O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

What buddhist should know 5

154 visualizações

Publicada em

เรื่องที่ชาวพุทธควรรู้

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

What buddhist should know 5

 1. 1. กรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิด คือชนกกรรม เป็นกรรมสุดท้ำยก่อนชีวิตจะขำดจำกภพภูมินี้ กรรมสุดท้ำยหรือเรื่องสุดท้ำยที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่ คือ ชนกกรรมอันนำไปเกิด นึกถึงควำมดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิต จิตก็จะไปสู่สุคติ นำกำยไปสุคติด้วย นึกถึงควำมไม่ดีที่เป็นบำป เป็นอกุศลในขณะก่อนจะดับจิต จิตก็จะไปสู่ทุคติ นำกำยไปทุคติด้วย สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
 2. 2. จิตที่ใกล้จะแตกดับนั้นปกติเป็นจิตที่อ่อนมำก ไม่มีกำลังที่จะต้ำนทำนใดๆทั้งนั้น คุ้นเคยกับควำมรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใด ควำมรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะเข้ำครอบงำจิต มีอำนำจเหนือจิต ทำให้จิตเมื่อใกล้ดับผูกพันอยู่กับควำมรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น เมื่อจิตดับคือจำกร่ำง ก็จำกไปพร้อมกับควำมรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น นำไปก่อเกิดกำยที่ควรแก่สภำพจิตทุกประกำร สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
 3. 3. ตั้งแต่เรำอ่ำนหนังสือธรรมะมำนี้ เรำจับประเด็นได้เลยว่ำ ตัวปัญหำก็คือควำมอยำก ต้องสู้กับไอ้ตัวนี้ให้ได้ตัวเดียว ธรรมะของพระพุทธเจ้ำทุกขั้นตอนนี้ มีไว้เพื่อสกัดควำมอยำกเท่ำนั้น ทำนก็สกัดควำมอยำก ศีลก็สกัดควำมอยำก ภำวนำก็สกัดควำมอยำก พอไม่มีควำมอยำกแล้วสบำย
 4. 4. ด้วยผู้ใหญ่ผู้มีสัมมำทิฐิสัมมำปัญญำแต่ไหนแต่ไรมำ ท่ำนเชื่อในเรื่องอำนำจควำมยึดมั่นของจิต ท่ำนจึงสอนลูกหลำนไว้ว่ำก่อนจะหลับไปให้ภำวนำพุทโธ นึกถึงพระพุทธเจ้ำ และให้ตั้งใจปรำรถนำว่ำ เมื่อจำกโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตำม ขอให้กลับมำเกิดเป็นมนุษย์ทันที ให้ได้พบพระพุทธศำสนำ ท่ำนสอนกันให้ตั้งใจเช่นนี้ก่อนจะหลับไป และท่ำนสอนว่ำ ถ้ำกำรหลับครั้งนั้นจะไม่ได้กลับมำตื่นอีก ก็จะได้ไปดี เป็นไปดังแรงปรำรถนำ กำรได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศำสนำนั้นเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ผู้มีสัมมำทิฐิจึงตั้งจิตปรำรถนำอย่ำงจริงจัง สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
 5. 5. ทุกคนผ่ำนชีวิตในอดีตชำติมำแล้วเป็นอันมำกนับภพชำติไม่ถ้วน มีควำมคุ้นเคยกับเรื่องรำวกับอำรมณ์ต่ำงๆ มำแล้วมำกมำย คุ้นเคยกับเรื่องรำวหรืออำรมณ์ใดมำก ใจยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องใดอำรมณ์ใดมำกมำแต่อดีต ผลของควำมยึดมั่นถือมั่นผูกพันนั้นจะนำมำสู่ภพปัจจุบัน ดูภพชำติของตนในปัจจุบัน ก็พอจะเข้ำใจว่ำ อดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอำรมณ์ใดมำมำก ดีหรือว่ำไม่ดี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
 6. 6. . “ฟังธรรมศึกษำธรรม..ในคัมภีร์แล้วไม่นำมำ “ปฏิบัติ” ก็เหมือนกับถือผลไม้ไว้เท่ำนั้น ยังไม่ได้กิน ยังไม่ได้ลิ้มรส ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร” หลวงพ่อชำ สุภัทโท
 7. 7. ชีวิตนี้น้อยนัก แต่มีควำมสำคัญนักด้วยเหมือนกัน ถ้ำชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีต ชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดี ถ้ำวิ่งหนีก็จะพ้นได้กรรมไม่ดีจะตำมทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ ยิ่งกว่ำนั้นถ้ำกรรมตำมทันในชีวิตนี้ ก็จะตำมต่อไปได้อีกในชีวิตอนำคต กรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมำกมำย อำจจะตำมไม่ทันตลอดไปก็ได้ ถ้ำทำชำตินี้ให้ดีที่สุด….
 8. 8. พี่น้องทั้งหลำย… พำกันอุตส่ำห์พยำยำมนะ สร้ำงบุญสร้ำงกุศล บุญกับบำปจะติดจิตไปนะ บุญกับบำปจะติดไปกับจิต ตัวนี้ไม่พรำกจำกกันกับจิต หลวงตำมหำบัว ญำณสัมปันโน
 9. 9. "กำรทำบุญ" โจรมันก็ทำได้ มันเป็น..."ปลำยเหตุ" "กำรไม่กระทำบำป" ทั้งหลำยทั้งปวงนั้นนะ เป็น..."ต้นเหตุ" หลวงพ่อชำ สุภัทโท
 10. 10. ศรัทธำคำนี้น่ะน่ำกลัวนะ ถ้ำศรัทธำไม่สัมปยุตด้วยปัญญำศรัทธำที่ไม่รอบคอบ มีแต่ศรัทธำอย่ำงเดียว..น่ำกลัว ถ้ำศรัทธำนี่สัมปยุตด้วยปัญญำ อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควร มิควร อย่ำงไร นี่แหละถ้ำมีสัมปยุตด้วยปัญญำแล้วก็ดี
 11. 11. ศีล5ก็เข้ำโลกุตระได้ ศีล8ก็เข้ำโลกุตระได้ ศีล10เป็นเณรอรหันต์ได้ มันถึงได้ทั้งหมดแหละ โกนผมก็ได้ ไม่โกนผมก็ได้ มันไม่ได้อยู่ที่ผมนั้นหรอก มันอยู่ที่จิต หลวงปู่บุดดำ ถำวโร

×