O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
School <br />การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้<br />จากล่างสู่บน<br />โดย<br />นางรัตนา  เอื้อมสุวรรณ<br />Bottom-up<br />...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<b...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />7.วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร<br />1. แต...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />หลักสูตรอิงมาตรฐาน(Standards – Based Curriculum)<br />หลักสูตรที่มีมาตรฐาน...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br /><ul><li> มาตรฐานการเรียนรู้
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล</li></ul>สพฐ.<br />การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br /><ul><li>กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นเ...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />หลักสูตรสถานศึกษา(School  Curriculum)<br />แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลควา...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />การดำเนินการระดับสถานศึกษาองค์ประกอบสำคัญ<b...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ศึกษา/วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551<br />ศึ...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา<br />2.จัดเป็นกิจกรรม...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21102  ราย วิ...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายราย วิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br />
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์<br />มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจา...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />คำอธิบายรายวิชา<br />รหัสวิชา ส 21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1    ภาค...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ การสืบเสาะหาความรู้ ใช้วิธีทาง<br /...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตัวอย่างผังมโนทัศน์ <br />ผังมโนทัศน์<br />รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์<br />-เวลากับประวัติศาสตร์ ส 4.1 ม.1/1<br />-ยุคสม...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตัวอย่างการจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม<br />2. กำหนดประเด็นรอง<br />-บริบทของโ...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />-4 ข้อ<br />-ตามมาตรฐาน ว.2.1<br />-ตามกรอบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ว2.1<br /...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />-สมุนไพรพื้นบ้าน, ว20207<br />-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<br />-ชั้นม...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายรายวิชา<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />คำอธิบายรายวิชา<br />รหัสวิชา ว20207 รายวิชา  สมุนไพรพื้นบ้าน<br />ราย...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ผลการเรียนรู้<br />ว2.1 ม.3/1-4<br /> <br />รวมทั้งหมด   4   ผลการเรี...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />โครงสร้างรายวิชา สมุนไพรพื้นบ้าน รหัสวิชา ว20207<br />กลุ่มสาระการเรียน...
การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />โครงสร้างรายวิชา สมุนไพรพื้นบ้าน รหัสวิชา ว20207<br />กลุ่มสาระการเรียน...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2551

 • Seja o primeiro a comentar

การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2551

 1. 1. School <br />การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้<br />จากล่างสู่บน<br />โดย<br />นางรัตนา เอื้อมสุวรรณ<br />Bottom-up<br />ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย<br />สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27<br />
 2. 2. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น<br />
 3. 3. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />7.วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร<br />1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา (ผู้บริหาร/ครูผู้สอน)<br />6.ใช้หลักสูตรสถานศึกษา<br />2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ<br />5.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ<br />4.ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร<br />3.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับสถานศึกษา/ระดับชั้นเรียน)<br />
 4. 4. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />หลักสูตรอิงมาตรฐาน(Standards – Based Curriculum)<br />หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการกำหนดสาระ ทักษะ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด<br />
 5. 5. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br /><ul><li> มาตรฐานการเรียนรู้
 6. 6. สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 7. 7. โครงสร้างหลักสูตร
 8. 8. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล</li></ul>สพฐ.<br />การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br /><ul><li>กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย/จุดเน้น+สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น</li></ul>+ การวัดประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น<br />สพท.<br />หลักสูตรสถานศึกษา<br />แกนกลาง + ส่วนที่สถานศึกษาเพิ่มเติม+ ความต้องการท้องถิ่น<br />โรงเรียน<br />
 9. 9. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />หลักสูตรสถานศึกษา(School Curriculum)<br />แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลในระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรแกนกลางและส่งเสริมให้รู้จักตนเองมีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข<br />
 10. 10. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />การดำเนินการระดับสถานศึกษาองค์ประกอบสำคัญ<br />ส่วนนำ<br />โครงสร้างหลักสูตร<br />คำอธิบายรายวิชา<br />กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br />เกณฑ์การวัดและประเมินผลและการจบหลักสูตร <br />ผลดำเนินการระดับชั้นเรียน<br />องค์ประกอบสำคัญ<br />การจัดทำผังมโนทัศน์<br />โครงสร้างรายวิชา<br />หน่วยการเรียนรู้<br />แผนการจัดการเรียนรู้ <br />
 11. 11. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ศึกษา/วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551<br />ศึกษา/วิเคราะห์ นโยบายรัฐ/ข้อมูล/สารสนเทศท้องถิ่น/ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา/จุดเน้นของสถานศึกษา<br />แผนภูมิแนวทางการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น<br />จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (สพท./คณะกรรมการ)<br />จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น(สถานศึกษา/คณะกรรมการ)<br />จัดทำอธิบายรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ชั้นเรียน/ครู)<br />
 12. 12. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />การนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา<br />2.จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br />1. สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน<br />3.จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม<br />
 13. 13. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21102 ราย วิชา ประวัติศาสตร์ 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1น้ำหนัก 0.5 นก. 20 ชั่วโมง<br />สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์<br />มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ<br />ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายราย วิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br />
 14. 14. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายราย วิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br />
 15. 15. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์<br />มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น<br />ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายราย วิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br />
 16. 16. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />คำอธิบายรายวิชา<br />รหัสวิชา ส 21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br />เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต <br /> ศึกษา อธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏ<br />ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ด ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร<br />ประวัติศาสตร์ไทย เอกสาร ประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ดได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.<br />วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง การเทียบ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร<br />ประวัติศาสตร์ไทย ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มี<br />ความ สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐาน<br />ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย<br />ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ <br />และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่ม <br />เป็นอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่ง<br />อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มี<br />ต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน<br />ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา<br />
 17. 17. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ การสืบเสาะหาความรู้ ใช้วิธีทาง<br />ประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ผ่านกระบวนการกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการวิเคราะห์<br />เพื่อให้ เห็นความสำคัญของเวลา และช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์การร่วมมือของการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในพัฒนาการของมนุษยชาติ เห็นคุณค่า และภูมิใจในความเป็นไทย สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก<br />มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด<br />มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.1/1 ส 4.1 ม.1/2ส 4.1 ม.1/3 <br /> ส 4.2 ตัวชี้วัด ส 4.2 ม.1/1 ส 4.2 ม.1/2<br />รวม 5 ตัวชี้วัด<br />ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา<br />
 18. 18. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตัวอย่างผังมโนทัศน์ <br />ผังมโนทัศน์<br />รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส21102<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1<br />เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต<br />
 19. 19. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์<br />-เวลากับประวัติศาสตร์ ส 4.1 ม.1/1<br />-ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ส 4.1 ม.1/1<br />-หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส 4.1 ม.1/1<br />-ประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ด ส 4.1 ม.1/15 ชั่วโมง<br />ศักราชของชาติไทย<br />-การนับเวลาและศักราช ส 4.1 ม.1/2<br />-การเทียบศักราช ส 4.1 ม.1/2 4 ชั่วโมง<br />ตัวอย่างผังมโนทัศน์<br />ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา<br />รายวิชา ส21102 ประวัติศาสตร์ 1<br />เวลา 20 ชั่วโมง<br />สอบกลางภาค<br /> 1 ชั่วโมง<br />สอบปลายภาค<br />1 ชั่วโมง<br />ใฝ่ศึกษาหาความจริงอิงข้อมูลน่าเชื่อถือ<br />-วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส 4.1 ม.1/3<br />-ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส 4.1 ม. 1/3 3 ชั่วโมง<br />ลือเลื่องกลุ่มอาเซียน<br />-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส 4.2 ม.1/1<br />-อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส 4.2 ม.1/16 ชั่วโมง<br />
 20. 20. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตัวอย่างการจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม<br />2. กำหนดประเด็นรอง<br />-บริบทของโรงเรียน<br />-มาตรฐานการเรียนรู้<br />-สาระการเรียนรู้<br />กำหนดผลการเรียนรู้<br />1.กำหนดประเด็นหลัก<br /> -มีสวนสมุนไพร<br />-มาตรฐาน ว2.1<br />-สมุนไพรพื้นบ้าน<br />-4 ข้อ<br />ลำดับขั้นตอนการจัดทำรายวิชา ว20207 สมุนไพรพื้นบ้าน<br />
 21. 21. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />-4 ข้อ<br />-ตามมาตรฐาน ว.2.1<br />-ตามกรอบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ว2.1<br />-ตามมาตรฐาน ว2.1/สมุนไพรพื้นบ้าน<br />-ตามตารางวิเคราะห์<br />-ตามตารางวิเคราะห์<br />ร้อยเรียงตามลำดับคือ<br />-ความรู้<br />-ทักษะ/กระบวนการ<br />-คุณลักษณะ<br />-รวมผลการเรียนรู้<br />-ผลการเรียนรู้<br />-สมุนไพรพื้นบ้าน<br />- ตามตารางวิเคราะห์<br />-ตามตารางวิเคราะห์<br />- 4 ผลการเรียนรู้<br />- 4 ข้อ เขียนเรียงตามลำดับ<br />ตามตารางวิเคราะห์<br />-ผลการเรียนรู้<br />-สาระการเรียนรู้แกนกลาง<br />-สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น<br />- องค์ความรู้(K)<br />-ทักษะกระบวนการ( P)<br />-คุณลักษณะ ( A)<br />4.เขียนคำอธิบายรายวิชา<br /> 3.วิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายรายวิชา<br />
 22. 22. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />-สมุนไพรพื้นบ้าน, ว20207<br />-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<br />-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br />- 40 ชั่วโมง<br />- 1.0 หน่วยกิต<br />- 100 คะแนน<br />- 6 ลำดับ<br />- 6 หน่วยการเรียนรู้<br />-ว2.1 ม.3/1-4<br />-สมุนไพรพื้นบ้าน<br />-ชื่อวิชา, รหัสวิชา<br />-กลุ่มสาระการเรียนรู้<br />-ระดับชั้นที่สอน<br />-เวลาที่สอน<br />-จำนวนหน่วยกิต<br />-จำนวนคะแนน<br />-ลำดับที่<br />-ชื่อหน่วยการเรียนรู้<br />-มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด<br />-สาระการเรียนรู้<br /> 5. โครงสร้างรายวิชา<br /> 6.แผนการจัดกิจกรรม<br />-แผนการจัดการเรียนรู้<br />- 6 แผนการจัดการเรียนรู้<br />
 23. 23. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสู่คำอธิบายรายวิชา<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชาว20207 รายวิชา สมุนไพรพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br />มาตรฐาน ว2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์<br />
 24. 24. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />คำอธิบายรายวิชา<br />รหัสวิชา ว20207 รายวิชา สมุนไพรพื้นบ้าน<br />รายวิชา เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต<br /> ศึกษา สำรวจ สังเกต สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน ชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้านตลอดจนการนำสมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านไปทำโครงงานเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านได้<br />โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ การสืบเสาะหาความรู้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล <br />การอภิปรายและการวิเคราะห์<br /> เพื่อให้ เกิดความรู้ เห็นความสำคัญของสมุนไพรพื้นบ้าน การนำสมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ประโยชน์ การนำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านไปทำโครงงาน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม<br />ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา<br />
 25. 25. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />ผลการเรียนรู้<br />ว2.1 ม.3/1-4<br /> <br />รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้<br />ผลการเรียนรู้<br />1.มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้<br />2.มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้<br />3.อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br />4.นำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านไปทำโครงงานได้<br />ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา<br />
 26. 26. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />โครงสร้างรายวิชา สมุนไพรพื้นบ้าน รหัสวิชา ว20207<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br />เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต คะแนน 100 คะแนน<br />
 27. 27. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />โครงสร้างรายวิชา สมุนไพรพื้นบ้าน รหัสวิชา ว20207<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br />เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต คะแนน 100 คะแนน<br />
 28. 28. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />
 29. 29. การ<br />ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br />หลักสูตรโรงเรียน...........................................................<br />พุทธศักราช............................(ปีที่เริ่มใช้)<br />ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553)<br />สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27<br />
 30. 30. การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา<br />ไม่ใช่เรื่องยาก <br />ถ้าครูทุกคน<br />ศึกษา/ร่วมมือ/มุ่งมั่น<br />

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • Aoacmu

  Jul. 7, 2014

Vistos

Vistos totais

20.145

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

90

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×