Anúncio

Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia

wiosenka
21 de Aug de 2016
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Anúncio
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Anúncio
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Anúncio
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Próximos SlideShares
Nowa ok prezentacja dla rodzicow 2016ppt [odzyskano]Nowa ok prezentacja dla rodzicow 2016ppt [odzyskano]
Carregando em ... 3
1 de 18
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia

 1. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 1
 2. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 2 Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia Jakie żądania rodziców musi wypełnić dyrektor w ramach zawartej umowy i opłat wnoszonych za przedszkole?
 3. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 3 Spis treści Posiłki w przedszkolu 4 Rodzice mogą żądać zmiany sposobu układania jadłospisu 5 Rodzice mają prawo zmieniać godziny podawania posiłków 6 Dyrektor nie musi spełnić wymagania rodziców odnośnie organizowania dziecku specjalnej diety 6 Rodzice mogą żądać zmiany godzin otwarcia przedszkola 6 Rodzice mogą wskazać program wychowania przedszkolnego do realizacji w przedszkolu 7 Rodzic może żądać konsultacji ze specjalistami dla ich dziecka wymagających specjalnego wsparcia 8 Wymaganie rodziców o informowaniu o postępach dziecka na piśmie nie zawsze musi być spełnianie 9 Żądanie rodziców dotyczące zatrudnienia nauczyciela wspierającego nie zawsze muszą być spełnione 10 Rodzice nie decydują do jakiej grupy trafi dziecko 11 Tylko rodzice dzieci przewlekle chorych mogą wymagać od przedszkola podawania leków 12 Konflikt między rodzicami dziecka a przedszkolem 14 Rodzice nie mogą żądać by dziecko przekazywać tylko jednemu z rodziców 14 Rodzice nie mogą żądać informowania tylko jednego z nich o postępach/problemach dziecka 15
 4. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 4 Ważnym zadaniem przedszkola jest współpraca z rodzicami dzieci uczęszczającymi do placówki, ponieważ przy ich wsparciu możliwa jest pełna realizacja postawionych celów edukacyjnych. Wspólnie uzgodnione i akceptowane normy, metody i formy wychowania umożliwią dziecku osiągnięcie indywidualnych sukcesów rozwojowych. Świadomi rodzice wiedzą czego oczekiwać od przedszkola. Jedno z pierwszych miejsc na tej liście to oczekiwanie, że przedszkole zapewnieni dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rodzice wymagają właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego oraz miłej i swobodnej atmosfery podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice oczekują również rzetelnej i wyczerpującej informacji o postępach rozwojowych dziecka i jego codziennym funkcjonowaniu w placówce. Dyrektor powinien wiedzieć, jakie oczekiwania i żądania rodziców zobowiązany jest wypełnić w ramach zawartej umowy i opłat wnoszonych za przedszkole, a jakie wykraczają poza ten katalog. Posiłki w przedszkolu Rodzice mogą wpłynąć na to co i w jakich porach jedzą dzieci w przedszkolu. Jednak placówki, które nie specjalizują się w zakresie diet dla dzieci z alergiami pokarmowymi nie muszą spełniać wymagań rodziców co do przygotowywania specjalnych posiłków zgodnych z zaleceniami lekarza.
 5. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 5 Rodzice mogą żądać zmiany sposobu układania jadłospisu Na wniosek rodziców skierowany do dyrektora przedszkola zmianie może ulec sposób układania jadłospisu dla dzieci. W jego sporządzaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele rady rodziców, przy czym wprowadzając zmiany w jadłospisie, warto uzyskać akceptację od wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Osoby zatrudnione w placówce zajmujące się przygotowaniem potraw dla dzieci oraz opracowaniem jadłospisu znają normy i zasady racjonalnego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym wskazane przez Instytut Matki i Dziecka. Jeśli zatem rodzice chcą zmieniać jadłospis warto by również posiadali wiedzę na ten temat. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka Prawidłowa dieta, to regularne spożywanie posiłków (co 3-4 godziny), stałe godziny ich spożywania, podział dziennej racji pokarmowej na poszczególne posiłki:  I śniadanie stanowić 25% wartości energetycznej dziennej racji,  II śniadanie ok. 10%,  obiad ok. 30%,  podwieczorek ok. 10%,  kolacja (spożywana już w domu) –25%. Ustalając jadłospis należy przestrzegać przewidzianej dla wieku dziecka wartości energetycznej spożywanych posiłków, czyli zapewnienie odpowiedniej ilości i zachowanie proporcji składników pokarmowych, oraz podawanie dzieciom dużej ilość warzyw i owoców, zwłaszcza świeżych, (dostarczamy w ten sposób niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki mineralne i witaminy).
 6. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 6 Rodzice mają prawo zmieniać godziny podawania posiłków Podobnie wygląda sytuacja z godzinami podawania posiłków. Rodzice mogą występować do dyrektora przedszkola z wnioskiem o zmianę godzin ich podawania, lecz zmiana ta możliwa jest tylko wówczas, gdy taki wniosek popiera większość rodziców. Zmiana godzin podawania posiłków może wiązać się ze zmianą ramowego rozkładu dnia obowiązującego w przedszkolu tak by był zgodny z zaleceniami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dyrektor nie musi spełnić wymagania rodziców odnośnie organizowania dziecku specjalnej diety Jeśli przedszkole nie specjalizuje się w zakresie diet dla dzieci z problemami żywieniowymi, wówczas dyrektor nie ma obowiązku organizowania specjalnej diety. Brak zatrudnionego dietetyka – specjalisty w zakresie żywienia w dużym stopniu uniemożliwia przyjmowanie do przedszkola ogólnodostępnego dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Rodzice mogą żądać zmiany godzin otwarcia przedszkola Rodzice mogą złożyć wniosek do dyrektora przedszkola oraz do organu prowadzącego w sprawie zmiany godzin pracy przedszkola. Jeśli wniosek rodziców zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną, a następnie uzyska akceptację organu prowadzącego można będzie dostosować godziny do potrzeb rodziców.
 7. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 7 Warto przypomnieć, że zapisując dziecko do przedszkola rodzice zostają zapoznani ze statutem przez co uzyskują wiedzę na temat godzin pracy placówki oraz godzin realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas pracy przedszkola corocznie zatwierdzany jest przez organ prowadzący i powinien uwzględniać aktualne potrzeby środowiska rodziców. Dyrektor przystępując do opracowania arkusza organizacji pracy placówki na nowy rok szkolny powinien dokonać rozpoznania potrzeb rodziców w zakresie godzin pracy przedszkola. Do opracowania arkusza dyrektor kieruje się przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół i bierze pod uwagę wytyczne organu prowadzącego. W arkuszu określany jest czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników (w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze) oraz ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Rodzice mogą wskazać program wychowania przedszkolnego do realizacji w przedszkolu Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w przedszkolu ich dzieci a zatem mogą mieć wpływ na dobór programu wychowania przedszkolnego. Do kompetencji rady rodziców nie należy już jednak opiniowanie programu wychowania przedszkolnego, ani przedszkolnego
 8. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 8 zestawu programów dopuszczanych do użytku przez dyrektora – w myśl zapisów art. 22a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dyrektora przedszkola ma obowiązek zatwierdzenia programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji przez nauczyciela i dopuszczeniu do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Nauczyciel ma również prawo opracować własny program wychowania przedszkolnego, a następnie złożyć wniosek do dyrektora przedszkola o dopuszczenie do użytku w placówce. Dyrektor dopuszcza go do użytku również po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program taki musi zawierać treści zgodne podstawą programową. Rodzic może żądać konsultacji ze specjalistami dla ich dziecka wymagających specjalnego wsparcia Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zadaniem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu jest
 9. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 9 organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Pomocą psychologiczno- pedagogiczną obejmuje się dziecko od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań. Zadaniem dyrektora jest zapewnienie dzieciom, nauczycielom i specjalistom oraz rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Wymaganie rodziców o informowaniu o postępach dziecka na piśmie nie zawsze musi być spełnianie Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (§ 3 ust. 5) przedszkole zobowiązane jest do przekazania rodzicom pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej (wzór informacji nr 70 – MEN-I/54/2 o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole podstawowej stanowi załącznik do rozporządzenia). Informacja nie jest świadectwem ukończenia przedszkola lecz jest jedynie podsumowaniem pracy z dzieckiem. Innych informacji np. wstępnych analiz i podsumowań dokonywanych w październiku/listopadzie, wyników obserwacji prowadzonych w młodszych grupach wiekowych przedszkole nie jest
 10. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 10 zobowiązane do przekazania w formie pisemnej. O postępach rozwojowych dziecka nauczyciel może poinformować rodziców w ustnej formie podczas indywidualnej rozmowy. Rodzic może poprosić nauczycieli o wydanie informacji w formie pisemnej w uzasadnionych przypadkach. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole jest podstawowym zadaniem nauczycieli . Żądanie rodziców dotyczące zatrudnienia nauczyciela wspierającego nie zawsze muszą być spełnione W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnym dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, może zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, tzw. nauczycieli wspierających. Przepisy nie przewidują zatrudnienia takich nauczycieli w przedszkolach ogólnodostępnych. Oddziały w przedszkolach ogólnodostępnych mogą być powierzane opiece dwóch nauczycieli. Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela uzależnione jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych
 11. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 11 zadań, dyrektorzy mogą również uwzględniać propozycje rodziców. Szczegółowe zasady zatrudniania dodatkowo nauczycieli w celu organizowania kształcenia integracyjnego lub pomocy nauczyciela zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Rodzice nie decydują do jakiej grupy trafi dziecko Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że rodzice nie mogą żądać od dyrektora placówki przedszkolnej, aby umieszczał dzieci w takich grupach, w jakich oni chcą. Nie mogą nawet liczyć na to, że przez cały okres uczęszczania do przedszkola, dziecko będzie miało jedną i tą samą nauczycielkę. Dyrektor może bowiem nawet co roku zmieniać nauczyciela w grupie. Rodzice oczywiście mogą się tego domagać, ale tylko wtedy, gdy mają uzasadnione podejrzenie i dowody, że nauczycielka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola, do organu prowadzącego przedszkole i kuratorium oświaty i żądać przeprowadzenia kontroli. Rodzice mają prawo żądać, by grupa przedszkolna liczyły maksymalnie 25 dzieci.
 12. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 12 Tylko rodzice dzieci przewlekle chorych mogą wymagać od przedszkola podawania leków Obowiązujące przepisy prawa nie wykluczają możliwości uczęszczania do przedszkola dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zapewnienie dzieciom przewlekle chorym odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu, jest obowiązkiem dyrektora (art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty). Zaangażowanie wszystkich pracowników w pomoc choremu dziecku oraz współpraca z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami w tym zakresie gwarantuje przedszkolakowi prawo do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w integracji z rówieśnikami. Dzieci przewlekle chore zazwyczaj wymagają specjalistycznej opieki, a także podawania leków. Dyrektor i nauczyciel nie są zobowiązani do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego. Mogą jednak w ramach umowy z rodzicami oraz poprzez określenie zakresu czynności pracownikom, przeszkolenie personelu, czy też zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych pracowników zgodzić się na podawanie leków dzieciom przewlekle chorym. Żadnych innych leków dzieciom zdrowym w przedszkolu nie podaje się, nawet na życzenie rodziców.
 13. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 13 Stanowisko Ministerstwa Zdrowia – departament matki i dziecka W kontekście zasad podania leków dzieciom uczęszczającym do przedszkola aktualność zachowuje stanowisko Ministerstwa Zdrowia, wydane wprawdzie w odniesieniu do szkół, ale niewątpliwie te same zasady obowiązują także przedszkola. W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków. W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) – czynności te mogą wykonywać również inne osoby, jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły (Stanowisko z 4 maja 2010 r.).
 14. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 14 Konflikt między rodzicami dziecka a przedszkolem Po rozstaniu rodziców, po rozpadzie małżeństwa, separacji, pieczę porozumienia rodziców ustala Sąd rodzinny i Nieletnich. Wyrok rozwodowy określa sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów względem wspólnych małoletnich dzieci. Obowiązki i uprawnienia rodzica, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej, mogą obejmować różne decyzje np. dotyczące kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dziecka, z organizowaniem wypoczynku itd. Jeśli zatem w wyroku rozwodowym nie zostało ograniczone prawo rodzica w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem lub prawo to nie zostało zabrane, wówczas przedszkole nie ma podstaw by spełniać żądania jednego z rodziców. Rodzice nie mogą żądać by dziecko przekazywać tylko jednemu z rodziców Podstawowym prawem dziecka jest prawo do wychowywania się i dorastania w rodzinie. W przypadku, gdy dziecko pozbawione jest naturalnej ochrony ze strony rodziców (z różnych powodów, m.in. braku danych o rodzicach lub rażących zaniedbań ze strony rodziców w stosunku do dziecka), państwo jest zobowiązane zapewnić dziecku opiekę. To prawo jest bardzo silnie podkreślane zarówno w konstytucji jak i ustawach szczególnych, a także w aktach międzynarodowych. Jeśli jeden z rodziców z różnych powodów żąda, by jego dziecko nie zostało wydane
 15. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 15 drugiemu rodzicowi, a nie przedstawi w przedszkolu wyroku sądu dotyczące zakazu widywania się z dzieckiem lub jego odbiorem z przedszkola wówczas dyrektor nie ma prawa spełniać takich żądań. Rodzice nie mogą żądać informowania tylko jednego z nich o postępach/problemach dziecka Jeśli oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i nie mają zabranych praw rodzicielskich lub ograniczonych w kwestii posiadania informacji o postępach rozwojowych dziecka , nie mają prawa żądać od przedszkola, by informacje o postępach i problemach dziecka przekazywać tylko jednemu rodzicowi. W przedszkolach niepublicznych opisywane sytuacje również mają miejsce, a postępowanie w wielu przypadkach wygląda podobnie jak w przedszkolach publicznych.
 16. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 16 konkretne rozwiązania, które ułatwią Ci prowadzenie przedszkola.
 17. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 17 Podstawa prawna:  art. 22a ust. 2, art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),  art. 58 § 1 i § 1a ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r poz. 788 ze zm.),  § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.),  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 414).
 18. Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia 18 Stopka redakcyjna Redaktor prowadzący: Marta Jaszczuk Autor: Elżbieta Bukowiecka- Górny E-book nr: 2HH0336 ISBN: 978-83-269-3781-1 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: Telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: ng@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015
Anúncio