O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
FFEERRNNAANNDDOO PPEESSSSOOAA
HHEETTEERROONNÍÍMMIIAA
AALLBBEERRTTOO CCAAEEIIRROO 
MMEESSTTRREE EE PPAASSTTOORR 
PPRROOPPÕÕEE AA NNEEUUTTRRAALLIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA IINNTTEELLEECCT...
O MEU OLHAR É NÍTIDO CCOOMMOO UUMM GGIIRRAASSSSOOLL.. 
TTEENNHHOO OO CCOOSSTTUUMMEE DDEE AANNDDAARR PPEELLAASS EESSTTRRAAD...
O MISTÉRIO DAS COISAS? SSEEII LLÁÁ OO QQUUEE ÉÉ MMIISSTTÉÉRRIIOO!! 
OO ÚÚNNIICCOO MMIISSTTÉÉRRIIOO ÉÉ HHAAVVEERR QQUUEEMM ...
ANTES O VOO DA AVE, QUE PASSA EE NNÃÃOO DDEEIIXXAA RRAASSTTRROO,, 
QQUUEE AA PPAASSSSAAGGEEMM DDOO AANNIIMMAALL,, QQUUEE F...
TU, MÍSTICO, VÊS UMA SIGNIFICAÇÃO EEMM TTOODDAASS AASS CCOOIISSAASS.. 
PPAARRAA TTII TTUUDDOO TTEEMM UUMM SSEENNTTIIDDOO V...
QUEM ME DERA QUE EEUU FFOOSSSSEE OO PPÓÓ DDAA EESSTTRRAADDAA 
EE QQUUEE OOSS PPÉÉSS DDOOSS PPOOBBRREESS MMEE EESSTTIIVVEES...
FALAS DE CIVILIZAÇÃO, EE DDEE NNÃÃOO DDEEVVEERR SSEERR,, 
OOUU NNDDEE NNÃÃOO DDEEVVEERR SSEERR AASSSSIIMM.. 
DDIIZZEESS QQ...
RRIICCAARRDDOO RREEIISS
RRIICCAARRDDOO RREEIISS MMÉÉDDIICCOO,, MMOONNAARRQQUUIISSTTAA 
FFOORRMMAAÇÇÃÃOO CCLLÁÁSSSSIICCAA CCUULLTTUURRAA GGRREECCOO...
PPAARRAA SSEERR GGRRAANNDDEE,, SSÊÊ IINNTTEEIIRROO:: NNAADDAA 
TTEEUU EEXXAAGGEERRAA OOUU EEXXCCLLUUII.. 
SSÊÊ TTOODDOO EE...
BBOOCCAASS RROOXXAASS DDEE VVIINNHHOO,, 
TTEESSTTAASS BBRRAANNCCAASS SSOOBB RROOSSAASS,, 
NNUUSS,, BBRRAANNCCOOSS AANNTTEE...
VEM SENTAR-TE COMIGO, LLÍÍDDIIAA,, ÀÀ BBEEIIRRAA DDOO RRIIOO.. 
SSOOSSSSEEGGAADDAAMMEENNTTEE FFIITTEEMMOOSS OO SSEEUU CCUU...
MMEEUU GGEESSTTOO QQUUEE DDEESSTTRRÓÓII 
AA MMOOLLEE DDAASS FFOORRMMIIGGAASS,, 
TTOOMMÁÁ--LLAA--ÃÃOO EELLAASS PPOORR DDEE ...
ÁÁLLVVAARROO DDEE CCAAMMPPOOSS
ÁÁLLVVAARROO DDEE CCAAMMPPOOSS PPOOEETTAA FFUUTTUURRIISSTTAA 
RREETTRRAATTOO DDOO MMUUNNDDOO MMOODDEERRNNOO EE TTEECCNNOOL...
QQUUAANNDDOO OOLLHHOO PPAARRAA MMIIMM NNÃÃOO MMEE PPEERRCCEEBBOO.. 
TTEENNHHOO TTAANNTTOO AA MMAANNIIAA DDEE SSEENNTTIIRR ...
AH, PODER EXPRIMIR-ME TTOODDOO CCOOMMOO UUMM MMOOTTOORR SSEE EEXXPPRRIIMMEE!! 
SSEERR CCOOMMPPLLEETTOO CCOOMMOO UUMMAA MMÁ...
SENTIR TTUUDDOO DDEE TTOODDAASS AASS MMAANNEEIIRRAASS,, 
VVIIVVEERR TTUUDDOO DDEE TTOODDOOSS OOSS LLAADDOOSS,, 
SSEERR AA ...
QQUUEERRIIAAMM--MMEE CCAASSAADDOO,, FFÚÚTTIILL,, QQUUOOTTIIDDIIAANNOO EE TTRRIIBBUUTTÁÁVVEELL?? 
QQUUEERRIIAAMM--MMEE OO C...
(( CCOOMMEE CCHHOOCCOOLLAATTEESS,, PPEEQQUUEENNAA:: 
CCOOMMEE CCHHOOCCOOLLAATTEESS!! 
OOLLHHAA QQUUEE NNÃÃOO HHÁÁ MMAAIISS...
TTUUDDOO ÉÉ CCAANNSSAAÇÇOO NNEESSTTEE MMUUNNDDOO SSUUBBJJEETTIIVVAADDOO,, 
TTUUDDOO ÉÉ EESSFFOORRÇÇOO NNEESSTTEE MMUUNNDDO...
NNUUNNCCAA CCOONNHHEECCII QQUUEEMM TTIIVVEESSSSEE LLEEVVAADDOO PPOORRRRAADDAA.. 
TTOODDOOSS OOSS MMEEUUSS CCOONNHHEECCIIDD...
TODA A GENTE QQUUEE EEUU CCOONNHHEEÇÇOO EE QQUUEE FFAALLAA CCOOMMIIGGOO 
NNUUNNCCAA TTEEVVEE UUMM AATTOO RRIIDDÍÍCCUULLOO,...
PPOOEESSIIAA OORRTTÔÔNNIIMMAA
ÉÉPPIICCAA 
MMEENNSSAAGGEEMM 
PPOOEEMMAA ÉÉPPIICCOO -- LLÍÍRRIICCOO 
4444 PPOOEEMMAASS CCUURRTTOOSS NNAARRRRAATTIIVVAA FFR...
22.. MMAARR PPOORRTTUUGGUUÊÊSS 
OO PPOOEETTAA AABBOORRDDAA AASS PPEERRSSOONNAAGGEENNSS QQUUEE PPRROOTTAAGGOONNIIZZAARRAAMM...
LLOOUUCCOO,, SSIIMM,, LLOOUUCCOO,, PPOORRQQUUEE QQUUIISS GGRRAANNDDEEZZAA 
QQUUAALL AA SSOORRTTEE AA NNÃÃOO DDÁÁ.. 
NNÃÃOO...
ÓÓ MMAARR SSAALLGGAADDOO,, QQUUAANNTTOO DDOO TTEEUU SSAALL 
SSÃÃOO LLÁÁGGRRIIMMAASS DDEE PPOORRTTUUGGAALL!! 
PPOORR TTEE C...
NNEEMM RREEII NNEEMM LLEEII,, NNEEMM PPAAZZ NNEEMM GGUUEERRRRAA,, 
DDEEFFIINNEE CCOOMM PPEERRFFIILL EE SSEERR 
EESSTTEE FF...
PPOOEESSIIAA OORRTTÔÔNNIIMMAA LLÍÍRRIICCAA 
PPOOEESSIIAA 
IINNTTIIMMIISSTTAA 
SSUUBBJJEETTIIVVAA 
AABBSSTTRRAATTAA 
IINNTT...
OO PPOOEETTAA ÉÉ UUMM FFIINNGGIIDDOORR.. 
FFIINNGGEE TTÃÃOO CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE 
QQUUEE CCHHEEGGAA AA FFIINNGGIIRR ...
AA SSOONNHHAARR EEUU VVEENNCCII MMUUNNDDOOSS 
MMIINNHHAA VVIIDDAA UUMM SSOONNHHOO FFOOII.. 
CCEERRRRAA TTEEUUSS OOLLHHOOSS...
SSOOUU OO FFAANNTTAASSMMAA DDEE UUMM RREEII 
QQUUEE SSEEMM CCEESSSSAARR PPEERRCCOORRRREE 
AASS SSAALLAASS DDEE UUMM PPAALL...
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Heterônimos ortônimo
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Heterônimos ortônimo

339 visualizações

Publicada em

Heteronimos Fernando Pessoa

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Heterônimos ortônimo

 1. 1. FFEERRNNAANNDDOO PPEESSSSOOAA
 2. 2. HHEETTEERROONNÍÍMMIIAA
 3. 3. AALLBBEERRTTOO CCAAEEIIRROO MMEESSTTRREE EE PPAASSTTOORR PPRROOPPÕÕEE AA NNEEUUTTRRAALLIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA IINNTTEELLEECCTTUUAALLIIDDAADDEE OO MMUUNNDDOO ÉÉ OO QQUUEE ÉÉ NNÃÃOO TTEEMM IINNTTEERRPPRREETTAAÇÇÃÃOO ““ NNÃÃOO PPEENNSSAARR ”” NNÃÃOO CCRRIIAARR CCOONNCCEEIITTOOSS RREELLAAÇÇÃÃOO SSEENNSSOORRIIAALL CCOOMM OO MMUUNNDDOO SSEENNSSAACCIIOONNIISSMMOO LLIINNGGUUAAGGEEMM SSIIMMPPLLEESS CCOOLLOOQQUUIIAALL,, OORRAALLIIDDAADDEE VVEERRSSOOSS LLIIVVRREESS EESSTTRROOFFEESS IIRRRREEGGUULLAARREESS RREEPPEETTIIÇÇÃÃOO DDEE PPAALLAAVVRRAASS
 4. 4. O MEU OLHAR É NÍTIDO CCOOMMOO UUMM GGIIRRAASSSSOOLL.. TTEENNHHOO OO CCOOSSTTUUMMEE DDEE AANNDDAARR PPEELLAASS EESSTTRRAADDAASS OOLLHHAANNDDOO PPAARRAA AA DDIIRREEIITTAA EE PPAARRAA AA EESSQQUUEERRDDAA,, EE DDEE VVEEZZ EEMM QQUUAANNDDOO OOLLHHAANNDDOO PPAARRAA TTRRÁÁSS...... EE OO QQUUEE VVEEJJOO AA CCAADDAA MMOOMMEENNTTOO ÉÉ AAQQUUIILLOO QQUUEE NNUUNNCCAA AANNTTEESS EEUU TTIINNHHAA VVIISSTTOO,, EE EEUU SSEEII DDAARR PPOORR IISSSSOO MMUUIITTOO BBEEMM...... ((......)) EEUU NNÃÃOO TTEENNHHOO FFIILLOOSSOOFFIIAA:: TTEENNHHOO SSEENNTTIIDDOOSS...... SSEE FFAALLOO NNAA NNAATTUURREEZZAA NNÃÃOO ÉÉ PPOORRQQUUEE SSAAIIBBAA OO QQUUEE EELLAA ÉÉ,, MMAASS PPOORRQQUUEE AA AAMMOO,, EE AAMMOO--AA PPOORR IISSSSOO,, PPOORRQQUUEE QQUUEEMM AAMMAA NNUUNNCCAA SSAABBEE OO QQUUEE AAMMAA NNEEMM SSAABBEE PPOORRQQUUEE AAMMAA,, NNEEMM OO QQUUEE ÉÉ AAMMAARR...... AAMMAARR ÉÉ AA EETTEERRNNAA IINNOOCCÊÊNNCCIIAA,, EE AA ÚÚNNIICCAA IINNOOCCÊÊNNCCIIAA ÉÉ NNÃÃOO PPEENNSSAARR.. OO GGUUAARRDDAADDOORR DDEE RREEBBAANNHHOOSS,, IIII
 5. 5. O MISTÉRIO DAS COISAS? SSEEII LLÁÁ OO QQUUEE ÉÉ MMIISSTTÉÉRRIIOO!! OO ÚÚNNIICCOO MMIISSTTÉÉRRIIOO ÉÉ HHAAVVEERR QQUUEEMM PPEENNSSEE NNOO MMIISSTTÉÉRRIIOO.. QQUUEEMM EESSTTÁÁ AAOO SSOOLL EE FFEECCHHAA OOSS OOLLHHOOSS,, CCOOMMEEÇÇAA AA NNÃÃOO SSAABBEERR OO QQUUEE ÉÉ OO SSOOLL EE AA PPEENNSSAARR MMUUIITTAASS CCOOIISSAASS CCHHEEIIAASS DDEE CCAALLOORR.. MMAASS AABBRREE OOSS OOLLHHOOSS EE VVÊÊ OO SSOOLL,, EE JJÁÁ NNÃÃOO PPOODDEE PPEENNSSAARR EEMM NNAADDAA,, PPOORRQQUUEE AA LLUUZZ DDOO SSOOLL VVAALLEE MMAAIISS QQUUEE OOSS PPEENNSSAAMMEENNTTOOSS DDEE TTOODDOOSS OOSS FFIILLÓÓSSOOFFOOSS EE DDEE TTOODDOOSS OOSS PPOOEETTAASS.. AA LLUUZZ DDOO SSOOLL NNÃÃOO SSAABBEE OO QQUUEE FFAAZZ EE PPOORR IISSSSOO NNÃÃOO EERRRRAA EE ÉÉ CCOOMMUUMM EE BBOOAA.. OO GGUUAARRDDAADDOORR DDEE RREEBBAANNHHOOSS,, VV
 6. 6. ANTES O VOO DA AVE, QUE PASSA EE NNÃÃOO DDEEIIXXAA RRAASSTTRROO,, QQUUEE AA PPAASSSSAAGGEEMM DDOO AANNIIMMAALL,, QQUUEE FFIICCAA LLEEMMBBRRAADDAA NNOO CCHHÃÃOO.. AA AAVVEE PPAASSSSAA EE EESSQQUUEECCEE,, EE AASSSSIIMM DDEEVVEE SSEERR.. OO AANNIIMMAALL,, OONNDDEE JJÁÁ NNÃÃOO EESSTTÁÁ EE PPOORR IISSSSOO DDEE NNAADDAA SSEERRVVEE,, MMOOSSTTRRAA QQUUEE JJÁÁ EESSTTEEVVEE,, OO QQUUEE NNÃÃOO SSEERRVVEE PPAARRAA NNAADDAA.. AA RREECCOORRDDAAÇÇÃÃOO ÉÉ UUMMAA TTRRAAIIÇÇÃÃOO ÀÀ NNAATTUURREEZZAA,, PPOORRQQUUEE AA NNAATTUURREEZZAA DDEE OONNTTEEMM NNÃÃOO ÉÉ NNAATTUURREEZZAA.. OO QQUUEE FFOOII NNÃÃOO ÉÉ NNAADDAA EE LLEEMMBBRRAARR ÉÉ NNÃÃOO VVEERR.. PPAASSSSAA,, AAVVEE,, PPAASSSSAA,, EE EENNSSIINNAA--MMEE AA PPAASSSSAARR.. OO GGUUAARRDDAADDOORR DDEE RREEBBAANNHHOOSS,, XXLLIIIIII
 7. 7. TU, MÍSTICO, VÊS UMA SIGNIFICAÇÃO EEMM TTOODDAASS AASS CCOOIISSAASS.. PPAARRAA TTII TTUUDDOO TTEEMM UUMM SSEENNTTIIDDOO VVEELLAADDOO.. HHÁÁ UUMMAA CCOOIISSAA OOCCUULLTTAA EEMM CCAADDAA CCOOIISSAA QQUUEE VVÊÊSS.. OO QQUUEE VVÊÊSS,, VVÊÊ--LLOO SSEEMMPPRREE PPAARRAA VVEERREESS OOUUTTRRAA CCOOIISSAA.. PPAARRAA MMIIMM,, GGRRAAÇÇAASS AA TTEERR OOLLHHOOSS SSÓÓ PPAARRAA VVEERR,, EEUU VVEEJJOO AAUUSSÊÊNNCCIIAA DDEE SSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO EEMM TTOODDAASS AASS CCOOIISSAASS;; VVEEJJOO--OO EE AAMMOO--MMEE,, PPOORRQQUUEE SSEERR UUMMAA CCOOIISSAA ÉÉ NNÃÃOO SSIIGGNNIIFFIICCAARR NNAADDAA.. SSEERR UUMMAA CCOOIISSAA ÉÉ NNÃÃOO SSEERR SSUUSSCCEETTÍÍVVEELL DDEE IINNTTEERRPPRREETTAAÇÇÃÃOO.. PPOOEEMMAASS IINNCCOONNJJUUNNTTOOSS
 8. 8. QUEM ME DERA QUE EEUU FFOOSSSSEE OO PPÓÓ DDAA EESSTTRRAADDAA EE QQUUEE OOSS PPÉÉSS DDOOSS PPOOBBRREESS MMEE EESSTTIIVVEESSSSEEMM PPIISSAANNDDOO...... QQUUEEMM MMEE DDEERRAA QQUUEE EEUU FFOOSSSSEE OOSS RRIIOOSS QQUUEE CCOORRRREEMM EE QQUUEE AASS LLAAVVAADDEEIIRRAASS EESSTTIIVVEESSSSEEMM ÀÀ MMIINNHHAA BBEEIIRRAA...... QQUUEEMM MMEE DDEERRAA QQUUEE EEUU FFOOSSSSEE OOSS CCHHOOUUPPOOSS ÀÀ MMAARRGGEEMM DDOO RRIIOO EE TTIIVVEESSSSEE SSÓÓ OO CCÉÉUU PPOORR CCIIMMAA EE AA ÁÁGGUUAA PPOORR BBAAIIXXOO...... QQUUEEMM MMEE DDEERRAA QQUUEE EEUU FFOOSSSSEE OO BBUURRRROO DDOO MMOOLLEEIIRROO EE QQUUEE EELLEE MMEE BBAATTEESSSSEE EE MMEE EESSTTIIMMAASSSSEE...... AANNTTEESS IISSSSOO QQUUEE SSEERR OO QQUUEE AATTRRAAVVEESSSSAA AA VVIIDDAA OOLLHHAANNDDOO PPAARRAA TTRRÁÁSS DDEE SSII EE TTEENNDDOO PPEENNAA...... OO GGUUAARRDDAADDOORR DDEE RREEBBAANNHHOOSS,, XXVVIIIIII
 9. 9. FALAS DE CIVILIZAÇÃO, EE DDEE NNÃÃOO DDEEVVEERR SSEERR,, OOUU NNDDEE NNÃÃOO DDEEVVEERR SSEERR AASSSSIIMM.. DDIIZZEESS QQUUEE TTOODDOOSS SSOOFFRREEMM,, OOUU AA MMAAIIOORRIIAA DDEE TTOODDOOSS,, CCOOMM AASS CCOOIISSAASS HHUUMMAANNAASS PPOOSSTTAASS DDEESSTTAA MMAANNEEIIRRAA.. DDIIZZEESS QQUUEE SSEE FFOOSSSSEEMM DDIIFFEERREENNTTEESS,, SSOOFFRREERRIIAAMM MMEENNOOSS.. DDIIZZEESS QQUUEE SSEE FFOOSSSSEEMM CCOOMMOO TTUU QQUUEERREESS,, SSEERRIIAA MMEELLHHOORR.. EESSCCUUTTOO SSEEMM TTEE OOUUVVIIRR.. PPAARRAA QQUUEE TTEE QQUUEERREERRIIAA EEUU OOUUVVIIRR?? OOUUVVIINNDDOO--TTEE NNAADDAA FFIICCAARRIIAA SSAABBEENNDDOO.. SSEE AASS CCOOIISSAASS FFOOSSSSEEMM DDIIFFEERREENNTTEESS,, SSEERRIIAAMM DDIIFFEERREENNTTEESS:: EEIISS TTUUDDOO.. SSEE AASS CCOOIISSAASS FFOOSSSSEEMM CCOOMMOO TTUU QQUUEERREESS,, SSEERRIIAAMM SSÓÓ CCOOMMOO TTUU QQUUEERREESS.. AAII DDEE TTII EE DDEE TTOODDOOSS QQUUEE LLEEVVAAMM AA VVIIDDAA AA QQUUEERREERR IINNVVEENNTTAARR AA MMÁÁQQUUIINNAA DDEE FFAAZZEERR FFEELLIICCIIDDAADDEE!! 226622
 10. 10. RRIICCAARRDDOO RREEIISS
 11. 11. RRIICCAARRDDOO RREEIISS MMÉÉDDIICCOO,, MMOONNAARRQQUUIISSTTAA FFOORRMMAAÇÇÃÃOO CCLLÁÁSSSSIICCAA CCUULLTTUURRAA GGRREECCOO -- RROOMMAANNAA MMIITTOOLLOOGGIIAA PPAAGGAANNIISSMMOO NNAATTUURREEZZAA BBUUCCOOLLIISSMMOO EEPPIICCUURRIISSMMOO AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM AATTRRAAVVÉÉSS DDOO PPRRAAZZEERR PPLLEENNIITTUUDDEE EESSTTOOIICCIISSMMOO EEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO EENNTTRREE RRAAZZÃÃOO EE EEMMOOÇÇÃÃOO CCAARRPPEE DDIIEEMM EEFFEEMMEERRIIDDAADDEE DDAASS CCOOIISSAASS EE DDAA VVIIDDAA LLIINNGGUUAAGGEEMM EELLAABBOORRAADDAA VVOOCCAABBUULLÁÁRRIIOO RRIICCOO,, EELLEEGGAANNTTEE RRIIGGOORR FFOORRMMAALL
 12. 12. PPAARRAA SSEERR GGRRAANNDDEE,, SSÊÊ IINNTTEEIIRROO:: NNAADDAA TTEEUU EEXXAAGGEERRAA OOUU EEXXCCLLUUII.. SSÊÊ TTOODDOO EEMM CCAADDAA CCOOIISSAA.. PPÕÕEE QQUUAANNTTOO ÉÉSS NNOO MMÍÍNNIIMMOO QQUUEE FFAAZZEESS.. AASSSSIIMM EEMM CCAADDAA LLAAGGOO AA LLUUAA TTOODDAA BBRRIILLHHAA,, PPOORRQQUUEE AALLTTAA VVIIVVEE.. OODDEESS
 13. 13. BBOOCCAASS RROOXXAASS DDEE VVIINNHHOO,, TTEESSTTAASS BBRRAANNCCAASS SSOOBB RROOSSAASS,, NNUUSS,, BBRRAANNCCOOSS AANNTTEEBBRRAAÇÇOOSS DDEEIIXXAADDOOSS SSOOBBRREE AA MMEESSAA;; TTAALL SSEEJJAA,, LLÍÍDDIIAA,, OO QQUUAADDRROO EEMM QQUUEE FFIIQQUUEEMMOOSS,, MMUUDDOOSS,, EETTEERRNNAAMMEENNTTEE IINNSSCCRRIITTOOSS NNAA CCOONNSSCCIIÊÊNNCCIIAA DDOOSS DDEEUUSSEESS.. AANNTTEESS IISSTTOO QQUUEE AA VVIIDDAA CCOOMMOO OOSS HHOOMMEENNSS AA VVIIVVEEMM,, CCHHEEIIAA DDAA NNEEGGRRAA PPOOEEIIRRAA QQUUEE EERRGGUUEEMM AASS EESSTTRRAADDAASS.. SSÓÓ OOSS DDEEUUSSEESS SSOOCCOORRRREEMM CCOOMM SSEEUU EEXXEEMMPPLLOO AAQQUUEELLEESS QQUUEE NNAADDAA MMAAIISS PPRREETTEENNDDEEMM QQUUEE IIRR NNOO RRIIOO DDAASS CCOOIISSAASS.. OODDEESS
 14. 14. VEM SENTAR-TE COMIGO, LLÍÍDDIIAA,, ÀÀ BBEEIIRRAA DDOO RRIIOO.. SSOOSSSSEEGGAADDAAMMEENNTTEE FFIITTEEMMOOSS OO SSEEUU CCUURRSSOO EE AAPPRREENNDDAAMMOOSS QQUUEE AA VVIIDDAA PPAASSSSAA,, EE NNÃÃOO EESSTTAAMMOOSS DDEE MMÃÃOOSS EENNLLAAÇÇAADDAASS.. ((EENNLLAAÇÇEEMMOOSS AASS MMÃÃOOSS)).. DDEEPPOOIISS PPEENNSSEEMMOOSS,, CCRRIIAANNÇÇAASS AADDUULLTTAASS,, QQUUEE AA VVIIDDAA PPAASSSSAA EE NNÃÃOO FFIICCAA,, NNAADDAA DDEEIIXXAA EE NNUUNNCCAA RREEGGRREESSSSAA,, VVAAII PPAARRAA UUMM MMAARR MMUUIITTOO LLOONNGGEE,, PPAARRAA AAOO PPÉÉ DDOO FFAADDOO,, MMAAIISS LLOONNGGEE QQUUEE OOSS DDEEUUSSEESS.. DDEESSEENNLLAACCEEMMOOSS AASS MMÃÃOOSS,, PPOORRQQUUEE NNÃÃOO VVAALLEE AA PPEENNAA CCAANNSSAARRMMOO--NNOOSS,, QQUUEERR GGOOZZEEMMOOSS,, QQUUEE NNÃÃOO GGOOZZEEMMOOSS,, PPAASSSSAAMMOOSS CCOOMMOO OO RRIIOO.. MMAAIISS VVAALLEE SSAABBEERR PPAASSSSAARR SSIILLEENNCCIIOOSSAAMMEENNTTEE EE SSEEMM DDEESSAASSSSOOSSSSEEGGOOSS GGRRAANNDDEESS.. SSEEMM AAMMOORREESS,, NNEEMM ÓÓDDIIOOSS,, NNEEMM PPAAIIXXÕÕEESS QQUUEE LLEEVVAANNTTAAMM AA VVOOZZ,, NNEEMM IINNVVEEJJAASS QQUUEE DDÃÃOO MMOOVVIIMMEENNTTOO DDEEMMAAIISS AAOOSS OOLLHHOOSS,, NNEEMM CCUUIIDDAADDOOSS,, PPOORRQQUUEE SSEE OOSS TTIIVVEESSSSEE OO RRIIOO SSEEMMPPRREE CCOORRRREERRIIAA,, EE SSEEMMPPRREE IIRRIIAA TTEERR AAOO MMAARR.. AAMMEEMMOOSS TTRRAANNQQUUIILLAAMMEENNTTEE,, PPEENNSSAANNDDOO QQUUEE PPOODDÍÍAAMMOOSS,, SSEE QQUUIISSÉÉSSSSEEMMOOSS,, TTRROOCCAARR BBEEIIJJOOSS EE AABBRRAAÇÇOOSS EE CCAARRÍÍCCIIAASS,, MMAASS QQUUEE MMAAIISS VVAALLEE EESSTTAARRMMOOSS SSEENNTTAADDOOSS AAOO PPÉÉ UUMM DDOO OOUUTTRROO OOUUVVIINNDDOO CCOORRRREERR OO RRIIOO EE VVEENNDDOO--OO.. ((......)) OODDEESS
 15. 15. MMEEUU GGEESSTTOO QQUUEE DDEESSTTRRÓÓII AA MMOOLLEE DDAASS FFOORRMMIIGGAASS,, TTOOMMÁÁ--LLAA--ÃÃOO EELLAASS PPOORR DDEE UUMM SSEERR DDIIVVIINNOO;; MMAASS EEUU NNÃÃOO SSOOUU DDIIVVIINNOO PPAARRAA MMIIMM.. AASSSSIIMM TTAALLVVEEZZ OOSS DDEEUUSSEESS PPAARRAA SSII OO NNÃÃOO SSEEJJAAMM,, EE SSÓÓ DDEE SSEERREEMM DDOO QQUUEE NNÓÓSS MMAAIIOORREESS TTIIRREEMM OO SSEERREEMM DDEEUUSSEESS PPAARRAA NNÓÓSS.. SSEEJJAA QQUUAALL FFOORR OO CCEERRTTOO,, MMEESSMMOO PPAARRAA CCOOMM EESSSSEESS QQUUEE CCRREEMMOOSS SSEERREEMM DDEEUUSSEESS,, NNÃÃOO SSEEJJAAMMOOSS IINNTTEEIIRROOSS NNUUMMAA FFÉÉ TTAALLVVEEZZ SSEEMM CCAAUUSSAA.. OODDEESS
 16. 16. ÁÁLLVVAARROO DDEE CCAAMMPPOOSS
 17. 17. ÁÁLLVVAARROO DDEE CCAAMMPPOOSS PPOOEETTAA FFUUTTUURRIISSTTAA RREETTRRAATTOO DDOO MMUUNNDDOO MMOODDEERRNNOO EE TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO ““ CCIIVVIILLIIZZAAÇÇÃÃOO DDAASS MMÁÁQQUUIINNAASS ”” EESSPPÍÍRRIITTOO RREEVVOOLLUUCCIIOONNÁÁRRIIOO RREEBBEELLDDEE IINNTTEENNSSOO FFEEBBRRIILL FFÁÁBBRRIICCAASS AAGGLLOOMMEERRAAÇÇÕÕEESS CCAARRRROOSS PPLLAACCAASS LLUUMMIINNOOSSOOSS FFIIOOSS EELLÉÉTTRRIICCOOSS PPOOEEMMAASS EEXXTTEENNSSOOSS VVEERRSSOOSS LLOONNGGOOSS IINNSSEERRÇÇÃÃOO DDEE AANNGGLLIICCIISSMMOOSS EE GGAALLIICCIISSMMOOSS
 18. 18. QQUUAANNDDOO OOLLHHOO PPAARRAA MMIIMM NNÃÃOO MMEE PPEERRCCEEBBOO.. TTEENNHHOO TTAANNTTOO AA MMAANNIIAA DDEE SSEENNTTIIRR QQUUEE MMEE EEXXTTRRAAVVIIOO ÀÀSS VVEEZZEESS AAOO SSAAIIRR DDAASS PPRRÓÓPPRRIIAASS SSEENNSSAAÇÇÕÕEESS QQUUEE EEUU RREECCEEBBOO.. OO AARR QQUUEE RREESSPPIIRROO,, EESSTTEE LLIICCOORR QQUUEE BBEEBBOO,, PPEERRTTEENNCCEEMM AAOO MMEEUU MMOODDOO DDEE EEXXIISSTTIIRR,, EE EEUU NNUUNNCCAA SSEEII CCOOMMOO HHEEII DDEE CCOONNCCLLUUIIRR AASS SSEENNSSAAÇÇÕÕEESS QQUUEE AA MMEEUU PPEESSAARR CCOONNCCEEBBOO.. NNEEMM NNUUNNCCAA PPRROOPPRRIIAAMMEENNTTEE RREEPPAARREEII SSEE NNAA VVEERRDDAADDEE SSIINNTTOO OO QQUUEE SSIINNTTOO.. EEUU SSEERREEII TTAALL QQUUAALL PPAARREEÇÇOO EEMM MMIIMM?? SSEERREEII TTAALL QQUUAALL MMEE JJUULLGGOO VVEERRDDAADDEEIIRRAAMMEENNTTEE?? MMEESSMMOO AANNTTEE AASS SSEENNSSAAÇÇÕÕEESS SSOOUU UUMM PPOOUUCCOO AATTEEUU,, NNEEMM SSEEII BBEEMM SSEE SSOOUU EEUU QQUUEEMM EEMM MMIIMM SSEENNTTEE..
 19. 19. AH, PODER EXPRIMIR-ME TTOODDOO CCOOMMOO UUMM MMOOTTOORR SSEE EEXXPPRRIIMMEE!! SSEERR CCOOMMPPLLEETTOO CCOOMMOO UUMMAA MMÁÁQQUUIINNAA!! PPOODDEERR IIRR NNAA VVIIDDAA TTRRIIUUNNFFAANNTTEE CCOOMMOO UUMM AAUUTTOOMMÓÓVVEELL ÚÚLLTTIIMMOO MMOODDEELLOO!! PPOODDEERR AAOO MMEENNOOSS PPEENNEETTRRAARR--MMEE FFIISSIICCAAMMEENNTTEE DDEE TTUUDDOO IISSTTOO,, RRAASSGGAARR--MMEE TTOODDOO,, AABBRRIIRR--MMEE CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE,, TTOORRNNAARR--MMEE PPAASSSSEENNTTOO AA TTOODDOOSS OOSS PPEERRFFUUMMEESS DDEE ÓÓLLEEOOSS EE CCAALLOORREESS EE CCAARRVVÕÕEESS DDEESSTTAA FFLLOORRAA EESSTTUUPPEENNDDAA,, NNEEGGRRAA,, AARRTTIIFFIICCIIAALL EE IINNSSAACCIIÁÁVVEELL!! AAMMOO--VVOOSS AA TTOODDOOSS,, AA TTUUDDOO,, CCOOMMOO UUMMAA FFEERRAA.. AAMMOO--VVOOSS CCAARRNNIIVVOORRAAMMEENNTTEE,, PPEERRVVEERRTTIIDDAAMMEENNTTEE EE EENNRROOSSCCAANNDDOO AA MMIINNHHAA VVIISSTTAA EEMM VVÓÓSS,, ÓÓ CCOOIISSAASS GGRRAANNDDEESS,, BBAANNAAIISS,, ÚÚTTEEIISS,, IINNÚÚTTEEIISS,, ÓÓ CCOOIISSAASS TTOODDAASS MMOODDEERRNNAASS,, ÓÓ MMIINNHHAASS CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAASS,, FFOORRMMAA AATTUUAALL EE PPRRÓÓXXIIMMAA DDOO SSIISSTTEEMMAA IIMMEEDDIIAATTOO DDOO UUNNIIVVEERRSSOO!! NNOOVVAA RREEVVEELLAAÇÇÃÃOO MMEETTÁÁLLIICCAA EE DDIINNÂÂMMIICCAA DDEE DDEEUUSS!! OODDEE TTRRIIUUNNFFAALL
 20. 20. SENTIR TTUUDDOO DDEE TTOODDAASS AASS MMAANNEEIIRRAASS,, VVIIVVEERR TTUUDDOO DDEE TTOODDOOSS OOSS LLAADDOOSS,, SSEERR AA MMEESSMMAA CCOOIISSAA DDEE TTOODDOOSS OOSS MMOODDOOSS PPOOSSSSÍÍVVEEIISS AAOO MMEESSMMOO TTEEMMPPOO,, RREEAALLIIZZAARR EEMM SSII TTOODDAA AA HHUUMMAANNIIDDAADDEE DDEE TTOODDOOSS OOSS MMOOMMEENNTTOOSS NNUUMM SSÓÓ MMOOMMEENNTTOO DDIIFFUUSSOO,, PPRROOFFUUSSOO,, CCOOMMPPLLEETTOO EE LLOONNGGÍÍNNQQUUOO.. EEUU QQUUEERROO SSEERR SSEEMMPPRREE AAQQUUIILLOO CCOOMM QQUUEEMM SSIIMMPPAATTIIZZOO,, EEUU TTOORRNNOO--MMEE SSEEMMPPRREE,, MMAAIISS TTAARRDDEE OOUU MMAAIISS CCEEDDOO,, AAQQUUIILLOO CCOOMM QQUUEEMM SSIIMMPPAATTIIZZOO,, SSEEJJAA UUMMAA PPEEDDRRAA OOUU UUMMAA ÂÂNNSSIIAA,, SSEEJJAA UUMMAA FFLLOORR OOUU UUMMAA IIDDEEIIAA AABBSSTTRRAATTAA,, SSEEJJAA UUMMAA MMUULLTTIIDDÃÃOO OOUU UUMM MMOODDOO DDEE CCOOMMPPRREEEENNDDEERR DDEEUUSS.. ((......)) SSÃÃOO--MMEE SSIIMMPPÁÁTTIICCOOSS OOSS HHOOMMEENNSS SSUUPPEERRIIOORREESS PPOORRQQUUEE SSÃÃOO SSUUPPEERRIIOORREESS,, EE SSÃÃOO--MMEE SSIIMMPPÁÁTTIICCOOSS OOSS HHOOMMEENNSS IINNFFEERRIIOORREESS PPOORRQQUUEE SSÃÃOO SSUUPPEERRIIOORREESS TTAAMMBBÉÉMM,, PPOORRQQUUEE SSEERR IINNFFEERRIIOORR ÉÉ DDIIFFEERREENNTTEE DDEE SSEERR SSUUPPEERRIIOORR,, EE PPOORR IISSSSOO ÉÉ UUMMAA SSUUPPEERRIIOORRIIDDAADDEE AA CCEERRTTOOSS MMOOMMEENNTTOOSS DDEE VVIISSÃÃOO.. ((......)) MMUULLTTIIPPLLIIQQUUEEII--MMEE,, PPAARRAA MMEE SSEENNTTIIRR,, PPAARRAA MMEE SSEENNTTIIRR,, PPRREECCIISSEEII SSEENNTTIIRR TTUUDDOO,, TTRRAANNSSBBOORRDDEEII,, NNÃÃOO FFIIZZ SSEENNÃÃOO EEXXTTRRAAVVAASSAARR--MMEE,, DDEESSPPII--MMEE,, EENNTTRREEGGUUEEII--MMEE,, EE HHÁÁ EEMM CCAADDAA CCAANNTTOO DDAA MMIINNHHAA AALLMMAA UUMM AALLTTAARR AA UUMM DDEEUUSS DDIIFFEERREENNTTEE.. (( PPAASSSSAAGGEEMM DDAASS HHOORRAASS ))
 21. 21. QQUUEERRIIAAMM--MMEE CCAASSAADDOO,, FFÚÚTTIILL,, QQUUOOTTIIDDIIAANNOO EE TTRRIIBBUUTTÁÁVVEELL?? QQUUEERRIIAAMM--MMEE OO CCOONNTTRRÁÁRRIIOO DDIISSTTOO,, OO CCOONNTTRRÁÁRRIIOO DDEE QQUUAALLQQUUEERR CCOOIISSAA?? SSEE EEUU FFOOSSSSEE OOUUTTRRAA PPEESSSSOOAA,, FFAAZZIIAA--LLHHEESS,, AA TTOODDOOSS,, AA VVOONNTTAADDEE.. AASSSSIIMM,, CCOOMMOO SSOOUU,, TTEENNHHAAMM PPAACCIIÊÊNNCCIIAA!! VVÃÃOO PPAARRAA OO DDIIAABBOO SSEEMM MMIIMM,, OOUU DDEEIIXXEEMM--MMEE IIRR SSOOZZIINNHHOO PPAARRAA OO DDIIAABBOO!! PPAARRAA QQUUEE HHAAVVEERREEMMOOSS DDEE IIRR JJUUNNTTOOSS?? NNÃÃOO MMEE PPEEGGUUEEMM NNOO BBRRAAÇÇOO!! NNÃÃOO GGOOSSTTOO QQUUEE MMEE PPEEGGUUEEMM NNOO BBRRAAÇÇOO.. QQUUEERROO SSEERR SSOOZZIINNHHOO.. JJÁÁ DDIISSSSEE QQUUEE SSOOUU SSOOZZIINNHHOO!! AAHH,, QQUUEE MMAAÇÇAADDAA QQUUEERREERREEMM QQUUEE EEUU SSEEJJAA DDEE CCOOMMPPAANNHHIIAA!! ÓÓ CCÉÉUU AAZZUULL –– OO MMEESSMMOO DDAA MMIINNHHAA IINNFFÂÂNNCCIIAA –– EETTEERRNNAA VVEERRDDAADDEE VVAAZZIIAA EE PPEERRFFEEIITTAA!! ÓÓ MMAACCIIOO TTEEJJOO AANNCCEESSTTRRAALL EE MMUUDDOO,, PPEEQQUUEENNAA VVEERRDDAADDEE OONNDDEE OO CCÉÉUU SSEE RREEFFLLEETTEE!! ÓÓ MMÁÁGGOOAA RREEVVIISSIITTAADDAA,, LLIISSBBOOAA DDEE OOUUTTRROORRAA DDEE HHOOJJEE!! NNAADDAA MMEE DDAAIISS,, NNAADDAA MMEE TTIIRRAAIISS,, NNAADDAA SSOOIISS QQUUEE EEUU MMEE SSIINNTTAA.. DDEEIIXXEEMM--MMEE EEMM PPAAZZ!! NNÃÃOO TTAARRDDOO,, QQUUEE EEUU NNUUNNCCAA TTAARRDDOO...... EE EENNQQUUAANNTTOO TTAARRDDAA OO AABBIISSMMOO EE OO SSIILLÊÊNNCCIIOO QQUUEERROO EESSTTAARR SSOOZZIINNHHOO!! LLIISSBBOONN RREEVVIISSIITTEEDD
 22. 22. (( CCOOMMEE CCHHOOCCOOLLAATTEESS,, PPEEQQUUEENNAA:: CCOOMMEE CCHHOOCCOOLLAATTEESS!! OOLLHHAA QQUUEE NNÃÃOO HHÁÁ MMAAIISS MMEETTAAFFÍÍSSIICCAA NNOO MMUUNNDDOO SSEENNÃÃOO CCHHOOCCOOLLAATTEESS.. OOLLHHAA QQUUEE AASS RREELLIIGGIIÕÕEESS TTOODDAASS NNÃÃOO EENNSSIINNAAMM MMAAIISS QQUUEE AA CCOONNFFEEIITTAARRIIAA.. CCOOMMEE,, PPEEQQUUEENNAA SSUUJJAA,, CCOOMMEE!! PPUUDDEESSSSEE EEUU CCOOMMEERR CCHHOOCCOOLLAATTEESS CCOOMM AA MMEESSMMAA VVEERRDDAADDEE CCOOMM QQUUEE CCOOMMEESS!! MMAASS EEUU PPEENNSSOO EE,, AAOO TTIIRRAARR OO PPAAPPEELL DDEE PPRRAATTAA,, QQUUEE ÉÉ DDEE FFOOLLHHAA DDEE EESSTTAANNHHOO,, DDEEIITTOO TTUUDDOO PPAARRAA OO CCHHÃÃOO,, CCOOMMOO TTEENNHHOO DDEEIITTAADDOO AA VVIIDDAA.. )) TTAABBAACCAARRIIAA MMEESSTTRREE,, MMEEUU MMEESSTTRREE QQUUEERRIIDDOO!! CCOORRAAÇÇÃÃOO DDOO MMEEUU CCOORRPPOO IINNTTEELLEECCTTUUAALL EE IINNTTEEIIRROO!! VVIIDDAA DDAA OORRIIGGEEMM DDAA MMIINNHHAA IINNSSPPIIRRAAÇÇÃÃOO!! MMEESSTTRREE,, QQUUEE ÉÉ FFEEIITTOO DDEE TTII NNEESSTTAA FFOORRMMAA DDEE VVIIDDAA?? MMEEUU MMEESSTTRREE EE MMEEUU GGUUIIAA!! AA QQUUEEMM NNEENNHHUUMMAA CCOOIISSAA FFEERRIIUU,, NNEEMM DDOOEEUU,, NNEEMM PPEERRTTUURRBBOOUU,, SSEEGGUURROO CCOOMMOO UUMM SSOOLL FFAAZZEENNDDOO OO SSEEUU DDIIAA IINNVVOOLLUUNNTTAARRIIAAMMEENNTTEE,, NNAATTUURRAALL CCOOMMOO UUMM DDIIAA MMOOSSTTRRAANNDDOO TTUUDDOO,, MMEEUU MMEESSTTRREE,, MMEEUU CCOORRAAÇÇÃÃOO NNÃÃOO AAPPRREENNDDEEUU AA TTUUAA SSEERREENNIIDDAADDEE.. MMEEUU CCOORRAAÇÇÃÃOO NNÃÃOO AAPPRREENNDDEEUU NNAADDAA.. MMEEUU CCOORRAAÇÇÃÃOO NNÃÃOO ÉÉ NNAADDAA.. MMEEUU CCOORRAAÇÇÃÃOO EESSTTÁÁ PPEERRDDIIDDOO..
 23. 23. TTUUDDOO ÉÉ CCAANNSSAAÇÇOO NNEESSTTEE MMUUNNDDOO SSUUBBJJEETTIIVVAADDOO,, TTUUDDOO ÉÉ EESSFFOORRÇÇOO NNEESSTTEE MMUUNNDDOO OONNDDEE SSEE QQUUEERREEMM CCOOIISSAASS,, TTUUDDOO ÉÉ MMEENNTTIIRRAA NNEESSTTEE MMUUNNDDOO OONNDDEE SSEE PPEENNSSAAMM CCOOIISSAASS,, TTUUDDOO ÉÉ OOUUTTRRAA CCOOIISSAA NNEESSTTEE MMUUNNDDOO OONNDDEE TTUUDDOO SSEE SSEENNTTEE.. PPOORR QQUUEE ÉÉ QQUUEE MMEE EENNSSIINNAASSTTEE AA CCLLAARREEZZAA DDAA VVIIDDAA,, SSEE NNÃÃOO MMEE PPOODDIIAASS EENNSSIINNAARR AA TTEERR AA AALLMMAA CCOOMM QQUUEE AA VVEERR CCLLAARRAA?? PPOORR QQUUEE ÉÉ QQUUEE MMEE CCHHAAMMAASSTTEE PPAARRAA OO AALLTTOO DDOOSS MMOONNTTEESS,, SSEE EEUU,, CCRRIIAANNÇÇAA DDAASS CCIIDDAADDEESS DDOO VVAALLEE,, NNÃÃOO SSAABBIIAA RREESSPPIIRRAARR?? PPOORR QQUUEE ÉÉ QQUUEE MMEE DDEESSTTEE AA TTUUAA AALLMMAA SSEE EEUU NNÃÃOO SSAABBIIAA QQUUEE FFAAZZEERR DDEELLAA CCOOMMOO QQUUEEMM EESSTTÁÁ CCAARRRREEGGAADDOO DDEE OOUURROO NNUUMM DDEESSEERRTTOO,, IIOOUU CCAANNTTAA CCOOMM VVOOZZ DDIIVVIINNAA EENNTTRREE RRUUÍÍNNAASS?? FFEELLIIZZ OO HHOOMMEEMM MMAARRÇÇAANNOO,, QQUUEE TTEEMM AA SSUUAA TTAARREEFFAA QQUUOOTTIIDDIIAANNAA NNOORRMMAALL,, TTÃÃOO LLEEVVEE AAIINNDDAA QQUUEE PPEESSAADDAA,, QQUUEE TTEEMM AA SSUUAA VVIIDDAA UUSSUUAALL,, PPAARRAA QQUUEEMM OO PPRRAAZZEERR ÉÉ PPRRAAZZEERR EE OO RREECCRREEIIOO ÉÉ RREECCRREEIIOO,, QQUUEE DDOORRMMEE SSOONNOO,, QQUUEE CCOOMMEE CCOOMMIIDDAA,, QQUUEE BBEEBBEE BBEEBBIIDDAA,, EE PPOORR IISSSSOO TTEEMM AALLEEGGRRIIAA.. AA CCAALLMMAA QQUUEE TTIINNHHAASS,, DDEESSTTEE--MMAA,, EE FFOOII--MMEE IINNQQUUIIEETTAAÇÇÃÃOO.. LLIIBBEERRTTAASSTTEE--MMEE,, MMAASS OO DDEESSTTIINNOO HHUUMMAANNOO ÉÉ SSEERR EESSCCRRAAVVOO.. AACCOORRDDAASSTTEE--MMEE,, MMAASS OO SSEENNTTIIDDOO DDEE SSEERR HHUUMMAANNOO ÉÉ DDOORRMMIIRR.. ((446611))
 24. 24. NNUUNNCCAA CCOONNHHEECCII QQUUEEMM TTIIVVEESSSSEE LLEEVVAADDOO PPOORRRRAADDAA.. TTOODDOOSS OOSS MMEEUUSS CCOONNHHEECCIIDDOOSS TTÊÊMM SSIIDDOO CCAAMMPPEEÕÕEESS EEMM TTUUDDOO.. EE EEUU,, TTAANNTTAASS VVEEZZEESS RREELLEESS,, TTAANNTTAASS VVEEZZEESS PPOORRCCOO,, TTAANNTTAASS VVEEZZEESS VVIILL,, EEUU TTAANNTTAASS VVEEZZEESS IIRRRREESSPPOONNDDIIVVEELLMMEENNTTEE PPAARRAASSIITTAA,, IINNDDEESSCCUULLPPAAVVEELLMMEENNTTEE SSUUJJOO,, EEUU,, QQUUEE TTAANNTTAASS VVEEZZEESS NNÃÃOO TTEENNHHOO TTIIDDOO PPAACCIIÊÊNNCCIIAA PPAARRAA TTOOMMAARR BBAANNHHOO.. EEUU,, QQUUEE TTAANNTTAASS VVEEZZEESS TTEENNHHOO SSIIDDOO RRIIDDÍÍCCUULLOO,, AABBSSUURRDDOO,, QQUUEE TTEENNHHOO EENNRROOLLAADDOO OOSS PPÉÉSS PPUUBBLLIICCAAMMEENNTTEE NNOOSS TTAAPPEETTEESS DDAASS EETTIIQQUUEETTAASS,, QQUUEE TTEENNHHOO SSIIDDOO GGRROOTTEESSCCOO,, MMEESSQQUUIINNHHOO,, SSUUBBMMIISSSSOO EE AARRRROOGGAANNTTEE,, QQUUEE TTEENNHHOO SSOOFFRRIIDDOO EENNXXOOVVAALLHHOOSS EE CCAALLAADDOO,, QQUUEE QQUUAANNDDOO NNÃÃOO TTEENNHHOO,, TTEENNHHOO SSIIDDOO MMAAIISS RRIIDDÍÍCCUULLOO AAIINNDDAA;; EEUU,, QQUUEE TTEENNHHOO SSIIDDOO CCÔÔMMIICCOO ÀÀSS CCRRIIAADDAASS DDEE HHOOTTEELL,, EEUU,, QQUUEE TTEENNHHOO SSEENNTTIIDDOO OO PPIISSCCAARR DDEE OOLLHHOOSS DDOOSS MMOOÇÇOOSS DDEE FFRREETTEESS,, EEUU,, QQUUEE TTEENNHHOO FFEEIITTOO VVEERRGGOONNHHAASS FFIINNAANNCCEEIIRRAASS,, PPEEDDIIDDOO EEMMPPRREESSTTAADDOO SSEEMM PPAAGGAARR,, EEUU,, QQUUEE QQUUAANNDDOO AA HHOORRAA DDOO SSOOCCOO SSUURRGGIIUU,, MMEE TTEENNHHOO AAGGAACCHHAADDOO PPAARRAA FFOORRAA DDAA PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE DDOO SSOOCCOO;; EEUU,, QQUUEE TTEENNHHOO SSOOFFRRIIDDOO AA AANNGGÚÚSSTTIIAA DDAASS PPEEQQUUEENNAASS CCOOIISSAASS RRIIDDÍÍCCUULLAASS,, EEUU VVEERRIIFFIICCOO QQUUEE NNÃÃOO TTEENNHHOO PPAARR NNIISSTTOO TTUUDDOO NNEESSTTEE MMUUNNDDOO..
 25. 25. TODA A GENTE QQUUEE EEUU CCOONNHHEEÇÇOO EE QQUUEE FFAALLAA CCOOMMIIGGOO NNUUNNCCAA TTEEVVEE UUMM AATTOO RRIIDDÍÍCCUULLOO,, NNUUNNCCAA SSOOFFRREEUU EENNXXOOVVAALLHHOO,, NNUUNNCCAA FFOOII SSEENNÃÃOO PPRRÍÍNNCCIIPPEE --TTOODDOOSS EELLEESS PPRRÍÍNNCCIIPPEESS-- NNAA VVIIDDAA...... QQUUEEMM MMEE DDEERRAA OOUUVVIIRR DDEE AALLGGUUÉÉMM AA VVOOZZ HHUUMMAANNAA QQUUEE CCOONNFFEESSSSAASSSSEE NNÃÃOO UUMM PPEECCAADDOO,, MMAASS UUMMAA IINNFFÂÂMMIIAA;; QQUUEE CCOONNTTAASSSSEE,, NNÃÃOO UUMMAA VVIIOOLLÊÊNNCCIIAA,, MMAASS UUMMAA CCOOVVAARRDDIIAA!! NNÃÃOO,, SSÃÃOO TTOODDOOSS OO IIDDEEAALL,, SSEE OOSS OOUUÇÇOO EE MMEE FFAALLAAMM.. QQUUEEMM HHÁÁ NNEESSTTEE LLAARRGGOO MMUUNNDDOO QQUUEE MMEE CCOONNFFEESSSSEE QQUUEE UUMMAA VVEEZZ FFOOII VVIILL?? ÓÓ PPRRÍÍNNCCIIPPEESS,, MMEEUUSS IIRRMMÃÃOOSS.. AARRRREE,, EESSTTOOUU FFAARRTTOO DDEE SSEEMMIIDDEEUUSSEESS!! OONNDDEE ÉÉ QQUUEE HHÁÁ GGEENNTTEE NNEESSTTEE MMUUNNDDOO?? EENNTTÃÃOO SSOOUU SSÓÓ EEUU QQUUEE ÉÉ VVIILL EE EERRRRÔÔNNEEOO NNEESSTTAA TTEERRRRAA?? PPOODDEERRÃÃOO AASS MMUULLHHEERREESS NNÃÃOO OOSS TTEERREEMM AAMMAADDOO,, PPOODDEEMM TTEERR SSIIDDOO TTRRAAÍÍDDOOSS –– MMAASS RRIIDDÍÍCCUULLOOSS NNUUNNCCAA!! EE EEUU,, QQUUEE TTEENNHHOO SSIIDDOO RRIIDDÍÍCCUULLOO SSEEMM TTEERR SSIIDDOO TTRRAAÍÍDDOO,, CCOOMMOO PPOOSSSSOO EEUU FFAALLAARR CCOOMM OOSS MMEEUUSS SSUUPPEERRIIOORREESS SSEEMM TTIITTUUBBEEAARR?? EEUU,, QQUUEE TTEENNHHOO SSIIDDOO VVIILL,, LLIITTEERRAALLMMEENNTTEE VVIILL,, VVIILL NNOO SSEENNTTIIDDOO MMEESSQQUUIINNHHOO EE IINNFFAAMMEE DDAA VVIILLEEZZAA.. PPOOEEMMAA EEMM LLIINNHHAA RREETTAA
 26. 26. PPOOEESSIIAA OORRTTÔÔNNIIMMAA
 27. 27. ÉÉPPIICCAA MMEENNSSAAGGEEMM PPOOEEMMAA ÉÉPPIICCOO -- LLÍÍRRIICCOO 4444 PPOOEEMMAASS CCUURRTTOOSS NNAARRRRAATTIIVVAA FFRRAAGGMMEENNTTÁÁRRIIAA TTRRÊÊSS PPAARRTTEESS 11.. BBRRAASSÃÃOO AASS PPAARRTTEESS DDOO BBRRAASSÃÃOO PPOORRTTUUGGUUÊÊSS CCOORRRREESSPPOONNDDEEMM AA PPEERRSSOONNAAGGEENNSS DDAA HHIISSTTÓÓRRIIAA DDEE PPOORRTTUUGGAALL,, DDEESSDDEE OO MMIITTOO DDEE UULLIISSSSEESS AATTÉÉ OO EEXXPPAANNSSIIOONNIISSMMOO UULLTTRRAAMMAARRIINNOO
 28. 28. 22.. MMAARR PPOORRTTUUGGUUÊÊSS OO PPOOEETTAA AABBOORRDDAA AASS PPEERRSSOONNAAGGEENNSS QQUUEE PPRROOTTAAGGOONNIIZZAARRAAMM AA EEXXPPAANNSSÃÃOO UULLTTRRAAMMAARRIINNAA -- SSÍÍMMBBOOLLOO DDEE IIDDEENNTTIIDDAADDEE EE DDEE AAFFIIRRMMAAÇÇÃÃOO DDOO PPOOVVOO PPOORRTTUUGGUUÊÊSS 33.. OO EENNCCOOBBEERRTTOO AA FFIIGGUURRAA CCEENNTTRRAALL DDEESSTTAA PPAARRTTEE ÉÉ DD.. SSEEBBAASSTTIIÃÃOO,, MMEETTÁÁFFOORRAA DDEE TTOODDOOSS OOSS SSOONNHHOOSS DDEE GGLLÓÓRRIIAA DDOOSS PPOORRTTUUGGUUEESSEESS DD.. SSEEBBAASSTTIIÃÃOO CCOONNVVEERRTTEE--SSEE EEMM SSÍÍMMBBOOLLOO CCAATTAALLIISSAADDOORR DDOO LLUUSSIITTAANNIISSMMOO -- AASS TTRRAADDIIÇÇÕÕEESS CCUULLTTUURRAAIISS PPOORRTTUUGGUUEESSAASS NNAACCIIOONNAALLIISSMMOO MMÍÍSSTTIICCOO MMEESSSSIIAANNIISSMMOO PPOORRTTUUGGUUÊÊSS AARRCCAAIICCOO DDIIÁÁLLOOGGOO CCOOMM OOSS LLUUSSÍÍAADDAASS
 29. 29. LLOOUUCCOO,, SSIIMM,, LLOOUUCCOO,, PPOORRQQUUEE QQUUIISS GGRRAANNDDEEZZAA QQUUAALL AA SSOORRTTEE AA NNÃÃOO DDÁÁ.. NNÃÃOO CCOOUUBBEE EEMM MMIIMM MMIINNHHAA CCEERRTTEEZZAA;; PPOORR IISSSSOO OONNDDEE OO AARREEAALL EESSTTÁÁ FFIICCOOUU MMEEUU SSEERR QQUUEE HHOOUUVVEE,, NNÃÃOO OO QQUUEE HHÁÁ.. MMIINNHHAA LLOOUUCCUURRAA,, OOUUTTRROOSS QQUUEE MMEE AA TTOOMMEEMM CCOOMM OO QQUUEE NNEELLAA IIAA.. SSEEMM AA LLOOUUCCUURRAA OO QQUUEE ÉÉ OO HHOOMMEEMM MMAAIISS QQUUEE AA BBEESSTTAA SSAADDIIAA,, CCAADDÁÁVVEERR AADDIIAADDOO QQUUEE PPRROOCCRRIIAA?? DD.. SSEEBBAASSTTIIÃÃOO
 30. 30. ÓÓ MMAARR SSAALLGGAADDOO,, QQUUAANNTTOO DDOO TTEEUU SSAALL SSÃÃOO LLÁÁGGRRIIMMAASS DDEE PPOORRTTUUGGAALL!! PPOORR TTEE CCRRUUZZAARRMMOOSS,, QQUUAANNTTAASS MMÃÃEESS CCHHOORRAARRAAMM,, QQUUAANNTTOOSS FFIILLHHOOSS EEMM VVÃÃOO RREEZZAARRAAMM!! QQUUAANNTTAASS NNOOIIVVAASS FFIICCAARRAAMM PPOORR CCAASSAARR PPAARRAA QQUUEE FFOOSSSSEESS NNOOSSSSOO,, ÓÓ MMAARR!! VVAALLEEUU AA PPEENNAA?? TTUUDDOO VVAALLEE AA PPEENNAA SSEE AA AALLMMAA NNÃÃOO ÉÉ PPEEQQUUEENNAA.. QQUUEEMM QQUUEERR PPAASSSSAARR AALLÉÉMM DDOO BBOOJJAADDOORR TTEEMM DDEE PPAASSSSAARR AALLÉÉMM DDAA DDOORR.. DDEEUUSS AAOO MMAARR OO PPEERRIIGGOO EE OO AABBIISSMMOO DDEEUU,, MMAASS NNEELLEE ÉÉ QQUUEE EESSPPEELLHHOOUU OO CCÉÉUU.. MMAARR PPOORRTTUUGGUUÊÊSS
 31. 31. NNEEMM RREEII NNEEMM LLEEII,, NNEEMM PPAAZZ NNEEMM GGUUEERRRRAA,, DDEEFFIINNEE CCOOMM PPEERRFFIILL EE SSEERR EESSTTEE FFUULLGGOORR BBAAÇÇOO DDAA TTEERRRRAA QQUUEE ÉÉ PPOORRTTUUGGAALL AA EENNTTRRIISSTTEECCEERR –– BBRRIILLHHOO SSEEMM LLUUZZ EE SSEEMM AARRDDEERR,, CCOOMMOO OO QQUUEE OO FFOOGGOO--FFÁÁTTUUOO EENNCCEERRRRAA.. NNIINNGGUUÉÉMM SSAABBEE QQUUEE CCOOIISSAA QQUUEERR.. NNIINNGGUUÉÉMM CCOONNHHEECCEE QQUUEE AALLMMAA TTEEMM,, NNEEMM OO QQUUEE ÉÉ MMAALL NNEEMM OO QQUUEE ÉÉ BBEEMM.. (( QQUUEE ÂÂNNSSIIAA DDIISSTTAANNTTEE PPEERRTTOO CCHHOORRAA ?? )) TTUUDDOO ÉÉ IINNCCEERRTTOO EE DDEERRRRAADDEEIIRROO.. TTUUDDOO ÉÉ DDIISSPPEERRSSOO,, NNAADDAA ÉÉ IINNTTEEIIRROO.. ÓÓ PPOORRTTUUGGAALL,, HHOOJJEE ÉÉSS NNEEVVOOEEIIRROO...... ÉÉ AA HHOORRAA!! NNEEVVOOEEIIRROO
 32. 32. PPOOEESSIIAA OORRTTÔÔNNIIMMAA LLÍÍRRIICCAA PPOOEESSIIAA IINNTTIIMMIISSTTAA SSUUBBJJEETTIIVVAA AABBSSTTRRAATTAA IINNTTRROOSSPPEECCTTIIVVAA BBUUSSCCAA DDOO EEUU -- PPRROOFFUUNNDDOO MMEERRGGUULLHHOO NNAA AALLMMAA EESSTTAADDOOSS FFUUGGAAZZEESS EE FFUUGGIIDDIIOOSS CCOONNSSTTAANNTTEESS MMAARR VVEENNTTOO CCRREEPPÚÚSSCCUULLOO MMEELLAANNCCOOLLIIAA NNOOIITTEE LLUUAARR NNOOSSTTAALLGGIIAA PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE CCOOMM OO SSIIMMBBOOLLIISSMMOO VVEERRSSOOSS RREEDDOONNDDIILLHHEESSCCOOSS MMUUSSIICCAALLIIDDAADDEE,, RRIITTMMOO
 33. 33. OO PPOOEETTAA ÉÉ UUMM FFIINNGGIIDDOORR.. FFIINNGGEE TTÃÃOO CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE QQUUEE CCHHEEGGAA AA FFIINNGGIIRR QQUUEE ÉÉ DDOORR AA DDOORR QQUUEE DDEEVVEERRAASS SSEENNTTEE.. EE OOSS QQUUEE LLEEEEMM OO QQUUYYEE EESSCCRREEVVEE,, NNAA DDOORR LLIIDDAA SSEENNTTEEMM BBEEMM,, NNÃÃOO AASS DDUUAASS QQUUEE EELLEE TTEEVVEE,, MMAASS SSÓÓ AA QQUUEE EELLEESS NNÃÃOO TTÊÊMM.. EE AASSSSIIMM NNAASS CCAALLHHAASS DDAA RROODDAA GGIIRRAA,, AA EENNTTRREETTEERR AA RRAAZZÃÃOO,, EESSSSEE CCOOMMBBOOIIOO DDEE CCOORRDDAA QQUUEE SSEE CCHHAAMMAA OO CCOORRAAÇÇÃÃOO.. AAUUTTOOPPSSIICCOOGGRRAAFFIIAA
 34. 34. AA SSOONNHHAARR EEUU VVEENNCCII MMUUNNDDOOSS MMIINNHHAA VVIIDDAA UUMM SSOONNHHOO FFOOII.. CCEERRRRAA TTEEUUSS OOLLHHOOSS PPRROOFFUUNNDDOOSS PPAARRAA AA VVEERRDDAADDEE QQUUEE DDÓÓII:: AA IILLUUSSÃÃOO ÉÉ MMÃÃEE DDAA VVIIDDAA.. FFUUII DDOOIIDDOO,, EE TTUUDDOO PPOORR DDEEUUSS.. SSÓÓ AA LLOOUUCCUURRAA IINNCCOOMMPPRREEEENNDDIIDDAA VVAAII AAVVAANNTTEE PPAARRAA OOSS CCÉÉUUSS.. PPRRIIMMEEIIRROO FFAAUUSSTTOO –– SSEEGGUUNNDDOO TTEEMMAA
 35. 35. SSOOUU OO FFAANNTTAASSMMAA DDEE UUMM RREEII QQUUEE SSEEMM CCEESSSSAARR PPEERRCCOORRRREE AASS SSAALLAASS DDEE UUMM PPAALLÁÁCCIIOO AABBAANNDDOONNAADDOO...... MMIINNHHAA HHIISSTTÓÓRRIIAA NNÃÃOO SSEEII...... LLOONNGGEE DDEE MMIIMM,, FFUUMMOO DDEE EEUU PPEENNSSÁÁ--LLAA,, MMOORRRREE AA IIDDEEIIAA DDEE QQUUEE TTIIVVEE AALLGGUUMM PPAASSSSAADDOO...... EEUU NNÃÃOO SSEEII OO QQUUEE SSOOUU.. NNÃÃOO SSEEII SSEE SSOOUU OO SSOONNHHOO QQUUEE AALLGGUUÉÉMM DDOO OOUUTTRROO MMUUNNDDOO EESSTTEEJJAA TTEENNDDOO...... CCRREEIIOO TTAALLVVEEZZ QQUUEE EESSTTOOUU SSEENNDDOO UUMM PPEERRFFIILL CCAASSUUAALL DDEE RREEII TTRRIISSTTOONNHHOO NNUUMMAA HHIISSTTÓÓRRIIAA QQUUEE UUMM DDEEUUSS EESSTTÁÁ RREELLEENNDDOO......

×