íBers 1

Z
íBers 1
ENS VAM INFORMAR DELS
ÍBERS MITJANÇANT UN
VIDEO DEL PROGRAMA
SOTA TERRA I UN ALTRE
QUE VAM TROVAR A
 L’ESPAI TERRA
ELS ÍBERS SÓN ELS DESCENDENTS DE LA
GENT DEL NEOLÍTIC I DE L’EDAT DE
BRONZE .
EREN GENT DEL PROPI TERRITORI QUE AMB
EL TEMPS VAN EVOLUCIONAR JA QUE EREN
UN POBLE ORGANITZAT I QUE FINALMENT
VAN SER DILUÏTS DINS LA CIVILITZACIÓ
ROMANA.
ELS ÍBERS SÓN PART DELS NOSTRES
ORÍGENS
LÍNIA DEL TEMPS
 SITUACIÓ DELS ÍBERS DINS DE LA HISTÒRIA.     PALEOLÍTIC            NEOLÍTIC      EDAT DELS      EDAT ANTIGA
                               METALLS
FA 2.500.000 ANYS        9.000 a .C.     4.000 a C .     3.000a C.    476 d.C
                 s.?        s.?         s. ?       s. ?
  s.VI compren els anys.....................            ELS ÍBERS VAN HABITAR A LA
  s. II compren els anys.....................           PENÍNSULA IBÈRICA ENTRE ELS
                                  SEGLES VI AL II A C.
ETAPES DE LA HISTÒRIA

  EDAT       EDAT        EDAT      EDAT
           MITJANA              CONTEMPORÀNIA
  ANTIGA                MODERNA


3.000 a. C.   476 d. C
                 1.492 d C     1.789
         s. V                        Fins als
                 s.XV       s. XVIII
Aparició de   Caiguda                      nostres
                 Descobriment   REVOLUCIÓ
L’escriptura   de                         dies
                 D’Amèrica     FRANCESA
         l’Imperi
         Romà
    ÍBERS        La conquesta de la Península per part de
              Roma, va suposar la desaparició dels ibers
              com a pobles independents i la seva
              progressiva integració dins del món romà
Els ibers   TRIBUS I LOCALITZACIÓ
estaven
agrupats en
tribus i van
ocupar tot
Catalunya, la
costa
Mediterrània i
el sud-est
d’Espanya.
LES TRIBUS IBÈRIQUES TENIEN UN
NOM QUE LES DIFERENCIAVA DE LES
ALTRES SEGONS EL SEU
ASSENTAMENT EN EL TERRITORI:
ILERVACONS (CURS DE
L’EBRE)
COSSETANS (COSTA DE
TARRAGONA)
LAIETANS (COSTA DEL
GARRAF ,BARCELONA)
INDIGETS (COMARQUES
GIRONINES)
ILERGETS    (TERRES DE
LLEIDA)
http://associaciolacana.blogspot.com.es/2011/11/els-ibers.html
POBLAT:
Quines característiques buscaven per situar el
seu poblat?
 LLOCS ENLAIRATS PER RAONS DE CONTROL I DEFENSA
 PROPERS A RUTES COMERCIALS
 ZONES D’EXPLOTACIÓ ECONÒMICA
 BASTIMENT D’AIGUA.
 Per accedir al poblat calia passar
 per un camí estratègicament situat
 en un tram difícil i pendent, des del
 qual es possibilitava una defensa
 en condicions de superioritat.
POBLATS ,COM EREN ?
 Eren grans fortificacions
 construïdes per servir com a
 defensa militar
 a la guerra.
LA POSSIBILITAT DE CONSTRUIR
DEFENSES COMPLEXES , REPRE-
SENTAVA EL GRAU DE RIQUESA
SOCIAL I AUGMENTAVA EL SEU
PRESTIGI EN RELACIÓ A ALTRES
TRIBUS ELS ÍBERS EREN POBLATS GUERRERS
ELEMENTS
DEFENSIUS:
MURALLA DE 5M.
D’AMPLADA
TORRES DE PLANTA
SEMICIRCULAR
UN CAMP FRISI
(PEDRES CLAVADES)
UN FOSAT DE 13M
D’AMPLADA I
 4M DE
PROFUNDITAT.
LES MURALLES

                       Les muralles dels poblats
                       catalans s'aixequen
                       directament sobre terra,
                       sense fonaments, sent les
                       primeres filades de pedres
                       molt grosses.
UNA BONA DEFENSA INDICAVA UN GRAU DE PRESTIGI EN RELACIÓ
AMB ALTRES TRIBUS
  http://www.xtec.cat/monografics/socials/ibers/formacio.htm
ORGANITZACIÓ INTERNA DELS POBLATS
ES REALITZAVA A PARTIR
D’UN CARRER ESTRET DE
CIRCUMVALACIÓ AL QUAL
S’OBRIEN ELS HABITATGES
DE PLANTA RECTANGULAR
AMB PARETS MITJANERES..             A L’ÀREA CENTRAL DEL POBLAT
             ESTAVA
             OCUPADA PER UNA GRAN
             CISTERNA AMB PARETS DE
             PEDRA QUE RECOLLIA L’AIGUA
             DE LES TEULADES AL PLOURE
SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ DE LES CASES
LES CASES ES CONSTRUIEN DE MANERA SERIADA AMB PARETS MITJANERES .
ERA UNA TASCA FETA PER PART DE TOTA LA POBLACIÓ AMB EL SEU ESFORÇ PERÒ
TAMBÉ SENSE ESTAR COMPENSAT ECONOMICAMENT.


UTILITZAVEN DUES TÈCNIQUES:
1. LA TOVA
2. LA TÀPIA


 1.LES TOVES ES FABRICAVEN
 SEGUINT UN SISTEMA MODULAR
 (40 X 20 X 10) I POSANT LA
 BARREJA DE : ARGILA, SORRA
 ,AIGUA I PALLA A L’INTERIOR D’UN
 MOTLLE DE FUSTA I ES DEIXAVA
 ASSECAR AL SOL.
 S’UTILITZAVEN PER CONSTRUIR
 MURS ,UNINT-LOS AMB ARGILA
 LÍQUIDA.
2-TÈCNICA DE LA TÀPIA
EL PROCÉS CONSISTIA EN AGAFAR
UN CALAIX DE FUSTA QUE ES
POSAVA A SOBRE DEL MUR ,ES
TREPITJAVA UNA BARREJA
D’ARGILA, SORRA I PEDRES FINS A
FORMAR-SE UNA MASSA SÒLIDA I
DURA.
DESPRÉS ES RETIRAVEN ELS
TAULONS I L’OPERACIÓ ES REPETIA
FINS ACONSEGUIR L’ALÇADA
DESITJADA.
ELS MURS S’EMBLANQUINAVEN
AMB CALÇ PER AUGMENTAR
L’EFECTE LLUMINÓS I A VEGADES
ES DECORAVEN AMB MOTIUS
LINEALS

LES TEULADES DE LES CASES ESTAVEN
LLEUGERAMENT INCLINADES PER
FACILITAR L’EVACUACIÓ DE L’AIGUA DE LA
PLUJA QUE ANAVA A PARAR AL POU DEL
MIG DEL POBLAT
Interior de les cases
Les cases eren de forma rectangular i
solien ser d’una sola planta .
Dins del poblat cal destacar un edifici
de majors dimensions que corresponia
a la casa dels homes, on es
celebraven els consells d’ancians, les
assemblees.
El condicionament intern incloïa :llars
de foc,bancs d’argila i folrats de pedra
i diversos tipus de mobiliari (taules,
cadires, llits, tamborets,arques etc.)
Principals inconvenients eren la
il·luminació i l’evacuació del fum de les
llars de foc perquè en mancar
generalment de finestres la única font
de llum era la que provenia de la
porta. Per l’evacuació del fum
utilitzaven xemeneies de canyís i fanghttp://www.cabrerademarpatrimoni.cat/ip_01.html
ESTRUCTURA ECONOMIA :
TOTA LA GENT DEL POBLAT EN EL TREBALL S’ORGANITZAVA
DE MANERA CENTRALITZADA , ES A DIR , ELS INDIVIDUS QUE
FORMAVEN EL GRUP NO PRODUIEN EXCLUSIVAMENT EL SEU
PROPI ALIMENT NI OBTENIEN NI TRANSFORMAVEN LES
MATÈRIES PRIMERES DE FORMA INDIVIDUAL
 PRODUCCIÓ AGRÀRIA
 CEREALS: BLAT, ORDI, CIVADA…
 LLEGUMS: PÈSOLS, FAVES,LLENTIES…
 VINYA   PRODUCCIÓ DE VI ,OLI I CERVESA
 OLIVERES
 EL GLA
INSTRUMENTAL AGRÍCOLA:
ARADA AMB RELLA METÀL.LICA
FALÇ
FORQUES
RASCLES
AIXADES
TENALLES
CARROS DE DUES
RODES TIRAT PER
BOUS
PRODUCCIÓ RAMADERA:
LA RAMADERIA ESTAVA ORIENTADA A L’OBTENCIÓ DE PRODUCTES
SECUNDARIS:
LLANA
LLET
ADOB
CONSUM DE LA CARN (NOMÉS ELS ANIMALS ADULTS
QUE HAVEIN ACABAT EL CICLE REPRODUCTOR)
FORMATGES
FORÇA DEL TREBALL
LA CAÇA I LA PESCA PROPORCIONAVA UNA TERCERA
PART DE LA MASSA CÀRNICA CONSUMIDA
COMERÇ
Abans de ser absorbits o eliminats
pels romans, van tenir relacions
comercials amb els fenicis i els
grecs, amb els quals
intercanviaren productes
LA MONEDA
El coneixement de la moneda va arribar a
 .
les poblacions que vivien en la franja
litoral nord-est i el llevant de la península
a partir del segle V aC, gràcies a les
relacions comercials que mantenien amb
els mercaders grecs i fenicis.
Inicialment, els ibers les usaven com a
simples objectes exòtics de luxe i, tan
sols més tard, durant la Segona Guerra
Púnica que va enfrontar els romans i
els cartaginesos, van adoptar la moneda
com a mitjà de pagament.
EL PAPER DE LA DONA
Tot i que la família era de caràcter patriarcal i monógama,
la dona podria haver tingut un protagonisme en les
ceremònies religioses, com a sacerdotessa.

La dona tenia un important paper en el sistema econòmic, ja
que, a més del treball agrícola i el doméstic, també tenia al
seu compte la fabricació de la ceràmica i els teixits,
elements molt importants i imprescindibles per a la vida del
poblat.
                 Entre les dones hi havia la seva moda i la
                 seva particular i atraient bellesa. Tenien
                 vestits propis per a les festes, que per regla
                 general eren cerimonioses, i vestits
                 especials per als actes religiosos. En
                 l’adornament personal femení hi havia una
                 gran varietat de pentinats, arracades,
                 braçalets i collarets.

                  A través de la riquesa dels vestits i
                  ornament les dones mostraven la seva
                  posició social
LA DONA ÍBERA VESTIA LLARGUES TÚNIQUES DE LLI O LLANA
   DECORADES AMB SANEFES , I A VEGADES PORTAVA UN
   DAVANTAL A SOBRE DEL VESTIT PRINCIPAL . LES
   REPRESENTACIONS PLÀSTIQUES INDIQUEN L’ÚS D’UNA GRAN
   DIVERSITAT D’OBJECTES DE GUARNIMENT , ENTRE ELS QUALS
   TROBEM DIADEMES , ARRACADES, COLLARETS….
PROCÉS D’UNA PEÇA DE TELA:
ESQUILAT
CARDAT
FILAT
TEIXIT
TENYIT DE LA LLANA
TIPUS DE TELERS:
 TELER DE CINTURA               TELER DE BASTIDOR
PAPER DE L’HOME
EN UN PRINCIPI EN L’IBÈRIC ANTIC HI HAVIA DUES CLASSES SOCIALS: ELS
ARISTÒCRATES I ELS CAMPEROLS.
D’ENÇÀ DE L’ESPECIALITZACIÓ DEL TREBALL I LA DIVERSIFICACIÓNDE
L’EXPLOTACIÓ ECONÒMICA VAN APARÈIXER NOUS GRUPS SOCIALS:
ARTESANS ,METAL.LÚRGICS ,ELS GUERRERS I SACERDOTS
LA TASCA FONAMENTAL ERA LA PRODUCCIÓ ECONÒMICA.
ACTIVITATS: TREBALL AGRÍCOLA ,OBTENCIÓ DE MATÈRIES
PRIMERES I LA TRANSFORMACIÓ DELS RECURSOS
ECONÒMICS.
VESTIMENTA: TÚNIQUES CURTES RIVETEJADES PER UN FILET
DECORATIU O TÚNIQUES LLARGUES.
CALÇAT: BOTES DE CUIR O SANDÀLIES OBERTES LLIGADES AL
TURMELL D’ESPART
 Els ibers eren gent forta, resistent a la fatiga, lleugers, àgils i destres. S’enfilaven amb molta
facilitat per les roques i per les muntanyes. Eren hospitalaris, gent de caràcter i conseqüents
 a la paraula donada.
LA GUERRA: ELS GUERRERS
    Les seves afeccions esportives
    eren la caça i la guerra.
      Per a la guerra usaven casc de metall
      i portaven una llarga cabellera per tal
      de fer por a l’enemic. També
      portaven un escut per protecció
      personal i anaven sempre ben armats
Portaven un ample cinturó del que
penjava la beina de l’espasa,nomenada
“falcata”
ALTRES INSTRUMENTS DE GUERRA
El punyal, la javelina, la falç, la fona
 per a tirar pedres, plom o ferro.


 Únicament podien ser guerrers
 els aristòcrates, el cavall era
 un element de prestigi del més
 alt nivell.
INDÍBIL I MANDONI
Indíbil, líder ilergeta de la segona meitat del segle IIIa.C., i
Mandoni, cap dels Ausentans, van lluitar per la independència
dels seus territoris davant de la invasió de cartaginesos i romans.
Els ilergetes
tenien Iltirta (Lleida) com a principal assentament,
mentre que els Ausetans estaven establerts a Vic.Indíbil i
Mandoni van lluitar contra els romans .
Indíbil i Mandoni s’uniren, encapçalant una coalició de pobles
ibers, i es van enfrontar als romans.
Els ilergetes, derrotats i Indíbil trobà la mort en camp de batalla.
 Mandoni va sobreviure, però fou entregat a Roma, que l’executà
.
Des de llavors, els ilergetes van anar adoptant poc a poc la
cultura llatina i ja no van plantejar problemes militars importants
als romans. Fou el moment en què Iltirta esdevingué Ilerda. Els
lleidatans han atorgat a Indíbil i Mandoni el paper d’herois.
RITUAL D’ENTERRAMENT
EL RITUAL DE L’ENTERRAMENT NOMÉS S’APLICAVA EN EL MÓN ÍBER ALS
MEMBRES DE L’ARISTOCRÀCIA I ALS GRUPS DIRIGENTS
 Acostumaven a incinerar els cadàvers dels adults, i
 enterraven les restes en recipients de terrissa junt amb
 algunes de les petanyences del difunt. Només en els casos
 de personatges particulars assenyalaven amb túmuls de
 pedres els llocs d’enterrament. Paral·lelament, els nadons
 eren enterrats a l’interior dels habitatges familiars.
ESCRIPTURA
El sistema d'escriptura ibèric
consta de 28 signes, alfabètics i
sil·làbics. Aquests signes van
copiar-se de l'alfabet fenici o del
grec. Són textos no anteriors al
segle IV a.C. tot i que es degué
inventar en el segle anterior a
partir de l'alfabet grec, amb el
qual existeix una gran similitud de
signes. Aquestes inscripcions tan
poden donar-se sobre metalls
com ceràmica o pedra. Els textos
més llargs són els incisos amb un
CREENCES
 Cal mencionar el culte que
donaven al sol, com a ésser
suprem, adoraven la lluna i
  els estels, els arbres,
 l’aigua i les muntanyes.
La Sra. Dolors Balagué , va venir una tarda a la nostra escola, ens va aportar molta
 informació i ens va respondre a les mostres preguntes .


                                 Preguntes que li vam fer:
                                 Gemma:
                                 1-Quins costums fem nosaltres
                                 dels Ibers?
                                 Els Íbers vivien de la natura (pastors,
                                 agricultors...) avui en dia encara hi ha
                                 gent que també viu de la natura tot i
                                 que hagin passat molts anys dels
                                 nostres avantpassats.(aquesta és la
                                 millor assignatura QUE ENS QUEDA))
                                 2-Quines llengües utilitzaven?
                                 No ho sabem, però el més segur és un
                                 idioma ibèric , però no en tenim cap
                                 constància de la seva llengua, ja que
                                 després amb l’arribada dels romans es
                                 va dissoldre tota aquesta civilització.
Mar:
3-Vivia tota la família en una sola casa (cosins, tiets, padrins, pares...)?
Sí, perquè les cases costaven molt esforç i paciència i encara que fossin petites ocupaven bastant
espai.
4-A què jugaven els nens/es quan eren petits/es?
Jugaven a tot, a fora al carrer amb les mares, però sobretot jugaven a boles (caniques).
ARES
5-Els ibers es casaven? Feien la comunió?
No feien la comunió ni es casaven, però sí que celebraven moltes festes.

6-Quines eren les festes populars dels Íbers?
Les festes estaven la majoria relacionades amb la natura ( acabament de la collita...) , també celebraven el
naixement d’un fill , la conquesta d’un territori...

MARCEL
7- Qui manava en un poblat?
En un poblat manava un príncep o un cabdell que solia ser el més fort i el més guerrer.

8-Hi havia un cap que manava a tots els poblats?
Sí, però sempre era una família.

JORDI
9-Quants poblats van arribar a conquerir?
 No conquerien poblats conquerien terres per la ramaderia, el cultiu o l’agricultura.

10- Tot el poblat sabia escriure?
 No ho sabem, però es diu que els nens, les nenes, el pares, les mares... sabien escriure.
LÍDIA

11-Quin calendari seguien els Íbers?
Seguien la natura

12-On escrivien els Íbers?
Escrivien en peces de coure, esteles funeràries...

NOÈLIA
13-D’ on has tret tanta informació dels Íbers, si fa molts anys que van existir?
Fa 27 anys que estic interessada en el món dels Íbers i la informació l’he tret llegint i
informant-me dels arqueòlegs que passaven pels Vilars, ells m’han proporcionat molta
de la informació que se .

GERARD
14-Els Íbers només utilitzaven les monedes pel comerç o també les utilitzaven
entre ells?
Les utilitzaven pel comerç principalment ,però també entre ells .
ANNA
15-Quins símbols tenien a les monedes?
Normalment en el anvers de les monedes tenien el símbol de la persona que tenia més poder i
al revers principalment hi havia un animal, que normalment era el llop.

16-Tenien cognoms, per a que el feien servir?
No tenien cognoms, normalment com a cognom feien servir el nom de la casa a la qual vivien o
feien servir una paraula que digués el que sabien fer, per exemple “El pescador”... Els feien servir
per diferenciar-se els uns amb els altres.
BIBLIOGRAFIA:
 PÀGINES WEB
http://www.cabrerademarpatrimoni.cat/ip_01.htm

http://www.ibers.cat/poblats.html

http://associaciolacana.blogspot.com.es

http://associaciolacana.blogspot.com.es/2012/01/els-ibers-6.html

http://www.terra.es/personal3/galobu/ibers.htm

http://www.slideshare.net/estel17/ibers
1 de 35

Recomendados

Els ibers por
Els ibersEls ibers
Els ibersEscola Vedruna-Àngels
18.9K visualizações14 slides
Grecia por
GreciaGrecia
Greciaveronica artigas
45.5K visualizações44 slides
Edat antiga íbers celtes i egipcis por
Edat antiga íbers celtes i egipcisEdat antiga íbers celtes i egipcis
Edat antiga íbers celtes i egipcisdani70
25.3K visualizações41 slides
Els Ibers por
Els IbersEls Ibers
Els IbersLluisaPujol
2.1K visualizações39 slides
Els jocs olímpics por
Els jocs olímpicsEls jocs olímpics
Els jocs olímpicsjctfm
1.4K visualizações15 slides
Els 10 manaments por
Els 10 manamentsEls 10 manaments
Els 10 manamentsCol·legi Terraferma
8.3K visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ELS IBERS por
ELS IBERSELS IBERS
ELS IBERSmcarmenjuan
16.3K visualizações18 slides
Edat antiga por
Edat antigaEdat antiga
Edat antigaivcs
4.1K visualizações24 slides
Colonitzacions gregues por
Colonitzacions greguesColonitzacions gregues
Colonitzacions greguesXavier Botella
6.2K visualizações23 slides
Els Celtes por
Els CeltesEls Celtes
Els Celtesmcarmenjuan
12.2K visualizações10 slides
Els ibers a Catalunya por
Els ibers a CatalunyaEls ibers a Catalunya
Els ibers a CatalunyaLaura López
32.2K visualizações41 slides
Treball celtes, ibers i romans (xavier ) por
Treball celtes, ibers i romans (xavier )Treball celtes, ibers i romans (xavier )
Treball celtes, ibers i romans (xavier )ciclesuperior56
2.5K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

ELS IBERS por mcarmenjuan
ELS IBERSELS IBERS
ELS IBERS
mcarmenjuan16.3K visualizações
Edat antiga por ivcs
Edat antigaEdat antiga
Edat antiga
ivcs4.1K visualizações
Colonitzacions gregues por Xavier Botella
Colonitzacions greguesColonitzacions gregues
Colonitzacions gregues
Xavier Botella6.2K visualizações
Els Celtes por mcarmenjuan
Els CeltesEls Celtes
Els Celtes
mcarmenjuan12.2K visualizações
Els ibers a Catalunya por Laura López
Els ibers a CatalunyaEls ibers a Catalunya
Els ibers a Catalunya
Laura López32.2K visualizações
Treball celtes, ibers i romans (xavier ) por ciclesuperior56
Treball celtes, ibers i romans (xavier )Treball celtes, ibers i romans (xavier )
Treball celtes, ibers i romans (xavier )
ciclesuperior562.5K visualizações
Ibers por estel17
IbersIbers
Ibers
estel1713.8K visualizações
Els quatre grans jocs en l’antiga grècia por yuketa81
Els quatre grans jocs en l’antiga grèciaEls quatre grans jocs en l’antiga grècia
Els quatre grans jocs en l’antiga grècia
yuketa81807 visualizações
La civilització grega por Guillem Barceló
La civilització gregaLa civilització grega
La civilització grega
Guillem Barceló13.7K visualizações
Els Animals Invertebrats por Laura Redondo
Els Animals InvertebratsEls Animals Invertebrats
Els Animals Invertebrats
Laura Redondo65.8K visualizações
Edat Antiga por sluna3
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antiga
sluna32.8K visualizações
que menjaven els romans por ouiamyfany
que menjaven els romansque menjaven els romans
que menjaven els romans
ouiamyfany24.1K visualizações
Un viatge pel món de la prehistòria por ppvaixellburriac
Un viatge pel món de la prehistòriaUn viatge pel món de la prehistòria
Un viatge pel món de la prehistòria
ppvaixellburriac15K visualizações
La vida d'un egipci por vallterrics
La vida d'un egipciLa vida d'un egipci
La vida d'un egipci
vallterrics3.6K visualizações
ELS CELTES - PER MATEU I SASHA por Escola Vedruna-Àngels
ELS CELTES - PER MATEU I SASHAELS CELTES - PER MATEU I SASHA
ELS CELTES - PER MATEU I SASHA
Escola Vedruna-Àngels12.7K visualizações
Personatges Grecs por adso74
Personatges GrecsPersonatges Grecs
Personatges Grecs
adso743.1K visualizações
La vida quotidiana a l'edat mitjana por Marigregor
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjana
Marigregor16.6K visualizações
Edat antiga por mcarmenjuan
Edat antigaEdat antiga
Edat antiga
mcarmenjuan12.3K visualizações
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC. por 2nESO
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.
2nESO8.3K visualizações

Destaque

Els celtes por
Els celtesEls celtes
Els celtesJoan Tafalla Monferrer
20.4K visualizações14 slides
Ibers por
IbersIbers
Ibersdtors
5.3K visualizações13 slides
Castanyada por
CastanyadaCastanyada
Castanyadazerriucorb
1.4K visualizações22 slides
Els Ibers por
Els IbersEls Ibers
Els Ibers1513
2.1K visualizações35 slides
Colònies a Can Puig por
Colònies a Can PuigColònies a Can Puig
Colònies a Can Puigmireiaidavid
3.8K visualizações16 slides
Presentacio Ibers por
Presentacio IbersPresentacio Ibers
Presentacio IbersMaria Rosa Godia Cabós
2.5K visualizações25 slides

Destaque(13)

Ibers por dtors
IbersIbers
Ibers
dtors5.3K visualizações
Castanyada por zerriucorb
CastanyadaCastanyada
Castanyada
zerriucorb1.4K visualizações
Els Ibers por 1513
Els IbersEls Ibers
Els Ibers
15132.1K visualizações
Colònies a Can Puig por mireiaidavid
Colònies a Can PuigColònies a Can Puig
Colònies a Can Puig
mireiaidavid3.8K visualizações
ESCOLA EL TALLAT (SANT MARTÍ DE RIUCORB) por zerriucorb
ESCOLA EL TALLAT (SANT MARTÍ DE RIUCORB)ESCOLA EL TALLAT (SANT MARTÍ DE RIUCORB)
ESCOLA EL TALLAT (SANT MARTÍ DE RIUCORB)
zerriucorb994 visualizações
PRIMER ESO: Catalunya en temps de les colonitzacions por Jesús Gutiérrez Pardina
PRIMER ESO: Catalunya en temps de les colonitzacionsPRIMER ESO: Catalunya en temps de les colonitzacions
PRIMER ESO: Catalunya en temps de les colonitzacions
Jesús Gutiérrez Pardina875 visualizações
Pobles colonitzadors a la p.ibèrica por finamorenoo
Pobles colonitzadors a la p.ibèricaPobles colonitzadors a la p.ibèrica
Pobles colonitzadors a la p.ibèrica
finamorenoo8.8K visualizações
EL MÓN DE LES PARAULES por vallemacia
EL MÓN DE LES PARAULESEL MÓN DE LES PARAULES
EL MÓN DE LES PARAULES
vallemacia1.2K visualizações
MAPA 1. COMENTARI POBLES PREROMANS por Assumpció Granero
MAPA 1. COMENTARI POBLES PREROMANSMAPA 1. COMENTARI POBLES PREROMANS
MAPA 1. COMENTARI POBLES PREROMANS
Assumpció Granero5.2K visualizações
TEMA 1.A. HISTÒRIA ESPANYA. PREROMANS por Assumpció Granero
TEMA 1.A. HISTÒRIA ESPANYA. PREROMANSTEMA 1.A. HISTÒRIA ESPANYA. PREROMANS
TEMA 1.A. HISTÒRIA ESPANYA. PREROMANS
Assumpció Granero10.9K visualizações

Similar a íBers 1

Viatge per la història_4t Primària por
Viatge per la història_4t PrimàriaViatge per la història_4t Primària
Viatge per la història_4t PrimàriaDolors Monné
3.8K visualizações14 slides
LES ETAPES DE LA HISTÒRIA por
LES ETAPES DE LA HISTÒRIALES ETAPES DE LA HISTÒRIA
LES ETAPES DE LA HISTÒRIAMónica Salom Sastre
5.5K visualizações11 slides
Treball medi por
Treball mediTreball medi
Treball mediENRIQUE JAVIER SOLERA LLEDO
118 visualizações34 slides
"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana) por
"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)
"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)rjardi
7.7K visualizações50 slides
Edat antiga por
Edat antigaEdat antiga
Edat antigamflore22
6.9K visualizações12 slides
EDAT ANTIGA por
EDAT ANTIGAEDAT ANTIGA
EDAT ANTIGALaura Buigues Ferrando
777 visualizações12 slides

Similar a íBers 1(20)

Viatge per la història_4t Primària por Dolors Monné
Viatge per la història_4t PrimàriaViatge per la història_4t Primària
Viatge per la història_4t Primària
Dolors Monné3.8K visualizações
LES ETAPES DE LA HISTÒRIA por Mónica Salom Sastre
LES ETAPES DE LA HISTÒRIALES ETAPES DE LA HISTÒRIA
LES ETAPES DE LA HISTÒRIA
Mónica Salom Sastre5.5K visualizações
"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana) por rjardi
"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)
"Una mica d'història" (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)
rjardi7.7K visualizações
Edat antiga por mflore22
Edat antigaEdat antiga
Edat antiga
mflore226.9K visualizações
Història antiga por 6grangelmascaros
Història antigaHistòria antiga
Història antiga
6grangelmascaros971 visualizações
HistòRia por guestf4b942
HistòRiaHistòRia
HistòRia
guestf4b942201 visualizações
Prehistòria Menorca por gercarreras
Prehistòria MenorcaPrehistòria Menorca
Prehistòria Menorca
gercarreras5.9K visualizações
LA PREHISTÒRIA por guest2e60acb
LA PREHISTÒRIALA PREHISTÒRIA
LA PREHISTÒRIA
guest2e60acb2.8K visualizações
Historia roger por escolalestel
Historia rogerHistoria roger
Historia roger
escolalestel547 visualizações
Viatgem en el temps por lmoreno5
Viatgem en el tempsViatgem en el temps
Viatgem en el temps
lmoreno5278 visualizações
Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana) por lpavon8
Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)
Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)
lpavon84.8K visualizações
1. Power point De la PREHISTÒRIA a l'EDAT ANTIGA por 2002a
 1. Power point De la PREHISTÒRIA a l'EDAT ANTIGA 1. Power point De la PREHISTÒRIA a l'EDAT ANTIGA
1. Power point De la PREHISTÒRIA a l'EDAT ANTIGA
2002a10.9K visualizações
1. de la prehistòria a l'edat antiga por 2002b
 1. de la prehistòria a l'edat antiga 1. de la prehistòria a l'edat antiga
1. de la prehistòria a l'edat antiga
2002b2.7K visualizações
La prehistòria i l’edat antiga por anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi1.8K visualizações
La prehistòria i l’edat antiga por anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi4K visualizações
Antic Egipte por Eduardo CONNOLLY
Antic Egipte Antic Egipte
Antic Egipte
Eduardo CONNOLLY5.6K visualizações
Egipte por jesus gutierrez
EgipteEgipte
Egipte
jesus gutierrez1.1K visualizações
Etapes de la historia por resucalvo
Etapes de la historiaEtapes de la historia
Etapes de la historia
resucalvo1.8K visualizações

Mais de zerriucorb

Fauna oceania por
Fauna oceaniaFauna oceania
Fauna oceaniazerriucorb
469 visualizações38 slides
CLEAN UP DAY Escola Pere Teixiné por
CLEAN UP DAY Escola Pere TeixinéCLEAN UP DAY Escola Pere Teixiné
CLEAN UP DAY Escola Pere Teixinézerriucorb
351 visualizações4 slides
Circular inici de curs 20 21 por
Circular inici de curs 20 21Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21zerriucorb
357 visualizações3 slides
Sm informe assignades-informe_assignades por
Sm informe assignades-informe_assignadesSm informe assignades-informe_assignades
Sm informe assignades-informe_assignadeszerriucorb
663 visualizações1 slide
Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2 por
Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2
Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2zerriucorb
640 visualizações1 slide
Sm informe barem-definitiu_barem por
Sm informe barem-definitiu_baremSm informe barem-definitiu_barem
Sm informe barem-definitiu_baremzerriucorb
566 visualizações1 slide

Mais de zerriucorb(14)

Fauna oceania por zerriucorb
Fauna oceaniaFauna oceania
Fauna oceania
zerriucorb469 visualizações
CLEAN UP DAY Escola Pere Teixiné por zerriucorb
CLEAN UP DAY Escola Pere TeixinéCLEAN UP DAY Escola Pere Teixiné
CLEAN UP DAY Escola Pere Teixiné
zerriucorb351 visualizações
Circular inici de curs 20 21 por zerriucorb
Circular inici de curs 20 21Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21
zerriucorb357 visualizações
Sm informe assignades-informe_assignades por zerriucorb
Sm informe assignades-informe_assignadesSm informe assignades-informe_assignades
Sm informe assignades-informe_assignades
zerriucorb663 visualizações
Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2 por zerriucorb
Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2
Sm informe oferta-ome_informe_oferta-2
zerriucorb640 visualizações
Sm informe barem-definitiu_barem por zerriucorb
Sm informe barem-definitiu_baremSm informe barem-definitiu_barem
Sm informe barem-definitiu_barem
zerriucorb566 visualizações
Sm informe barem-resoltes_barem por zerriucorb
Sm informe barem-resoltes_baremSm informe barem-resoltes_barem
Sm informe barem-resoltes_barem
zerriucorb366 visualizações
Pla d'obertura de l'escola el tallat por zerriucorb
Pla d'obertura de l'escola el tallatPla d'obertura de l'escola el tallat
Pla d'obertura de l'escola el tallat
zerriucorb613 visualizações
Sm informe barem-provisional_barem por zerriucorb
Sm informe barem-provisional_baremSm informe barem-provisional_barem
Sm informe barem-provisional_barem
zerriucorb158 visualizações
Infografia obertura de centres de la zer riu corb por zerriucorb
Infografia obertura de centres de la zer riu corbInfografia obertura de centres de la zer riu corb
Infografia obertura de centres de la zer riu corb
zerriucorb529 visualizações
Club de lectura'14 por zerriucorb
Club de lectura'14Club de lectura'14
Club de lectura'14
zerriucorb298 visualizações
El món de les lletres ''14 por zerriucorb
El món de les lletres ''14El món de les lletres ''14
El món de les lletres ''14
zerriucorb873 visualizações
El sòl que porta accent por zerriucorb
El sòl que porta accentEl sòl que porta accent
El sòl que porta accent
zerriucorb449 visualizações
Postal zer riu corb por zerriucorb
Postal zer riu corbPostal zer riu corb
Postal zer riu corb
zerriucorb274 visualizações

Último

Pràctica 1.pdf por
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 visualizações6 slides
Reflexió personal.pdf por
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
48 visualizações1 slide
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 visualizações5 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 visualizações22 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 visualizações37 slides

Último(8)

Pràctica 1.pdf por RaulGomez822561
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 visualizações
Reflexió personal.pdf por RaulGomez822561
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256148 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA62 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau6 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256145 visualizações

íBers 1

 • 2. ENS VAM INFORMAR DELS ÍBERS MITJANÇANT UN VIDEO DEL PROGRAMA SOTA TERRA I UN ALTRE QUE VAM TROVAR A L’ESPAI TERRA
 • 3. ELS ÍBERS SÓN ELS DESCENDENTS DE LA GENT DEL NEOLÍTIC I DE L’EDAT DE BRONZE . EREN GENT DEL PROPI TERRITORI QUE AMB EL TEMPS VAN EVOLUCIONAR JA QUE EREN UN POBLE ORGANITZAT I QUE FINALMENT VAN SER DILUÏTS DINS LA CIVILITZACIÓ ROMANA. ELS ÍBERS SÓN PART DELS NOSTRES ORÍGENS
 • 4. LÍNIA DEL TEMPS SITUACIÓ DELS ÍBERS DINS DE LA HISTÒRIA. PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS EDAT ANTIGA METALLS FA 2.500.000 ANYS 9.000 a .C. 4.000 a C . 3.000a C. 476 d.C s.? s.? s. ? s. ? s.VI compren els anys..................... ELS ÍBERS VAN HABITAR A LA s. II compren els anys..................... PENÍNSULA IBÈRICA ENTRE ELS SEGLES VI AL II A C.
 • 5. ETAPES DE LA HISTÒRIA EDAT EDAT EDAT EDAT MITJANA CONTEMPORÀNIA ANTIGA MODERNA 3.000 a. C. 476 d. C 1.492 d C 1.789 s. V Fins als s.XV s. XVIII Aparició de Caiguda nostres Descobriment REVOLUCIÓ L’escriptura de dies D’Amèrica FRANCESA l’Imperi Romà ÍBERS La conquesta de la Península per part de Roma, va suposar la desaparició dels ibers com a pobles independents i la seva progressiva integració dins del món romà
 • 6. Els ibers TRIBUS I LOCALITZACIÓ estaven agrupats en tribus i van ocupar tot Catalunya, la costa Mediterrània i el sud-est d’Espanya.
 • 7. LES TRIBUS IBÈRIQUES TENIEN UN NOM QUE LES DIFERENCIAVA DE LES ALTRES SEGONS EL SEU ASSENTAMENT EN EL TERRITORI: ILERVACONS (CURS DE L’EBRE) COSSETANS (COSTA DE TARRAGONA) LAIETANS (COSTA DEL GARRAF ,BARCELONA) INDIGETS (COMARQUES GIRONINES) ILERGETS (TERRES DE LLEIDA)
 • 9. POBLAT: Quines característiques buscaven per situar el seu poblat? LLOCS ENLAIRATS PER RAONS DE CONTROL I DEFENSA PROPERS A RUTES COMERCIALS ZONES D’EXPLOTACIÓ ECONÒMICA BASTIMENT D’AIGUA. Per accedir al poblat calia passar per un camí estratègicament situat en un tram difícil i pendent, des del qual es possibilitava una defensa en condicions de superioritat.
 • 10. POBLATS ,COM EREN ? Eren grans fortificacions construïdes per servir com a defensa militar a la guerra. LA POSSIBILITAT DE CONSTRUIR DEFENSES COMPLEXES , REPRE- SENTAVA EL GRAU DE RIQUESA SOCIAL I AUGMENTAVA EL SEU PRESTIGI EN RELACIÓ A ALTRES TRIBUS ELS ÍBERS EREN POBLATS GUERRERS
 • 11. ELEMENTS DEFENSIUS: MURALLA DE 5M. D’AMPLADA TORRES DE PLANTA SEMICIRCULAR UN CAMP FRISI (PEDRES CLAVADES) UN FOSAT DE 13M D’AMPLADA I 4M DE PROFUNDITAT.
 • 12. LES MURALLES Les muralles dels poblats catalans s'aixequen directament sobre terra, sense fonaments, sent les primeres filades de pedres molt grosses. UNA BONA DEFENSA INDICAVA UN GRAU DE PRESTIGI EN RELACIÓ AMB ALTRES TRIBUS http://www.xtec.cat/monografics/socials/ibers/formacio.htm
 • 13. ORGANITZACIÓ INTERNA DELS POBLATS ES REALITZAVA A PARTIR D’UN CARRER ESTRET DE CIRCUMVALACIÓ AL QUAL S’OBRIEN ELS HABITATGES DE PLANTA RECTANGULAR AMB PARETS MITJANERES.. A L’ÀREA CENTRAL DEL POBLAT ESTAVA OCUPADA PER UNA GRAN CISTERNA AMB PARETS DE PEDRA QUE RECOLLIA L’AIGUA DE LES TEULADES AL PLOURE
 • 14. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ DE LES CASES LES CASES ES CONSTRUIEN DE MANERA SERIADA AMB PARETS MITJANERES . ERA UNA TASCA FETA PER PART DE TOTA LA POBLACIÓ AMB EL SEU ESFORÇ PERÒ TAMBÉ SENSE ESTAR COMPENSAT ECONOMICAMENT. UTILITZAVEN DUES TÈCNIQUES: 1. LA TOVA 2. LA TÀPIA 1.LES TOVES ES FABRICAVEN SEGUINT UN SISTEMA MODULAR (40 X 20 X 10) I POSANT LA BARREJA DE : ARGILA, SORRA ,AIGUA I PALLA A L’INTERIOR D’UN MOTLLE DE FUSTA I ES DEIXAVA ASSECAR AL SOL. S’UTILITZAVEN PER CONSTRUIR MURS ,UNINT-LOS AMB ARGILA LÍQUIDA.
 • 15. 2-TÈCNICA DE LA TÀPIA EL PROCÉS CONSISTIA EN AGAFAR UN CALAIX DE FUSTA QUE ES POSAVA A SOBRE DEL MUR ,ES TREPITJAVA UNA BARREJA D’ARGILA, SORRA I PEDRES FINS A FORMAR-SE UNA MASSA SÒLIDA I DURA. DESPRÉS ES RETIRAVEN ELS TAULONS I L’OPERACIÓ ES REPETIA FINS ACONSEGUIR L’ALÇADA DESITJADA. ELS MURS S’EMBLANQUINAVEN AMB CALÇ PER AUGMENTAR L’EFECTE LLUMINÓS I A VEGADES ES DECORAVEN AMB MOTIUS LINEALS LES TEULADES DE LES CASES ESTAVEN LLEUGERAMENT INCLINADES PER FACILITAR L’EVACUACIÓ DE L’AIGUA DE LA PLUJA QUE ANAVA A PARAR AL POU DEL MIG DEL POBLAT
 • 16. Interior de les cases Les cases eren de forma rectangular i solien ser d’una sola planta . Dins del poblat cal destacar un edifici de majors dimensions que corresponia a la casa dels homes, on es celebraven els consells d’ancians, les assemblees. El condicionament intern incloïa :llars de foc,bancs d’argila i folrats de pedra i diversos tipus de mobiliari (taules, cadires, llits, tamborets,arques etc.) Principals inconvenients eren la il·luminació i l’evacuació del fum de les llars de foc perquè en mancar generalment de finestres la única font de llum era la que provenia de la porta. Per l’evacuació del fum utilitzaven xemeneies de canyís i fang http://www.cabrerademarpatrimoni.cat/ip_01.html
 • 17. ESTRUCTURA ECONOMIA : TOTA LA GENT DEL POBLAT EN EL TREBALL S’ORGANITZAVA DE MANERA CENTRALITZADA , ES A DIR , ELS INDIVIDUS QUE FORMAVEN EL GRUP NO PRODUIEN EXCLUSIVAMENT EL SEU PROPI ALIMENT NI OBTENIEN NI TRANSFORMAVEN LES MATÈRIES PRIMERES DE FORMA INDIVIDUAL PRODUCCIÓ AGRÀRIA CEREALS: BLAT, ORDI, CIVADA… LLEGUMS: PÈSOLS, FAVES,LLENTIES… VINYA PRODUCCIÓ DE VI ,OLI I CERVESA OLIVERES EL GLA
 • 18. INSTRUMENTAL AGRÍCOLA: ARADA AMB RELLA METÀL.LICA FALÇ FORQUES RASCLES AIXADES TENALLES CARROS DE DUES RODES TIRAT PER BOUS
 • 19. PRODUCCIÓ RAMADERA: LA RAMADERIA ESTAVA ORIENTADA A L’OBTENCIÓ DE PRODUCTES SECUNDARIS: LLANA LLET ADOB CONSUM DE LA CARN (NOMÉS ELS ANIMALS ADULTS QUE HAVEIN ACABAT EL CICLE REPRODUCTOR) FORMATGES FORÇA DEL TREBALL LA CAÇA I LA PESCA PROPORCIONAVA UNA TERCERA PART DE LA MASSA CÀRNICA CONSUMIDA
 • 20. COMERÇ Abans de ser absorbits o eliminats pels romans, van tenir relacions comercials amb els fenicis i els grecs, amb els quals intercanviaren productes
 • 21. LA MONEDA El coneixement de la moneda va arribar a . les poblacions que vivien en la franja litoral nord-est i el llevant de la península a partir del segle V aC, gràcies a les relacions comercials que mantenien amb els mercaders grecs i fenicis. Inicialment, els ibers les usaven com a simples objectes exòtics de luxe i, tan sols més tard, durant la Segona Guerra Púnica que va enfrontar els romans i els cartaginesos, van adoptar la moneda com a mitjà de pagament.
 • 22. EL PAPER DE LA DONA Tot i que la família era de caràcter patriarcal i monógama, la dona podria haver tingut un protagonisme en les ceremònies religioses, com a sacerdotessa. La dona tenia un important paper en el sistema econòmic, ja que, a més del treball agrícola i el doméstic, també tenia al seu compte la fabricació de la ceràmica i els teixits, elements molt importants i imprescindibles per a la vida del poblat. Entre les dones hi havia la seva moda i la seva particular i atraient bellesa. Tenien vestits propis per a les festes, que per regla general eren cerimonioses, i vestits especials per als actes religiosos. En l’adornament personal femení hi havia una gran varietat de pentinats, arracades, braçalets i collarets. A través de la riquesa dels vestits i ornament les dones mostraven la seva posició social
 • 23. LA DONA ÍBERA VESTIA LLARGUES TÚNIQUES DE LLI O LLANA DECORADES AMB SANEFES , I A VEGADES PORTAVA UN DAVANTAL A SOBRE DEL VESTIT PRINCIPAL . LES REPRESENTACIONS PLÀSTIQUES INDIQUEN L’ÚS D’UNA GRAN DIVERSITAT D’OBJECTES DE GUARNIMENT , ENTRE ELS QUALS TROBEM DIADEMES , ARRACADES, COLLARETS…. PROCÉS D’UNA PEÇA DE TELA: ESQUILAT CARDAT FILAT TEIXIT TENYIT DE LA LLANA TIPUS DE TELERS: TELER DE CINTURA TELER DE BASTIDOR
 • 24. PAPER DE L’HOME EN UN PRINCIPI EN L’IBÈRIC ANTIC HI HAVIA DUES CLASSES SOCIALS: ELS ARISTÒCRATES I ELS CAMPEROLS. D’ENÇÀ DE L’ESPECIALITZACIÓ DEL TREBALL I LA DIVERSIFICACIÓNDE L’EXPLOTACIÓ ECONÒMICA VAN APARÈIXER NOUS GRUPS SOCIALS: ARTESANS ,METAL.LÚRGICS ,ELS GUERRERS I SACERDOTS LA TASCA FONAMENTAL ERA LA PRODUCCIÓ ECONÒMICA. ACTIVITATS: TREBALL AGRÍCOLA ,OBTENCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES I LA TRANSFORMACIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS. VESTIMENTA: TÚNIQUES CURTES RIVETEJADES PER UN FILET DECORATIU O TÚNIQUES LLARGUES. CALÇAT: BOTES DE CUIR O SANDÀLIES OBERTES LLIGADES AL TURMELL D’ESPART Els ibers eren gent forta, resistent a la fatiga, lleugers, àgils i destres. S’enfilaven amb molta facilitat per les roques i per les muntanyes. Eren hospitalaris, gent de caràcter i conseqüents a la paraula donada.
 • 25. LA GUERRA: ELS GUERRERS Les seves afeccions esportives eren la caça i la guerra. Per a la guerra usaven casc de metall i portaven una llarga cabellera per tal de fer por a l’enemic. També portaven un escut per protecció personal i anaven sempre ben armats Portaven un ample cinturó del que penjava la beina de l’espasa,nomenada “falcata”
 • 26. ALTRES INSTRUMENTS DE GUERRA El punyal, la javelina, la falç, la fona per a tirar pedres, plom o ferro. Únicament podien ser guerrers els aristòcrates, el cavall era un element de prestigi del més alt nivell.
 • 27. INDÍBIL I MANDONI Indíbil, líder ilergeta de la segona meitat del segle IIIa.C., i Mandoni, cap dels Ausentans, van lluitar per la independència dels seus territoris davant de la invasió de cartaginesos i romans. Els ilergetes tenien Iltirta (Lleida) com a principal assentament, mentre que els Ausetans estaven establerts a Vic.Indíbil i Mandoni van lluitar contra els romans . Indíbil i Mandoni s’uniren, encapçalant una coalició de pobles ibers, i es van enfrontar als romans. Els ilergetes, derrotats i Indíbil trobà la mort en camp de batalla. Mandoni va sobreviure, però fou entregat a Roma, que l’executà . Des de llavors, els ilergetes van anar adoptant poc a poc la cultura llatina i ja no van plantejar problemes militars importants als romans. Fou el moment en què Iltirta esdevingué Ilerda. Els lleidatans han atorgat a Indíbil i Mandoni el paper d’herois.
 • 28. RITUAL D’ENTERRAMENT EL RITUAL DE L’ENTERRAMENT NOMÉS S’APLICAVA EN EL MÓN ÍBER ALS MEMBRES DE L’ARISTOCRÀCIA I ALS GRUPS DIRIGENTS Acostumaven a incinerar els cadàvers dels adults, i enterraven les restes en recipients de terrissa junt amb algunes de les petanyences del difunt. Només en els casos de personatges particulars assenyalaven amb túmuls de pedres els llocs d’enterrament. Paral·lelament, els nadons eren enterrats a l’interior dels habitatges familiars.
 • 29. ESCRIPTURA El sistema d'escriptura ibèric consta de 28 signes, alfabètics i sil·làbics. Aquests signes van copiar-se de l'alfabet fenici o del grec. Són textos no anteriors al segle IV a.C. tot i que es degué inventar en el segle anterior a partir de l'alfabet grec, amb el qual existeix una gran similitud de signes. Aquestes inscripcions tan poden donar-se sobre metalls com ceràmica o pedra. Els textos més llargs són els incisos amb un
 • 30. CREENCES Cal mencionar el culte que donaven al sol, com a ésser suprem, adoraven la lluna i els estels, els arbres, l’aigua i les muntanyes.
 • 31. La Sra. Dolors Balagué , va venir una tarda a la nostra escola, ens va aportar molta informació i ens va respondre a les mostres preguntes . Preguntes que li vam fer: Gemma: 1-Quins costums fem nosaltres dels Ibers? Els Íbers vivien de la natura (pastors, agricultors...) avui en dia encara hi ha gent que també viu de la natura tot i que hagin passat molts anys dels nostres avantpassats.(aquesta és la millor assignatura QUE ENS QUEDA)) 2-Quines llengües utilitzaven? No ho sabem, però el més segur és un idioma ibèric , però no en tenim cap constància de la seva llengua, ja que després amb l’arribada dels romans es va dissoldre tota aquesta civilització. Mar: 3-Vivia tota la família en una sola casa (cosins, tiets, padrins, pares...)? Sí, perquè les cases costaven molt esforç i paciència i encara que fossin petites ocupaven bastant espai. 4-A què jugaven els nens/es quan eren petits/es? Jugaven a tot, a fora al carrer amb les mares, però sobretot jugaven a boles (caniques).
 • 32. ARES 5-Els ibers es casaven? Feien la comunió? No feien la comunió ni es casaven, però sí que celebraven moltes festes. 6-Quines eren les festes populars dels Íbers? Les festes estaven la majoria relacionades amb la natura ( acabament de la collita...) , també celebraven el naixement d’un fill , la conquesta d’un territori... MARCEL 7- Qui manava en un poblat? En un poblat manava un príncep o un cabdell que solia ser el més fort i el més guerrer. 8-Hi havia un cap que manava a tots els poblats? Sí, però sempre era una família. JORDI 9-Quants poblats van arribar a conquerir? No conquerien poblats conquerien terres per la ramaderia, el cultiu o l’agricultura. 10- Tot el poblat sabia escriure? No ho sabem, però es diu que els nens, les nenes, el pares, les mares... sabien escriure.
 • 33. LÍDIA 11-Quin calendari seguien els Íbers? Seguien la natura 12-On escrivien els Íbers? Escrivien en peces de coure, esteles funeràries... NOÈLIA 13-D’ on has tret tanta informació dels Íbers, si fa molts anys que van existir? Fa 27 anys que estic interessada en el món dels Íbers i la informació l’he tret llegint i informant-me dels arqueòlegs que passaven pels Vilars, ells m’han proporcionat molta de la informació que se . GERARD 14-Els Íbers només utilitzaven les monedes pel comerç o també les utilitzaven entre ells? Les utilitzaven pel comerç principalment ,però també entre ells .
 • 34. ANNA 15-Quins símbols tenien a les monedes? Normalment en el anvers de les monedes tenien el símbol de la persona que tenia més poder i al revers principalment hi havia un animal, que normalment era el llop. 16-Tenien cognoms, per a que el feien servir? No tenien cognoms, normalment com a cognom feien servir el nom de la casa a la qual vivien o feien servir una paraula que digués el que sabien fer, per exemple “El pescador”... Els feien servir per diferenciar-se els uns amb els altres.
 • 35. BIBLIOGRAFIA: PÀGINES WEB http://www.cabrerademarpatrimoni.cat/ip_01.htm http://www.ibers.cat/poblats.html http://associaciolacana.blogspot.com.es http://associaciolacana.blogspot.com.es/2012/01/els-ibers-6.html http://www.terra.es/personal3/galobu/ibers.htm http://www.slideshare.net/estel17/ibers