Biofuels1

256 visualizações

Publicada em

biofuel

Publicada em: Ciências
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
256
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Biofuels1

 1. 1. BBIIOOFFUUEELLSS OOnnee ooff oouurr FFuuttuurreess
 2. 2. FFOOSSSSIILL FFUUEELLSS  SSiinnccee tthhee eeaarrlliieesstt rreeccoorrddeedd hhiissttoorryy,, tthheerree hhaavvee bbeeeenn aaccccoouunnttss ooff ccrruuddee ooiill aanndd nnaattuurraall ggaass sseeeeppiinngg ttoo tthhee EEaarrtthh''ss ssuurrffaaccee..
 3. 3.  UUnnttiill tthhee rreeffiinniinngg pprroocceessss wwaass ddeevveellooppeedd iinn tthhee 11885500ss,, ooiill wwaass nnoott ccoommmmoonnllyy uusseedd aass ffuueell bbeeccaauussee ooff iittss ffoouull--ssmmeelllliinngg ffuummeess..
 4. 4. CCrruuddee OOiill CCoonnssuummppttiioonn
 5. 5. When FFoossssiill FFuueellss aarree EExxhhaauusstteedd
 6. 6. 7700’’ss  WWee hhaadd oouurr ffiirrsstt ttaassttee ooff ffuueell sshhoorrttaaggee  DDeevveellooppmmeenntt ffrroomm OOPPEECC wwhhiicchh wwaass ffoouunnddeedd iinn tthhee 11996600’’ss  CCoouunnttrriieess,, IIrraann,, IIrraaqq,, KKuuwwaaiitt,, SSaauuddii AArraabbiiaa,, VVeenneezzuueellaa
 7. 7. FFoossssiill FFuueellss  WWhhyy aarree wwee llooookkiinngg ffoorr aa rreeppllaacceemmeenntt ffuueell’’ss lliikkee BBiiooddiieesseell??
 8. 8. The world wwiitthh oouutt rreeppllaacceemmeenntt ffuueellss
 9. 9. CChhaaooss
 10. 10. BBUUTT  IIff wwee hhaadd rreepplleenniisshh aabbllee ffuueell ssoouurrccee,, wwhhaatt ddiirreeccttiioonn sshhoouulldd wwee ggoo iinn??  EElleeccttrriicc ccaarrss  SSoollaarr ppoowweerr  WWiinndd ppoowweerr OORR
 11. 11. BBiiooffuueellss
 12. 12. BBiiooddiieesseell  WWhhaatt iiss BBiiooddiieesseell??  MMoonnoo--aallkkyyll eesstteerrss  HHooww iiss bbiiooddiieesseell mmaaddee??  ttrraannsseesstteerriiffuuccaattiioonn  IIss BBiiooddiieesseell tthhee ssaammee tthhiinngg aass rraaww vveeggeettaabbllee ooiill??
 13. 13. NNaattuurraall RReessoouurrcceess
 14. 14. Other ssoouurrcceess ooff FFuueell aalltteerrnnaattiivvee  BBiioommaassss,, WWhhaatt iiss aa bbiioommaassss??  WWhhaatt ffuueellss ccaann bbee pprroodduucceedd bbyy aa bbiioommaassss??  WWhhaatt mmaakkeess uupp aa bbiioommaassss??
 15. 15. BBiioommaassss  CCooaall  TTyyrreess  SSuuggaarr CCaannee BBaaggaassssee  OOiill sslluuddggee//wwaassttee  EEnneerrggyy ccrrooppss  OOiill sseeeedd rraappee hhuusskkss  RRiiccee aanndd CCoorrnn hhuusskkss  PPaacckkaaggiinngg WWaassttee  CChhiicckkeenn WWaassttee  WWoooodd cchhiippss // wwaassttee  SSttrraaww  MMSSWW--RRDDFF  NNuutt sshheellllss  SSeewwaaggee sslluuddggee  OOlliivvee ppiippss  BBoonnee mmeeaall  LLeeaatthheerr wwaassttee  AAnniimmaall lliitttteerr
 16. 16. CCiitteedd ((22000066)).. NNaattiioonnaall BBiiooddiieesseell BBooaarrdd .. RReettrriieevveedd SSeepptteemmbbeerr 2255,, 22000066,, ffrroomm BBiiooddiieesseell WWeebb ssiittee:: hhttttpp::////wwwwww..bbiiooddiieesseell..oorrgg//rreessoouurrcceess//bbiiooddiieesseell__bbaassiiccss//ddeeffaauulltt..sshhttmm ((22000066)).. BBiiooffuueell TTeecchhnnoollooggiieess.. RReettrriieevveedd SSeepptteemmbbeerr 2255,, 22000066,, ffrroomm OOrreeggoonn WWeebb ssiittee :: hhttttpp::////wwwwww..oorreeggoonn..ggoovv//EENNEERRGGYY//RREENNEEWW//BBiioommaassss//bbiiooffuueellss..sshhttmmll##mmeetthhaannooll ((22000055)).. TThhee PPrreessiiddeenntt’’ss.. RReettrriieevveedd SSeepptteemmbbeerr 2255,, 22000066,, ffrroomm BBiioommaassss PPrrooggrraamm WWeebb ssiittee:: hhttttpp::////wwwwww11..eeeerree..eenneerrggyy..ggoovv//bbiioommaassss//iinniittiiaattiivvee__sshheeeett..ppddff

×