ÍÈ É Ã ÌÈ É ÍÒ Ó Õ ÀÉ ÌÝÄ À ÝÃ
ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Ò Ó Õ À É  ÎÉ À à ÎÀ Ò       Ñ Î¨        ÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í Ä À Â Õ Ð À À Æ È À Ò ß Ä Ó Ó ÐÀÀÍÈ ...
ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À ÌÃ À À À À ÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í   ÍÈ É Ã ÌÈ É Í           Õ À À À ÌÆ Ä ÀÀÒ ÃÀÀ
ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÒÝÒÃÝÂÝÐÈÉÍÒÝÒÃÝÌÆÈÉÍÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍÀÆÈËïÉÄËÈÉÍÃÝÍÒÈÉÍ ÎÑÎË ,ÌÝÐÃÝÆËÝÝÑ ØÀËÒÃÀÀËÀÕ ªÂ×ͪªÑ
ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À À À ÌÆÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÂÝÐÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÌÆÕÀËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÀÑÐÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÀÕÌÀÄ ÍÀÑÒÀÍ ÁÎËÎÍ ,ÕªÃÆË...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Niigem

788 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
788
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
340
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Niigem

 1. 1. ÍÈ É Ã ÌÈ É ÍÒ Ó Õ ÀÉ ÌÝÄ À ÝÃ
 2. 2. ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Ò Ó Õ À É ÎÉ À à ÎÀ Ò Ñ Î¨ ÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í Ä À Â Õ Ð À À Æ È À Ò ß Ä Ó Ó ÐÀÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À Ìà À À À À À Ó ÀÑ Ò ª Ð À Ð Ä ×È À À À ÝÄ È É Í Ç À Ñ À ÃÎÀ ÎÍ Ó À Ñ Û Í Õ À Ð È À Ö À À
 3. 3. ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À ÌÃ À À À À ÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À À À ÌÆ Ä ÀÀÒ ÃÀÀ
 4. 4. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÒÝÒÃÝÂÝÐÈÉÍÒÝÒÃÝÌÆÈÉÍÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍÀÆÈËïÉÄËÈÉÍÃÝÍÒÈÉÍ ÎÑÎË ,ÌÝÐÃÝÆËÝÝÑ ØÀËÒÃÀÀËÀÕ ªÂ×ͪªÑ
 5. 5. ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À À À ÌÆÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÂÝÐÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÌÆÕÀËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÀÑÐÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÀÕÌÀÄ ÍÀÑÒÀÍ ÁÎËÎÍ ,ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÝÐÕØÝÝËÒÝÉ ÈÐÃÝÄÝÄ ¯Ç¯¯ËÝÕ ÕªÍê˪ËÒ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ

×