CCoommoo aa MMeennttee AAffeettaa oo CCoorrppoo 
RRuubbeennss MMáárriioo MMaazzzziinnii RRooddrriigguueess,, MMDD 
MMééddi...
PPssiiccoossssoommááttiiccaa 
 MMééddiiccoo ppssiiqquuiiaattrraa,, ffooii uumm 
ddooss pprriimmeeiirrooss aa uussaarr oo ...
PPssiiccaannáálliissee 
 EEmm uumm tteexxttoo ddee 11889955,, FFrreeuudd 
ddeessccrreevveeuu ooss ssiinnttoommaass ddee u...
O Ser Físico –– EEggoo CCoorrppoorraall 
 ÉÉ oo ssuubbssttrraattoo oorrggâânniiccoo oonnddee aaccoonntteecceemm ttooddoos...
Efeitos ffiissiioollóóggiiccooss ddoo EEssttrreessssee 
6 
SNA 
Hipotálamo 
SNA 
Hipófise 
CORTISOL 
ADRENALINA 
COLESTERO...
TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo 
DDeeffiinniiççõõeess 
 EEssttaaddoo hhiippnnóóttiiccoo,, ccaattaappllééppttiiccoo oou...
TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo 
 OO eessttaaddoo ddee ttrraannssee eessttáá bbiioollooggiiccaammeennttee pprrooggrraa...
TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo 
EEffeeiittooss FFiissiioollóóggiiccooss 
 LLiibbeerraaççããoo ddee Beettaa--eennddoorr...
TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo 
 TTrraannssee DDiissssoocciiaattiivvoo:: 
 EExxppoonnttâânneeoo:: EEssccaappee aa ss...
TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo 
DDiiffeerreennççaass FFiissiioollóóggiiccaass 
TTrraannssee DDiissssoocciiaattiivvoo::...
TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo 
EElleelleettrrooffiissiioollooggiiaa 
 RRiittmmoo GGaammaa:: 4400 HHzz ((cciiccllooss...
TTrraannssee IInntteeggrraattiivvoo 
SSeennssaaççõõeess FFííssiiccaass ee PPssííqquuiiccaass 
 PPrrooffuunnddaa sseennssa...
NNeeuurrooppllaassttiicciiddaaddee
EEssttaaddoo DDiissssoocciiaattiivvoo 
OO CCoorrppoo nnoo LLiimmiittee 
 PPoouuccoo aanntteess ddoo pprriimmeeiirroo jjoo...
A Mente Abre aass PPoorrttaass ppaarraa aa 
DDooeennççaa 
 OOss ttrraannssttoorrnnooss ppssííqquuiiccooss ppooddeemm 
aac...
EExxpprreessssããoo GGêênniiccaa 
 1155%% ddaass mmuullhheerreess ppoorrttaaddoorraass 
ddee ggeenneess mmuuttaanntteess c...
FFeerrttiilliiddaaddee 
 UUmmaa ddaass ppeerrttuurrbbaaççõõeess ddee 
oorrddeemm ppssiiccoossssoommááttiiccaa mmaaiiss 
c...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 AAssmmaa BBrrôônnqquuiiccaa.. 
 MMeeccaanniissmmooss aassssoocciiaaddooss aaoo ...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 EEnnxxaaqquueeccaa 
 OO eessttrreessssee ddeesseeqquuiilliibbrraa aa 
pprrooddu...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 HHiippeerrtteennççããoo AArrtteerriiaall 
 AA tteennssããoo eemmoocciioonnaall aa...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 GGaassttrriittee ee ÚÚllcceerraa 
 AAppeessaarr ddee eessttaarr 
ccoonnddiiccii...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 AArrttrriittee RReeuummaattóóiiddee 
 SSoobb iinnfflluuêênncciiaa ddoo eessttrr...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 CCoolliittee UUllcceerraattiivvaa 
 IInnffllaammaaççããoo nnoo iinntteessttiinno...
Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass 
 DDiiaabbeettee TTiippoo 22 
 OO eessttrreessssee ccaauussaa aauummeennttoo 
dda...
PPooddeerr ddoo PPeennssaammeennttoo 
 NNoossssoo ccoorrppoo éé,, eemm aallgguummaa 
mmeeddiiddaa,, aaffeettaaddoo ppoorr...
Pensamentos felizes conduzem a uma 
bioquímica essencialmente feliz e a um 
corpo saudável. 
 Pensamentos e emoções ddees...
OO EEffeeiittoo PPllaacceebboo 
 UUmmaa sséérriiee ddee ffaattoorreess pprrooppiicciiaa oo 
eeffeeiittoo ppllaacceebboo.....
OO EEffeeiittoo PPllaacceebboo eemm 
CCoobbaaiiaass 
 OOss ppeessqquuiissaaddoorreess BBoobb AAddeerr ee NNiicckk ddeemmo...
DDooeennççaa ddee AAllzzhheeiimmeerr 
 UUmmaa ppeessqquuiissaa ffaasscciinnaannttee ssoobbrree oo eeffeeiittoo 
ddaass ee...
AAuuttooccoonnsscciiêênncciiaa 
 AA aauuttooccoonnsscciiêênncciiaa,, ddeessccoobbrriiuu CCrriicckk,, 
éé eexxpprreessssaa...
TTrraattaammeennttooss 
 PPssiiccaannáálliissee.. 
 TTeerraappiiaa CCooggnniittiivvaa 
 TTrreeiinnaammeennttoo EEmmoocc...
PPeennssaammeennttoo eemm AAççããoo 
 EEmm 22000044,, oo nneeuurroocciieennttiissttaa ppaauulliissttaa MMiigguueell 
NNiic...
PPrróóxxiimmooss 
DDeesseennvvoollvviimmeennttooss 
 AAss ppeessqquuiissaass aaggoorraa eessttããoo ddiirreecciioonnaaddaa...
BBiiooddaannzzaa CCrriissáálliiddaa 
Grupo Regular: Quintas-ffeeiirraass ààss 2200 hh 
RRuuaa PPaaddrree CChhaaggaass 1440...
Instituição Beneficiada: 
Comunidade Terapêutica Fazenda Revive 
Tratamento de Dependentes Químicos
Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee 
TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee 
TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee 
TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee 
TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee 
TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee 
TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
Transe Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e Psicossomática
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Transe Integrativo e Psicossomática

909 visualizações

Publicada em

Transe Integrativo e Psicossomática

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Transe Integrativo e Psicossomática

 1. 1. CCoommoo aa MMeennttee AAffeettaa oo CCoorrppoo RRuubbeennss MMáárriioo MMaazzzziinnii RRooddrriigguueess,, MMDD MMééddiiccoo PPssiiqquuiiaattrraa
 2. 2. PPssiiccoossssoommááttiiccaa  MMééddiiccoo ppssiiqquuiiaattrraa,, ffooii uumm ddooss pprriimmeeiirrooss aa uussaarr oo tteerrmmoo ppssiiccoossssoommááttiiccoo ** ;; aauuttoorr ddee ""DDeessoorrddeennss ddaa AAllmmaa"" ((11881188)),, oobbrraa nnaa qquueell ddeeffeennddee qquuee aass ppaaiixxõõeess sseexxuuaaiiss ccoonnttrriibbuueemm ppaarraa aa mmaanniiffeessttaaççããoo ddee ttuubbeerrccuulloossee,, eeppiilleeppssiiaa ee aattéé mmeessmmoo ccâânncceerr..  ** DDoo ggrreeggoo ppssyycchhee,, mmeennttee,, ee ssoommaa,, ccoorrppoo..
 3. 3. PPssiiccaannáálliissee  EEmm uumm tteexxttoo ddee 11889955,, FFrreeuudd ddeessccrreevveeuu ooss ssiinnttoommaass ddee uummaa ppeerrttuurrbbaaççããoo nneerrvvoossaa qquuee cchhaammoouu ddee nneeuurroossee ddaa aannggúússttiiaa:: aattaaqquueess ddee ssuuoorr,, ttrreemmoorreess,, ccoonnvvuullssõõeess,, ttoonnttuurraass,, ppaallppiittaaççõõeess,, aarrrriittmmiiaass,, ttaaqquuiiccaarrddiiaa ee ""aattéé ggrraavveess eessttaaddooss ddee ddeebbiilliiddaaddee ddoo ccoorraaççããoo,, ddiiffíícceeiiss ddee ddiiffeerreenncciiaarr ddee uummaa ddooeennççaa oorrggâânniiccaa"",, eessccrreevveeuu FFrreeuudd..  QQuuaaddrroo qquuee aattuuaallmmeennttee éé ccoonnhheecciiddoo ccoommoo SSíínnddrroommee oouu TTrraannssttoorrnnoo ddee PPâânniiccoo..
 4. 4. O Ser Físico –– EEggoo CCoorrppoorraall  ÉÉ oo ssuubbssttrraattoo oorrggâânniiccoo oonnddee aaccoonntteecceemm ttooddooss ooss pprroocceessssooss vviittaaiiss,, iinncclluussiivvee mmeennttaaiiss,, eemmoocciioonnaaiiss ee ccooggnniittiivvooss,, qquuee nnooss ppeerrmmiittee sseennttiirr ee tteerr sseennssaaççõõeess..  OO ccoorrppoo éé ccaappaazz ddee -- ccoonnsscciieennttee oouu iinnccoonnsscciieenntteemmeennttee -- eexxpprreessssaarr nnoossssoo mmaall eessttaarr eemmoocciioonnaall..
 5. 5. Efeitos ffiissiioollóóggiiccooss ddoo EEssttrreessssee 6 SNA Hipotálamo SNA Hipófise CORTISOL ADRENALINA COLESTEROL HDL GLICOSE INSULINA PRESSÃO ARTERIAL
 6. 6. TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo DDeeffiinniiççõõeess  EEssttaaddoo hhiippnnóóttiiccoo,, ccaattaappllééppttiiccoo oouu eexxttááttiiccoo..  DDeesslliiggaammeennttoo ddaa rreeaalliiddaaddee,, ccoonntteemmppllaaççããoo,, ddeevvaanneeiioo..  EEssttaaddoo sseemmii--ccoonnsscciieennttee eennttrree oo ssoonnoo ee aa vviiggíílliiaa..  EEssttaaddoo ddee ccoonnsscciiêênncciiaa eemm qquuee aa ppeessssooaa eessttáá aappaarreenntteemmeennttee iinnccoonnsscciieennttee ddoo aammbbiieennttee,, ccaarraacctteerriizzaaddoo ppoorr ddiimmiinnuuiiççããoo ddooss mmoovviimmeennttooss vvoolluunnttáárriiooss,, rriiggiiddeezz ee ppeerrddaa ddee sseennssiibbiilliiddaaddee aaooss eessttíímmuullooss eexxtteerrnnooss..  EEssttaaddoo ddee êêxxttaassee oouu aabbssoorrççããoo mmííssttiiccaa ttããoo iinntteennssaa qquuee ccaauussaa qquuee ccaauussaa uumm eessttaaddoo aalltteerraaddoo ddee ccoonnsscciiêênncciiaa..  NNoo ttrraannssee ddee rreeggrreessssããoo hháá uumm rreettoorrnnoo aa uumm eessttaaddoo ddee ccoonnsscciiêênncciiaa aanntteerriioorr nnoo tteemmppoo ((iinnffâânncciiaa,, ffaassee ffeettaall,, ttrraauummaass))..  TTrraannssee == ttrrâânnssiittoo eennttrree ddiiffeerreenntteess eessttaaddooss ddee ccoonnsscciiêênncciiaa..
 7. 7. TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo  OO eessttaaddoo ddee ttrraannssee eessttáá bbiioollooggiiccaammeennttee pprrooggrraammaaddoo eemm hhuummaannooss ee mmaammííffeerrooss..  ÉÉ uumm eessttaaddoo ddee ccoonnsscciiêênncciiaa eemm qquuee aa mmeennttee eessttáá aabbssoorrttaa eemm uummaa aattiivviiddaaddee eessppeeccííffiiccaa sseemm qquuee sseejjaamm aattiivvaaddooss ooss pprroocceessssooss ddee ppeennssaammeennttoo nnoorrmmaallmmeennttee aassssoocciiaaddooss aa eessttaa aattiivviiddaaddee,, oouu sseejjaa,, sseemm aattiivvaaççããoo ccoorrttiiccaall..  OO eessttaaddoo ddee ttrraannssee ppooddee ooccoorrrreerr ddee ffoorrmmaa eexxppoonnttâânneeaa oouu iinndduuzziiddaa ddeelliibbeerraaddaammeennttee..  OO ttrraannssee ttaammbbéémm ppooddee sseerr uumm mmeeccaanniissmmoo ddee eennffrreennttaammeennttoo iinn eexxttrreemmiiss aa ddooeennççaass oouu ssiittuuaaççõõeess ddee aammeeaaççaass qquuee ppooddeerriiaamm sseerr ffaattaaiiss oouu ppeerrcceebbiiddaass ccoommoo ppootteenncciiaallmmeennttee ffaattaaiiss ((ttrraannssee ddiissssoocciiaattiivvoo))..
 8. 8. TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo EEffeeiittooss FFiissiioollóóggiiccooss  LLiibbeerraaççããoo ddee Beettaa--eennddoorrffiinnaa:: sseennssaaççããoo ddee pprraazzeerr ee bbeemm eessttaarr,, aalléémm ddee eeffeeiittoo aanneessttééssiiccoo..  NNoossssaa nneeuurrooqquuíímmiiccaa nnooss ffoorrnneeccee uummaa rreeccoommppeennssaa ppeellaa eennttrraaddaa nnoo eessttaaddoo ddee ttrraannssee..  VVaannttaaggeemm aaddaappttaattiivvaa::  OO eessttaaddoo ddee ttrraannssee nnooss ppeerrmmiittee eessccaappaarr ddee ppaaddrrõõeess ddee ccoommppoorrttaammeennttoo ((rreessppoossttaass ccoonnddiicciioonnaaddaass)) pprreevviiaammeennttee aapprreennddiiddooss ((rreettoorrnnoo aaoo ccaaooss)) ,, ppeerrmmiittiinnddoo aa ffoorrmmuullaaççããoo ddee nnoovvaass mmaanneeiirraass ddee ppeerrcceebbeerr oo eeuu ee oo mmuunnddoo ((ffiillttrrooss))..  RReeaaççããoo PPaarraaddooxxaall:: AA pprreessssããoo aarrtteerriiaall ddiimmiinnuuii eennqquuaannttoo aa ffrreeqquuêênncciiaa ccaarrddííaaccaa aauummeennttaa..  ÉÉ uummaa ccoonnddiiççããoo qquuee ooccoorrrree nnooss eessttaaddooss pprreelliimmiinnaarreess ddaa mmoorrttee..  TTaallvveezz ppoorr iissssoo ooss SShhaammaannss ssee rreeffeerreemm aaoo eessttaaddoo ddee ttrraannssee ccoommoo ““ppeeqquueennaa mmoorrttee””..
 9. 9. TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo  TTrraannssee DDiissssoocciiaattiivvoo::  EExxppoonnttâânneeoo:: EEssccaappee aa ssiittuuaaççõõeess ddee aammeeaaççaa..  IInndduuzziiddoo:: AAttrraavvééss ddee DDrrooggaass oouu MMééttooddooss..  CCoomm oobbjjeettiivvoo ccuurraattiivvoo ((sshhaammâânniiccoo))..  OObbeejjttiivvoo mmííssttiiccoo ((mmeeddiiúúnniiccoo))..  OObbjjeettiivvoo RReeccrreeaacciioonnaall ((ddrrooggaass eenntteeóóggeennaass))..  TTrraannssee IInntteeggrraattiivvoo::  EExxppoonnttaanneeoo:: EExxppeerriiêênncciiaa MMííssttiiccaa..  IInndduuzziiddoo::  MMúússiiccaa ((rriittmmoo rreeppeettiittiivvoo))..  DDaannççaa ((mmoovviimmeennttoo rreeppeettiittiivvoo))..  HHiippnnoossee ((ssuuggeessttããoo))..
 10. 10. TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo DDiiffeerreennççaass FFiissiioollóóggiiccaass TTrraannssee DDiissssoocciiaattiivvoo::  AAss aalltteerraaççõõeess ddaa pprreessssããoo aarrtteerriiaall ee ddaa ffrreeqquuêênncciiaa ccaarrddííaaccaa ooccoorrrreemm nnoo ffiinnaall ddoo eessttaaddoo ddee ttrraannssee..  HHáá uumm ppiiccoo ddee lliibbeerraaççããoo ddee bbeettaa eennddoorrffiinnaa nnoo ffiinnaall ddoo ttrraannssee.. AAuummeennttoo ddee oonnddaass ddeellttaannoo eelleettrrooeenncceeffaallooggrraammaa.. TTrraannssee IInntteeggrraattiivvoo:: AAss aalltteerraaççõõeess ddaa pprreessssããoo aarrtteerriiaall ee ddaa ffrreeqquuêênncciiaa ccaarrddííaaccaa ooccoorrrreemm nnoo mmeeiioo ddoo eessttaaddoo ddee ttrraannssee..  HHáá uumm aauummeennttoo ggrraadduuaall ddaa bbeettaa eennddoorrffiinnaa qquuee ssee eessttaabbiilliizzaa aattéé oo ffiinnaall.. AAuummeennttoo ddee oonnddaass aallffaa ee tteettaa nnoo eelleettrrooeenncceeffaallooggrraammaa..  OO rreessuullttaaddoo éé uumm eessttaaddoo ppaarrcciiaall ddee aalltteerraaççããoo ddaa
 11. 11. TTrraannssee ee RReeggrreessssããoo EElleelleettrrooffiissiioollooggiiaa  RRiittmmoo GGaammaa:: 4400 HHzz ((cciiccllooss ppoorr mmiinnuuttoo))  EEssttaaddoo mmaaiiss aattiivvoo ddaa mmeennttee,, aalleerrttaa ttoottaall..  RRiittmmoo BBeettaa:: 3300 HHzz  EEssttaaddoo ddee ccoonncceennttrraaççããoo,, ppeennssaammeennttoo aannaallííttiiccoo..  RRiittmmoo AAllffaa:: 2200 HHzz  EEssttaaddoo ddee rreellaaxxaammeennttoo,, ccoonntteemmppllaaççããoo,, pprréé--ssoonnoo.. ÉÉ uumm eessttaaddoo ddeesseejjáávveell nnoo qquuaall eessttaammooss rreellaaxxaaddooss mmaass aaiinnddaa aalleerrttaa oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa nnooss ddaarr ccoonnttaa ddoo aammbbiieennttee..  RRiittmmoo TTeettaa:: 1100 HHzz  EEssttaaddoo aalltteerraaddoo ddee ccoonnsscciiêênncciiaa.. EEssttaaddoo rreeppaarraaddoorr..  TTrraannssee IInntteeggrraattiivvoo..  RRiittmmoo DDeellttaa:: 22--88 HHZZ  PPeerrddaa ddaa ccaappaacciiddaaddee ccrrííttiiccaa.. AAllttaa rreecceeppttiivviiddaaddee àà ssuuggeessttããoo..  TTrraannssee DDiissssoocciiaattiivvoo..
 12. 12. TTrraannssee IInntteeggrraattiivvoo SSeennssaaççõõeess FFííssiiccaass ee PPssííqquuiiccaass  PPrrooffuunnddaa sseennssaaççããoo ddee ccaalloorr,, ppaazz ee bbeemm--eessttaarr..  CCeerrtteezzaa ddee qquuee aass ccooiissaass vvããoo ooccoorrrreerr ppaarraa oo mmeellhhoorr..  SSeennttiimmeennttoo ddee uunniiddaaddee ccoomm oouuttrrooss sseerreess..  CCoonnvviiccççããoo ddee qquuee oo aammoorr éé oo cceennttrroo ddee ttooddaass aass ccooiissaass..  SSeennssaaççããoo ddee aalleeggrriiaa,, ttrraannqquuiilliiddaaddee ee ffeelliicciiddaaddee..  AAuummeennttoo ddaa ccaappaacciiddaaddee ddee ccoommpprreeeennssããoo..  SSeennssaaççããoo ddee eessttaarr vviivveennddoo uummaa nnoovvaa vviiddaa ((ttrraannssffoorrmmaaççããoo))..  SSeennttiimmeennttoo ddee ppeerrtteenncceerr aaoo ttooddoo..  CCoonnffiiaannççaa nnaa pprróópprriiaa ccaappaacciiddaaddee ddee ssoobbrreevviivvêênncciiaa..  SSeennssaaççããoo ddee qquuee ttooddoo oo uunniivveerrssoo eessttáá vviivvoo..  SSeennssaaççããoo ddee ccoonneexxããoo ccoomm aallggoo ssuuppeerriioorr..  SSeennssaaççããoo ddee eexxppaannssããoo ddaa ccoonnsscciiêênncciiaa ee ddaa ppeerrssoonnaalliiddaaddee..
 13. 13. NNeeuurrooppllaassttiicciiddaaddee
 14. 14. EEssttaaddoo DDiissssoocciiaattiivvoo OO CCoorrppoo nnoo LLiimmiittee  PPoouuccoo aanntteess ddoo pprriimmeeiirroo jjooggoo ddoo BBrraassiill nnaa úúllttiimmaa CCooppaa ddoo MMuunnddoo RRoonnaallddoo rreeccllaammoouu ddee mmuuiittaa ttoonnttuurraa.. EEnnttrroouu eemm ccaammppoo,, tteevvee uummaa aattuuaaççããoo ffrraaccaa ccoonnttrraa aa CCrrooáácciiaa ee,, nnaa ssaaííddaa,, aapprreesseennttoouu uummaa ccrriissee ddiissssoocciiaattiivvaa.. DDeeppooiiss ddaa ppaarrttiiddaa,, oo ccaammiissaa 99 ffooii ssuubbmmeettiiddoo aa aavvaalliiaaççããoo mmééddiiccaa.. OOss eexxaammeess nnããoo aaccuussaarraamm nnaaddaa..
 15. 15. A Mente Abre aass PPoorrttaass ppaarraa aa DDooeennççaa  OOss ttrraannssttoorrnnooss ppssííqquuiiccooss ppooddeemm aacceennttuuaarr uummaa pprrooppeennssããoo –– ggeennééttiiccaa,, aammbbiieennttaall –– ppaarraa cceerrttooss ttiippooss ddee ddooeennççaass..  SSee eexxiissttee uummaa pprreeddiissppoossiiççããoo ggeennééttiiccaa,, aa ddooeennççaa ssee mmaanniiffeessttaarráá mmaaiiss ffaacciillmmeennttee eemm ppaacciieenntteess ccoomm mmaaiioorr iinnssttaabbiilliiddaaddee eemmoocciioonnaall..  CCeerrttooss ttrraaççooss ddee ppeerrssoonnaalliiddaaddee ttaammbbéémm ppooddeemm iinnfflluueenncciiaarr aass cchhaanncceess ddee aa ddooeennççaa ssee mmaanniiffeessttaarr..
 16. 16. EExxpprreessssããoo GGêênniiccaa  1155%% ddaass mmuullhheerreess ppoorrttaaddoorraass ddee ggeenneess mmuuttaanntteess ccoommoo oo BBRRCCAA 11 ee oo BBRRCCAA 22,, aassssoocciiaaddooss aaoo ccâânncceerr ddee mmaammaa,, nnããoo ddeesseennvvoollvveemm aa ddooeennççaa..  IIssssoo ooccoorrrree,, sseegguunnddoo ooss eessppeecciiaalliissttaass,, ppoorrqquuee eellaass ccoonnttaamm ccoomm uummaa eessppéécciiee ddee iimmuunniiddaaddee mmeennttaall..
 17. 17. FFeerrttiilliiddaaddee  UUmmaa ddaass ppeerrttuurrbbaaççõõeess ddee oorrddeemm ppssiiccoossssoommááttiiccaa mmaaiiss ccoommuunnss éé aa iinnffeerrttiilliiddaaddee ffeemmiinniinnaa..  AAccoossssaaddaass ppeellaa aannggúússttiiaa,, ddee ffoorrmmaa iinnccoonnsscciieennttee ttoorrnnaamm aa ccoonncceeppççããoo aaiinnddaa mmaaiiss ddiiffíícciill..  MMuuiittaass eennggrraavviiddaamm aappóóss ddeessiissttiirreemm ee ddeecciiddiirreemm ppaarrttiirr ppaarraa aa aaddooççããoo..
 18. 18. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  AAssmmaa BBrrôônnqquuiiccaa..  MMeeccaanniissmmooss aassssoocciiaaddooss aaoo eessttrreessssee ppooddeemm iinntteerrffeerriirr nnaa aassmmaa..  OO eessttrreessssee lliibbeerraa nneeuurroottrraannssmmiissssoorreess ccaappaazzeess ddee ccaauussaarr eessppaassmmoo ddaa mmuussccuullaattuurraa ddooss bbrrôônnqquuiiooss..  AAss aalltteerraaççõõeess ddaa iimmuunniiddaaddee ccaauussaaddaass ppeelloo eessttrreessssee ffaavvoorreecceemm aa iinnffllaammaaççããoo ccaauussaaddaa ppeellooss aalleerrggeennooss ee aass iinnffeeccççõõeess..
 19. 19. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  EEnnxxaaqquueeccaa  OO eessttrreessssee ddeesseeqquuiilliibbrraa aa pprroodduuççããoo ddee nneeuurroottrraassnnssmmiissssoorreess ccoommoo aa sseerroottoonniinnaa ee aass eennddoorrffiinnaass,, qquuee ddeesseemmppeennhhaamm ppaappeell iimmppoorrttaannttee nnaa ssuupprreessssããoo ddaa ddoorr,, ppooddeennddoo ddeesseennccaaddeeaarr eeppiissóóddiiooss ddee eennxxaaqquueeccaa..
 20. 20. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  HHiippeerrtteennççããoo AArrtteerriiaall  AA tteennssããoo eemmoocciioonnaall aauummeennttaa aa lliibbeerraaççããoo ddee nnoorraaddrreennaalliinnaa ee ccoorrttiissooll nnaa cciirrccuullaaççããoo lleevvaannddoo àà ccoonnssttrriiççããoo ddooss vvaassooss ssaanngguuíínneeooss qquuee aauummeennttaa aa rreessiissttêênncciiaa àà ppaassssaaggeemm ddoo ssaanngguuee ccaauussaannddoo aa eelleevvaaççããoo ddaa pprreessssããoo ddeennttrroo ddaass aarrttéérriiaass..
 21. 21. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  GGaassttrriittee ee ÚÚllcceerraa  AAppeessaarr ddee eessttaarr ccoonnddiicciioonnaaddaa àà pprreesseennççaa ddaa bbaaccttéérriiaa HHeelliiccoobbaacctteerr PPiilloorriiii aa tteennssããoo eemmoocciioonnaall ccaauussaa uumm eessttíímmuulloo nnaa pprroodduuççããoo ddee áácciiddoo cclloorrííddrriiccoo qquuee ccoorrrróóii aa mmuuccoossaa ggááttrriiccaa ffaacciilliittaannddoo aa ppeenneettrraaççããoo ddaa bbaaccttéérriiaa..
 22. 22. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  AArrttrriittee RReeuummaattóóiiddee  SSoobb iinnfflluuêênncciiaa ddoo eessttrreessssee eemmoocciioonnaall oo ccéérreebbrroo pprroovvooccaa uumm ddeessaarrrraannjjoo ddoo ssiisstteemmaa iimmuunnoollóóggiiccoo ((rreeaaççããoo aauuttoo--iimmuunnee)) qquuee aaggrriiddee ooss tteecciiddooss ddaass aarrttiiccuullaaççõõeess pprroovvooccaannddoo iinnffllaammaaççããoo,, iinncchhaaççoo ee ddoorr nnaass mmeessmmaass..
 23. 23. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  CCoolliittee UUllcceerraattiivvaa  IInnffllaammaaççããoo nnoo iinntteessttiinnoo ggrroossssoo qquuee eessttáá lliiggaaddaa aa aauummeennttoo ddee ssuubbssttâânncciiaass ttóóxxiiccaass àà mmuuccoossaa iinntteessttiinnaall ccoommoo aa cciinniinnaa ee hhiissttaammiinnaa rreellaacciioonnaaddaass aaooss aallttooss nníívveeiiss ddee eessttrreessssee eemmoocciioonnaall..
 24. 24. Doenças PPssiiccoossssoommááttiiccaass  DDiiaabbeettee TTiippoo 22  OO eessttrreessssee ccaauussaa aauummeennttoo ddaa lliibbeerraaççããoo ddee gglliiccoossee ee eessttiimmuullaa oo ppâânnccrreeaass aa pprroodduuzziirr mmaaiiss iinnssuulliinnaa lleevvaannddoo aass ccéélluullaass aa ssee ttoorrnnaarreemm iinnsseennssíívveeiiss àà aaççããoo ddaa iinnssuulliinnaa.. OO ccoorrttiissooll tteemm eeffeeiittoo ttóóxxiiccoo ssoobbrree oo ppâânnccrreeaass..
 25. 25. PPooddeerr ddoo PPeennssaammeennttoo  NNoossssoo ccoorrppoo éé,, eemm aallgguummaa mmeeddiiddaa,, aaffeettaaddoo ppoorr nnoossssooss ppeennssaammeennttooss..  AA nnaattuurreezzaa ddooss ppeennssaammeennttooss ee ddee eemmooççõõeess ddeetteerrmmiinnaa aa ssuubbssttâânncciiaa,, aa eessttrruuttuurraa ee aa ffuunnççããoo ffííssiiccaa ddoo nnoossssoo ccoorrppoo..  EExxppeerriiêênncciiaass ccoomm ppllaacceebbooss ddeemmoonnssttrraamm iissssoo..
 26. 26. Pensamentos felizes conduzem a uma bioquímica essencialmente feliz e a um corpo saudável.  Pensamentos e emoções ddeessttrruuttiivvooss ddeeggrraaddaamm sseerriiaammeennttee oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo nnoossssoo ccoorrppoo ee ddoo ccéérreebbrroo..  OOss nnoossssooss ppeennssaammeennttooss ee eemmooççõõeess eessttããoo ccoonnttiinnuuaammeennttee rreeaarrrraannjjaannddoo--ssee,, rreeoorrggaanniizzaannddoo--ssee,, rreeccrriiaannddoo oo nnoossssoo ccoorrppoo..  RReemmoovvaa oo eessttrreessssee eemm eexxcceessssoo ee oo ccoorrppoo ffaarráá oo qquuee ffooii pprroojjeettaaddoo nnaattuurraallmmeennttee ppaarraa ffaazzeerr:: ccuurraarr--ssee..  AA ccuurraa vveemm ddee ddeennttrroo ppaarraa ffoorraa aattrraavvééss ddee uumm pprrooggrraammaa nnaattuurraall ddoo oorrggaanniissmmoo ggeenneettiiccaammeennttee pprrooggrraammaaddoo..
 27. 27. OO EEffeeiittoo PPllaacceebboo  UUmmaa sséérriiee ddee ffaattoorreess pprrooppiicciiaa oo eeffeeiittoo ppllaacceebboo..  DDee ttooddooss eelleess,, oo mmaaiiss iimmppoorrttaannttee éé aa eexxppeeccttaattiivvaa ddoo ppaacciieennttee..  NNããoo éé uummaa ppíílluullaa ddee ffaarriinnhhaa oouu ddee aaççúúccaarr qquuee ffaazz uumm ppaacciieennttee mmeellhhoorraarr,, ee ssiimm oo qquuee eessssee ppaacciieennttee eessppeerraa ddeellaa..  DDiivveerrssooss eessttuuddooss jjáá mmoossttrraarraamm qquuee,, qquuaannddoo ssee aaccrreeddiittaa nnaa eeffiiccáácciiaa ddee uumm ttrraattaammeennttoo,, eellee ffuunncciioonnaa mmuuiittoo mmaaiiss..
 28. 28. OO EEffeeiittoo PPllaacceebboo eemm CCoobbaaiiaass  OOss ppeessqquuiissaaddoorreess BBoobb AAddeerr ee NNiicckk ddeemmoonnssttrraarraamm qquuee oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollóóggiiccoo ppooddee sseerr ""eennssiinnaaddoo aa ssee aannuullaarr""..  EElleess mmiissttuurraarraamm ssaaccaarriinnaa aa uumm rreemmééddiioo aannttiiccâânncceerr iimmuunnoossssuupprreessssoorr ee aaddmmiinniissttrraarraamm oo ccooqquueetteell eemm rraattooss ddee llaabboorraattóórriioo..  DDeeppooiiss ddee rreeppeettiirr oo pprroocceeddiimmeennttoo ddiivveerrssaass vveezzeess,, eelleess ooffeerreecceerraamm aappeennaass ssaaccaarriinnaa ààss ccoobbaaiiaass..  EEllaass rreeggiissttrraarraamm uummaa qquueeddaa nnaa iimmuunniiddaaddee ccoommoo ssee ttiivveesssseemm iinnggeerriiddoo oo rreemmééddiioo.. SSeeuu ccéérreebbrroo oobbeeddeecceeuu aa uummaa ssuuggeessttããoo,, oobbttiiddaa ppoorr mmeeiioo ddee ccoonnddiicciioonnaammeennttoo..
 29. 29. DDooeennççaa ddee AAllzzhheeiimmeerr  UUmmaa ppeessqquuiissaa ffaasscciinnaannttee ssoobbrree oo eeffeeiittoo ddaass eemmooççõõeess ppoossiittiivvaass ssoobbrree aa ssaaúúddee ffooii ffeeiittaa nnaa UUnniivveerrssiiddaaddee ddee KKeennttuucckkyy..  678 ffrreeiirraass ccoomm iiddaaddee aacciimmaa ddee 755 aannooss ffoorraamm aaccoommppaannhhaaddaass ppoorr 1155 aannooss..  AA aannáálliissee ddooss ddiiáárriiooss eessccrriittooss ppoorr eellaass qquuaannddoo eellaass eerraamm jjoovveennss mmoossttrroouu qquuee aass qquuee uuttiilliizzaavvaamm eemm sseeuuss rreellaattooss uummaa mmaaiioorr qquuaannttiiddaaddee ddee ppaallaavvrraass lliiggaaddaass aa eemmooççõõeess ppoossiittiivvaass –– ccoommoo ffeelliicciiddaaddee,, aammoorr,, ggrraattiiddããoo ee eessppeerraannççaa –– hhaavviiaamm cchheeggaaddoo ccoomm mmaaiiss ssaaúúddee àà vveellhhiiccee ddoo qquuee aass qquuee ccoossttuummaavvaamm uussaarr ggrraannddee nnúúmmeerroo ddee vvooccáábbuullooss ccoomm ssiiggnniiffiiccaaddooss nneeggaattiivvooss –– ccoommoo ttrriisstteezzaa,, iinnddeecciissããoo ee vveerrggoonnhhaa..
 30. 30. AAuuttooccoonnsscciiêênncciiaa  AA aauuttooccoonnsscciiêênncciiaa,, ddeessccoobbrriiuu CCrriicckk,, éé eexxpprreessssaa ppoorr oonnddaass cceerreebbrraaiiss ddee 4400 hheerrttzz..  CCoomm aa aajjuuddaa ddee eelleettrrooddooss bbaannhhoouu oo ccéérreebbrroo ddee aallgguunnss vvoolluunnttáárriiooss ccoomm oonnddaass ddee 4400 hheerrttzz ddee ppiiccooss iinnvveerrttiiddooss..  AAss oonnddaass ssiimmééttrriiccaass qquuee ooss eelleettrrooddooss ddee CCrriicckk iinnjjeettaarraamm nnoo ccéérreebbrroo ddooss vvoolluunnttáárriiooss aannuullaarraamm aass oonnddaass ddaa aauuttooccoonnsscciiêênncciiaa..  OOss vvoolluunnttáárriiooss ccoonnttiinnuuaarraamm ccoomm aass mmeessmmaass hhaabbiilliiddaaddeess mmeennttaaiiss qquuee ppoossssuuííaamm ((jjooggaarr xxaaddrreezz oouu ffaallaarr iiddiioommaass,, ppoorr eexxeemmpplloo)),, mmaass nnããoo mmaaiiss ssaabbiiaamm qquueemm eerraamm..
 31. 31. TTrraattaammeennttooss  PPssiiccaannáálliissee..  TTeerraappiiaa CCooggnniittiivvaa  TTrreeiinnaammeennttoo EEmmoocciioonnaall  FFiissiiootteerraappiiaa  RRee--ssiiggnniiffiiccaaççããoo  TTeerraappiiaass CCoommpplleemmeennttaarreess  RReellaaxxaammeennttoo  MMeeddiittaaççããoo  YYooggaa  BBiiooddaannzzaa
 32. 32. PPeennssaammeennttoo eemm AAççããoo  EEmm 22000044,, oo nneeuurroocciieennttiissttaa ppaauulliissttaa MMiigguueell NNiiccoolleelliiss ccoonnsseegguuiiuu qquuee mmaaccaaccooss ccoonnttrroollaasssseemm bbrraaççooss mmeeccâânniiccooss uussaannddoo aappeennaass oonnddaass cceerreebbrraaiiss..  EEllee uussoouu iimmppuullssooss eellééttrriiccooss ddoo ccéérreebbrroo ddooss pprriimmaattaass ppaarraa mmoovveerr aass pprróótteesseess.. UUmmaa ddeellaass eessttaavvaa nnoo llaabboorraattóórriioo.. AA oouuttrraa eessttaavvaa aa qquuaassee 11 000000 qquuiillôômmeettrrooss ddee ddiissttâânncciiaa,, nnoo IInnssttiittuuttoo ddee TTeeccnnoollooggiiaa ddee MMaassssaacchhuusseettttss,, eemm BBoossttoonn..  CCoommaannddooss ffeeiittooss ppoorr mmeeiioo ddee oonnddaass cceerreebbrraaiiss ssããoo aa eessppeerraannççaa ssoobbrreettuuddoo ddooss ddeeffiicciieenntteess iinnccaappaazzeess ddee mmoovviimmeennttaarr ppaarrtteess ddoo ccoorrppoo..
 33. 33. PPrróóxxiimmooss DDeesseennvvoollvviimmeennttooss  AAss ppeessqquuiissaass aaggoorraa eessttããoo ddiirreecciioonnaaddaass aa ddeessvveennddaarr mmeellhhoorr aass rreellaaççõõeess eennttrree oo ssiisstteemmaa nneerrvvoossoo cceennttrraall ee oo iimmuunnoollóóggiiccoo ee eennddooccrriinnoollóóggiiccoo..  NNããoo hháá mmaaiiss ddúúvviiddaass ddee qquuee aa ccoommuunniiccaaççããoo ddee hhoorrmmôônniiooss,, mmoollééccuullaass ee ccéélluullaass ddee ddeeffeessaa ppooddee ssooffrreerr iinnfflluuêênncciiaa ddiirreettaa ddaa ppssiiqquuee..  EErrrrooss nneessssaa ccoommuunniiccaaççããoo ppooddeemm lleevvaarr aaoo ssuurrggiimmeennttoo ddee ddooeennççaass aauuttoo--iimmuunneess,, ccoommoo aalleerrggiiaass,, ee iinnffeeccççõõeess ddee ttooddooss ooss ttiippooss..  TTaammbbéémm ppooddeemm ccaauussaarr ffoobbiiaass,, ppâânniiccoo ee ddeepprreessssããoo..  NNuumm ffuuttuurroo nnããoo ttããoo ddiissttaannttee,, sseerráá ppoossssíívveell aauussccuullttaarr oo ccéérreebbrroo ppaarraa eevviittaarr qquuee ddooeennççaass aattrraavveesssseemm aa aallmmaa ee ddeessiinntteeggrreemm oo ccoorrppoo..
 34. 34. BBiiooddaannzzaa CCrriissáálliiddaa Grupo Regular: Quintas-ffeeiirraass ààss 2200 hh RRuuaa PPaaddrree CChhaaggaass 14400 IInnffoorrmmaaççõõeess:: bbiiooddaannzzaaccrriissáálliiddaa@@uuooll..ccoomm..bbrr
 35. 35. Instituição Beneficiada: Comunidade Terapêutica Fazenda Revive Tratamento de Dependentes Químicos
 36. 36. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 37. 37. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 38. 38. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 39. 39. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 40. 40. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass
 41. 41. Comunidade TTeerraappêêuuttiiccaa RReevviivvee TTrraattaammeennttoo ddaass DDeeppeennddêênncciiaass QQuuíímmiiccaass

×