O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Hoi ky ly quang dieu t1 ly quang dieu

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU
T hông tin sách:
T ên sách: HỒ I KÝ LÝ Q U A NG DIỆU
T ác giả: Lý Q uang Diệu
Dịch giả: P hạm V iêm P hương – Huỳnh V ăn T...
Danh sách các tên chuyển âm:
Lee Kuan Y ew – Lý Q uang Diệu
Kwa Geok C hoo – Kha Ngọc C hi
Lee Hsien Loong – Lý Hiển Long
...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio