O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Revista Culturism & Fitness nr. 252 (2/2019)

919 visualizações

Publicada em

Revista Culturism & Fitness nr. 252 (2/2019)
Din sumar:
Cea mai buna sala de fitness
Stiati ca...
10 motive care va impiedica sa slabiti
10 exercitii pentru a progresa rapid

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

Revista Culturism & Fitness nr. 252 (2/2019)

 1. 1. CCeeaa mmaaii bbuunn`` ssaall`` ddee ffiittnneessss 1100 eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu aa pprrooggrreessaa rraappiidd director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (252) 2019 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 251, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46, 031.432.16.97; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.rowwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6688,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1166,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`- ]e[te refacerea postefort, cre[te volu- mul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1188,,0000 lleeii 330000 gg –– 3366,,0000 lleeii 550000 gg –– 4455,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activitatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sin- teza proteic`). u 9900 gg –– 2288,,0000 lleeii 220000 gg –– 4455,,0000 lleeii 330000 gg –– 6633,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2233,,0000 lleeii 5500 gg –– 3355,,0000 lleeii 110000 gg –– 6633,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Colegiul Na]ional Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.00 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,79 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2019 32 Culturism&Fitness nr. 2/2019 PENTAPROT BAR V` anun]`m apari]ia pro- dusului Pentaprot Bar, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Acest baton prezint` o serie de nout`]i: con]ine protein` din 5 surse (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutri- tiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame; cei care vor s` creasc` n greutate [i mas` muscular` l pot folosi ntre mese, nainte [i dup` antre- nament. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 3,15 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 23,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 43,00 lei G`le]i 2,5 kg – 45,00 lei Gale]i 5 kg – 79,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Arome: vanilie, cioco- lat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 33,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 59,00 lei G`le]i 2,5 kg – 61,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 29,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 2,2 kg – 56,00 lei G`le]i 4,5 kg – 107,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 27,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei G`le]i 5 kg – 86,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 71,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 18,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 5 kg – 54,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 18,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 14,00 lei 300 tablete – 29,00 lei 500 tablete – 43,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 18,00 lei 300 tablete – 36,00 lei 500 tablete – 55,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 63,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 32,00 lei S`cule]i 2 kg – 61,00 lei G`le]i 2 kg – 63,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 71,00 lei G`le]i 2 kg – 143,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 33,00 lei S`cule]i 2 kg – 57,00 lei G`le]i 2 kg – 59,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2019 Complex–R Este un complex de vitami- ne-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fizice mari, n avitami- noze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i minerale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoa- se de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 18,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isoton- ic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpi- ra]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd obo- seala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpi- ra]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,40 lei/plic Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru opti- mizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri natu- rale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 26,00 lei Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 14,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 25% reducere pentru mini- mum 30 plicuri. 1,30 lei/plic Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 cap- sule asigur` 100% DZR din min- eralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 26,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimat- ice [i men]ine integritatea celu- lar`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` ca- pacitatea de contrac]ie a mu[- chilor, accelereaz` vindecarea pl`gilor, accelereaz` cre[terea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronu- lui [i a spermei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 26,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imu- nit`]ii organismului, producerea de colagen n ]esuturile conjunc- tive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea orga- nismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabo- lizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor min- erale. Doza unui adult este de 80- 1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 26,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 2/2019 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare Plata se face ramburs la primirea coletului O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` redu- s`, con]inut ridicat de fibre vegetale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L- carnitin`. Formula favorizeaz` sc`- derea greut`]ii, eliminarea gr`similor, colesterolului [i trigliceridelor, mbu- n`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dulce-acri[or. Combate senza]ia de foame. Se reco- mand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`- similor. 100% vegetal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9955 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: glucide – 29 g, proteine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, minerale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,1155 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: 5 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2019 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 33,00 lei 500 tablete – 49,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4499,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6688,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 19,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 39,00 lei 300 tablete – 59,00 lei 500 tablete – 98,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3366,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5555,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 35,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 27,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 27,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 36,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,6600 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Este 100% vegetal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2211,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat n 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau antre- nament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4455,,0000 lleeii Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olan- da. 445500 gg –– 2266,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2019 Plata se face ramburs la primirea coletului Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 031.432.16.97 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Daniel Oprea campion balcanic Fitnessul, ca sport de ma- s`, a crescut n popularitate n ultimii ani [i, pe cale de consecin]`, oferta de s`li de fitness, cel pu]in n ora[ele mari, este una consistent`. O gam` larg` de oferte repre- zint` tot atåtea op]iuni pentru cel ce a decis s` calce pragul unei s`li, iar acest aspect este unul absolut benefic. |ns`, ca de fiecare dat` cånd exist` mai multe op]iuni, con- sumatorul d` un test de abili- tate, cånt`rind ce i se potri- ve[te mai bine. M-am gåndit s` vin cumva n ntåmpinarea acelora care trebuie s` ia decizia alegerii unei s`li de fitness [i s` le prezint acele „lec]ii nv`]ate” din experien]a proprie. Alegerea s`lii [i a variante- lor de antrenament oferite de aceasta, este foarte impor- tant`; sala la care v` ve]i an- trena trebuie s` ndeplineas- c` cåteva condi]ii minime, n mod cumulativ: Prima condi]ie este s` fie cåt mai aproape de cas` sau de locul de munc`. Deplasa- rea la [i de la sal`, mai ales n ora[ele mari, este o activi- tate cronofag`, iar cineva ca- re [i-a propus s` se antrene- ze timp de o or` va constata c` drumul la sal`, timpul pe- trecut n vestiar pentru schim- barea hainelor, du[ul etc. vor „costa” per ansamblu aproa- pe trei ore. Loca]ia aleas` ar trebui s` aib` acele aparate [i echipa- mente care v` intereseaz`, n func]ie de obiectivul propus, iar num`rul acestora s` fie suficient astfel ncåt s` nu fi]i nevoi]i s` a[tepta]i o or` ca s` pute]i avea acces la o bici- clet` sau o band` de alergat sau s` lua]i pauze de 10 mi- nute ntre serii pentru c` gan- terele de 20 kg sunt ocupate. Nu trebuie s` uita]i de fap- tul c` n marile ora[e s-au dezvoltat lan]uri de s`li, care acoper` practic ntreaga su- prafa]` a ora[ului [i cu un abonament pl`tit po]i avea acces n oricare dintre loca]ii, f`r` a mai fi obligat s` te de- plasezi doar c`tre sala X pen- tru c` acolo ai abonament. Pre]ul abonamentului este o alt` problem`, n sensul c` ar trebui s` v` planifica]i bu- getul astfel ncåt s` pute]i sus]ine plata acestuia timp de mai multe luni. Cea mai bun` variant` de abonament este aceea care v` garanteaz` accesul la acele facilit`]i care se potrivesc nevoilor voastre, la orele pe care le-a]i stabilit pentru antrenament. Orarul de func]ionare al s`lii este esen]ial; orele [i zi- lele n care dori]i s` merge]i la sal` trebuind s` se reg`seasc` n acesta. Nu n ultimul rånd, nainte de a pl`ti pentru serviciile ofe- rite de o sal`, face]i un tur al loca]iei, n care s` fi]i aten]i la detalii precum cur`]enie, aeri- sire, iluminare etc. Nu uita]i s` cere]i referin]e legate de calificarea [i profe- sionalismul personalului, cu prec`dere a instructorilor din sala respectiv`. Nu ezita]i s` solicita]i documente care s` ateste calitatea acestora [i stabili]i clar, de la nceput, condi]iile unei eventuale cola- bor`ri viitoare. Verifica]i [i posibilitatea l`s`rii n siguran]` a lucrurilor personale pentru a nu fi nevoi]i s` v` antrena]i cu portofelul ntr-un buzunar [i cu telefonul mobil n cel`lalt. Problema locurilor de par- care este una veche [i acut`, cel pu]in n ora[ele mari; dac` de obicei circula]i cu ma[ina, lua]i n calcul [i par- carea acesteia cåt mai aproa- pe de sal` pentru a nu fi ne- voi]i s` parca]i departe sau neregulamentar. Dac` bicicleta reprezint` pentru voi mijlocul de trans- port urban, trebuie s` gåndi]i foarte bine posibilitatea l`s`rii acesteia n siguran]` pe tim- pul cåt sta]i n sal`. Nu este de neglijat aspectul referitor la factura social` a celor care frecventeaz` sala respectiv`. Nu ezita]i s` ce- re]i cåt mai multe informa]ii de la cei care deja frecven- teaz` loca]ia sau chiar s` ncerca]i s` g`si]i pe internet opinii ale celor care s-au antrenat sau se antreneaz` acolo; n acest fel ve]i evita surprize nepl`cute [i dureri de cap inutile. 8 Culturism&Fitness nr. 2/2019 Cea mai bun` sal` de fitness Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 45,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 2/2019 9 O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. Consumul caloric n timpul unui antrenament u[or cu greut`]i este de aproximativ 3,7 kcalorii pe minut, n timp ce la un antrenament intens consumul cre[te la 7,3 kcalorii pe minut. |n timpul sexului un b`rbat consum` n medie 4,2 kcalorii pe minut n timp ce o femeie consum` 3,1 kcalorii. Cånd vre]i s` sl`bi]i, e bine s` ad`uga]i zilnic cåt mai multe activit`]i fizice care ard calorii iar sexul consum` destul de multe. Pute]i s` crea]i obiceiuri [i stiluri de via]` noi dac` sunte]i persev- eren]i Potrivit oamenilor de [tiin]`, e nevoie de 21 de zile pentru a crea obi[nuin]` [i de 90 de zile pentru a crea un stil de via]`. Dac` persevera]i zilnic folosind noi obiceiuri alimentare sau dac` ncepe]i s` merge]i la sal`, dup` 21 de zile acest lucru se va transforma n obi[nuin]` iar dup` 90 de zile va deveni noul vostru stil de via]`. Exist` combina]ii de alimente care creeaz` un efect sinergic. Un exemplu clasic este combina]ia ro[ii cu avocado. De ce? Pentru c` gr`simile din avocado fac ca substan]a din ro[ii care se [tie c` e anticancerigen`, licopenul, s` fie de 4 ori mai eficient`. Atunci cånd reduce]i gr`simea corporal` ob]i- ne]i [i alte beneficii pe lång` faptul c` ar`ta]i mai bine. Cånd reu[e[ti s` reduci greutatea corpora- l`, sc`zånd stratul de gr`sime, vei avea mai pu]i- ne dureri de ncheieturi (acum, dar n special la b`tråne]e), vei mbun`t`]i libidoul, s`n`tatea ini- mii, starea de spirit [i vei reduce inflama]iile din corp. A... [i ca efect secundar, vei ar`ta mai bine. 1-60% din calorii sunt arse datorit` ratei metabolice de baz` pentru a respira, pentru a men]ine temperatura cor- pului, pentru a repara celu- lele, pentru a face ca sångele s` circule. 2-10% din calorii sunt arse pentru a[a-numitul efect termogenic al alimen- telor. Pe scurt, caloriile con- sumate pentru a absorbi ca- loriile din alimente: mesteca- rea, digerarea alimentelor [i stocarea nutrien]ilor. Alte 3- 10% reprezint` activit`]i fizi- ce sportive, alergare, exerci]ii cu greut`]i, ciclism, not, dans etc. 4-20% sunt con- sumate din activit`]i zilnice ce nu sunt activit`]i sportive: cur`]enie, g`tit, mers etc. |nc` din antichitate se punea pre] pe for]` [i as- pectul fizic al oamenilor. Socrate, marele filozof grec, a spus acum 2400 de ani: „Niciun cet`]ean nu are dreptul de a fi necu- nosc`tor n materie de an- trenament fizic... Ce ru[ine pentru un b`rbat s` mb`- tråneasc` f`r` s` vad` vreodat` frumuse]ea [i puterea de care este capa- bil corpul s`u!” Testosteronul este un hormon masculin foarte important iar noi putem influen]a can- titatea produs` de corp pe c`i naturale? Efectele unui nivel sc`zut de testosteron sunt nepl`cute pentru un b`rbat: cre[terea gr`simii corporale, un nivel sc`zut de energie, pierderea p`rului, apetitul sexual sc`zut, depresie, mas` muscular` mai mic`. Pentru a cre[te produc]ia proprie de testosteron a organismului pute]i face urm`toarele: urma]i o diet` echilibrat` din care s` nu lipseasc` gr`simile saturate, reduce]i gr`simea corporal`, reduce]i stre- sul, fi]i activ, antrena]i-v` regulat cu greut`]i mari, crea]i condi]iile pentru un somn odihn- itor, de 7-8 ore pe zi. Culturism&Fitness nr. 2/2019 11 Organismul arde calorii n 4 feluri Testosteron pe cale natural` Sexul este bun pentru sl`bit De pe vremea lui Socrate Exist` alimente care creeaz` inflama]ii n corp, dar [i alimente antiinflamatorii. Carnea procesat` (mezelurile n principal), alcoolul, påinea alb`, alimentele pr`jite, b`uturile ndul- cite cu zah`r, biscui]ii [i produsele de patiserie sunt alimente care promoveaz` inflama]iile n corp n timp ce pe[tii gra[i, uleiul de m`sline, nucile, avocado, turmericul, ghimbirul, coac`zele, fructele de p`dure reduc procesele inflamatorii din corp. Alimentele antiinnflamatorii Efectul sinergic Reduci [i beneficiezi Fii perseverent! 10 Culturism&Fitness nr. 2/2019 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Florin Uceanu 1. Månca]i prea mul]i carbohidra]i rafina]i sau zah`r. Ace[tia, de obicei, de- clan[eaz` foamea datorit` cre[terii bru[te a glicemiei urmat` de o sc`dere sub nor- mal a acesteia datorit` elibe- r`rii de insulin`. 2. Nu v` hidrata]i sufi- cient. Apa este un element esen]ial al procesului de ar- dere a gr`similor. 3. Nu dormi]i suficient. Cånd dormi prea pu]in, nive- lul de energie a organismului este sc`zut [i exist` tendin]a s` m`nånci mai mult [i mai des pentru a-]i ridica nivelul de energie. 4. Nu månca]i suficient` protein`. Cånd månc`m ali- mente s`race n protein`, corpul va cere mai mult` måncare pentru a ajunge s`- [i satisfac` nevoile de pro- tein`. Din p`cate, alimentele cu proteine pu]ine sau cu pro- teine de slab` calitate au calorii destul de multe [i dac` m`rim cantitatea consumat` ajungem s` månc`m calorii n exces. 5. Face]i prea mult car- dio [i prea pu]in antrena- ment pe aparate. Antrena- mentul cardio consum` calo- rii [i ridic` rata metabolic` de baz`, dar face prea pu]in pentru men]inerea masei musculare care are tendin]a s` scad` cånd sl`be[ti [i rata 10 motive care v` mpiedic` s` sl`bi]i metabolic` de baz` revine la normal la cåteva ore dup` antrenament. |n schimb, an- trenamentul cu greut`]i nu consum` a[a multe calorii n timpul lui, dar ridic` rata me- tabolic` de baz` iar aceasta r`måne ridicat` peste normal cåteva zile timp n care con- sumi mai multe calorii pe or`. |n plus, contribuie decisiv la men]inerea masei musculare. 6. Nu månca]i suficiente fibre. Alimentele cu fibre ajut` la senza]ia de s`]ietate [i rezi[ti mai bine senza]iei de foame cånd e[ti la regim. Fibrele se g`sesc n legume, fructe, oleaginoase [i legumi- noase. |n lipsa acestora ali- mentele precum carnea, ou`- le, lactatele se diger` mai re- pede [i cånd stomacul este gol apare mai u[or senza]ia de foame. 7. Månca]i alimente s`- n`toase, dar ntr-o canti- tate prea mare. Orice ali- ment con]ine calorii. Chiar [i cele s`n`toase [i bune ntr- un regim de sl`bire, cånd sunt folosite n exces, pot deveni d`un`toare. 8. Ad`uga]i prea mult ulei n måncare. Chiar [i uleiul de m`sline, care este considerat foarte bun pentru s`n`tate, nu trebuie pus n exces n salate sau n tigaia n care pr`ji]i alimentele. Ule- iurile con]in cam 98% gr`simi [i un gram de gr`sime con- ]ine 9 kcal. 9. V` estima]i consumul caloric zilnic cu prea pu]i- n` acurate]e. Acesta poate duce la impresia c` ]ine]i un regim de sl`bit, dar de fapt månca]i prea mult. 10. Nu crea]i un deficit caloric. |n esen]`, pentru a sl`bi, este nevoie s` crea]i un deficit caloric pentru a for]a organismul s` ia din rezer- vele de gr`sime acumulate [i s` le consume sub form` de energie. Aceasta se face cre- scånd arderile cu ajutorul sportului [i reducånd caloriile provenite din måncare cu aju- torul regimului alimentar. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,70 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener- gie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascu- lar, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbo- hidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare cap- sul` con]inånd 700 mg de L-car- nitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 45,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 2/2019 1312 Culturism&Fitness nr. 2/2019 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. accident`ri serioase. Cel mai bine e s` v` monitorizeze cineva din lateral [i s` v` opreasc` imediat dac` nu ave]i o pozi]ie corect` pe tot parcursul mi[c`rii. Am v`zut sportivi de performan]` care lucreaz` cu mai mult de dublul greut`]ii corporale. 3. Genuflexiuni cu bara la ceaf`. Dezvolt` cvadri- cep[ii, femuralii, lombarii, tra- pezul, gambele. Dac` lucra]i ceva mai aplecat ve]i implica prea mult lombarii, dac` sta]i mai drept implica]i mai mult cvadricep[ii. Cu cåt coborå]i mai jos cu atåt cre[te impli- carea femuralilor [i a fesier- ilor. Trebuie neap`rat s` ]ine]i spatele drept [i pieptul scos pe toat` durata execu]iei pen- tru a evita accident`rile. Nu e bine s` coborå]i n vitez` pentru c` ve]i solicita supli- mentar genunchii, crescånd uzura lor sau i pute]i acci- denta. Am v`zut sportivi de performan]` care lucreaz` n mod obi[nuit cu dublul gre- ut`]ii corporale. 4. |mpins din culcat cu bara. Dezvolt` pectoralii, tri- cep[ii [i umerii anteriori. Pectoralii sunt principala gru- p` implicat` dac` priza este mai larg` decåt l`]imea umer- ilor. Nu este bine s` lovi]i put- ernic pieptul cu bara, a[a cum fac unii, [i nici s` nu v` cambra]i ridicånd fundul de pe banc`, pentru c` risca]i accident`ri. |n general cei de performan]` lucreaz` cu mai mult de o dat` [i jum`tate greutatea lor corporal`. 5. Trac]iuni la bar`. Dezvolt` mu[chii spatelui, bicep[ii [i antebra]ele. Pute]i folosi diferite prize pe bar` [i chiar e bine s` le schimba]i periodic. Cu priza larg`, tip prona]ie, ve]i stimula ceva mai mult partea lateral` a marelui dorsal. Cu priza n- gust`, tip supina]ie, mi[carea este mai lung` [i ve]i stimula mai mult partea inferioar` a mareului dorsal [i va cre[te implicarea trapezului inferior. Ad`uga]i o greutate pe cen- tur` sau pe picioare dac` pute]i face mai mult de 10 repet`ri f`r` greutate. Pute]i folosi [i o priz` neutr`, folo- sind un måner, n acest caz tot partea inferioar` a dorsa- lului este solicitat` mai mult. 6. Ramat cu bara din aplecat. Dezvolt` marele dorsal, deltoidul posterior, bi- cep[ii [i antebra]ele. Foarte important este s` ave]i o po- zi]ie corect`, cu spatele drept pe tot parcursul mi[c`rii. Pute]i folosi priz` tip supina]ie [i astfel ve]i ob]ine o con- trac]ie mai bun` a dorsalilor [i a trapezului dar exist` riscul accident`rii bicep[ilor, a[a c` recomand folosirea prizei tip prona]ie. Am v`zut c` n gen- eral sportivii de performan]` lucreaz` cu o greutate ceva mai mare decåt greutatea corporal`. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 2/2019 15 foto:Ironman 14 Culturism&Fitness nr. 2/2019 foto:Ironman Florin Uceanu Dup` cum b`nui]i, exist` diferen]e ntre exerci]ii. Cine le alege pe cele mai bune, mai eficiente, va progresa mai rapid decåt dac` va face o alegere gre[it`. |n ciuda cantit`]ii mari de informa]ii existente pe net, nc` mai v`d prin s`li tineri care pur [i sim- plu [i pierd timpul cu exerci]ii care nu stimuleaz` o dez- voltare muscular` rapid`, de[i ei exact asta [i doresc. Vor s` vad` [i ei mu[chii con- turåndu-se pe bra]e, umeri, piept etc., dar aleg ni[te exer- ci]ii care nu vor conduce la asemenea rezultate decåt dac` au un genetic ie[it din comun. Nu are rost s` faci serii ne- sfår[ite de flutur`ri la scripe]i pentru pectorali cånd mpin- sul din culcat cu gantere sau cu bara este de cåteva ori mai eficient. Nu are rost s` faci pull-over la scripete pen- tru spate cånd trac]iunile sau ramatul cu bara sau gantera sunt net superioare. Iat` deci o list` cu 10 exer- ci]ii [i punctele asupra c`rora s` v` concentra]i n execu]ie pentru a ob]ine o dezvoltare cåt mai rapid`. 1. Flot`ri la paralele. Dezvolt` pectoralii, tricep[ii, umerii frontali. Dac` v` aple- ca]i n fa]`, se accentueaz` implicarea pectoralilor; dac` ]ine]i corpul drept, se accen- tueaz` implicarea tricep[ilor. Nu coborå]i foarte jos n tim- pul execu]iei pentru c` risca]i accident`ri ale pieptului sau ale um`rului. Ad`uga]i greu- t`]i mici la nceput [i apoi mai mari prinse de centur` sau a[ezate pe picioare ndat` ce acest lucru este posibil pentru a stimula [i mai puternic cre[- terea. Am v`zut de multe ori sportivi de performan]` care ad`ugau pe centur` o greu- tate ce dep`[ea jum`tatea lor corporal`. 2. |ndrept`ri cu bara. Dezvolt` n principal lombarii, coapsele, gambele, trapezul dar [i alte grupe mai mici, precum gåtul, antebra]ele etc., fiind considerat cel mai important exerci]iu de dez- voltare general`. }ine]i spatele drept, pieptul scos n fa]`, capul dat pe spate. Dac` nu pute]i men- ]ine aceast` pozi]ie, risca]i 10 exerci]ii pentru a progresa rapid nnddrreepptt``rrii mmppiinnss ddiinn ccuullccaatt ccuu bbaarraa O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 2/2019 17 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de suplimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, de- numit` „Supliment Pak“, care s` con]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le ambal`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` intervenim n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concen- trat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dextroza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pen- tru a da un gust bun, malto- dextrin`, pentru aport de carbohidra]i complec[i, [i, n func]ie de gustul fiec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse arome SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK care se g`sesc n comer]). Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o 80% protein`, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 63 lei, cutii de 900 g – 65,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei [i cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei [i cutii de 900 g – 69,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 31,00 lei [i 2 kg – 57,00 lei, cutii de 750 g – 33,00 lei [i 2 kg – 59,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reduc- erea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 26,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 14,00 lei [i cutii de 1 kg – 16,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16,00 lei [i cutii de 1 kg – 18,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Produc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 16 lei [i la cutii de 1 kg – 18,00 lei. 7. Ramat din aplecat cu gantera. Diferen]ele fa]` de ramatul cu bara din aplecat sunt: o curs` mai lung` a mi[c`rii [i o siguran]` mai mare n execu]ie deoarece måna opus` celei care lu- creaz` [i genunchiul opus sunt sprijinite pe o banc`. |n rest mi[carea stimuleaz` acelea[i grupe [i greutatea folosit` de sportivii de perfor- man]` e undeva la jum`tatea greut`]ii coroporale. 8. Flexii cu bara pentru bicep[i. Dezvolt` bicep[ii [i antebra]ele. Trebuie evitat` aplecarea corpului spre spate pentru a evita accidentarea coloanei. Pute]i tri[a mpin- gånd corpul n sus cu picioa- rele, dar nu v` l`sa]i pe spate, sta]i cu el drept. Pute]i folosi diferite l`]imi ale prizei pe bar` de[i cea mai util` este cea tip supina]ie la l`]i- mea umerilor. Bara dreapt` este mai bun` pentru stimula- rea bicep[ilor, dar n cazul n care sim]i]i un stres prea mare pe ncheieturi sau pe antebra]e pute]i folosi bara curb`, numit` uneori EZ. Am v`zut c` sportivii de perfor- man]` folosesc n general greut`]i ceva mai mici decåt greutatea corporal`, cu 5-20 kg mai pu]in. 9. |mpins din culcat cu bara, cu priz` ngust`. Acest exerci]iu are acelea[i indica]ii precum mpinsul cu bara cu priz` larg`, dar dez- volt` n principal tricep[ii. 10. |mpins cu bara, dea- supra capului, din [ezånd. Dezvolt` umerii [i tricep[ii. Pute]i ridica bara cu o priz` mai mic` decåt l`]imea umer- ilor [i cu coatele circulånd prin fa]a corpului sau cu o priz` mai larg` ca l`]imea umerilor [i cu coatele cir- culånd prin lateralul corpului. |n primul caz cre[te impli- carea deltoidului anterior [i n al doilea cre[te implicarea deltoidului lateral. }ine]i spa- tele lipit de banc` deoarece o cambrare excesiv` pune un stres suplimentar pe coloan`. Am v`zut c` n general sportivii de performan]` lu- creaz` cu mai mult de 75% din greutatea corporal`, dar riscul de accidentare este mare, a[a c` nu v` recomand greut`]i mari. Acestea sunt exerci]iile pe care trebuie neap`rat s` le folosi]i pentru a stimula cea mai rapid` dezvoltare posi- bil`. Ele trebuie s` ocupe cea mai mare parte a programului de antrenament. Ar trebui s` ocupe cam 75% din volumul total al seriilor iar alte exerci]ii restul de 25%. Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,95 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde 16 Culturism&Fitness nr. 2/2019 rraammaatt ddiinn aapplleeccaatt ccuu ggaanntteerraa O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 32,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 61,00 lei [i g`le]i de 2 kg – 63,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 18 Culturism&Fitness nr. 2/2019 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,60 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,30 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant bbaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt Culturism&Fitness nr. 2/2019 19 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimilare rapid` [i lent` [i cele mai impor- tante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i min- eralele pierdute prin transpira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizolvat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recomand` persoanelor cu diabet zaharat. Pre]: 1,40 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. ISOTONIC-R FORTE O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. T O P C U LT U R IS M .R O

×