O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
CPR
CPR
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 114 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

First aid

 1. 1. {]Yaip{iqj  മഽറ഻ുവറ്റ / അസഽഖമഽള്ള ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് തത്ക്ഷണം നല്‍കഽന്ന ip{iqjയഺണ് {]Yaip{iqj. ീ്രഺഫഷണലഺയ ഒരഽ വയക്ത഻ അസഽഖമഽളളയഺള഻ീന ഏീറ്റടഽക്കഽന്നതഽ വീര നമ്മൾ ഇതഽ തഽടരണം vijayakumarblathur@gmail.com
 2. 2. ഉുേശം 1.ജ഼വ഻ൻ ന഻ലന഻ര്‍ത്തഽക 2.അസഽഖം കാടഽതല്‍ വഷളഺകഺീത / കാടഽതല്‍ രര഻ക്കഽരറ്റഺീത ുനഺക്കഽക 3. കഽഴപ്പത഻ലഺയ വയക്ത഻ീയ ഏറ്റവഽം ആശവഺസകരമഺയ ന഻ലയ഻ല്‍ ന഻ല ന഻ര്‍ത്തഽക 4. ആ വയക്ത഻ക്ക് ഏറ്റവഽം ീരട്ടന്ന് ീമഡ഻ക്കല്‍ സഹഺയം ലഭിമഺക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 3. 3. ്രഥമശഽ്ശാഷകൻ 1. നലല ഒരഽ ന഻ര഼ഷകൻ ആകണം 2. തവര഻തഗത഻യ഻ല്‍ ്രവിത഻ക്കഽവഺനഽളള കഴ഻വ് 3. രര഻്ഭമുതഺീട കഺരയങ്ങൾ കഺണരഽത്ക് 4. ചഽറ്ററം കാട഻യ഻രഽക്കഽന്ന വയക്ത഻കള഻ല്‍ ന഻ന്നഽ സഹഺയം സവ഼കര഻ക്കഺനഽം അവീര നയ഻ക്കഽവഺനഽം കഴ഻യണം 5.  ഉള്ള വയക്ത഻യഺകണം 6. ുരഺഗ഻ീയയഽം കാീട ഉള്ള വയക്ത഻കീളയഽം ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം കഴ഻യണം vijayakumarblathur@gmail.com
 4. 4. ്രഥമശഽ്ശാഷ ക഻റ്റ്
 5. 5. ്രഥമശഽശാഷ ക഻റ്റ്  ക്ത഻ക  ു്കപ്പ് ബഺൻുഡജ്  ുഗഺസ് സവഺബ്.  പ്ലഺസ്റ്റര്‍ത്.  രഞ്ഞ഻  മഽള്ളൂത഻  ആന്റ഻ീസപ്റ്റ്റ഻ക്ക് vijayakumarblathur@gmail.com
 6. 6. അുയഺ ! രഷ഻ക്കുണ! അത്പന഻മ഻ഷങ്ങൾ വല഻യ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടഺക്ുും © Business & Legal Reports, Inc. 1110 vijayakumarblathur@gmail.com
 7. 7. 1. ഹിദയസ്തംഭനം 2.രക്ത്സഺവം 3.മഽറ഻വഽകൾ 4.എീലലഺട഻യല്‍ 5. ീരഺള്ളല്‍ 6.ീതഺണ്ടയ഻ല്‍ കഽരഽങ്ങല്‍ & Foreign body 7.വ഻ഷം കഴ഻ക്കല്‍ 8.മിഗങ്ങളറീട കട഻/കടന്നല്‍കഽത് 9.അരസ്മഺരം vijayakumarblathur@gmail.com
 8. 8. നഺലഽ ന഻യമങ്ങൾ 1. Call for help immediately2. Bring help to the victim 4. Do no further harm3. Check the ABCs vijayakumarblathur@gmail.com
 9. 9. vijayakumarblathur@gmail.com
 10. 10. Choking  സംസഺര഻ക്കഺൻ/ചഽ മക്കഺൻ രറയഽക  അഞ്ച് തട്ട് ീകഺടഽക്കഽക  വയറ഻ല്‍ അമര്‍ത്തഽക  Repeat sequence of back blows and abdominal thrusts vijayakumarblathur@gmail.com
 11. 11. vijayakumarblathur@gmail.com
 12. 12. If Abdominal Thrusts Don’t Work  Call 911  Finger sweep  Abdominal thrusts  Check ABCs  Perform CPR if not breathing vijayakumarblathur@gmail.com
 13. 13. vijayakumarblathur@gmail.com
 14. 14. vijayakumarblathur@gmail.com
 15. 15. vijayakumarblathur@gmail.com
 16. 16. vijayakumarblathur@gmail.com
 17. 17. ഹിദയസ്തംഭനം- ലഷണം  ുബഺധമ഻ലലഺത അവസ്ഥ  രൾസ് ഇലലഺത അവസ്ഥ  ശവഺസം ഇലലഺത അവസ്ഥ vijayakumarblathur@gmail.com
 18. 18. ഹിദയസ്തംഭനം- കഺരണങ്ങൾ  ീവള്ളത഻ല്‍ മഽങ്ങഽക  Chocking  ഹിദയഺഘഺതം  ൂവദയഽതഺഘഺതം  അലര്‍ത്ജ഻  അത഻കഠ഻നമഺയ മഽറ഻വ് / രരഽക്ക്/ ുവദന vijayakumarblathur@gmail.com
 19. 19. ഹഺര്‍ത്ട്ട് അറ്റഺക്ക്  Call 911  Make victim comfortable  Loosen tight clothing  Check for medication  Keep victim still  Don’t give stimulants vijayakumarblathur@gmail.com
 20. 20. Cardio Pulmonary cerebral Resuscitation (CPCR) vijayakumarblathur@gmail.com
 21. 21. എന്തഺണ് CPCR ? ഹിദയസ്തംഭനം വന്ന ഒരഽ വയക്ത഻ീയ ്രഥമശഽ്ശാഷ നല്‍ക഻ അയഺളറീട തലുചഺറ഻ുലക്കഽള്ള രക്ത ഓട്ടം ന഻ലന഻ര്‍ത്തഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 22. 22. CPCR - ലഷയം 1്രഺണവഺയഽ ശര഼രത഻ലാീട ുരഺകഽന്നത്ക് ന഻ല ന഻ര്‍ത്തഽക 2. ശര഼രത഻ലാീട ഉളള രക്തഓട്ടം ന഻ല ന഻ര്‍ത്തഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 23. 23. CPCR – ഘട്ടങൾ 1. ുരഺഗ഻യഽീട ുബഺധന഻ല ുനഺക്കഽക 2. ആംബഽലൻസ് വ഻ള഻ക്കഺനഽം CPCR നടപ്പ഻ലഺക്കഺനഽം ുവണ്ട സഹഺയം ുനടണം 3.ുരഺഗ഻ീയ ഉറപ്പഺയ സ്ഥലത് മലത഻ക഻ടതഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 24. 24. Stages of Resuscitation  A – airway  B – breathing  C – circulation vijayakumarblathur@gmail.com
 25. 25. Airway – വഺയഽ സഞ്ചഺര മഺര്‍ത്ഗ്ഗതടസം ഇലലഺതഺക്കഽക  വഺയ഻ലഽള്ള തടസം ഇലലഺതഺക്കഽക  തലയഽം തഺട഻യഽം ീചര഻ക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 26. 26. vijayakumarblathur@gmail.com
 27. 27. Breathing – ശവസനം  ശവസനം ഉീണ്ടന്നഽ - ുനഺക്ക഻ / ുകട്ട് / സ്രര്‍ത്ശ഻ച് അറ഻യഽക  കിതിമ ശവഺുസഺച്ഛഺസം– Mouth to mouth ventilation  കിതിമ ശവഺുസഺച്ഛഺസം - 2 seconds vijayakumarblathur@gmail.com
 28. 28. vijayakumarblathur@gmail.com
 29. 29. ശവഺസം ഇീലലങ്ക഻ല്‍ © Business & Legal Reports, Inc. 1110 Administer CPR:  Lay the person on his or her back  Give chest compressions  Tilt head slightly  Breathe into the person’s mouth  Continue until EMS personnel arrive vijayakumarblathur@gmail.com
 30. 30. Circulation – രക്ത ്രവഺഹം 1. pulse ുനഺക്കഽക 2. External chest compression vijayakumarblathur@gmail.com
 31. 31. Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 108 30 chest compressions 2 rescue breaths
 32. 32. APPROACH SAFELY! WATCH OBSERVE Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 108 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 33. 33. CHECK RESPONSE Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 112 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 34. 34. Shake shoulders gently Ask “Are you all right?” If he responds • Leave as you find him. • Find out what is wrong. • Reassess regularly. CHECK RESPONSE
 35. 35. SHOUT FOR HELP Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 112 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 36. 36. OPEN AIRWAY Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 112 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 37. 37. OPEN AIRWAY Head tilt and chin lift - lay rescuers - non-healthcare rescuers No need for finger sweep unless solid material can be seen in the airway vijayakumarblathur@gmail.com
 38. 38. OPEN AIRWAY Head tilt, chin lift + jaw thrust vijayakumarblathur@gmail.com
 39. 39. CHECK BREATHING Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 108 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 40. 40. CHECK BREATHING  Look, listen and feel for NORMAL breathing  Do not confuse agonal breathing with NORMAL breathing vijayakumarblathur@gmail.com
 41. 41. Occurs shortly after the heart stops in up to 40% of cardiac arrests Described as barely, heavy, noisy or gasping breathing Recognise as a sign of cardiac arrest vijayakumarblathur@gmail.com
 42. 42. Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 108 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 43. 43. 30 CHEST COMPRESSIONS Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 108 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 44. 44. • Place the heel of one hand in the centre of the chest • Place other hand on top • Interlock fingers • Compress the chest – Rate 100 min-1 – Depth 4-5 cm (1.5 to 2 inch) – Equal compression : relaxation • When possible change CPR operator every 2 min CHEST COMPRESSIONS vijayakumarblathur@gmail.com
 45. 45. RESCUE BREATHS Approach safely Check response Shout for help Open airway Check breathing Call 112 30 chest compressions 2 rescue breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 46. 46.  Pinch the nose  Take a normal breath  Place lips over mouth  Blow until the chest rises  Take about 1 second  Allow chest to fall  Repeat vijayakumarblathur@gmail.com
 47. 47. RECOMMENDATIONS: - Tidal volume 500 – 600 ml - Respiratory rate give each breaths over about 1s with enough volume to make the victim’s chest rise - Chest-compression-only continuously at a rate of 100 min vijayakumarblathur@gmail.com
 48. 48. CONTINUE CPR 30 2 vijayakumarblathur@gmail.com
 49. 49. Coronary vessel injury Diaphragm injury Hemopericardium Hemothorax Interference with ventilation vijayakumarblathur@gmail.com
 50. 50. Liver injury Myocardial injury Pneumothorax Rib fractures Spleen injury Sternal fracture vijayakumarblathur@gmail.com
 51. 51. vijayakumarblathur@gmail.com
 52. 52. രക്ത്സഺവം  രക്ത඀പവഺഹും ന഻ർത്തുക  ഗ്ലൗസുകൾ ധര഻ക്ുക  മുറ഻വ് മൂടുക  മർദ്ദും ඀പയയഺഗ഻ക്ുക  അവയവങ്ങൾ മുറ഻ഞ്ഞുയപഺയ഻ട്ടു ണ്ടണ്ടങ്ക഻ൽ അവ ഐസ഻ൽ സൂക്ഷ഻ക്ുക © Business & Legal Reports, Inc. 1110 vijayakumarblathur@gmail.com
 53. 53. vijayakumarblathur@gmail.com
 54. 54. vijayakumarblathur@gmail.com
 55. 55.  Alone 5 compressions:1 breath  Two persons  15 chest compressions:2 breaths vijayakumarblathur@gmail.com
 56. 56. CPCR എുപ്പഺൾ ന഻ര്‍ത്തഺം 1. രക്ത ്രവഺഹവഽം ശവഺുസഺച്ഛഺസവഽം ുനരയയഺല്‍ 2. ുഡഺക്ടര്‍ത് ുരഺഗ഻ീയ ുനഺക്ക഻തഽടങ്ങ഻യഺല്‍ 3. രക്ത ്രവഺഹവഽം ശവഺുസഺച്ഛഺസവഽം 30 മ഻നഽട്ട഻നഽ ുശഷവഽം ഇീലലങ്ക഻ല്‍ vijayakumarblathur@gmail.com
 57. 57. RECOVERY POSITION  രക്ത്രവഺഹവഽം ശവഺുസഺച്ഛഺസവഽം സഺദഺരണ ന഻ലയ഻ലഺയ ുബഺധമ഻ലലഺത ുരഺഗ഻ക്ക്  ്രുയഺജനം 1. airway തഽറന്ന ര഼ത഻യ഻ല് ന഻ല ന഻ര്ത്തഽന്നഽ 2.നഺക്ക് രഽറുകഺട്ടറ മറ഻ഞ്ഞഽ airway തടസീപ്പടഺീത ുനഺക്കഽന്നഽ 3.ശര഼രം മറ഻ഞ്ഞഽ ുരഺകഺീത ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ല്‍ ന഻ല ന഻ര്ത്തഽന്നഽ vijayakumarblathur@gmail.com
 58. 58. Recovery position എീങ്ങീന ? vijayakumarblathur@gmail.com
 59. 59. vijayakumarblathur@gmail.com
 60. 60. vijayakumarblathur@gmail.com
 61. 61. vijayakumarblathur@gmail.com
 62. 62. vijayakumarblathur@gmail.com
 63. 63. vijayakumarblathur@gmail.com
 64. 64. vijayakumarblathur@gmail.com
 65. 65. ച഻ക഻ത്സയഽീട ഉുേശം  Shock തടയഽക  ുരഺഗസം്കമണം തടയഽക  ുരഺഗ഻ീയ എ്തയഽം ുവഗം ആശഽര്ത഻യ഻ല്‍ എത഻ക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 66. 66. vijayakumarblathur@gmail.com
 67. 67. vijayakumarblathur@gmail.com
 68. 68. vijayakumarblathur@gmail.com
 69. 69. First Aid in External bleeding  1.ുനര഻ട്ടറള്ള സമ്മര്‍ത്ദം  2.മഽറ഻ുവററ സ്ഥലം ഉയരത഻ വയ്ക്ക്കഽക  3. ധമന഻ീയ അമര്‍ത്ത഻ രക്തനഷ്ടം ഒഴ഻വഺക്കഺനഽള്ള സംവ഻ധഺനം ഉരുയഺഗ഻ക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 70. 70. vijayakumarblathur@gmail.com
 71. 71. vijayakumarblathur@gmail.com
 72. 72. vijayakumarblathur@gmail.com
 73. 73. vijayakumarblathur@gmail.com
 74. 74. vijayakumarblathur@gmail.com
 75. 75. vijayakumarblathur@gmail.com
 76. 76. ീചറ഻യ മഽറ഻വഽകൾ 1. ുസഺപ്പറം ീവള്ളവഽം ഉരുയഺഗ഻ച് കഴഽകഽക 2. മഽറ഻ുവറ്റ സ്ഥലം ഉണക്കഽക 3. sterile pad മഽറ഻ുവറ്റ സ്ഥലത് വയ്ക്ക്കഽക 4. മഽറ഻ുവററ സ്ഥലം ഉയര്‍ത്ത഻ വയ്ക്ക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 77. 77. വല഻യ മഽറ഻വഽകൾ  ുരഺഗ഻ീയ സമഺധഺനീരടഽതഽക  രക്ത്രവഺഹം ന഻ര്‍ത്തഽക  മഽറ഻ീവറ്റ ഭഺഗം ന഻ശ്ചലമഺക്കഽക  മഽറ഻ു വറ്റ ഭഺഗത് ്ഡസ്സ഻ങ്ങഽം ബഺൻുഡജഽം വയ്ക്ക്കഽക  തറചറ കയറ഻യ കഷണങ്ങൾ മഺറ്റരഽത്ക്  മഽറ഻ഞ്ഞഽ ുരഺയ ഭഺഗങ്ങൾ സഽംരഷ഻ക്കഽക  രഽറുതക്കഽ തള്ള഻ ന഻ല്‍ക്കഽന്ന ുകഺശ ഭഺഗങ്ങൾ അകുതക്ക് തള്ള഻ വയ്ക്ക്കഺൻ ്ശമ഻ക്കരഽത്ക്  ുരഺഗ഻ീയ എ്തയഽം ീരട്ടന്ന് ആശഽര്ത഻യ഻ല്‍ എത഻ക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 78. 78. vijayakumarblathur@gmail.com
 79. 79. സംശയ഻ക്കഽക....  കഠ഻നമഺയ രരഽക്ക് ഉീണ്ടങ്ക഻ല്‍  Deformity  രര഻ക്ക഻ുനഺടപ്പറം ുവദന ഉീണ്ടങ്ക഻ല്‍  ചലനങ്ങൾക്ക് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉീണ്ടങ്ക഻ല്‍  രര഻ുക്കറ്റ സ്ഥലതഽ വ഼ക്കം ഉീണ്ടങ്ക഻ല്‍ vijayakumarblathur@gmail.com
 80. 80. ച഻ക഻ത്സയഽീട ഉുേശം  കഽടഽതല്‍ രര഻ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന്നത്ക് തടയഺൻ  ുഡഺക്ടറഽീട സഹഺയം എതയഽം ീരട്ടന്ന് ക഻ട്ടഺൻ vijayakumarblathur@gmail.com
 81. 81. എങ്ങീന ന഻ശ്ചലമഺക്കഺം  SPLINTS  SLINGS vijayakumarblathur@gmail.com
 82. 82. vijayakumarblathur@gmail.com
 83. 83. vijayakumarblathur@gmail.com
 84. 84. vijayakumarblathur@gmail.com
 85. 85. Burns • First-degree burns—Reddened, painful skin • Second-degree burns—Blistering • Third-degree burns—Charring, deep tissue damage © Business & Legal Reports, Inc. 1110 vijayakumarblathur@gmail.com
 86. 86. വസ്തങ്ങൾക്ക് ത഼ ര഻ട഻ചഺല്‍  ത഼ അണക്കഺൻ ്ശമ഻ക്കഽക  വയക്ത഻ീയ ഓട഻ നടക്കഺൻ അനഽവദ഻ക്കരഽത്ക്  ഒരഽ രഽതപ്പ് എടഽതഽ വയക്ത഻ീയ സമ഼ര഻ക്കഽക  വയക്ത഻ീയ ന഻ലത് ക഻ടത഻ രഽതപ്പ഻ക്കഽക  വയക്ത഻ീയ ക഻ടത഻ ഉരഽട്ടരഽത്ക്  വയക്ത഻യഽീട ീരഺള്ളുലറ്റ സ്ഥലം ന഻ലത് മഽട്ടഺീത ക഻ടതഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 87. 87. ത഼ ീരഺള്ളുലറ്റഺല്‍ / ചാടഽീവള്ളം വ഼ണഺല്‍  ുരഺഗ഻ീയ ആശവസ഻പ്പ഻ക്കഽക  ീരഺുള്ളീലറ്റ സ്ഥലം ടഺപ്പ഻നട഻യ഻ല്‍ ര഻ട഻ചറ തണഽത ീവള്ളം ഒഴ഻ക്കഽക  വഺച്, ുമഺത഻രം, ഷാസ് തഽടങ്ങ഻യവ സഺവധഺനം ന഼ക്കഽക  ുരഺഗഺണഽവ഻മഽക്തമഺയ തഽണ഻ ഉരുയഺഗ഻ച് ീരഺുള്ളുലറ്റ ഭഺഗം ്ഡസ്സ് ീചയറക  ുരഺഗ഻ക്ക് കഽട഻ക്കഺൻ ധഺരഺളം ീവള്ളം നല്‍കഽക  ഒട്ടറന്ന തരത഻ലഽള്ള ്ഡസ്സ഻ങ് ഒഴ഻വഺക്കഽക  ീരഺുള്ളുലറ്ററണ്ടഺയ കഽമ഻ളകൾ ീരഺട്ട഻ക്കരഽത്ക് vijayakumarblathur@gmail.com
 88. 88. Electrical Shock ീതഺടരഽത്ക് കരണ്ട് ഓഫഺക്കഽക കരണ്ടഽള്ള വയറ഻ല്‍ ന഻ന്നഽം മഺറ്ററക ശവഺസം ഉുണ്ടഺ എന്ന് ുനഺക്കഽക © Business & Legal Reports, Inc. 1110 vijayakumarblathur@gmail.com
 89. 89. ൂവദയഽതഺഘഺതം ഏറ്ററളള ീരഺള്ളല്‍ • ൂവദയഽത഻യഽമഺയഽള്ള ബന്ധം വ഻ുച്ഛദ഻ക്കഽക • ൂവദയഽത഻ കടക്കഺത ഒരഽ വസ്തഽ ീകഺണ്ട് ന഻ര്‍ത്മ്മ഻ച വട഻ ീകഺണ്ട് വയക്ത഻ീയ മഺറ്ററക • ുരഺഗ഻യഽീട ുബഺധന഻ല വ഻ലയ഻രഽതഽക • ABC മഺര്‍ത്ഗ്ഗം അവലംബ഻ക്കഽക • ീരഺള്ളലഽകൾ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽക • ുഡഺക്ടരഽീട സഹഺയം ുതടഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 90. 90. ്രഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ വ഻ഷം കഴ഻ചഺല്‍ കീണ്ടതഺൻ ുനഺക്കഽക 1. വ഻ഷ വസ്തഽ 2. കഴ഻ച അളവ് 3. കഴ഻ച ര഼ത഻ 4. ുരഺഗ ലഷണം തഽടങ്ങ഻യ ുശഷം ഉള്ള സമയം vijayakumarblathur@gmail.com
 91. 91. ്രഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ – വ഻ഷം കഴ഻ചഺല്‍ • ുരഺഗ഻ീയ – recovery position-ന഻ല്‍ ക഻ടതഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 92. 92. രട്ട഻ കട഻ചഺല്‍ vijayakumarblathur@gmail.com
 93. 93. ്രഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ – രട്ട഻ കട഻ചഺല്‍  മഽറ഻വ് നലല വണ്ണം ീവള്ളം ഒഴ഻ചറ 15 മ഻ന഻ട്ട് ുസഺപ്പ് ഉരുയഺഗ഻ചറ കഴഽകഽക  രക്ത ്രവഺഹം ന഻ര്‍ത്തഺനഽള്ള നടരട഻കൾ നടപ്പ഻ലഺക്കഽക  ുഡഺക്ടരഽീട സഹഺയം ുതടഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 94. 94. രഺമ്പ്കട഻ചഺല്‍ vijayakumarblathur@gmail.com
 95. 95. ඀പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ - പഺമ്പ് കട഻  റസ്റ്് - മുറ഻യവറ്റ ഭഺഗും തഺങ്ങുക  മുറ഻യവറ്റ വൿക്ത഻ണ്ടയ ആശ്വസ഻പ്പ഻ക്ുക  മഽറ഻വ് നലല വണ്ണം ീവള്ളം ഒഴ഻ചറ 15 മ഻ന഻ട്ട് ുസഺപ്പ് ഉരുയഺഗ഻ചറ കഴഽകഽക  മഽറ഻ുവറ്റ സ്ഥലം ഹിദയത഻ീനക്കഺൾ തഺഴ്ന്ന്ന ന഻ലയ഻ല്‍ ന഻ല ന഻ര്‍ത്തഽക  യരഺഗ഻ണ്ടയ ണ്ടപട്ടന്ന് തണ്ടന്ന ആശ്ുപത഻യ഻ൽ എത്ത഻ക്ുക vijayakumarblathur@gmail.com
 96. 96. അരസ്മഺരം  Remove victim from hazards  Check for breathing  Nothing in the mouth  Keep comfortable  Call 911 if medical assistance is needed © Business & Legal Reports, Inc. 1110 vijayakumarblathur@gmail.com
 97. 97. ്രഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ - seizures  ുരഺഗ഻ീയ കഽടഽതല്‍ മഽറ഻ുവക്കഺീത ുനഺക്കഽക  Airway – തഽറന്നതഺീണന്ന് ഉറപ്പറ വരഽതഽക  ുരഺഗ഻ീയ recovery position-ന഻ുലക്ക് മഺറ്ററക  രലലറകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക്കഽ മീറ്റഺന്നഽം വയ്ക്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക  ുരഺഗ഻ീയ വ഻ട്ടറ ുരഺകഺത഻ര഻ക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 98. 98. CPR Match the problem with the correct first-aid procedure. രക്ത඀സഺവും ണ്ടതഺണ്ടയ഻ൽകുരു ങ്ങൽ ശ്വഺസും ഇലലഺത്ത അവസ്ഥ ഹഺർട്ട് അറ്റഺക്് Shock Sweeten deal ന഻ശ്ചലമഺക്ക഻ീവക്കഽക മര്‍ത്േം ്രുയഺഗ഻ക്കഽക വയറ഻ല്‍ അമര്‍ത്തഽക കഺലഽകൾ ീരഺക്ക഻ീവക്കഽക vijayakumarblathur@gmail.com
 99. 99. vijayakumarblathur@gmail.com vijayakumarblathur@gmail.com

×