O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mais Conteúdo rRelacionado

Você Pode Gostar Também

Exam 3eso 1aval

  1. 1. Senyalitza l’única resposta que consideris vàlida. Cada resposta errònia descompta un 25% de la puntuació prevista per a cada pregunta. Per contra, les preguntes no contestades no tindran cap descompte 1. Els ous a. Són del mateix grup que els làctics b. Són del mateix grup que el peix c. Són hidrats de carboni d. Cap de les anteriors és correcta 2. L’excreció a. És l’eliminació de substàncies que no s’han digerit b. És l’eliminació dels productes de rebuig de les cèl·lules c. És el mateix que la defecació d. És produeix a l’aparell digestiu 3. L’epiglòtis a. Impedeix que l’aliment passi a la faringe b. Impedeix que l’aliment passi a les fosses nasals c. Impedeix que l’aliment passi a la laringe d. Cap de les anteriors és correcta 4. Una persona adulta a. Te 17 dents en cada maxil·lar b. Te 6 molars c. Te 4 canines d. Te 4 incisives que li serveixen per triturar 5. L’esòfag a. Te la funció de transportar el bol alimentari de la boca fins a l’estomac b. És la part més llarga de tot el tub digestiu c. És un tub comprés entre la laringe i l’estomac d. És un tub comprés entre la faringe i l’estomac 6. Quina de les següents frases és correcta a. El pílor és la vàlvula que evita que l’aliment retorni de l’estómac cap a l’esòfag b. El vel del paladar evita que l’aliment passi a la tràquea c. El càrdies es troba just a l’entrada de l’estómac d. El quil surt de l’estómac pel pílor 7. Les ones peristàltiques a. Ajuden a barrejar l’aliment amb els sucs gàstrics b. Es poden donar a l’interior de l’estómac c. Es poden donar a l’esòfag d. Totes les anteriors són correctes 8. Els sucs gàstrics a. Intervenen en la digestió mecànica b. Degraden l’aliment en molècules més senzilles c. Actuen al duodè ajudant a la digestió d. Es fabriquen al fetge i ajuden a la digestió d’aliments dintre de l’estómac 9. La bilis a. Es produeix al fetge però actua a l’estómac b. S’ajunta amb els sucs gàstrics a l’ampul·la de vater c. Es produeix al pàncrees d. Passa pel conducte colèdoc cap a l’ampul·la de vater 10. La insulina a. Es una hormona que es produeix al fetge i que baixa el nivell de sucre a la sang b. Es una hormona que es produeix al fetge i que puja el nivell de sucre a la sang
  2. 2. c. Es una hormona que es produeix al pàncrees i que baixa el nivell de sucre a la sang d. Es una hormona que es produeix al pàncrees i que baixa el nivell de sucre a la sang 11. El fetge a. Rep la sang directament del cor per netejar-la de toxines b. Rep la sang que prové de l’intestí gros per retenir substàncies tòxiques c. Pot actuar com a reserva de glicogen d. Cap de les anteriors és correcta 12. El jejú a. És la part de l’intestí prim on es produeix l’absorció dels nutrients b. És la primera part de l’intestí prim c. És on es forma el quil d. Totes les anteriors són correctes 13. Sobre el colon a. Si s’inflama degut a un bacteri es produeix el que anomenem apendicitis b. Te com a funció entre d’altres l’absorció d’aigua c. La última part és diu recte d. Rep les substàncies de l’intestí prim a través d’una vàlvula que es diu pílor 14. Els òrgans: a. Són estructures del cos que normalment estan formades per teixits iguals. b. Els teixits s’agrupen per fer una funció concreta. c. Els teixits s’agrupen per repartir-se les funcions. d. Són estructures del cos que normalment estan formades per teixits diferents. 15. Un sistema: a. És un conjunt de teixits diferents que formen un òrgan. b. És un conjunt d’òrgans que estan constituïts per diferents teixits. c. És un conjunt d’òrgans que estan constituïts pel mateix tipus de teixits. d. És un conjunt de cèl·lules especialitzades en dur a terme una mateixa funció 16. Un aparell: a. Són uns quants òrgans formats pels mateixos teixits. b. Els òrgans cooperen per fer una determinada funció. c. Pot incloure diversos sistemes d. Totes les anteriors són certes 17. Completa la frase següent amb el concepte correcte _____________és un conjunt d’òrgans formats per diferents teixits que cooperen per dur a terme una funció. a. Un sistema b. Un aparell c. Un teixit d. Un organisme 18. Ordena els següents conceptes en el procés de la nutrició: a. Quil, quim, bol alimentari, femtes b. Bol alimentari , quil , quim, femtes c. Bol alimentari , quim ,quil, femtes d. Bol alimentari, femtes, quil , quim 19. L’anorèxia a. És la pèrdua de gana que condueix a una disminució del pes corporal
  3. 3. b. És un trastorn psicològic en el qual s’acostuma a menjar molt i amb ànsia c. La causa es únicament fisiològica d. Està causada per un bacteri que treu les ganes de menjar 20. Quina afirmació no es correspon amb fetge a. Produeix dues hormones, insulina i glucagó b. Emmagatzema glúcids en forma de glicogen c. Produeix la bilis d. Fabrica proteïnes responsables de la coagulació de la sang 21. Ordena les següents vàlvules a. Iliocecal, epiglòtis, càrdies, pílor b. Epiglòtis, pílor, càrdies, iliocecal c. Epiglòtis, càrdies, pílor, iliocecal d. Càrdies, epiglòtis, pílor, iliocecal 22. L’absorció de nutrients es produeix a: a. L’estómac b. El fetge c. A l’intestí gros d. A l’ intestí prim 23. La respiració celular te lloc a: a. L’aparell de golgi b. Els mitocondris c. El nucli de la cèl·lula d. Als ribosomes 24. Quina de les següents pautes alimentàries és incorrecta: a. Repartir els àpats al llarg del dia b. No abusar de la sal c. Evitar un sopar massa abundant d. Evitar un esmorçar massa abundant 25. El gust dolç el sentim a. A la punta de la llengua b. Als laterals de la llengua c. Al fons de la llengua d. A tota la llengua 26. Identifica les estructures de la cèl·lula que hi ha assenyalades amb un número (1,2 punts) 27. Anomena els aparells o sistemes implicats en la nutrició i digues també la funció que fan (1,6 punts)
  4. 4. 28. Ordena segons l’ordre en el tub digestiu (1 punt) A. Duodè B.Vàlvula iliocecal C. Cec D.Recte E.Estómac F. Pílor G. Càrdies H. Ili I. Anus I. Jejú 1.________ 2._________ 3.__________ 4.___________ 5.___________ 6.________ 7._________ 8.__________ 9.___________ 10.___________ 29. Escriu juntament amb cada frase si és certa (C) o falsa (F). En aquest últim cas, escriu la frase correctament: (1 punt) El pàncrees produeix el suc pancreàtic i es transportat cap al duodè a traves del conducte colèdoc La digestió dels aliments es produeix a l’estómac, duodè i intestí prim Les úlceres pèptiques són causades per un mal funcionament del fetge L’esòfag és un conducte que comunica la laringe amb l’estómac El sistema nerviós percep els estímuls i dóna les respostes adequades.
  5. 5. 30. Posa el nom corresponent a cada quadre (1,2 punts) 31. Relaciona cada part amb la seva funció (1 punt) 1.TRANSPORTAR EL BOL ALIMENTARI A. PÀNCREES 2.DESINTOXICACIÓ DE LA SANG B. BILIS 3. ABSORCIÓ DE NUTRIENTS C. ESÒFAG 4. FACILITA LA DIGESTIÓ DELS GREIXOS E. FETGE 5. REGULA EL SUCRE A LA SANG F. INTESTÍ PRIM

×