen met de formule: Ilu;k ≈ DnT,A,k – 52. 74B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 75. • Een Ilu;k (bijvoorbeeld uit oude metingen, rapporten e.d.) mag niet zonder meer met bovenstaande formule worden omgerekend naar de DnT,A,k. • Het aangegeven verband geldt namelijk gemiddeld; in specifieke gevallen kunnen de verschillen groter of kleiner zijn. • De eisenniveaus zijn wel op deze gemiddelde formule gebaseerd. 75B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 76. 76B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 77. Contactgeluidisolatie • In de nieuwe NEN 5077 wordt de vertrouwde term voor contactgeluid Ico (isolatie-index voor contactgeluid) vervangen door: • LnT,A (A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau) in dB. 77B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 78. • De nieuwe grootheid is direct gerelateerd aan het geluidniveau dat naar de ontvangruimte doordringt. • Dit houdt in dat hoe lager de LnT,A-waarde, des te minder geluid er in de ontvangruimte doordringt. • Ofwel: hoe lager de waarde, des te beter de constructie isoleert 78B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 79. • LET OP • Als de contactgeluidisolatie wordt uitgedrukt in Ico geldt: • hoe hoger de waarde, des te beter de isolatie. Voor LnT,A geldt: • hoe lager de waarde, des te beter de isolatie. 79B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 80. • De nieuwe term LnT,A is net als de vertrouwde ‘isolatie-index voor contactgeluid (Ico)’ ook een ééngetalsaanduiding. • Dat wil zeggen dat de geluidisolatie voor verschillende toonhoogten (spectrum, octaaf- banden) volgens een genormeerde frequentie- beweging zijn omgerekend tot één getal. 80B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 81. • A-gewogen: • het geluid is hierbij gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor volgens de zogenaamde A-weging. 81B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 82. • Genormeerd: • Het gemeten geluidniveau is onafhankelijk gemaakt van de inrichting van de ontvangruimte. • Hierdoor kan dus zowel in bewoonde woningen als in woningen voor oplevering worden gemeten. • Het gemeten niveauverschil wordt omgerekend naar een gemiddelde inrichting (een nagalmtijd van 0,5 s). 82B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 83. • De ‘oude’ isolatie-index voor contactgeluid is eenvoudig uit de ‘nieuwe’ te berekenen met de formule: Ico ≈ 59 – LnT,A. • Een Ico (bijvoorbeeld uit oude metingen, rapporten e.d.) mag niet zonder meer met bovenstaande formule worden omgerekend naar de LnT,A. • Het aangegeven verband geldt namelijk gemiddeld; in specifieke gevallen kunnen de verschillen groter of kleiner zijn. • De eisenniveaus zijn wel op deze ‘gemiddelde’ formule gebaseerd. 83B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 84. 84B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 85. Massa-veer-massa principe • Superieure geluidisolatie • Het massa-veer-massa systeem verzekert u van topprestaties op het gebied van geluidisolatie tussen aangrenzende ruimten door optimale akoestische bescherming te combineren met snelle, makkelijke en lage installatiekosten. • Een massa-veer-massa constructie die veel toegepast wordt is een scheidingswand bestaande uit metalen profielen, glaswol / steenwol en gipskartonplaten. 85B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 86. • Het gipskarton functioneert hierbij als de massa en de luchtspouw als de veer. • Om een goede geluidisolatie te bereiken, mag de veer niet al te stijf zijn. • Voor het beste akoestische resultaat dient de luchtspouw (veer) tussen de twee gipskarton- platen gevuld te worden met een geluid- absorberend materiaal zoals een glaswol of steenwol B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 86
 • 87. De voordelen van lichtere constructies • Het is algemeen bekend dat in conventionele massieve constructies, de geluidisolatie vooral afhangt van de massa van de constructie. • Een hogere geluidisolatie betekent automatisch een veel dikkere en zwaardere wand. In de praktijk is dit niet altijd wenselijk omdat een zwaardere en dikkere wand een sterkere (en dus duurdere) fundering vereist, een kleinere ruimte betekent en leidt tot een langere droogperiode en dus bouwtijd. 87B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 88. • Als vuistregel geldt bij massieve constructies: een verdubbeling van de massa levert een verbetering van de geluidisolatie op van 3 dB. • Een vuistregel bij massa-veer-massa constructies is, dat elke extra centimeter isolatiedikte al een verbetering oplevert van 1 dB. 88B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 89. • Een verbetering van 3 dB vereist dus niet een verdubbeling van de wanddikte, maar ‘slechts’ de toepassing van een 3 cm dikkere glaswol. • Mede hierdoor scoren scheidingswanden volgens het massa-veer-massa in principe beter dan massieve wanden van gelijke dikte als het gaat om geluidisolatie. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 89
 • 90. Lichte constructies voldoen aan dezelfde isolatiewaarde met minder gewicht en dikte. 90B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 91. Minerale wol dempt de veer en vergroot de geluidisolatie 91B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 92. • Massa-veer-massa systemen presteren op het gebied van geluidisolatie vaak beter dan massieve constructies. • De prestaties worden nog verder verhoogd als er gekozen wordt om de gehele spouw te vullen met een minerale wol. • Waarom? Omdat minerale wol uitermate geschikt is voor akoestische isolatie. Volledige vulling geeft in vergelijking met een lege spouw een verbetering van de geluidisolatie tot wel 8 dB. 92B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 93. Geluidisolatie van lichte scheidingswanden • In onderstaande tabel staan de resultaten vermeld van lichte scheidingswanden gevuld met minerale wol. 93B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 94. Conclusie vulling en densiteit • Wandconstructies waarbij de spouw volledig gevuld is met minerale wol laten een zeer duidelijke verbetering zien van de geluidisolatie. • De verschillende densiteiten van het isolatiemateriaal laten geen significante verbetering zien in de geluidisolatie. • Verschillende fabrikanten hebben producten die men adviseert om een optimale geluidisolatie te realiseren. 94B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 95. Hoe kan de geluidisolatie van lichte scheidingswanden worden verbeterd? • De prestaties van een lichte scheidingswand kunnen worden verbeterd door het toepassen van de volgende maatregelen: 1. Aantal gipsplaten verhogen. 2. Spouwbreedte vergroten. 3. Vullingsgraad van de glaswol verhogen 4. Toepassen van een dubbel metalen frame volledig van elkaar gescheiden: een dubbele skeletwand. 95B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 96. Aandachtsgebieden • De uiteindelijke geluidisolatie tussen twee ruimten wordt niet alleen bepaald door de geluidisolatie van de scheidingswand. • Naast de opbouw van de constructie spelen de volgende factoren • Een rol: • De luchtdichtheid van de scheidingsconstructie. kieren in de wand en naden ter plaatse van de aansluitingen met de ruwbouw kunnen de geluidisolatie van de wand verslechteren. 96B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 97. Aandachtsgebieden • De samenstellende delen van een wand dienen ongeveer dezelfde akoestische prestaties te bereiken om een bepaalde geluidisolatie te realiseren. • Als een deur met een relatief lage geluidisolatie zich in de wand bevindt kan deze ervoor zorgen dat de uiteindelijke geluidisolatie van een wand achterblijft bij de verwachtingen. • Het is beter om in dat geval eerst deze ‘zwakste’ schakel te verbeteren. 97B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 98. Aandachtsgebieden • Flankerende constructies zoals plafonds, vloeren en gevels dienen indien mogelijk akoestisch ontkoppeld te worden. • Als bijvoorbeeld een lichte vloer doorloopt onder een scheidingsconstructie kan het geluid zich gemakkelijk via deze weg voortplanten 98B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 99. Aandachtsgebieden • Overlangsgeluid kan tot gevolg hebben dat de geluidisolatie vermindert (figuur 2a). Met name bij de aansluiting van een wand aan een plafond dient hierop gelet te worden. Overlangsgeluid wordt verminderd door bijvoorbeeld de scheidingswand tot aan de bovenliggende vloer door te zetten (figuur 2b). • Andere mogelijkheden zijn het aanbrengen van een verlaagd plafond met een goede geluidisolatie (figuur 2c). • Ook het aanbrengen van speciale geluidschotten boven het systeemplafond, tussen de scheidingswand en de bovenliggende constructieve vloer is een mogelijkheid (figuur 2d). 99B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 100. Aansluiting lichte scheidingswand met verlaagd plafond 100B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 101. Aandachtsgebieden • Tot slot dienen doorvoeringen van luchtkanalen, leidingen en kabelgoten voldoende geluidisolerend uitgevoerd te worden. • Bijvoorbeeld door in kabelgoten geluid- absorberende stroken minerale wol op te nemen (circa 60 cm aan weerszijden van de wand). • Hiermee wordt het geluid dat wordt doorgeven aan de naastgelegen ruimte beperkt 101B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 102. Spouwmuur Principe van een massa-veer-massa constructie 102B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 103. Flankerend geluidoverdracht • Binnen een gebouw zal de geluidisolatie tussen twee ruimten niet alleen worden bepaald door de geluidisolatie van de constructie die tussen de twee ruimtes aanwezig is. • Via flankerende constructies (figuur 3) kan het geluid zich op twee manieren voortplanten: 103B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 104. • Geluidgolven die de scheidingswand in trilling brengen, planten zich in de constructie in alle richtingen voort zodat ook de zijwanden, vloer en plafond van het ontvangvertrek in trilling komen en geluid af gaan stralen. 104B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 105. • Geluidgolven die worden opgewekt in een zijwand, vloer of plafond van het vertrek, planten zich voort door de constructie en in het ontvangvertrek worden ze afgestraald. 105B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 106. • Door de effecten van flankerende geluidoverdracht kan de verwachte geluidisolatie door een scheidingswand sterk worden beïnvloed. • Om dit te voorkomen moeten de vloer, zijwanden en plafond akoestisch worden ontkoppeld, zowel van elkaar als van de draagstructuur (figuur 4). • Dit kunt u doen door in de aansluiting een veerkrachtige laag zoals cellenband of iets dergelijks op te nemen. 106B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 107. 107B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 108. Geluidisolatie van betonvloeren • Een betonnen vloer biedt meestal een redelijke isolatie tegen luchtgeluid. De contactgeluidisolatie van een betonnen vloer kan soms echter niet toereikend zijn. • Om dit te verbeteren kan gebruik gemaakt worden van een verend opgelegde dekvloer. • Op de draagvloer wordt een drukvaste glaswolplaat aangebracht met daarop een polyethyleenfolie. 108B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 109. • Hierop komt een dekvloer van cement of anhydriet. • Bij een verend opgelegde dekvloer dient de dekvloer volledig vrij te worden gehouden van de draagvloer, de wanden, leidingwerk e.d. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 109
 • 110. Geluidisolatie verend opgelegde dekvloer • Een verend opgelegde dekvloer vormt akoestisch gezien een massa-veersysteem (figuur 5). • Dit bestaat uit twee massa’s (de draagvloer en de dekvloer) met daartussen verend materiaal. • Door deze opbouw is de dekvloer in hoge mate akoestisch ontkoppeld ten opzichte van de draagvloer en omliggende constructies. • De veer verzwakt de geluidtrillingen die vanuit de dekvloer aan de draagvloer worden doorgegeven. 110B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 111. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 111
 • 112. 112B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 113. 113B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 114. Massief of verend opgelegd? • Om een gevraagde contactgeluidisolatie te behalen zijn er twee gebruikelijke oplossingen voorhanden: een massieve vloeropbouw of een lichtere draagvloer met een verend opgelegde dekvloer. • De dikte en massa van het vloerpakket verschillen hierbij aanzienlijk (zie tabel 2 en tabel 3). • Ook andere aspecten zoals de uitvoering en kosten tellen vanzelfsprekend mee. 114B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 115. Isover Sonefloor onderscheidt zich door de zeer lage (= gunstige) dynamische stijfheid, wat het mogelijk maakt de dikte van het vloerpakket te reduceren. Tabel 2 en tabel 3 vergelijken, volgens NPR 5070, de benodigde massa en dikte om een gevraagde contact-geluidisolatie te halen. 115B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 116. 116B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 117. 117B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 118. 118B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 119. 119B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 120. LET OP • Op een verende dekvloer kan harde vloerafwerking zoals parket of natuursteen niet ‘zwevend’ worden gelegd. • Dit kan de geluidisolatie namelijk verslechteren (zie 8.2). • Als harde vloerafwerking is voorzien, is het dus raadzaam een verende dekvloer te kiezen die al direct de contactgeluidisolatie levert die wordt verwacht van de gehele vloer, dus inclusief afwerking. 120B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 121. Constructies voor akoestisch comfort 121B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 122. 122B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 123. 123B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 124. 124B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 125. Houten vloeren • Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie. • Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve invloed hebben op de luchtgeluidisolatie. • Om de akoestische prestatie van een houten vloer verder te verbeteren, kan een geluid- isolerend verlaagd plafond aangebracht te worden (figuur 9). 125B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 126. 126B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 127. Zeer hoge akoestische eisen Ontkoppelde profielen in een dubbel Metal Stud skelet: extra hoge geluidisolatie tot wel 78 dB •De akoestische isolatie van binnenwanden moet soms aan zeer hoge eisen voldoen. •Dit is bijvoorbeeld het geval als een kamer zo geluiddicht mogelijk gemaakt moet worden. •Speciaal voor deze hoge eisen is de Gyproc SoundBloc Plus scheidingswand ontwikkeld (zie figuur 10). Deze wand heeft aan weerszijden dubbele Gyproc dB-gipsplaten, speciale akoestische profielen en is gevuld met 60mm minerale wol. 127B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 128. Voor extra hoge geluidisolatie is het belangrijk dat de metalen profielen ontkoppeld worden. Deze profielen veroorzaken namelijk een geluidbrug. Optimale geluidisolatie kan alleen bereikt worden als de metalen profielen volledig ontkoppeld zijn en de wand gevuld is met minerale wol. 128B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 129. De Gyproc SoundBloc Extreme scheidingswand heeft aan weerszijden dubbele Gyproc dB-gipsplaten, speciale akoestische profielen en is gevuld met twee keer 60 mm minerale wol. De toepassingsgebieden zijn legio. Van woningbouw tot scholen, van kantoren tot ziekenhuizen. 129B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 130. 130B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 131. Aandachtspunten • Bij het realiseren van de gewenste geluidsisolatie is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen: • Kies constructies waarvan door middel van laboratoriummetingen de geluidsisolerende kwaliteiten bewezen zijn. • De meetresultaten uit het laboratorium moeten als theoretisch maximaal haalbare waarden gezien worden. • Doorvoeringen en andere verzwakkingen moeten zoveel mogelijk voorkomen of zorgvuldig afgewerkt worden. 131B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 132. • Trillingsopnemende constructies zoals buigslappe voorzetwanden of zwevende dekvloeren moeten mechanisch volledig ontkoppeld zijn. • Eén kiezelsteen als contact tussen de basis- constructie en de zwevende dekvloer doet het voordeel van de zwevende dekvloer volledig teniet. 132B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 133. • Een geluidsisolerende constructie is nooit beter dan de zwakste schakel. Ramen, deuren en ventilatievoorzieningen moeten zorgvuldig gekozen worden om de gewenste geluidsisolatie te kunnen bereiken. • Let ook op dat bij ingebouwde contactdozen deze aan beide zijden van de muur NIET tegenover elkaar liggen. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 133
 • 134. • Houten vloeren Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie. • Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve invloed hebben op de luchtgeluidsisolatie. Om de akoestische prestatie van een houten vloer verder te verbeteren, kan een geluidsisolerend verlaagd plafond aangebracht te worden. Vloer(verbetering) geschikt voor klasse k=2 of zelfs k=1 volgens NEN1070) 134B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 135. 135B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 136. 136B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 137. Case : Taxaties en de gevolgen van waardebepaling: • Hoe vertaal ik geluidsproblemen en oplossingen in een juiste taxatiewaarde. • Wat zijn de gevolgen van de waardebepaling bij gemeten en/of geconstateerd geluidsoverlast. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 137
 • 138. Sanitair • Waterleidingen / riolering • Hoge waterdruk • Leiding diameters te klein ( bad minimaal 22 mm) • Beperk zoveel mogelijk haakse bochten. • Standleidingen niet te lood stellen. • Monteer leidingen niet aan lichte scheidings- wanden. 138B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 139. 139B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 140. 140B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 141. Sanitair • Toilet: • Vlakspoelers maken minder lawaai dan diepspoelers, bij het doorspoelen is het net andersom. • Plaats het watereservoir zo laag mogelijk en bij voorkeur op de toiletpot zelf.( duobloc) • Monteer de toiletpot niet rechtstreeks op de vloer maar gebruik tenminste neopreenstroken of een elastische Alkoxy kit als tussenlaag. • Gebruik trillingsisolerende schroeven ( in rubberen pluggen ) 141B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 142. • Opstelling op een zwevende vloerplaat geeft nog betere resultaten. • Gebruik geluidarme vlotters en hoekstopkranen. 142B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 143. Sanitair • Baden / douchebakken: • Bij vullen van het bad de waterstraal richten op de zijkant van het bad. • Bad vrij plaatsen van de muur. • Gebruik ontdreuningsmatten. • Rondom volzetten met minerale wol. • Bad / douchebak niet star aan muur bevestigen. 143B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 144. Liften • Aandachtspunten: • De Schakelkast • De liftmotor en de rem • De geleiderail • De liftdeur. • Vaak kan worden volstaan met een verende opstelling in combinatie met voldoende massa van de schachtwanden en van de vloer van de liftmachinekamer. 144B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 145. Ventilatiesystemen • Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan het geluidsniveau dat een mechanisch ventilatie- systeem in de eigen woning veroorzaakt. • Bij een centrale afzuiging in een woongebouw zijn er wel eisen. Als regel kan hieraan met eenvoudige middelen in de vorm van dempers worden voldaan. • Deze kunnen in de toe- en afvoerrooster worden opgenomen. Ook kan een demper in het kanaal nodig zijn. In woongebouwen kan deze demper ook tegen overspraak via de ventilatiekanalen helpen. 145B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 146. Woningscheidende wand • Naarmate de geluidseisen zwaarder worden, neemt het belang van de indirecte geluids- transmissie toe ten opzichte van de directe transmissie. • De directe transmissie is het geluid dat aan de zendzijde op de scheidingsconstructie van de woningen valt en aan de andere zijde door trillingen aan de lucht wordt afgegeven. • Alle overige transmissiewegen worden aangeduid met indirecte of flankerende transmissie. 146B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 147. • Bij een enkelvoudige, steenachtige constructie wordt daarom over de minimale massa van de constructie gesproken. • Gebruikelijk zijn enkelvoudige wanden van 250 mm (beton) tot 300 mm (kalkzandsteen). • In woongebouwen zijn, in verband met de verhoogde contactgeluidisolatieeis, verdieping- vloeren nodig met een massa van 800 kg/m² of toepassing van een zwevende dekvloer. • De logische keuze is een zwevende dekvloer, aangezien een vloer met een massa van 800 kg al snel te dik zou worden. 147B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 148. • Voor directe transmissie is alleen de constructie van het bouwdeel (de woningscheidende vloer of wand) van belang. • Bij een enkelvoudige, steenachtige constructie wordt daarom over de minimale massa van de constructie gesproken. • Gebruikelijk zijn enkelvoudige wanden van 250 mm (beton) tot 300 mm (kalkzandsteen). 148B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 149. • In de praktijk wordt ook de redenering gevolgd dat een ankerloze spouwmuur een meer dan minimale geluidsisolatie moet geven, met name in het kader van garantieverlening en ter vermijding van klachten. • In dit verband kan de oplegging van de begane grondvloer op speciaal vilt en rubber zinvol zijn. Het opleggen van de vloerdelen op een verbrede funderingsbalk, naast de spouwbladen blijkt in de praktijk vaak een verslechtering van de geluids- isolatie op te leveren. 149B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 150. • Het is aan te bevelen de spouwbladen steeds op de systeemvloer te plaatsen. • In woongebouwen zijn, in verband met de verhoogde contactgeluidisolatie-eis, verdieping- vloeren nodig met een massa van 800 kg/m² of toepassing van een zwevende dekvloer. • De logische keuze is een zwevende dekvloer, aangezien een vloer met een massa van 800 kg al snel te dik zou worden. 150B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 151. • Bij (ankerloze) spouwmuren is de massa van de spouwbladen van belang, maar ook hun onderlinge afstand. • Spouwconstructies met spouwbladen van 120 mm dikte en 60 mm spouw zijn gangbaar. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 151
 • 152. 152B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 153. • Indirecte geluidstransmissie passeert altijd een bouwknoop. • Deze transmissie wordt bepaald door zowel de eigenschappen van de bouwdelen waarop het geluid invalt en waarvan het afstraalt, als van de bouwknoop die de bouwdelen verbindt. 153B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 154. • Enkele belangrijke knopen zijn: • de aansluiting van binnenwanden op de woningscheidende wand en vloer. • de aansluiting van de woningscheidende wand op de voor- en achtergevel. • de aansluiting van de woningscheidende wand op het dak (plat en hellend). 154B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 155. • Bij een massieve woningscheidende wand is het meestal voldoende de begane grondvloer een massa van 250 kg/m² mee te geven en de dekvloer ter plaatse van de woningscheidende wand te onderbreken. • De systeemvloer kan direct op de funderingsbalk worden gelegd en er is geen verende oplegging nodig. 155B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 156. • Bij een ankerloze spouwmuur ligt het gecompliceerder. Voor wat betreft de geluids- isolatie is het bij een goede uitvoering meestal niet nodig de funderingsbalk verdiept aan te leggen, kan de oplegging zonder vilt of rubber direct op de balk en hoeft de funderingsbalk niet verbreed te worden! 156B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 157. • De spouwbladen van de woningscheidende wand moeten wel op de begane grondvloer worden geplaatst en de begane grondvloer moet voldoende zwaar zijn. • Verder mogen de vloer-elementen elkaar niet raken en moet de spouw schoon zijn en doorgezet worden tot op de funderingsbalk B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 157
 • 158. 158B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 159. • De aansluiting van de woningscheidende wand op een dak (plat of hellend) met een balklaag gaat in de praktijk regelmatig fout. • Bij een pannendak bestaat de oplossing uit het aanbrengen van een barrière van minerale wol in de dakspouw, boven de wand. • Het is ook mogelijk speciale systemen met 'geluidsisolerende' pannen toe te passen. • De toepassingsvoorwaarden zijn in de kwaliteitsverklaring van de dakelementen omschreven, evenals de uitvoering van de barrière. 159B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 160. • Bij platte daken is het zorg de balklaag in gordingschoenen op te leggen, het plaatmateriaal ter plaatse van de wand te onderbreken (thermische isolatie kan wel doorlopen) en de aansluitnaden goed af te dichten. • Een gesloten verlaagd plafond completeert het geheel. 160B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 161. 161B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 162. Gevel • De eis kan variëren tussen een vereiste karakteristieke geluidswering GA;k van 20 tot 35 dB(A). • Bouwkundig kunnen de maatregelen variëren van normaal dubbel glas tot gelaagd dubbel glas met gasvulling, van normale tot dubbele kierdichting. • Behalve voor de minimum eis wordt in de praktijk altijd een rapport met berekeningen van een deskundige vereist. 162B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 163. Gevel • Behalve de berekening van de geluidswering hoort hierin ook de ventilatiebalans van de woning te zijn opgenomen. • In verband met de geluidswering van de gevel zijn vaak 'suskasten' nodig (geluidgedempte ventilatie-openingen in de gevel). • Bij suskasten gaat een goede geluidsisolatie samen met minder goede ventilatie- eigenschappen. • De ventilatiebalans moet waarborgen dat het één niet ten koste van het andere gaat. 163B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 164. Gevel • Globaal geldt dat de maatregelen (en dus de kosten) voor GA;k waarden tot circa 25 dB(A) beperkt zijn tot suskasten. • Tot waarden van 30 dB(A) kan beglazing met een grotere luchtspouw en dikkere spouwbladen worden toegepast en de lichtere geveldelen zwaarder uitgevoerd. • De maatregelen voor een karakteristieke geluidswering GA;k tussen 30 en 35 dB(A) zijn vaak ingrijpend. 164B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 165. Gevel • Behalve gelaagd glas (al of niet gasgevuld) zijn met betrekking tot alle lichte geveldelen steeds maatregelen nodig. • De kosten voor een balkon of tuindeur met een dubbele kierdichting zijn vrij hoog. 165B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 166. Aandachtspunten algemeen • Kies constructies waarvan door middel van laboratoriummetingen de geluidsisolerende kwaliteiten bewezen zijn; • De meetresultaten uit het laboratorium moeten als theoretisch maximaal haalbare waarden gezien worden; • Doorvoeringen en andere verzwakkingen moeten zoveel mogelijk voorkomen of zorgvuldig afgewerkt worden; 166B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 167. • Trillingsopnemende constructies zoals buigslappe voorzetwanden of zwevende dekvloeren moeten mechanisch volledig ontkoppeld zijn. Eén kiezelsteen als contact tussen de basisconstructie en de zwevende dekvloer doet het voordeel van de zwevende dekvloer volledig teniet; 167B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 168. • Een geluidsisolerende constructie is nooit beter dan de zwakste schakel. Ramen, deuren en ventilatievoorzieningen moeten zorgvuldig gekozen worden om de gewenste geluidsisolatie te kunnen bereiken. Let ook op dat bij ingebouwde contactdozen deze aan beide zijden van de muur NIET tegenover elkaar liggen. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 168
 • 169. Ruimteakoestiek • In elke ruimte waar zich mensen bevinden moet aandacht besteed worden aan de ruimte- akoestiek. • De mate waarin is afhankelijk van het gebruiksdoel en het volume van de ruimte. • In utiliteitsgebouwen zoals kantoren, klaslokalen, vergaderzalen en ziekenhuizen komt het plafond het meest in aanmerking om de geluidsabsorptie aan te brengen. • Het plafond strekt zich immers over de gehele ruimte uit. 169B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 170. • Werkplaatsen en fabrieken worden doorgaans opgebouwd uit akoestisch harde materialen, zoals geprofileerd staal en beton. • Dergelijke ruimten galmen overdadig. Gevolgen van teveel galm zijn onder andere een onnodig hoog geluidsniveau; een gevoel van desoriëntatie bij de medewerkers met als gevolg concentratieverlies en onvermoeibaarheid van spraak. • Een goede ruimteakoestiek leidt tot minder vermoeidheid en daarmee tot minder fouten. 170B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 171. • Een goede verstaanbaarheid betekent betere communicatie en het beter horen van bijvoorbeeld waarschuwingssignalen waarmee de veiligheid is gediend. • Het verlagen van het geluidsniveau kan in het kader van de Arbo-wet gewenst zijn. • De mogelijkheden hiertoe zijn sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. • Geperforeerde dak- en wandplaten in combinatie met glas / steenwol levert een goede oplossing. 171B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 172. • Zijn geperforeerde panelen niet mogelijk, bijvoorbeeld in een zwembad, dan kan de noodzakelijke geluidsabsorptie verkregen worden door toepassing van een industrieplafond of door zogenaamde baffles. 172B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 173. Enkele praktische richtlijnen: • Bij ruimten met een geringe hoogte en een groot vloeroppervlak heeft een absorberend plafond en/of dak het meeste effect. • Bij vrijwel kubusvormige ruimten is een combinatie van een absorberend dak met absorberende wanden de beste oplossing. • Bij hoge hallen hebben absorberende wanden het meest effect. 173B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 174. Praktische maatregelen • Fundering • Bij ankerloze spouwmuren kan de begane grondvloer op verend materiaal worden gelegd. • Het verdiept aanleggen van de funderingsbalk vergroot de omweg voor flankerend geluid en verbetert de verbindingsdemping. • Bij ankerloze spouwmuren kan de begane grondvloer op verend materiaal worden gelegd; 174B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 175. • Gevel: • Het aanbrengen van een dilatatievoeg in het buitenspouwblad vergroot de verbindings- demping tussen binnenspouw bladen. • Pannendak • Het aanbrengen van een barrière van steenwol onderbreekt de geluidstransmissie via de dakspouw en verhoogt de verbindingsdemping tussen dakelementen. 175B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 176. • Toilet • Plaatsing van de toiletpot op rubber matjes of kitrug verhoogt de verbindingsdemping; • Rubberpluggen verhogen de verbindingsdemping van de bevestiging van toiletpot, trap en leidingen. • Leidingen • Er zijn speciale beugels met rubber bekleding die de verbindingsdemping tussen leiding en wand verhogen. 176B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 177. 177B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 178. • Zijn er nog vragen. 178B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 179. Afronding • Evaluatie: zijn de verwachtingen uitgekomen? • Waar zou u meer over willen weten? • Heeft u tips voor de docent of BouwCirkel? • Evaluatieformulieren • Certificaten 179B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 • 180. Bedankt voor uw aandacht. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 180