απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011

T
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 1
                   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ, ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΔΗΚΕΘΕ, ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ, ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΔΗΚΕΘΕ, ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΙΚ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑ
2014, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ, ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΔΗΚΕΘΕ, ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
                                        ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 3   Περιεχόμενα:
4.  Χαιρετισμός Δημάρχου

8.  Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου -Τα μέλη του ΔΣ

12.  Προτεραιότητες: Εξωστρέφεια & Τουρισμός

16.  Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη

20.  Ανακύκλωση και Καθαριότητα

24.  Αστικό Περιβάλλον

30.  Περιβάλλον

34.  Κοινωνική Πολιτική και Εξυπηρέτηση του Πολίτη

36.  Δημοτική Αστυνομία και Πολιτική Προστασία

38.  Νεολαία και Αθλητισμός

42.  Εκπαίδευση

44.  Πολιτισμός

48.  Εθελοντισμός

52.  Δημοτικά ΜΜΕ

53.  Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις

60.  Παραρτήματα
   ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 4
Αγαπητοί και Αγαπητές Συμπολίτες,

  Η πρώτη χρονιά της θητείας της νέας Διοίκησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης έχει ήδη ολοκληρωθεί προ πολλού. Στα χέρια σας
κρατάτε τον τόμο όπου αποτυπώνονται όλα όσα έγιναν κατά την
διάρκεια του 2011.
  Ξεφυλλίζοντας τον τόμο αυτόν θα διαβάσετε για την προ-
σπάθεια του εξορθολογισμού της οικονομικής κατάστασης του
Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο όχι απλώς του απαραίτητου
νοικοκυρέματος λόγω του μεγάλου οικονομικού σκανδάλου της
υπεξαίρεσης από το ταμείο του Δήμου, αλλά και της οικονονομι-
κής κρίσης που μαστίζει τόσο την Ελλάδα όσο και τις χώρες του
Νότου της Ευρωζώνης, καταστάσεις που έχουν δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου.
  Θα δείτε τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του τομέα
Καθαριότητας, που είχε καταρρεύσει και λειτουργούσε με αδι-
αφανή, κοστοβόρο και αντιπαραγωγικό τρόπο, χρεώνοντας,
ωστόσο, υπέρογκα δημοτικά τέλη στους δημότες, την προσπά-
θεια για την ανάταξη του Αστικού Περιβάλλοντος, την επιχείρηση
επανάκτησης του Δημόσιου Χώρου από τα ιδιωτικά συμφέροντα
που τον είχαν καταπατήσει – και δυστυχώς συνεχίζουν να το
πράττουν – υπό την ανοχή, την αδιαφορία, αν όχι και την σκέπη
των προηγούμενων αρχόντων του τόπου, στο βωμό των πελατει-
ακών σχέσεων και των μικροσυντεχνιακών συμφερόντων, αλλά
και την έμφαση που δώσαμε σε ενέργειες που αφορούν θέματα
καλύτερης οργάνωσης καθώς και αλλαγής νοοτροπίας, η οποία
αποτέλεσε προεκλογική μας δέσμευση, στον αντίποδα των μεγά-
λων έργων βιτρίνας.
  Στον τόμο αυτόν ξεδιπλώνεται, ακόμη, η προσπάθεια να έρ-
θουν στο προσκήνιο οι νέοι της πόλης, οι δημιουργικές δυνάμεις
που γεμάτες φαντασία και δυναμισμό είναι εκείνες που μπορούν
να βγάλουν τη Θεσσαλονίκη από το τέλμα, να της δώσουν νέα
ώθηση και τελικά να πάρουν οι ίδιοι τις τύχες τους στα χέρια τους,
δημιουργώντας ταυτόχρονα το δικό τους μέλλον και το μέλλον
της πόλης. Αλλά και η επιχείρηση αναζωογόνησης της πολιτιστι-
κής παραγωγής της Θεσσαλονίκης, μέσα από μια νέα προσέγγι-
ση στα πολιτιστικά δρώμενα και τις δημιουργικές ομάδες.
  Θα διαβάσετε, επίσης, και θα αντιληφθείτε την προσπάθεια
να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για όλες τις
βαλλόμενες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που στη σκιά της
οικονομικής κρίσης, αυξάνονται και γίνονται ολοένα και πιο πο-
λυπληθείς. Αυτή η προσπάθεια αποτέλεσε και προεκλογική μας
υπόσχεση, στο πλαίσιο του διαρκώς επιδεινούμενου οικονομικού
περιβάλλοντος.
  Η δημόσια παρέμβασή μου στα θέματα της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης δικαιολογείται όχι μόνο από τη φιλοδοξία, τα Ανώτατα και
Ανώτερα ιδρύματα και κολλέγια της πόλης, δημόσια και ιδιωτικά,
να είναι στην πρώτη γραμμή διεθνώς, αλλά και από το γεγονός
ότι στην πόλη ζούνε πάνω από 120.000 σπουδαστές. Έχουμε
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 5
υποχρέωση σ’ αυτά τα παιδιά να δείξουμε κι εμείς, παράλληλα με
τους πανεπιστημιακούς δασκάλους τους, έναν δρόμο που θα τα
βοηθήσει να αποκτήσουν τη συνείδηση του πολίτη που σκέφτεται,
συμμετέχει και «μαθαίνει» απ’ τη ζωή της πόλης.
  Ως νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της νέας Δι-
οίκησης του Δήμου, είπα κατ’ επανάληψη πως με την «Πρωτο-
βουλία για τη Θεσσαλονίκη» στο τιμόνι του Δήμου, τη δημοτική
παράταξη που γεννήθηκε από τους κόλπους της κοινωνίας των
πολιτών, και όχι από το κομματικό σύστημα, η Θεσσαλονίκη θ’
αλλάξει σελίδα.
  Σας μίλησα και θα μιλάω για μια Θεσσαλονίκη που επιτέλους
δεν φοβάται να φέρει στην επιφάνεια το πολυπολιτισμικό πα-
ρελθόν της και να το αξιοποιήσει για να ξαναδημιουργήσει την
ταυτότητά της και να μπορέσει έτσι να προσελκύσει επισκέπτες,
επενδύσεις και διεθνές ενδιαφέρον.
  Σας μίλησα και σας μιλάω για μια Θεσσαλονίκη που δεν χρει-
άζεται την πρωτοβουλία της Κεντρικής Διοίκησης για να αλλάξει
τα κακώς κείμενα που ταλανίζουν όχι μόνο την ίδια, αλλά τη χώρα
ολόκληρη, παρά μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα των εξελίξεων,
δίνοντας η ίδια το παράδειγμα ενός διαφορετικού μοντέλου διοί-
κησης, ανάπτυξης και λειτουργίας.
  Σας μίλησα και μιλάω για μια Θεσσαλονίκη που διαθέτει το
δυναμικό για να πάει μπροστά, χωρίς να βουλιάξει αμαχητί στο
βούρκο της αδράνειας που απειλεί όλη τη χώρα, μια Θεσσαλο-
νίκη που αξιοποιεί αυτό το δυναμικό αντί να το παραχώνει και να
του φέρνει εμπόδια, χάρη σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που ανοίγει
δρόμους για τις δημιουργικές δυνάμεις ώστε εκείνες να κάνουν
όλα όσα απαιτούνται για μια πορεία προς το μέλλον.

Συμπολίτες,

  Για όλα αυτά δουλεύουμε ως νέα Διοίκηση του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Ίσως όχι με τους ρυθμούς που θα περιμένατε ή που
θα θέλατε ή που και εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε – οι αρρυθμίες, τα
προσκόμματα και οι αγκυλώσεις στην δημόσια διοίκηση έχουν
ενταθεί αντί να περιορίζονται, και όχι μόνον εξαιτίας της δημοσιο-
νομικής κρίσης της χώρας, αλλά επίσης διότι κάθε προσπάθεια
για αλλαγές συναντά μια φυσική αντίδραση – όμως επιμένουμε
με αμείωτη επιμονή και αταλάντευτη δέσμευση σε όλα αυτά τα
όνειρα που έχουμε μοιραστεί για την Θεσσαλονίκη, την καθημε-
ρινότητά μας και την ποιότητα ζωής που προσδοκούμε. Για μια
σύγχρονη, ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη.
  Από εσάς, όμως, έχω μια απαίτηση: ζητώ την ενεργό συμμε-
τοχή σας, την ευαισθητοποίησή σας και την κινητοποίησή σας για
κάθε τομέα της καθημερινότητας και της λειτουργίας της πόλης.
Γιατί χωρίς τη συμμετοχή σας, ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τα. Μόνον όλοι μαζί θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την πορεία
της πόλης μας και να την βάλουμε επιτέλους στη σωστή ρότα.

                      Γιάννης Μπουτάρης
                    Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
                                   ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 6
                                 Η Λειτουργία
                                 του Δημοτικού Συμβουλίου
Τ
     ο Δημοτικό Συμβούλιο - όπου συντελείται η αρχή της   • τη διάθεση επαρκέστατου χρόνου στη Διοίκηση και στην Αντι-
     λαϊκής κυριαρχίας και εκφράζεται δημοκρατικά το     πολίτευση προκειμένου να διατυπώνουν τις θέσεις, τις προτά-
     σώμα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, που έχει δώσει    σεις ή τις αντιρρήσεις τους και, συγχρόνως, με την αξιοποίηση
     με την ψήφο του την πολιτική εντολή και τη δημοκρα-   σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, να τεκμηριώνουν τις πα-
τική νομιμοποίηση στους αιρετούς εκπροσώπους του, δηλαδή     ρεμβάσεις τους.
τους Δημοτικούς Συμβούλους - ανήκει σε όλους τους πολίτες     Οι νέες συνθήκες, πάντως, επιφέρουν την ανάγκη για μεγαλύ-
και αποφασίζει με βάση το κοινό συμφέρον και την πρόοδο      τερο αυτοέλεγχο από όλους και για σεβασμό στην προβλεπόμε-
της τοπικής κοινωνίας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως άλλωστε    νη διαδικασία, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εστιάζει
προβλέπει ο νόμος, έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης    τη λειτουργία του στα ουσιώδη θέματα και όχι σε όσα παράγουν
και της ψήφου κατά συνείδηση.                   εύκολο εντυπωσιασμό.
Οι παραπάνω αρχές λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου      • Για τη διευκόλυνση των εκπροσώπων των έντυπων και ηλε-
και τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα των Δημοτικών     κτρονικών Μ.Μ.Ε. που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του
Συμβούλων κατοχυρώθηκαν με τρόπο απαρέγκλιτο, βάσει των      Δημοτικού Συμβουλίου εγκαταστάθηκε στην αίθουσα σύστημα
αρχών της παράταξης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» και     ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο (Wi-Fi).
του πνεύματος της Διοίκησης του Δήμου.              • Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας
                                 του, προέβη σε κινήσεις αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης
Συγκεκριμένα και προκειμένου να εμπεδωθεί:            και της ταυτότητας της πόλης. Για το σκοπό αυτό διοργανώθη-
 1. Η διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου     καν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για:
 2. Η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών           • τους επιζήσαντες από το ολοκαύτωμα Εβραίους
 3. Οι διαδικασίες όσμωσης και η συνεργασία των αιρετών     συμπολίτες μας
 με την κοινωνία των πολιτών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω     • τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
 φορέων της τοπικής κοινωνίας, ενώσεων πολιτών, ομάδων      • την εξέγερση των εργατών το Μάη του ’36
 ειδικών δράσεων ή ενδιαφερόντων κ.λπ.,             Ήταν η πρώτη φορά που στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσα-
 η νέα Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε να προβεί στις παρα-     λονίκης αναδείχθηκαν αυτές οι τραγικές πτυχές της νεότερης
 κάτω ενέργειες:                         ιστορίας της πόλης, οι οποίες υπήρξαν συγχρόνως καθοριστι-
                                 κές για τη φυσιογνωμία της.
• Προχώρησε στην καθιέρωση της απευθείας μετάδοσης των      • Σε ειδικές θεματικές συνεδριάσεις, αναδείχθηκαν ζητήματα
συνεδριάσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση TV100 και μέσω       μείζονος σημασίας για την πόλη. Οι ειδικές συνεδριάσεις θα
Διαδικτύου. Έτσι, κάθε πολίτης έχει πλέον την ευκαιρία να παρα-  συνεχιστούν. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν ειδικές συνεδρι-
κολουθεί, να κρίνει και να αξιολογεί κάθε πτυχή του έργου της   άσεις για:
Διοίκησης, αλλά και τη στάση και τη δράση της αντιπολίτευσης.   • τα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα του Α.Π.Θ. και το
Επίσης, η εξωστρεφής αυτή λειτουργία, εκτός από την αναβάθ-    έργο που συντελείται σε αυτό, με εισηγητή τον Πρύτανη και τους
μιση της ενημέρωσης των πολιτών, ενθαρρύνει και τη συμμετο-    Αντιπρυτάνεις,
χή τους για θέματα που κρίνουν ότι τους αφορούν.         • την πορεία των έργων του ΜΕΤΡΟ, με τη συμμετοχή του αρ-
• Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, δίνεται βήμα θεσμοθετη-     μόδιου υφυπουργού και του προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
μένης έκφρασης στις ενώσεις εργαζομένων, σε πολίτες, σε      • τα προβλήματα και οι προοπτικές σημαντικών οργανισμών της
συλλογικούς φορείς κ.λπ., κατοχυρώνοντας έτσι τη δυνατότητα    πόλης, όπως ο ΟΛΘ και η ΕΥΑΘ, με τη συμμετοχή του διευθύ-
να διεξάγονται διαδικασίες διαβούλευσης ακόμη και για θέματα   νοντος συμβούλου κάθε οργανισμού.
που δεν θεωρούνται αυστηρώς του «δημοτικού συμβουλίου”,      • Η συγκρότηση Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη
επηρεάζουν, παρ’ όλα αυτά, τη ζωή των πολιτών, ιδιαιτέρως     συμμετοχή όχι μόνο Δημοτικών Συμβούλων, που προβλέπεται
στις συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής και κοινωνικής     έτσι και αλλιώς από το νόμο αλλά και πολιτών με ειδικά ενδια-
κρίσης.                              φέροντα, έγινε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες για την επεξερ-
• Θεσπίστηκε νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού      γασία και την κατάθεση προτάσεων που θα συμβάλλουν στην
Συμβουλίου. Ο νέος Κανονισμός εκπονήθηκε από τη Διαπα-      αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου και στον προγραμματισμό
ραταξιακή Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, με    των δράσεων της Διοίκησης.
στόχο να κατοχυρώσει τη δημοκρατική και πιο αποτελεσματική    • Απαιτείται, όμως, προσήλωση στους σκοπούς των επιτροπών,
λειτουργία του σώματος. Προβλέπει:                σύνδεσή τους με τις προγραμματικές επιδιώξεις των του Δήμου
• τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των Δημοτικών      και εκπόνηση κοινών προτάσεων και σχεδιασμών, προκειμένου
Συμβούλων στη διεξοδική συζήτηση των θεμάτων που εξετάζει     να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνάμεις που διαθέτουν γνώση,
το Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται η Διοίκηση.         εμπειρία και μεράκι.
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 7
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 8

                                 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
         Μπουτάρης Ιωάννης
         Δήμαρχος
Αβραμόπουλος        Αηδονόπουλος       Τζιούτζια Ελένη     Αβραμίδης Ευστάθιος  Αγγελίδου Άννα
Παναγιώτης         Χαράλαμπος Αντι-     Γραμματέας       Δημοτικός Σύμβουλος  Αντιπρόεδρος Δημο-
Πρόεδρος Δημοτικού     πρόεδρος Δημοτικού    Δημοτικού Συμβουλίου              τικού Βρεφοκομείου
Συμβουλίου         Συμβουλίου                               «Αγιος Στυλιανός»
                                                  Αντιπρόεδρος Δημοτικής
                                                  Κοινωφελούς Επιχεί-
                                                  ρησης
Γάκης Βασίλειος Δη-    Γεράκης Γεώργιος     Γιαταγάνα Χρυσούλα   Γκιουλέκας       Γούλα Καλυψώ
μοτικός Σύμβουλος     Αντιπρόεδρος Κέντρων   Δημοτική Σύμβουλος   Κωνσταντίνος      Αντιδήμαρχος Κοινω-
              Ανοικτής Προστασίας               Επικεφαλής παράταξης  νικής Αλληλεγγύης και
              Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ                 «Ομάδα Δημιουργίας
                                      για τη Θεσσαλονίκη»  Προστασίας του Πολίτη
Ζαχαριάδης Λάζαρος     Ζέρβας Κωνσταντίνος   Θεοτοκάτος       Καζαντζίδης      Κανάκης Στέλιος
Πρόεδρος Κέντρων      Αντιδήμαρχος Περιβάλ-  Ερωτόκριτος       Κωνσταντίνος      Δημοτικός Σύμβουλος
Ανοικτής Προστασίας    λοντος και Πρασίνου   Δημοτικός Σύμβουλος   Δημοτικός Σύμβουλος
Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ
Κουράκης Ανδρέας      Κωνσταντινίδης Μιχάλης  Λειψιστινού Θεοδώρα   Λεκάκης Πέτρος     Μάτης Χρήστος
Αντιδήμαρχος Αστικού    Δημοτικός Σύμβουλος   Πρόεδρος του Βαφο-   Δημοτικός Σύμβουλος  Επικεφαλής παράταξης
Σχεδιασμού, Πολεοδομί-               πουλείου Πνευματικού              «Ενεργοί Πολίτες - Οικο-
ας και Δικτύων
                          Κέντρου                    λογία στην Πράξη»
Πέγκας Σπυρίδων Αντι-   Ρουμελιώτη Κυβέλη    Σαλαγκούδη Ανθή     Σεβαστιάδης Θέμης   Σταυρίδου Μαρία
δήμαρχος Πολιτισμού,    Πρόεδρος Οργανισμού   Δημοτική Σύμβουλος   Δημοτικός Σύμβουλος  Δημοτική Σύμβουλος
Παιδείας και Τουρισμού   Βρεφονηπιακής Παιδι-
              κής και Οικογενειακής
              Μέριμνας
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 9
Αγκαθίδου Δήμητρα    Ακριτίδου Μαρία      Αρβανίτης Γιώργος    Ασλανίδου Σοφία     Ασπασίδης Γιώργος
Πρόεδρος Δημοτικής    Αντιπρόεδρος Οργανι-    Δημοτικός Σύμβουλος   Αντιπρόεδρος       Δημοτικός Σύμβουλος
Κοινωφελούς Επιχεί-   σμού Βρεφονηπιακής                 Δημοτικής Εταιρείας
             Παιδικής και Οικογενεια-              Πληροφόρησης και
ρησης          κής Μέριμνας                    Θεάματος
Δημαρέλος Γεώργιος    Δρίτσα Πολυξένη      Ελευθεριάδης Χρήστος   Ευθυμίου Άννα      Ζαριανόπουλος Σωτήρης
Δημοτικός Σύμβουλος   Δημοτική Σύμβουλος     - Κωνσταντίνος      Δημοτική Σύμβουλος    Επικεφαλής παράταξης
                          Πρόεδρος Συμβουλίου                «Λαϊκή Συσπείρωση
                          Ένταξης Μεταναστών                Θεσσαλονίκης»
Καπόν Χασδάϊ       Καρακωστάνογλου      Καρούμπης Αντώνης    Κιοσέογλου Ελευθέριος  Κολοβού Πολύζου
Αντιδήμαρχος Ανά-    Βενιαμίν          Δημοτικός Σύμβουλος   Δημοτικός Σύμβουλος   Λεμονιά
πτυξης και Διαχείρισης  Δημοτικός Σύμβουλος                             Δημοτική Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων
Μηταφίδης Τριαντά-    Παπαθεμελής Στέλιος    Παππάς Αθανάσιος Αντι-  Πασχαλίδου Μαρία     Πατέλης Θεόφιλος
φυλλος Επικεφαλής    Επικεφαλής παράταξης    δήμαρχος Ανακύκλωσης   Αντιδήμαρχος Νεότητας,  Δημοτικός Σύμβουλος
παράταξης «Θεσσαλονί-  «Υπερκομματικό Δημο-    και Καθαριότητας     Αθλητισμού και Εθε-
κη - Ανοιχτή Πόλη»    τικό Κίνημα Θεσσαλο-                λοντών
             νικέων»
Στεργίου Αρμόδιος    Τανιμανίδου Στεφανία    Τελίδης Αναστάσιος    Χρυσίδου Έλλη      Ψαρράς Θωμάς
Επικεφαλής παράταξης   Πρόεδρος του        Αντιπρόεδρος του     Δημοτική Σύμβουλος    Γενικός Γραμματέας
«Εξουσία Πολιτών     Δημοτικού Κέντρου     Δημοτικού Κέντρου                 του Δήμου
- Μάκης Στεργίου»    Μουσικής και Χορού     Μουσικής και Χορού
             Θεσσαλονίκης        Θεσσαλονίκης
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 10

                  ΟΙ ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
                  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,
                  ΕΞΙ ΜΙΚΡΑ
                  ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ        2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Πέτρος  Πρόεδρος: Αδάμ Καρυπίδου Χιονία
Αντιπρόεδρος: Βεϊζαδές Απόστολος  Αντιπρόεδρος: Αλμυρού Σοφία

Σύμβουλοι:             Σύμβουλοι:

Αθανασιάδου Μεντζέλου Παρασκευή 	  Αμανατίδου Νόνα
Γιαννακοπούλου Σμαράγδα       Βαταμίδου Μαρασλίδου Βασιλίκη
Δούκα Λαβασίδου Στυλιανή      Βοζικής Χρήστος
Δουβλέτη Ελένη           Ιωαννίδου Μαρία
Εξαδακτύλου Ευσταθία	        Καράμπελα Όλγα
Ευθυμιάδης Ευθύμιος	        Καρκαλέτσης Γεώργιος
Καββασιάδη Καράσσο Τίλντα      Λαζαρίδου Μαρία
Μηνά Ελευθερία           Μπαντής Φίλιππος
Σουγανίδης Νικόλαος         Σαμαράς Αγαπητός
Ρόζα Βαρβάρα
Τζιβανάκη Παπαδημητρίου Νίκη
Χοντολίδου Ελένη	
Χορευτάρη Λαζαρίδου Αικατερίνη                  3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

                  Πρόεδρος: Μεταξόπουλος Ιορδάνης
                  Αντιπρόεδρος: Κλειδαρά Αφροδίτη

                  Σύμβουλοι:

                  Αβραμίδου Σακελλαρίου Ιωάννα
                  Αναγνωστόπουλος Κω/νος
                  Αφεντουλίδου Μαρία
                  Βαρσάμη Στέλλα
                  Καλαΐτζίδου Ελισάβετ
                  Κελλίδου Ηλέκτρα
                  Νούσκαλης Απόστολος
                  Σαλονικίδου Αραβέλα-Μαρίνα
                  Τριανταφυλλίδου Αγγελική
                  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 11
4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Πρόεδρος: Κανάκης Δημήτριος     Πρόεδρος: Καραγιαννίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τερψίδου Κρυσταλία   Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δημήτριος

Σύμβουλοι:              Σύμβουλοι:

Αδαμίδης Λάζαρος           Αγτζίδης Ανδρέας
Αμαξόπουλος Θρασύβουλος       Αλεξίου Τριαντάφυλλος
Αυγερινού Βασιλική          Γιαχούδης Δημήτριος
Γαϊτάνη Πασχαλία           Κωστούδης Θωμάς
Ιορδανίδης Ιωάννης          Μπαχτσεβάνα Παναγιώτα
Καλατούδη Γεωργία          Παπαναστασίου Αθανάσιος
Καρυπίδου Αναστασία         Παπαντωνίου - Κούρτογλου Βερονίκη
Κόρακας Ευάγγελος          Παύλου Σοφία Ελένη
Μπαλτζή Φωτεινή           Τσακμάκη Καραμπίδου Μαρία
Πετρίδης Ηρακλης
Σαμαρά Σοφία
Σαχινίδης Φώτης
Φωτιάδης Γεώργιος5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Κουράκη Αργυρή
Αντιπρόεδρος: Μαργαρίτης Δημήτριος

Σύμβουλοι:

Αναστασίου Ευαγγελία
Ανθοπούλου Μαρία
Αντωνίου Αντώνης
Βαμβακάς Δημήτριος
Βούλγαρης Γεώργιος
Δεληγκάρης Παναγιώτης
Δούμπης Πέτρος
Ιωαννίδου Ελένη
Καλέση Ελισάβετ Μαρία (Μαριλίζα)
Καρπούζης Αναστάσιος
Κατσιαφά Ανθούλα
Λιακόπουλος Στυλιάνος
Τσολίδης Χαράλαμπος
                   ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 12
                                 Προτεραιότητες:

                                 Εξωστρέφεια -
                                 Τουρισμός
Κ
      αμία πόλη του μεγέθους της Θεσσαλονίκης δεν
      μπορεί να ευημερήσει και να πετύχει εάν δεν είναι
      εξωστρεφής, εάν δηλαδή δεν επωφεληθεί και συ-
      μπράξει με τη διεθνή οικονομία, εάν δεν υιοθετήσει
τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από το διεθνή χώρο, εάν
δεν είναι ανοιχτή στα διεθνή πολιτιστικά και άλλα ρεύματα.
  Στις βασικές προτεραιότητες της νέας Διοίκησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης βρέθηκε η εξωστρέφεια της πόλης, καταρχήν
προκειμένου να προσελκυσθεί ρεύμα τουρισμού, ως η πλέον
άμεση ενέργεια που, χωρίς μεγάλες επενδύσεις, μπορεί να
τονώσει την τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτής της προσπά-
θειας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέλαβε να αναδείξει το πολυ-
πολιτισμικό παρελθόν της πόλης, συμπληρώνοντας τα ελληνι-
στικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά στοιχεία της ταυτότητάς της με τα
οθωμανικά και τα εβραϊκά, ως αναξιοποίητο κεφάλαιο που θα
μπορούσε να προσελκύσει Τούρκους και Εβραίους τουρίστες.
  Η μετάβαση του Γιάννη Μπουτάρη σχεδόν αμέσως μετά
την ανάληψη της Δημαρχίας στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, όπου
συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της χώρας, Σιμόν Πέρες,
αλλά και στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, προβάλλοντας
αντίστοιχα τη Θεσσαλονίκη ως «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων»
για τους απανταχού Εβραίους, χάρη στην κάποτε δυναμική και
πολυπληθέστατη Ισραηλιτική Κοινότητα που ζούσε και δημιουρ-
γούσε στην πόλη μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και
ως η κορυφαία ευρωπαϊκή πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας με πλήθος Οθωμανικών μνημείων, συνέβαλε καθοριστικά
στην άμεση και μετρήσιμη αύξηση των επισκεπτών από το Ισ-
ραήλ (κατά 330%) και την Τουρκία (κατά 63%) κατά το πρώτο
εννεάμηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του
2010.
  Οι προσπάθειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για βελτίωση του
καθεστώτος παροχής ταξιδιωτικών θεωρήσεων (visa) προκειμέ-
νου να διευκολυνθεί η προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων επι-
σκεπτών υπήρξαν συστηματικές και συνεχίζονται αμείωτες.     Οι πολιτικές του Δήμου Θεσσαλονίκης
  Προωθήθηκε επίσης η υπόθεση της κρουαζιέρας σε θεσμικό    προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των διεθνών
επίπεδο, με το αίτημα άρσης του Καμποτάζ.            Μέσων Ενημέρωσης
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 13
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 14


                                  Εξωστρέφεια - Τουρισμός
                                  χων για θέματα Ενέργειας και κατέθεσε την υποψηφιότητά του
                                  για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας για το
                                  2014. Κατέθεσε επίσης την υποψηφιότητά του για το θεσμό της
                                  Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014 κερδίζοντας
  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη       τη διοργάνωση, χάρη στην ενεργό συμμετοχή περισσότερων
δρομολόγηση απευθείας πτήσεων των Τουρκικών Αερογραμ-       από 150 μεμονωμένων νέων ανθρώπων και 60 οργανώσεων
μών μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης, επιτυγχά-      της Κοινωνίας των Πολιτών, που εργάστηκαν εθελοντικά με εν-
νοντας έτσι τη διασύνδεση της πόλης με επιπλέον 178 διεθνείς    θουσιασμό για την κατάρτιση του Φακέλου Υποψηφιότητας. Ο
προορισμούς. Από το Μάιο του 2011, που ξεκίνησαν τα δρομο-     θεσμός αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί το νεανι-
λόγια Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, έως τον Οκτώβριο του      κό πρόσωπο της πόλης, δίνοντας το βήμα στους νέους και τις
2011 περίπου 30.000 επιβάτες μετακινήθηκαν με τις Τουρκικές    νέες της πόλης για να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να
Αερογραμμές, εκ των οποίων το 20% Τούρκοι, το 40% λοιπές      προτάξουν τις επιθυμίες και τα όνειρά τους, αλλά και μια ευκαι-
εθνικότητες και το 40% Έλληνες.                  ρία για προσέλκυση νέων επισκεπτών από την Ευρώπη και τον
  Αναδείχτηκε εμπράκτως μια άλλη ελκυστική πτυχή της Θεσ-     κόσμο. Και στις τρείς αυτές περιπτώσεις ο Δήμος Θεσσαλονί-
σαλονίκης, με τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας       κης επιδιώκει να αναβαθμίσει το πλαίσιο της πολιτικής του στα
Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Food Festival το Νοέμβριο του     σχετικά πεδία, μέσω του θεσμοθετημένου διεθνούς διαλόγου,
2011. Στόχοι της νέας διοργάνωσης, που υλοποίησε ο Δήμος      της κατάρτισης συνολικών προτάσεων, που αποτελούν τις σχε-
Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά ευελπιστώντας στην καθιέρωσή      τικές προτάσεις υποψηφιότητας και της εμπειρίας που αποκομί-
της, είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε γαστρονομικό προ-    ζει από διεθνείς διαδικασίες αξιολόγησης.
ορισμό στη βάση των τοπικών προϊόντων όσο και η στήριξη του      Κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν, φιλοξενήθη-
χώρου της εστίασης και της αναψυχής. Μία από τις δράσεις της    καν ή υποστηρίχθηκαν έμπρακτα από το Δήμο Θεσσαλονίκης
διοργάνωσης με τον εύγλωττο τίτλο «Τρίτη βράδυ τρώμε έξω      πολιτιστικά δρώμενα διεθνούς εμβέλειας, όπως η 15η Μπιενά-
με 10 Ευρώ» γνώρισε τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση από     λε Νέων της Μεσογείου, η 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης,
το κοινό, με αποτέλεσμα να παραταθεί έως το Φεβρουάριο του     η 7η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου αλλά και το 52ο Φεστιβάλ Κινη-
2012 και να συνεχίζει ακόμη.                    ματογράφου Θεσσαλονίκης και το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
  Η ελληνογερμανική Συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας οι     Θεσσαλονίκης, με τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, για το
ελληνικοί ΟΤΑ έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με γερ-    2012, όπως η Διεθνής Έκθεση της Έθνικ Μουσικής WOMEX,
μανικούς ΟΤΑ προκειμένου να αναπτύξουν συνέργειες σε συ-      να προετοιμάζονται πυρετωδώς.
γκεκριμένους τομείς με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και      Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για μια εξωστρεφή και
καλών πρακτικών, ενεργοποιήθηκε για το Δήμο Θεσσαλονίκης      κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, πέραν της προσέλκυσης μεγάλου
το Νοέμβριο του 2011 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης     αριθμού επισκεπτών από την Τουρκία και το Ισραήλ, βρέθηκε
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση POLIS. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης      επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών ΜΜΕ.
ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην ελληνογερμανική Συνεργασία,       Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έδωσε
απόρροια του οποίου υπήρξε η απόφαση για τη διενέργεια της     συνεντεύξεις στην αμερικανική New York Times, στο βρετανικό
συνάντησης στην Θεσσαλονίκη και το 2012, καθώς και η ενερ-     Observer, στο αμερικανικό περιοδικό Fortune, στην αγγλόφω-
γοποίηση σχέσεων με τους Δήμους Αμβούργου και Στουτγκάρ-      νη Cyprus Mail, στα ισραηλινά ΜΜΕ Haaretz, Maariv και την
δης και η αναθέρμανση των σχέσεων με την Κολωνία και τη      ισραηλινή Τηλεόραση, στις τουρκικές εφημερίδες μεγάλης
Λειψία κυρίως στους τομείς της διαχείρισης των απορριμμάτων,    κυκλοφορίας Zaman, Today’s Zaman, Hurriet, Cumhurriet,
της διαχείρισης λιμένων και της επαγγελματικής κατάρτισης.     στην αλβανική Panorama, στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι
Δύο είναι οι κεντρικοί στόχοι του Δήμου, στο πλαίσιο της ελληνο-  ITN, που πραγματοποίησε σειρά επεισοδίων αφιερωμένων στη
γερμανικής Συνεργασίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η προ-     Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίοδο, αφιερώματα στη Θεσσαλονί-
βολή της θετικής εικόνας της Ελλάδας στους αυτοδιοικητικούς    κη πραγματοποίησαν δεκάδες διεθνή Μέσα και έντυπα Ειδικού
και ευρύτερα πολιτικούς κύκλους της Γερμανίας.           Τύπου, προβάλλοντας την πόλη με τη βοήθεια του Οργανισμού
  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρ-       Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
                                  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 15
            Η Θεσσαλονίκη
            ως τουριστικός
            προορισμός
            βρέθηκε στο
            επίκεντρο του
            ενδιαφέροντος
            των διεθνών
            Μέσων
            Ενημέρωσης.
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 16
                                 Τομείς Πολιτικής

                                 Οικονομική Διαχείριση
                                 και Ανάπτυξη
                                 εξομαλύνει τη σχέση του με τους οφειλέτες του, με απώτερο
                                 όφελος την εξοικονόμηση πόρων:
                                  • συγκροτήθηκε σε σύγχρονα πρότυπα το Λογιστήριο, με την
                                 ολοκλήρωση έπειτα από χρόνια της εγκατάστασης του Ολοκλη-
                                 ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
                                 (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)
                                  • εξορθολογίστηκε το σύστημα Αποθηκών με σύγχρονα συ-
                                 στήματα παρακολούθησης σε νέους και πιο λειτουργικούς χώ-
                                 ρους που προσφέρουν βελτιωμένες συνθήκες εργασίας
                                  • εξομαλύνθηκε η διαδικασία αποπληρωμής χρόνιων οφει-
                                 λών σε προμηθευτές και δημότες, με αποτέλεσμα την αποπλη-
                                 ρωμή 29 εκ. €, από σύνολο 46 εκ. € συσσωρευμένων οφειλών
                                 του Δήμου προς προμηθευτές.

                                 Ο πρώτος ΠραγματικόςΟ
      εξορθολογισμός και η αποτελεσματική διαχείριση    και Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός
      της λειτουργίας του Δήμου στο νευραλγικό τομέα      Κατά το 2011 καταρτίστηκε και εκτελέστηκε ο πρώτος προ-
      των Οικονομικών, την αιμοδοσία δηλαδή του Δή-     ϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ασφυ-
      μου, αποτέλεσε πρώτο μέλημα και προτεραιότητα     κτικού δημοσιονομικού περιβάλλοντος και της εφαρμογής του
της νέας Διοίκησης. Η διαχείριση αυτή έχει, και θα έχει, τέσσε-  «Καλλικράτη». Ο Προϋπολογισμός καταρτίσθηκε με βάση τα
ρις κύριους στόχους. Πρώτον, την εξοικονόμηση πόρων, ιδίως    αναμενόμενα έσοδα και όχι την πρόθεση να κάνουμε έργα ή
σε μία περίοδο που η διαθεσιμότητα και το μέγεθος τους κάθε    ενέργειες βασιζόμενοι σε θεωρητικά έσοδα. Ο ρεαλιστικός
άλλο παρά δεδομένα είναι, ούτως ώστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης     αυτός προϋπολογισμός τηρήθηκε αυστηρά, δημιουργώντας
να μπορεί να επιτελεί την αποστολή του, αλλά και να ελαφρύνει   πλεόνασμα στα οικονομικά του Δήμου και επιτρέποντας, έτσι, τη
τα βάρη των δημοτών της Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, τη διεύ-     σημαντική μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
ρυνση των διαθέσιμων πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω      υποχρεώσεων του Δήμου.
μεθοδικών παραστάσεων προς την κεντρική διοίκηση, τη συστη-
ματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρω-      Θεσμικές Παρεμβάσεις
παϊκής Ένωσης και την προάσπιση του συμφέροντος του Δήμου     υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μας έναντι των οφειλετών του. Τρίτον, την κατάρτιση και εκτέ-   Με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης
λεση πραγματικών προϋπολογισμών ώστε να εξασφαλίζονται οι     προς την Κεντρική Διοίκηση
αναγκαίοι πόροι και να υλοποιούνται με αποτελεσματικότητα οι   • επιλύθηκε με δίκαιο τρόπο το θέμα απόδοσης ΦΠΑ από τους
προτεραιότητες πολιτικής που έχει ορίσει ο Δήμος Θεσσαλονί-    ΟΤΑ
κης. Τέταρτον, τον επαρκή κανονιστικό έλεγχο της αγοράς της    • ρυθμίστηκαν τα χρέη των ΟΤΑ προς το Δημόσιο με ευνοϊκούς
Θεσσαλονίκης ώστε να μειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να    όρους
αναβαθμιστεί η εικόνα της πόλης, που αποτελεί και βασικό εργα-  • δόθηκε η δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στα αρχεία της
λείο της προβολής της.                      Διεύθυνσης Συγκοινωνιών για τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη
  Συγκεκριμένα:                         βεβαίωση των παραβάσεων ΚΟΚ
                                 • αποσυνδέθηκε το επιτόκιο των δανείων του Ταμείου Παρακα-
Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα                  ταθηκών και Δανείων που είχαν λάβει οι ΟΤΑ από το επιτόκιο των
  Για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,     δεκαετών Ομολόγων του Δημοσίου, με σημαντικό οικονομικό
πραγματοποιήθηκε διαδικασία Νομικού και Οικονομικού Ελέγ-     όφελος για το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και όλους τους ΟΤΑ
χου (legal and financial due diligence), καθώς και διαδικασίες  της χώρας.
Απογραφής. Ο σκοπός αυτού του ελέγχου ήταν να αποκτήσει ο
Δήμος Θεσσαλονίκης σαφή εικόνα των οικονομικών του και άλ-    Θετική Εξέλιξη σε χρόνια Εκκρεμείς Υποθέσεις
λων πόρων και μέσων ούτως ώστε να δύναται, μέσω της κατάρ-    • Πιστώθηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης οι οφειλές της Κεντρι-
τισης προϋπολογισμού, να διαμορφώσει τις προτεραιότητές του    κής Διοίκησης ύψους 6,7 εκατομμυρίων € από την κατασκευή
με βάση τα πραγματικά δεδομένα και να εξασφαλίσει τη διάθεση   του Νέου Δημαρχείου, τονώντας την ταμειακή ρευστότητα.
των πόρων για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων.       • Σε νομικό επίπεδο, κερδήθηκαν σημαντικές υποθέσεις, όπως
  Επιπροσθέτως, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες, που επιτρέ-    αυτή εναντίον του ΟΤΕ για την εγκατάσταση και χρήση κοινό-
πουν πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης να διαχειριστεί τους πε-     χρηστων χώρων για καρτοτηλέφωνα. Η εξέλιξη αυτή απέφερε
ριορισμένους πόρους του με επαγγελματισμό, να προφυλάξει     αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο Δήμο και θα αποφέρει
αυτούς τους πόρους από τον κίνδυνο της υπεξαίρεσης, και να    πολλά περισσότερα στο μέλλον.
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 17
• Επιλύθηκαν τα θέματα συνιδιοκτησίας του Δήμου με κλη-    • Καθαιρέθηκαν 1.700 διαφημιστικές πινακίδες χωρίς την επι-
ρονόμους του Δωρητή Βαφόπουλου και δρομολογήθηκαν οι      βολή προστίμων
εξαγορές εξ αδιαιρέτου μεριδίων ακινήτων, ώστε να μπορέσει   • Απομακρύνθηκαν 50 σχολάζοντα περίπτερα
να στεγαστεί η 1η Δημοτική Κοινότητα σε ιδιωτικό χώρο και να  • Περιορίστηκε σε σημαντικό βαθμό η παράνομη αφισορύπαν-
αξιοποιηθεί ακίνητο στη Νέα Παραλία.              ση από Κέντρα Διασκέδασης. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται
• Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, ο Δήμος κατάφερε να διατη-  στην αρχή και θα ενταθεί το 2012 με την επιβολή αυστηρών
ρεί υψηλή ταμειακή ρευστότητα, έχοντας πάντα στο ταμείο ποσό  κυρώσεων και προστίμων σε όσους αγνοούν τους νόμους και
που υπερβαίνει τους μισθούς και τις εργοδοτικές εισφορές δύο  εκμεταλλεύονται αυθαίρετα το δημόσιο χώρο. Η Διοίκηση του
μηνών.                             Δήμου Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να εργάζεται, σε συνεργασία
                                με όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, για τη ρύθμιση
Προμήθειες και Διαγωνισμοί:                  της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, χωρίς φαινόμενα ανι-
Διαφάνεια και Αποτελεσματικότητα                σομερούς επιβολής προστίμων και ασυδοσίας, αλλά στο πλαίσιο
Βαρύτητα δόθηκε στη στελέχωση και ορθολογική λειτουργία    της υγιούς λειτουργίας των εποπτικών οργάνων της αγοράς και
του Τμήματος Προμηθειών και στη βελτίωση των διαδικασιών    μακριά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
διενέργειας των Διαγωνισμών, γεγονός που αναμένεται να συ-   • Ταυτόχρονα, τέθηκαν οι βάσεις και ξεκίνησαν οι μελέτες για
νεισφέρει σημαντικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους του  ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, ηλεκτρονικό σύστημα Ελεγχόμε-
Δήμου στα επόμενα χρόνια.                   νης Στάθμευσης που θα καλύπτει όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης
                                και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες στάθμευσης και κυκλο-
Δημοτική Περιουσία: Περικοπή Σπατάλης             φορίας.
και Εξοικονόμηση Δαπανών
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική μείωση δαπανών για    Μείωση των Τελών, Τόνωση της Αγοράς
ενοικίαση χώρων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου. Επι-      Στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων, μέσω
πλέον, δρομολογήθηκε η μετάβαση στη χρήση φυσικού αερίου    της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
και για τα υπόλοιπα – πέραν του Νέου Δημαρχείου – κτίρια του  και τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και της προσπάθειας για
Δήμου καθώς και η εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης     περιστολή της σπατάλης, η Διοίκηση κατάφερε να μειώσει τα
ενέργειας σε συνεργασία με την ΕΠΑ.              Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κατά 7,5% καθώς και
                                τα Τέλη Κοιμητηρίων κατά 11% για πρώτη φορά στην ιστορία του
Λειτουργικότητα και Αισθητική στην πόλη            Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και στο σύνολο της Επικράτειας. Η
Η εφαρμογή της νομιμότητας και η διασφάλιση της λειτουρ-    μείωση των τελών, όσο και η προαναφερόμενη αποπληρωμή
γικότητας και της αισθητικής της πόλης υπήρξε πρώτη προτε-   των εκκρεμών οφειλών προς τους προμηθευτές του Δήμου, και
ραιότητα.                           οι δύο αυτές ενέργειες, προϊόντα της αποτελεσματικής διαχείρι-
Έπειτα από εξαντλητική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκό-   σης, ουσιαστικά «άφησαν χρήμα» σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
μενους:                            σε μια περίοδο δραστικά μειούμενης ρευστότητας.
        ΓΡΑΦΗΜΑ
      ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ:
          ΟΙΚΙΕΣ
                                ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 18


                                Οικονομική Διαχείριση
                                και Ανάπτυξη
    ΓΡΑΦΗΜΑ
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ:
   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά 7,5% μειώθηκαν
τα τέλη Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού
για πρώτη φορά στην
ιστορία του Δήμου
Θεσσαλονίκης και της
Επικράτειας
  Στον τομέα της στήριξης της αγοράς, σε συνεργασία με το   2011 να ανέρχεται σε περίπου 44,7 εκ. €, μέσα από την υποβο-
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Εμπορικό    λή τριαντατεσσάρων (34) προτάσεων, μεταξύ των οποίων, προ-
Σύλλογο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια τόνωσης    τάσεις για την ανανέωση του στόλου των Απορριμματοφόρων
του ιστορικού κέντρου, καθιστώντας τον άξονα της Αριστοτέλους  και την τεχνική ανασυγκρότηση του ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρ-
επίκεντρο του εορτασμού των Χριστουγέννων και βελτιώνοντας   τωσης Απορριμμάτων), την Κοινωνική Πολιτική, το Πράσινο, τις
έτσι την εμπορική κίνηση στα καταστήματα του κέντρου.      Αστικές Αναπλάσεις, τον Τουρισμό, τη Νεολαία και πολλά άλλα.
                                Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πεδίο πολιτικής του που δεν θα
Απορρόφηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων             ενισχυθεί από την άντληση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  Το 2011 Ιδρύθηκε Γραφείο Απορρόφησης Ευρωπαϊκών και     (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
Εθνικών Πόρων, μέσα από τη σύσταση της Ομάδας Έργου «Δί-      Τα περισσότερα προγράμματα θα ωριμάσουν στη διάρκεια
κτυο Ανάπτυξης», με την απόσπαση από το Υπουργείο Οικονομι-   του 2012, συνεισφέροντας σημαντικά στη βελτίωση δομών και
κών (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πλαισίων    υποδομών του Δήμου και θα δώσουν σημαντική ένεση ρευστό-
Στήριξης) στελέχους που ανέλαβε και συντόνισε πληθώρα προ-   τητας στην τοπική οικονομία. Μέσα από τη μέθοδο και τον επαγ-
γραμμάτων σε όλους τους τομείς δράσης του Δήμου Θεσσαλο-    γελματισμό στον προσπορισμό ευρωπαϊκών πόρων ο Δήμος
νίκης.                             Θεσσαλονίκης δύναται πλέον να επεκτείνει το δημοτικό έργο και
  Μεγάλα κονδύλια εξασφαλίστηκαν για μια σειρά τομέων δρά-   να υπερκεράσει έτσι, σε κρίσιμες υπηρεσίες του, τις μειούμενες
σεων και πολιτικής, με το συνολικό διεκδικούμενο ποσό για το  μεταβιβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης.
                                ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 19
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 20
                                Τομείς Πολιτικής

                                Ανακύκλωση
                                και Καθαριότητα
Η
      νέα Η αναδιοργάνωση, ανασύσταση και αναδόμη-    καθυστερήσεις στις εγκριτικές διαδικασίες και στην πρόσληψη
      ση των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Θεσ-    εποχιακού προσωπικού).
      σαλονίκης σε σύγχρονα πρότυπα αποτέλεσε κύρια
      προτεραιότητα της νέας Διοίκησης, που έλαβε εξ   Επίλυση Χρόνιων Προβλημάτων
αρχής επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η κατάσταση βρισκόταν σε     • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του
οριακό σημείο ήδη από την προηγούμενη θητεία, με τους δημό-  ΣΜΑ, η οποία εκκρεμούσε επί χρόνια, με την ολοκλήρωση του
τες να χρηματοδοτούν επί χρόνια ένα αναποτελεσματικό, οπι-   Φακέλου Τεχνικής Ανασυγκρότησης και με την υλοποίηση της
σθοδρομικό, αδιαφανές και ακριβό σύστημα Καθαριότητας.     μεταφοράς των εγκαταστάσεων, λόγω αναγκαστικής απαλλο-
                                τρίωσης μέρους του χώρου από την Αττικό Μετρό για την εγκα-
Με βασικές αρχές                        τάσταση εργοταξίου Μετρό και την κατασκευή νέου Κτιρίου
• την επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων που εκκρεμούσαν     Υποσταθμού και λοιπής υποδομής.
επί χρόνια θέτοντας σε κίνδυνο το όλο οικοδόμημα του συστή-    • Προετοιμάστηκε η διενέργεια Διαγωνισμού για την εξεύρε-
ματος Καθαριότητας (όπως η νομιμοποίηση του Σταθμού Μετα-   ση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης δομών Ανακύκλωσης και
φόρτωσης Απορριμμάτων-ΣΜΑ),                  Διαχείρισης Ογκωδών Απορριμμάτων
• την περιστολή περιττών ή και μη σύννομων δαπανών (στον το-
μέα των υπερωριών και των προμηθειών),             Εξορθολογισμός Υπερωριακών Αμοιβών
• τον εξορθολογισμό και την επιχειρησιακή αναβάθμιση της     Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης του τομέα
υπηρεσίας, και                         Καθαριότητας, μειώθηκαν δραστικά οι πλασματικές υπερωρίες
• τον προσπορισμό πόρων εθνικών ή ευρωπαϊκών για την ενί-   και εξυγιάνθηκε το σύστημα προμηθειών. Συγκεκριμένα, και
σχυση και την ανάπτυξη της υπηρεσίας,             όπως διαπιστώνεται από το παρακάτω διάγραμμα, οι υπερωρί-
η νέα Διοίκηση ξεκίνησε να στήσει από το μηδέν μια αποτελε-  ες του τομέα Καθαριότητας μειώθηκαν κατά το 2011 στο 1,7
σματική και σύγχρονη υπηρεσία Καθαριότητας, προσανατολι-    εκ.€, σε αντιδιαστολή με τα έτη 2010 (3,8 εκ.€), 2009 (4,1 εκ.€)
σμένη επιπλέον στις διεθνείς και καθιερωμένες τάσεις Διαχεί-  και 2008 (3,6 εκ €), χάρη στον εξορθολογισμό της διαχείρισης
ρισης Απορριμμάτων (όπως η Ανακύκλωση και η μείωση των     του ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης της διαδικασίας
Απορριμμάτων), παρά τη δημοσιονομική κρίση και τη γενικότε-  αποκομιδής, που κατέστησαν το όλο σύστημα πιο αποτελεσμα-
ρη δυσλειτουργία της κεντρικής διοίκησης (στάσεις εργασίας,  τικό και λιγότερο κοστοβόρο.

                                 Έτσι, η προσπάθεια αυτή, με τη σειρά της, επέτρεψε τη μείω-
                                ση των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας κατά 7,5% κατά
                                το 2011, όπως διαπιστώνεται ανωτέρω στο τμήμα του απολογι-
                                σμού της Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης (βλ. διάγραμ-
                                μα σελίδας 21).

                                Εκκαθάριση Μηχανολογικού εξοπλισμού
                                 Συστάθηκε Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δημοτικού Συμ-
                                βουλίου, η οποία προχώρησε στην καταγραφή και εκποίηση ή
                                απόσυρση του πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού που
                                βρισκόταν σε αχρηστία στους χώρους του ΣΜΑ.
                                ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 21
  Από το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων για τα οποία
έχει δρομολογηθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής προκύπτει
μείωση κόστους στην ετήσια αποπληρωμή των παγίων ετήσιων
τελών (τέλη κυκλοφορίας και τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου)
ίση με 11.862 €.
  Οικονομία κλίμακας επιτυγχάνεται και με την ακύρωση ασφά-
λισης όσων οχημάτων αποσύρονται, καθώς σε ετήσια βάση
εξοικονομούνται 61.000 €.

Αναδιάταξη και Ανασυγκρότηση Υπηρεσιών
 Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Καθαριότητας για την      οχημάτων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθο-
ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους βρέθηκε στην πρώτη   λογισμό της λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επι-
προτεραιότητα.                         σκευών.
• Αναδιατάχθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών, με ορθολογικό-   • Διαχείριση καυσίμων, ηλεκτρονική καταγραφή και παρακο-
τερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.            λούθηση κίνησης οχημάτων με σύστημα GPRS.
• Αναδιοργανώθηκαν και αναβαθμίστηκαν λειτουργικά τα τμή-    • Εκσυγχρονισμός όλων των υπηρεσιών με την εισαγωγή και
ματα Ανακύκλωσης, Σαρώματος και Αποκομιδής.           χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής (ενιαίας Βάση Δεδο-
• Αναβαθμίστηκαν οι Επόπτες-Επιστάτες σε Τομεάρχες-Επό-     μένων).
πτες, με αρμοδιότητες για                     • Καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος
• Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας           Αποκομιδής (χωροταξικός σχεδιασμός, δρομολόγια, μηχανο-
• Την επιβολή προστίμων                     λογικός εξοπλισμός, κατανομή προσωπικού για αποκομιδή και
• Την καταγραφή των προβλημάτων σε δημόσιους χώρους, σε     ανακύκλωση), μέσα από μελέτη σε συνεργασία με την Πολυτε-
συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες.             χνική Σχολή του ΑΠΘ.
                                  • Επανεξέταση, τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατά-
Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Καθαριότητας           ξεων του Κανονισμού Καθαριότητας.
 Στο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται:                • Δημιουργία ενιαίου Κέντρου Διαχείρισης-Καταγραφής Αι-
• Έρευνα και εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης στόλου      τημάτων πολιτών.                             Διάγραμμα 1
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 22


            Ανακύκλωση και Καθαριότητα
            Εκσυγχρονισμός του Στόλου Απορριμματοφόρων
              Πρώτο μέλημα της νέας Διοίκησης υπήρξε η διασφάλιση
            ενός σύγχρονου Στόλου Απορριμματοφόρων.
              • Κατατέθηκε και ήδη εγκρίθηκε πρόταση χρηματοδότησης
            από το ΕΣΠΑ για την ανανέωση του Στόλου Απορριμματοφό-
            ρων με νέα οχήματα υγραεριοκίνησης, αντιρρυπαντικής τεχνο-
            λογίας, αξίας 7 εκ. € (στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας) και 20 εκ.€ (στο
            ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ).
              • Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ για την
            εγκατάσταση δεξαμενών Φυσικού Αερίου στο ΣΜΑ (Σταθμός
            Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) και τη μετατροπή των οχημά-
            των του Δήμου με κινητήρες αεριοκίνησης, χωρίς οικονομική
            επιβάρυνση του Δήμου.

            Ανακύκλωση: Το πρώτο βήμα
            για σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων
              Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων μέσα από την
            εφαρμογή σύγχρονων και διεθνώς διαδεδομένων μεθόδων,
            όπως η Ανακύκλωση, αποτέλεσε βασική μέριμνα της νέας Δι-
            οίκησης.
              Το 2011 υπογράφηκε η Σύμβαση με την ΕΕΑΑ Α.Ε. (Ελληνι-
            κή Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.) για την εφαρμογή
            του νέου προγράμματος Ανακύκλωσης με έναν Μπλε κάδο για
            Χαρτί, Αλουμίνιο, Πλαστικό και Σίδερο.
  Κατά τη διάρκεια
     του 2011 η
   διαδικασία της
   Ανακύκλωσης
     ανήλθε και
      ξεπέρασε
    τις επιδόσεις
   προηγούμενων
   ετών, παρά το
    γεγονός πως
  επρόκειτο για το
  έτος εισαγωγής
 του και μολονότι το
νέο σύστημα με τον
  έναν Μπλε κάδο
   δεν βρισκόταν
  ακόμη σε πλήρη
      ανάπτυξη
            ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 23
  Συνολικά αναπτύχθηκαν 2.154 Μπλε κάδοι στην 1η και τη 2η
Δημοτική Κοινότητα, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, καθώς
και στον οδικό άξονα της Βασ. Όλγας, αλλά και στο ΑΠΘ και το
ΠαΜακ, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέλαβε 3 ειδικά Απορ-
ριμματοφόρα για την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών,
με το σύνολό τους, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστή-
ματος, να ανέρχονται στα 10 οχήματα. Σημειώνεται ότι, όπως
και με την ανανέωση του στόλου της αποκομιδής των απορριμ-      Σ’ αυτό το πνεύμα σχεδιάστηκαν προγράμματα καθαριό-
μάτων και την αναβάθμιση του ΣΜΑ, έτσι και με το στόλο της    τητας και εξωραϊσμού, που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες
ανακύκλωσης, τα οχήματα αυτά θα εμπλουτίσουν τον στόλο του    γειτονιές με τη συνεργασία των Δημοτικών Κοινοτήτων, στο
Δήμου Θεσσαονίκης χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός      πλαίσιο του Προγράμματος «Αγαπώ την Πόλη Μου, Υιοθετώ τη
του αφού θα αγορασθούν από την ΕΕΑΑ.               Γειτονιά Μου».
  Τα πρώτα αποτελέσματα του Συστήματος Ανακύκλωσης         Έτσι, πραγματοποιήθηκαν:
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι ενδεικτικό ότι παρόλο που η  • Εκστρατείες Καθαριότητας στο επίπεδο της Γειτονιάς, σε συ-
Ανακύκλωση στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΕΑΑ αναπτύ-    νεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.
χθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2011, φθάνοντας το 55%    • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Κα-
του συνόλου της περιοχής αποκομιδής, που προσδιορίζεται      θαριότητα και την Ανακύκλωση με την κινητοποίηση και τη συμ-
από τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, η συλλογή ανακυκλώ-      μετοχή ενεργών πολιτών και εθελοντικών ομάδων.
σιμων υλικών κατά το 2011 σχεδόν ισοσκέλισε τη συλλογή του    • Εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών για την τήρηση απλών
προηγούμενου, προβληματικού, συστήματος ανακύκλωσης,       κανόνων και για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας
του έτους 2009, που ήταν και το αποδοτικότερο έτος εκείνου    στην καθημερινότητά τους, αλλά και των επαγγελματιών ώστε
του συστήματος.                          να συμβάλλουν στην προσπάθεια.
  Η ολοκλήρωση του συστήματος Ανακύκλωσης με έναν Μπλε      • Μόνιμο δίκτυο εθελοντών για την Ανακύκλωση και Καθαρι-
κάδο υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο    ότητα.
του 2012, με την ανάπτυξη ισάριθμων Μπλε κάδων στην 4η, 5η
και 3η Δημοτική Κοινότητα.
  Ένα παράλληλο σύστημα Ανακύκλωσης Γυαλιού άρχισε να
αναπτύσσεται, επίσης σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ, με βασικό
κοινό-στόχο τα καταστήματα που παράγουν μεγάλες ποσότη-
τες γυάλινων συσκευασιών, ενώ συνεχίζεται εντατικά η Ανα-
κύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, με ολοένα
εντεινόμενους ρυθμούς και αυξανόμενη τάση σε σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές.

Αστικός Εξοπλισμός
• Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η βέλτιστη τοποθέτηση των κά-
δων Ανακύκλωσης, σε συνδυασμό με την αναχωροθέτηση των
κάδων Καθαριότητας, έπειτα και από την κατασκευή κατάλλη-
λων θέσεων (αποτμήσεων) σε επιλεγμένα σημεία.
• Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η προετοιμασία της διενέρ-
γειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό και τη σή-
μανση των θέσεων κάδων, ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και
αισθητικά, ως στοιχεία αστικού εξοπλισμού, στις λειτουργίες της
πόλης.

 «Αγαπώ την Πόλη Μου, Υιοθετώ τη Γειτονιά Μου»
  Το κοινωνικό αγαθό της καθαρής πόλης είναι υπόθεση όλων
μας. Οι υπηρεσίες του Δήμου οφείλουν να φροντίζουν για τη συ-
στηματική και διαρκή τήρηση της καθαριότητας, αλλά, μόνο με
τη συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών, τα αποτελέσματα
μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες.
                                 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011

Recomendados

Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014 por
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014My Chersonissos
1.2K visualizações144 slides
Teyxos4 por
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4dimossikionion
3K visualizações16 slides
Teyxos1 por
Teyxos1Teyxos1
Teyxos1dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos3 por
Teyxos3Teyxos3
Teyxos3dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Πρόταση Ψηφίσματος του Κώστα Τριαντάφυλλου για τα κοινωνικά δικαιώματα. por
Πρόταση Ψηφίσματος του Κώστα Τριαντάφυλλου για τα κοινωνικά δικαιώματα.Πρόταση Ψηφίσματος του Κώστα Τριαντάφυλλου για τα κοινωνικά δικαιώματα.
Πρόταση Ψηφίσματος του Κώστα Τριαντάφυλλου για τα κοινωνικά δικαιώματα.NTUA
158 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης por
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςΔημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςPolisConference
347 visualizações5 slides
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...NTUA
256 visualizações8 slides
Έρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα Αποτελέσματα por
Έρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα ΑποτελέσματαΈρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα Αποτελέσματα
Έρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα Αποτελέσματαsynephl
145 visualizações13 slides
UPLO Turning the city into a playground por
UPLO Turning the city into a playgroundUPLO Turning the city into a playground
UPLO Turning the city into a playgroundUplo Social Coop
387 visualizações36 slides
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη por
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις ΚλεισθένηΜιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις ΚλεισθένηPolisConference
1.4K visualizações28 slides
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικών por
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικώνΚοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικών
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικώνMarios Sapountzakis
37 visualizações20 slides

Mais procurados(10)

Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης por PolisConference
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςΔημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
PolisConference347 visualizações
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por NTUA
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
NTUA256 visualizações
Έρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα Αποτελέσματα por synephl
Έρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα ΑποτελέσματαΈρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα Αποτελέσματα
Έρευνα για την Ηλιούπολη 2010 - Τα Αποτελέσματα
synephl145 visualizações
UPLO Turning the city into a playground por Uplo Social Coop
UPLO Turning the city into a playgroundUPLO Turning the city into a playground
UPLO Turning the city into a playground
Uplo Social Coop387 visualizações
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη por PolisConference
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις ΚλεισθένηΜιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη
PolisConference1.4K visualizações
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικών por Marios Sapountzakis
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικώνΚοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικών
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια αχαρτογράφητη περιοχή των οικονομικών
Marios Sapountzakis37 visualizações
01 03 por lylafyow
01 0301 03
01 03
lylafyow107 visualizações
Δικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου Παλληνης por Irini Kounenaki
Δικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου ΠαλληνηςΔικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου Παλληνης
Δικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου Παλληνης
Irini Kounenaki268 visualizações
Ολοκλήρωση 1ης συνδιάσκεψης Ελλήνων ακτιβιστών του ΕΣΚ στην Κρήτη, 9-11 Αυγού... por NTUA
Ολοκλήρωση 1ης συνδιάσκεψης Ελλήνων ακτιβιστών του ΕΣΚ στην Κρήτη, 9-11 Αυγού...Ολοκλήρωση 1ης συνδιάσκεψης Ελλήνων ακτιβιστών του ΕΣΚ στην Κρήτη, 9-11 Αυγού...
Ολοκλήρωση 1ης συνδιάσκεψης Ελλήνων ακτιβιστών του ΕΣΚ στην Κρήτη, 9-11 Αυγού...
NTUA221 visualizações
Η ΤΟΛΜΗ por Nick Meletiadis
Η ΤΟΛΜΗΗ ΤΟΛΜΗ
Η ΤΟΛΜΗ
Nick Meletiadis4.9K visualizações

Destaque

S45 c 512102614090 por
S45 c 512102614090S45 c 512102614090
S45 c 512102614090taxalia
637 visualizações3 slides
Document (7) por
Document (7)Document (7)
Document (7)taxalia
1.8K visualizações20 slides
Metro por
MetroMetro
Metrotaxalia
790 visualizações8 slides
πρόγραμμα Dgv iii (1) por
πρόγραμμα Dgv iii (1)πρόγραμμα Dgv iii (1)
πρόγραμμα Dgv iii (1)taxalia
3.4K visualizações14 slides
Macedonia, the truth por
Macedonia, the truthMacedonia, the truth
Macedonia, the truthtaxalia
1.2K visualizações18 slides
πόρισμα ενοποιησεων δου por
πόρισμα ενοποιησεων δουπόρισμα ενοποιησεων δου
πόρισμα ενοποιησεων δουtaxalia
1.4K visualizações144 slides

Destaque(7)

S45 c 512102614090 por taxalia
S45 c 512102614090S45 c 512102614090
S45 c 512102614090
taxalia637 visualizações
Document (7) por taxalia
Document (7)Document (7)
Document (7)
taxalia1.8K visualizações
Metro por taxalia
MetroMetro
Metro
taxalia790 visualizações
πρόγραμμα Dgv iii (1) por taxalia
πρόγραμμα Dgv iii (1)πρόγραμμα Dgv iii (1)
πρόγραμμα Dgv iii (1)
taxalia3.4K visualizações
Macedonia, the truth por taxalia
Macedonia, the truthMacedonia, the truth
Macedonia, the truth
taxalia1.2K visualizações
πόρισμα ενοποιησεων δου por taxalia
πόρισμα ενοποιησεων δουπόρισμα ενοποιησεων δου
πόρισμα ενοποιησεων δου
taxalia1.4K visualizações
Macedonian business culture guide - Learn about FYROM por Salford Business School
Macedonian business culture guide - Learn about FYROMMacedonian business culture guide - Learn about FYROM
Macedonian business culture guide - Learn about FYROM
Salford Business School3K visualizações

Similar a απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι por
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιΥποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιKatBregianni
2.6K visualizações30 slides
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλουialmopia.gr
120 visualizações26 slides
01 - 03 por
01 - 0301 - 03
01 - 03lylafyow
188 visualizações3 slides
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη samostimes
2.2K visualizações3 slides
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςforkeratea
581 visualizações5 slides
Administrative elite por
Administrative eliteAdministrative elite
Administrative eliteFOTIOS ZYGOULIS
482 visualizações14 slides

Similar a απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011(20)

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι por KatBregianni
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιΥποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
KatBregianni2.6K visualizações
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por ialmopia.gr
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου
ialmopia.gr 120 visualizações
01 - 03 por lylafyow
01 - 0301 - 03
01 - 03
lylafyow188 visualizações
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por samostimes
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
samostimes2.2K visualizações
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por forkeratea
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
forkeratea581 visualizações
Administrative elite por FOTIOS ZYGOULIS
Administrative eliteAdministrative elite
Administrative elite
FOTIOS ZYGOULIS482 visualizações
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ por Syros Koskovolis
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Syros Koskovolis302 visualizações
Παρουσίαση Money Show Τσογκαρλίδης por Paris Tsogkarlidis
Παρουσίαση Money Show ΤσογκαρλίδηςΠαρουσίαση Money Show Τσογκαρλίδης
Παρουσίαση Money Show Τσογκαρλίδης
Paris Tsogkarlidis204 visualizações
23012014 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ por Michalis Atsalakis
23012014 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ23012014 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ
23012014 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ
Michalis Atsalakis32 visualizações
12+1 por Npapada Nikola
12+112+1
12+1
Npapada Nikola21 visualizações
Η ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ por Themistocles Papadimopoulos
Η ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣΗ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
Η ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
Themistocles Papadimopoulos304 visualizações
THESSEUS Presentation - 2005 GR por Constantinos Parissis
THESSEUS Presentation - 2005 GRTHESSEUS Presentation - 2005 GR
THESSEUS Presentation - 2005 GR
Constantinos Parissis223 visualizações
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris367 visualizações
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf por rkpd2014
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdfπρογραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf
rkpd2014649 visualizações
ΟΝΝΕΔ - Οι προτάσεις μας για τα ΤΟΣΥΝ por vmamatsios
ΟΝΝΕΔ - Οι προτάσεις μας για τα ΤΟΣΥΝΟΝΝΕΔ - Οι προτάσεις μας για τα ΤΟΣΥΝ
ΟΝΝΕΔ - Οι προτάσεις μας για τα ΤΟΣΥΝ
vmamatsios199 visualizações
ΕΛΠ 20 - Γέννηση και εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής πόλης - Σημειώσεις por Onlearn
ΕΛΠ 20 - Γέννηση και εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής πόλης - ΣημειώσειςΕΛΠ 20 - Γέννηση και εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής πόλης - Σημειώσεις
ΕΛΠ 20 - Γέννηση και εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής πόλης - Σημειώσεις
Onlearn297 visualizações
εισηγηση 8ου θεματοσ por kosalive
εισηγηση 8ου θεματοσεισηγηση 8ου θεματοσ
εισηγηση 8ου θεματοσ
kosalive386 visualizações
αναστασία γεωργιάδου στέλλα γιαννακοπούλου 2 por sokaniak
αναστασία γεωργιάδου στέλλα γιαννακοπούλου 2αναστασία γεωργιάδου στέλλα γιαννακοπούλου 2
αναστασία γεωργιάδου στέλλα γιαννακοπούλου 2
sokaniak257 visualizações
ΠΠΣΠΘ_Ecomobility2014_εργασία por Volunteens
ΠΠΣΠΘ_Ecomobility2014_εργασία ΠΠΣΠΘ_Ecomobility2014_εργασία
ΠΠΣΠΘ_Ecomobility2014_εργασία
Volunteens378 visualizações

Mais de taxalia

124 1-106310 por
124 1-106310124 1-106310
124 1-106310taxalia
446 visualizações1 slide
Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012 por
Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012
Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012taxalia
2.6K visualizações21 slides
αυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικα por
αυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικααυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικα
αυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικαtaxalia
774 visualizações4 slides
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεε por
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεεαυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεε
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεεtaxalia
769 visualizações5 slides
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων por
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικωναυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικωνtaxalia
491 visualizações14 slides
Kitsopoulou por
KitsopoulouKitsopoulou
Kitsopouloutaxalia
574 visualizações7 slides

Mais de taxalia(20)

124 1-106310 por taxalia
124 1-106310124 1-106310
124 1-106310
taxalia446 visualizações
Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012 por taxalia
Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012
Taxalia τιμες αναφορας φαρμακων οκτωβριος 2012
taxalia2.6K visualizações
αυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικα por taxalia
αυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικααυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικα
αυτεπαγγελτη αναζητηση εγκυκλιος ικα
taxalia774 visualizações
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεε por taxalia
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεεαυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεε
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων ικα οαεε
taxalia769 visualizações
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων por taxalia
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικωναυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων
αυτεπαγγελτη αναζητηση πιστοποιητικων
taxalia491 visualizações
Kitsopoulou por taxalia
KitsopoulouKitsopoulou
Kitsopoulou
taxalia574 visualizações
εγκυκλιος μειωση εισφορων οαεε por taxalia
εγκυκλιος μειωση εισφορων οαεεεγκυκλιος μειωση εισφορων οαεε
εγκυκλιος μειωση εισφορων οαεε
taxalia2.9K visualizações
τελικό por taxalia
τελικότελικό
τελικό
taxalia420 visualizações
Final draft programme stip 20 22 april por taxalia
Final draft programme stip 20 22 aprilFinal draft programme stip 20 22 april
Final draft programme stip 20 22 april
taxalia610 visualizações
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 por taxalia
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
taxalia1.8K visualizações
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΔ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 por taxalia
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΔ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΔ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΔ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
taxalia2K visualizações
εγκυκλιος εργασιακα 2012 por taxalia
εγκυκλιος εργασιακα 2012εγκυκλιος εργασιακα 2012
εγκυκλιος εργασιακα 2012
taxalia467 visualizações
αεκ θεμελιο 21 por taxalia
αεκ θεμελιο 21αεκ θεμελιο 21
αεκ θεμελιο 21
taxalia283 visualizações
Omologa ikth (1) por taxalia
Omologa ikth (1)Omologa ikth (1)
Omologa ikth (1)
taxalia421 visualizações
E1 2012 por taxalia
E1 2012E1 2012
E1 2012
taxalia1.3K visualizações
εξώδικός μου προς σαμαρά por taxalia
εξώδικός μου προς σαμαράεξώδικός μου προς σαμαρά
εξώδικός μου προς σαμαρά
taxalia338 visualizações
ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΤ por taxalia
ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΤΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΤ
ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΤ
taxalia507 visualizações
μνημονιο 2 por taxalia
μνημονιο 2μνημονιο 2
μνημονιο 2
taxalia443 visualizações
FOUR (4) AIRBUS A340-300 por taxalia
FOUR (4) AIRBUS A340-300FOUR (4) AIRBUS A340-300
FOUR (4) AIRBUS A340-300
taxalia359 visualizações
εξοδος απο το ευρω por taxalia
εξοδος απο το ευρωεξοδος απο το ευρω
εξοδος απο το ευρω
taxalia519 visualizações

απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011

 • 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ, ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΔΗΚΕΘΕ, ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ, ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΔΗΚΕΘΕ, ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑ 2014, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ, ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΔΗΚΕΘΕ, ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 1 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 2 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 3 Περιεχόμενα: 4. Χαιρετισμός Δημάρχου 8. Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου -Τα μέλη του ΔΣ 12. Προτεραιότητες: Εξωστρέφεια & Τουρισμός 16. Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη 20. Ανακύκλωση και Καθαριότητα 24. Αστικό Περιβάλλον 30. Περιβάλλον 34. Κοινωνική Πολιτική και Εξυπηρέτηση του Πολίτη 36. Δημοτική Αστυνομία και Πολιτική Προστασία 38. Νεολαία και Αθλητισμός 42. Εκπαίδευση 44. Πολιτισμός 48. Εθελοντισμός 52. Δημοτικά ΜΜΕ 53. Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις 60. Παραρτήματα ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 4 Αγαπητοί και Αγαπητές Συμπολίτες, Η πρώτη χρονιά της θητείας της νέας Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει ήδη ολοκληρωθεί προ πολλού. Στα χέρια σας κρατάτε τον τόμο όπου αποτυπώνονται όλα όσα έγιναν κατά την διάρκεια του 2011. Ξεφυλλίζοντας τον τόμο αυτόν θα διαβάσετε για την προ- σπάθεια του εξορθολογισμού της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο όχι απλώς του απαραίτητου νοικοκυρέματος λόγω του μεγάλου οικονομικού σκανδάλου της υπεξαίρεσης από το ταμείο του Δήμου, αλλά και της οικονονομι- κής κρίσης που μαστίζει τόσο την Ελλάδα όσο και τις χώρες του Νότου της Ευρωζώνης, καταστάσεις που έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου. Θα δείτε τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του τομέα Καθαριότητας, που είχε καταρρεύσει και λειτουργούσε με αδι- αφανή, κοστοβόρο και αντιπαραγωγικό τρόπο, χρεώνοντας, ωστόσο, υπέρογκα δημοτικά τέλη στους δημότες, την προσπά- θεια για την ανάταξη του Αστικού Περιβάλλοντος, την επιχείρηση επανάκτησης του Δημόσιου Χώρου από τα ιδιωτικά συμφέροντα που τον είχαν καταπατήσει – και δυστυχώς συνεχίζουν να το πράττουν – υπό την ανοχή, την αδιαφορία, αν όχι και την σκέπη των προηγούμενων αρχόντων του τόπου, στο βωμό των πελατει- ακών σχέσεων και των μικροσυντεχνιακών συμφερόντων, αλλά και την έμφαση που δώσαμε σε ενέργειες που αφορούν θέματα καλύτερης οργάνωσης καθώς και αλλαγής νοοτροπίας, η οποία αποτέλεσε προεκλογική μας δέσμευση, στον αντίποδα των μεγά- λων έργων βιτρίνας. Στον τόμο αυτόν ξεδιπλώνεται, ακόμη, η προσπάθεια να έρ- θουν στο προσκήνιο οι νέοι της πόλης, οι δημιουργικές δυνάμεις που γεμάτες φαντασία και δυναμισμό είναι εκείνες που μπορούν να βγάλουν τη Θεσσαλονίκη από το τέλμα, να της δώσουν νέα ώθηση και τελικά να πάρουν οι ίδιοι τις τύχες τους στα χέρια τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα το δικό τους μέλλον και το μέλλον της πόλης. Αλλά και η επιχείρηση αναζωογόνησης της πολιτιστι- κής παραγωγής της Θεσσαλονίκης, μέσα από μια νέα προσέγγι- ση στα πολιτιστικά δρώμενα και τις δημιουργικές ομάδες. Θα διαβάσετε, επίσης, και θα αντιληφθείτε την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για όλες τις βαλλόμενες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που στη σκιά της οικονομικής κρίσης, αυξάνονται και γίνονται ολοένα και πιο πο- λυπληθείς. Αυτή η προσπάθεια αποτέλεσε και προεκλογική μας υπόσχεση, στο πλαίσιο του διαρκώς επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Η δημόσια παρέμβασή μου στα θέματα της Ανώτατης Εκπαί- δευσης δικαιολογείται όχι μόνο από τη φιλοδοξία, τα Ανώτατα και Ανώτερα ιδρύματα και κολλέγια της πόλης, δημόσια και ιδιωτικά, να είναι στην πρώτη γραμμή διεθνώς, αλλά και από το γεγονός ότι στην πόλη ζούνε πάνω από 120.000 σπουδαστές. Έχουμε ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 5 υποχρέωση σ’ αυτά τα παιδιά να δείξουμε κι εμείς, παράλληλα με τους πανεπιστημιακούς δασκάλους τους, έναν δρόμο που θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν τη συνείδηση του πολίτη που σκέφτεται, συμμετέχει και «μαθαίνει» απ’ τη ζωή της πόλης. Ως νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της νέας Δι- οίκησης του Δήμου, είπα κατ’ επανάληψη πως με την «Πρωτο- βουλία για τη Θεσσαλονίκη» στο τιμόνι του Δήμου, τη δημοτική παράταξη που γεννήθηκε από τους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών, και όχι από το κομματικό σύστημα, η Θεσσαλονίκη θ’ αλλάξει σελίδα. Σας μίλησα και θα μιλάω για μια Θεσσαλονίκη που επιτέλους δεν φοβάται να φέρει στην επιφάνεια το πολυπολιτισμικό πα- ρελθόν της και να το αξιοποιήσει για να ξαναδημιουργήσει την ταυτότητά της και να μπορέσει έτσι να προσελκύσει επισκέπτες, επενδύσεις και διεθνές ενδιαφέρον. Σας μίλησα και σας μιλάω για μια Θεσσαλονίκη που δεν χρει- άζεται την πρωτοβουλία της Κεντρικής Διοίκησης για να αλλάξει τα κακώς κείμενα που ταλανίζουν όχι μόνο την ίδια, αλλά τη χώρα ολόκληρη, παρά μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα των εξελίξεων, δίνοντας η ίδια το παράδειγμα ενός διαφορετικού μοντέλου διοί- κησης, ανάπτυξης και λειτουργίας. Σας μίλησα και μιλάω για μια Θεσσαλονίκη που διαθέτει το δυναμικό για να πάει μπροστά, χωρίς να βουλιάξει αμαχητί στο βούρκο της αδράνειας που απειλεί όλη τη χώρα, μια Θεσσαλο- νίκη που αξιοποιεί αυτό το δυναμικό αντί να το παραχώνει και να του φέρνει εμπόδια, χάρη σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που ανοίγει δρόμους για τις δημιουργικές δυνάμεις ώστε εκείνες να κάνουν όλα όσα απαιτούνται για μια πορεία προς το μέλλον. Συμπολίτες, Για όλα αυτά δουλεύουμε ως νέα Διοίκηση του Δήμου Θεσ- σαλονίκης. Ίσως όχι με τους ρυθμούς που θα περιμένατε ή που θα θέλατε ή που και εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε – οι αρρυθμίες, τα προσκόμματα και οι αγκυλώσεις στην δημόσια διοίκηση έχουν ενταθεί αντί να περιορίζονται, και όχι μόνον εξαιτίας της δημοσιο- νομικής κρίσης της χώρας, αλλά επίσης διότι κάθε προσπάθεια για αλλαγές συναντά μια φυσική αντίδραση – όμως επιμένουμε με αμείωτη επιμονή και αταλάντευτη δέσμευση σε όλα αυτά τα όνειρα που έχουμε μοιραστεί για την Θεσσαλονίκη, την καθημε- ρινότητά μας και την ποιότητα ζωής που προσδοκούμε. Για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη. Από εσάς, όμως, έχω μια απαίτηση: ζητώ την ενεργό συμμε- τοχή σας, την ευαισθητοποίησή σας και την κινητοποίησή σας για κάθε τομέα της καθημερινότητας και της λειτουργίας της πόλης. Γιατί χωρίς τη συμμετοχή σας, ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίπο- τα. Μόνον όλοι μαζί θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την πορεία της πόλης μας και να την βάλουμε επιτέλους στη σωστή ρότα. Γιάννης Μπουτάρης Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 6 Η Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο - όπου συντελείται η αρχή της • τη διάθεση επαρκέστατου χρόνου στη Διοίκηση και στην Αντι- λαϊκής κυριαρχίας και εκφράζεται δημοκρατικά το πολίτευση προκειμένου να διατυπώνουν τις θέσεις, τις προτά- σώμα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, που έχει δώσει σεις ή τις αντιρρήσεις τους και, συγχρόνως, με την αξιοποίηση με την ψήφο του την πολιτική εντολή και τη δημοκρα- σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, να τεκμηριώνουν τις πα- τική νομιμοποίηση στους αιρετούς εκπροσώπους του, δηλαδή ρεμβάσεις τους. τους Δημοτικούς Συμβούλους - ανήκει σε όλους τους πολίτες Οι νέες συνθήκες, πάντως, επιφέρουν την ανάγκη για μεγαλύ- και αποφασίζει με βάση το κοινό συμφέρον και την πρόοδο τερο αυτοέλεγχο από όλους και για σεβασμό στην προβλεπόμε- της τοπικής κοινωνίας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως άλλωστε νη διαδικασία, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εστιάζει προβλέπει ο νόμος, έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης τη λειτουργία του στα ουσιώδη θέματα και όχι σε όσα παράγουν και της ψήφου κατά συνείδηση. εύκολο εντυπωσιασμό. Οι παραπάνω αρχές λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου • Για τη διευκόλυνση των εκπροσώπων των έντυπων και ηλε- και τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα των Δημοτικών κτρονικών Μ.Μ.Ε. που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Συμβούλων κατοχυρώθηκαν με τρόπο απαρέγκλιτο, βάσει των Δημοτικού Συμβουλίου εγκαταστάθηκε στην αίθουσα σύστημα αρχών της παράταξης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» και ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο (Wi-Fi). του πνεύματος της Διοίκησης του Δήμου. • Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, προέβη σε κινήσεις αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης Συγκεκριμένα και προκειμένου να εμπεδωθεί: και της ταυτότητας της πόλης. Για το σκοπό αυτό διοργανώθη- 1. Η διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου καν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για: 2. Η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών • τους επιζήσαντες από το ολοκαύτωμα Εβραίους 3. Οι διαδικασίες όσμωσης και η συνεργασία των αιρετών συμπολίτες μας με την κοινωνία των πολιτών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω • τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης φορέων της τοπικής κοινωνίας, ενώσεων πολιτών, ομάδων • την εξέγερση των εργατών το Μάη του ’36 ειδικών δράσεων ή ενδιαφερόντων κ.λπ., Ήταν η πρώτη φορά που στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσα- η νέα Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε να προβεί στις παρα- λονίκης αναδείχθηκαν αυτές οι τραγικές πτυχές της νεότερης κάτω ενέργειες: ιστορίας της πόλης, οι οποίες υπήρξαν συγχρόνως καθοριστι- κές για τη φυσιογνωμία της. • Προχώρησε στην καθιέρωση της απευθείας μετάδοσης των • Σε ειδικές θεματικές συνεδριάσεις, αναδείχθηκαν ζητήματα συνεδριάσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση TV100 και μέσω μείζονος σημασίας για την πόλη. Οι ειδικές συνεδριάσεις θα Διαδικτύου. Έτσι, κάθε πολίτης έχει πλέον την ευκαιρία να παρα- συνεχιστούν. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν ειδικές συνεδρι- κολουθεί, να κρίνει και να αξιολογεί κάθε πτυχή του έργου της άσεις για: Διοίκησης, αλλά και τη στάση και τη δράση της αντιπολίτευσης. • τα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα του Α.Π.Θ. και το Επίσης, η εξωστρεφής αυτή λειτουργία, εκτός από την αναβάθ- έργο που συντελείται σε αυτό, με εισηγητή τον Πρύτανη και τους μιση της ενημέρωσης των πολιτών, ενθαρρύνει και τη συμμετο- Αντιπρυτάνεις, χή τους για θέματα που κρίνουν ότι τους αφορούν. • την πορεία των έργων του ΜΕΤΡΟ, με τη συμμετοχή του αρ- • Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, δίνεται βήμα θεσμοθετη- μόδιου υφυπουργού και του προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ μένης έκφρασης στις ενώσεις εργαζομένων, σε πολίτες, σε • τα προβλήματα και οι προοπτικές σημαντικών οργανισμών της συλλογικούς φορείς κ.λπ., κατοχυρώνοντας έτσι τη δυνατότητα πόλης, όπως ο ΟΛΘ και η ΕΥΑΘ, με τη συμμετοχή του διευθύ- να διεξάγονται διαδικασίες διαβούλευσης ακόμη και για θέματα νοντος συμβούλου κάθε οργανισμού. που δεν θεωρούνται αυστηρώς του «δημοτικού συμβουλίου”, • Η συγκρότηση Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη επηρεάζουν, παρ’ όλα αυτά, τη ζωή των πολιτών, ιδιαιτέρως συμμετοχή όχι μόνο Δημοτικών Συμβούλων, που προβλέπεται στις συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής και κοινωνικής έτσι και αλλιώς από το νόμο αλλά και πολιτών με ειδικά ενδια- κρίσης. φέροντα, έγινε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες για την επεξερ- • Θεσπίστηκε νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού γασία και την κατάθεση προτάσεων που θα συμβάλλουν στην Συμβουλίου. Ο νέος Κανονισμός εκπονήθηκε από τη Διαπα- αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου και στον προγραμματισμό ραταξιακή Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, με των δράσεων της Διοίκησης. στόχο να κατοχυρώσει τη δημοκρατική και πιο αποτελεσματική • Απαιτείται, όμως, προσήλωση στους σκοπούς των επιτροπών, λειτουργία του σώματος. Προβλέπει: σύνδεσή τους με τις προγραμματικές επιδιώξεις των του Δήμου • τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των Δημοτικών και εκπόνηση κοινών προτάσεων και σχεδιασμών, προκειμένου Συμβούλων στη διεξοδική συζήτηση των θεμάτων που εξετάζει να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνάμεις που διαθέτουν γνώση, το Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται η Διοίκηση. εμπειρία και μεράκι. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 7 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 8 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μπουτάρης Ιωάννης Δήμαρχος Αβραμόπουλος Αηδονόπουλος Τζιούτζια Ελένη Αβραμίδης Ευστάθιος Αγγελίδου Άννα Παναγιώτης Χαράλαμπος Αντι- Γραμματέας Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δημο- Πρόεδρος Δημοτικού πρόεδρος Δημοτικού Δημοτικού Συμβουλίου τικού Βρεφοκομείου Συμβουλίου Συμβουλίου «Αγιος Στυλιανός» Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί- ρησης Γάκης Βασίλειος Δη- Γεράκης Γεώργιος Γιαταγάνα Χρυσούλα Γκιουλέκας Γούλα Καλυψώ μοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Κέντρων Δημοτική Σύμβουλος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Κοινω- Ανοικτής Προστασίας Επικεφαλής παράταξης νικής Αλληλεγγύης και Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ «Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη» Προστασίας του Πολίτη Ζαχαριάδης Λάζαρος Ζέρβας Κωνσταντίνος Θεοτοκάτος Καζαντζίδης Κανάκης Στέλιος Πρόεδρος Κέντρων Αντιδήμαρχος Περιβάλ- Ερωτόκριτος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Ανοικτής Προστασίας λοντος και Πρασίνου Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ Κουράκης Ανδρέας Κωνσταντινίδης Μιχάλης Λειψιστινού Θεοδώρα Λεκάκης Πέτρος Μάτης Χρήστος Αντιδήμαρχος Αστικού Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος του Βαφο- Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής παράταξης Σχεδιασμού, Πολεοδομί- πουλείου Πνευματικού «Ενεργοί Πολίτες - Οικο- ας και Δικτύων Κέντρου λογία στην Πράξη» Πέγκας Σπυρίδων Αντι- Ρουμελιώτη Κυβέλη Σαλαγκούδη Ανθή Σεβαστιάδης Θέμης Σταυρίδου Μαρία δήμαρχος Πολιτισμού, Πρόεδρος Οργανισμού Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας και Τουρισμού Βρεφονηπιακής Παιδι- κής και Οικογενειακής Μέριμνας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 9 Αγκαθίδου Δήμητρα Ακριτίδου Μαρία Αρβανίτης Γιώργος Ασλανίδου Σοφία Ασπασίδης Γιώργος Πρόεδρος Δημοτικής Αντιπρόεδρος Οργανι- Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωφελούς Επιχεί- σμού Βρεφονηπιακής Δημοτικής Εταιρείας Παιδικής και Οικογενεια- Πληροφόρησης και ρησης κής Μέριμνας Θεάματος Δημαρέλος Γεώργιος Δρίτσα Πολυξένη Ελευθεριάδης Χρήστος Ευθυμίου Άννα Ζαριανόπουλος Σωτήρης Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτική Σύμβουλος - Κωνσταντίνος Δημοτική Σύμβουλος Επικεφαλής παράταξης Πρόεδρος Συμβουλίου «Λαϊκή Συσπείρωση Ένταξης Μεταναστών Θεσσαλονίκης» Καπόν Χασδάϊ Καρακωστάνογλου Καρούμπης Αντώνης Κιοσέογλου Ελευθέριος Κολοβού Πολύζου Αντιδήμαρχος Ανά- Βενιαμίν Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος Λεμονιά πτυξης και Διαχείρισης Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτική Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων Μηταφίδης Τριαντά- Παπαθεμελής Στέλιος Παππάς Αθανάσιος Αντι- Πασχαλίδου Μαρία Πατέλης Θεόφιλος φυλλος Επικεφαλής Επικεφαλής παράταξης δήμαρχος Ανακύκλωσης Αντιδήμαρχος Νεότητας, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Θεσσαλονί- «Υπερκομματικό Δημο- και Καθαριότητας Αθλητισμού και Εθε- κη - Ανοιχτή Πόλη» τικό Κίνημα Θεσσαλο- λοντών νικέων» Στεργίου Αρμόδιος Τανιμανίδου Στεφανία Τελίδης Αναστάσιος Χρυσίδου Έλλη Ψαρράς Θωμάς Επικεφαλής παράταξης Πρόεδρος του Αντιπρόεδρος του Δημοτική Σύμβουλος Γενικός Γραμματέας «Εξουσία Πολιτών Δημοτικού Κέντρου Δημοτικού Κέντρου του Δήμου - Μάκης Στεργίου» Μουσικής και Χορού Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 11. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 10 ΟΙ ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΙ ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Πέτρος Πρόεδρος: Αδάμ Καρυπίδου Χιονία Αντιπρόεδρος: Βεϊζαδές Απόστολος Αντιπρόεδρος: Αλμυρού Σοφία Σύμβουλοι: Σύμβουλοι: Αθανασιάδου Μεντζέλου Παρασκευή Αμανατίδου Νόνα Γιαννακοπούλου Σμαράγδα Βαταμίδου Μαρασλίδου Βασιλίκη Δούκα Λαβασίδου Στυλιανή Βοζικής Χρήστος Δουβλέτη Ελένη Ιωαννίδου Μαρία Εξαδακτύλου Ευσταθία Καράμπελα Όλγα Ευθυμιάδης Ευθύμιος Καρκαλέτσης Γεώργιος Καββασιάδη Καράσσο Τίλντα Λαζαρίδου Μαρία Μηνά Ελευθερία Μπαντής Φίλιππος Σουγανίδης Νικόλαος Σαμαράς Αγαπητός Ρόζα Βαρβάρα Τζιβανάκη Παπαδημητρίου Νίκη Χοντολίδου Ελένη Χορευτάρη Λαζαρίδου Αικατερίνη 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Μεταξόπουλος Ιορδάνης Αντιπρόεδρος: Κλειδαρά Αφροδίτη Σύμβουλοι: Αβραμίδου Σακελλαρίου Ιωάννα Αναγνωστόπουλος Κω/νος Αφεντουλίδου Μαρία Βαρσάμη Στέλλα Καλαΐτζίδου Ελισάβετ Κελλίδου Ηλέκτρα Νούσκαλης Απόστολος Σαλονικίδου Αραβέλα-Μαρίνα Τριανταφυλλίδου Αγγελική ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 12. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 11 4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Πρόεδρος: Κανάκης Δημήτριος Πρόεδρος: Καραγιαννίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος: Τερψίδου Κρυσταλία Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δημήτριος Σύμβουλοι: Σύμβουλοι: Αδαμίδης Λάζαρος Αγτζίδης Ανδρέας Αμαξόπουλος Θρασύβουλος Αλεξίου Τριαντάφυλλος Αυγερινού Βασιλική Γιαχούδης Δημήτριος Γαϊτάνη Πασχαλία Κωστούδης Θωμάς Ιορδανίδης Ιωάννης Μπαχτσεβάνα Παναγιώτα Καλατούδη Γεωργία Παπαναστασίου Αθανάσιος Καρυπίδου Αναστασία Παπαντωνίου - Κούρτογλου Βερονίκη Κόρακας Ευάγγελος Παύλου Σοφία Ελένη Μπαλτζή Φωτεινή Τσακμάκη Καραμπίδου Μαρία Πετρίδης Ηρακλης Σαμαρά Σοφία Σαχινίδης Φώτης Φωτιάδης Γεώργιος 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Κουράκη Αργυρή Αντιπρόεδρος: Μαργαρίτης Δημήτριος Σύμβουλοι: Αναστασίου Ευαγγελία Ανθοπούλου Μαρία Αντωνίου Αντώνης Βαμβακάς Δημήτριος Βούλγαρης Γεώργιος Δεληγκάρης Παναγιώτης Δούμπης Πέτρος Ιωαννίδου Ελένη Καλέση Ελισάβετ Μαρία (Μαριλίζα) Καρπούζης Αναστάσιος Κατσιαφά Ανθούλα Λιακόπουλος Στυλιάνος Τσολίδης Χαράλαμπος ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 13. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 12 Προτεραιότητες: Εξωστρέφεια - Τουρισμός Κ αμία πόλη του μεγέθους της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να ευημερήσει και να πετύχει εάν δεν είναι εξωστρεφής, εάν δηλαδή δεν επωφεληθεί και συ- μπράξει με τη διεθνή οικονομία, εάν δεν υιοθετήσει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από το διεθνή χώρο, εάν δεν είναι ανοιχτή στα διεθνή πολιτιστικά και άλλα ρεύματα. Στις βασικές προτεραιότητες της νέας Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης βρέθηκε η εξωστρέφεια της πόλης, καταρχήν προκειμένου να προσελκυσθεί ρεύμα τουρισμού, ως η πλέον άμεση ενέργεια που, χωρίς μεγάλες επενδύσεις, μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτής της προσπά- θειας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέλαβε να αναδείξει το πολυ- πολιτισμικό παρελθόν της πόλης, συμπληρώνοντας τα ελληνι- στικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά στοιχεία της ταυτότητάς της με τα οθωμανικά και τα εβραϊκά, ως αναξιοποίητο κεφάλαιο που θα μπορούσε να προσελκύσει Τούρκους και Εβραίους τουρίστες. Η μετάβαση του Γιάννη Μπουτάρη σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη της Δημαρχίας στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, όπου συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της χώρας, Σιμόν Πέρες, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, προβάλλοντας αντίστοιχα τη Θεσσαλονίκη ως «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων» για τους απανταχού Εβραίους, χάρη στην κάποτε δυναμική και πολυπληθέστατη Ισραηλιτική Κοινότητα που ζούσε και δημιουρ- γούσε στην πόλη μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και ως η κορυφαία ευρωπαϊκή πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατο- ρίας με πλήθος Οθωμανικών μνημείων, συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση και μετρήσιμη αύξηση των επισκεπτών από το Ισ- ραήλ (κατά 330%) και την Τουρκία (κατά 63%) κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Οι προσπάθειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για βελτίωση του καθεστώτος παροχής ταξιδιωτικών θεωρήσεων (visa) προκειμέ- νου να διευκολυνθεί η προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων επι- σκεπτών υπήρξαν συστηματικές και συνεχίζονται αμείωτες. Οι πολιτικές του Δήμου Θεσσαλονίκης Προωθήθηκε επίσης η υπόθεση της κρουαζιέρας σε θεσμικό προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των διεθνών επίπεδο, με το αίτημα άρσης του Καμποτάζ. Μέσων Ενημέρωσης ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 14. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 13 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 15. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 14 Εξωστρέφεια - Τουρισμός χων για θέματα Ενέργειας και κατέθεσε την υποψηφιότητά του για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2014. Κατέθεσε επίσης την υποψηφιότητά του για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014 κερδίζοντας Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη τη διοργάνωση, χάρη στην ενεργό συμμετοχή περισσότερων δρομολόγηση απευθείας πτήσεων των Τουρκικών Αερογραμ- από 150 μεμονωμένων νέων ανθρώπων και 60 οργανώσεων μών μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης, επιτυγχά- της Κοινωνίας των Πολιτών, που εργάστηκαν εθελοντικά με εν- νοντας έτσι τη διασύνδεση της πόλης με επιπλέον 178 διεθνείς θουσιασμό για την κατάρτιση του Φακέλου Υποψηφιότητας. Ο προορισμούς. Από το Μάιο του 2011, που ξεκίνησαν τα δρομο- θεσμός αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί το νεανι- λόγια Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, έως τον Οκτώβριο του κό πρόσωπο της πόλης, δίνοντας το βήμα στους νέους και τις 2011 περίπου 30.000 επιβάτες μετακινήθηκαν με τις Τουρκικές νέες της πόλης για να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να Αερογραμμές, εκ των οποίων το 20% Τούρκοι, το 40% λοιπές προτάξουν τις επιθυμίες και τα όνειρά τους, αλλά και μια ευκαι- εθνικότητες και το 40% Έλληνες. ρία για προσέλκυση νέων επισκεπτών από την Ευρώπη και τον Αναδείχτηκε εμπράκτως μια άλλη ελκυστική πτυχή της Θεσ- κόσμο. Και στις τρείς αυτές περιπτώσεις ο Δήμος Θεσσαλονί- σαλονίκης, με τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας κης επιδιώκει να αναβαθμίσει το πλαίσιο της πολιτικής του στα Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Food Festival το Νοέμβριο του σχετικά πεδία, μέσω του θεσμοθετημένου διεθνούς διαλόγου, 2011. Στόχοι της νέας διοργάνωσης, που υλοποίησε ο Δήμος της κατάρτισης συνολικών προτάσεων, που αποτελούν τις σχε- Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά ευελπιστώντας στην καθιέρωσή τικές προτάσεις υποψηφιότητας και της εμπειρίας που αποκομί- της, είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε γαστρονομικό προ- ζει από διεθνείς διαδικασίες αξιολόγησης. ορισμό στη βάση των τοπικών προϊόντων όσο και η στήριξη του Κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν, φιλοξενήθη- χώρου της εστίασης και της αναψυχής. Μία από τις δράσεις της καν ή υποστηρίχθηκαν έμπρακτα από το Δήμο Θεσσαλονίκης διοργάνωσης με τον εύγλωττο τίτλο «Τρίτη βράδυ τρώμε έξω πολιτιστικά δρώμενα διεθνούς εμβέλειας, όπως η 15η Μπιενά- με 10 Ευρώ» γνώρισε τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση από λε Νέων της Μεσογείου, η 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, το κοινό, με αποτέλεσμα να παραταθεί έως το Φεβρουάριο του η 7η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου αλλά και το 52ο Φεστιβάλ Κινη- 2012 και να συνεχίζει ακόμη. ματογράφου Θεσσαλονίκης και το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Η ελληνογερμανική Συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας οι Θεσσαλονίκης, με τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, για το ελληνικοί ΟΤΑ έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με γερ- 2012, όπως η Διεθνής Έκθεση της Έθνικ Μουσικής WOMEX, μανικούς ΟΤΑ προκειμένου να αναπτύξουν συνέργειες σε συ- να προετοιμάζονται πυρετωδώς. γκεκριμένους τομείς με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για μια εξωστρεφή και καλών πρακτικών, ενεργοποιήθηκε για το Δήμο Θεσσαλονίκης κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, πέραν της προσέλκυσης μεγάλου το Νοέμβριο του 2011 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης αριθμού επισκεπτών από την Τουρκία και το Ισραήλ, βρέθηκε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση POLIS. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών ΜΜΕ. ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην ελληνογερμανική Συνεργασία, Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έδωσε απόρροια του οποίου υπήρξε η απόφαση για τη διενέργεια της συνεντεύξεις στην αμερικανική New York Times, στο βρετανικό συνάντησης στην Θεσσαλονίκη και το 2012, καθώς και η ενερ- Observer, στο αμερικανικό περιοδικό Fortune, στην αγγλόφω- γοποίηση σχέσεων με τους Δήμους Αμβούργου και Στουτγκάρ- νη Cyprus Mail, στα ισραηλινά ΜΜΕ Haaretz, Maariv και την δης και η αναθέρμανση των σχέσεων με την Κολωνία και τη ισραηλινή Τηλεόραση, στις τουρκικές εφημερίδες μεγάλης Λειψία κυρίως στους τομείς της διαχείρισης των απορριμμάτων, κυκλοφορίας Zaman, Today’s Zaman, Hurriet, Cumhurriet, της διαχείρισης λιμένων και της επαγγελματικής κατάρτισης. στην αλβανική Panorama, στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Δύο είναι οι κεντρικοί στόχοι του Δήμου, στο πλαίσιο της ελληνο- ITN, που πραγματοποίησε σειρά επεισοδίων αφιερωμένων στη γερμανικής Συνεργασίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η προ- Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίοδο, αφιερώματα στη Θεσσαλονί- βολή της θετικής εικόνας της Ελλάδας στους αυτοδιοικητικούς κη πραγματοποίησαν δεκάδες διεθνή Μέσα και έντυπα Ειδικού και ευρύτερα πολιτικούς κύκλους της Γερμανίας. Τύπου, προβάλλοντας την πόλη με τη βοήθεια του Οργανισμού Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρ- Τουρισμού Θεσσαλονίκης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 16. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 15 Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 17. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 16 Τομείς Πολιτικής Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη εξομαλύνει τη σχέση του με τους οφειλέτες του, με απώτερο όφελος την εξοικονόμηση πόρων: • συγκροτήθηκε σε σύγχρονα πρότυπα το Λογιστήριο, με την ολοκλήρωση έπειτα από χρόνια της εγκατάστασης του Ολοκλη- ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) • εξορθολογίστηκε το σύστημα Αποθηκών με σύγχρονα συ- στήματα παρακολούθησης σε νέους και πιο λειτουργικούς χώ- ρους που προσφέρουν βελτιωμένες συνθήκες εργασίας • εξομαλύνθηκε η διαδικασία αποπληρωμής χρόνιων οφει- λών σε προμηθευτές και δημότες, με αποτέλεσμα την αποπλη- ρωμή 29 εκ. €, από σύνολο 46 εκ. € συσσωρευμένων οφειλών του Δήμου προς προμηθευτές. Ο πρώτος Πραγματικός Ο εξορθολογισμός και η αποτελεσματική διαχείριση και Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της λειτουργίας του Δήμου στο νευραλγικό τομέα Κατά το 2011 καταρτίστηκε και εκτελέστηκε ο πρώτος προ- των Οικονομικών, την αιμοδοσία δηλαδή του Δή- ϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ασφυ- μου, αποτέλεσε πρώτο μέλημα και προτεραιότητα κτικού δημοσιονομικού περιβάλλοντος και της εφαρμογής του της νέας Διοίκησης. Η διαχείριση αυτή έχει, και θα έχει, τέσσε- «Καλλικράτη». Ο Προϋπολογισμός καταρτίσθηκε με βάση τα ρις κύριους στόχους. Πρώτον, την εξοικονόμηση πόρων, ιδίως αναμενόμενα έσοδα και όχι την πρόθεση να κάνουμε έργα ή σε μία περίοδο που η διαθεσιμότητα και το μέγεθος τους κάθε ενέργειες βασιζόμενοι σε θεωρητικά έσοδα. Ο ρεαλιστικός άλλο παρά δεδομένα είναι, ούτως ώστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτός προϋπολογισμός τηρήθηκε αυστηρά, δημιουργώντας να μπορεί να επιτελεί την αποστολή του, αλλά και να ελαφρύνει πλεόνασμα στα οικονομικά του Δήμου και επιτρέποντας, έτσι, τη τα βάρη των δημοτών της Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, τη διεύ- σημαντική μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ρυνση των διαθέσιμων πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω υποχρεώσεων του Δήμου. μεθοδικών παραστάσεων προς την κεντρική διοίκηση, τη συστη- ματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρω- Θεσμικές Παρεμβάσεις παϊκής Ένωσης και την προάσπιση του συμφέροντος του Δήμου υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μας έναντι των οφειλετών του. Τρίτον, την κατάρτιση και εκτέ- Με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης λεση πραγματικών προϋπολογισμών ώστε να εξασφαλίζονται οι προς την Κεντρική Διοίκηση αναγκαίοι πόροι και να υλοποιούνται με αποτελεσματικότητα οι • επιλύθηκε με δίκαιο τρόπο το θέμα απόδοσης ΦΠΑ από τους προτεραιότητες πολιτικής που έχει ορίσει ο Δήμος Θεσσαλονί- ΟΤΑ κης. Τέταρτον, τον επαρκή κανονιστικό έλεγχο της αγοράς της • ρυθμίστηκαν τα χρέη των ΟΤΑ προς το Δημόσιο με ευνοϊκούς Θεσσαλονίκης ώστε να μειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να όρους αναβαθμιστεί η εικόνα της πόλης, που αποτελεί και βασικό εργα- • δόθηκε η δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στα αρχεία της λείο της προβολής της. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών για τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη Συγκεκριμένα: βεβαίωση των παραβάσεων ΚΟΚ • αποσυνδέθηκε το επιτόκιο των δανείων του Ταμείου Παρακα- Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα ταθηκών και Δανείων που είχαν λάβει οι ΟΤΑ από το επιτόκιο των Για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεκαετών Ομολόγων του Δημοσίου, με σημαντικό οικονομικό πραγματοποιήθηκε διαδικασία Νομικού και Οικονομικού Ελέγ- όφελος για το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και όλους τους ΟΤΑ χου (legal and financial due diligence), καθώς και διαδικασίες της χώρας. Απογραφής. Ο σκοπός αυτού του ελέγχου ήταν να αποκτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σαφή εικόνα των οικονομικών του και άλ- Θετική Εξέλιξη σε χρόνια Εκκρεμείς Υποθέσεις λων πόρων και μέσων ούτως ώστε να δύναται, μέσω της κατάρ- • Πιστώθηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης οι οφειλές της Κεντρι- τισης προϋπολογισμού, να διαμορφώσει τις προτεραιότητές του κής Διοίκησης ύψους 6,7 εκατομμυρίων € από την κατασκευή με βάση τα πραγματικά δεδομένα και να εξασφαλίσει τη διάθεση του Νέου Δημαρχείου, τονώντας την ταμειακή ρευστότητα. των πόρων για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. • Σε νομικό επίπεδο, κερδήθηκαν σημαντικές υποθέσεις, όπως Επιπροσθέτως, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες, που επιτρέ- αυτή εναντίον του ΟΤΕ για την εγκατάσταση και χρήση κοινό- πουν πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης να διαχειριστεί τους πε- χρηστων χώρων για καρτοτηλέφωνα. Η εξέλιξη αυτή απέφερε ριορισμένους πόρους του με επαγγελματισμό, να προφυλάξει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο Δήμο και θα αποφέρει αυτούς τους πόρους από τον κίνδυνο της υπεξαίρεσης, και να πολλά περισσότερα στο μέλλον. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 18. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 17 • Επιλύθηκαν τα θέματα συνιδιοκτησίας του Δήμου με κλη- • Καθαιρέθηκαν 1.700 διαφημιστικές πινακίδες χωρίς την επι- ρονόμους του Δωρητή Βαφόπουλου και δρομολογήθηκαν οι βολή προστίμων εξαγορές εξ αδιαιρέτου μεριδίων ακινήτων, ώστε να μπορέσει • Απομακρύνθηκαν 50 σχολάζοντα περίπτερα να στεγαστεί η 1η Δημοτική Κοινότητα σε ιδιωτικό χώρο και να • Περιορίστηκε σε σημαντικό βαθμό η παράνομη αφισορύπαν- αξιοποιηθεί ακίνητο στη Νέα Παραλία. ση από Κέντρα Διασκέδασης. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται • Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, ο Δήμος κατάφερε να διατη- στην αρχή και θα ενταθεί το 2012 με την επιβολή αυστηρών ρεί υψηλή ταμειακή ρευστότητα, έχοντας πάντα στο ταμείο ποσό κυρώσεων και προστίμων σε όσους αγνοούν τους νόμους και που υπερβαίνει τους μισθούς και τις εργοδοτικές εισφορές δύο εκμεταλλεύονται αυθαίρετα το δημόσιο χώρο. Η Διοίκηση του μηνών. Δήμου Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να εργάζεται, σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, για τη ρύθμιση Προμήθειες και Διαγωνισμοί: της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, χωρίς φαινόμενα ανι- Διαφάνεια και Αποτελεσματικότητα σομερούς επιβολής προστίμων και ασυδοσίας, αλλά στο πλαίσιο Βαρύτητα δόθηκε στη στελέχωση και ορθολογική λειτουργία της υγιούς λειτουργίας των εποπτικών οργάνων της αγοράς και του Τμήματος Προμηθειών και στη βελτίωση των διαδικασιών μακριά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. διενέργειας των Διαγωνισμών, γεγονός που αναμένεται να συ- • Ταυτόχρονα, τέθηκαν οι βάσεις και ξεκίνησαν οι μελέτες για νεισφέρει σημαντικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους του ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, ηλεκτρονικό σύστημα Ελεγχόμε- Δήμου στα επόμενα χρόνια. νης Στάθμευσης που θα καλύπτει όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες στάθμευσης και κυκλο- Δημοτική Περιουσία: Περικοπή Σπατάλης φορίας. και Εξοικονόμηση Δαπανών Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική μείωση δαπανών για Μείωση των Τελών, Τόνωση της Αγοράς ενοικίαση χώρων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου. Επι- Στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων, μέσω πλέον, δρομολογήθηκε η μετάβαση στη χρήση φυσικού αερίου της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και για τα υπόλοιπα – πέραν του Νέου Δημαρχείου – κτίρια του και τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και της προσπάθειας για Δήμου καθώς και η εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης περιστολή της σπατάλης, η Διοίκηση κατάφερε να μειώσει τα ενέργειας σε συνεργασία με την ΕΠΑ. Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κατά 7,5% καθώς και τα Τέλη Κοιμητηρίων κατά 11% για πρώτη φορά στην ιστορία του Λειτουργικότητα και Αισθητική στην πόλη Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και στο σύνολο της Επικράτειας. Η Η εφαρμογή της νομιμότητας και η διασφάλιση της λειτουρ- μείωση των τελών, όσο και η προαναφερόμενη αποπληρωμή γικότητας και της αισθητικής της πόλης υπήρξε πρώτη προτε- των εκκρεμών οφειλών προς τους προμηθευτές του Δήμου, και ραιότητα. οι δύο αυτές ενέργειες, προϊόντα της αποτελεσματικής διαχείρι- Έπειτα από εξαντλητική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκό- σης, ουσιαστικά «άφησαν χρήμα» σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μενους: σε μια περίοδο δραστικά μειούμενης ρευστότητας. ΓΡΑΦΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ: ΟΙΚΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 19. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 18 Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη ΓΡΑΦΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά 7,5% μειώθηκαν τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Επικράτειας Στον τομέα της στήριξης της αγοράς, σε συνεργασία με το 2011 να ανέρχεται σε περίπου 44,7 εκ. €, μέσα από την υποβο- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Εμπορικό λή τριαντατεσσάρων (34) προτάσεων, μεταξύ των οποίων, προ- Σύλλογο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια τόνωσης τάσεις για την ανανέωση του στόλου των Απορριμματοφόρων του ιστορικού κέντρου, καθιστώντας τον άξονα της Αριστοτέλους και την τεχνική ανασυγκρότηση του ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρ- επίκεντρο του εορτασμού των Χριστουγέννων και βελτιώνοντας τωσης Απορριμμάτων), την Κοινωνική Πολιτική, το Πράσινο, τις έτσι την εμπορική κίνηση στα καταστήματα του κέντρου. Αστικές Αναπλάσεις, τον Τουρισμό, τη Νεολαία και πολλά άλλα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πεδίο πολιτικής του που δεν θα Απορρόφηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων ενισχυθεί από την άντληση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2011 Ιδρύθηκε Γραφείο Απορρόφησης Ευρωπαϊκών και (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Εθνικών Πόρων, μέσα από τη σύσταση της Ομάδας Έργου «Δί- Τα περισσότερα προγράμματα θα ωριμάσουν στη διάρκεια κτυο Ανάπτυξης», με την απόσπαση από το Υπουργείο Οικονομι- του 2012, συνεισφέροντας σημαντικά στη βελτίωση δομών και κών (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πλαισίων υποδομών του Δήμου και θα δώσουν σημαντική ένεση ρευστό- Στήριξης) στελέχους που ανέλαβε και συντόνισε πληθώρα προ- τητας στην τοπική οικονομία. Μέσα από τη μέθοδο και τον επαγ- γραμμάτων σε όλους τους τομείς δράσης του Δήμου Θεσσαλο- γελματισμό στον προσπορισμό ευρωπαϊκών πόρων ο Δήμος νίκης. Θεσσαλονίκης δύναται πλέον να επεκτείνει το δημοτικό έργο και Μεγάλα κονδύλια εξασφαλίστηκαν για μια σειρά τομέων δρά- να υπερκεράσει έτσι, σε κρίσιμες υπηρεσίες του, τις μειούμενες σεων και πολιτικής, με το συνολικό διεκδικούμενο ποσό για το μεταβιβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 20. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 19 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 21. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 20 Τομείς Πολιτικής Ανακύκλωση και Καθαριότητα Η νέα Η αναδιοργάνωση, ανασύσταση και αναδόμη- καθυστερήσεις στις εγκριτικές διαδικασίες και στην πρόσληψη ση των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Θεσ- εποχιακού προσωπικού). σαλονίκης σε σύγχρονα πρότυπα αποτέλεσε κύρια προτεραιότητα της νέας Διοίκησης, που έλαβε εξ Επίλυση Χρόνιων Προβλημάτων αρχής επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η κατάσταση βρισκόταν σε • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του οριακό σημείο ήδη από την προηγούμενη θητεία, με τους δημό- ΣΜΑ, η οποία εκκρεμούσε επί χρόνια, με την ολοκλήρωση του τες να χρηματοδοτούν επί χρόνια ένα αναποτελεσματικό, οπι- Φακέλου Τεχνικής Ανασυγκρότησης και με την υλοποίηση της σθοδρομικό, αδιαφανές και ακριβό σύστημα Καθαριότητας. μεταφοράς των εγκαταστάσεων, λόγω αναγκαστικής απαλλο- τρίωσης μέρους του χώρου από την Αττικό Μετρό για την εγκα- Με βασικές αρχές τάσταση εργοταξίου Μετρό και την κατασκευή νέου Κτιρίου • την επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων που εκκρεμούσαν Υποσταθμού και λοιπής υποδομής. επί χρόνια θέτοντας σε κίνδυνο το όλο οικοδόμημα του συστή- • Προετοιμάστηκε η διενέργεια Διαγωνισμού για την εξεύρε- ματος Καθαριότητας (όπως η νομιμοποίηση του Σταθμού Μετα- ση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης δομών Ανακύκλωσης και φόρτωσης Απορριμμάτων-ΣΜΑ), Διαχείρισης Ογκωδών Απορριμμάτων • την περιστολή περιττών ή και μη σύννομων δαπανών (στον το- μέα των υπερωριών και των προμηθειών), Εξορθολογισμός Υπερωριακών Αμοιβών • τον εξορθολογισμό και την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης του τομέα υπηρεσίας, και Καθαριότητας, μειώθηκαν δραστικά οι πλασματικές υπερωρίες • τον προσπορισμό πόρων εθνικών ή ευρωπαϊκών για την ενί- και εξυγιάνθηκε το σύστημα προμηθειών. Συγκεκριμένα, και σχυση και την ανάπτυξη της υπηρεσίας, όπως διαπιστώνεται από το παρακάτω διάγραμμα, οι υπερωρί- η νέα Διοίκηση ξεκίνησε να στήσει από το μηδέν μια αποτελε- ες του τομέα Καθαριότητας μειώθηκαν κατά το 2011 στο 1,7 σματική και σύγχρονη υπηρεσία Καθαριότητας, προσανατολι- εκ.€, σε αντιδιαστολή με τα έτη 2010 (3,8 εκ.€), 2009 (4,1 εκ.€) σμένη επιπλέον στις διεθνείς και καθιερωμένες τάσεις Διαχεί- και 2008 (3,6 εκ €), χάρη στον εξορθολογισμό της διαχείρισης ρισης Απορριμμάτων (όπως η Ανακύκλωση και η μείωση των του ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης της διαδικασίας Απορριμμάτων), παρά τη δημοσιονομική κρίση και τη γενικότε- αποκομιδής, που κατέστησαν το όλο σύστημα πιο αποτελεσμα- ρη δυσλειτουργία της κεντρικής διοίκησης (στάσεις εργασίας, τικό και λιγότερο κοστοβόρο. Έτσι, η προσπάθεια αυτή, με τη σειρά της, επέτρεψε τη μείω- ση των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας κατά 7,5% κατά το 2011, όπως διαπιστώνεται ανωτέρω στο τμήμα του απολογι- σμού της Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης (βλ. διάγραμ- μα σελίδας 21). Εκκαθάριση Μηχανολογικού εξοπλισμού Συστάθηκε Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δημοτικού Συμ- βουλίου, η οποία προχώρησε στην καταγραφή και εκποίηση ή απόσυρση του πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού που βρισκόταν σε αχρηστία στους χώρους του ΣΜΑ. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 22. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 21 Από το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων για τα οποία έχει δρομολογηθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής προκύπτει μείωση κόστους στην ετήσια αποπληρωμή των παγίων ετήσιων τελών (τέλη κυκλοφορίας και τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου) ίση με 11.862 €. Οικονομία κλίμακας επιτυγχάνεται και με την ακύρωση ασφά- λισης όσων οχημάτων αποσύρονται, καθώς σε ετήσια βάση εξοικονομούνται 61.000 €. Αναδιάταξη και Ανασυγκρότηση Υπηρεσιών Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Καθαριότητας για την οχημάτων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθο- ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους βρέθηκε στην πρώτη λογισμό της λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επι- προτεραιότητα. σκευών. • Αναδιατάχθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών, με ορθολογικό- • Διαχείριση καυσίμων, ηλεκτρονική καταγραφή και παρακο- τερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. λούθηση κίνησης οχημάτων με σύστημα GPRS. • Αναδιοργανώθηκαν και αναβαθμίστηκαν λειτουργικά τα τμή- • Εκσυγχρονισμός όλων των υπηρεσιών με την εισαγωγή και ματα Ανακύκλωσης, Σαρώματος και Αποκομιδής. χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής (ενιαίας Βάση Δεδο- • Αναβαθμίστηκαν οι Επόπτες-Επιστάτες σε Τομεάρχες-Επό- μένων). πτες, με αρμοδιότητες για • Καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος • Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας Αποκομιδής (χωροταξικός σχεδιασμός, δρομολόγια, μηχανο- • Την επιβολή προστίμων λογικός εξοπλισμός, κατανομή προσωπικού για αποκομιδή και • Την καταγραφή των προβλημάτων σε δημόσιους χώρους, σε ανακύκλωση), μέσα από μελέτη σε συνεργασία με την Πολυτε- συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες. χνική Σχολή του ΑΠΘ. • Επανεξέταση, τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατά- Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Καθαριότητας ξεων του Κανονισμού Καθαριότητας. Στο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται: • Δημιουργία ενιαίου Κέντρου Διαχείρισης-Καταγραφής Αι- • Έρευνα και εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης στόλου τημάτων πολιτών. Διάγραμμα 1 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 23. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 22 Ανακύκλωση και Καθαριότητα Εκσυγχρονισμός του Στόλου Απορριμματοφόρων Πρώτο μέλημα της νέας Διοίκησης υπήρξε η διασφάλιση ενός σύγχρονου Στόλου Απορριμματοφόρων. • Κατατέθηκε και ήδη εγκρίθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για την ανανέωση του Στόλου Απορριμματοφό- ρων με νέα οχήματα υγραεριοκίνησης, αντιρρυπαντικής τεχνο- λογίας, αξίας 7 εκ. € (στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας) και 20 εκ.€ (στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ). • Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ για την εγκατάσταση δεξαμενών Φυσικού Αερίου στο ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) και τη μετατροπή των οχημά- των του Δήμου με κινητήρες αεριοκίνησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ανακύκλωση: Το πρώτο βήμα για σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων και διεθνώς διαδεδομένων μεθόδων, όπως η Ανακύκλωση, αποτέλεσε βασική μέριμνα της νέας Δι- οίκησης. Το 2011 υπογράφηκε η Σύμβαση με την ΕΕΑΑ Α.Ε. (Ελληνι- κή Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.) για την εφαρμογή του νέου προγράμματος Ανακύκλωσης με έναν Μπλε κάδο για Χαρτί, Αλουμίνιο, Πλαστικό και Σίδερο. Κατά τη διάρκεια του 2011 η διαδικασία της Ανακύκλωσης ανήλθε και ξεπέρασε τις επιδόσεις προηγούμενων ετών, παρά το γεγονός πως επρόκειτο για το έτος εισαγωγής του και μολονότι το νέο σύστημα με τον έναν Μπλε κάδο δεν βρισκόταν ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 24. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 / 23 Συνολικά αναπτύχθηκαν 2.154 Μπλε κάδοι στην 1η και τη 2η Δημοτική Κοινότητα, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, καθώς και στον οδικό άξονα της Βασ. Όλγας, αλλά και στο ΑΠΘ και το ΠαΜακ, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέλαβε 3 ειδικά Απορ- ριμματοφόρα για την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, με το σύνολό τους, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστή- ματος, να ανέρχονται στα 10 οχήματα. Σημειώνεται ότι, όπως και με την ανανέωση του στόλου της αποκομιδής των απορριμ- Σ’ αυτό το πνεύμα σχεδιάστηκαν προγράμματα καθαριό- μάτων και την αναβάθμιση του ΣΜΑ, έτσι και με το στόλο της τητας και εξωραϊσμού, που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες ανακύκλωσης, τα οχήματα αυτά θα εμπλουτίσουν τον στόλο του γειτονιές με τη συνεργασία των Δημοτικών Κοινοτήτων, στο Δήμου Θεσσαονίκης χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός πλαίσιο του Προγράμματος «Αγαπώ την Πόλη Μου, Υιοθετώ τη του αφού θα αγορασθούν από την ΕΕΑΑ. Γειτονιά Μου». Τα πρώτα αποτελέσματα του Συστήματος Ανακύκλωσης Έτσι, πραγματοποιήθηκαν: ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι ενδεικτικό ότι παρόλο που η • Εκστρατείες Καθαριότητας στο επίπεδο της Γειτονιάς, σε συ- Ανακύκλωση στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΕΑΑ αναπτύ- νεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων. χθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2011, φθάνοντας το 55% • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Κα- του συνόλου της περιοχής αποκομιδής, που προσδιορίζεται θαριότητα και την Ανακύκλωση με την κινητοποίηση και τη συμ- από τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, η συλλογή ανακυκλώ- μετοχή ενεργών πολιτών και εθελοντικών ομάδων. σιμων υλικών κατά το 2011 σχεδόν ισοσκέλισε τη συλλογή του • Εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών για την τήρηση απλών προηγούμενου, προβληματικού, συστήματος ανακύκλωσης, κανόνων και για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του έτους 2009, που ήταν και το αποδοτικότερο έτος εκείνου στην καθημερινότητά τους, αλλά και των επαγγελματιών ώστε του συστήματος. να συμβάλλουν στην προσπάθεια. Η ολοκλήρωση του συστήματος Ανακύκλωσης με έναν Μπλε • Μόνιμο δίκτυο εθελοντών για την Ανακύκλωση και Καθαρι- κάδο υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο ότητα. του 2012, με την ανάπτυξη ισάριθμων Μπλε κάδων στην 4η, 5η και 3η Δημοτική Κοινότητα. Ένα παράλληλο σύστημα Ανακύκλωσης Γυαλιού άρχισε να αναπτύσσεται, επίσης σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ, με βασικό κοινό-στόχο τα καταστήματα που παράγουν μεγάλες ποσότη- τες γυάλινων συσκευασιών, ενώ συνεχίζεται εντατικά η Ανα- κύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, με ολοένα εντεινόμενους ρυθμούς και αυξανόμενη τάση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αστικός Εξοπλισμός • Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η βέλτιστη τοποθέτηση των κά- δων Ανακύκλωσης, σε συνδυασμό με την αναχωροθέτηση των κάδων Καθαριότητας, έπειτα και από την κατασκευή κατάλλη- λων θέσεων (αποτμήσεων) σε επιλεγμένα σημεία. • Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η προετοιμασία της διενέρ- γειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό και τη σή- μανση των θέσεων κάδων, ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και αισθητικά, ως στοιχεία αστικού εξοπλισμού, στις λειτουργίες της πόλης. «Αγαπώ την Πόλη Μου, Υιοθετώ τη Γειτονιά Μου» Το κοινωνικό αγαθό της καθαρής πόλης είναι υπόθεση όλων μας. Οι υπηρεσίες του Δήμου οφείλουν να φροντίζουν για τη συ- στηματική και διαρκή τήρηση της καθαριότητας, αλλά, μόνο με τη συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών, τα αποτελέσματα μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ