Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja
tunnistaminen – Toimintamalli
työterveyshuollolle
Satu Soini, ylilääkäri, työterveyshuollon el, TTL
Irmeli Lindström, ylilääkäri, keuhkosairauksien el, TTL
Juha Lepistö, työterveyshuollon el, Mehiläinen
Ärsytyksen aiheuttama astma voi syntyä
17.2.2023
• Äkillisen ärsytyksen aiheuttama
astma (englanniksi Acute Irritant
Induced Asthma, aiemmin RADS)
Lyhytaikaisesta,
erittäin runsaasta
altistumisesta
• Toistuvan altistumisen aiheuttama
astma (englanniksi Subacute Irritant
Induced Asthma)
Pitempiaikaisesta,
runsaasta
altistumisesta
Ärsytysastman ehkäisy ja
tunnistaminen – toimintamalli
työterveyshuollolle
• Laadittu yhteistyössä Mehiläisen kanssa osana
Ärsytysastma – hanketta
• Ärsytysastma | Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Työryhmä:
• Työterveyslaitos: Satu Soini, Katri Suuronen, Irmeli
Lindström, Talvikki Susiluoma
• Mehiläinen, Kokkola: Juha Lepistö, Miia Pöppönen
Ärsytysastman ehkäisy ja
tunnistaminen –
Toimintamallin sisältö
• Työpaikkaselvitys:
miten tunnistetaan riskityöpaikat ja
arvioidaan altistumisen terveydellinen
merkitys?
• Terveystarkastukset:
milloin ja miten? työhön sopivuus?
ärsytysastmaepäilyn selvitykset
• Toimintaohjeita poikkeustilanteeseen
Tunnista ja ehkäise ärsytysastma
työterveyshuollossa | Työterveyslaitos (ttl.fi)
17.2.2023
Ärsytysastman riskialoja
• metalli- ja kaivosala
• kemian teollisuus
• puu- ja paperiteollisuus
• maatalous
• rakennusala
• kuljetusala
• elintarvikeala
• ärsytysastmaa esiintyy myös teollisuus- ja
laitossiivoojilla
17.2.2023
Tunnista voimakkaasti ärsyttävät kemikaalit
17.2.2023
Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä
altistumistilanteita ja aiheuttajia
17.2.2023
Tilanne Aiheuttavia aineita **
Prosessivuodot ja korjaustehtävät raskaassa
teollisuudessa*
Rikkihappo, rikkidioksidi, rikkivety,
klooridioksidi, suolahappo, ammoniakki,
natriumhydroksidi
Palot ja aineiden kuumeneminen Erilaiset palokaasut, voimakkaat hapot ja
emäkset, isosyanaatit
Säkkien tai siilojen hajoaminen Emäksinen pöly: esim. tuhka, sammutettu kalkki,
sementti
Lantalietteen käsittely maataloudessa Ammoniakki, rikkivety
Pesuaineiden käyttö painepesurilla tai muutoin väärin
huonosti ilmastoituvassa tilassa
Ammoniakki, natriumhydroksidi, glutaraldehydi,
rikkihappo, suolahappo
Pelastus- ja poliisitehtävät tulipalossa tai
kemikaalionnettomuuksissa
Palokaasut, suolahappo
*= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa
**= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa ärsytysastmaa
erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
Toistuvan ärsytytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä
altistumistilanteita ja aiheuttajia
17.2.2023
Tilanne Aiheuttavia aineita
Työ raskaassa teollisuudessa* huonoissa olosuhteissa Rikkihappo, suolahappo, typpihappo,
vetyfluorihappo, rikkivety, rikkidioksidi,
ammoniakki, natriumhydroksidi
Metallien elektrolyyttinen pinnoitus tai
happokäsittely
Rikkihappo, suolahappo, typpihappo
Toistuvat prosessivuodot sellutehtaalla Klooridioksidi
Kylmäaineiden vuodot tai desinfektioaineet
elintarviketeollisuudessa
Ammoniakki, vetyperoksidi
Työskentely navetassa tai sikalassa, jossa huono
ilmanvaihto
Ammoniakki, rikkivety
*= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa
**= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa
ärsytysastmaa erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
Vinkkejä korkean riskin työpaikkojen tunnistamiseen
• kyseiseltä työpaikalta tai alalta on todettu ärsytysastmaa
• työntekijöillä esiintyy silmien, nenän tai kurkun ärsytysoireita,
nenäverenvuotoa, yskää tai hengenahdistusta liittyen prosessipäästöihin tai
tiettyihin työvaiheisiin tai alueisiin
• käytössä on syövyttäviä tai hapettavia kemikaaleja ja niiden pääsy
työntekijöiden hengitysilmaan on mahdollista
• ärsyttäviä aineita sisältävät prosessipäästöt ovat mahdollisia
• aineet voivat palaa tai kuumentua liiallisesti
• työpaikan ilmassa on todettu korkeita, 8 tunnin HTP-tason lähellä olevia tai
niitä ylittäviä pitoisuuksia ärsyttäviä aineita
• työolosuhteet ovat puutteelliset (esim. huono ilmanvaihto tai vääränlaiset tai
puuttuvat hengityksensuojaimet)
17.2.2023
Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden
terveydellisen merkityksen arvioinnista
• Hyödynnä työpaikan riskinarviointia ja muita työpaikalta saatavia tietoja:
käyttöturvallisuustiedotteet, tiedot kemikaalien käyttömääristä ja työhygieenisten mittausten
tulokset. Tarkenna saatuja esitietoja työpaikkaselvityksessä.
• Huomioi altistumisen määrä ja altistumisreitit.
• Pohdi aineiden käsittelymääriä, työtilan kokoa, päästölähteen tyyppiä ja sijaintia suhteessa
työntekijöihin
• Mikä on aineiden haihtuvuus tai pisaroitumiskyky sekä niiden mahdollisuus levitä tilassa?
• Jos mahdollista, arvioi altistumistasoa työpaikan työhygieenisten mittausten ja sekä
kaasunilmaisimien tietojen avulla
• Huomioi prosessihäiriöt, kuten prosessivuodot ja huoltotilanteet ja muu pitoisuuksien
vaihtelun mahdollisuus (häiriö- ja huoltotilanteissa altistuminen on mahdollista myös suljetussa
työpaikan prosessissa).
17.2.2023
Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden
terveydellisen merkityksen arvioinnista
• Varmista asianmukainen suhtautuminen kiinteiden ja kannettavien kaasunilmaisimien ja –
hälyttimien hälytyksiin
• Varmista, että työpaikalla on toimintaohjeet prosessihäiriön varalle.
• Arvioi ovatko hengityksensuojaimet asianmukaiset.
• Tiivistä yhteistyötä työpaikan kanssa, jos työpaikalla todetaan tai on aiemmin todettu
ammattitauteja tai siellä esiintyy selviä ärsyttäviin kemikaaleihin liittyviä oireita.
• Arvioi silloin yhteistyössä työpaikan kanssa sairastumisiin liittyvät altistumistilanteet,
prosessit ja työtehtävät.
• Tavoitteena on altistumisen vähentäminen ja muiden työntekijöiden sairastumisen ehkäisy.
17.2.2023
Terveystarkastuksista
Alkutarkastus tulee tehdä aina, kun työssä altistutaan
hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille.
• Ärsytysastmaa ehkäistään ensisijaisesti huolehtimalla
siitä, ettei työssä tapahdu liiallista altistumista
hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille.
Määräaikaistarkastuksia suositellaan ärsytysastman
tunnistamiseksi vain ”suuren riskin työntekijöille”
• Prosessi-, huolto- ja asennustyöntekijät, jotka
työskentelevät metalli- ja kaivosalalla, kemian
teollisuusuudessa sekä paperi- ja selluteollisuudessa.
• Tarkastuksia voi tehdä suuren riskin aloilla muillekin
työntekijöille, joiden arvioit altistuvan
prosessipäästöille tai voimakkaasti hengitysteitä
ärsyttäville aineille samassa määrin kuin prosessi-,
huolto- ja asennustyöntekijät.
17.2.2023
Alkutarkastus
Alkutarkastus tulee tehdä ennen työn aloittamista tai
viimeistään kuukauden sisällä työn aloittamisesta
• Selvitä työntekijän sairaushistoria, erityisesti
hengitystiesairaudet
• Kartoita hengitystieoireet hengitystieoirekyselyllä tai
haastattelulla
• Tee spirometria bronkodilaatiokokeella työntekijöille,
joilla:
1. esiintyy hengitystieoireita tai oireita ei voida luotettavasti
selvittää
2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairaus
3. joilla on suuri riski altistua ärsytysastmaa aiheuttaville
tekijöille (nk. suuren riskin työntekijät)
17.2.2023
Määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastukset tehdään 1–3 vuoden välein.
• Hengitystieoireet kartoitetaan hengitystieoirekyselyllä tai
haastattelulla
• Tee spirometria bronkodilaatiokoe työntekijöille, joilla
1. esiintyy vähäisiäkin hengitystieoireita tai oireita ei voida
selvittää luotettavasti
2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairauksia
3. on työssään suuri riski ärsytysastmalle
• Tulkitse spirometria ja vertaile sitä aiemmin otettuun
spirometriaan.
17.2.2023
Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus terveystarkastuksissa
• Kerro työhön liittyvistä terveysriskeistä ja hyvän työhygienian merkityksestä.
• Varmista, että työntekijää on ohjattu oikeisiin työtapoihin ja asianmukaiseen
suojainten käyttöön.
• Työntekijän on osattava käyttää kaasuhälytintä, jos sellainen on työpaikalla
käytössä ja hänellä on oltava toimintaohjeet hälytysten ja prosessihäiriöiden
varalle.
• Ohjaa työntekijää ottamaan yhteys työterveyshuoltoon, jos hänelle kehittyy
hengenahdistusta, hengityksen vinkumista, rasituksen siedon alenemista tai
useita viikkoja kestänyttä yskää.
17.2.2023
17.2.2023
17.2.2023
Milloin pitäisi epäillä ärsytyksen aiheuttamaa
ammattiastmaa?
17.2.2023
Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävien aineiden
vaikutuksia hengitysteissä
17.2.2023
Julkaistu aiemmin Aikakauskirja Duodecimissa
(Lindström I, ym. Ärsytyksen aiheuttama astma.
Duodecim 2014;130(20):2061–9.).
Lisäksi voi esiintyä silmien ja ihon
ärsytysoireita
Miten tutkin ärsytysastmaepäilyä työterveyshuollossa?
1) Thorax- ja NSO-rtg
2) Crp, PVK, B-eos
3) Spirometria ja bronkodilaatiokoe
4) PEF-vrk seuranta
5) (Metakoliinialtistus, jos mahdollista)
PEF-työpaikkaseuranta
17.2.2023
17.2.2023
17.2.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 22
Spirometrian vertaaminen aiempaan
Redlich ym 2014: ATS documenti, Spirometry in Occupational setting
FEV1 on alentunut aiemmasta merkittävästi eli %viitearvosta- luku on
pienentynyt ≥ 15%
17.2.2023
17.2.2023
17.2.2023
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Materiaaleja Työterveyslaitoksen
verkkosivulla
Tunnista ja ehkäise ärsytysastma työterveyshuollossa |
Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Ladattavat huoneentaulut
• Ärsytysastman toimintamalli työpaikan, työntekijän ja
työterveyshuollon tueksi
• Lyhyt video, jota voit käyttää esim. työpaikoilla
havainnollistamaan ärsytysastman vaaraa
• Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=K1_EyRXh6hM
17.2.2023
Jaa tietoa somessa
• Toimintamallin maksettu markkinointi käynnistyy
tänään pe 10.2. lounasaikaan.
• Haluatko jakaa julkaisua myös omalla tililläsi?
• Löydät julkaisut Työterveyslaitoksen kanavista:
• Twitter: https://twitter.com/tyoterveys
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finnish-
institute-of-occupational-health/mycompany/
• Facebook: https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos/
17.2.2023
Kiitos!
17.2.2023
Työterveyslaitos
Helsinki
Puh: 030 474 3300
Ma–pe klo 9–14
1 de 29

Recomendados

Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa por
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
337 visualizações29 slides
Mielenterveys ja työ por
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työTyöterveyslaitos
172 visualizações43 slides
Hankalat tyypit työyhteisössä por
Hankalat tyypit työyhteisössäHankalat tyypit työyhteisössä
Hankalat tyypit työyhteisössäTyöterveyslaitos
1.9K visualizações50 slides
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
120 visualizações10 slides
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma por
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaTyöterveyslaitos
452 visualizações48 slides
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen por
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyöterveyslaitos
1.2K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... por
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Työterveyslaitos
150 visualizações19 slides
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa por
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaTyöterveyslaitos
612 visualizações30 slides
Toiminnalliset häiriöt por
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriötTyöterveyslaitos
1.4K visualizações45 slides
Mielenterveyden tuki työpaikalla por
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
70 visualizações54 slides
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäTyöterveyslaitos
432 visualizações10 slides
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTyöterveyslaitos
4.5K visualizações39 slides

Mais procurados(20)

Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... por Työterveyslaitos
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos150 visualizações
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa por Työterveyslaitos
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos612 visualizações
Toiminnalliset häiriöt por Työterveyslaitos
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriöt
Työterveyslaitos1.4K visualizações
Mielenterveyden tuki työpaikalla por Työterveyslaitos
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos70 visualizações
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por Työterveyslaitos
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos432 visualizações
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por Työterveyslaitos
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos4.5K visualizações
Uniapnea ja työkyky por Työterveyslaitos
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos116 visualizações
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla por Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos115 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos527 visualizações
Työhygieeninen selvitys por Työterveyslaitos
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos493 visualizações
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi por Työterveyslaitos
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Työterveyslaitos1K visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos386 visualizações
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017 por Työterveyslaitos
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työterveyslaitos1.1K visualizações
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi por Työterveyslaitos
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos1.1K visualizações
Persoonallisuushäiriöt por Työterveyslaitos
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos729 visualizações
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.... por Prizztech
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Prizztech11K visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos165 visualizações
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus... por Työterveyslaitos
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Työterveyslaitos960 visualizações
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa por Roland Päivi
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Roland Päivi294 visualizações
Työhygienia työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos81 visualizações

Mais de Työterveyslaitos

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... por
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Työterveyslaitos
86 visualizações13 slides
Työturvallisuuslain muutokset por
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
54 visualizações11 slides
Kvartsialtistuminen por
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
80 visualizações38 slides
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 visualizações29 slides
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
121 visualizações28 slides
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
135 visualizações41 slides

Mais de Työterveyslaitos(20)

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... por Työterveyslaitos
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Työterveyslaitos86 visualizações
Työturvallisuuslain muutokset por Työterveyslaitos
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos54 visualizações
Kvartsialtistuminen por Työterveyslaitos
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos80 visualizações
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos78 visualizações
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos121 visualizações
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por Työterveyslaitos
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos135 visualizações
Tekoäly ja asiantuntijatyö por Työterveyslaitos
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos89 visualizações
Sotilasilmailulääketiede por Työterveyslaitos
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos58 visualizações
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por Työterveyslaitos
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos492 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos644 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos643 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos213 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos215 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet por Työterveyslaitos
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteetLentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Työterveyslaitos98 visualizações
Toiminnalliset vatsavaivat por Työterveyslaitos
Toiminnalliset vatsavaivatToiminnalliset vatsavaivat
Toiminnalliset vatsavaivat
Työterveyslaitos342 visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos116 visualizações
Työelämän tulevaisuus por Työterveyslaitos
Työelämän tulevaisuusTyöelämän tulevaisuus
Työelämän tulevaisuus
Työterveyslaitos129 visualizações
Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn por Työterveyslaitos
Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyynIlmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn
Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn
Työterveyslaitos76 visualizações

Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle

 • 1. Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – Toimintamalli työterveyshuollolle Satu Soini, ylilääkäri, työterveyshuollon el, TTL Irmeli Lindström, ylilääkäri, keuhkosairauksien el, TTL Juha Lepistö, työterveyshuollon el, Mehiläinen
 • 2. Ärsytyksen aiheuttama astma voi syntyä 17.2.2023 • Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma (englanniksi Acute Irritant Induced Asthma, aiemmin RADS) Lyhytaikaisesta, erittäin runsaasta altistumisesta • Toistuvan altistumisen aiheuttama astma (englanniksi Subacute Irritant Induced Asthma) Pitempiaikaisesta, runsaasta altistumisesta
 • 3. Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle • Laadittu yhteistyössä Mehiläisen kanssa osana Ärsytysastma – hanketta • Ärsytysastma | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Työryhmä: • Työterveyslaitos: Satu Soini, Katri Suuronen, Irmeli Lindström, Talvikki Susiluoma • Mehiläinen, Kokkola: Juha Lepistö, Miia Pöppönen
 • 4. Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – Toimintamallin sisältö • Työpaikkaselvitys: miten tunnistetaan riskityöpaikat ja arvioidaan altistumisen terveydellinen merkitys? • Terveystarkastukset: milloin ja miten? työhön sopivuus? ärsytysastmaepäilyn selvitykset • Toimintaohjeita poikkeustilanteeseen Tunnista ja ehkäise ärsytysastma työterveyshuollossa | Työterveyslaitos (ttl.fi) 17.2.2023
 • 5. Ärsytysastman riskialoja • metalli- ja kaivosala • kemian teollisuus • puu- ja paperiteollisuus • maatalous • rakennusala • kuljetusala • elintarvikeala • ärsytysastmaa esiintyy myös teollisuus- ja laitossiivoojilla 17.2.2023
 • 6. Tunnista voimakkaasti ärsyttävät kemikaalit 17.2.2023
 • 7. Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä altistumistilanteita ja aiheuttajia 17.2.2023 Tilanne Aiheuttavia aineita ** Prosessivuodot ja korjaustehtävät raskaassa teollisuudessa* Rikkihappo, rikkidioksidi, rikkivety, klooridioksidi, suolahappo, ammoniakki, natriumhydroksidi Palot ja aineiden kuumeneminen Erilaiset palokaasut, voimakkaat hapot ja emäkset, isosyanaatit Säkkien tai siilojen hajoaminen Emäksinen pöly: esim. tuhka, sammutettu kalkki, sementti Lantalietteen käsittely maataloudessa Ammoniakki, rikkivety Pesuaineiden käyttö painepesurilla tai muutoin väärin huonosti ilmastoituvassa tilassa Ammoniakki, natriumhydroksidi, glutaraldehydi, rikkihappo, suolahappo Pelastus- ja poliisitehtävät tulipalossa tai kemikaalionnettomuuksissa Palokaasut, suolahappo *= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa **= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa ärsytysastmaa erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
 • 8. Toistuvan ärsytytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä altistumistilanteita ja aiheuttajia 17.2.2023 Tilanne Aiheuttavia aineita Työ raskaassa teollisuudessa* huonoissa olosuhteissa Rikkihappo, suolahappo, typpihappo, vetyfluorihappo, rikkivety, rikkidioksidi, ammoniakki, natriumhydroksidi Metallien elektrolyyttinen pinnoitus tai happokäsittely Rikkihappo, suolahappo, typpihappo Toistuvat prosessivuodot sellutehtaalla Klooridioksidi Kylmäaineiden vuodot tai desinfektioaineet elintarviketeollisuudessa Ammoniakki, vetyperoksidi Työskentely navetassa tai sikalassa, jossa huono ilmanvaihto Ammoniakki, rikkivety *= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa **= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa ärsytysastmaa erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
 • 9. Vinkkejä korkean riskin työpaikkojen tunnistamiseen • kyseiseltä työpaikalta tai alalta on todettu ärsytysastmaa • työntekijöillä esiintyy silmien, nenän tai kurkun ärsytysoireita, nenäverenvuotoa, yskää tai hengenahdistusta liittyen prosessipäästöihin tai tiettyihin työvaiheisiin tai alueisiin • käytössä on syövyttäviä tai hapettavia kemikaaleja ja niiden pääsy työntekijöiden hengitysilmaan on mahdollista • ärsyttäviä aineita sisältävät prosessipäästöt ovat mahdollisia • aineet voivat palaa tai kuumentua liiallisesti • työpaikan ilmassa on todettu korkeita, 8 tunnin HTP-tason lähellä olevia tai niitä ylittäviä pitoisuuksia ärsyttäviä aineita • työolosuhteet ovat puutteelliset (esim. huono ilmanvaihto tai vääränlaiset tai puuttuvat hengityksensuojaimet) 17.2.2023
 • 10. Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden terveydellisen merkityksen arvioinnista • Hyödynnä työpaikan riskinarviointia ja muita työpaikalta saatavia tietoja: käyttöturvallisuustiedotteet, tiedot kemikaalien käyttömääristä ja työhygieenisten mittausten tulokset. Tarkenna saatuja esitietoja työpaikkaselvityksessä. • Huomioi altistumisen määrä ja altistumisreitit. • Pohdi aineiden käsittelymääriä, työtilan kokoa, päästölähteen tyyppiä ja sijaintia suhteessa työntekijöihin • Mikä on aineiden haihtuvuus tai pisaroitumiskyky sekä niiden mahdollisuus levitä tilassa? • Jos mahdollista, arvioi altistumistasoa työpaikan työhygieenisten mittausten ja sekä kaasunilmaisimien tietojen avulla • Huomioi prosessihäiriöt, kuten prosessivuodot ja huoltotilanteet ja muu pitoisuuksien vaihtelun mahdollisuus (häiriö- ja huoltotilanteissa altistuminen on mahdollista myös suljetussa työpaikan prosessissa). 17.2.2023
 • 11. Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden terveydellisen merkityksen arvioinnista • Varmista asianmukainen suhtautuminen kiinteiden ja kannettavien kaasunilmaisimien ja – hälyttimien hälytyksiin • Varmista, että työpaikalla on toimintaohjeet prosessihäiriön varalle. • Arvioi ovatko hengityksensuojaimet asianmukaiset. • Tiivistä yhteistyötä työpaikan kanssa, jos työpaikalla todetaan tai on aiemmin todettu ammattitauteja tai siellä esiintyy selviä ärsyttäviin kemikaaleihin liittyviä oireita. • Arvioi silloin yhteistyössä työpaikan kanssa sairastumisiin liittyvät altistumistilanteet, prosessit ja työtehtävät. • Tavoitteena on altistumisen vähentäminen ja muiden työntekijöiden sairastumisen ehkäisy. 17.2.2023
 • 12. Terveystarkastuksista Alkutarkastus tulee tehdä aina, kun työssä altistutaan hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille. • Ärsytysastmaa ehkäistään ensisijaisesti huolehtimalla siitä, ettei työssä tapahdu liiallista altistumista hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille. Määräaikaistarkastuksia suositellaan ärsytysastman tunnistamiseksi vain ”suuren riskin työntekijöille” • Prosessi-, huolto- ja asennustyöntekijät, jotka työskentelevät metalli- ja kaivosalalla, kemian teollisuusuudessa sekä paperi- ja selluteollisuudessa. • Tarkastuksia voi tehdä suuren riskin aloilla muillekin työntekijöille, joiden arvioit altistuvan prosessipäästöille tai voimakkaasti hengitysteitä ärsyttäville aineille samassa määrin kuin prosessi-, huolto- ja asennustyöntekijät. 17.2.2023
 • 13. Alkutarkastus Alkutarkastus tulee tehdä ennen työn aloittamista tai viimeistään kuukauden sisällä työn aloittamisesta • Selvitä työntekijän sairaushistoria, erityisesti hengitystiesairaudet • Kartoita hengitystieoireet hengitystieoirekyselyllä tai haastattelulla • Tee spirometria bronkodilaatiokokeella työntekijöille, joilla: 1. esiintyy hengitystieoireita tai oireita ei voida luotettavasti selvittää 2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairaus 3. joilla on suuri riski altistua ärsytysastmaa aiheuttaville tekijöille (nk. suuren riskin työntekijät) 17.2.2023
 • 14. Määräaikaistarkastus Määräaikaistarkastukset tehdään 1–3 vuoden välein. • Hengitystieoireet kartoitetaan hengitystieoirekyselyllä tai haastattelulla • Tee spirometria bronkodilaatiokoe työntekijöille, joilla 1. esiintyy vähäisiäkin hengitystieoireita tai oireita ei voida selvittää luotettavasti 2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairauksia 3. on työssään suuri riski ärsytysastmalle • Tulkitse spirometria ja vertaile sitä aiemmin otettuun spirometriaan. 17.2.2023
 • 15. Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus terveystarkastuksissa • Kerro työhön liittyvistä terveysriskeistä ja hyvän työhygienian merkityksestä. • Varmista, että työntekijää on ohjattu oikeisiin työtapoihin ja asianmukaiseen suojainten käyttöön. • Työntekijän on osattava käyttää kaasuhälytintä, jos sellainen on työpaikalla käytössä ja hänellä on oltava toimintaohjeet hälytysten ja prosessihäiriöiden varalle. • Ohjaa työntekijää ottamaan yhteys työterveyshuoltoon, jos hänelle kehittyy hengenahdistusta, hengityksen vinkumista, rasituksen siedon alenemista tai useita viikkoja kestänyttä yskää. 17.2.2023
 • 18. Milloin pitäisi epäillä ärsytyksen aiheuttamaa ammattiastmaa? 17.2.2023
 • 19. Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävien aineiden vaikutuksia hengitysteissä 17.2.2023 Julkaistu aiemmin Aikakauskirja Duodecimissa (Lindström I, ym. Ärsytyksen aiheuttama astma. Duodecim 2014;130(20):2061–9.). Lisäksi voi esiintyä silmien ja ihon ärsytysoireita
 • 20. Miten tutkin ärsytysastmaepäilyä työterveyshuollossa? 1) Thorax- ja NSO-rtg 2) Crp, PVK, B-eos 3) Spirometria ja bronkodilaatiokoe 4) PEF-vrk seuranta 5) (Metakoliinialtistus, jos mahdollista) PEF-työpaikkaseuranta 17.2.2023
 • 22. 17.2.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 22 Spirometrian vertaaminen aiempaan Redlich ym 2014: ATS documenti, Spirometry in Occupational setting FEV1 on alentunut aiemmasta merkittävästi eli %viitearvosta- luku on pienentynyt ≥ 15%
 • 27. Materiaaleja Työterveyslaitoksen verkkosivulla Tunnista ja ehkäise ärsytysastma työterveyshuollossa | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Ladattavat huoneentaulut • Ärsytysastman toimintamalli työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon tueksi • Lyhyt video, jota voit käyttää esim. työpaikoilla havainnollistamaan ärsytysastman vaaraa • Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=K1_EyRXh6hM 17.2.2023
 • 28. Jaa tietoa somessa • Toimintamallin maksettu markkinointi käynnistyy tänään pe 10.2. lounasaikaan. • Haluatko jakaa julkaisua myös omalla tililläsi? • Löydät julkaisut Työterveyslaitoksen kanavista: • Twitter: https://twitter.com/tyoterveys • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finnish- institute-of-occupational-health/mycompany/ • Facebook: https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos/ 17.2.2023