hukum tata negara sejarah islam islam hukum pidana public law tarikh sejarah perda peraturan daerah pemerintahan daerah hukum hukum acara pidana sistem pemerintahan ketatanegaraan history constitution locus delictie law criminal law fiqh siyasah paradigma paraigma sekularistik hukum islam muqollidun tarikh tasyri' murajihun ekonomi islam pinjam-meminjam fiqh muamalah 'ariyah tarikh tasyri mustahid muslim imam hambali imam ibn hambal ijtihad bahasa bahasa turki
Ver mais