Ijtihad

Ijtihad dan Mujtahid
4 imam mazhab 4 level mujtahid
Syarat MujtahidPengertian Ijtihad
Pengertian Ijtihad
• Bahasa
– Bersungguh-sungguh
• Istilah
– Usaha yang sungguh-sungguh dalam
mendapatkan hukum syariah (istimbath)
dengan metode yang benar dan dari sumber
yang tertentu
Syarat Mujtahid
• Muslim
• Shahihul Fahm
• Mengenal Sumber-sumber Hukum
Syariah
Quran - Sunnah - Ijma - Qiyas
• Menguasai Nasakh dan Mansukh
• Menguasai Ilmu Bahasa Arab
• Menguasai Ilmu Ushul Fiqih
4 Imam Mazhab
• Abu Hanifah
• Malik
• Syafi’i
• Ahmad
Abu Hanifah
> 4 imam mazhab
80 – 150 H
sejarah manhaj karya murid
Sejarah
• Namanya An-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha, putera asli
Persia
• Lahir dan Meninggal di Kufah (80 – 150 H)
• Kufah terkenal dengan para pemalsu hadits
• Bekerja sebagai pedagang kain di Kufah
• Mengalami masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah
• Tabi’in : bertemu Anas bin Malik dan meriwayatkan
hadits (‫مسلم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫فريضة‬ ‫العلم‬ ‫)طلب‬
• 18 tahun belajar khusus fiqih kepada Hammad bin Abi
Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha`i
• Digelari sebagai Faqih Ahli Iraq
> 4 imam mazhab > Abu Hanifah
sejarah manhaj karya murid
Manhaj
• Ushul Manhaj
Quran - Sunnah - Ijma` - Qiyas - Istihsan
• Sangat ketat dalam menerima hadits
• Imam Ahli Ra’yi
• Meluaskan qiyas dan komparasi
> Abu Hanifah> 4 imam mazhab
sejarah manhaj karya murid
Murid
• Abu Yusuf (118-132 H)
• Muhammad (132-189 H)
• Zufar (110-158 H)
• Al-Hasan bin Ziyad (204 H)
> Abu Hanifah> 4 imam mazhab
sejarah manhaj karya murid
Karya
• Abu Hanifah tidak menulis sendiri ilmunya
• Murid-muridnya yang menuliskannya
• Kitab-kitab Mazhab Hanafi
> Abu Hanifah> 4 imam mazhab
sejarah manhaj karya murid
Malik
93 – 179 H
sejarah manhaj karya murid
Sejarah
• Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi
• Lahir dan wafat di Madinah (93-179 H)
• Mengalami masa Umawi dan Abbasi
• Imam Ahli Hadits dan Fiqih di Madinah
• Mengambil hadits dari Nafi` dari Ibnu Umar
(silsilah dzahabiyah)
• Menjadi guru Imam Asy-syafi`i waktu kecil
• Asy-Syafi`i : Bila disebutkan daftar para ulama,
maka Malik adalah bintang kejora
> 4 imam mazhab > Malik
sejarah manhaj karya murid
Manhaj
Ushul Manhaj : 20 point
• Quran – Sunnah :
1. Nash Quran
2. Zhahir Nash Quran
3. Mafhum Muqafaqah Nash Quran
4. Mafhum Mukhalafah Nash Quran
5. Tanbih nash Quran
• Lainnya :
11. Ijma
12. Qiyas
13. Amalu Ahlil-Madinah
14. Qaul Shahabi
15. Istihsan
16. Istishab
17. Sadd Adz-Dzariah
18. Mashlahah Al-Mursalah
19. Mura’atul Khilaf
20. Syar’u man qablana
> 4 imam mazhab > Malik
sejarah manhaj karya murid
6. Nash
Sunnah
7. Zhahir Nash
Sunnah
8. Mafhum
Muqafaqa
h Nash
Sunnah
9. Mafhum
Mukhalafa
h Nash
Sunnah
10. Tanbih
nash
Sunnah
Murid
> 4 imam mazhab > Malik
sejarah manhaj karya murid
Al-Imam Malik
Mesir Maghrib Hijaz & Iraq
1. Abu Abdullah 191 H
2. Abu Muhammad 125 – 197 H
3. Ashab bin Abdil Aziz 150 H
4. Abdulah bin Abd Hakam 214 H
5. Asbagh bin Al-Farj 225 H
6. Muhammad bin Abdullah bin Abd
Hakam 268 H
7. Muhammad bin Ibrahim Al-
Iskandari 269 H
1. Abul Hasan At-Tunisi 183 H
2. Abu Abdullah Al-Qurtubi 193 H
3. Isa bin Dinar 212 H
4. Asad bin Al-Furat (145 – 213 H)
5. Yahya Al-Laitsi 234 H
6. Abdul Malik Assulami 238 H
7. Sahnun 240 H
1. Abu Marwan Al-Majisyun
212 H
2. Ahmad bin Al-Mu`adzdzal
3. Al-Qadhi Abu Ishak 282 H
Karya
> 4 imam mazhab > Malik
sejarah manhaj karya murid
• Al-Muwaththa`
Kitab hadits tershahih
sebelum era shahih
Bukhari dan Muslim
karya Al-Imam Malik
rahimahullah
Asy-Syafi’i
> 4 level mujtahid
150 – 204 H
sejarah manhaj karya murid
Sejarah
• Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`.
• Lahir di Gaza Palestina 150 H wafat di Mesir 204 H
• Usia 2 tahun kembali ke Mekkah dan belajar syi`ir Arab
dan syariah
• Berguru kepada Mufti Mekkah, Muhammad bin Az-Zinji,
hingga di usia 15 tahun dizinkan menjadi mufti Mekkah
• Menghafal Quran di usia 7 tahun dan menghafal Al-
Muwaththa` dalam 9 malam
• Berguru kepada Imam Malik mazhab ahli hadits di
Madinah di usia 15 tahun menjadi murid termuda
• Mencari ilmu ke Yaman dan Iraq berguru kepada fuqaha
Hanafi ahli ra’yi.
> 4 imam mazhab > Syafi`i
sejarah manhaj karya murid
Manhaj
• Ushul Mazhab :
Quran – Sunnah – Ijma` - Qiyas
• Menolak :
Aqwal Shahabah – Istihsan – Al-Mashlahah Al-Mursalah –
Amalu Ahlil Madinah
• Meramu 2 Kekuatan Mazhab Besar :
– Ahli Hadits (Madinah) : Pembela Sunnah
– Ahli Ra’yi (Iraq)
• Imam dalam bidang
Hadits – Fiqih – Ushul Fiqih
> 4 imam mazhab > Syafi`i
sejarah manhaj karya murid
Murid
> 4 imam mazhab > Syafi`i
sejarah manhaj karya murid
Al-Imam Asy-Syafi`i
1. Al-Buwaythi 231 H
2. Al-Muzani 264 H
3. Al-Muradi 270 H
4. Harmalah 266 H
5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 268
Karya
• Ar-Risalah
> 4 imam mazhab > Syafi`i
sejarah manhaj karya murid
• ARRISALAH adalah kitab pertama yang
menjelaskan ushul fiqih secara tersendiri,
terstruktur dan lengkap.
• Dengan kitab ini Asy-Syafi`i dinobatkan menjadi
Peletak Dasar Ilmu Ushul Fiqih
Karya
> 4 imam mazhab > Syafi`i
sejarah manhaj karya murid
• Al-Umm • AL-UMM berarti Induk
• Merupakan kitab Fiqih yang berisi
mazhab As-Syafi`i yang baru
(qaul jadid)
Ahmad bin Hanbal
> 4 level mujtahid
164 – 241 H
4 LEVEL MUJTAHID
• Mujtahid Mutlak
• Mujtahid Ghairu Mustaqil
• Mujtahid Muqayyad
• Mujtahid Tarjih
Mujtahid Mutlak
> 4 level mujtahid
Mujtahid Mutlak
• Memiliki Semua Syarat Mujtahid
• Menyusun Kaidah-kaidah Istimbath
Hukum Sendiri
• Diantaranya :
• Abu Hanifah
• Malik
• Syafi’i
• Ahmad
• Sudah Tidak Ada di Zaman Sekarang
> 4 level mujtahid
Mujtahid Ghairu Mustaqil
> 4 level mujtahid
Mujtahid Ghairu Mustaqil
• Memiliki Semua Syarat Mujtahid
• Menggunakan Kaidah Imamnya
• Kadang Beda Hasil Ijtihad Dengan Imamnya
• Diantaranya :
• Abu Yusuf - Muhammad (Hanafi)
• Abul Qasim – Asyhab - Asad b. Furat (Maliki)
• Buwaithi – Muzani (Syafi’i)
• Abu Bakr Al-Atsram – AlMarwadzi (Hambali)
• Sudah Tidak Ada di Zaman Sekarang
> 4 level mujtahid
Mujtahid Muqayyad
> 4 level mujtahid
Mujtahid Muqayyad
• Disebut juga : ashabul wujuh (wajh) – qaul fil
mazhab
• Berijtihad sendiri hanya pada yang tidak
terdapat pada mazhabnya
• Diantaranya :
• Ath-Thahawi – Al-Karkhi – Al-Bazdawi (Hanafi)
• Al-Abhari – Al-Qairuwani (Maliki)
• Al-Marwadzi – Asy-Syirazi – Ibnu Khuzaimah - (Syafi’i)
• Al-Qadhi Abu Ya’la (Hambali)
• Nisbahnya kepada mazhab bukan kepada imam
> 4 level mujtahid
Mujtahid Tarjih
> 4 level mujtahid
Mujtahid Tarjih
• Mentarjih satu pendapat di antara
pendapat-pendapat yang berbeda di
dalam mazhabnya
• Diantaranya :
• Al-Qoduri (Hanafi)
• Al-’allamah Khalil (Maliki)
• An-Nawawi – Ar-Rofi`i (Syafi’i)
• Al-Mardawi – Al-Baghdadi (Hambali)
> 4 level mujtahid
1 de 32

Recomendados

Imam bukhari por
Imam bukhariImam bukhari
Imam bukhariIbnu Mislan
320 visualizações1 slide
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie por
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafiewmkfirdaus
1.7K visualizações16 slides
Muwattha' qw por
Muwattha' qwMuwattha' qw
Muwattha' qwSida El Nurya
489 visualizações18 slides
Metode pendokumentasian al quran por
Metode pendokumentasian al quranMetode pendokumentasian al quran
Metode pendokumentasian al quranAzham Abd Razak
2.7K visualizações8 slides
SYEIKH NAWAWI AL - BANTANI por
SYEIKH NAWAWI AL - BANTANISYEIKH NAWAWI AL - BANTANI
SYEIKH NAWAWI AL - BANTANIQ-nuiy Asiya-siti
9.8K visualizações10 slides
Musnad imam hambali por
Musnad imam hambaliMusnad imam hambali
Musnad imam hambaliuyab artsa
1.8K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I por
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IKEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IBiyah Djauhar
4.3K visualizações14 slides
56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM por
56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM
56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAMAhmad Harmoko
372 visualizações11 slides
Kelompok 3 -- ulumul hadits por
Kelompok 3 -- ulumul haditsKelompok 3 -- ulumul hadits
Kelompok 3 -- ulumul haditsuniversitas islam attahiriyah (UNIAT)
308 visualizações8 slides
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin por
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinZafirah Abdullah
14.7K visualizações32 slides
imam ahmad bin hambal rahimahullah por
 imam ahmad bin hambal rahimahullah imam ahmad bin hambal rahimahullah
imam ahmad bin hambal rahimahullahNooo ooo
731 visualizações9 slides
امام الترميزي 6.9.2012 por
امام الترميزي  6.9.2012امام الترميزي  6.9.2012
امام الترميزي 6.9.2012Angah Rahim
495 visualizações21 slides

Mais procurados(20)

KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I por Biyah Djauhar
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IKEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I
Biyah Djauhar4.3K visualizações
56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM por Ahmad Harmoko
56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM
56. syakshiyah Islam MembangunKepribadian ISLAM
Ahmad Harmoko372 visualizações
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin por Zafirah Abdullah
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Zafirah Abdullah14.7K visualizações
imam ahmad bin hambal rahimahullah por Nooo ooo
 imam ahmad bin hambal rahimahullah imam ahmad bin hambal rahimahullah
imam ahmad bin hambal rahimahullah
Nooo ooo731 visualizações
امام الترميزي 6.9.2012 por Angah Rahim
امام الترميزي  6.9.2012امام الترميزي  6.9.2012
امام الترميزي 6.9.2012
Angah Rahim495 visualizações
Imam ahmad bin hambal por Izzatul Ulya
Imam ahmad bin hambalImam ahmad bin hambal
Imam ahmad bin hambal
Izzatul Ulya672 visualizações
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat por Noor Aziah Mamat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Noor Aziah Mamat41.8K visualizações
Hasyim Asy'ari por Illiyin Studio
Hasyim Asy'ariHasyim Asy'ari
Hasyim Asy'ari
Illiyin Studio3.3K visualizações
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri por Ridho Fitrah Hyzkia
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriKH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
Ridho Fitrah Hyzkia6K visualizações
Bab 2 por saderyfiqri
Bab 2Bab 2
Bab 2
saderyfiqri255 visualizações
(Imam bukhari) tugas sheila por AlbiFR
(Imam bukhari) tugas sheila(Imam bukhari) tugas sheila
(Imam bukhari) tugas sheila
AlbiFR626 visualizações
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL por Nurul Husna
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
Nurul Husna20.4K visualizações
Imam Syafie dan Imam Hanbali por NATASHYA AYUNIE
Imam Syafie dan Imam HanbaliImam Syafie dan Imam Hanbali
Imam Syafie dan Imam Hanbali
NATASHYA AYUNIE3.5K visualizações
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali por Abdul Fauzan
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliBiografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Abdul Fauzan4K visualizações
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1) por wmkfirdaus
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
wmkfirdaus4.5K visualizações
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in por Zafirah Abdullah
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Zafirah Abdullah28K visualizações
Imam syafi'i por Taufik Hidayat
Imam syafi'iImam syafi'i
Imam syafi'i
Taufik Hidayat1.2K visualizações
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4) por Sayyidatun Nisa
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Sayyidatun Nisa2.3K visualizações
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud por Zafirah Abdullah
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Zafirah Abdullah12.5K visualizações

Destaque

Ijtihad por
IjtihadIjtihad
Ijtihadnouvan
4.7K visualizações13 slides
Ijtihad por
IjtihadIjtihad
Ijtihadhtpkpublications
3.5K visualizações29 slides
Ijtihad 2 por
Ijtihad 2Ijtihad 2
Ijtihad 2Id'rees Waris
5.5K visualizações5 slides
IJTIHAD por
IJTIHADIJTIHAD
IJTIHADMuhammad Rusdil Fikri
16.5K visualizações15 slides
Ijtihad por
IjtihadIjtihad
IjtihadFahmisetyawan
1.6K visualizações9 slides
Ijtihad_PAI 2010 por
Ijtihad_PAI 2010Ijtihad_PAI 2010
Ijtihad_PAI 2010apandin
1.8K visualizações12 slides

Destaque(20)

Ijtihad por nouvan
IjtihadIjtihad
Ijtihad
nouvan4.7K visualizações
Ijtihad por htpkpublications
IjtihadIjtihad
Ijtihad
htpkpublications3.5K visualizações
Ijtihad 2 por Id'rees Waris
Ijtihad 2Ijtihad 2
Ijtihad 2
Id'rees Waris5.5K visualizações
Ijtihad por Fahmisetyawan
IjtihadIjtihad
Ijtihad
Fahmisetyawan1.6K visualizações
Ijtihad_PAI 2010 por apandin
Ijtihad_PAI 2010Ijtihad_PAI 2010
Ijtihad_PAI 2010
apandin1.8K visualizações
Ijtihad por m10ehebat
IjtihadIjtihad
Ijtihad
m10ehebat2.3K visualizações
Ijtihad por Ainil Yaqqen
IjtihadIjtihad
Ijtihad
Ainil Yaqqen1.9K visualizações
Dauroh ijtima'i por Tyaseta Sardjono
Dauroh ijtima'iDauroh ijtima'i
Dauroh ijtima'i
Tyaseta Sardjono396 visualizações
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama por Integer
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh UlamaSumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Integer 32.5K visualizações
IJTIHAD por mugnisulaeman
IJTIHADIJTIHAD
IJTIHAD
mugnisulaeman4.6K visualizações
IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KETIGA por Hamdan Hamdan
IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KETIGAIJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KETIGA
IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KETIGA
Hamdan Hamdan6.3K visualizações
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1 por Ramadhan, Dicky
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Ramadhan, Dicky25.9K visualizações
Sumber hukum islam por Yanasta Pratama
Sumber hukum islam Sumber hukum islam
Sumber hukum islam
Yanasta Pratama32.7K visualizações
sumber hukum islam ppt por Dwi Margiati
sumber hukum islam pptsumber hukum islam ppt
sumber hukum islam ppt
Dwi Margiati17.4K visualizações

Similar a Ijtihad

Ijtihad dan mujtahid por
Ijtihad dan mujtahidIjtihad dan mujtahid
Ijtihad dan mujtahidAhmad Sarwat
2.7K visualizações32 slides
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx por
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptxpertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptxDIGamerZ
5 visualizações17 slides
Presentasi (1).pptx por
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptxJoni172593
7 visualizações13 slides
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx por
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxOktavia Ningrum
8 visualizações12 slides
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da... por
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...desi_aoi
1.7K visualizações10 slides
Falsafah Konsep Teori Pemilikan dalam Islam por
Falsafah Konsep Teori Pemilikan dalam IslamFalsafah Konsep Teori Pemilikan dalam Islam
Falsafah Konsep Teori Pemilikan dalam IslamOmar Mohd Fiqri Mohd Fiqri
7.9K visualizações105 slides

Similar a Ijtihad(20)

Ijtihad dan mujtahid por Ahmad Sarwat
Ijtihad dan mujtahidIjtihad dan mujtahid
Ijtihad dan mujtahid
Ahmad Sarwat2.7K visualizações
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx por DIGamerZ
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptxpertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
DIGamerZ5 visualizações
Presentasi (1).pptx por Joni172593
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptx
Joni1725937 visualizações
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx por Oktavia Ningrum
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
Oktavia Ningrum8 visualizações
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da... por desi_aoi
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
desi_aoi1.7K visualizações
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx por SaskiaKhairaFaisal
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
SaskiaKhairaFaisal5 visualizações
Biografi Ulama Hadist.pptx por SaskiaKhairaFaisal
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptx
SaskiaKhairaFaisal36 visualizações
Fatimah zahrah md fauadi ; mazhab por Dania Azmy
Fatimah zahrah md fauadi ; mazhabFatimah zahrah md fauadi ; mazhab
Fatimah zahrah md fauadi ; mazhab
Dania Azmy581 visualizações
Imam shafie por Zaim Nur
Imam shafieImam shafie
Imam shafie
Zaim Nur3.2K visualizações
Mazhab fiqh por Van Dant's
Mazhab fiqhMazhab fiqh
Mazhab fiqh
Van Dant's3.9K visualizações
Tasyri' abad 2-4 H. por Marhamah Saleh
Tasyri' abad 2-4 H.Tasyri' abad 2-4 H.
Tasyri' abad 2-4 H.
Marhamah Saleh20.5K visualizações
246531407 nota-tokoh-spm por md hairee othman
246531407 nota-tokoh-spm246531407 nota-tokoh-spm
246531407 nota-tokoh-spm
md hairee othman1K visualizações
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik por kkqsmkta
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam MalikTokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik
kkqsmkta12.7K visualizações
Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir ) por Shafiefie Fey
Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )
Tafsir al quran al-’azim ( Ibnu Katsir )
Shafiefie Fey8.7K visualizações
Biografi imam al baghawi por Sidqi Maulana
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawi
Sidqi Maulana875 visualizações
Iman malik lahir pada tahun 93 por Nur Alfiyatur Rochmah
Iman malik lahir pada tahun 93Iman malik lahir pada tahun 93
Iman malik lahir pada tahun 93
Nur Alfiyatur Rochmah313 visualizações
Iman malik lahir pada tahun 93 por Nur Alfiyatur Rochmah
Iman malik lahir pada tahun 93Iman malik lahir pada tahun 93
Iman malik lahir pada tahun 93
Nur Alfiyatur Rochmah338 visualizações

Mais de Hensika Setiawan

7&8 metabolisme por
7&8 metabolisme7&8 metabolisme
7&8 metabolismeHensika Setiawan
611 visualizações34 slides
Psikologi pendidikan pmat bab iv master presentasi por
Psikologi pendidikan pmat bab iv master presentasiPsikologi pendidikan pmat bab iv master presentasi
Psikologi pendidikan pmat bab iv master presentasiHensika Setiawan
2.3K visualizações163 slides
Sholat por
SholatSholat
SholatHensika Setiawan
51.8K visualizações33 slides
Cara mengaktifkan program design grafis corel draw por
Cara mengaktifkan program design grafis corel drawCara mengaktifkan program design grafis corel draw
Cara mengaktifkan program design grafis corel drawHensika Setiawan
8.2K visualizações3 slides
Pip 4a por
Pip 4aPip 4a
Pip 4aHensika Setiawan
187 visualizações11 slides
2.waqaf.jpg por
2.waqaf.jpg2.waqaf.jpg
2.waqaf.jpgHensika Setiawan
11.5K visualizações22 slides

Mais de Hensika Setiawan(9)

7&8 metabolisme por Hensika Setiawan
7&8 metabolisme7&8 metabolisme
7&8 metabolisme
Hensika Setiawan611 visualizações
Psikologi pendidikan pmat bab iv master presentasi por Hensika Setiawan
Psikologi pendidikan pmat bab iv master presentasiPsikologi pendidikan pmat bab iv master presentasi
Psikologi pendidikan pmat bab iv master presentasi
Hensika Setiawan2.3K visualizações
Sholat por Hensika Setiawan
SholatSholat
Sholat
Hensika Setiawan51.8K visualizações
Cara mengaktifkan program design grafis corel draw por Hensika Setiawan
Cara mengaktifkan program design grafis corel drawCara mengaktifkan program design grafis corel draw
Cara mengaktifkan program design grafis corel draw
Hensika Setiawan8.2K visualizações
2.waqaf.jpg por Hensika Setiawan
2.waqaf.jpg2.waqaf.jpg
2.waqaf.jpg
Hensika Setiawan11.5K visualizações
Indikator perkembangan-media-bagian-5 por Hensika Setiawan
Indikator perkembangan-media-bagian-5Indikator perkembangan-media-bagian-5
Indikator perkembangan-media-bagian-5
Hensika Setiawan1K visualizações

Ijtihad

 • 1. Ijtihad dan Mujtahid 4 imam mazhab 4 level mujtahid Syarat MujtahidPengertian Ijtihad
 • 3. • Bahasa – Bersungguh-sungguh • Istilah – Usaha yang sungguh-sungguh dalam mendapatkan hukum syariah (istimbath) dengan metode yang benar dan dari sumber yang tertentu
 • 5. • Muslim • Shahihul Fahm • Mengenal Sumber-sumber Hukum Syariah Quran - Sunnah - Ijma - Qiyas • Menguasai Nasakh dan Mansukh • Menguasai Ilmu Bahasa Arab • Menguasai Ilmu Ushul Fiqih
 • 6. 4 Imam Mazhab • Abu Hanifah • Malik • Syafi’i • Ahmad
 • 7. Abu Hanifah > 4 imam mazhab 80 – 150 H sejarah manhaj karya murid
 • 8. Sejarah • Namanya An-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha, putera asli Persia • Lahir dan Meninggal di Kufah (80 – 150 H) • Kufah terkenal dengan para pemalsu hadits • Bekerja sebagai pedagang kain di Kufah • Mengalami masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah • Tabi’in : bertemu Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits (‫مسلم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫فريضة‬ ‫العلم‬ ‫)طلب‬ • 18 tahun belajar khusus fiqih kepada Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha`i • Digelari sebagai Faqih Ahli Iraq > 4 imam mazhab > Abu Hanifah sejarah manhaj karya murid
 • 9. Manhaj • Ushul Manhaj Quran - Sunnah - Ijma` - Qiyas - Istihsan • Sangat ketat dalam menerima hadits • Imam Ahli Ra’yi • Meluaskan qiyas dan komparasi > Abu Hanifah> 4 imam mazhab sejarah manhaj karya murid
 • 10. Murid • Abu Yusuf (118-132 H) • Muhammad (132-189 H) • Zufar (110-158 H) • Al-Hasan bin Ziyad (204 H) > Abu Hanifah> 4 imam mazhab sejarah manhaj karya murid
 • 11. Karya • Abu Hanifah tidak menulis sendiri ilmunya • Murid-muridnya yang menuliskannya • Kitab-kitab Mazhab Hanafi > Abu Hanifah> 4 imam mazhab sejarah manhaj karya murid
 • 12. Malik 93 – 179 H sejarah manhaj karya murid
 • 13. Sejarah • Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi • Lahir dan wafat di Madinah (93-179 H) • Mengalami masa Umawi dan Abbasi • Imam Ahli Hadits dan Fiqih di Madinah • Mengambil hadits dari Nafi` dari Ibnu Umar (silsilah dzahabiyah) • Menjadi guru Imam Asy-syafi`i waktu kecil • Asy-Syafi`i : Bila disebutkan daftar para ulama, maka Malik adalah bintang kejora > 4 imam mazhab > Malik sejarah manhaj karya murid
 • 14. Manhaj Ushul Manhaj : 20 point • Quran – Sunnah : 1. Nash Quran 2. Zhahir Nash Quran 3. Mafhum Muqafaqah Nash Quran 4. Mafhum Mukhalafah Nash Quran 5. Tanbih nash Quran • Lainnya : 11. Ijma 12. Qiyas 13. Amalu Ahlil-Madinah 14. Qaul Shahabi 15. Istihsan 16. Istishab 17. Sadd Adz-Dzariah 18. Mashlahah Al-Mursalah 19. Mura’atul Khilaf 20. Syar’u man qablana > 4 imam mazhab > Malik sejarah manhaj karya murid 6. Nash Sunnah 7. Zhahir Nash Sunnah 8. Mafhum Muqafaqa h Nash Sunnah 9. Mafhum Mukhalafa h Nash Sunnah 10. Tanbih nash Sunnah
 • 15. Murid > 4 imam mazhab > Malik sejarah manhaj karya murid Al-Imam Malik Mesir Maghrib Hijaz & Iraq 1. Abu Abdullah 191 H 2. Abu Muhammad 125 – 197 H 3. Ashab bin Abdil Aziz 150 H 4. Abdulah bin Abd Hakam 214 H 5. Asbagh bin Al-Farj 225 H 6. Muhammad bin Abdullah bin Abd Hakam 268 H 7. Muhammad bin Ibrahim Al- Iskandari 269 H 1. Abul Hasan At-Tunisi 183 H 2. Abu Abdullah Al-Qurtubi 193 H 3. Isa bin Dinar 212 H 4. Asad bin Al-Furat (145 – 213 H) 5. Yahya Al-Laitsi 234 H 6. Abdul Malik Assulami 238 H 7. Sahnun 240 H 1. Abu Marwan Al-Majisyun 212 H 2. Ahmad bin Al-Mu`adzdzal 3. Al-Qadhi Abu Ishak 282 H
 • 16. Karya > 4 imam mazhab > Malik sejarah manhaj karya murid • Al-Muwaththa` Kitab hadits tershahih sebelum era shahih Bukhari dan Muslim karya Al-Imam Malik rahimahullah
 • 17. Asy-Syafi’i > 4 level mujtahid 150 – 204 H sejarah manhaj karya murid
 • 18. Sejarah • Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`. • Lahir di Gaza Palestina 150 H wafat di Mesir 204 H • Usia 2 tahun kembali ke Mekkah dan belajar syi`ir Arab dan syariah • Berguru kepada Mufti Mekkah, Muhammad bin Az-Zinji, hingga di usia 15 tahun dizinkan menjadi mufti Mekkah • Menghafal Quran di usia 7 tahun dan menghafal Al- Muwaththa` dalam 9 malam • Berguru kepada Imam Malik mazhab ahli hadits di Madinah di usia 15 tahun menjadi murid termuda • Mencari ilmu ke Yaman dan Iraq berguru kepada fuqaha Hanafi ahli ra’yi. > 4 imam mazhab > Syafi`i sejarah manhaj karya murid
 • 19. Manhaj • Ushul Mazhab : Quran – Sunnah – Ijma` - Qiyas • Menolak : Aqwal Shahabah – Istihsan – Al-Mashlahah Al-Mursalah – Amalu Ahlil Madinah • Meramu 2 Kekuatan Mazhab Besar : – Ahli Hadits (Madinah) : Pembela Sunnah – Ahli Ra’yi (Iraq) • Imam dalam bidang Hadits – Fiqih – Ushul Fiqih > 4 imam mazhab > Syafi`i sejarah manhaj karya murid
 • 20. Murid > 4 imam mazhab > Syafi`i sejarah manhaj karya murid Al-Imam Asy-Syafi`i 1. Al-Buwaythi 231 H 2. Al-Muzani 264 H 3. Al-Muradi 270 H 4. Harmalah 266 H 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 268
 • 21. Karya • Ar-Risalah > 4 imam mazhab > Syafi`i sejarah manhaj karya murid • ARRISALAH adalah kitab pertama yang menjelaskan ushul fiqih secara tersendiri, terstruktur dan lengkap. • Dengan kitab ini Asy-Syafi`i dinobatkan menjadi Peletak Dasar Ilmu Ushul Fiqih
 • 22. Karya > 4 imam mazhab > Syafi`i sejarah manhaj karya murid • Al-Umm • AL-UMM berarti Induk • Merupakan kitab Fiqih yang berisi mazhab As-Syafi`i yang baru (qaul jadid)
 • 23. Ahmad bin Hanbal > 4 level mujtahid 164 – 241 H
 • 24. 4 LEVEL MUJTAHID • Mujtahid Mutlak • Mujtahid Ghairu Mustaqil • Mujtahid Muqayyad • Mujtahid Tarjih
 • 25. Mujtahid Mutlak > 4 level mujtahid
 • 26. Mujtahid Mutlak • Memiliki Semua Syarat Mujtahid • Menyusun Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Sendiri • Diantaranya : • Abu Hanifah • Malik • Syafi’i • Ahmad • Sudah Tidak Ada di Zaman Sekarang > 4 level mujtahid
 • 27. Mujtahid Ghairu Mustaqil > 4 level mujtahid
 • 28. Mujtahid Ghairu Mustaqil • Memiliki Semua Syarat Mujtahid • Menggunakan Kaidah Imamnya • Kadang Beda Hasil Ijtihad Dengan Imamnya • Diantaranya : • Abu Yusuf - Muhammad (Hanafi) • Abul Qasim – Asyhab - Asad b. Furat (Maliki) • Buwaithi – Muzani (Syafi’i) • Abu Bakr Al-Atsram – AlMarwadzi (Hambali) • Sudah Tidak Ada di Zaman Sekarang > 4 level mujtahid
 • 29. Mujtahid Muqayyad > 4 level mujtahid
 • 30. Mujtahid Muqayyad • Disebut juga : ashabul wujuh (wajh) – qaul fil mazhab • Berijtihad sendiri hanya pada yang tidak terdapat pada mazhabnya • Diantaranya : • Ath-Thahawi – Al-Karkhi – Al-Bazdawi (Hanafi) • Al-Abhari – Al-Qairuwani (Maliki) • Al-Marwadzi – Asy-Syirazi – Ibnu Khuzaimah - (Syafi’i) • Al-Qadhi Abu Ya’la (Hambali) • Nisbahnya kepada mazhab bukan kepada imam > 4 level mujtahid
 • 31. Mujtahid Tarjih > 4 level mujtahid
 • 32. Mujtahid Tarjih • Mentarjih satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang berbeda di dalam mazhabnya • Diantaranya : • Al-Qoduri (Hanafi) • Al-’allamah Khalil (Maliki) • An-Nawawi – Ar-Rofi`i (Syafi’i) • Al-Mardawi – Al-Baghdadi (Hambali) > 4 level mujtahid