Anúncio
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Anúncio
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Anúncio
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Anúncio
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Anúncio
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Próximos SlideShares
PAM Consell i Ple 2012PAM Consell i Ple 2012
Carregando em ... 3
1 de 20
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Similar a Programa electoral PSC Polinyà 2011(20)

Mais de Psc Polinyà(19)

Anúncio

Programa electoral PSC Polinyà 2011

 1. Amb tu fem polinyà Programa de govern eleccions municipals 2011-2015 Pepita Pedraza Alcaide, Compromís amb les persones Compromís amb les persones
 2. Amb tu fem Polinyà Polinyà, un poble dinàmic en contínua transformació Polinyà és un municipi dinàmic amb serveis a la infància i la família amb camp de futbol, la millora sanitària a grans projectes de futur que ha de l’Escola Bressol Ginesta, a la gent gran tota la població amb el nou CAP. Alho- seguir avançant i millorant en la co- amb el Casal d’avis, a la població adul- ra, hem seguit millorant els nostres ba- hesió, la convivència i la qualitat de ta amb el Centre de Formació de per- rris, la via pública amb l’eliminació de vida. L’esforç inversor especialment sones adultes, l’esport per a tothom barreres arquitectòniques, pavimentat en el mandat que ara acaba, ha estat amb la piscina coberta PAS, les noves carrers, camins per a vianants i noves important i ha contribuït a millorar els pistes de petanca, les millores en el zones de parcs i passejos. La nostra prioritat, les persones Tot i la situació econòmica, en el escoles Bressol, subvencions a les ció, subministraments, transport mandat que ara acaba, hem prio- AMPA i les entitats locals per a les per persones discapacitades, aug- ritzat les polítiques socials i edu- activitats extraescolars, suport a la ment del servei d’atenció domici- catives especialment. Ajudes per infància amb necessitats especials, liària i tele-assistències especial- a llibres i material escolar, beques activitats complementàries en els ment per a gent gran. menjador, bonificacions quotes centres escolars, ajudes alimenta- 2 Pepita Pedraza Alcaide
 3. Els reptes d’una nova etapa Els reptes d’una nova etapa El 2007 iniciàvem una nova etapa econòmica actual, basat especial- treball. Alguns dels projectes que en el govern dels municipis marca- ment a continuar la millora de la ges- han de seguir transformant Polinyà da per un cicle econòmic de fort tió i la recerca de nous recursos que hauran d’esperar a la reactivació creixement, en els darrers temps hauran de venir de la mà de la reacti- econòmica, de la indústria especial- la situació ha canviat de manera vació econòmica i de les aportacions ment. radical, avui ens trobem immer- externes. Ara més que mai hem de sos en una crisi econòmica pro- ser capaços d’implicar tots els agents El nostre compromís és el de seguir funda i global que repercuteix de socials i econòmics, per sortir refor- governant amb un lideratge potent, forma directa en la ciutadania. çats de la crisi treballant amb respon- amb rigor, solvència i transparència, Després de les eleccions municipals sabilitat, creativitat, i il·lusió. amb els principis d’igualtat d’opor- del 22 de maig, haurem de seguir tunitats i justícia social, comptant fent front a temps difícils, per això En el proper mandat la nostra prio- amb la participació i implicació ac- seguirem prioritzant les polítiques ritat serà treballar per reactivar l’ac- tiva dels ciutadans, per millorar la socials. tivitat econòmica a Polinyà, a través integració i la cohesió social, la so- del diàleg amb el sector industrial, lidaritat entre la ciutadania i enfortir El programa que presentem és un atreure noves empreses, potenciar el sentiment i l’orgull de pertinença programa realista atesa la situació la formació i generar nous llocs de al nostre poble. Una societat en canvi constant Una societat en continu can- serveis i la millora contínua, poten- de fa anys estem implantant en vi reclama respostes complexes a ciant el treball iniciat a través del l’organització, perquè totes les àrees problemes i realitats complexes, programa de suggeriments i quei- municipals necessiten coordinar-se per això hem de reforçar en tota xes dels ciutadans sobre el funcio- entre elles, a nivell polític però tam- l’administració la cultura del ser- nament dels serveis i l’atenció que bé a nivell tècnic i administratiu per vei a la ciutadania, amb capacitat reben dels seus responsables. agilitzar els tràmits i millorar els ser- d’innovació, àgil i diligent en la res- Hem de seguir potenciant enca- veis als ciutadans. posta, promovent l’avaluació dels ra més la transversalitat que des Compromís amb les persones 3
 4. Amb tu fem Polinyà ECONOMIA MUNICIPAL Durante años en Polinyà hemos podido ofrecer servi- de servicios y tendremos que buscar nuevas fórmulas cios gratuitos a la población y comparativamente más que hagan posibles niveles más exigentes de aprove- bajos que en la mayoría de municipios vecinos. Con la chamiento de los recursos, diferentes sistemas de ges- situación de crisis global, la importante disminución de tión que garanticen su mantenimiento y el acceso a ingresos en los últimos tres años unido al aumento de ellos por parte de la población. los servicios, hace muy difícil mantener el mismo nivel EN EL PRÓXIMO MANDATO Continuaremos negociando y buscando recursos económicos, de las diferentes administraciones, fundacio- nes, entidades financieras y empresas privadas para garantizar el funcionamiento de los servicios. Trabajaremos para reactivar de forma prioritaria la actividad económica, especialmente en el nuevo polígo- no, y generar recursos. Seguiremos poniendo especial énfasis en el consumo responsable y sostenible en todos los equipamientos municipales, que permitan la reducción del gasto corriente. Mejoraremos la gestión de los servicios, consiguiendo todavía una mayor racionalización de los recursos, tanto humanos como económicos. INFORMACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRÓXIMO MANDATO Seguiremos ampliando la administración electrónica de forma paulatina para que la mayoría de trámites puedan realizarse también por Internet, tanto con el Ayuntamiento como con otras administraciones. Ampliaremos las zonas Wifi en equipamientos y espacios públicos. Seguiremos dinamizanzo el Consell de Medi ambient, el Consell d’infants, e impulsando la creación de nuevos consejos de participación y desarrollando el PACTO POR EL CIVISMO con los agentes sociales im- plicados. Seguiremos avanzando en el desarrollo del Reglamento de participación ciudadana para facilitar una mayor implicación de la ciudadanía en la vida pública. 4 Pepita Pedraza Alcaide
 5. Els reptes d’una nova etapa PROMOCIÓ ECONÒMICA El principal problema dels ciutadans/es actualment és grans superfícies a poca distància amb les que no pot l’atur i per a generar ocupació és necessari que el competir, encara que si és possible buscar noves fór- sector industrial sigui potent i el context econòmic mules que contribueixin a innovar i millorar l’oferta a favorable. El nou polígon de Llevant serà sens dubte través de l’especialització en nous productes, l’acord la principal font de creació d’ocupació, en el que ac- entre comerciants per realitzar compres agregades i tualment ja hi ha instal.lades algunes empreses i en ser més competitius, la millora de l’oferta comercial tràmit alguns projectes. global amb noves activitats inexistents o complemen- tant les existents amb diferents productes, etc. El comerç local és un element de dinamització social important que pateix dificultats en tots els municipis, com a conseqüència de la crisi i de la instal·lació de EN EL PROPER MANDAT Indústria Potenciarem el diàleg iniciat en el mandat actual a través de l’Associació d’Empresaris amb la creació d’un fòrum estable de relació i intercanvi amb la representació de petites i mitjanes empreses per conèixer millor les necessitats i realitats del teixit productiu local, buscant la seva col·laboració i compromís per adap- tar la formació a les seves necessitats i contractar a persones en atur del municipi. La recentment iniciada construcció del Centre de serveis i viver d’empreses a la Masia de Can Gavarra facilitarà als nous emprenedors la creació de noves empreses i a les existents al municipi, nous espais per millorar la seva competitivitat. Comerç Seguirem treballant i col·laborant amb els comerciants en la dinamització i modernització del comerç local, des de diferents àmbits, urbanisme, aparcaments, formació, etc. Crearem un fòrum de diàleg estable, ja sigui a través de l’impuls d’una Associació o directament amb els comerciants que vulguin participar-hi per tractar aspectes que preocupen al sector comercial i promoure actuacions que contribueixin des del diàleg a millorar el comerç local. Revisarem l’ordenança de recollida, tractament i eliminació de residus comercials per adaptar-la a la realitat i característiques de les diferents tipologies d’activitats i facilitar el pagament fraccionat de la mateixa. Compromís amb les persones 5
 6. Amb tu fem Polinyà Formació i treball Seguirem demanant a través del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) dependent de la Generalitat, sub- vencions per seguir potenciant els programes formatius per adaptar-los a les necessitats de les empreses i aconseguir una inserció efectiva en el mercat laboral. Seguirem oferint plans d’ocupació a través de les convocatòries que anualment realitza la Generalitat, prioritzant els sectors més afectats per la crisi econòmica, joves, dones, majors de 50 anys i persones amb especials dificultats d’inserció. Impulsarem el treball protegit per a persones amb discapacitat i malaltia mental en centres especials de treball, empreses d’inserció i Fundacions. ÀREA SÒCIOCULTURAL SERVICIOS SOCIALES La aprobación en el Parlamento de Catalunya de la ley de dencia han supuesto la universalización de los servicios Servicios Sociales y la del Gobierno central, Ley de promo- para las personas con determinados grados de dependen- ción de la autonomía personal y de atención a la depen- cia y el incremento de los recursos para las más afectadas. EN EL PRÓXIMO MANDATO Nuestra prioridad seguirá centrándose en el apoyo a las personas que sufren la crisis económica, para mantener las ayudas de emergencia social destinadas a cubrir las necesidades más básicas. Seguiremos dando ayudas para la escola bressol, becas de comedor, actividades extraescolares y para la adquisición de libros y material escolar etc. a las familias, aplicando criterios económicos y sociales. Seguiremos realizando el servicio de atención domiciliaria, tele asistencia y colaborando con ayudas para arreglos de baños, sillas de ruedas y otros elementos necesarios para las personas mayores con falta de au- tonomía. Estudiaremos la posibilidad de impulsar un servicio de comidas a domicilio a personas mayores que viven solas y con falta de movilidad para asegurar una alimentación adecuada. Potenciaremos la participación de las personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial) y enfermedad mental en los diferentes ámbitos de la vida, social, económica, etc. 6 Pepita Pedraza Alcaide
 7. Els reptes d’una nova etapa Continuaremos trabajando en coordinación con los centros escolares la prevención y detección precoz de infancia en riesgo, acoso escolar, absentismo y abandono escolar, etc, y garantizando el acceso a servicios de atención socioeducativa al centro abierto y su integración en la dinámica socio-cultural del municipio. Potenciaremos la relación entre gente mayor, jóvenes e infancia para promover la colaboración y el inter- cambio de conocimientos entre generaciones. Seguiremos subvencionando el trasporte a personas con discapacidad que asistan a centros de trabajo especial y centros de día en colaboración con el Consell Comarcal. Dado que es la Generalitat a quién compete la construcción y gestión de las residencias para la gente mayor y los centros de día, ofreceremos la cesión de un terreno para construir este equipamiento y dar servicio a Polinyà. EDUCACIÓ L’educació és un dret fonamental que ajuda a desen- entre l’administració autonòmica i local, les famílies, volupar les aptituds i el coneixement per créixer com a el sistema educatiu i les entitats i associacions, que persones autònomes i responsables socialment, és un també eduquen en el temps lliure, especialment en dels pilars de la convivència, motor del progrés i base l’etapa infantil i juvenil i contribueixen a la seva for- de la cohesió social, és una responsabilitat compartida mació personal. EN EL PROPER MANDAT Reclamarem a la Generalitat que compleixi el compromís de construir l’Institut Escola i aporti els recursos suficients per millorar l’educació en l’etapa obligatòria, treballant amb tots els sectors educatius que inter- venen en el municipi. Reforçarem les accions d’informació, orientació i formació a les AMPA i les entitats que treballen per l’educació en el lleure, extraescolars, etc. per donar suport a la seva tasca com a responsables també de l’educació Seguirem apostant pel dret a l’educació al llarg de la vida a través del Pla de formació d’adults, reforçant els serveis de formació compensatòria per a les persones que no han assolit els ensenyaments bàsics i per als col lectius en risc social. Potenciarem el Consell Escolar Municipal amb la implicació de tots els sectors educatius, per millorar la qualitat de l’educació al nostre municipi, i fomentar l’educació en valors com la convivència, la tolerància, la solidaritat, la igualtat de gènere, el respecte al medi ambient, el consum responsable, el respecte a la diferència i el compromís amb l’entorn i la comunitat. Compromís amb les persones 7
 8. Amb tu fem Polinyà Seguirem treballant perquè el Pacte pel civisme sigui extensible a tots els centres escolars, sectors educatius i població en general. Potenciarem en col.laboració amb els sectors productius i els agents socials, l’oferta de la formació profes- sional de grau mitjà i la seva vinculació amb la demanda del món laboral, establint aliances entre munici- pis per poder oferir famílies professionals relacionades amb els sectors estratègics del territori. Treballarem conjuntament amb l’IES per evitar l’abandonament escolar prematur i millorar els resultats edu- catius i de formació dels alumnes. Continuarem col·laborant amb els centres educatius donant suport al desenvolupament del PEC així com en la socialització de llibres i material escolar. Donarem suport a la construcció de l’equipament de lleure-educatiu per ampliar l’oferta d’educació en el lleure en el municipi. JUVENTUD El principal objetivo de las políticas de juventud es fa- ción, trabajo y vivienda se convierten en prioritarias, cilitar la emancipación de los/las jóvenes y su prepara- aunque también hay que incidir en aspectos como la ción como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. movilidad, el crecimiento social y personal de nuestra En estos momentos de crisis, las políticas de forma- juventud. EN EL PRÓXIMO MANDATO Propuestas JSC Polinyà Aprobaremos el Plan de Juventud elaborado recientemente como marco definitorio de las políticas nece- sarias para los jóvenes, desarrollándolo de forma progresiva. Crearemos el Consejo Local de Juventud, como mecanismo de interlocución con los jóvenes y potenciar así su participación en los asuntos públicos y en la actividad social del municipio, a través de los diferentes consejos sectoriales. Potenciaremos planes de comunicación online, fomentando los portales webs jóvenes, la entrada de la ad- ministración joven en las redes sociales, y la comunicación a través de medios telemáticos y convencionales. Potenciaremos la formación en valores como la solidaridad, igualdad, voluntariado, civismo, sostenibi- lidad, etc. así como la programación cultural, haciendo asequible su acceso a los equipamientos culturales locales y comarcales y apoyaremos a los jóvenes creadores. 8 Pepita Pedraza Alcaide
 9. Els reptes d’una nova etapa Fomentaremos en los centros escolares, IES, el conocimiento cultural e histórico de la población, mediante la participación de los jóvenes en las actividades culturales del municipio y la realización de salidas a empla- zamientos que puedan ayudar a conocer mejor Polinyà. Potenciaremos la utilización del Casal de jóvenes especialmente en fines de semana a través de acuerdos o convenios con Asociaciones organizadas de jóvenes que adquieran el compromiso de autoges- tionarse el espacio y se responsabilicen del correcto desarrollo de las actividades y/o actos que se realicen en estos horarios. Ampliaremos el actual Casal de Jóvenes cuando Correos deje libre el espacio que ocupa en el próximo mandato. Fomentaremos la colaboración asociativa entre jóvenes y mayores, creando talleres conjuntos entre el Casal de Jóvenes y el Casal de la gente mayor. Potenciaremos el voluntariado para la limpieza de espacios comunes, naturales y otros servicios en beneficio de la comunidad. Favoreceremos el acceso de los y las jóvenes a las viviendas de protección oficial, que está previsto cons- truir en el próximo mandato en Can Rovira y nuevas zonas de crecimiento. Potenciaremos desde el punto de información de la vivienda un espacio para asesorar a los jóvenes sobre cualquier aspecto referido al acceso y ayudas a la vivienda. Solicitaremos a la Generalitat la creación de un Ciclo Formativo de Grado Medio y un Programa de Cuali- ficación Profesional Inicial (PQPI) en función de la demanda local y de la oferta existente en nuestra comarca. Mejoraremos el apartado de información sobre movilidad en la Web del Ayuntamiento, sobre los medios de transportes públicos existentes en el municipio y la promoción del carsharing (coche compartido). Seguiremos apostando por facilitar a los y las jóvenes toda la información y orientación referida a los estu- dios y el trabajo, además del autoempleo, el espíritu empresarial y la transición del mercado laboral en los alumnos de secundaria. Fomentaremos las políticas de igualdad dirigidas a los jóvenes como un elemento importante para conseguir mejorar los conceptos de igualdad en las responsabilidades, derechos y deberes de los y las jóve- nes y estar preparados para su emancipación. CULTURA La oferta cultural pública, privada o a través de enti- versidad cultural, de manera imaginativa, poniendo en dades, las fiestas y la cultura popular deben procurar cuestión las inercias de programas, equipamientos y la integración de toda la ciudadanía. Por ello traba- servicios para optimizar los recursos y buscar diferen- jaremos desde la perspectiva de la pluralidad y la di- tes vías de financiación. Compromís amb les persones 9
 10. Amb tu fem Polinyà EN EL PRÓXIMO MANDATO Impulsaremos la creación de un marco de relación estable (Consell de cultura) con las entidades que trabajan la cultura tradicional y popular para que participen en las decisiones sobre política cultural local y asuman nuevas y mayores responsabilidades públicas. Impulsaremos un proceso participativo para debatir sobre las necesidades de equipamientos culturales, analizar y priorizar la construcción de futuros espacios. Seguiremos potenciando la diversidad de la oferta cultural, dando apoyo no únicamente económico, a las entidades que enriquecen la cultura popular y tradicional de nuestro municipio, en forma de instalacio- nes, formación, etc. Impulsaremos el acceso a la oferta cultural a través de los equipamientos que forman parte de redes y circui- tos de nuestra comarca (teatros, auditorios, salas de exposiciones), promoviendo acuerdos de cooperación intermunicipal para el establecimiento de servicios culturales compartidos. Seguiremos trabajando en la recuperación de la memoria histórica de Polinyà y en su divulgación a la población desde diferentes vías, edición de material gráfico, exposiciones, charlas, etc. Seguiremos potenciando el acceso a las tecnologías digitales de toda la ciudadanía para evitar la fractura digital generacional. ESPORTS La pràctica esportiva, és un factor socialitzador, educa- les edats. Polinyà, compta actualment amb una àmplia tiu, d’integració, i generadora de valors, un factor im- oferta esportiva i d’instal lacions de qualitat, per a la portant per millorar la salut física i psicològica en totes pràctica esportiva per a totes les franges d’edat. Camp de futbol. 2a fase (gespa artificial) 10 Pepita Pedraza Alcaide
 11. Els reptes d’una nova etapa EN EL PROPER MANDAT Aplicarem el programa esportiu aprovat recentment amb l’objectiu de coordinar i fer més coherents les actuacions dels diferents agents (administració, entitats i empreses) que intervenen en l’àmbit esportiu a Polinyà. Crearem el Consell esportiu format per l’administració i les entitats esportives per debatre conjuntament l’aplicació del programa esportiu, formació dels monitors i entrenadors, campanyes de sensibilització i trans- missió dels valors positius de l’esport. Seguirem promovent la transversalitat de la pràctica esportiva com un excel·lent instrument educatiu, lúdic, motriu, de desenvolupament personal i d’hàbits saludables des de l’edat escolar integrant a nens i nenes amb discapacitats o amb dificultats d’adaptació. Seguirem millorant els circuits per al senderisme, bicicleta i footing allà on sigui possible, i instal.larem mobiliari urbà de caràcter esportiu i lúdic, entre ells una tirolina, en el nou espai del camí de la riera, darrera del CAP. Realitzarem la 2a fase del Camp de futbol que suposa la instal·lació de gespa artificial. Actualment estem ja buscant fórmules possibles de finançament que permetin realitzar les obres al més aviat possible Seguirem fomentant la col·laboració entre els serveis sanitaris, educatius i esportius, per al desenvolupament de programes dirigits a la població per reduir l’excés de pes i altres riscos per la salut. Seguirem facilitant l’accés a programes esportius específics a persones amb diferents problemes de salut que requereixin d’activitat esportiva, mitjançant informes mèdics, socials i econòmics. SALUT I CONSUM La Generalitat governada pels socialistes des de 2003 ha Ho ha demostrat en termes d’inversió, de prestacions i fet de la salut i els serveis sanitaris una prioritat política. d’impuls de govern compartit amb els ajuntaments. EN EL PROPER MANDAT Treballarem per exigir el ple desenvolupament i funcionament dels Governs Territorials de Salut actuant com a co-governants, cooperadors i co-responsables del sistema de salut al nostre municipi. Reclamarem les millores dels serveis compromesos per la Generalitat al CAP de Polinyà, odontologia, ampliació de pediatria i l’increment de professionals en funció del creixement de la població i de les noves necessitats, i no acceptarem retallades en els serveis sanitaris. Compromís amb les persones 11
 12. Amb tu fem Polinyà Negociarem l’increment dels horaris de les farmàcies locals per garantir un millor servei. Seguirem promovent els programes d’educació sanitària de forma transversal a la ciutadania: salut i escola, activitat física, alimentació saludable, esport, etc, dirigits a totes les edats i col.lectius, mitjançant campanyes, activitats formatives, educació sexual, embaràs, salut mental, etc. Seguirem facilitant informació a tota la població sobre els seus drets com a consumidors en col.laboració amb altres administracions. Seguirem potenciant les campanyes de tinença responsable d’animals i el compliment de l’ordenança municipal obligatòria a tots els propietaris. Seguirem i ampliarem els programes de desinfecció, desinsectació i desratització en les noves zones i realit- zarem campanyes sobre diferents problemàtiques que afecten a la població, colònies de gats, mosquit tigre, plagues, colònies de coloms o tórtores, etc. IGUALTAT DONA / HOME En els últims anys i gràcies a l’acció dels governs so- nombroses, però encara no hem aconseguit que la cialistes municipals, autonòmics i estatals les lleis i igualtat entre ambdós gèneres sigui real. actuacions a favor de la igualtat de gènere han estat EN EL PROPER MANDAT Seguirem desenvolupant el Pla d’igualtat en les diferents àrees municipals, incorporant la perspectiva de gènere, perquè només des de la transversalitat podem avançar cap a una plena igualtat, promovent progra- mes per formar en la igualtat en els centres escolars, Casal de joves, i població en general. 12 Pepita Pedraza Alcaide
 13. Els reptes d’una nova etapa Continuarem potenciant els circuits locals de coordinació per a l’atenció de les dones víctimes de violència masclista amb tots els agents implicats, oferint suport especial a les dones víctimes de la violència, serveis d’assessoria jurídica, ajuda psicològica i altres recursos necessaris i altres accions de prevenció, sensibilització i detecció d’aquest fenomen social. Fomentarem la participació de les dones a través de la creació d’un espai de diàleg com un Consell de dones, per impulsar la seva promoció i la seva autonomia en els diferents aspectes de la vida, treball, forma- ció, oci, etc. Treballarem des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió social i pobresa, specialment de les do- nes grans, separades, etc. Impulsarem propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de promoció de les dones empre- nedores. COOPERACIÓN-SOLIDARIDAD-INMIGRACIÓN El fomento de valores universales como la justicia so- avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. La cial, la igualdad de oportunidades, la garantía de los interculturalidad, pasa por reconocer que la igualdad derechos humanos y la cultura de la paz, son com- de derechos y deberes es la base sobre la que hay que promisos que tenemos que seguir potenciando para construir la convivencia. EN EL PRÓXIMO MANDATO Continuaremos dedicando el 0,7 a programas de cooperación y ayudas de emergencia internacional con los países necesitados, fomentando la participación de la población. Trabajaremos para promover la Cultura de la Paz en Polinyá, el respeto por las diferencias sean ideológi- cas, de religión, de raza, de cultura, etc. y la integración social de la nueva ciudadanía en el asociacionismo y las actividades que se realicen en el municipio. Fomentaremos el voluntariado con las entidades y personas individuales del municipio, que quieran partici- par y colaborar en programas sociales dirigidos a diferentes colectivos. Compromís amb les persones 13
 14. Amb tu fem Polinyà SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD Los cambios sociales y la utilización de los espacios pú- más transversal, más cercano y más preventivo, por blicos afectan cada vez más a la convivencia y obligan ello es más necesaria la participación de la ciudadanía a superar los planteamientos clásicos en materia de y la coordinación entre los diferentes cuerpos de segu- seguridad, con un nuevo concepto, de más alcance, ridad, especialmente con los Mossos d’esquadra. EN EL PRÓXIMO MANDATO Reclamaremos mayor presencia y coordinación de los Mossos d’Esquadra y otros cuerpos de seguridad con la policía local para mejorar la seguridad y la convivencia. Facilitaremos apoyo a los responsables de las comunidades de vecinos, estableciendo mecanismos de diálo- go de forma periódica para mejorar la colaboración en la seguridad y la convivencia. Potenciaremos el trabajo iniciado con la participación e implicación directa de los vecinos para avanzar juntos en la divulgación y el desarrollo del Pacto por el Civismo y la Convivencia, para prevenir actuaciones incívicas de todo tipo. Impulsaremos actuaciones de tipo pedagógico, informativo y sancionador para combatir la contaminación acústica, con especial atención a la franja de horario nocturno. Negociaremos la creación y consolidación del servicio de mediación con la colaboración de la Generalitat, Consell Comarcal o Diputación para la resolución de conflictos familiares, vecinales, de pareja, etc que evi- tan en muchos casos los trámites judiciales. Potenciaremos la policía de proximidad, cumplimiento de las ordenanzas municipales, aparcamiento, segu- ridad en zonas comerciales, pasos escolares, patrullas peatonales para la prevención de delitos etc. Potenciaremos la señalización con el objetivo de mejorar la seguridad en el municipio mediante sistemas de control de la velocidad como pasos elevados, bandas sonoras, semáforos, etc., allí donde sea necesario y posible. Igualmente seguiremos potenciando la educación viaria en los centros escolares. Potenciaremos y dinamizaremos la participación ciudadana en las tareas de protección civil mediante las asociaciones de voluntarios para colaborar en situaciones de emergencias, prevención de incendios y actos multitudinarios de la población. Emprenderemos medidas para velar por una movilidad segura, con mayor disciplina viaria que favorezca la conducción a velocidades adecuadas con“zonas 30” y nuevas zonas azules gratuitas (con limitación hora- ria) en zonas comerciales. Continuaremos potenciando las campañas preventivas, de velocidad, alcoholemia, ruidos, humos, etc. 14 Pepita Pedraza Alcaide
 15. Els reptes d’una nova etapa TERRITORI MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT La lluita contra el canvi climàtic ha de contribuir a la preservació de l’equilibri global, i a una major sensibi- lització de la ciutadania enfortint accions encaminades a fer ciutats i municipis més sostenibles, amb més qua- litat de vida i major qualitat social. Millorar la qualitat ambiental dels municipis reque- reix actuar de manera local davant problemàtiques de caràcter global, en tots els aspectes com la despesa d’energia primària, consum d’aigua, consum de ma- tèries primeres i manufacturades, emissions de gasos d’efecte hivernacle, residus, aigües residuals, contami- nació atmosfèrica i acústica, entre d’altres. EN EL PROPER MANDAT Treballarem a través del Consell de Medi Ambient per seguir avançant en el desenvolupament de políti- ques medioambientals. Impulsarem el desenvolupament del PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) elaborat recentment i que contempla entre altres mesures; reducció del 20% dels GEH, increment en un 20% l’eficiència ener- gètica i la contribució del 20% d’energies renovables 20 /20/20 el 2020. Aprofundirem en el concepte de “poble saludable” des de diferents òptiques per a la millora i promoció de la salut de la població. Seguirem realitzant campanyes de conscienciació i sensibilització a la població per millorar la recollida selec- tiva, la utilització de la deixalleria, el no abandonament de mobles i altres estris a la via pública i la reducció de residus. Instal·larem contenidors per reciclar l’oli usat domèstic a diferents llocs del municipi i estudiarem la possibi- litat d’un Servei de deixalleria mòbil a través de l’empresa que presta el servei. Impulsarem la millora de l’eficiència energètica en els equipaments i en les noves promocions públiques i privades, establint les normatives necessàries. Seguirem apostant per l’educació i la conscienciació medioambientals dirigides a la població i el coneixe- ment del nostre entorn natural i el de la comarca, camins, boscos, flora i fauna, etc. Impulsarem les neteges d’abocadors incontrolats a través d’actuacions de persones voluntàries i seguirem amb la vigilància de boscos per prevenir incendis a través de l’ADF local i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Generalitat etc. Potenciarem l’aprofitament de cobertes per a la implantació d’instal·lacions solars, per a ús comunitari i/o social. Millorarem l’enllumenat públic i semaforització a través de la renovació tecnològica incorporant sistemes d’alta eficiència. Seguirem realitzant controls periòdics de les emissions atmosfèriques en col.laboració amb els depar- taments de Medi Ambient de Diputació i Generalitat i el requeriment de mesures correctores a les empreses que incompleixin les normatives. Compromís amb les persones 15
 16. Amb tu fem Polinyà TERRITORI URBANISME Y OBRAS Hablar de urbanismo es hablar de movilidad, de vivien- na, de cómo nos movemos en el territorio, etc. del uso da, la producción y gestión de suelo para actividades del espacio, y también de cohesión social y convivencia, económicas, las infraestructuras, la sostenibilidad urba- es decir, de todo lo que afecta a nuestro entorno. EN EL PRÓXIMO MANDATO Impulsaremos la elaboración del Plan Estratégico de Polinyà, con el fin de estimular la participación en el territorio de los agentes con mayor capacidad de influencia económica y social, buscando recursos econó- micos y la colaboración de otras administraciones. Impulsaremos la revisión ó la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana Municipal para estudiar las problemáticas generadas en algunos sectores, la renovación del tejido urbano, la generación de nuevos espacios públicos, viales, zonas verdes, etc. Reclamaremos a la Generalitat que cumpla el compromiso de realizar las obras de mejora de la ctra. Sen- tmenat entre la rotonda de inicio de la Ronda y la nueva rotonda en c/ Montserrat Roig. El compromiso era la de iniciar las obras este año 2011. Impulsaremos la construcción de viviendas de protección oficial en la zona de Can Rovira y en las zonas de nuevo crecimiento. Buscaremos fórmulas que nos permitan a través de la mediación con los propietarios la utilización de vivien- das vacías en viviendas de alquiler. Solicitaremos a la Generalitat la continuidad de la Ley de Barrios para mejorar algunos de los barrios más antiguos que requieren una mayor regeneración urbanística y mejorar la cohesión social. Realizaremos la rehabilitación de distintos parques infantiles, especialmente el de la calle Romaní, para mejorar su imagen, ampliar las zonas de juego y hacerlos más agradables. 16 Pepita Pedraza Alcaide
 17. Els reptes d’una nova etapa TERRITORI SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA El manteniment de la via pública, la neteja viària, nicipi. Aquest és un tema que ens preocupa a tots, parcs i zones verdes, les pintades en diferents llocs polítics i ciutadans, per això hem de treballar junts a públics, la recollida de residus, neteja de conteni- través del Pacte pel Civisme i altres canals una major dors, recollida de voluminosos en dies i zones no implicació de la ciutadania en la millora de l’espai adequades, les defecacions d’animals, la substitució públic, especialment la neteja. de mobiliari urbà, arbres, plantes, etc. representa Hem de generalitzar la frase NO ÉS MÉS NET QUI MÉS una despesa cada vegada més important per al mu- NETEJA SINÓ QUI MENYS EMBRUTA. EN EL PROPER MANDAT Potenciarem la participació dels ciutadans i les ciutadanes per aconseguir millorar la neteja i la imatge del nostre poble des de tots els aspectes que afecten a la via pública. Controlarem de forma més eficaç en coordinació amb les empreses adjudicatàries el compliment dels contractes de neteja viària, equipaments, recollida de residus, deixalleria i jardineria per aconseguir un poble més net i agradable. Millorarem algunes de les zones enjardinades, plantació de flors i / o testos en diferents punts de la via pública per aconseguir una imatge més agradable i substituirem de manera gradual algunes espècies que generen problemes. Seguirem buscant un espai adequat que requereixi poca inversió per horts tal com teníem previst en aquest mandat que acaba i que no ha estat possible, especialment per la gent gran i altres col.lectius. Seguirem instal·lant contenidors soterrats a les noves zones de creixement i en les que es realitzen actua- cions de rehabilitació urbana. Continuarem el pla de millora dels carrers, paviment, voreres, passos de vianants, etc. per zones en fun- ció dels recursos disponibles, tant econòmics com de personal, a través de plans d’ocupació, empreses, etc. Impulsarem l’ampliació del cementiri municipal i la rehabilitació de la part antiga. Seguirem reclamant a la Generalitat que és l’administració competent, que augmenti les freqüències dels horaris d’autobusos i millori les connexions amb la comarca, Sabadell, Universitat Autònoma, Barcelona, Catalunya. Igualment reclamarem la millora de les marquesines i parades d’autobusos, ja que són de la seva competència. Seguirem insistint en la necessitat d’una estació de tren al nostre municipi. Compromís amb les persones 17
 18. Amb tu fem Polinyà Proyectos iniciados que seguirán transformando Polinyà En este apartado presentamos las yectos importantes en la transfor- a través del PUOSC (Plan de Obras propuestas que podrían iniciarse mación urbanística y la mejora de y Servicios de Calunya) importantes en el próximo mandato cuando la equipamientos, espacios públicos y en el mandato que ahora acaba y situación económica global mejore, servicios. que esperamos seguir contando, el tanto de la actividad de la cons- Pla de barris y subvenciones de la trucción, industrial y otros sectores Una parte importante para la finan- Diputación de Barcelona a través emergentes de la economía, dado ciación de estos proyectos de inicia- del Plan de Concertación, de la in- que serán el motor que dinamizará tiva municipal, han de venir de las versión privada en muchas de las la actividad local y la generación de subvenciones que en cada manda- actuaciones y de la venta de parce- ingresos para continuar con pro- to solicitamos tanto a la Generalitat las del nuevo polígono. DE INICIATIVA MUNICIPAL La transformación de la Ctra. Sentmenat en un gran paseo central en su recorrido por el casco urbano desde c/ Montserrat Roig a Rotonda Ctra. Sentmenat, que será ejecutado por fases. El proyecto ejecutivo actualmente ya es una realidad cuyo coste ha sido asumido por la Generalitat a través del convenio con el gobierno anterior. La transformación de la ctra. Ramal en una vía urbana, con aceras, árboles, etc. En colaboración con la Diputación. La rehabilitación de la pista polideportiva junto al campo de futbol. Estudiaremos las ventajas e inconvenientes para la instalación de suelo de caucho en algunos de los parques infantiles y lo instalaremos de forma progresiva donde sea posible. C. Salvador Espriu oig rat R C. Joan Oliver ntser C. Mo Plano de un tramo del proyecto de la ctra. Sentmenat 18 Pepita Pedraza Alcaide
 19. Els reptes d’una nova etapa D’INICIATIVA PRIVADA Impulsarem la urbanització del final de la Rambla (actualment s’està redactant un nou projecte per ini- ciar les obres dins del 2011), aquesta és una actuació de gran importància per millorar la imatge del centre de Polinyà i del comerç de tota la zona. La futura Plaça Central, durant el present mandat s’ha definit l’àmbit d’actuació i altres aspectes urbanís- tics com la connexió a través d’ascensor al carrer Major, els aparcaments subterranis, els espais destinats a habitatges públics i privats, equipaments, etc. i obtinguts els permisos de l’ACA per al cobriment del tram de la riera que transcorre per aquesta zona, s’ha iniciat el procés per a la realització del projecte executiu i de tots els altres processos urbanístics. Des del govern municipal impulsarem que aquesta actuació de vital importància per a Polinyà segueixi endavant el més aviat possible, encara que és un projecte en què inter- venen molts propietaris privats i per tant la seva execució dependrà de l’agilitat i el finançament d’aquests. L’actual zona industrial davant l’Ajuntament (zona de l’antiga FORTEX) convertida en zona d’habitatges amb àmplies zones verdes, equipaments, habitatges socials, etc, un cop acabat i aprovat el projecte la seva execució dependrà dels promotors. Impulsarem la urbanització de zones actualment residencials dins del nucli urbà com l’antiga Condural, i la desapareguda DUPONT per convertir-les en zones urbanitzades amb habitatges, zones verdes, equipaments i construcció d’habitatges de protecció oficial. Construirem de forma gradual els habitatges socials de venda i de lloguer per a joves, famílies mono- parentals, gent gran, etc. en funció del desenvolupament d’aquestes noves zones de creixement. Imatges virtuals de l’edificació de la zona UA5 (davant l’Ajuntament, zona antiga FORTEX) i del final de la Rambla Compromís amb les persones 19
 20. Municipals 2011 El millor equip per seguir transformant Polinyà Edita: Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació de Polinyà C/ Sant Vicenç, 9 I Telèfon: 93 713 23 00 I http://www.facebook.com/pscpolinya I http://polinya.socialistes.cat
Anúncio