O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
banning of sms
banning of sms
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Web app

 1. 1. Web Application ບບັນຍາຍໂດຍ ທທາວ ສະລລນຍຍ ພພງສະຫວລດ ນລກສສກສາຮຮຮ ນທທ 4 ຫທອງ: 5ITBM
 2. 2. ຫພວຂຂທ ● Introduction to Website ● CMS
 3. 3. Website ● ການເຊຊຮ ອມໂຍງກລນຂອງໜທາເວລບ ຫຫຼາຍໜທາເຂພາກລນໂດຍຜຮ ານລລທງ ຕຮ າງໆທທຮ ເອທທນວຮ າ: Hyperlink ເພຊຮ ອນຂາສະເໜທຂຂທມຍນຂຮ າວສານຜຮ ານ ລະບພບອລນເຕທເນລດຜຮ ານລະບພບ WWW(World Wild Web) ● ເວລບໄຊທທໃນຍຮກປະຈຮບລນເປລນຍຮກຂອງ Web2.0 ສຮ ວນຫລາຍ ມລກຈະພລດທະນາຂສທນມາຈາກພາສາຕຮ າງໆດລຮ ງນທທ: HTML, PHP, Java Script, Ruby, MySQL...
 4. 4. Website - ຖທາແບຮ ງຕາມຄວາມສາມາດຂອງເວລບສາມາດແບຮ ງອອກເປລນ 2 ປະເພດດລຮ ງນທທ: ● Static Web ● Dynamic Web
 5. 5. ການເຮລດວຽກຂອງ Static Web
 6. 6. ການເຮລດວຽກຂອງ Dynamic Web (PHP) ຮຮບພາບຈາກ:http://www.wpexplorer.com/wp-content/uploads/HTML-Request.gif HTML ສະແດງຜພນເປລນHTML
 7. 7. ຫຫຼລກການສທາງເວລບໄຊທທ ● ກຂານພດຈຮດປະສພງ/ຫພວຂຂທ ● ວລເຄາະຄວາມຕທອງການໂດຍລວມຂອງເວລບ ● ສທາງ Site Map ● ອອກແບບໜທາຕຮ າງຂອງເວລບ ● ລພງມຊສທາງ ● ທພດສອບ
 8. 8. ຕພວຢຮ າງຂອງ Site Map
 9. 9. ການອອກແບບຫນທາເວລບ ● ເລຊອກສທໃຫທເຫມາະສພມ ● ເລຊອກແບບອລກສອນຂອງເວລບ ● ຈລດອພງປະກອບໃສຮ ໜທາ ● ຄຂານສງເຖລງຜຍທໃຊທ
 10. 10. ຕພວຢຮ າງການອອກແບບໜທາເວລບ ຮຍບພາບຈາກ http://www.astutegraphics.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/mock-web-page.jpg
 11. 11. ຄວາມນລຍພມໃນການອອກແບບເວລບໄຊທທໃນປະຈຮບລນ ● Flat Design ● One Page Design ● Only logo in header ● Using Slide Shows ● Vertical Navigation ● Responsive One page DesignFlat Design
 12. 12. ພາສາທທຮ ນລຍພມໃນປະຈຮບລນ (ເວລບໄຊທທ&ໂປຣແກຣມ)
 13. 13. CMS(Content Management System) ● CMS ລະບພບບຂລລຫານຈລດການຂຂທມຍນເທລງເວລບໄຊທທ ຫຫຼຊ ເວລບເຄລຮ ງສຂາເລລດຮຍບ
 14. 14. ຂຂທມຍນຈາກ http://www.drupalise.com.au
 15. 15. ແຫລຮ ງຂຂທມຍນອທາງອທງ  www.wpexplorer.com Dynamic Web & Static Web  www.sourceforge.net Programming Langguage  www.drupalise.com.au CMS Usage Statics
 16. 16. ສາທທິດການສສ້າງເວບັບໄຊທທ
 17. 17. ຊຊ່ວງຖາມຕອບ

×