Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Työterveyslaitos(20)

Anúncio

Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset työelämään, terveyteen ja työkykyyn

 1. Ilmastonmuutos Suomessa - Vaikutukset terveyteen, työkykyyn ja työturvallisuuteen TTL:n pe-meeting 7.10.2022 Pauliina Kangas, LT, ylilääkäri Työterveyslaitos
 2. Maapallomme lämpenee • Ilmaston lämpeneminen on selkeästi nähtävillä jo tällä hetkellä. ❖Globaalisti viimeiset 9 vuotta (2013-2021) ovat kaikki olleet mittaushistorian kymmenen kuumimman vuoden joukossa (National Centers for Environmental Information) ❖Kesäkuussa 2021 mitattiin Kanadan Lyttonissa 49,6 asteen lämpöennätys Muutamaa päivää myöhemmin kyseinen kylä tuhoutui maastopalossa ❖Kesä 2022 oli jälleen mittaushistorian kuumin Euroopassa. • Arktinen alue on lämmennyt peräti neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin* -> Suomessakin siis selkeät vaikutukset. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 2 *Ilmatieteen laitoksen tiedote 11.8.2022
 3. 7.10.2022 3 Helsingin sanomat 5.7.2022 Helsingin sanomat 29.9.2022 Ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat olla jo arkipäiväistä uutisointia
 4. Ilmastonmuutos muuttaa vääjäämättä yhteiskuntaamme • Vaikka kasvihuonepäästöt saataisiin heti loppumaan, ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät joka tapauksessa vielä pitkään. ❖Esim. meriveden pinnan nousu jatkuu vuosisatojen ajan. • Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä, ja tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia, jotka muuttavat monella tapaa työelämää. ❖On todennäköistä, että esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin nojaavilta toimialoilta vähenee työtehtäviä. ❖Lainsäädännöllä vaikutetaan suoraan elinkeinoelämään. ❖Uusia teknologioita kehitetään ja uusia työtehtäviä syntyy. ❖Työn tekemisen tavat sekä osaamistarpeet muuttuvat useilla toimialoilla. ❖Suomella hyvä mahdollisuus kääntää kehitys hiilijalanjäljen jättämisestä globaaliin ”hiilikädenjälkeen”! 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 4
 5. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 5 1. Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset 2. Vaikutukset, jotka johtuvat yhteiskunnan ja työelämän varautumisesta ilmastonmuutokseen, tai liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemistoimiin 3. Heijastevaikutukset, eli ilmastonmuutoksen aiheuttamat vuorovaikutusketjut, jotka saavat alkunsa Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta joiden vaikutukset heijastuvat myös Suomeen Ilmastonmuutos on jopa yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista tällä vuosisadalla. WHO on arvioinut, että vuosina 2030–2050 ilmastonmuutos aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 250 000 kuolemaa vuodessa.
 6. Ilmastonmuutos muuttaa vääjäämättä yhteiskuntaamme 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 6 Ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet ovat välttämättömiä ja kriittisiä, mutta hillitsemistoimien lisäksi Suomessa on jo nyt varauduttava ja sopeuduttava ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
 7. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? HELLEJAKSOJEN LISÄÄNTYMINEN • Vuoden 2010 helleaalto aiheutti laskennallisesti 307 ylimääräistä ei-tapaturmaista kuolemaa Suomessa. Työikäisillä vaikutus erityisesti kroonisia keuhkotauteja sairastavilla. (Kollanus & Lanki, Duodecim 2014) • Hellejaksot tulevat lisääntymään -> kuumassa tullaan työskentelemään jatkossa entistä enemmän, myös sisätöissä. • Kuumassa työympäristössä lämmönsäätelyjärjestelmä sekä sydän- ja verenkiertoelimistö kuormittuvat -> sairastuvuusriski. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 7
 8. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? HELLEJAKSOJEN LISÄÄNTYMINEN • Lämpötilan ja fyysisen suorituskyvyn välinen riippuvuussuhde noudattaa U-käyrän muotoa siten, että optimaalinen lämpötila pitkäaikaiseen fyysiseen suoritukseen kohtuullisella intensiteetillä on noin 11 °C. Fyysinen toimintakyky heikkenee jyrkästi 20,6 °C korkeammissa lämpötiloissa. • Työskentelylämpötilan ollessa 35-37 °C , ihmisen fyysinen suorituskyky laskee jopa 75 %:ia! • Myös toimistotyössä toimintakyky laskee liian korkeissa työskentelylämpötiloissa. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 8 Lämpökuormitus vaikuttaa paitsi terveyteen myös työkykyyn ja tuottavuuteen!
 9. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? KIERTOTALOUTEEN LIITTYVÄT TYÖTURVALLISUUSRISKIT • Kiertotalous on toimialana suhteellisen uusi. Työturvallisuus ei välttämättä ole aina kehittynyt samaa tahtia toimintojen yleistymisen kanssa. • Kemiallista ja biologista altistumista tapahtuu esim. jätteiden käsittelyssä ja uusiotuotannossa. ❖Kierrätysmateriaalin kemiallisesta koostumuksesta ei jätteiden käsittelijöillä ole useinkaan tarkkaa tietoa. ❖Vanhojen tuotteiden materiaalit saattavat sisältää vaarallisia aineita, jotka ovat nykylainsäädännössä jo kiellettyjä • Työtapaturmataajuuden on osoitettu olevan korkeampi kierrätykseen liittyvissä työtehtävissä verrattuna perinteiseen jätehuoltoon. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9
 10. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? LÄMPÖKUORMAAN JA KEMIKAALIALTISTUMISEEN LIITTYY YHTEISVAIKUTUKSIA, MYÖS TAPATURMA-ALTTIUTTA • Hengitysfrekvenssi nousee kuumassa työskennellessä -> Jos työtilassa on kaasumaisia kemikaaleja, voi kohonnut hengitysfrekvenssi lisätä altistumista. • Suojavarusteiden käyttö on kuumassa usein hankalampaa. • Hikiset kädet, huurtuvat suojalasit lisäävät tapaturma-alttiutta. • Lämpökuorman lisääntyminen vaikuttaa heikentävästi kognitiiviseen suorituskykyyn, kuten tarkkaavaisuuteen sekä kykyyn tehdä päätöksiä ja ylläpitää tilannetietoisuutta -> riski työtapaturmille kasvaa. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 10
 11. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA TERVEYTEEN MYÖS TALVIAIKAAN • Ilmastonmuutoksen myötä lämpötila on talvella nollan tuntumassa nykyistä useammin -> tienpintojen ja jalankulkualueiden huurtuminen ja liukkaus lisääntyvät. ❖Liukastumistapaturmien on ennustettu lisääntyvän Suomessa. ❖Liukastumistapaturmat aiheuttavat jo tällä hetkellä merkittävästi loukkaantumisia ja sairauspoissaoloja Pienelläkin ilmastonmuutoksen vuoksi tapahtuvalla riskinlisäyksellä on selkeä kustannus- ja työkykyvaikutus. ❖Liukkauden torjuntaan liittyvät työtehtävät tulevat kasvamaan, ja tähän liittyy myös työturvallisuusnäkökulmia, kun altistuminen hiekoituspölylle lisääntyy. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 11
 12. Kuinka ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn? ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA TERVEYTEEN MYÖS TALVIAIKAAN • Ilmastonmuutoksen myötä talvet tulevat olemaan Suomessa nykyistä pimeämpiä (lumipeitteen vähyys, pilvisyyden ja sateiden lisääntyminen) ❖Kaamosoireilun ja mahdollisesti myös depressioasteisen sairastavuuden lisääntyminen. • Ilmastonmuutos ilmiönä itsessään aiheuttaa tutkitusti ahdistuneisuuden lisääntymistä (ilmastoahdistus). ❖Ilmastoahdistus yhdistettynä kaamosoireiluun voi olla merkittäväkin tekijä kansanterveydellisesti ja työkykyä ajatellen. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 12
 13. Ilmastonmuutoksen muita terveysvaikutuksia • Ilmastonmuutokseen liittyvä tautitaakan kasvaminen (esim. myyräkuume, borrelioosi). Korostuu etenkin ulkotöitä tekevillä. • Vesivälitteisten epidemioiden lisääntyminen. • Lisääntyvä kemikaalien (torjunta-aineet) käyttö maataloudessa voi aiheuttaa työturvallisuusriskejä. • Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteet voivat muuttua siten, että niillä on kielteinen vaikutus sisäilmaan sekä kodeissa että työpaikoilla -> kosteusvaurioihin liittyvät terveysongelmat saattavat lisääntyä. • Sään ääri-ilmiöt (myrskyt, rankkasateet, tulvat, metsäpalot) lisääntyvät -> Merkitys erityisesti pelastus- ja raivaustöissä työskentelevien henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 13
 14. Työterveyshuollon ja työpaikkojen tämänhetkiset valmiudet varautua ilmastonmuutokseen • Työterveyshuollon palveluiden piirissä on noin 2 miljoonaa suomalaista. • Työterveyshuollolla on aitiopaikka systemaattisesti seurata työikäisen väestön terveyttä, ja proaktiivisesti reagoida terveysuhkiin. • Kesäajan korkeiden lämpötilojen ja helleaaltojen yleistymiseen on varauduttu antamalla ohjeistuksia ja suosituksia. • Kuuma-altistus on todettu erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaksi altisteeksi työssä. • Monilla toimialoilla on tehty omia ilmastonmuutokseen varautumissuunnitelmia. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 14
 15. Työterveyden sopeutumistoimet • On tärkeää lisätä tietoisuutta ja osaamista sekä työterveyshuolloissa että työpaikoilla. ❖Ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden huomioiminen työpaikkojen riskinarvioinnissa ja työterveyshuoltojen tekemässä terveydellisen merkityksen arvioinnissa. ❖Lämpöolojen hallintaan liittyvät toimet riskien vähentämiseksi ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi. (esim. standardit, ohjeistukset, teknologian hyödyntäminen). ❖Liukastumistapaturmien ehkäisyohjelmien luonti työpaikoille (kohteena etenkin riskityöpaikat, jossa työntekijät liikkuvat paljon ulkona). ❖Tutkimustiedon lisääminen. ❖Koulutukset, kampanjat. ❖Poikkeustilanteisiin varautuminen. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 15
 16. Ilmastonmuutosasiat osaksi koulutussuunnitelmia Koulutusta ja osaamista ilmastonmuutokseen liittyen tulee lisätä monella eri tasolla: 1. Työpaikkojen ja työntekijöiden tietoisuutta ja osaamista ilmastonmuutokseen liittyvistä työkyky-, työturvallisuus ja terveysongelmista tulee lisätä, jotta haittavaikutuksia osataan torjua ja niihin varautua. 2. Työntekijöiden osaamisen lisääminen voi tietyillä aloilla vaikuttaa siihen, että asiakkaat (esim. sote-alalla) selviytyvät ilmastonmuutokseen liittyvistä terveysuhkista paremmin. 3. Työterveyshuollon ammattilaisten osaamisen lisääminen parantaa mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään työotteeseen • Työterveyshuollon potilaiden ilmastonmuutokseen liittyvät oireet ja sairaudet on mahdollista havaita ajoissa. • Työterveyshuollon ammattilaisten ilmastonmuutososaamisella edesautetaan myös tiedon välittymistä niin työntekijöille kuin työpaikallekin (esim. työsuojeluorganisaatioihin). 4. Lisäksi tarvitaan koulutusta ja osaamisen lisäämistä ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin liittyen. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 16
 17. Esimerkkejä koulutuksen lisäämisestä TIETOISUUDEN JA OSAAMISEN LISÄÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOISSA ❖Ilmastonmuutokseen liittyvien työterveysriskien liittäminen työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen. (ns. Työterveyslaitosjakso + verkkokoulutusmateriaali Työterveyshuollon Virtuaaliyliopistoon) ❖Ilmastonmuutososion lisääminen työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen (15 op lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille) materiaaliin. ❖Ilmastonmuutosasioiden lisääminen Työterveyslaitoksen tarjoamaan ”yleiseen” koulutusmateriaaliin (esim. webinaarit, verkkokoulutukset, nettisivujen ilmainen materiaali) 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 17
 18. Esimerkkejä osaamisen lisäämisestä TIETOISUUDEN JA OSAAMISEN LISÄÄMINEN TYÖPAIKOILLA ❖ Riskinarviointiosaamisen lisääminen. ❖ Poikkeustilanteisiin, kuten tulviin, myrskyihin ja sähkökatkoksiin varautuminen. ❖ Kriittisten alojen ammattiopintoihin lisää tietämystä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta työhön. ❖ Kiertotalouden työturvallisuuteen liittyvän sivuston päivittäminen, TTL:n ”Malliratkaisu”. ❖ Lisätään ja päivitetään nykyistä turvallisuustutkimusta liittyen kiertotalouden prosesseihin. ❖ Työturvallisuusasiantuntijoiden (DI) koulutuksessa ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden huomioiminen. ❖ Ilmastonmuutosasioiden huomioiminen Työsuojeluhallinnossa (AVI:t). Mm. riskinarviointi, poikkeustilanteisiin varautuminen valvonta-/toimintasuunnitelmassa ja ilmastonmuutoksen huomioiminen käytännön valvontatehtävissä. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 18
 19. Tutkimuksella lisää tietoa ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksista 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 19
 20. Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista • Kysely palkansaajille toteutettiin keväällä 2022 ❖Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa palkansaajien ilmastonmuutokseen liittyvistä mielipiteistä, sekä siitä, kokevatko työntekijät, että työpaikoilla on tapahtunut muutoksia ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä syistä. ❖Toteutettiin Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä ❖Kysely lähetetty 5000 palkansaajalle (poiminta) ❖Otoksen poiminnassa painotettu sukupuoli, ikä ja asuinpaikka ❖Vastausprosentti 38,3 % (n=1917) • Tuloksista tullaan julkaisemaan tieteellisiä artikkeleita 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 20
 21. Alustavia tutkimustuloksia 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 21
 22. Kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta? % 0,4 4,2 16,4 52,5 23,2 3,3 0 10 20 30 40 50 60 En osaa sanoa En lainkaan huolestunut En kovin huolestunut Jonkin verran huolestunut Erittäin huolestunut Äärimmäisen huolestunut 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 22
 23. Työpaikallani on muutettu työn tekemisen tapoja tai työprosesseja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 11,2 14,1 22,2 39,3 13,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 En osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä % 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 23
 24. Työpaikalla on ilmasto-ohjelma tai strategia , % 25,2 41,2 33,6 Kyllä Ei EOS 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 24
 25. Ilmastonmuutoksen hillintä tai ekologisen kestävyyden edistäminen on jo vaikuttanut ammatissani tarvittaviin tietoihin ja taitoihin 16,3 18,2 24,5 29,6 11,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 En osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä % 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 25
 26. Koetko että kuuma työympäristö heikentää työtehoasi? 66,8 12,4 5,2 15,6 Kyllä Ei EOS Ei oleellinen työni kannalta 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 26
 27. Valvotaanko työpaikan lämpötilaa? 58 22,1 14,7 5,2 Kyllä Ei EOS Ei oleellinen työni kannalta 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 27
 28. Onko työpaikalla on viileä tila jossa voi pitää taukoa helteellä? 22,8 47,9 8,8 20,4 Kyllä Ei EOS Ei oleellinen työni kannalta 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 28
 29. Onko työpaikalla huomioitu että suojainten käyttö voi vaikeutua kuumassa työskenneltäessä? 20,3 31 17,3 31,4 Kyllä Ei EOS Ei oleellinen työni kannalta 7.10.2022 Fanni Moilanen ©TYÖTERVEYSLAITOS 29
 30. • Työterveyslaitoksella Selma Mahioutin vetämä tutkimushanke. • Työsuojelurahaston tukema hanke. • Hankkeessa selvitetään työntekijöiden altistumista kemiallisille ja biologisille haitta-aineille rakennuspurkujätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) ja tekstiilien kierrätykseen liittyvissä työtehtävissä. ❖Lisäksi tutkitaan edellä mainittuihin työtehtäviin liittyviä terveysriskejä. • Tuloksia on odotettavissa vuoden 2023 aikana. • Tulosten perusteella julkaistaan Työterveyslaitoksen verkkosivuilla Malliratkaisu kiertotalouden altisteisiin liittyen. Työperäinen haitta-ainealtistuminen kiertotaloudessa – HAKiTa | Työterveyslaitos (ttl.fi) HAKiTa – Työperäinen haitta-ainealtistuminen kiertotaloudessa 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 30
 31. 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 31 Nopeat toimet ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toivoa vielä on, jos toimitaan nyt! IPCC:n mukaan aurinko- ja tuulivoiman kustannukset ovat laskeneet jatkuvasti 2000-luvulla. Jos tämän päivän kustannuksia verrataan vuoteen 2010, ovat ne pudonneet raportin mukaan jopa 85 prosentilla. Ilmastoystävällisemmän arjen mahdollistavat infrastruktuurin ja teknologian muutokset voisivat IPCC:n mukaan johtaa jopa 40–70 prosentin päästövähennyksiin vuosisadan puoliväliin mennessä.
 32. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn Suomessa jo tällä hetkellä. Niin ilmastonmuutoksen hillitsemistoimiin kuin varautumiseen tarvitaan monialaista osaamista ja yhteistyötä! 7.10.2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 32
 33. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi tyoterveyslaitos KIITOS! Ilmastonmuutos ja työ | Työterveyslaitos (ttl.fi)
Anúncio