Anúncio
thiết bị tim mạch.pdf
Próximos SlideShares
nhịp nhanh phức bộ QRS rộng.pdfnhịp nhanh phức bộ QRS rộng.pdf
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

thiết bị tim mạch.pdf

  1. PPM/ICD 1-39 THI T B TIM M CH Mã máy t o nh p A, nhĩ;V, th t; Kí t th nh t Kí t th 2 Kí t th 3 Kí t th 4 I, c ch ; D, c hai; Bu ng t o Bu ng Đáp ng v i Đ c trưng c a R, t n s thích nghi nh p c m ng nh p c m ng chương trình Phương th c t o nh p VVI Kích thích tâm th t theo nhu c u b ng 1 đi n c c duy nh t đ t th t ph i. Nh p c m ng th t s c ch kích thích t máy. Dùng trong RN m n v i nh p ch m có tri u ch ng. DDD T o nh p và c m ng N và T (đi n c c đ t nhĩ P và th t P). Nh p c m ng N s c ch t o nh p N và kích ho t t o nh p TStheo dõi các hđ n i t i nhĩ. Duy trì đ ng b nút nhĩ th t Nam châm T o ra TST c đ nh b t k ho t đ ng n i t i.Dùng trong theo dõi kh năng b t đư c nh p (đ t trong khi s phóng thích b c ch b i nh p n i t i. S d ng n u b nh nhân có huy t đ ng máy t o nh p) k n đ nh do s c ch máy t o nh p k phù h p ho c nh p tim nhanh do máy Ch đ nh đ t máy t o nh p (Circ 2008;117:2820) Block nhĩ th t Block nhĩ th t đ 2 và 3 có tri u ch ng; ? đ 3 ho c đ 2 type II k có tri u ch ng TST <40; ngưng 3s khi th c; block nhánh trái và ph i luân phiên Nút xoang Nh p ch m xoang/ngưng xoang có tri u ch ng ho c k rõ do k có kh năng đi u nh p NMCT c p Xem bài “NMCT ST chênh” NN trên th t có tr/ch tái phát có th ch m d t b ng máy t o nh p sau khi dùng thu c Lo n nh p ho c đ t th t b i. NN th t ph thu c dai d ng; ? nguy cơ cao đv QT kéo dài b m sinh Ng t Tăng nh y c m xoang c nh v i vô tâm thu kéo dài 3s ? Ng t do TK tim v i đáp ng c ch tim n i b t ? Ng t do block 2 ho c 3 nhánh và không do các nguyên nhân khác B nh cơ tim BCTG có tr/ch (MTN 2 bu ng th t); BCTPĐ có tr/ch dai d ng v i t c ngh n đư ng ra Bi n ch ng c a máy t o nh p vĩnh vi n V n đ Bi u hi n Mô t Không t o Nh p ch m H t pin, gãy/sút đi n c c, nh p đư c c ngư ng kích thích do ch n thương/c m ng c a mô t i ch ho c nh n c m đư c đi n th c a cơ S c ch k phù h p K c m ng đư c T o nh p k phù h p Đi n c c b sút ho c ngư ng c m ng quá cao Nh p nhanh do Nh p nhanh Xem DDD. Kh c c th t S kích ho t ngư c nhĩ S máy t o nh p c m ng b i đi n c c nhĩS kích thích t o nh p th t S vv... HC máy t o nh p Nh p nhanh, suy tim XemVVI. Do m t đ ng b nhĩ th t Li u pháp tái đ ng b tim (CRT) /Máy t o nh p 2 bu ng th t (JACC 2008;51:2085) • Máy t o nh p 3 đi n c c (nhĩ P, th t P, xoang vành); RS V1 g i ý th t trái b t đư c phù h p • M c tiêu: tăng cư ng ch c năng th t trái+ph i(ccung lư ng tim, T s a ch a, th m chí n u EF bt • L a ch n BN: Suy tim đ III/IV NYHA dù đã đi u tr n i khoa+ LVEF 35%+ QRS 120 ms; hi u qu không rõ n u QRS 120ms và không đ ng b trên siêu âm tim(NEJM 2007;357:2461); ? hi u qu th p hơn n u rung nhĩ m n • Hi u qu : T suy tim có tri u ch ng, T nh p vi n do suy tim, cth i gian s ng (NEJM 2004;350:2140 2005;352:1539); T bi n c suy tim so v i c y m y kh rung đơn đ c b nh nhân suy tim đ I/II NYHA QRS 150 ms (MADIT-CRT, NEJM 2009;361:1329) C y máy kh rung (ICD) (NEJM 2003;349:1836; JACC 2006;48:1064) • Đi n c c th t ph i có kh năng kh rung và t o nh p ( ch ng nh p nhanh,ATP); đi n c c nhĩ ph i • M c tiêu: ch m d t nh p nhanh th t/rung th t v i s c ho c n máy t o nh p, ngăn ng a đ t t • L a ch n b nh nhân (JACC 2008;51:2085) D phòng c p 2: ngư i s ng sót t rung th t, NN th t k n đ nh mà k có nguyên nhân có th ph c h i; b nh tim th c th nh p nhanh th t t phát dai d ng (dù k có tri u ch ng) D phòng c p 1: th i gian s ng 1 năm, LVEF30% ho c LVEF 30–35% NYHA đ II-III ho c LVEF 35–40% NNth t/RT ph n ng (đ i 40 ngày n u sau NMCT ho c 9 tháng n u BCT k thi u máu; NEJM 2009;361:1427); cho BCT phì đ i, lo n s n th t ph i, HC Brugada, sarcoidosis, HC QT kéo dài, Chagas, hay b nh tim b m sinh, máy kh rung n u có y u t nguy cơ c a đ t t • Hi u qu : T t l t vong do đ t t so v i dùng thu c ch ng lo n nh p ho c gi dư c • G máy kh rung: theo dõi thi t b đ th y s phù h p; lo i tr thi u máu; 6 tháng k lái xe; n u NN th t tái phát, ? đi u tr thu c (amiodarone+ch n ,JAMA 2006;295:165) ho c đ t NNT (NEJM 2007;357:2657). Đ t cùng lúc v i c y máy kh rung T nguy cơ NTT t i 40% Nhi m trùng thi t b (Circ 2010;121:458) • Bi u hi n như nhi m trùng (nóng, đ , đau) và/ho c nhi m trùng huy t do vi khu n • 1/2 nhi m trùng là do S. aureus (dù k có tr/ch và SÂ tim qua thành ng c/TQ k th y t n thương) • Đi u tr : G máy và đi u tr kháng sinh
Anúncio