Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Anúncio
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox
Próximos SlideShares
Great man life story by tanbircoxGreat man life story by tanbircox
Carregando em ... 3
1 de 47
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(19)

Anúncio

Similar a General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox(20)

Último(20)

Anúncio

General knowledge international affairs(xclusive short technique ) by tanbircox

 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অ঩নায আ−ফুক ফা pdf রযডারযয Menu Bar এয View ঄঩঱নরি তত রিক করয Auto /Automatically Scroll ঄঩঱নরি র঳ররক্ট করুন (঄থফা ঳যা঳রয তমরত  Ctrl + Shift + H )। এফায ↑ up Arrow ফা ↓ down Arrow তত রিক করয অ঩নায ঩রায ঳ুরফধা ঄নু঳ারয স্ক্রর স্পীড রিক করয রনন। ঩ৃরথফীয ফয়঳- অনুভারনক ৪,৫০০ রভররয়ন অয়তন- ৫১,০১,০০,৫০০ ফর্গরকরভ ঳ূমগরক প্রদরিণ কযরত ঳ভয় রারর্ র্রর- ৩৬৫ রদন ৫ ঘণ্টা ৪৮ রভরনি ৪৭ ত঳রকন্ড ঩ৃরথফী তথরক ঳ূরমগয র্র দূযত্ব- ১৪,৯৫,০০,০০০ রকরভ ঩ৃরথফী তথরক চাাঁরদয দূযত্ব- ৩,৮৪,৪০০ রকরভ তভাি ভ঴া঳ার্য- ৫রি তভাি ভ঴ারদ঱- ৭রি তভাি যাষ্ট্র- ২০৪রি (তথয঳ূত্র : wikipedia) তভাি স্বাধীন যাষ্ট্র- ১৯৩রি (জারত঳ংঘ স্বীকৃ ত যাষ্ট্র)(তথয঳ূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states) ঳ফগর঱ল স্বাধীন যাষ্ট্র- দরিণ ঳ুদান ভ঴ারদ঱ যাষ্ট্র (অয়তন) যাষ্ট্র (জন঳ংখ্যা) ভ঴া঳ার্য ফৃ঴ত্তভ এর঱য়া যার঱য়া চীন প্র঱ান্ত ফা ঩যার঳রপক িু দ্রতভ ঑র঱রনয়া বযারিকান বযারিকান ঈত্তয ফা অকগরিক দু’রি ভ঴ারদর঱ ঄ফরিত যাষ্ট্র- তুযস্ক, যার঱য়া দু’রি ভ঴ারদর঱ ঄ফরিত ঱঴য- আস্তাম্বুর তম তদর঱য ঳ারথ ঳ফরচরয় তফর঱ তদর঱য ঳ীভান্ত অরছ- চীন
 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com যাষ্ট্র (অয়তরন) ফৃ঴ত্তভ যার঱য়া িু দ্রতভ বযারিকান যাষ্ট্র (জন঳ংখ্যা) ফৃ঴ত্তভ চীন িু দ্রতভ বযারিকান ঘনফ঳রতরত ঳রফগাচ্চ ফাংরারদ঱ ঳ফগরনম্ন ভরগাররয়া স্বািযতায ঴ারয ঳রফগাচ্চ তলাবারকয়া ঳ফগরনম্ন ভাথার঩ছু অরয়য রবরত্তরত ঳রফগাচ্চ রুরেভফার্গ ঳ফগরনম্ন তভাজারম্বক র্র অয়ুরত ঳রফগাচ্চ জা঩ান ঳ফগরনম্ন ত঳ায়ারজরযান্ড ঈচ্চতভ ঄ট্টাররকা ঳রফগাচ্চ ফুজগ দুফাআ (দুফাআ, ঳ংমুক্ত অযফ অরভযাত) ভ঴ারদ঱ তদ঱঳ভূ঴ তভাি এর঱য়া ১। ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১১ রি অরিকা ১। ২ ৩ ৪ ১৫ রি
 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ৫ ৬ ৭। ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ আঈরযা঩ ১। ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ত঳ভফার্গ ৯। ১০ ১০ রি অরভরযকা (দরিণ) ১। ২ ২ রি ঳ফগরভাি ৪৪ রি তদ঱ ঩ারগারভন্ট অররফরনয়া কু রবনরড ফুররর্রযয়া নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর তরারয়র঱য়া ঳ারফায তডনভাকগ তপারকরিং তডারভরনকা ঴াঈজ ঄ফ ঄যার঳ম্বরর
 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com রপনরযান্ড এ঳ডু স্কু ন্টা/রযখ্঳ডযার্ রি঳ ত঴রররনক ঩ারগারভন্ট ঴ারগরয নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর অআরযান্ড অররথং আ঳যাআর তনর঳ি কু রয়ত নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর ঄ফ কু রয়ত রািরবয়া ঳াআভা তরফানন ঄যার঳ম্বরর ঄ফ তড঩ুরি঳ রুরেভফার্গ তচম্বায ঄ফ তড঩ুরি঳ ভাল্টা ঴াঈজ ঄ফ রযরপ্ররজরন্টরিব ভরয঱া঳ নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর চীন কংরি঳ ভরগাররয়া তেি তিি খ্ুযার ভরন্টরনরিা ঩ারগারভন্ট তন঩ার তররজ঳ররচায ঩ারগারভন্ট/কংরি঳ রনঈরজরযান্ড ঩ারগারভন্ট নয঑রয় েযরিনরর্ি রপরররস্তন ঩ারগারভন্ট ঩া঩ুয়া রনঈরর্রন নযা঱নার ঩ারগারভন্ট ঩তুগর্ার ঄যার঳ম্বরর ঄ফ রদ রয঩াফররক ঳ারফগয়া নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর র঳গা঩ুয ঩ারগারভন্ট তলাবারকয়া নযা঱নার কাঈরির শ্রীরংকা ঩ারগারভন্ট ঳ুআরডন রযক঳ডযার্ তুযস্ক িান্ড নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর আঈররন বাযরখ্াযনা যাডা রবরয়তনাভ নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর
 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঄রিয়া ঩ারগারভন্ট তপডারযর কাঈরির নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর ঄রিররয়া কভন঑রয়রথ ঩ারগারভন্ট র঳রনি ঴াঈজ ঄ফ রযরপ্ররজনরিরিব ঄রন্টগুয়া-ফাযফুডা ঩ারগারভন্ট র঳রনি ঴াঈজ ঄ফ রযরপ্ররজনরিরিব ফা঴াভা ঩ারগারভন্ট র঳রনি ঴াঈজ ঄ফ রযরপ্ররজনরিরিব ফাযফারডা঳ ঴াঈজ ঄ফ ঄যার঳ম্বরর র঳রনি ঴াঈজ ঄ফ রযরপ্ররজনরিরিব তফররজ নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর র঳রনি তফররজয়াভ তপডারযর ঩ারগারভন্ট র঳রনি তচম্বায ঄ফ রযরপ্ররজনরিরিব বু িান ঩ারগারভন্ট নযা঱নার কাঈরির নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর কানাডা ঩ারগারভন্ট র঳রনি ঴াঈজ ঄ফ কভন঳ তচক রয঩াফররক ঩ারগারভন্ট র঳রনি তচম্বায ঄ফ তড঩ুরি঳ জাভগানী রযকরের্ তপডারযর কাঈরির তপডারযর ডারয়ি বাযত ঩ারগারভন্ট যাজয঳বা তরাক঳বা তিনাডা ঩ারগারভন্ট র঳রনি ঴াঈজ ঄ফ রযরপ্ররজরন্টরিব আযাক নযা঱নার ঄যার঳ম্বরর কাঈরির ঄ফ আঈরনয়ন কাঈরির ঄ফ রযরপ্ররজরন্টরিব আতারর ঩ারগারভন্ট জযাভাআকা ঩ারগারভন্ট র঳রনি জা঩ান ডারয়ি ভাররয়র঱য়া ঩ারগারভন্ট তনদাযরযান্ড তিারিন তজনারযর র঳রনি ঩ারকস্তান ঩ারগারভন্ট র঳রনি ত঩ারযান্ড ঩ারগারভন্ট র঳রনি তলারবরনয়া ঩ারগারভন্ট দঃঅরিকা ঩ারগারভন্ট তস্পন তকািগ তজনাযারর র঳রনি ঳ুআজাযরযান্ড তপডারযর ঄যার঳ম্বরর থাআরযান্ড নযা঱নযার ঄যার঳ম্বরর র঳রনি মুক্তযাষ্ট্র কংরি঳ র঳রনি যার঱য়া ঩ারগারভন্ট আংরযান্ড ঩ারগারভন্ট
 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ভারকগন মুক্তযাষ্ট্র ডরায মুক্তযাজয ঩াঈন্ড কানাডা ঳াআপ্রা঳ ঄রিররয়া রভ঱য রনঈরজরযান্ড তরফানন ঩ূফগ রতভুয র঳রযয়া র঳গা঩ুয ঴ংকং অয়াযরযান্ড আঈরযা ব্রুনাআ রুরেভফার্গ রজম্বাফুরয় িাি িানাডা তফররজয়াভ র্ায়ানা আতারর তফররজ ঄রিয়া জযাভাআকা জাভগারন ঄যারন্টগুয়া ঑ ফাযভুডা তস্পন তনদাযরযান্ড ঳ুআজাযরযান্ড িাংক রপনরযান্ড তভানারকা ঩তু গর্ার ফুরুরন্ড রি঳ তফরনন্ ভাল্টা ভধয অরিকান প্রজাতন্ত্র ঳াআপ্রা঳ কযারভরুন তলারবরনয়া চাাঁদ তলাবারকয়া করগা অআবরয তকাে বযারিকান ররযা র্যাফন তু যস্ক ভারার্ারছ নাআজায আরয়রভন রযয়ার রুয়ান্ডা ত঳ৌরদ অযফ ত঳রনর্ার ঑ভান কাতায তকরনয়া র঱ররং আযান তাঞ্জারনয়া ত঳াভাররয়া অররজরযয়া রদনায ঈর্ান্ডা ফা঴যাআন
 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com কু রয়ত ঳ংমুক্ত অযফ অরভযাত (UAE) রদয঴াভ রতঈরনর঱য়া ভযরকা আরদারনর঱য়া রু঩াআয়া বাযত রুর঩ ভারদ্বী঩ ঩ারকস্তান শ্রীরঙ্কা রপরর঩াআন ত঩র঳া তন঩ার তভরেরকা কররম্বয়া তচক প্রজাতন্ত্র তকাযনা ঈরুগুরয় তলাবাক রনঈরকাযনা রকঈফা অরজগরন্টনা তকাোরযকা তকারন রচরর এর ঳ারবাদয ফুররর্রযয়া তরড তডনভাকগ তরানায রুভারনয়া অআ঳রযান্ড নয঑রয় দরিণ তকারযয়া ঑ন ঳ুআরডন ঈত্তয তকারযয়া ঑য়ান আরযরত্রয়া রচয ঩যাযাগুরয় ঑য়াযারন আরথ঑র঩য়া ভাররয়র঱য়া রযংরর্ি থাআরযান্ড ফাথ চীন আঈয়ান যার঱য়া রুফর গুরয়রতভারা কু রয়ত জার ঴ারগরয তপারযন্ট ভায়ানভায রকয়াি দরিণ অরিকা যযান্ড ব্রারজর রযরয়র জা঩ান আরয়ন করগা প্রজাতন্ত্র জায়ারয আ঳যাআর ত঳রকর ত঩রু আনরত তবরনজুরয়রা ফররবায রনযাকাগুয়া কযরডাফা রবরয়তনাভ ডং ত঩ারযান্ড তজারি জারম্বয়া ক঑য়াচা বু িান গুরট্রাভ কাজারকস্তান তিনরজ ফাংরারদ঱ িাকা
 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ২৬ জানুয়ারয- শুরৃ রদফ঳ ৪ তপব্রুয়ারয- কযািায রদফ঳ ১৪ তপব্রুয়ারয- বাররাফা঳া রদফ঳ ২০ তপব্রুয়ারয- ঳াভারজক নযায়রফচায রদফ঳ ২১ তপব্রুয়ারয- অন্তজগারতক ভাতৃবালা রদফ঳ ৮ ভাচগ- নাযী রদফ঳ ২১ ভাচগ- ফণগবফলভয রনভূগর রদফ঳ ২১ ভাচগ- ফন রদফ঳ ২১ ভাচগ- করফতা রদফ঳ ২২ ভাচগ- ঩ারন রদফ঳ ২৩ ভাচগ- অফ঴া঑য়া রদফ঳ ২ এরপ্রর- ঄রিজন ঳রচতনতা রদফ঳ ৭ এরপ্রর- স্বািয রদফ঳ ২২ এরপ্রর- ধরযত্রী রদফ঳ ২৩ এরপ্রর- ফআ রদফ঳ ২৭ এরপ্রর- র঱শু রদফ঳ ২৯ এরপ্রর- অন্তজগারতক নৃতয রদফ঳ ১ তভ- তভ রদফ঳/ রফশ্ব শ্ররভক রদফ঳ ৩ তভ- ঳ংফাদ ভাধযরভয স্বাধীনতা রদফ঳ ৮ তভ- তযডর঳ রদফ঳ ২য় তযাফফায- ভা রদফ঳ (২০১১ ঳ারর ৮ তভ) ১৫ তভ- ঩রযফায রদফ঳ ১৭ তভ- তিরররমার্ারমার্ রদফ঳ ১৮ তভ- জাদুঘয রদফ঳ ২৯ তভ- জারত঳ংঘ ঱ারন্তযিী রদফ঳ ৩১ তভ- ধূভ঩ানরফরযাধী রদফ঳ ৫ জুন- ঩রযরফ঱ রদফ঳ ৮ জুন- ঳ার্য রদফ঳ ১২ জুন- র঱শুশ্রভ প্ররতরযাধ রদফ঳ ২০ জুন- ঱যণাথগী/ঈদ্বাস্তু রদফ঳ ২৩ জুন- ঄রররিক রদফ঳ ২৬ জুন- ভাদকরফরযাধী রদফ঳ ১১ জুরাআ- জন঳ংখ্যা রদফ঳
 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ১৮ জুরাআ- তনর঳ন ভযারন্ডরা রদফ঳ ১ অর্ে- রফশ্ব ভাতৃদুগ্ধ রদফ঳ ৬ অর্ে- র঴রযার঱ভা রদফ঳ ১ভ যরফফায- ফন্ধু ত্ব রদফ঳ (২০১১ ঳ারর ৭ অর্ে) ৯ অর্ে- নার্া঳ারক রদফ঳ ৯ অর্ে- অরদফা঳ী রদফ঳ ১২ অর্ে- মুফ রদফ঳ ২৪ অর্ে- নাযী রনমগাতন প্ররতরযাধ রদফ঳ ২৯ অর্ে- রনঈরিয়ায ঄স্ত্র ঩যীিা রফরযাধী রদফ঳ ৮ ত঳রেম্বয- স্বািযতা রদফ঳ ১৫ ত঳রেম্বয- র্ণতন্ত্র রদফ঳ ২৭ ত঳রেম্বয- ঩মগিন রদফ঳ ২৮ ত঳রেম্বয- তথয ঄রধকায রদফ঳ ১ ঄রক্টাফয- প্রফীণ রদফ঳ ৫ ঄রক্টাফয- র঱িক রদফ঳ ৯ ঄রক্টাফয- ডাক রদফ঳ ১০ ঄রক্টাফয- ভানর঳ক স্বািয রদফ঳ ১১ ঄রক্টাফয- দ঱গন রদফ঳ ২য় ফৃ঴স্পরতফায- ঄ন্ধত্ব/঳াদা ছরর রদফ঳ (২০১১ ঳ারর ১৩ ঄রক্টাফয) ১৪ ঄রক্টাফয- র঱শু রদফ঳ ১৬ ঄রক্টাফয- খ্াদয রদফ঳ ২৪ ঄রক্টাফয- জারত঳ংঘ রদফ঳ ১৬ নরবম্বয- ঳র঴ষ্ণু তা রদফ঳ ১৯ নরবম্বয- িয়ররি রদফ঳ ২০ নরবম্বয- র঱শু রদফ঳ ৩য় যরফফায- ঳রক দুঘগিনায় িরতিস্তরদয স্মযরণ রদফ঳ (২০১১ ঳ারর ২০ নরবম্বয) ২১ নরবম্বয- তিরররব঱ন রদফ঳ ২৯ নরবম্বয- ঳ং঴রত রদফ঳ ১ রডর঳ম্বয- এআড঳ রদফ঳ ২ রডর঳ম্বয- দা঳প্রথা রফররা঩ রদফ঳ ৩ রডর঳ম্বয- রফকরাগ/঩গু/প্ররতফন্ধী রদফ঳ ৯ রডর঳ম্বয- দুনগীরত রফরযাধী রদফ঳ ১০ রডর঳ম্বয- ভানফারধকায রদফ঳ ১৮ রডর঳ম্বয- প্রফা঳ী রদফ঳ জারত঳ংঘ তঘারলত অন্তজগারতক রদফ঳঳ভূর঴য তাররকায ঄রপর঱য়ার ত঩জ : http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml
 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com রফরবন্ন তদর঱য গুরুত্ব঩ূণগ ঈ঩জারত/ অরদফা঳ীরদয নাভ রনরচ তদয়া ঴ররা- রনঈরজরযান্ড ক঳াক ত঩ারযান্ড, আঈররন নয঑রয় রিনরযান্ড, অরাস্কা, রযাব্রাডায, ঳াআরফরযয়া তাতায ঳াআরফরযয়া মুক্তযাষ্ট্র দরিণ অরিকা দরিণ অরিকা অরিকা (করগা) রনরিা ভধয ঑ দরিণ ঩রিভ অরিকা ভ঴ারদ঱ অরিকা (ফতর঳ায়ানা ঑ নারভরফয়ায কারা঴ারয ভরুবূ রভ ঳ংরগ্ন ঄ংর঱) তফদুআন অযরফয মামাফয জারত কু রদগ তুযস্ক, আযান ঑ আযাক (কু রদগস্তান) হুন ভধয এর঱য়া ঩া঩ুয়ান ঩রিভ আযান তন঩ার ঑ রতব্বত তন঩ার নার্া বাযত (নার্ারযান্ড) খ্ার঳য়া* বাযত (অ঳াভ প্ররদ঱) ঳াাঁ঑তার* বাযত (ঈররলযা ঑ তছািনার্঩ুয) দ্রারফর বাযত ঑ শ্রীরঙ্কা অরিরদ ঩ারকস্তান জা঩ান * রচরিত ঈ঩জারতযা ফাংরারদর঱঑ ফ঳ফা঳ করয।
 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আঈরযার঩য রুগ্ন ভানুল তুযস্ক তশ্বতাগরদয কফযস্তান রর্রনরকাে আঈরযার঩য ঳ভয/যণরিত্র তফররজয়াভ ঳রেররনয ঱঴য তজরনবা আঈরযার঩য ককর঩ি দরিণ বাযরতয ঈদযান তারঞ্জায আঈরযার঩য রীরাগন ঳ুআজাযরযান্ড দরিরণয তিি রব্ররিন রনঈরজরযান্ড আঈরযার঩য ফুি আতারর ফাজারযয ঱঴য কায়রযা ঈত্তরযয তবরন঳ েকর঴াভ জাাঁকজভরকয নর্যী রনঈআয়কগ কযাগারুয তদ঱ ঄রিররয়া ঳াদা ঱঴য তফররিড ঈদযারনয ঱঴য র঱কারর্া দ্বীর঩য ভ঴ারদ঱ ঑র঱রনয়া ফাতার঳য ঱঴য বূ -স্বর্গ কারিয তর্ারা঩ী ঱঴য জয়঩ুয,যাজিান ঩রফত্র বূ রভ তজরুজাররভ ঳াত ঩া঴াররয ঱঴য তযাভ ঩রফত্র তদ঱ রপরররস্তন ত঩ার঩য ঱঴য ফজ্র঩ারতয তদ঱ বু িান নীযফ ঱঴য ত঳ানারর অাঁর঱য তদ঱ ফাংরারদ঱ রচয ঱ারন্তয ঱঴য ত঳ানারর ততাযরণয তদ঱ ঳ানিারি঳রকা রচয ঳ফুরজয তদ঱ নািার ত঳ানারর ঩যারর্াডায তদ঱ ভায়ানভায রচয ফ঳রন্তয নর্যী রকরিা িানাআরিয ঱঴য এবাযরডন অরদ্রয়ারিরকয দরয়তা তবরন঳ র্র্নচুম্বী ঄ট্টাররকায ঱঴য রনঈআয়কগ অরদ্রয়ারিরকয যাণী দরিরণয যাণী র঳ডরন দ্বীর঩য নর্যী তযৌর঩যয ঱঴য অররজয়া঳গ রনিু ঩ ঳রক ঱঴য ঴াজায হ্ররদয তদ঱ রপনরযান্ড ঱ান্ত ঳রক ঴াজায দ্বীর঩য তদ঱ প্রারচযয তবরন঳ ফযাংকক প্রারচযয ডারন্ড নাযায়ণর্ঞ্জ(ফাংরারদ঱) ফাংরায তবরন঳ ফরয঱ার ঄ন্ধকাযাচ্ছন্ন ভ঴ারদ঱ অরিকা ঴নগ ঄প অরিকা আরথ঑র঩য়া প্রাচীরযয তদ঱ চীন অরিকায রকং তশ্বত঴স্তীয তদ঱ থাআরযান্ড চীরনয নীরনদ আয়াংর঳রকয়াং ঩রফত্র ঩া঴ার পু রজয়ানা(জা঩ান) ঩ীত নদীয তদ঱ ত঴ায়াংর঴া ত঴ায়াংর঴া প্রারচযয ভযানরচোয ঑঳াকা(জা঩ান) ঴ররদ নদী ঳ূমগ ঈদরয়য তদ঱ জা঩ান নীর ঩ফগত নীররর্রয ঩া঴ার প্রারচযয তিি রব্ররিন ত঳ারবরয়ত আঈরনয়রনয ঱঳য বান্ডায আঈররন বূ রভকরিয তদ঱ ভযা঩র ঩াতায তদ঱ কানাডা ঳ভুরদ্রয ফধূ তিি রব্ররিন
 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com রররর পু ররয তদ঱ ঳ভুরদ্রয নদী র্ারপ রিভ তভরডরিরযয়রনয তদ঱ রজব্রাল্টায স্বণগ নর্যী তজা঴ািফার্গ বূ ভধয঳ার্রযয চারফ/প্ররফ঱দ্বায রফর঱য রুরিয ঝু রর তপ্রআরয ঴াযরকঈররর঳য স্তম্ভ রজব্রাল্টায ভারবূ রভ র঩যারভরডয তদ঱ রভ঱য ঩ৃরথফীয ছাদ ঩ারভয ভারবূ রভ নীর নরদয তদ঱ রভ঱য রনরলদ্ধ তদ঱ রতব্বত ঩শু঩াররনয তদ঱ তুরকগস্তান রনরলরদ্ধ ঱঴য রা঳া ঩রিরভয রজব্রাল্টায কু আরফক ভুক্তায তদ঱ রকঈফা ঩ারকস্তারনয প্ররফ঱দ্বায কযারচ ভুক্তায দ্বী঩ ফা঴যাআন ভ঳রজরদয ঱঴য ঢাকা, আস্তাফুর রফগ দ্বী঩ জারঞ্জফায রযোয নর্যী ঢাকা অগুরনয দ্বী঩ অআ঳রযান্ড িযারেয নর্যী তভরস্করকা ঩ান্নায দ্বী঩ অয়াযরযান্ড ভিয র্ারীয ঱঴য তডট্ররয়ি ঱঴য ঩ৃরথফীয ঳ুদয দ্বী঩ রট্ররেয়ানা-রড-কানা ভরদরযয ঱঴য তফনায঳ যাজপ্রা঳ারদয নর্য করকাতা ভরুবূ রভয তদ঱ অরিকা ঱ান্ত ঳কাররয তদ঱ তকারযয়া ভ঴ীশুরযয ফাঘ রি঩ু ঳ুরতান ঳কাররফরায ঱ারন্ত ত঳ানায ঄ন্তঃ঩ুরয আস্তাফুর ঩ৃরথফীয রচরনয অধায রকঈফা ঩ঞ্চনরদয তদ঱ ঩াঞ্জাফ বাযরতয তযাভ রদরি বারিয তদ঱ ফাংরারদ঱ বাযরতয ঈদযান রখ্রনৌ ঩ৃরথফীয ফ-দ্বী঩ বাযরতয প্ররফ঱দ্বায ভুম্বাআ ফাংরারদর঱য প্ররফ঱দ্বায চট্টিাভ রব্ররিন ফার্ান তকন্ট কানাডায প্ররফ঱দ্বায ত঳ন্ট-ররযি
 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com দরিণ এর঱য়া ফাংরারদ঱-বাযত বাযত-঩ারকস্তান যযাডরিপ রাআন বাযত-঩ারকস্তান রাআন ঄প কররার বাযত-রচন ভযাকরভা঴ন রাআন রাআন ঄প ঄যাকচুয়ার করাক্ট ঩ারকস্তান-অপর্ারনস্তান ডু যাল্ড রাআন এর঱য়া দুআ তকারযয়া ৩৮° ঄িরযখ্া নদগানগ রররভি রাআন রভররিারয রডভাযরক঱ন দুআ রবরয়তনাভ ১৭° ঄িরযখ্া ভযাকনাভাযা রাআন (USA) ঈত্তয অরভরযকা মুক্তযাষ্ট্র-কানাডা ৪৯° ঄িরযখ্া মুক্তযাষ্ট্র-তভরেরকা ঳রনরযা রাআন ভধযপ্রাচয আ঳যারয়র-তরফানন ব্লু রাআন আ঳যারয়র-র঳রযয়া ঩া঩গর রাআন জাভগারন জাভগারন-িাি ভযারজরনা রাআন রজর্রিড রাআন জাভগারন-ত঩ারযান্ড ঑রডযর঳র রাআন র঴ন্ডাযফার্গ রাআন ঩ানভুনজাভ দুআ তকারযয়ায ভধযফতগী িাভ র঳রয়রচন র঴ভফা঴ বাযত ঑ ঩ারকস্তারনয ভধযফতগী আভপার বাযত ঑ ভায়ানভারযয ভধযফতগী ভংডু ফাংরারদ঱ (ফাদযফান) ঑ ভায়ানভারযয ভধযফতগী
 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com পযরভাজা প্রণারী রচন঳ার্য-িু ংরকং ঈ঩঳ার্য ঴যভুজ প্রণারী আযান-঳ংমুক্ত অযফ অরভযাত ঩ায঳য ঈ঩঳ার্য-঑ভান ঈ঩঳ার্য ভযভয ঳ার্য-কৃ ষ্ণ঳ার্য ঈত্তয ঳ার্য-তফরযং ঳ার্য এরডন ঳ার্য-তরার঴ত ঳ার্য ঈত্তয অিরারন্টক-বূ ভধয঳ার্য আংরর঱ চযারনর-ঈত্তয ঳ার্য ঩ানাভা প্রণারী ঩ানাভা-মুক্তযাষ্ট্র তলারযডা প্রণারী রকঈফা-তলারযডা তভর঳না প্রণারী আতারর-র঳র঳রর কু ক প্রণারী তা঳ভান ঳ার্য-প্র঱ান্ত ভ঴া঳ার্য তাতায প্রণারী যার঱য়া-঱াখ্াররন দ্বী঩ িযান্ডখ্ার (চীন) রফরশ্বয দীঘগতভ খ্ার (২২৫০ ফর্গরকরভ) ঩ানাভা খ্ার (঩ানাভা) অিরারন্টক ঑ প্র঱ান্ত ভ঴া঳ার্য কযা ঴য়- ১৯১৩ ঳ারর রফরশ্বয র্বীযতভ খ্ার (১৪ রভিায) অরভরযকা ঩ানাভায কারছ ঴স্তান্তয করয- ১৯৯৯ ঳ুরয়জ খ্ার (রভ঱য) তরার঴ত ঳ার্য ঑ বূ -ভধয঳ার্য খ্াররয দদঘগয- ১৬২ রক.রভ. খ্নন কযা ঴য়- ১৮৬৯ জাতীয়কযণ কযা ঴য়- ১৯৫৬
 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com রিনরযান্ড তডনভাকগ ঩ৃরথফীয ফৃ঴ত্তভ দ্বী঩ ঳ুভাত্রা বাযত ভ঴া঳ার্রয আরদারনর঱য়া জাবা বাযত ভ঴া঳ার্য আরদারনর঱য়া ঴ন঳ু জা঩ান ভ঴া঳ার্রয জা঩ান ত঴াকাআরডা জা঩ান ভ঴া঳ার্রয জা঩ান তিি রব্ররিরনয ঩রিরভ রকনশু জা঩ান ভ঴া঳ার্রয জা঩ান ঱াখ্াররন জা঩ারনয দরিরণ যার঱য়া যার঱য়া ঑ জা঩ারনয ভরধয রফরযাধ যরয়রছ কু রযর প্র঱ান্ত ভ঴া঳ার্য যার঱য়া যার঱য়া ঑ জা঩ারনয ভরধয রফরযাধ যরয়রছ রভদানা঑ ঩রিভ ঑ ভধয প্র঱ান্ত ভ঴া঳ার্রয রপরর঩াআন অফভু঳া ঩ায঳য ঈ঩঳ার্য আযান আযান ঑ অযফ অরভযারতয ভরধয রফরযাধ যরয়রছ পকরযান্ড অিরারন্টক ভ঴া঳ার্য ফৃরিন ফৃরিন ঑ অরজগরন্টনায ভরধয রফরযাধ যরয়রছ জরপ্র঩াত তদ঱ অয়তরন ঳ফরচরয় ফর নায়ািা মুক্তযাষ্ট্র-কানাডা ঈচ্চতভ/ ঳রফগাচ্চ ঄যারঞ্জর তবরনজুরয়রা ঩ারন প্রফার঴য রদক রদরয় ফৃ঴ত্তভ গুয়ারযয়া ব্রারজর ঩ফগত/ ঩ফগত঱ৃগ ঄ফিান ঈচ্চতা ঩ফগত঱ৃগ ভাঈন্ট এবারযে র঴ভারয় (তন঩ার ঑ রতব্বত) ৮৮৫০ রভিায কাঞ্চন জংঘা র঴ভারয় (বাযত ঑ তন঩ার) ঩ফগত/ ঩ফগতভারা র঴ভারয় দরিণ এর঱য়া (তন঩ার ঑ বাযত) করক঱া঳ আঈরযা঩ অল্প঳ আঈরযা঩ রকররভানজারযা অরিকা অরদজ দরিণ অরভরযকা যরক ঈত্তয অরভরযকা (মুক্তযাষ্ট্র, কানাডা ঑ তভরেরকা)
 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ভরুবূ রভ ঄ফিান ঳া঴াযা (ফৃ঴ত্তভ ভরুবূ রভ) অরিকা থয বাযত ঑ ঩ারকস্তান কারা঴ারয দরিণ অরিকা তর্ারফ এর঱য়া রর্রয঩থ ঄ফিান তফারান ঩ারকস্তান খ্াআফায ঩ারকস্তান-অপর্ারনস্তান ঄ন্তযী঩ ঄ফিান ঈত্তভা঱া ঄ন্তযী঩ (Cape of Good Hope) দরিণ অরিকা; অিরারন্টক ভ঴া঳ার্য কাভাঈ ঄ন্তযী঩ তুন্দ্রা ঄ঞ্চর (এর঱য়ায ঳ফগ ঈত্তরযয রফদু) রফখ্যাত হ্রদ : রফরশ্বয র্বীযতভ হ্রদ- দফকার হ্রদ রফখ্যাত ভারবূ রভ : তর্ারান ভারবূ রভ- এরি রনরয় আ঳যারয়র ঑ র঳রযয়ায ভরধয রফরযাধ চররছ তম ঳ফ তদ঱ ঩ূরফগ ফৃরি঱ ঈ঩রনরফর঱য ঄ন্তর্গত রছর, ত঳ ঳কর তদর঱য তজাি- কভন঑রয়রথ নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য ভ঴া঳রচফ তচয়ায঩া঳গন ফাংরারদ঱ ঳রেরন কভন঑রয়রথ (Commonwealth) ১৯৪৯ রন্ডরনয ভারগফরযা ঴াঈজ ৫৪রি কভরর঱ ঱ভগা (বাযত) কভরাপ্র঳াদ রফরশ্বশ্বয (রত্ররনদাদ এন্ড তিাফযারর্া) ঳দ঳য ঳ফগর঱ল- ঄রিররয়া (঩াথগ) ঩যফতগী- শ্রীরংকা (঴াম্বানরিািা)
 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com কভন঑রয়রথ অনুষ্ঠারনকবারফ প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৪৯ ঳ারর কভন঑রয়রথ এয অরদ নাভ- রব্ররি঱ কভন঑রয়রথ ঄ফ তন঱ন কভন঑রয়রথ এয ঳দয দপ্তয- রন্ডরনয ভারগফরযা ঴াঈরজ কভন঑রয়রথ এয প্রধান- যাণী রদ্বতীয় এররজারফথ (ফৃরিরনয যাণী) কভন঑রয়রথ এয ফতগভান ভ঴া঳রচফ- কভর ঱ভগা (বাযত) কভন঑রয়রথ এয ফতগভান তচয়ায঩া঳গন- কভরাপ্র঳াদ রফরশ্বশ্বয (রত্ররনদাদ এন্ড তিাফযারর্া) কভন঑রয়রথ রদফ঳ ঩াররত ঴য়- প্ররত ফছয ভাচগ ভার঳য ২য় ত঳াভফায কভন঑রয়রথ এয ঳দ঳য- ৫৪ রি রব্ররি঱ ঈ঩রনরফ঱ না ঴রয়঑ কভন঑রয়রথ এয ঳দ঳য- তভাজারম্বক ঑ রুয়ান্ডা কভন঑রয়ররথয ঳দ঳য঩দ ত঩রত অি঴ী- ঳ুদান, অররজরযয়া, ভাদার্াস্কায, দরিণ ঳ুদান ঑ আরয়রভন (এরদয ভরধয ভাদার্াস্কায ঑ অররজরযয়া ফৃরি঱ ঈ঩রনরফ঱ রছর না) রব্ররি঱ ঈ঩রনরফর঱য ঄ন্তবূ গক্ত ঴রয়঑ কভন঑রয়রথ এয ঳দ঳য নয়- ভায়ানভায, অয়াযরযান্ড, রজম্বাফুরয়, রভ঳য, আযাক, কু রয়ত, ঳ুদান, ফা঴যাআন ঑ জডগান ঳ম্প্ররত কভন঑রয়রথ তম তদ঱রিরক ফর঴স্কায করয- রপরজ (৫ ত঳রেম্বয,২০০৯) রপরজরক ঳াভরয়ক ফর঴ষ্কায কযা ঴রয়রছর- ২০০৬ ঳ারর (঩যফতগীরত ঱তগ ঩ূযণ কযরত না ঩াযায় ২০০৯ ঳ারর িায়ীবারফ ফর঴ষ্কায কযা ঴য়) রপরজরক এয অরর্঑ একফায ফর঴ষ্কায কযা ঴রয়রছর- ২০০০-২০০১ ঩ারকস্তানরক কভন঑রয়রথ তথরক ঳াভরয়কবারফ ফর঴স্কায কযা ঴য়- ১৯৯৯ ঳ারর ঩ারকস্তানরক ঩ুনযায় কভন঑রয়রথ এয ঳দ঳য ঩দ রপরযরয় তদয়া ঴য়- তভ, ২০০৪ ঳ারর ঳ম্প্ররত তম তদ঱রক ঩ুনযায় কভন঑রয়রথ এয ঳দ঳য ঩দ রপরযরয় তদয়া ঴য়- নাআরজরযয়া (১৯৯৯) নাআরজরযয়ায ঳দ঳য঩দ ফারতর কযা ঴য়- ১৯৯৫ ঳ারর কভন঑রয়রথ তথরক তস্বচ্ছায় ঩দতযার্ করযরছর- ঩ারকস্তান ঑ রজম্বাফুরয় (঩ারকস্তান ফাংরারদ঱রক স্বীকৃ রত তদয়ায প্ররতফারদ, ১৯৭২ ঳ারর) ঳ার তারযখ্/঳ভয় িান ২০০৯ ২৭-২৯ নরবম্বয রত্ররনদাদ এন্ড তিাফযারর্া (ত঩ািগ ঄প তস্পন) ২১তভ ২০১১ ২৮-৩০ ঄রক্টাফয ঄রিররয়া (঩াথগ) ২২তভ ২০১৩ শ্রীরংকা (঴াম্বানরিািা) ২৩তভ ২০১৫ ভরয঱া঳ (ত঩ািগ রুআ঳) ২৪তভ তথয঳ূত্র : www.wikipedia.org নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য তচয়াযভযান এর঱য়ায রবর঳ ঳রেরন তজাি রনযর঩ি অরদারন (NAM- Non Aligned Movement) ১৯৬১ ফাদুং ১২০ ঩মগরফিক ঳দ঳য- ১৭ ত঴া঳রন তভাফাযক ত঱খ্ ঴ার঳না ঳ফগর঱ল- ঩যফতগী-
 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com NAM এয ঩ূণগরূ঩- Non Aligned Movement. NAM প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৬১ ঳ারর (তফররিরড) NAM এয ঳দয দপ্তয- ফাদুং(আরদারনর঱য়া) (NAM- এয কামগত তকান ঳দয দপ্তয তনআ, শুধু নারভভাত্র ঳দয দপ্তয) NAM এয তচয়াযভযান- ত঴া঳রন তভাফাযক NAM- এয এর঱য়ায অঞ্চররক বাআ঳ তচয়াযভযান- ত঱খ্ ঴ার঳না NAM এয ঳ফগর঱ল (১৫তভ/঩ঞ্চদ঱) ঳রেরন ঄নুরষ্ঠত ঴য়- ১১-১৬ জুরাআ ২০০৯ ঳ারর (রভ঳রযয ঱াযভ অর ত঱রখ্) NAM ঩যফতগী (১৬তভ/তলার঱) ঳রেরন ঄নুরষ্ঠত ঴রফ- ২৩-২৭ তভ, ২০১১ (ফারর, আরদারনর঱য়া) NAM এয ঱ীলগনরেরন ফর঳- ৩ ফছয ঩য ঩য তথয঳ূত্র : csstc.org আ঳রারভক যাষ্ট্রগুররায তজাি- OIC Organization of Islamic Cooperation (OIC) ১৯৬৯ তজদ্দা ৫৭ একরভরররদ্দন এ঴঳ারনার্রু ঳দ঳য (১৯৭৪) ঳ফগর঱ল- ডাকায, ত঳রনর্ার ঩যফতগী- িরর্ত (঱াযভ অর ত঱খ্, রভ঱য) OIC- এয ঩ূণগরূ঩- Organization of Islamic Cooperation OIC এয অরদনাভ- Organization of the Islamic Conference OIC এয ফতগভান ঳দ঳য- ৫৭ রি OIC এয ঳ফগর঱ল ঳দ঳য- অআরবারযরকাে (২০০১) OIC এয ঳দয দপ্তয- তজদ্দা ফাংরারদ঱ OIC এয ঳দ঳য ঩দ রাব করয- ১৯৭৪ ঳ারর ঄ভু঳ররভ যাষ্ট্র ঴রয়঑ OIC এয ঳দ঳য- ঈর্ান্ডা, রুয়ান্ডা, কযারভরুন, তফরনন, ঳ুরযনাভ, র্ায়না ঑ তভাজারম্বক তথয঳ূত্র : www.oic-oci.org অযফ যাষ্ট্রগুররায তজাি, ঄থগাৎ অযফ ঳ার্রযয তীযফতগী তদ঱গুররায তজাি- অযফ রীর্ (঩যফতগীরত দূযফতগী ঄রনক তদ঱঑ এয ঳দ঳য ঴রয়রছ) অযফ রীর্ প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ২২ ভাচগ, ১৯৪৫ ঳ারর অযফ রীর্ এয প্ররতষ্ঠাকারীন ঳দ঳য- ৬ রি (আযাক, র঳রযয়া, রভ঱য, জডগান, আরয়রভন, তরফানন ঑ ত঳ৌরদঅযফ) (৫ তভ আরয়রভন ৭ভ ঳দ঳য র঴র঳রফ তমার্ তদয়) অযফ রীরর্য ঳দয দপ্তয- কায়রযা ঳ম্প্ররত অযফ রীর্ এয ঳রেরন ঄নুরষ্ঠত ঴য়- ২৭-২৮ ভাচগ, ২০১০(রররফয়ায ঳ারতগ) ঩যফতগী ঳রেরন আযারকয ফার্দারদ ঴঑য়ায কথা রছর; ২০১২ ঳াররয ভাচগ ঩মগন্ত এআ ঳রেরন িরর্ত কযা ঴রয়রছ তথয঳ূত্র : arableagueonline.org
 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঳াকগ(SARRC) : দরিণ এর঱য়ায তদ঱গুররায ঩াযস্পরযক ঳঴রমারর্তায অঞ্চররক তজাি SAARC South Asian Association for Regional Co-Operation ১৯৮০ ঈরদযাক্তা- তপ্রর঳রডন্ট রজয়াঈয য঴ভান কািভুন্ডু ৮রি পারতভা রধয়ানা ঳ারয়দ (ভারদ্বী঩) ঈরদযাক্তা যাষ্ট্র ঳ফগর঱ল- ২০১০; বূ িারনয রথিুরত ঩যফতগী- ২০১১; ভারদ্বী঩ SARRC এয ঩ূণগরূ঩- South Asian Association for Regional Co-Operation SARRC এয ঳রচফারয়- কািভুন্ডু রত (তন঩ার) SAARC এয ফতগভান ভ঴া঳রচফ- পারতভা রধয়ানা ঳ারয়দ (ভারদ্বী঩) পারতভা রধয়ানা ঳ারয়দ ঳ারকগয- ১০ভ ভ঴া঳রচফ (১ ভাচগ ২০১১ ঳ারর রনরয়ার্প্রাপ্ত) SAARC এয ফতগভান তচয়াযভযান- রজর্রভ ঑য়াআ রথনরর (বু িারনয প্রধানভন্ত্রী) SARRC এয ফতগভান ঳দ঳য- ৮ রি (ফাংরারদ঱, বাযত, ঩ারকস্তান, শ্রীরঙ্কা, তন঩ার, ভারদ্বী঩, বু িান ঑ অপর্ারনস্তান) SARRC এয ঳ফগর঱ল ঳দ঳য তদ঱- অপর্ারনস্তান SARRC এয ঩মগরফিক ঳দ঳য- ঄রিররয়া, চীন, আযান, জা঩ান, তকারযয়া, ভরয঱া঳, ভায়ানভায, ভারকগন মুক্তযাষ্ট্র, আঈরযা঩ীয় আঈরনয়ন (঄রিররয়া ঑ ভায়ানভায ২০১০ ঳াররআ প্রথভ ঳াকগ ঳রেররন ঄ং঱ তনয়) SARRC এয ঳দ঳য ঴রত অি঴ী- চীন, আযান, ভায়ানভায SARRC ঩মগরফিক ঴রত অি঴ী- আরদারনর঱য়া ঑ যার঱য়া SAARC এয ঄ন্তবূ গক্ত তম তদর঱ ঳াভরযক ফার঴নী তনআ- ভারদ্বী঩ ঑ বু িান SAARC এয ঄ন্তবূ গক্ত িররফরিত যাষ্ট্র- অপর্ারনস্তান, তন঩ার ঑ বু িান SAARC এয ঳঴রমারর্তায তিত্র- ১৩ রি SARRC এয তলার঱ ফা ঳ফগর঱ল ঳রেরন ঄নুরষ্ঠত ঴য়- বু িারনয রথিুরত, ২৮-২৯ এরপ্রর, ২০১০ এআ ঳রেররন অররারচত রফলয়- ঩রযরফ঱/঩রযরফ঱ রফ঩মগয় SAARC এয ঩যফতগী ঳রেরন ঴রফ- ২০১১ ঳ারর ভারদ্বীর঩ SARRC এয ঄ন্তবূ গক্ত তম তদর঱ SARRC এয ঳রেরন ঴য়রন- অপর্ারনস্তান SARRC এয ফারনজয চুরক্ত SAPTA স্বািরযত ঴য়- ১১ এরপ্রর, ১৯৯৩ SAPTA চুরক্ত কামগকযী ঴য়- ৮ রডর঳ম্বয,১৯৯৫ SAFTA ফা ঄ফাধ ভুক্ত ফারনজয এরাকা চুরক্ত স্বািরযত ঴য়- ৬ জানুয়ারয, ২০০৪ ঳ারর SAFTA ফা ঄ফাধ ভুক্ত ফারনজয এরাকা চুরক্ত কামগকযী ঴য়- ১ জুরাআ, ২০০৬ ঳ারর SAIC (঳াকগ কৃ রল তথয তকন্দ্র) ঄ফরিত- ফাংরারদর঱ SMRC (঳াকগ অফ঴া঑য়া র্রফলণা তকন্দ্র ঄ফরিত- ফাংরারদ঱ তথয঳ূত্র : www.saarc-sec.org
 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আঈরযা঩ীয়ান তদ঱গুররায, ভূরত ঄থগবনরতক ঳঴রমারর্তায তজাি- EU নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য তপ্রর঳রডন্ট European Union ১৯৯৩ ব্রার঳র঳ ২৭ Heran Van Rompuy আঈরযার঩য়ান তজািগুররায ভরধয ঳ফগফৃ঴ৎ ঄থগবনরতক তজাি- EU) EU এয ঩ূফগ নাভ- EC (EEC) EU প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১ নরবম্বয, ১৯৯৩ ঳ারর EU প্ররতষ্ঠাকারীন ঳দ঳য- ১৫ রি EU এয ফতগভান ঳দ঳য- ২৭ রি EU এয ঳দয দপ্তয- ব্রার঳র঳(তফররজয়াভ) আঈরযা তকন্দ্রীয় ফযাংরকয ঳দয দপ্তয- জাভগারনয িাঙ্কপু রি আঈরযা঩ীয় ঩ারগারভন্ট ঄ফরিত- ো঳ফারর্গ (িাি) এফং ব্রার঳র঳ (তফররজয়াভ) EU এয ফতগভান তপ্রর঳রডন্ট- Heran Van Rompuy আঈরযা঩ীয়ান তকন্দ্রীয় ফযাংরকয ফতগভান তপ্রর঳রডন্ট- Jen-Claude Trichet (িাি) আঈরযা঩ীয়ান ঩ারগারভরন্টয তপ্রর঳রডন্ট- Jerzy Buzek আঈরযা ভূদ্রায জনক- যফািগ ভযারন্ডর আঈরযা ভুদ্রা ফাজারয অর঳- ২০০২ ঳ারর তথয঳ূত্র : europa.eu www.ecb.int europarl.europa.eu নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য ফাংরারদ঱ ভ঴া঩রযচারক World Trade Organization ১৯৯৫ তজরনবা ১৫৩ ঳দ঳য (১৯৯৫) ঩যা঳রকর রযারভ (িাি) রফশ্ব ফারণজয ঳ংিা প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১ জানুয়ারয, ১৯৯৫ ঳দ঳য ঳ংখ্যা- ১৫৩ ঳দয দপ্তয- তজরনবা ঩ূফগনাভ/঩ূফগ স্বত্ত্বা- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) (ভূরত GATT রছর একরি ফারণজয চুরক্ত; ঩যফতগীরত UN য তকান ফারণজয ঳ংিা কামগকয না ঴রত ঩াযায় এরিরকআ অন্তজগারতক ফারণজয ঳ংিা র঴র঳রফ রূ঩দান করয রফশ্ব ফারণজয ঳ংিা (World Trade Organization) নাভ তদয়া ঴য় ।) GATT প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৪৭ ঳ারর GATT রফরুপ্ত তঘালণা কযা ঴য়- ১৯৯৩ ঳ারর
 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ফাংরারদ঱ GATT স্বািয করয- ১৬ রডর঳ম্বয ১৯৭২ ঳ারর ঳ফগর঱ল ঳দ঳য- তক঩ বারদগ (২৩ জুরাআ ২০০৮) (আঈররন ঳দ঳য ঴য় ১৬ তভ ২০০৮ ঳ারর) তথয঳ূত্র : www.wto.org অরিকান আঈরনয়ন (AU) : অরিকান তদ঱গুররায অঞ্চররক তজাি- AU AU এয ঩ূণগরূ঩- African Uninon অরিকায তদ঱ ঴রয়঑ AU য ঳দ঳য নয়- ভযরকা OAU প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ২৫ তভ, ১৯৬৩ ঳ারর OAU ঩রযফরতগত ঴রয় AU ঴য়- ৯ জুরাআ, ২০০২ ঳ারর AU এয ফতগভান ঳দ঳য- ৫৪ রি AU এয ঳দয দপ্তয- অরদ্দ঳ অফাফায় (আরথ঑র঩য়া) তথয঳ূত্র : www.au.int ঑র঩ক (OPEC) : ততর ঈৎ঩াদনকাযী তদ঱গুররায তজাি- OPEC নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য Organization of Petroleum Exploring Countries ১৯৬০ রবরয়না ১২ OPEC এয ঩ূণগ নাভ- Organization of Petroleum Exploring Countries OPEC এয ফতগভান ঳দ঳য- ১২ রি OPEC এয ঳দয দপ্তয- রবরয়না OPEC এয ঄ন্তবূ গক্ত ঄নাযফ তদ঱- আযান, তবরনজুরয়রা, নাআরজরযয়া ঳ম্প্ররত ততররয দাভ ফৃরদ্ধ ঩া঑য়ারত OPEC তযার্ করয- আরদারনর঱য়া তথয঳ূত্র : www.OPEC.org BIMSTEC : BIMSTEC এয ঩ূণগ নাভ- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation BIMSTEC র্রিত ঴য়- ৬ জুন, ১৯৯৭ ঳ারর BIMSTEC এয ঩ূফগনাভ- BISTEC BIMSTEC এয ঳দয দপ্তয- ফযাংকক BISTEC এয নাভ BIMSTEC ঴য় তম তদ঱ তমার্ তদয়ায ঩রয- ভায়ানভায BIMSTEC এয ঳দ঳য- ফাংরারদ঱, বাযত, ভায়ানভায, শ্রীরংকা, থাআরযান্ড, বূ িান, তন঩ার (৭িা) ফতগভান তচয়াযভযান যাষ্ট্র- ভায়ানভায তথয঳ূত্র : bimstec.org
 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com G-8 : G-8 এয ঩ূণগনাভ- Group of Eight G-8 এয ঳দ঳য- ৮ রি (িাি, জাভগারন, আতারর, জা঩ান, মুক্তযাষ্ট্র, মুক্তযাজয, কানাডা, যার঱য়া) G-8 এয ঳দয দপ্তয- তনআ তথয঳ূত্র : en.wikipedia.org/wiki/G8 অর঳য়ান (ASEAN) : ঩ূণগ নাভ- Association of Southeast Asian Naions ফতগভান ঳দ঳য- ১০ রি তথয঳ূত্র : asean.org র঳যডা঩ (CIRDAP) : CIRDAP প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৭৯ CIRDAP এয ঳দ঳য- ১৫ রি CIRDAP এয ঳ফগর঱ল ঳দ঳য- রপরজ (জুন ২০১০) CIRDAP এয ঳দয দপ্তয- ঢাকা CIRDAP এয ঩ূণগনাভ- Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific তথয঳ূত্র : www.cirdap.org.sg/ এ঱ীয় ঈন্নয়ন ফযাংক (ADB) : ADB প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৬৬ ঳ারর ADB এয ফতগভান ঳দ঳য- ৬৭ রি ADB এয ঳দয দপ্তয- ভযারনরা তথয঳ূত্র : www.adb.org জারত঳ংঘ ঩রযরফ঱ফাদী ঳ংিা (IPCC) : এরি জারত঳ংরঘয ঩রযরফ঱ রফলয়ক ঄গ ঳ংর্িন IPCC এয ঩ূণগ রূ঩- Inter Governmental Panel on Climate Change. প্ররতষ্ঠাকার- ১৯৮৮ রনফগা঴ী প্রধান- যারজন্দ্র তক ঩ারিারয(বাযত) তনারফর ঩ুযস্কায রাব- ২০০৭ ঳ার
 23. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য ভ঴া঳রচফ North Atlantic Treaty Organization ১৯৪৯ ব্রার঳র঳ ২৮রি এন্ডা঳গ পর্ যা঳ভুর঳ন NATO-য ঩ূণগরূ঩- North Atlantic Treaty Organization প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৪৯ ঳ারর ফতগভান ঳দ঳য- ২৮রি ঳দয দপ্তয- ব্রার঳র঳ ১৯৬৬ ঳াররয অর্ ঩মগন্ত NATO-য ঳দয দপ্তয রছর- ঩যারযর঳ ভ঴া঳রচফ- এন্ডা঳গ পর্ যা঳ভুর঳ন তথয঳ূত্র : nato.int আন্টাযর঩ার (INTERPOL) : ঩ুররর঱য অন্তজগারতক ঳ংর্িন নাভ প্ররতষ্ঠাকার ঳দয দপ্তয ঳দ঳য ফাংরারদ঱ International Criminal Police Organization ১৯২৩ ঩যারযর঳য ররাঁ঑ ১৮৮রি ঳দ঳য (১৯৭৬) ঩ূণগরূ঩- International Criminal Police Organization প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯২৩ ঳ারর প্রাথরভক ঳দ঳য- ৫০রি ফতগভান ঳দ঳য- ১৮৮রি ঳দয দপ্তয- ঩যারযর঳য ররাঁ঑ ফাংরারদ঱ ঳দ঳য঩দ রাব করয- ১৯৭৬ ঳ারর International Criminal Police Commission তথরক International Criminal Police Organization ঴য়- ১৯৫৬ ঳ারর তথয঳ূত্র : www.interpol.int - WARSAW PACT, SEATO, CENTOরফরুপ্ত ঴রয় মা঑য়া ঳াভরযক তজাি঳ভূ঴
 24. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com তযড র঳ (Red Cross) : রচরকৎ঳ারিরত্র কভগযত তস্বচ্ছার঳ফী ঳ংর্িন নাভ প্ররতষ্ঠাকার প্ররতষ্ঠাতা/ স্বপ্নদ্রিা ঳দয দপ্তয ঳দ঳য Red Cross ১৮৬৩ ত঴নরয ডু নান্ট তজরনবা ১৮৫রি ঩ুরযা নাভ- International Red Cross and Red Crescent Movement প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৮৬৩ ঳ারর প্রথভ তযডর঳ প্ররতষ্ঠায রচন্তা করযন/ প্ররতষ্ঠাতা- ত঴নরয ডু নান্ট (঳ুআজাযরযান্ড) (১৯০১ ঳ারর প্রথভ ঱ারন্তরত তনারফর ঩ান) ঳দয দপ্তয- তজরনবা ফতগভান ঳দ঳য- ১৮৫ (তযডর঳ ঑ তযডররর঳ন্ট রভরররয়) তযডর঳ রদফ঳- ৮ তভ (ত঴নরয ডু নারন্টয জন্মরদন) তযডরর঳য প্রতীক- রার র঳ (+) ভু঳ররভ রফরশ্ব তযডরর঳য নাভ- তযড ররর঳ন্ট তযড ররর঳রন্টয প্রতীক- রার ঄ধগাকৃ রত চাাঁদ( ) অনুভারনক বরারন্টয়ায ঳দ঳য- প্রায় ৯ তকারি ৭০ রি তথয঳ূত্র : www.redcross.int তযািারয আন্টাযনযা঱নার : প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯০৫ ঳ারর ঳দয দপ্তয- আবািিন, আররয়রন঳ (র঱কারর্া) (ঈত্তরয আবািিন না থাকরর র঱কারর্া রদরত ঴রফ; আবািিন ঱঴যরি র঱কারর্ায ১০ ভাআর ঈত্তরয ঄ফরিত) তথয঳ূত্র : www.rotary.org ঄যাভরনরে আন্টাযনযা঱নার (Amnesty International; a.k.a.- Amnesty, AI) : ভানফারধকায ঳ংযিরণ কাজ কযা একরি অন্তজগারতক তস্বচ্ছার঳ফী ঳ংিা (এনরজ঑- Non-governmental organisation) প্ররতরষ্ঠত ঴য়- ১৯৬১ ঳ারর ঳দয দপ্তয- রন্ডন ফতগভান ভ঴া঳রচফ- ঳ররর ত঱িী (বাযত) প্রাক্তন ভ঴া঳রচফ- অআরযন খ্ান (ফাংরারদ঱) তথয঳ূত্র : www.amnesty.org
 25. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঳ংর্িন ঳দয দপ্তয রফফযণ ঄েপাভ রন্ডন ফৃরিন রবরত্তক তস্বচ্ছার঳ফী দাতফয ঳ংিা; ভুরক্তমুরদ্ধয ঩য ফাংরারদ঱রক ঩রযফ঴ন ঑ মাতায়াত ফযফিা ঩ুনরনগভগারণ ঳঴ায়তা করযরছর র঩঳রকায ঑য়ার঱ংিন ভারকগন মুক্তযাষ্ট্ররবরত্তক তস্বচ্ছার঳ফী ঳ংিা তকয়ায মুক্তযাষ্ট্র মুক্তযাষ্ট্ররবরত্তক ঳া঴াময ঳ংিা ঄যরফি঳ বা঳ভান (Flying) চিু ঴া঳঩াতার (মুক্তযাষ্ট্র) রিন র঩঳ তনদাযরযান্ডরবরত্তক ঩াযভাণরফক রফরফাযণ রফরযাধী ঩রযরফ঱ফাদী গ্রু঩ Abolition 2000 ঩াযভাণরফক ঄স্ত্র রফররা঩ ঳াধরন কভগযত তস্বচ্ছার঳ফী ঳ংিা ঑য়াল্ডগ ঑য়াচ মুক্তযাষ্ট্ররবরত্তক ঩রযরফ঱ফাদী গ্রু঩ তডরভাররর঳ ঑য়াচ ফাংরারদ঱রবরত্তক তফ঳যকারয জরয঩ ঩রযচারনাকাযী ঳ংিা তজরনবা ত঱রল ‘O’ ILO Int’l Labour Organisation WHO World Health Org WTO World Trade Org WMO World Meteoralogical Org WIPO World Intelectual Property Org exception ‘O’s UNESCO(঩যারয঳), IMO FAO(তযাভ), ECO(তত঴যান), ঑ UNIDO(রবরয়না) ভানফারধকায UNHCR জারত঳ংরঘয ঱যণাথগী রফলয়ক ঄রধদপ্তয Red Cross (Red Crescent) UNCTD জারত঳ংরঘয ফারণজয রফলয়ক ঄রধদপ্তয ITU Int’l Telecommunication Union রনঈআয়কগ UN UN United Nation UNICEF জারত঳ংরঘয র঱শু রফলয়ক ঄রধদপ্তয UNDP জারত঳ংরঘয ঈন্নয়ন রফলয়ক ঄রধদপ্তয UNIFEM জারত঳ংরঘয নাযী ঈন্নয়ন রফলয়ক ঄রধদপ্তয UNFPA জারত঳ংরঘয জন঳ংখ্যা রফলয়ক ঄রধদপ্তয exceptions UNHCR & UNCTD(তজরনবা), UNIDO(রবরয়না), UNESCO(঩যারয঳), UNEP(নাআরযারফ), UNU(তিারক঑), UNASUR/L(কু আরিা)
 26. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঑য়ার঱ংিন রডর঳ িাকা/঄থগ WB World Bank IBRD Int’l Bank for Rconstruction & Building IDA Int’l Development Association IFC Int’l Finance Corp. MIGA Multilateral Investment Garuntee Agency ICSID Int’l Centre for Settlement Investment Disputes IMF Int’l Monetary Fund অন্তঃ ভুদ্রা ত঴রফর) তযাভ কৃ রল FAO Food & Agricultural Association IFAD Int’l Fund for Agricultural Development তজদ্দা আ঳রাভী/ Islamic OIC Org of Islamic Countries IDB Islamic Development Bank কায়রযা League of Arabian States রযয়াদ GCC তত঴যান ECO ব্রার঳র঳ EU European Union NATO North Atlantic Treaty Org BENELUX Belziam, Netharlands, Luxemburg িাঙ্কপু িগ EU Central Bank িা঳ফার্গ EU Parliament রুরেভফার্গ EU Court of Justice ত঴র্ অন্তঃ অদারত (Peace Palace নারভ঑ ঩রযরচত) রন্ডন COMMONWEALTH Amnesti Int’l IMO Int’l Maritime Org ঳াভুরদ্রক তনৌমান চরাচর) রবরয়না র঱ল্প ঑ অণরফক OPEC Org of Petroleum Exporting Countries IAEA Int’l Atomic Energy Agency UNIDO UN Industrial Development Org ঩যারয঳ UNESCO জারত঳ংরঘয র঱িা ঑ ঳ংস্কৃ রত রফলয়ক ঄রধদপ্তয INTERPOL (ররাঁ঑) Int’l Criminal Police Org OECO কািভুণ্ডু SAARC ফযাংকক BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation ভযারনরা ADB Asian Development Bank ঢাকা CIRDAP Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific AAPP Association of Asian Parliaments for Peace
 27. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com কররম্বা COLOMBO PLAN আস্তাম্বুর D-8 Developing 8 র঳গা঩ুয APEC Asia Pacific Economic Co-op নাআরযারফ UNEP UN’s Environmental Programme তিারক঑ UNU UN University অরদ্দ঳ অফাফা AU Africal Union ফানগ UPU Universal Postal Union ভররর ICAO Int’l Civil Aviation Org তফ঳াভরযক রফভান চরাচর) ফাদুং NAM Non-Aligened Movement(তজাি রনযর঩ি অরদারন) র঱কারর্া Rottary Int’l কু আরিা UNASUR/L Union of South Americal Nation ১৮৬৬ Red Cross ১৯০৫ Rottery Int’l ১৯১৯ ILO (+২য় বা঳গাআ চুরক্ত) ১৯২৩ INTERPOL ১৯৪৫ UN, UNESCO, IMF, অযফ রীর্, WB, FAO ১৯৪৮ WHO (+ভানফারধকায চুরক্ত) ১৯৪৯ COMMONWEALTH, NATO (+তজরনবা কনরবন঱ন) ১৯৫৩ UNICEF ১৯৫৫ WARSHAW PACT (রফরুরপ্ত- ১৯৯১) ১৯৬০ OPEC, IDA ১৯৬১ NAM, Amnesty Int’l ১৯৬৩ OAU(঩রয AU, ২০০২ ঳ারর) ১৯৬৬ ADB (+তা঳খ্দ চুরক্ত) ১৯৬৭ ASEAN ১৯৬৯ OIC ১৯৭৩ IDB (+঩যারয঳ চুরক্ত) ১৯৮৫ SAARC ১৯৯৫ WTO, EU(ভযা঳রট্রক্ট চুরক্ত- ১৯৯২) (+তডিন চুরক্ত) ১৯৯৭ BIMSTEC, D-8 (+঱ারন্তচুরক্ত, রকরয়ারিা, ঄রিায়া চু রক্ত) ২০০২ AU(঩ূরফগ- OAU) * (+ ) এয ভারঝ ঈরিরখ্ত চু রক্তগুররা একআ ঳ারর ঳িারদত ঴঑য়ায় ভরন যাখ্ায ঳ুরফধারথগ এখ্ারন঑ তদ঑য়া ঴ররা।
 28. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঳ার চুরক্ত ঳িাদরনয িান ঳ংরিি তদ঱঳ভূ঴ রফলয় ১৭৮০ ১ভ বা঳গাআ চুরক্ত িারিয বা঳গাআ ঱঴য মুক্তযাষ্ট্র-ফৃরিন অরভরযকায স্বাধীনতা ১৯১৯ ২য় বা঳গাআ চুরক্ত িারিয বা঳গাআ ঱঴য ১৯৪৫ তডিন চুরক্ত মুক্তযারষ্ট্রয ঑র঴঑ যারজযয তডিন রফভান ঘাাঁরি ফ঳রনয়া, ঳ারফগয়া ঑ তরারয়র঱য়া ফ঳রনয়া ঑ ঴ারজগরর্ারবনায মুরদ্ধয ঄ফ঳ান ১৯৪১ অিরারন্টক ঳নদ অিরারন্টক ভ঴া঳ার্য (জা঴াজ-রপ্ররি঳ ঄ফ ঑রয়র঳) মুক্তযাষ্ট্র-আংরযান্ড জারত঳ংঘ র্িরনয ঄নযতভ ধা঩ ১৯৪৮ ভানফারধকায চুরক্ত ১৯৪৯ তজরনবা কনরবন঱ন ঳ুআজাযরযারন্ডয তজরনবায় ৫৮রি তদ঱ মুদ্ধা঴ত ঑ মুদ্ধফদীরদয নযায়রফচারযয জনয অচযণরফরধ ১৯৬৬ তা঳খ্দ চুরক্ত ঈজরফরকস্তারনয তা঳খ্দ বাযত-঩ারকস্তান কািীয মুরদ্ধয ঄ফ঳ান ১৯৬৮ ঩যভাণু ঄স্ত্র রফস্তায তযাধ চুরক্ত ১৯৭২ র঳ভরা চু রক্ত বাযরতয র঴ভাচর প্ররদর঱য র঳ভরা বাযত-঩ারকস্তান ১৯৭৩ ঩যারয঳ চুরক্ত রবরয়তনাভ মুরদ্ধয ঄ফ঳ান ১৯৭৮ কযাি তডরবড চু রক্ত মুক্তযারষ্ট্রয তভরযরযান্ড প্ররদর঱য কযাি তডরবরড ১৯৯২ ভযা঳রট্রক্ট চুরক্ত তনদাযরযারন্ডয ভযা঳রট্ররক্ট ১২রি আঈরযা঩ীয় তদ঱ ঄রবন্ন আঈরযা ভুদ্রা চারু ১৯৯৩ র঩এর঑-আ঳যারয়র স্বায়ত্ত঱া঳ন চুু্রক্ত ১৯৯৬ র্গায ঩ারন ফণ্টন চুরক্ত নয়ারদিীয ঴ায়দ্রাফাদ CTBT(Comperhensive ১৯৭২ COMMONWEALTH (৩২), IMF ১৯৭৪ UN (১৩৬), OIC ১৯৭৬ INTERPOL ১৯৮০ WOA (World Olympic Assoc.) ১৯৯৫ WTO (১২৪)
 29. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com Nuclear Test Ban Treaty) ঩যভাণু ঄স্ত্র রফররা঩ চুরক্ত িাি, মুক্তযাষ্ট্র ঑ ফৃরিন ১৯৯৭ ঩াফগতয চট্টিাভ ঱ারন্তচুু্রক্ত ৩০ ফছয তভয়াদী রকরয়ারিা/রফশ্ব ঈষ্ণতা তযাধ চুরক্ত জা঩ারনয রকরয়ারিা (মুক্তযাষ্ট্র প্রতযা঴ায করযরছ) রফশ্ব ঩রযরফ঱ যিা ঄রিায়া/িরভাআন রনরলদ্ধকযণ চুরক্ত কানাডায ঄রিায়া ঄঩ারয঱ন ঳ার রফফযণ ঄঩ারয঱ন তডজািগ েভগ ১৯৯১ আযারকয রফরুরদ্ধ ঩রযচাররত ফহুজারতক ফার঴নীয ঴াভরা ঄঩ারয঱ন তডজািগ পে ১৯৯৮ আযারক মুক্তযাষ্ট্র ঑ ফৃরিরনয (আগ-ভারকগন) ঳াভরযক ঄রবমান ঄঩ারয঱ন কযাকিা঳ ১৯৭৮ ভারদ্বীর঩য তপ্রর঳রডন্ট ভাভুন অফদুর র্াআয়ুরভয রফরুরদ্ধ লরমন্ত্র রুখ্রত বাযরতয ত঳না ঄রবমান ঄঩ারয঱ন ঳াচগ রাআি ১৯৭১ (২৫ ভাচগ) ফাঙারররদয ঈ঩য ঩ারকস্তারনরদয ফফগয ঴াভরা ঄঩ারয঱ন তিাজরডায ১৯৭১ ভুরক্তমুরদ্ধয ঩য ঄বফধ ঄স্ত্র জভা তনয়ায ঄রবমান ঄঩ারয঱ন এনরডঈরযং রিডভ ২০০১ অপর্ারনস্তারনয ঳ন্ত্রা঳ীরদয রফরুরদ্ধ আগ-ভারকগন ঴াভরা ঄঩ারয঱ন রিন ঴ািগ ২০০২ ফাংরারদর঱ ঳ন্ত্রা঳ীরদয তিপতায ঑ ঄বফধ ঄স্ত্র ঈদ্ধারযয জনয তমৌথফার঴নী ঩রযচাররত ঄রবমান ঄঩ারয঱ন তযড ডন ঳াদ্দাভ ত঴ার঳নরক তিপতায কযরত ভারকগন ফার঴নীয ঄রবমান তকররংকারয জররত গুরুত্ব঩ূণগ ফযরক্ত ঑য়ািায তর্ি তকররংকারয তৎকাররন ভারকগন তপ্রর঳রডন্ট রযচাডগ রনেন তফরপা঳গ তকররংকারয বাযরতয তৎকাররন প্রধানভন্ত্রী যারজফ র্ান্ধী আযাক কন্টা তকররংকারয তৎকাররন ভারকগন তপ্রর঳রডন্ট তযানাল্ড রযর্যান ঴া঑য়ারা তকররংকারয বাযরতয তৎকাররন প্রধানভন্ত্রী নযর঳ভা যা঑
 30. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আরত঴ার঳য জনক- ত঴রযারডিা঳ (রিক) আরত঴া঳ ঱ব্দরি এর঳রছ- রিক ঱ব্দ History তথরক প্রাচীন ঳বযতা঳ভূ঴ ভানুরলয ঄রস্তত্ব- ৫০ ঴াজায রিে ঩ূফগারব্দ ঳বযতায শুরু- ৫ ঴াজায রিে ঩ূফগারব্দ রিক ঳বযতা নদীয তীরয র্রর ঑রিরন প্রথভ নর্য যারষ্ট্রয ঈদ্ভফ জযারভরত (ঈ঩঩াদয), রচরকৎ঳া রভ঱যীয় ঳বযতা নীরনরদয তীরয যাজারদয ঈ঩ারধ- পাযা঑ কৃ রলকাজ (ফাাঁধ রদরয় কৃ রলকাজ) র঩যারভড (ভরভ- ভৃতরদ঴ ঳ংযিরণয ঩দ্ধরত) ররখ্ন ঩দ্ধরত (঴ায়ারযারিরপক) তজযারতরফগদযা এক ইশ্বরযয ধাযণা (পাযা঑ আখ্নািন) তভর঳া঩রিভীয় ঳বযতা আঈরিরি঳ ঑ িাআরি঳ নদীয তীরয তভর঳া঩রিরভয়া- আযাক ঩ৃরথফীয প্রাচীনতভ ঳বযতা ৪রি ঩মগায় ঳ুরভযীয় ররখ্ন ঩দ্ধরত (রকঈরনপভগ) ফযারফরনীয় ি঩রত- ঴ােুযারফ অআন প্রণয়ন (঴ােুযারফয অআন) /঩রঞ্জকা ঄যার঳যীয় ৩৬০° তকাণ /঄িাং঱ ঑ দ্রারঘভাং঱ কযারডীয় নতুন ফযারফরনীয় ঳বযতা ফযারফররনয ঱ূণয ঈদযান (রনভগাতা- তনফুচাাঁদ তনজায) (঄ফিান- আযাক) ৭ রদরন ঳প্তা঴ র঳ন্ধু ঳বযতা ঩ারকস্তারনয ভর঴রঞ্জাদারযা ঑ ঴যপ্পা বাযতীয় ঈ঩ভ঴ারদর঱য প্রাচীন ঳বযতা অরফষ্কাযক- যাখ্ার দা঳ ফরদযা঩াধযায়, ঳যায জন ভা঱গার ঑ দয়াযাভ ঳া঴নী দ্রারফর জারত র঳ন্ধু নদীয তীরয র঴ব্রু ঳বযতা তজরুজাররভ নর্যরকন্দ্রীক ঩ৃরথফীয প্রাচীনতভ বালা ধভগ প্রচায ঩ায঳য ঳বযতা /঩ায঳য- ফতগভান আযান ধভগ ঳ংস্কায (জযথ্রুেফাদ) রপরন঱ীয় ঳বযতা ফণগভারা ঈদ্ভাফন /তনৌকা দতরয /ফযফ঳া-ফারণজয
 31. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com জন্মিান- কর঩রাফস্তু যারজযয/নর্রযয রুরম্বনী িাভ (তন঩ার) র঩তা- শুরদ্ধাধন ভাতা- ভায়ারদফী ফারয নাভ/রনরজয নাভ- র঳দ্ধাথগ রদফযজ্ঞান রাব- ৩৫ ফছয ফয়র঳ রদফযজ্ঞান রাব করযন- তফারধফৃরিয রনরচ ভৃতুযিান- কু ঱ীনর্য (তন঩ার) প্রথভ ঳াম্রাজয- তভৌমগ প্রথভ স্বাধীন যাজা- ঱঱াঙ্ক প্রথভ স্বাধীন ঳ুরতান- পখ্রুদ্দীন তভাফাযক ঱া঴ ত঱ল র঴দু যাজা- রিণ ত঳ন ঈ঩ভ঴ারদর঱ অররকজান্ডারযয অর্ভন অররকজান্ডায- রির঳য ঄রধফা঳ী অররকজান্ডায- তভর঳রডারনয়ায যাজা প্রথভ অরভণ করযন- র঴দুকু ঱ ঩ফগত বাযত অরভরণ দ঳নয঳ংখ্যা- ৪০ ঴াজায অররকজান্ডারযয র্ৃ঴র঱িক- এরযেির ঳ভয়কার- ১৯১৪-১৮ শুরু ঴য়- ২৮ জুরাআ ১৯১৮ ঄ি঱রক্ত- জাভগারন, ঄রিয়া, ঴ারগরয ঑ তুযস্ক রভত্র঱রক্ত- ফৃরিন, িাি, তফররজয়াভ, ঳ারফগয়া, যার঱য়া, আতারর ঑ মুক্তযাষ্ট্র (জয়ী) জাভগারন অত্ম঳ভ঩গণ করয/ মুদ্ধ ত঱ল ঴য়- ১১ নরবম্বয ১৯১৮ ঳ভয়কার-১৯৩৯-৪৫ শুরু ঴য়- ১ ত঳রেম্বয ১৯৩৯ ঄ি঱রক্ত- জাভগারন, আতারর ঑ জা঩ান রভত্র঱রক্ত- ফৃরিন, িাি, যার঱য়া, মুক্তযাষ্ট্র, ত঩ারযান্ড তৎকাররন- মুক্তযারষ্ট্রয ত঩র঳রডন্ট- িাঙ্কররন রড রুজরবল্ট, ট্রুভযান ফৃরিরনয প্রধানভন্ত্রী- ঈআনেন চারচগর যার঱য়ায তপ্রর঳রডন্ট- তমার঳প েযাররন তৎকাররন- জাভগারনয পু যরয়যায- এডরপ র঴িরায আতাররয তপ্রর঳রডন্ট- ভুর঳ারররন জা঩ারনয ঳ম্রাি- র঴রযার঴রতা মুক্তযাষ্ট্র এরিাভ/঩াযভারণরফক তফাভা ঴াভরা করয- জা঩ারনয র঴রযার঱ভা (৬ অর্ে ‘৪৫) ঑ নার্া঳ারকরত (৯ অর্ে, ‘৪৫) ঩াযভাণরফক তফাভা ঴াভরায ঳ভয় মুক্তযারষ্ট্রয তপ্রর঳রডন্ট- ট্রুভযান ভরুবূ রভরত মুদ্ধ করয ‘তডজািগ ফযাি’ ঈ঩ারধ ঩ান- তজনারযর ভরন্টারর্াভারয (ফৃরিন)
 32. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com মুদ্ধ ঳ভয় (রি.) প্ররত঩ি গুরুত্ব঩ূণগ তথযাফরী করররগয মুদ্ধ ২৬১ যাজা ঄র঱াক ফনাভ কররগযাজ ফদরযয মুদ্ধ ৬২৪ ভু঳ররভ ফনাভ ভকায ত঩ৌত্তররক ঈহুরদয মুদ্ধ ৬২৫ ভু঳ররভ ফনাভ ভকায ত঩ৌত্তররক খ্দরকয মুদ্ধ ৬২৭ ভু঳ররভ ফনাভ কু যাআ঱ তাফুরকয মুদ্ধ ৬৩৭ ভু঳ররভ ফনাভ তযাভান ঱তফরলগয মুদ্ধ ১৩৩৮-১৪৫৩ আংরযজ ফনাভ পযার঳ ফীয কনযা তজায়ান ঄ফ অকগ িারিয ত঳না঩রতত্ব করযন ঩ারন঩রথয ১ভ মুদ্ধ ১৫২৬ ফাফয ফনাভ আব্রার঴ভ তরাদী ঩ারন঩রথয ২য় মুদ্ধ ১৫৫৬ দফযাভ খ্াাঁ ফনাভ র঴ভু ঩ারন঩রথয ৩য় মুদ্ধ ১৭৬১ অ঴রভদ ঱া঴ অফদারী ফনাভ ভাযািা ঩রা঱ীয মুদ্ধ ১৭৫৭ র঳যাজ-ঈদ-তদৌরা ফনাভ রডগ িাআব ভীয জাপরযয রফশ্বা঳ঘাতকতায় ফাংরায নফাফ র঳যাজ-ঈদ-তদৌরা ঩যারজত ঴ন ফোরযয মুদ্ধ ১৭৬৪ আংরযজ ফনাভ ভীয জাপয, ঳ুজা-ঈদ-তদৌরা ঑ রদ্বতীয় ঱া঴ অররভয রভররত ফার঴নী অরভরযকায স্বাধীনতা ঳ংিাভ ১৭৭৬-৮৩ অরভরযকা ফনাভ ফৃরি঱ জজগ ঑য়ার঱ংিরনয তনতৃরত্ব অরভরযকা স্বাধীন ঴য় ট্রাপারর্ায মুদ্ধ ১৮০৫ আংরযজ ফনাভ িাি ঑ তস্পরনয তমৌথ ফার঴নী এ মুরদ্ধ ফৃরি঱যা জয়ী ঴঑য়ায় তনর঩াররয়রনয আংরযান্ড অরভরণয ঩রযকল্পনা ফযথগ ঴য় ট্রাপারর্ায স্কয়ার ফতগভান রন্ডরন ঄ফরিত ঑য়ািাযরুয মুদ্ধ ১৮১৫ তনর঩াররয়ন (িাি) ফনাভ রডঈক ঄ফ ঑রয়ররংিন (ফৃরিন) তনর঩াররয়ন ঩যারজত ঴য়, তারক ত঳ন্ট ত঴ররনা দ্বীর঩ রনফগার঳ত কযা ঴য় পযার঳ রফপ্লফ ১৭৮৯ ১৪ জুরাআ ফারস্তর দূর্গ অরভরণয ভাধযরভ শুরু ঴য় রুর঱া, বরল্টয়ায- তরখ্নীয ভাধযরভ পযার঳ রফপ্লরফ ঄নুরপ্রযণা মুরর্রয়রছররন পযার঳ রফপ্লরফয তিার্ান- স্বাধীনতা, ঳াভয ভ্রাতৃত্ব রররভয়ায মুদ্ধ ১৮৫৪-৫৬ িাি, আংরযান্ড ফনাভ তুযস্ক ফনাভ যার঱য়া র঳঩া঴ী রফপ্লফ ১৮৫৭ ফৃরি঱রদয রফরুরদ্ধ তদ঱ীয় র঳঩া঴ীরদয জাতীয়তাফাদী ঄বূ যত্থান তকারযয়া মুদ্ধ ১৯৫০-৫৩ ঈত্তয তকারযয়া ফনাভ দরিণ তকারযয়া জারত঳ংরঘয ভধযিতায় মুদ্ধরফযরত চু রক্তয ভাধযরভ ঄ফ঳ান রবরয়তনাভ মুদ্ধ ১৯৫৬-৭৩ ঈত্তয ফনাভ দরিণ রবরয়তনাভ ঱ারন্ত চু রক্তয ভাধযরভ ঄ফ঳ান ঩াক-বাযত মুদ্ধ ১৯৬৫-৬৬ ঩ারকস্তান ফনাভ বাযত কািীয রনরয় মুদ্ধ যার঱য়ায ভধযিতায় তা঳খ্দ চু রক্তয ভাধযরভ ঄ফ঳ান আযাক-আযান মুদ্ধ ১৯৮০-৮৮ আযাক ফনাভ আযান ঱াত-আর-অযফ জরাধাযরক তকন্দ্র করয মুদ্ধ
 33. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com তনারফর ঩ুযস্কারযয প্রফতগক- অররিড তনারফর তনারফর ঩ুযস্কায তদয়া ঴য়- ১৯০১ ঳ার প্রথরভ তনারফর ঩ুযস্কায তদয়া ঴ত- ৫ রি তিরত্র : ঩দাথগরফজ্ঞান, য঳ায়ন, রচরকৎ঳া ঱াস্ত্র, ঱ারন্ত ঑ ঳ার঴তয) ফতগভারন তনারফর ঩ুযস্কায প্রদান কযা ঴য় – ৬ রি তিরত্র : ঩দাথগ, য঳ায়ন, রচরকৎ঳া ঱াস্ত্র, ঱ারন্ত ঑ ঳ার঴তয ঑ ঄থগনীরতরত (঩রয ঄থগনীরত তমার্ কযা ঴য়) ঄থগনীরতরত তনারফর ঩ুযস্কায প্রদান কযা ঴য়- ১৯৬৯ ঳ারর প্ররত ফছয তনারফর ঩ুযস্কায অনুষ্ঠারনকবারফ প্রদান কযা ঴য়- ১০ রডর঳ম্বয তনারফর ঩ুযস্কারযয ঄থগভূরয- ১ তকারি ঳ুআরড঱ তরানায (১৪ রি ২০ ঴াজায ডরায) তনারফর ঩ুযস্কায প্রদানকাযী ঳ংিা- ৪ রি। মথা : (ক) তনারফর করভরি ঄ফ রদ নয঑রয়রজয়ান ঩ারগারভন্ট (নয঑রয়)- ঱ারন্ত (খ্) ঳ুআরড঱ একারডরভ (঳ুআরডন)- ঳ার঴তয (র্) যরয়র ঳ুআরড঱ একারডরভ ঄ফ ঳ারয়ি (঳ুআরডন)- ঩দাথগ, য঳ায়ন ঑ ঄থগনীরত (ঘ) কযারযারনস্কা আনরেরিঈি (঳ুআরডন)- রচরকৎ঳া ঱াস্ত্র ঱ারন্তরত তনারফর ঩ুযস্কায তদয়া ঴য়- নয঑রয়রত এ ঩মগন্ত তনারফর ঩ুযস্কায তদয়া ঴য়রন তম঳ফ ঳ারর- ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২ ঳ার (রদ্বতীয় রফশ্বমুরদ্ধয কাযরণ) ঱ারন্তরত ঳ফগারধক রতনফায তনারফর ঩া঑য়া ঳ংিা- তযড র঳ (১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩) ঩দাথগরফজ্ঞান ঳র ঩ারগভুযিায Saul Perlmutter মুক্তযাষ্ট্র ব্রায়ান রস্মডি ঄যাডাভ রযরয়঳ Brian P. Schmidt Adam G. Riess মুক্তযাষ্ট্র মুক্তযাষ্ট্র য঳ায়ন ডযান ত঱খ্িভযান Dan Shechtman আ঳যারয়র তকায়ার঳ররোর অরফষ্কায রচরকৎ঳া ব্রু঳ রফঈিরায জুর঳ ঴পভযান Bruce A. Beutler Jules A. Hoffmann মুক্তযাষ্ট্র রুরেভফার্গ কানাডাযারপ তেআনভযান Ralph M. Steinman ঳ার঴তয িভাজ ট্রািরট্রারয়ভায Tomas Tranströmer ঳ুআরডন ঱ারন্ত এররন জন঳ন র঳রগপ* তরআভা঴ তফারয় তা঑য়াকু র কাযভান Ellen Johnson Sirleaf Leymah Gbowee Tawakkul Karman রাআরফরযয়া রাআরফরযয়া আরয়রভন নাযী ঄রধকায অদারয় গুরুত্ব঩ূণগ ঑ ঄র঴ং঳/঱ারন্ত঩ূণগ ঄ফদান যাখ্ায জনয ঄থগনীরত থভা঳ তজ ঳ারজগন্ট মুক্তযাষ্ট্র মুক্তযাষ্ট্র িু দ্রঋরণয কাযণ ঑ পরাপররয ঈ঩য র্রফলণারররোপায এ র঳ভ঳
 34. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  এররন জন঳ন র঳রগপ রাআরফরযয়ায তপ্রর঳রডন্ট  তা঑য়াকু র কাযভান তনারফর রফজয়ী প্রথভ প্রথভ অযফ নাযী/ প্রথভ আরয়রভরন  তা঑য়াকু র কাযভানরক আরয়রভন ফরা ঴য়- তরৌ঴ভানফী (Irom women & Mother of Revolution) ফযরক্তয নাভ ঳ার তদ঱ যফীন্দ্রনাথ িাকু য তনারফর ঩ান- র্ীতাঞ্জরর কাফযিরেয জনয প্রথভ ফাঙারর তনারফর রফজয়ী এর঱য়া ঑ ঈ঩ভ঴ারদর঱য প্রথভ তনারফর রফজয়ী ১৯১৩ বাযত ফাট্রগান্ড যার঳র দা঱গরনক ঴রয় ঳ার঴রতয তনারফর ঩ান ১৯৫০ রব্ররিন ঈআিিন চারচগর যাজনীরতরফদ ঴রয় ঳ার঴রতয তনারফর ঩ান ১৯৫৩ রব্ররিন ঳যাভুরয়র঳ন ১৯৭০ ত঴নযী ডু নান্ট তযড রর঳য স্বপ্নদ্রিা ১৯০১ ঳ুআজাযরযান্ড অরনায়ায ঳াদাত প্রথভ ভু঳ররভ তনারফর রফজয়ী ১৯৭৮ রভ঳য ভাদায ততরয঳া ১৯৭৯ বাযত দারাআ রাভা রতব্বরতয ধভগীয় তনতা ১৯৮৯ রতব্বত ঄ং঳ান ঳ুরচ ১৯৯১ ভায়ানভায আয়ার঳য অযাপাত ১৯৯৪ রপরররস্তন অআজযাক যরফন আ঳যারয়র র঱ভন ত঩রযজ আ঳যারয়র করপ অনান ২০০১ ঘানা র঱রযন এফারদ ২০০৩ আযান ড. ভু঴েদ আঈনু঳ প্রথভ ফাংরারদর঱ তনারফর রফজয়ী ২০০৬ ফাংরারদ঱ এররন জন঳ন র঳রগপ রাআরফরযয়ায তপ্রর঳রডন্ট ঩রদ থাকাকারীন তনারফর ঩ান ২০১১ রাআরফরযয়া তরআভা঴ তফারয় ২০১১ রাআরফরযয়া
 35. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com তা঑য়াকু র কাযভান প্রথভ অযফ নাযী র঴র঳রফ তনারফর ঩ান ২০১১ আরয়রভন ঄ভতগযর঳ন ১৯৯৮ বাযত এররনয ঄঳ট্রভ ঄থগনীরতরত প্রথভ ভর঴রা তনারফর রফজয়ী ২০০৯ মুক্তযাষ্ট্র ভাদাভ কু যী ১৯০৩ ত঩ারযান্ড অফদু঳ ঳ারাভ ১৯৯৮ ঩ারকস্তান ভাদাভ কু যী ১৯১১ ত঩ারযান্ড নাযীরদয তনারফর রফজয়- ৪৪ ফায তনারফর রফজয়ী নাযী- ৪৩ জন দুআফায তনারফর জয়ী একভাত্র নাযী- ভাদাভ কু যী (঩দাথগরফজ্ঞারন- ১৯০৩; য঳ায়রন- ১৯১১) ঄থগনীরতরত একভাত্র তনারফর রফজয়ী নাযী- এররনয ঄িভ (২০১০) নাযীযা ঳ফগারধক তনারফর জয় করযরছ- ঱ারন্তরত (১৫ জন) ঩দাথগরফজ্ঞান ২ ফায ভাদাভ কু যী- ১৯০৩ ঳ারর (নাযীরদয প্রথভ তনারফর রফজয়) য঳ায়ন ৪ ফায ভাদাভ কু যী- ১৯১১ ঳ারর (নাযীরদয একভাত্র ২ ফায তনারফর জরয়য ঘিনা) রচরকৎ঳ারফজ্ঞান ১০ ফায ঳ার঴তয ১২ ফায ঳ার঴রতয ঳ফগর঱ল তনারফর রফজয়ী নাযী- ত঴িগা ভুরয়রায, ২০০৯ ঱ারন্ত ১৫ ফায ২০১১ ঳ারর নাযীরদয ঴ারত তনারফর তর্রছ- ঱ারন্তরত ২০১১ ঳ারর তনারফর রফজয়ী নাযী/঱ারন্তরত তনারফর রফজয়ী- ৩ জন এররন জন঳ন র঳রগপ (রাআরফরযয়া) তরআভা঴ তফারয় (রাআরফরযয়া) তা঑য়াকু র কাযভান (আরয়রভন) এররন জন঳ন র঳রগপ রাআরফরযয়ায ফতগভান তপ্রর঳রডন্ট (২৪তভ) তনারফর রফজয়ী প্রথভ অযফ নাযী- তা঑য়াকু র কাযভান তনারফর রফজয়ী প্রথভ আরয়রভরন- তা঑য়াকু র কাযভান তা঑য়াকু র কাযভানরক আরয়রভরন ফরর- তরৌ঴ভানফী (Irom women & Mother of Revolution) ঄থগনীরত ১ ফায একভাত্র তনারফর রফজয়ী নাযী- এররনয ঄িভ, ২০০৯ ঳ারর তনারফর প্রাআরজয ঄রপর঱য়ার ঑রয়ফ঳াআি : www.nobelprize.org
 36. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com : ঄স্কায ঩ুযস্কায প্রদান কযা ঴য়- ঴ররঈড (র঳ এরঞ্জর঳) তথরক ঄স্কায ঩ুযস্কায প্রদান করয তম ঳ংিা- Academy for Motion, Pictures, Arts and Science (AMPAS) ঄স্কায ঩ুযস্কায ঳ফগপ্রথভ প্রদান কযা ঴য়- ১৯২৯ ঳ারর ১ভ ঄স্কাযপ্রাপ্ত চররচ্চত্র- ঈআং঳ তশ্রষ্ঠ ঩রযচারক র঴র঳রফ ঄স্কায ঩া঑য়া প্রথভ নাযী- কযাথরযন রফরর্ররা (দয ঴ািগ রকায) কযাথরযন রফরর্ররা- তজভ঳ কযারভরুরনয প্রাক্তন স্ত্রী তপ঳ফুরকয রনভগাতা জীফরনয ছায়াফরম্বরন চররচ্চত্র (ভূরত তপ঳ফুকদয ত঳া঱যার তনি঑য়াকগ- ভাকগ জুকাযফারর্গয প্ররতষ্ঠায কার঴নী রনরয় রনরভগত) ব্লযাক ত঳ায়ান ছরফরিয ঩রযচারক- ডযারযন ঄যাযনপরস্ক দয পাআিায রর ঈনরযচ ত঳যা ঩াশ্বগ঄রবরনত্রী তভরর঳া রর঑ দয পাআিায র঱ল্প রনরদগ঱না ঄যারর঳ আন ঑য়ান্ডাযরযান্ড র঳রনভারিািারপ আনর঳঩঱ন ঑য়ারর রপোয (র঳রনভারিািাপায) ডকু রভন্টারয আন঳াআড জফ (রপচায/঩ূণগবদঘগয) চারগ঳ পাগুগ঳ন এফং ঄রে ভা঳গ তিঞ্জায঳ তনা তভায (স্বল্পবদঘগয) কারযন গুডভযান এফং কাকগ র঳ভন ঳গীত দয ত঳া঱যার তনি঑য়াকগ রবজুযয়ার এরপক্ট আনর঳঩঱ন রস্ক্রনরপ্ল/রচত্রনািয দয রকং঳ রস্পচ (তভৌররক) দয ত঳া঱যার তনি঑য়াকগ (঳ংর্ৃ঴ীত)
Anúncio