O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Projectgeorgas

193 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Projectgeorgas

 1. 1. 1Βηνγξαθία ζπγγξαθέα, ζηαηηζηηθά βηβιίνπ, ηαηλίαο1. Δμώθπιιν(http://www.biblioasi.gr/ )4ν Γεληθό Λύθεην Ακπεξηάο Χαλίσλ
 2. 2. 2Χαληά, Ιαλνπάξηνο 2013Δζώθπιιν(www.google.gr/)Δξεπλεηηθή Δξγαζία 2012-2013Δπηζηήκε θαη Δπηζηεκνληθή Φαληαζία4νΓεληθό Λύθεην ΧαλίσλΑ1Αξρνληάθεο Γηάλλεο, Γαιαλάθεο Γηάλλεο, Γεώξγαο Παλαγηώηεο
 3. 3. 3Διέλε Φίιηνπ2. ΠεξίιεςεΤν βηβιηό ν ζαπκαζηόο θαηλνύξγηνο θόζκνο αλαθέξεηαη ζε έλαλ θόζκν πνπ εαλαπαξαγσγή γίλεηαη κόλνλ ζε εξγαζηήξην, νη έλλνηεο νηθνγέλεηα, κεηέξα,ζειαζηηθό έρνπλ πάξεη πνξλνγξαθηθή θαη πνιιέο θνξέο ζθαηνινγηθή ρξνηά, θαηε ζέζε ηνπ θαζελόο θαζνξίδεηαη απζηεξά από ηελ θξνληίδα πνπ είρε ζηεληερλεηή κήηξα- νη ηεο θάζηαο Α αθήλνληαη λα αλαπηπρζνύλ θαλνληθά κε όια ηαζξεπηηθά ζπζηαηηθά, από Β θαη θάησ ηνπο θόβνπλ ην νμπγόλν θαη γίλνληαη όινθαη πην θνπηνί, όιν θαη πην ίδηνη, όιν θαη πην θνληνί- έλα άηνκν πνπ δηαθέξεηέζησ θαη ιίγν είλαη όλεηδνο γηα ην ζύζηεκα. Ο, θιάζεο Α, Μπέξλαξλη Μαξμείλαη έλαο άληξαο ειαθξά πην θνληόο από ην θαλνληθό θη απηό ηνλ θάλεηαπηόκαηα παξία, θπθινθνξνύλ γηα απηόλ αλέθδνηα πσο ηνπ έδσζαλ θαηά ιάζνονηλόπλεπκα όζν ήηαλ έκβξπν όπσο ζηηο θαηώηεξεο θάζηεο, δελ κπνξεί λα βξεηεύθνια γπλαίθα γηα ζεμ, δελ βξίζθεη ραξά ζην απαιιαγκέλν από παξελέξγεηεολαξθσηηθό, ην ζόκα, ν κνλαδηθόο ηνπ θίινο είλαη πην έμππλνο, πην όκνξθνο, πηνραξηζκαηηθόο από ηνλ κέζν Α θαη γηα απηό θη απηόο ληώζεη θη απηόοαπνθνκκέλνο.Ο Μπέξλαξλη κεηά από πξνηξνπή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ πσο δελ θάλεηαξθεηό ζεμ θαη γη’ απηό είλαη αληηθνηλσληθόο θαιεί ηελ όκνξθε Λελίλα ζε κηαεθδξνκή. Δθεί ζε έλαλ θαηαπιηζκό αγξίσλ ζα βξνπλ έλα αγόξη γελλεκέλν απόκεηέξα πνπ ήηαλ θάπνηε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά μέραζε λα πάξεη ηελ δόζεηνπ αληηζπιιεπηηθνύ ηεο. Θα θέξνπλ ην αγόξη πίζσ ζηνλ «πνιηηηζκό», ζα ηνλπεξηθέξνπλ ζαλ αμηνζέαην, ν θόζκνο ζα ηνλ απνιαύζεη ζαλ «Τδνλ, ν άγξηνο»,όκσο ηειηθά ζα απνδεηρζεί πσο ν Τδνλ δελ κπνξεί λα εληαρζεί, εθεί ζηνλθαηαπιηζκό, ειιείςεη άιινπ βηβιίνπ, έρεη δηαβάζεη ηα άπαληα ηνπ Σαίμπεξ….Ο θόζκνο ηνπ Huxley είλαη εδνληθόο, ν άλζξσπνο απαιιαγκέλνο από ηαθνξηία ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, νηθνγέλεηα, άγρνο γηα δνπιεηά,ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο, αθήλεηαη ζηηο ραξέο, ζεμ ρσξίο έγλνηεο, δνπιεηάρσξίο ην άγρνο ηεο θαξηέξαο, λαξθσηηθά ρσξίο παξελέξγεηεο, δίρσο πεξηηηέοθαλθάξεο, θηινζνθίεο, κε κόλν «κόην» ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ επηπρία. Σηελδηαδηθαζία βέβαηα ρξεηάδεηαη θαη ηνπο ζύγρξνλνπο ζθιάβνπο πνπ ηνπο θηηάρλεηηέηνηνπο από ηελ αξρή γηα λα κελ ζεθώζνπλ θεθάιη. Γόμα ησ Φνξλη.
 4. 4. 43. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ1. Δμώθπιιν……………….………………………….…………….………..Σειίδα 11.2 Δζώθπιιν…………………………………………………...……………Σειίδα 22. Πεξίιεςε………………………………………….………….……………Σειίδα 33. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ……………..…………………………………….Σειίδα 44. Δηζαγσγή……………...………………………………………….……..…Σειίδα 55. Μέζνδνο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο………………….….…………………..Σειίδα 66. Κεθάιαην- Θεσξεηηθό Μέξνο…………………….……………………...Σειίδα 66.1 Βηνγξαθία……………………..……………………………….Σειίδα 66.2 Σηαηηζηηθά Βηβιίνπ………………………………...…………Σειίδα 78. Έθζεζε Απνηειεζκάησλ- 9. Σπκπεξάζκαηα…………………...………..Σειίδα 810. Δπξεηήξην (Γισζζάξη)11. Παξαξηήκαηα12. Βηβιηνγξαθία
 5. 5. 54. ΔηζαγσγήΣθνπόο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα αλαθεξζνύκε ζηελ βηνγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα,ζηα ζηαηηζηηθά βηβιίνπ θαζώο θαη ζηα ζηαηηζηηθά ηεο ηαηλίαο. Σηόρνο απηήο ηεοεξγαζίαο είλαη λα απνθηήζνπκε επαθή κε ηελ ινγνηερλία, ηελ επηζηεκνληθήθαληαζία, λα ζπγθξίλνπκε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ,λαπξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξσλ ησλ καζεηώλ, λα εμαζθεζνύκε ζηελθαζνδεγνύκελε έξεπλα ζην δηαδίθηπν, λα εμαζθεζνύκε ζηα πξνγξάκκαηαπαξνπζηάζεσλ θαη ηέινο λα αλαπηύμνπκε ηηο δεμηόηεηεο καο ζηα πξνγξάκκαηααλαδήηεζεο , ζύλζεζεο, παξνπζίαζεο, ζπγγξαθήο, ζρεδίαζεο, θ.ν.θ. Απηή εεξγαζία παίξλεη κέξνο ζηα Χαληά ζην 4νΛύθεην Ακπεξηάο Χαλίσλ από καζεηέοΑ΄ Λπθείνπ ζην ζρνιηθό έηνο 2012-2013.
 6. 6. 65. Μέζνδνο Δξεπλεηηθήο ΔξγαζίαοΣθνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα αλαθέξνπκε ηελ βηνγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα, ηαζηαηηζηηθά ηνπ βηβιίνπ θαη ηα ζηαηηζηηθά ηεο ηαηλίαο. Η έξεπλα έγηλε ζηελ νηθία ηνπΓεψξγα Παλαγηψηε απφ καζεηέο 15 εηψλ. Τν πιηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλην δηαδίθηπν. Υπήξμαλ πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεοηαηλίαο θαη ηνπ βηβιίνπ ιφγσ ειιείπσλ πιεξνθνξηψλ. Η επεμεξγαζία πνπ έγηλε ζηνθείκελν ήηαλ καδηθή θαζψο αληινχζακε απφ ην δηαδίθηπν νιφθιεξεο παξαγξάθνποαπφ δηαδηθηπαθέο ζειίδεο6. Κεθάιαην- Θεσξεηηθό Μέξνο6.1. ΒηνγξαθίαΟ Άιληνπο Φάμιευ γελλήζεθε ζηηο 26 Ινπιίνπ 1894 ζην Γθφληαικηλγθ ηνπΣάξευ ζηελ Αγγιία. Αλήθε ζε νηθνγέλεηα επηζηεκφλσλ θαη κεγάισλ ηαιέλησλ.Σπνχδαζε ζην Ήηνλ θαη ην Μπάιηνι. Πξηλ αθνζησζεί νινθιεξσηηθά ζην ζπγγξαθηθφέξγν, εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο θαη θξηηηθφο δξακαηηθψλ έξγσλ. Ο παηέξαο ηνπήηαλ δηεπζπληήο θαη εθδφηεο ηεο Κφξρηι-Μάγθαδηλ. Πέξαζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεοδεθαεηίαο ηνπ 20 ζηελ Ιηαιία· νη εκπεηξίεο ηνπ απφ ηε δηακνλή ηνπ εθείπεξηιακβάλνληαη ζην "Καηά κήθνο ηνπ δξφκνπ" ("Along the road"). To 1937 oΦάμιευ έθπγε απφ ηελ Επξψπε γηα λα δήζεη ζηελ Καιηθφξληα. Απφ ηφηε, εεμεξεχλεζε ηνπ ςπρηθνχ ηνπ θφζκνπ κέζσ ηνπ κπζηηθηζκνχ θαη ησλπαξαηζζεζηνγφλσλ απνηέιεζε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ. Παξνπζηάζηεθεζηα γξάκκαηα κε δχν πνηεηηθέο ζπιινγέο αιιά αξγφηεξα ζηξάθεθε ζην κπζηζηφξεκαθαη ζην δνθίκην. Σηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ αλήθνπλ: "Κίηξηλν ηνπ ρξσκίνπ" (1921),"Γθξνηέζθ" (1923), "Σην πεξηζψξην" (1923), "Απηά ηα γπκλά θχιια" (1923 θαη1925), "Ο κηθξφο Μεμηθαλφο" (1925), "Καηά κήθνο ηνπ δξφκνπ" (1925), "Δχν ή ηξεηοΦάξηηεο" (1926), "Σηίμε θαη αληίζηημε" (1928),, "Νπρηεξηλή κνπζηθή θαη ν θφζκνοηνπ θσηφο" (1931), "Κείκελα θαη πξνζρήκαηα" (1932), "Θαπκαζηφο θαηλνχξηνοθφζκνο" (1921 θαη 1959) θ.ά. Σηα δνθίκηα ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα : "Θέκαηα θαηπνηθηιίεο" (1950), "Σπιινγή δνθηκίσλ" (1960), "Γηα ηελ ηέρλε θαη ηνπο θαιιηηέρλεο"(1961), "Τν λεζί" (1962), "Λνγνηερλία θαη επηζηήκε" (1963) θ.ά. Ο Φάμιευ έγξαςεεπίζεο ηαμηδησηηθά θείκελα θαη ηζηνξηθέο κειέηεο φπσο: "Οη δηάβνινη ηνπ Λνλδίλνπ".
 7. 7. 7Σηηο κειέηεο ηνπ αλήθνπλ "Οη πχιεο ηεο αίζζεζεο" θαη "Οπξαλφο θαη Άδεο". Ταεπφκελα έξγα ηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζαλ έξγα εζηθνχ θαη θηινζνθηθνχραξαθηήξα: "Σθνπνί θαη κέζα", "Έπεηηα απφ πνιιά θαινθαίξηα" (1939), "Η γθξίδαΕμνρφηεο" (1941), "Η αηψληα θηινζνθία" (1946). Ο Φάμιευ ζηε δσή ηνπεπηζθέθηεθε πνιιέο ρψξεο. Ταμίδεςε ζηελ Ιλδία, ηελ Ιηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελΑκεξηθή. Παξέκεηλε γαιήληνο καθξηά απφ ζπγθξνχζεηο θαη αληηζέζεηο. Πέζαλε ζηελΚαιηθφξληα ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 1963 ( http://www.biblionet.gr).6.2 Σηαηηζηηθά Βηβιίνπ1932: θπθινθνξεί ην γλσζηφ κπζηζηφξεκα ηνπ Άιληνπο Φάμιετ "Θαπκαζηφοθαηλνχξγηνο θφζκνο" (Brave New World), έλα βηβιίν πνπ πξνθήηεπε έλα εθηαιηηθφαλζξψπηλν κέιινλ ππφ ηνλ νινθιεξσηηθφ έιεγρν θάζε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαηζθέςεο (http://www.biblionet.gr).1ε έθδνζε: 1988.Γηαθίλεζε: Μέδνπζα - Σέιαο Δθδνηηθή.Μεηάθξαζε: Αλδξέαο Απνζηνιίδεο. (Αζήλα)(www.biblionet.gr)2ε έθδνζε:2004Γηαθίλεζε: Σηέθαλνο Αιθ. ΠατπέηεοΜεηάθξαζε: Σηέθαλνο Αιθ. Πατπέηεο.-(Πάηξα)(www.biblionet.gr)3ε έθδνζε:2002Γηαθίλεζε: ΝεζίδεοΜεηάθξαζε: Βαζίιεο Τνκαλάο (Αζήλα)(www.biblionet.gr)4ε έθδνζε:1980
 8. 8. 8Γηαθίλεζε: ΚάθηνοΜεηάθξαζε: Διέλε Κππξαίνπ (Αζήλα)(www.biblionet.gr)5ε έθδνζε:1971Γηαθίλεζε: Πάππξνο Δθδνηηθόο ΟξγαληζκόοΜεηάθξαζε: Βαζίιεο Λ. Καδαληδήο (Αζήλα)(www.biblionet.gr)6ε έθδνζε:1971Γηαθίλεζε: ΓξεγόξεΜεηάθξαζε: Μαλώιε Χαηξεηάθε. (Αζήλα)(www.biblionet.gr)Γηαθίλεζε: Δθδνηηθή ΘεζζαινλίθεοΜεηάθξαζε Βαζίιεο: Τνκαλάο (ζεζζαινλίθε)(www.biblionet.gr)
 9. 9. 9Βηβιηνγξαθία6.1 Βηνγξαθία:http://www.biblionet.gr/author/5506/%CE%86%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BE%CE%BB%CE%B5%CF%8B6.2 Σηαηηζηηθά Βηβιίνπ:http://www.biblionet.gr/book/173331/%CE%91%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF1.Δμώθπιιν (εηθόλα):http://2.bp.blogspot.com/_nzgo-OjZBNU/R-i1QQbeNmI/AAAAAAAAADs/h7_-DjG6HpE/s320/%CE%98%CE%91%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.jpg1.2 Δζώθπιιν (εηθόλα):http://www.google.gr/imgres?q=aldous+huxley+brave+new+world&um=1&hl=el&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=799&tbm=isch&tbnid=dOSRt8RKQ9djzM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World&docid=3EUTVes8KYUMqM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/62/BraveNewWorld_FirstEdition.jpg/200px-BraveNewWorld_FirstEdition.jpg&w=200&h=300&ei=jpjMUKLhOsjDswbV-4HQAw&zoom=1&iact=rc&dur=130&sig=106166327398010076094&page=1&tbnh=149&tbnw=99&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85&tx=50&ty=97
 10. 10. 10

×