Successfully reported this slideshow.

Niigem

826 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Niigem

  1. 1. ÍÈ É Ã ÌÈ É ÍÒ Ó Õ ÀÉ ÌÝÄ À ÝÃ
  2. 2. ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Ò Ó Õ À É ÎÉ À à ÎÀ Ò Ñ Î¨ ÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í Ä À Â Õ Ð À À Æ È À Ò ß Ä Ó Ó ÐÀÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À Ìà À À À À À Ó ÀÑ Ò ª Ð À Ð Ä ×È À À À ÝÄ È É Í Ç À Ñ À ÃÎÀ ÎÍ Ó À Ñ Û Í Õ À Ð È À Ö À À
  3. 3. ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À ÌÃ À À À À ÀÍÈ É Ã ÌÈ É Í ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À À À ÌÆ Ä ÀÀÒ ÃÀÀ
  4. 4. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÒÝÒÃÝÂÝÐÈÉÍÒÝÒÃÝÌÆÈÉÍÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍÀÆÈËïÉÄËÈÉÍÃÝÍÒÈÉÍ ÎÑÎË ,ÌÝÐÃÝÆËÝÝÑ ØÀËÒÃÀÀËÀÕ ªÂ×ͪªÑ
  5. 5. ÍÈ É Ã ÌÈ É Í Õ À À À ÌÆÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÂÝÐÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÌÆÕÀËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÀÑÐÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÀÕÌÀÄ ÍÀÑÒÀÍ ÁÎËÎÍ ,ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÝÐÕØÝÝËÒÝÉ ÈÐÃÝÄÝÄ ¯Ç¯¯ËÝÕ ÕªÍê˪ËÒ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ

×