O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (7)

Semelhante a เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (14)

Anúncio

Mais de WiseKnow Thailand (20)

Anúncio

เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

 1. 1. สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยกำร สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) THAILAND INTERNET USER PROFILE 2017 รายงานผลการสารวจพฤติกรรม ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560
 2. 2. Banner จดหมาย เวียน Survey online Website อื่น ๆ Social Media e-Mail ระเบียบวิธีการสารวจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลจากการสารวจพฤติกรรมผู้ใช ้อินเทอร ์เน็ตในประเทศไทยนี้ เป็ นสถิติของผู้ใช ้อินเทอร ์เน็ตที่พักอาศัยในประเทศไทยที่สมัครใจมาตอบแบบสารวจเท่านั้น • สำรวจกลำงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 60 • เข้ำมำตอบด้วยควำมสมัครใจ • มีผู้ตอบออนไลน์ 25,101 คน
 3. 3. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 3
 4. 4. คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันมากน้อยแค่ไหน Gen Y ครองแชมป์ใช้เน็ต มากที่สุด 3 ปีซ้อน ปี 2559 ใช้เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวันเท่านั้น Gen Z อายุ น้อยกว่า 17 ปี Gen Y อายุ 17-36 ปี GenX อายุ 37-52 ปี Baby Boom อายุ 53 – 71 ปี
 5. 5. คนไทยชอบใช้อินเทอร์เน็ต ที่ไหนกัน ? 5 % %% % % % % % %% % %
 6. 6. พฤติกรรมการใช้เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไป % % % % % % %
 7. 7. กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต 7 ปี 2559 Shopping ทางออนไลน์ อยู่ในอันดับที่ 8 แต่ในปีนี้ก้าวกระโดดขึ้นมา ติด 1 ใน 5 % % % %% % % % % % % % % % % % % % % % %
 8. 8. ปัญหาน่าหงุดหงิดในการใช้อินเทอร์เน็ต 8 % % % %% % % % %% %%
 9. 9. Social Media ครองใจคนไทยในยุคดิจิทัล 9
 10. 10. รู้ใจ Gen ขายของโดน
 11. 11. คาดการณ์ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Lifestyle 11 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 12. 12. Shopping ทางออนไลน์ ของคนไทย ในยุค Thailand 4.0 12
 13. 13. อะไรทาให้คนไทยเข้าเว็บ e-Commerce 13 % % % % % % %
 14. 14. Shopping ทางออนไลน์กันบ่อยแค่ไหน 14 ??? % % % %
 15. 15. ถ้าจะไม่ Shopping ทางออนไลน์ อะไรคือสาเหตุ? 15 % % % % % % % % % %% %
 16. 16. คนส่วนใหญ่ Shopping ทางออนไลน์ เพราะ??? 16 % %% % %% % % % % % % %
 17. 17. สินค้าสุดฮอตที่คนไทย Shopping ทางออนไลน์ 17
 18. 18. เขา Shopping อะไรกันทางออนไลน์ บ่อยแค่ไหน 18
 19. 19. v เขากล้าจ่ายค่า Shopping ทางออนไลน์กันเท่าไหร่ แบบไม่กลัวอะไร 19 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 20. 20. เขากล้าจ่ายค่า Shopping ทางออนไลน์กันเท่าไหร่ แบบไม่กลัวอะไร (ต่อ) 20 v % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 21. 21. v นัก Shopping ทางออนไลน์ เขาจ่ายเงินกันทางไหน 21 % % % % %% % %% %%%% %
 22. 22. แต่บางส่วนยังจ่ายเงินแบบออฟไลน์อยู่ เพราะ??? 22 % % % % %
 23. 23. ปัญหากวนใจนัก Shopping ทางออนไลน์ 23 % % % % % % %
 24. 24. เมื่อนัก Shopping ทางออนไลน์เจอปัญหา เขาทายังไงกัน 24 % % % %
 25. 25. นัก Shopping ทางออนไลน์บางส่วนเจอปัญหา แต่ปล่อยผ่าน เพราะ??? 25 % % % %
 26. 26. พบกับเอกสำรเผยแพร่อีกมำกมำยได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-for-download.html Thailand Internet User Profile 2017 เผยแพร่: 21.09.2017 ดาวน์โหลด : 0 เอกสารประกอบของ Thailand Internet User Profile 2017 เผยแพร่: 21.09.2017 ดาวน์โหลด : 0 27
 27. 27. 28 THANK YOU

×