O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Warna Basa (Berdialog)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
B.jawi unggah ungguh basa
B.jawi unggah ungguh basa
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de yuliahertismansa (20)

Anúncio

Warna Basa (Berdialog)

 1. 1. WARNA BASA
 2. 2. BASA <ul><li>Piranti kanggo sesrawungan ing antaraning manungsa siji lan sijine. </li></ul><ul><li>Piranti sing wujude swara, tandha utawa tulisan kang adhedhasar pikiran lan kekarepan. </li></ul>
 3. 3. WARNA BASA MANUT WUJUDE <ul><li>Basa lisan </li></ul><ul><li>Basa Tulisan </li></ul><ul><li>Basa Tandha (isyarat) </li></ul>
 4. 4. WARNA BASA MANUT UNDHA USUKE (UNGGAH-UNGGUHE)
 5. 5. Ngoko lugu <ul><li>Wujude </li></ul><ul><li>Durung kecampuran krama/ krama inggil </li></ul><ul><li>Basane ngoko kabeh </li></ul><ul><li>Kanggone </li></ul><ul><li>Dienggo wong tuwa marang anake </li></ul><ul><li>Dienggo guru marang murid </li></ul><ul><li>Dienggo dening sapadha-padha kang wis kulina </li></ul><ul><li>Dienggo ndhuwuran marang andhahane </li></ul><ul><li>Dienggo ngunandika (ngomong jroning batin) </li></ul>
 6. 6. Tuladha basa Ngoko <ul><li>Aku, kowe, dheweke, -mu, -ne, tak- </li></ul><ul><li>Kowe gelem mangan sate, Mas? </li></ul>
 7. 7. Ngoko Alus <ul><li>Tegese </li></ul><ul><li>Basa ngoko kang kecampur karo basa krama inggil. </li></ul><ul><li>Sing dikramakna : </li></ul><ul><li>Tembung kriya/kata kerja </li></ul><ul><li>Tembung sesulih/kata ganti </li></ul><ul><li>Tembung sing ana gandheng cenenge karo wong liya sing diajeni. </li></ul><ul><li>Wuwuhan/imbuhan tetep ngoko (ora dikramakna) </li></ul><ul><li>Kanggone </li></ul><ul><li>Dienggo dening wong-wong sapadha-padha nanging isih ngajeni </li></ul><ul><li>Dienggo wong tuwa marang wong enom kang status sosiale luwih dhuwur </li></ul>
 8. 9. Tuladha Ngoko Alus <ul><li>Putrane sing mbajeng apa isih sinau ana Semarang? </li></ul><ul><li>Lho, bapak mau piye, kancane tindak kok ora didherekake . </li></ul><ul><li>Panjenengan kersa dhahar sate apa ora, Mas? </li></ul>
 9. 10. Krama <ul><li>Tegese </li></ul><ul><li>Basa kang awujud krama kabeh, ora kecampuran krama inggil utawa ngoko. </li></ul><ul><li>Kanggone </li></ul><ul><li>Dienggo dening wong kang durung raket banget </li></ul><ul><li>Dienggo dening wong kang durung tepung </li></ul>
 10. 11. Tuladha basa krama <ul><li>Menawi mekaten sampeyan asring kekesahan ? </li></ul><ul><li>Griya kula mriki, dugi nyambut damel, sampeyan saged tilem rumiyin sadereng e kesah . </li></ul><ul><li>Sampeyan purun madhang sate, Mas? </li></ul>
 11. 12. Krama Alus/ Krama Inggil <ul><li>Wujude </li></ul><ul><li>Basa krama kang kecampuran krama inggil </li></ul><ul><li>Basane luwih alus lan ngajeni banget </li></ul><ul><li>Kanggone </li></ul><ul><li>Dienggo dening wong enom marang wong tuwa </li></ul><ul><li>Dienggo dening murid marang guru </li></ul><ul><li>Dienggo dening tetepungan anyar </li></ul><ul><li>Dienggo dening ngidoran marang ndhuwuran </li></ul>
 12. 14. Tuladha basa krama alus/ inggil <ul><li>Kula badhe sowan panjenengan, tujunipun panjenengan taksih wonten dalem </li></ul><ul><li>Panjenengan kersa dhahar sate, Mas? </li></ul>
 13. 15. Apa bedane krama karo krama inggil?
 14. 16. Gatekna ukara-ukara iki, Bro! <ul><li>Nalika Band Garasi dugi dhateng Blora, kesahe didherekake tiyang kathah. </li></ul><ul><li>Nalika Band Garasi rawuh dhateng Blora, tindakipun dipundherekaken tiyang kathah. </li></ul><ul><li>Kowe gelem mangan sega pecel, Mas? </li></ul><ul><li>Panjenengan kersa dhahar sega pecel, Mas? </li></ul><ul><li>Sampeyan purun madhang sekul pecel, Mas? </li></ul><ul><li>Panjenengan kersa dhahar sekul pecel, Mas? </li></ul>
 15. 17. Ngoko, Krama, Krama Inggil? <ul><li>Omah griya dalem </li></ul><ul><li>Turu tilem sare </li></ul><ul><li>Mangan nedha dhahar </li></ul><ul><li>Duwe gadhah kagungan </li></ul><ul><li>Klambi rasukan ageman </li></ul><ul><li>Gelem purun kersa </li></ul><ul><li>Adus - siram </li></ul><ul><li>Ngombe - ngunjuk </li></ul>
 16. 18. Sing perlu dieling-eling! <ul><li>Ana ing basa krama inggil utawa ngoko alus, awake dhewe ora kena dibasakake krama inggil! </li></ul>
 17. 19. Bener apa salah ya, Bro? <ul><li>Kula kagungan griya wonten ing Washington. </li></ul><ul><li>Ageman kula kathah ing boten cekap. </li></ul><ul><li>Daleme kula wonten ing Rusia. </li></ul><ul><li>Piye sing bener? </li></ul>
 18. 20. Gladhen <ul><li>Gawea pacelathon/ dialog 1 wae, tema bebas! </li></ul><ul><li>Gantinen dialogmu kuwi nganggo basa ngoko alus, krama, lan krama inggil! </li></ul><ul><li>Rembugen karo kelompokmu! </li></ul>

×