O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานัก...
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อพรรค...........................
ภาพถ่ายสมาชิกพรรค................................................หมายเลข...............
นโยบายพรรค
..........................
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ..............................
ข้อมูลการทากิจกรรม
ข้าพเจ้าเคยดารงตาแหน่งและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
.....................................................
เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ...............
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน

ใบสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน

  • Entre para ver os comentários

ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน

  1. 1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน 1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 1.2 ผู้สมัครจะต้องลงสมัครในรูปแบบพรรค และมีตาแหน่งเป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าพรรค 1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง 1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ากว่า 3.00 1.5 ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ 1.6 ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน 1.7 เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย 1.8 เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ 1.9 มีภาวะความเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และอุทิศตนต่อการทากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 2.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 2.2 เป็นสมาชิกพรรคที่มีหัวหน้าและรองหัวหน้าพรรค ในข้อ 1 2.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง 2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.50 2.5 ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ 2.6 ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภา นักเรียน 2.7 เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย 2.8 เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ 2.9 มีภาวะความเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และอุทิศตนต่อการทากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม หลักฐานการรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งของพรรค 2. ใบสมัครรับเลือกตั้งรายบุคคล 3. เอกสารแนะนาตัวรายบุคคล 4. รูปถ่ายรายบุคคลขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป 5. รูปถ่ายสมาชิกพรรคทั้งหมด จานวน 1 รูป 6. สาเนารายงานผลการเรียน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง โรงเรียนสมุทรปราการ
  2. 2. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อพรรค.....................................................................หมายเลข................................ สมาชิกพรรค 1. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง หัวหน้าพรรค 2. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง รองหัวหน้าพรรค 3. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง เลขานุการ 4. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 5. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 6. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 7. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 8. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 9. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 10. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 11. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 12. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 13. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 14. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 15. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ
  3. 3. ภาพถ่ายสมาชิกพรรค................................................หมายเลข............... นโยบายพรรค .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ นโยบายพรรคให้เรียงลาดับตามความสาคัญ
  4. 4. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อ.............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น........................สังกัดพรรค.......................................................... ดารงตาแหน่งเป็น ( ) หัวหน้าพรรค ( ) รองหัวหน้าพรรค ( ) ตาแหน่งอื่น ๆ คือ............................................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/........ แผนการเรียน............................................ เลขประจาตัวนักเรียน............................................................................. เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................... ข้อมูลส่วนตัว เกิดวัน.....................ที่............เดือน................................... พ.ศ. ................... อายุ.............................................ปี เชื้อชาติ......................สัญชาติ.......................ศาสนา......................E-Mail Address............................................ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ที่อยู่ที่ติดต่อได้....................................................................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง................................ ข้อมูลครอบครัว บิดาชื่อ......................................นามสกุล.......................................อายุ.............ปี อาชีพ...................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................... .........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... มารดาชื่อ...................................นามสกุล.......................................อายุ.............ปี อาชีพ...................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................... .........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... ข้อมูลการศึกษา 1) สาเรจจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 2) สาเรจจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน..............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน).......................................... ช่องติดรูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักเรียน หน้าตรง
  5. 5. ข้อมูลการทากิจกรรม ข้าพเจ้าเคยดารงตาแหน่งและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... แนวคิดในการทางาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตามที่กาหนด และข้อมูลที่กรอกในข้างต้น นี้เป็นความจริงทุกประการ หาก มีส่วนใดเป็นเทจจ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ในการ สมัครรับเลือกตั้ง ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ผู้สมัคร ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................... ผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/........... ยินยอมให้ ( นาย / นางสาว ) .............................................................เข้าสมัครรับ เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ผู้ปกครอง ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................... ครูประจาชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/........... ยินยอมให้ ( นาย / นางสาว ) .............................................................เข้าสมัครรับ เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ครูประจาชั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดการรับสมัครลงเลือกตั้งของ.................................................................... เรียบร้อยแล้ว ( ) เหจนสมควร ( ) ไม่เหจนสมควร ให้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนได้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
  6. 6. เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อ.............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น........................ สังกัดพรรค..........................................................หมายเลข................... ดารงตาแหน่ง......................................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/........ แผนการเรียน............................................ เลขประจาตัวนักเรียน............................................................................. Facebook:............................................................................................ แนวคิดในการทางาน: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ข้อมูลการศึกษา 1) สาเรจจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 2) สาเรจจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน..............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผล การเรียนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน).......................................... ข้อมูลการทากิจกรรม .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ช่องติดรูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักเรียน หน้าตรง

×