SlideShare uma empresa Scribd logo
“เรา”
มีอานาจทากรรม แต่เวลาทาลงไปแล้ว
“กรรม” ย่อมมีอานาจบังคับเรา
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เราสมาคมคบหาใคร ดูให้ถึงตา ถึงหู ถึงใจ
อย่าหลงตามใคร เมื่อถึงใจแล้วจับให้มั่น
ใครจะเห่าหอนแทะกัดไปอย่างไร ไม่ต้องหวั่นไหว
นั่นแลท่านว่าใจนักปราชญ์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ทาความดีอย่าไปท้อ
คนไม่เห็นความดีของเรา ก็ขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกัน
เราทาความดีเพื่อเรา ไม่ได้ทาความดีเพื่อผู้อื่นใด
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จาไว้นะ ถ้าไม่มีใครคบ จงเลือก ""เดินคนเดียว""
ถ้าหาคนมีศีลเสมอกัน หรือสูงกว่าเดินไปด้วยกันไม่ได้
พระพุทธองค์ทางให้เลือก..""เดินคนเดียว""
เพราะเลือกคบคนอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น
ถ้าคบคนพาล..คนโกง....หลง กามคุณ ....
ถ้าสติเราไม่พอ ...อีกไม่นาน..เราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่รู้ตัว
ถ้าไม่มีคนที่มีศีลธรรมรอบตัวเลย
จงเลือกเดินคนเดียว...และมี ""สติ""เป็นเพื่อน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ความผูกพันนั่นแลพาให้โลกเป็นทุกข์กันมากน้อย
ถ้าความผูกพันในใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์
ธรรมท่านจึงสอนให้รู้เท่าและปล่อยวางความผูกพัน
อันเป็นตัวการให้ทุกข์ทั้งหลายเถิด
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ใจของเรา
ถ้าแห้งผากจากอรรถจากธรรม
จะมีแต่ความหิวโหย ความกระวนกระวาย
ตายไปด้วยความทุกข์ยากลาบาก
ความทรมาน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
มาตาปิตุ อุปัฏฐานัง
คือให้บารุงอุปถัมภ์อุปัฏฐากพ่อแม่ของเราให้ดีๆ
บารุงรักษาท่านก็เท่ากับได้บารุงรักษาพระอรหันต์องค์หนึ่ง
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข
จักมั่งคั่ง บริบูรณ์-สมบูรณ์ ไม่อด-ไม่อยาก ไม่จน
ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์
จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา
(ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวร หมดภัย)
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วิธีภาวนา ก็คือ วิธีสังเกตตัวเอง สังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกไม่อยู่เป็นสุข
ต้องมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิต
โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคาบริกรรม
เพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขและในขณะภาวนา
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
การปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นสิทธิของบุคคลเรา
เราต้องการเร็ว เราก็ไปให้เร็ว เดิน-วิ่งให้เร็ว
ก็ถึงจุดหมายปลายทางเร็ว
ถ้ามัวช้า เก็บดอกไม้ข้างทางอยู่
ดอกนั้นก็สวย ดอกนี้ก็สวย
เลยไปไม่ถึงไหน..อยู่แค่นั้นแหละ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Mais conteúdo relacionado

Mais de MI

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
MI
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
MI
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
MI
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
MI
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
MI
 

Mais de MI (20)

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
 

Luangta 11