Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Anúncio
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
1000 bangla funny, interesting & weird facts
Próximos SlideShares
Ah duu 3Ah duu 3
Carregando em ... 3
1 de 94
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 1000 bangla funny, interesting & weird facts(20)

Anúncio

1000 bangla funny, interesting & weird facts

 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে  Ctrl + Shift + H )। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর আপনার পড়ার িু রবধা অনু িারর স্ক্রে স্পীড রিক করর রনন। আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Options বা View তে রিক করর Go To অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে Adobe Reader Shift + Ctrl+N এবং Foxit Reader  Ctrl+G), আপনার প্ররয়াজনীয় পৃষ্ঠার Page number রি রেখুন ; এবং OK তপ্রি করুন । ন োটঃ → , এমবিএ ( বি োন্স ) , ঢাকা রবশ্বরবদ্যােয় । → রজররা গ্রারিবট (ব িংকঃ www.facebook.com/tanbir.cox ) → প্ররয়াজনীয় বাংো বই (রেংকঃ www.facebook.com/tanbir.ebooks ) facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ু ✬ প্রাণ খুরে হািু ন, িু স্থ থাকনঃ হারি মানু রের উরেগ বাড়ারনা হররমারনর ‘ কররিরিাে’ রনঃিরণ কমায় ো মানু েরক উরেগমুক্ত করর। ররক্ত তরাগ প্ররেরাধ বৃ রি কররে রনমমে হারির জুরড় নাই। প্ররে ঘণ্টায় ১৫ তিরকন্ড অথমাৎ রদ্রন ৬রমরনি করর হািরে পাররে আমারদ্র বুক, কাাঁরধর মাংিরপশী িঙ্কুরিে-প্রিাররে হরব এবং থাকরব ু রনরুরেগ্ন ও প্রফল্ল। অনারবে হারি আক্রমনাত্মক একগাঁরয় িাব আর তক্রাধারিে স্বিাবরক বদ্রে রদ্রে পারর, ু এছাড়া হািমএিারকর ঝাঁরকও অরনক করমরয় রদ্রে পারর । ✬ তগািরে অনীহা : অরনরকর তগািরে েীব্র অনীহা, েরব োরদ্র কারও পরেই েন্ডরনর তজন রেউিরনর তরকডম িাঙ্গা িম্ভব নয়। ১৭০০ িারে জন্ম তনওয়া এই িদ্রমরহো তবাঁরি রছরেন ১১৬ বছর। িরদ্ম োগার িরয় জীবরনও তগািে কররনরন রেরন। ✬ অদ্ভুে উইে : ফরািী মাদ্ার রডো তব্ররির মরো তখয়ােী মরহো খুব কমই আরছ পৃরথবীরে। রেরন োর িমস্ত িম্পরি তেিারব উইে করর তগরছন, আজও তেমনরি পারররন তকউ। রডো তব্রি োাঁর িম্পরি উইে করর োন করিে েুোর মানবরদ্র জামা-কাপড় রকনরে। ✬ দ্ীঘমেম নাক : নাক উাঁিু মানু রের অিাব তনই পৃরথবীরে। েরব োরা িবাই েজ্জ্বা পারব ইয়কমশায়ররর িমাি এরয়ডারিমর নাক তদ্খরে। ঝাড়া িারড় িাে ইরি েম্বা নাক রছে িদ্ররোরকর। ✬ তেরদ্রশ তকানরদ্ন েু ি হয়রন : িু ইজযারেযান্ড একমাত্র তদ্শ তেখারন তকানরদ্ন েু ি হয়রন। অথি এ তদ্রশ িার োখ তিনার একরি বারহনী আরছ। ✬ িানরড মানরড.... : ইংেযারন্ড িানরড তডিািাঁ নারম এক তোক রনরজর নারমর িরঙ্গ রমে তররখ োর ছয় িন্তারনর নাম রারখন মানরড, িুরয়িরড, ওরয়ডরনিরড, থািমরড, ফ্রাইরড এবং িযািাররড। ু ✬ িবরিরয় তছাি স্কুে : পৃরথবীর িবরিরয় তছাি স্কুেরি স্কিেযারন্ডর তিারয় আইেযারন্ড। ওই স্কুরে িাকরেয ছাত্রিংখযা মাত্র একজন। ✬ মানু রের রকডরন : মানু রের রকডরন ১০ োরখরও তবরশ খুরদ্ নারে রদ্রয় তেরী। দ্ু ই রকডরনর নারেগরো তজাড়া রদ্রয় েম্বা কররে ো েম্বায় হরব ৪০ মাইে। ✬ নদ্ী রবহীন তদ্শ : তিৌরদ্ আররবর আয়েন ২,১৪৯,৬৯০ রকরোরমিার হরেও আশ্চরেমর বযাপার তদ্শরিরে তকারনা নদ্ী তনই। ✬ তজন্টি গাররমন্টি বা পুরূেরদ্র জামার তবাোম থারক ডান দ্রক আর তেরডজ গাররমন্টি বা তমরয়রদ্র তপাোরকর জামার তবাোম থারক বাাঁ রদ্রক । না জানা থাকরে অবশযই মজার । facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ িবরথরক তবশীরদ্ন পারন না তখরয় তবাঁরি থাকরে পারর আমারদ্র পরররিে এমন এক প্রাণী – এমন প্রাণীর নাম বেরেই আমারদ্র কার কথা মরন পরড় ? অবশযই মরুর জাহাজ উরির কথা । এর বযাখযাও আমরা কম তবশী ু জারন । একদ্ম তছাি তবোয় জানোম উরির রপরির কাঁরজর মরধয থারক পারন – আর আর একিু বড় হরয় রশরখরছ ু – উরির রপরির কাঁজ আিরে িরবম রপন্ড োর মূ ে উপাদ্ান ফযারি অযারিড আর রিিারে এবং এর অরিরডশরনর ফরে উি োর প্ররয়াজনীয় পারন তেরী করর ও োর পারনর িারহদ্া তমিায় ।রকন্তু মজার বযাপার হে িব তথরক তবশীরদ্ন পারন না তখরয় তবাঁরি থাকরে পারর এমন প্রানী অবশযই উি নয় – তিরি হে রজরাফ । একরি ঊরির তথরক একরি রজরাফ আররা তবশী রদ্ন পারন না তখরয় তবাঁরি থাকরে পারর ✬ Honey বা মধু – হারন – এরি তেমন উপারদ্য় তেমরন পুরি কর একরি খাবার । তিই প্রািীন কাে তথরক আজ পেমন্ত িকে তেনীর মানূ রের মরধয োরদ্র খাদ্য োরেকার অনযেম একরি খাদ্য উপাদ্ান হে মধু । মধু র িবরথরক বড় গন হে এরি অেযন্ত িহজ পািয । এর কারন রক জানা আরছ ? কারন হে – It has already been digested by a bee. আরর আরর ো বরে রক মধু খারবা না ? না না তমামারছ অেযন্ত পররষ্কার পররচ্ছন্ন জীব । ✬ অংরক এক রমরেয়ন রেখরে ৭রি িংখযা োরগ। তেমরন ইংরররজরে রমরেয়ন শব্দরি রেখরে ৭রি অের োরগ। ✬ অরক্টাপািরক রক হৃদ্য়বান বো োয়? ওর তদ্রহ তে রেনরি হৃৎরপণ্ড আরছ! ✬ অজগর িাপ োর রশকাররক তছাবে বা রবে প্ররয়ারগ মারর না!! বরং, তিই রশকাররক রনরজর শরীর রদ্রয় তপাঁরিরয় ধরর তজারর তজারর িাপ তদ্য়!! এক পেমারয় রশকাররি শ্বাি রনরে না তপরর মারা োয়!! ✬ অজ্ঞান হরয় উরে পড়ার িময় রপপাঁড়ারা িবিময় োরদ্র ডান রদ্রক পরড়। কারজই তকান রপপাঁড়ারক েরদ্ বাম ু রদ্রক উরে থাকরে তদ্রখন, োহরে বুরঝ রনরবন রপপড়ারি রনশ্চয়ই স্কে ফাাঁরক তদ্বার জনয অজ্ঞান হবার অরিনয় কররছ। ✬ অযানারকান্ডার রশকার ধরার পিরে অনযানয িারপর মে নয়। েরদ্ও অযানারকান্ডার তছাবে তদ্য়ার জনয েরথি বড় বড় দ্াাঁে ররয়রছ েবুও এরি োর রশকাররক তছাবে তদ্য় না! এরি োর রশকাররক তপাঁরিরয় ধরর শ্বািরুি করর তমরর তফরে।এরপর আরস্ত আরস্ত পুররা শরীরিাই রগরে তনয়। ✬ অেীরে তরামান তিনযরা রবরশে এক ধররনর তপাশাক পরে। এই তপাশাকিাই এখন তমরয়রদ্র কারছ বযাপকিারব জনরপ্রয়। তপাশাকিার নাম স্কািম। ✬ অদ্ভুে রকন্তু িরেয তে হারের বাচ্চা রদ্রন প্রায় ৮০ রেিার পেমন্ত দ্ু ধ তখরে পারর। ✬ অদ্ভুে হরেও িরেয তে পারন ছাড়া একরি ইাঁদ্ুর একরি উি তথরক তবরশ িময় বািরে পারর। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ অরধকাংশ তেরত্রই রদ্ন অরপো রারেই রশশু জন্মহার তবশী । ৃ ✬অরনচ্ছাকৃ্ে িারব েখন আপনার হাে তথরক একরি িাি ফিরক পরড় রগরয় তিরঙ্গ োয়,েখন িাি িাঙ্গার িময় কারির িুকররাগরোর গরে হরয় োয় রেন হাজার মাইে ! ✬ অরনক প্রাণীই শব্দ উৎপন্ন কররে পারর। আমরা মানু েও অরনক রিৎকার কররে পারর। রকন্তু িবরিরয় তজারর এবং েীব্র শব্দ তকান প্রাণী কররে পারর ো রক জারনন? তিই প্রাণীরি হরচ্ছ নীেরেরম। প্রাণীরদ্র মারঝ নীেরেরমর হুইরিরের শব্দ িবরিরয় েীব্র, প্রায় ১৮৮ তডরিবে। ✬ অরনক শরব্দর মরধয বা তফারন কথা স্পি শুনরে পাররছন না? কথা তশানার জনয ডান কান বযবহার করুন। দ্রুে কথা তশানার জনয ডান কান খুব িাে কাজ করর এবং গান তশানার জনয বাম কান বযবহার করা উিম। ✬ অরনক িময় তদ্খা োয়, ঘররর তমরঝরে তকান তেোরপাকা রিৎপিাং অবস্থায় পরড় আরছ। এিা োরদ্র আত্মরোর একরি তকৌশে। তেোরপাকারক মারার জনয োড়া কররে ওরা এই কাণ্ডরি করর। রকছু দ্ূর তদ্ৌরড় তমরঝর প্রারন্ত রগরয় ওরা তপছরনর পারয়র আাঁকরশ রদ্রয় ধাক্কা রদ্রয় এক রডগবারজ খায়। এিারব ১৮০ রডরগ্র ঘুরর এরকবারর উরো হরয় পরড় থারক। েখন মরন হয় তেোরপাকা তেন মুহূরেমর মরধয উধাও হরয় তগে। কারণ েখন োর বাদ্ারম ররের তখােিরি আড়ারে িরে োয়। িম্পূ ণম বযাপারিা এক তিরকরন্ডর পাাঁি িারগর এক িাগ িমরয়র মরধয ঘরি। এে দ্রুে পিকান তখরে রগরয় োর শরীররর ওপর মাধযাকেমণজরনে শরক্তর রেন তথরক পাাঁি গণ তবরশ িাপ পরড়। েেকজােীয় প্রাণীও এই তকৌশেরি মারঝ মারঝ বযবহার করর। তদ্খা োয় তে ওরাও আক্রান্ত হরে রিৎপিাং হরয় রনরজরক তিারখর পেরক উধাও করর তফরে। ✬ আমরা জারন ররক্তর রে োে – কারন তোরহে রক্ত করণকা । আমারদ্র তদ্রহর অিংখয রশরা ঊপরশরা ধমনী –উপধমনী , জােক পরথ এই েরহে রক্ত করণকা ঘুরর তবরায় । িবরিরয় আশ্চরেমযর রবেয় হে এই তোরহে রক্ত করণকার আমারদ্র িারা তদ্রহর অরে গরে পথ ঘুরর আিরে িময় োরগ মাত্র ২০ তিরকন্ড । ✬ আমরা প্রায় িকরেই পারকম বা রাস্তার তমারড় রকছু রকছু স্ট্যািু তদ্খরে পাই । তিখারন অরনক িময় তদ্খা োয় তঘাড়ার রপরি একজন বরি আরছন । খুব িারো করর েেয কররে তদ্খা োরব –কখরনা কখরনা তঘাড়ার একরি পা তোো থারক অথমাৎ এক্তা পা ঊাঁিু করর থারক , কখরনা ২ রি পা উাঁিু করর থারক , কখরনা বা িাররি পা ই নীরি থারক ।এরদ্র অএকরি গূ ঢ় অথম থারক । তিরি হে- েরদ্ তঘাড়ার ২ রি পা উাঁিু করর থারক- এর অথম ওই বযারক্ত েু ি কররে রগরয় েু ি তেরত্র মারা োন । েরদ্ তঘাড়ার ১ রি পা উাঁিু করর থারক- এর অথম ওই বযারক্ত েু ি কররে রগরয় য়াহে হন এবং তিই আঘাে জরনে কাররন োর মৃেুয হয় ।েরদ্ ৪ রি পাই নীরে থারক এর অথম ওই বযরক্ত স্বািারবক িারব মারা োন (নযািারাে তডথ)। ✬ অরনক িময় গোর তিেরর এমন জায়গায় হিাৎ িুেকানী শুরু হয় তে, রক কররবন রদ্রশহারা হরয় পরড়ন। ওই জায়গারি িুেরক তনওয়ার তকান উপায়ও থারক না। রকছু িময় কারন িানরদ্রয় ধরর রাখুন তদ্খরবন িুেকানী উধাও facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks হরয় তগরছ। ✬ অরনরকর তগািরে েীব্র অনীহা, েরব োরদ্র কারও পরেই েন্ডরনর তজন রেউিরনর তরকডম িাঙ্গা িম্ভব নয়। ১৭০০ িারে জন্ম তনওয়া এই িদ্রমরহো তবাঁরি রছরেন ১১৬ বছর। িরদ্ম োগার িরয় জীবরনও তগািে কররনরন রেরন। ✬ অরনরকর ধারণা শামুরকর দ্াাঁে তনই। অথি শামুরকর ২৫ হাজার দ্াাঁে আরছ। ✬ অরনরকর ধারণা হাঙ্গর মানু েরক হারের কারছ তপরে তমরর তফরে। রকন্তু মানু রের হারেই তবশী হাংগর মারা পরড়রছ। ✬ অনযরকছু না তদ্রখও শুধু তঘাড়ার দ্াাঁে তদ্রখ আপরন বরে রদ্রে পাররবন তঘাড়ারি তমরয় না তছরে। তবরশর িাগ পুরুে তঘাড়ার দ্াাঁে থারক ৪০রি এবং তমরয় তঘাড়ার ৩৬রি। ✬ অপরাধী শনাক্তকররণ রফঙ্গাররপ্রন্ট েথা আেু রের ছারপর আরবষ্কারক একজন বাোরে, রকন্তু তিই আরবষ্কার িুরর করর তনয় োাঁরই ইংররজ ঊর্ধ্মেন কমমকেমা। রকন্তু তিই িুররর ঘিনা তগাপন থারকরন। ১০০ বছর পর মুখ খুরেরছ ইরেহাি। আেু রের ছারপর আরবষ্কারক আিরে খুেনার কারজ আরজজুে হক এর। ✬ অরবশ্বািয হরেও িরেয, দ্শ রমরনরির একরি ঘূ রনমঝরড় তে পররমান শরক্ত থারক ো তগািা পৃরথবীর িমস্ত পারমাণরবক অরের তমাি শরক্তর িমান। ✬ অরিরনো 'কযারেন জযাক স্পযাররা' খযাে জরন তডপ তছািরবোয় রাস্তায় রাস্তায় বে পরয়ন্ট কেম রবরক্র কররো। ✬ অরেম্পাি মনি হে মঙ্গরের উচ্চেম পাহাড়। োর উচ্চো প্রায় ১৫ মাইে। তেরি রকনা আমারদ্র পৃরথবীর িবরিরয় উিু পবমে শৃ ঙ্গ মাউন্ট এিাররস্ট্ এর তথরকও ৩ গন উিু। ✬ অরেরম্পক তগাল্ড তমরডরে মাত্র ১.৩৪ শোংশ তিানা আরছ। বারক ৯৮.৬৬ শোংশ থারক রূপা। ✬ অি আরোয় রকংবা প্রবাহমান পারনরে রাখরে তগাল্ড রফরশর রে রফরক হরয় আরি। গরবেণায় তদ্খা তগরছ উষ্ণ পারন অরপো িান্ডা পারনরে তগাল্ড রফরশর স্মরণশরক্ত িাে। ✬ অরেরেয়া মহারদ্শই হরো একমাত্র মহারদ্শ তেখারন তকারনা জীরবে আরগ্নয়রগরর তনই। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ অরেরেয়ারে বাচ্চারা রিগাররি রকনরে পাররব না!! কারণ এিা আইনরবররাধী!! রকন্তু রিগাররি তখরে/িানরে পাররব!! ✬ আংগে মিকারে তে আওয়াজ শুনরে পান তিরি হরো নাইররারজন গযাি এর বুদ্বুদ্ ফািার শব্দ। হাড্ডুর ফাাঁরক নাইররারজন গযাি তগে রকিারব? ✬ আই অযাম হরচ্ছ ইংরররজরে িবরিরয় তছাি বাকয। ✬ আকার অনু োয়ী গবরর তপাকা (রবিে) হে পৃরথবীর িবরিরয় শরক্তশােী তপাকা, একিা রাইরনারিারাি গবরর োর রনরজর ্ৃ্ওজরনর তিরয় প্রায় ৮৫০ গন তবশী বইরে পারর । ✬আচ্ছা আপনার রক দ্াদ্ু আরছ ?েরদ্ থারক,আর োর বয়ি েরদ্ হয় িওর,োহরে রেরন এ পেমন্ত ৯হাজার গযােন পারন পান করররছন । ✬আচ্ছা তজব্রার গারয়র রে রক বরেনরো ?রনশ্চয়ই আপরন রেধায় িুগরবনিাদ্া- নারক কারো ?আিরে তজব্রার গারয়র রে কারো ।এর তোরমর উপররই তছাপ তছাপ দ্াগ!!! ✬আজব হরেও িরেয তে – রারে ঘুমারনার িময় আপনার উচ্চো তবরড় োয় আি রমরেরমিার বা দ্শরমক রেন ৃ ইরি র আরগরপররদ্ন িকারে ঘুম তথরক ওিার পর আবা! আকরে িরে আরি !!! ✬আজব হরেও িরেয তে রকছু রপাঁপরড় তবামার মরো রনরজরদ্র রবরফাররে কররে পারর !!! ✬ আি পা’অো অরক্টাপারির হৃৎরপন্ড থারক রেনিা। ওফ্ এই অরক্টাপািগরোর িবরকছু ই তবশী তবশী। ✬ আরদ্ গ্রীরি তকান একিা তমরয়র রদ্রক আরপে তছাড়া রবরয়র অরফরশয়াে প্ররপাজাে রহরিরব গণয হে। আর তমরয়িা েরদ্ তিিা ধররো োর মারন হরচ্ছ তি এই প্রস্তারব রারজ। ✬ আরদ্কারে অপরররিে মানু েরা হযান্ডরশক কররো এিা তবাঝারনার জরনয তে োরা রনরে। ✬ আনন্দদ্ায়ক রকছু তদ্খরে আমারদ্র তিারখর রপউরপে ৪৫% তবশী বড় হরয় পরড়। মারঝ মারঝ এমন রকছু তদ্খুন। তবশী তদ্খরে রপউরপে আবার স্বািারবকো হারররয় তফেরে পারর। োই নারক? facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ আরপে তখরে েেই স্বাদ্ োগক, তজরন রনও আরপরের ৮৪ িাগই পারন। ✬আপনার তিাখ প্ররে তিরকরন্ড কেবার নরড় জারনন ?মাত্র ৮০ বার । ✬ আপনার দ্ু তিাখ প্ররেরদ্ন তেই পররমাণ পররেম করর তিই পররমাণ পররেম েরদ্ আপরন আপনার পা দ্ু রিারক করারে িান োহরে আপনার প্ররেরদ্ন ৮০ রকরোরমিার হাাঁিরে হরব। ✬ আপনার নারকর তদ্ঘময ও বুরড়া আেু রের তদ্ঘময েরদ্ রমরে োয় েরব আপরন স্বািারবক। আর েরদ্ না তমরে েরব আর কী করা? এমন বযরেক্রম খুব কমই হয়। ✬ আপনার নারকর স্মৃরেশরক্ত িরেযই প্রখর। অবাক করা রবেয় হরো, ৫০ হাজার রিন্ন ধররনর ঘ্রাণ মরন রাখরে পারর নাক। ✬ আপনার পুররা জীবরন আপরন প্রায় োি হাজার পাউন্ড খাবার গ্রহন কররন, ো ছয়রি হারের ওজরনর িমান!! ✬ আপনার মাথার িুরের বৃ রি তবশ মজার৷ িরিশ ঘন্টায় মাথার িুে িমানিারব বারড় না৷ একিা ছন্দ ধরর বারড়৷ রারেররবোয় িুে খুব ধীরর বারড়৷ িকাে হবার পর তথরক এর গরে বাড়রে থারক, আর তবো ১০িা তথরক ১২িার মরধয িবরিরয় তবরশ বারড়৷ দ্ু পুররর রদ্রক িুে বাড়ার গরে করম আরি, রকন্তু রবকাে ৪িা তথরক ৬িার মরধয আবার বাড়রে শুরু করর৷ আবার িন্ধ্যার পর এর গরে কমরে থারক৷ ✬ আপরন আপনার নাক দ্ু ই আঙ্গুে রদ্রয় তিরপ ধরর মুখ বন্ধ্ করর mmmmm ৭ তিরকরন্ডর তবরশ কররে পাররবন না ✬ আপরন কখনই আপনার রনরজর প্রশ্বাি বন্ধ্ করর রনরজরক তমরর তফেরে পাররবন না। ✬ আপরন কখনই একিারথ নাক ডাকরে এবং স্বপ্ন তদ্খরে পাররবন না। ✬ আপরন রক জারনন রজরারফর খাদ্যািযাি অরনকিা গরুর মে। এরাও জাবর তকরি খায়। এরদ্র তেজ ডাঙ্গার ু স্তনযপায়ী প্রানীরদ্র মরধয িবরিরয় েম্বা, প্রায় ৮ রফি। রজরারফর হৃদ্রপন্ড ২ ফরির মে েম্বা এবং ২৫ পাউণ্ড ওজরনর এবং হৃদ্রপরন্ডর তপশী করয়ক ইরি পুরু। ✬ আপরন রক জারনন, হেু দ্ তপাশাক পড়রে আপনারক ছরবরে বড় তদ্খারব। অনয রদ্রক িবুজ কাপড় পড়রে তছাি তদ্খারব! facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ আপরন রক ডানহারে? োহরে খাওয়ার িময় তখয়াে করুন আপরন তবশীরিাগ িময় ডান তিায়ারে খাবার রিবুরচ্ছন রকনা। বাাঁহারে হরে বাম তিায়ারে। ✬ আপরন রক পুরুে মানু ে? তদ্খুন তো আপনার শারিমর তবাোমিা ডানরদ্রক রকনা? আপরন মরহো হরে তদ্খুন তো তবাোমিা বামরদ্রক রকনা? এমনিা তকন হয়? জারন না। দ্রজমরা জানরে পারর। ✬ আপরন রকন্তু তিাখ তখাো তররখ হাাঁরি রদ্রে পাররবন না। খুব তজারর হাাঁরি রদ্রে পাাঁজররর হারড় রিড় ধররে পারর। আবার তিরপ রাখরে মাথা বা ঘারড়র রশরা রছাঁরড় তেরে পারর। ✬আপরন জারনন রক ?ঈে নারম এক ধররনর মাছ রপছন রদ্রক িাাঁোর কািরে পারর । ✬ আপরন জারনন রক েরদ্ কাউরক মুখ নারড়রয় "Colorful" বরেন (আওয়াজ না করর), োহরে িবাই মরন কররব আপরন "I Love U" বেরছন! ✬ আপরন জারনন রক হােররর কারনর েমো এেিাই তবরশ তে, এরা তছাি তছাি মারছর হৃৎরপণ্ডর “ধক ধক” শব্দ শুনরে পায়। তিই শব্দ অনু িরণ করর োরা রশকার ধরর। ✬ আপরন জারনন রক, পৃরথবীর তবরশরিাগ িমুদ্র অিে এখরনা মানু ে আরবষ্কার কররে পারররন। প্রায় ৯৫% িমুদ্র অিে এখরনা মানব জােীর জানার বারহরর। ✬ আপরন জারনন রক, রবরশ্ব গরি করয়ক তদ্শ আরছ তে তদ্শগরোর নাম ও রাজধানী একই! তদ্শগরো হরচ্ছতমানারকা, েু রিমবাগম, িানমযারররনা, িযারিকান রিরি (ইউররাপ); রজবুরে (আরফ্রকা); রিঙ্গাপুর (এরশয়া)। ✬ আপরন েে তবরশ িাণ্ডা ঘরর ঘুমারবন, আপনার দ্ু ঃস্বপ্ন তদ্খার িম্ভবনা েে তবরশ! ✬ আপরন েরদ্ কোর গ্রান তনন, তিিা আপনারক ওরয়ি েু রজ তহি কররব। ু ✬ আপরন রনরজরক রনরজ কােুকেু রদ্রয় হািারে পাররবন না। ✬ আরফ্রকা, তমরিরকা, গয়ারেমাো এবং েুররস্কর তবশ রকছু গ্রারম রশি রদ্রয়ই কথার আদ্ান-প্রদ্ান িরে। এই রশরি োরা পারদ্শমী োরা রশি রদ্রয় রেন মাইে দ্ূ ররর তোকজরনর িরঙ্গ তোগারোগ রাখরে পারর। ✬ আরফ্রকান রিিাডা মারছ (cicada fly) ১৭ বছর ঘুরমরয় কািায়। ঘুম িাোর পর এরা মাত্র ২ িপ্তাহ তবাঁরি থারক!! তিই িমরয় এরদ্র প্রধান কাজ হরো বংশবৃ রিরে অংশগ্রহন। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ আবারও ডাক্তারর? কারন িামুরদ্রক শংখ তিরপ ধররে তে গজমন শুনরে পাই, ো আিরে কারনর তদ্য়ারের রশরাউপরশরায় ররক্তর ছু রি িো তরারের শরব্দর বরধমে রূপ। হারিমর আওয়াজ ওিারব শুনরে তপরে রক হরো? ✬ আমাজন বরন গাছপাোগরো একিার িারথ আররকিা এমন ঘন িারব োগারনা তে এক তফাাঁিা বৃ রির পারন িবরিরয় বড় গারছর শীেম তথরক মারিরে তপৌঁছরে প্রায় ১০ রমরনি িময় তনয়। অথমাৎ িবরিরয় উাঁিু গাছ তথরক োর তিরয় তছািিায় পরড়, এিারব আরস্ত আরস্ত মারিরে আরি। রকন্তু গারছর পররমাণ এেই তবরশ তে, তবরশ িাগ তেরত্রই এক তফাাঁিা পারনরক প্রায় ৬০রি রবরিন্ন গারছর পাো পারড় রদ্রয় মারিরে তপৌঁছরে হয়। ✬ আমারদ্র অরনরকরই অিযাি আরছ, কারজর ফাাঁরক, প্ররয়াজরন বা অপ্ররয়াজরন, আঙ্গুে তফািারনার। আঙ্গুে তফািারে একধররনর তজাড়ারো "ক্রযারকং" শব্দও হয়। িাধারণে ধারণা করা হয়, আঙ্গুে তমািড়ারনার িময় হারড় হারড় ঘো তেরগ বুরঝ শব্দ হয়। বযাপারিা আিরে তি রকম নয়। তিখারন হারড়র মরধয ঘো োরগনা। আমরা েখন আঙ্গুে তফািাই, আঙ্গুে গরোরক আমরা িাধারনে এমন পররমান তবরন্ডং করর, তেিা িাধারন িারব আঙ্গুরের পরে হওয়া িম্ভব নয়। আমারদ্র জরয়ন্ট গরোর িারপারশ একধররনর ফ্লইড থারক, তেিারক বো হয় - িাইরনারিয়াে ু ফ্লইড। েখন আমরা এিারব আঙ্গুে গরোরক োরদ্র স্বািারবক অবস্থা তথরক িরররয় আরন, এই ফ্লইরড একধররনর ু ু ু িযাকয়াম িৃ রি হয় এবং একিা বাবে তেরী হয়, তেিা একদ্ম িারথ িারথই তিরঙ্গ োয়। এই বাবে ফািার শব্দিাই হরচ্ছ, আঙ্গুে তফািারনার শরব্দর উৎি। ✬আমারদ্র এ গ্ররহ িবরিরয় বড় মগজ কার জারনন রক ?স্পামম রেরমর । ✬আমারদ্র ঘারমর রে রক ো রক আপরন রক জারনন ?আরম তো জারন না, রকছু িা কনরফউিড,রকন্তু জেহরস্তর ঘাম োে ররের !!! ✬আমারদ্র তিারখর তকায়ারেরি ৫৭৬ তমগারপরিে কযারমরার িমান ✬ আমারদ্র তিারখর তপশীগরে রদ্রন অন্তে ১০০০০০ বার নড়ািড়া করর। ✬ আমারদ্র ত্বরকর প্ররে বগমইরিরে প্রায় ৬২৫রি ঘামগ্ররি আরছ। ওগরো এরো িূ ক্ষ্ম তে েুরম গরন তদ্খরে িাইরেও পাররব না। ✬ আমারদ্র মরস্তষ্ক তকান তিহারা তেরী কররে পারর না। আমরা স্বরপ্ন তে িব তিহারা তদ্রখ োর িবগরোই আমরা আমারদ্র জীবরন কখনও না কখনও তদ্রখরছ। আমারদ্র জীবরন আমরা পরথ ঘারি অিংথয তিহারা তদ্রখ ো মরন রাখরে পারর না। রকন্তু আমারদ্র িাবকন্সাি মাইন্ড ো ধরর রারখ এবং স্বরপ্ন ো তদ্খায়। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ আমারদ্র শরীরর তে পররমাণ িরবম জমা আরছ ো রদ্রয় প্রায় ৭৬ রি তমামবারে বানারনা োরব। ✬ আমারদ্র শরীররর ররক্ত তেই পররমান েবন আরছ ো একিা িাগরর থাকা েবরনর িমান। ✬ আমারদ্র হৃৎরপন্ড এর পারম্পং কযাপারিরি এেিাই তে ো রক্তরক প্রায় রেন েো বাড়ীর ছাদ্ পেমন্ত পাম্প করর উপরর েুেরে পারর। ✬ আরমররকায় েে রডম উৎপন্ন হয় এর োরা িারা দ্ু রনয়া জুরড় একিা তবি ✬ আরমররকারে আপরন আপনার তবৌ-রক রপিারে পাররবন আইনগে তবধ িারব। রকন্তু তিিা প্ররে মারি একারবরর জরনয। ✬ আরমররকান রমরিি েররন তোহার তেরর ফুিফুি রনরয় ৩৭ বছর ৫৮ রদ্ন তবাঁরি রছরেন। ✬ আরমররকার ৪০ েম তপ্ররিরডন্ট Ronald Reagen (১৯১১-২০০৪) একজন অরিনয় রশিী রছরেন। রেরন ৫৩ রি হরেউড মুরি ও ৩ রি রিরি রিররয়ারে অরিনয় কররন। ✬ আরমররকার কোরম্বয়া প্ররদ্রশ তমরয়র বাির রারে োর মার উপরস্থরে বাধযোমূ েক! ✬ আরমররকার প্রাক্তন তপ্ররিরডন্ট আব্রাহাম রেঙ্কন মুরির তদ্াকারন কাজ কররেন। ✬ আরমররকার তফ্লাররডায় িমুরদ্রর রনকিবেমী এোকায় একিা Underwater বা “পারনর রনরি” তহারিে আরছ। তিখারন তঢাকার জনয আপনারক পারনরে ডাইি রদ্রে হরব। অথমাৎ ডুব রদ্রয় িাোর তকরি তি তহারিরে ঢুকরে হয়। ✬ আমরা আরগই বরেরছ রক্ত হে িংরোজক কো। রক্ত (রকছু রেরত্র েরিকা ) তদ্রহর িব অরঙ্গ তপৌছায় । বেরে পার রক তদ্রহর তকান অরঙ্গ কখনই রক্ত তপৌছায় না? রক আকাশ পাোে িাবরে শুরু কররে? োহরে উির িা বরেই রদ্ই- তিরি হে আমারদ্র তিারখর করণময়া। োহরে প্রশ্ন আিরেই পারর তিরি িজীব থারক রক করর? আিরে এরা িরািরর বাোি তথরক অরিরজন তনয় । ✬ আমরা জারন ররক্তর রে োে – কারন তোরহে রক্ত করণকা। আমারদ্র তদ্রহর অিংখয রশরা ঊপরশরা ধমনী – উপধমনী , জােক পরথ এই েরহে রক্ত করণকা ঘুরর তবরায়। িবরিরয় আশ্চরেমযর রবেয় হে এই তোরহে রক্ত করণকার আমারদ্র িারা তদ্রহর অরে গরে পথ ঘুরর আিরে িময় োরগ মাত্র ২০ তিরকন্ড। ✬ আমরা জারন তিৌরজগরে গ্রহগরো িূ েমরক তকন্দ্র করর ঘুররছ তো ঘুররছই। রকন্তু িূ েমরক রঘরর একবার ঘুররে তনপিুন গ্ররহর িবরিরয় তবরশ িময় োরগ। তনপিুন আরবষ্কৃে হরয়রছরো ১৮৪৬ িারে। আর োরপর তনপিুরনর facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks িূ েমরক রঘরর একবার তঘারা তশে হরয়রছ ২০১১ িারে। ✬ আমরা োরদ্র কারো িােু ক বরে রিরন এরা রকন্তু তমারিও কারো নয়। এরদ্র রং বাদ্ারম, হেু দ্, দ্ারুরিরন এবং কখরনা কখরনা িাদ্া। ✬ আমরা তে Colgate তপস্ট্ বযাবহার করর ো স্পযারনরি শব্দাথম কররে রক দ্ারায় জারনন? স্পযারনরি Colgate মারন হরচ্ছ “রনরজর গোয় দ্রড় দ্াও”। ৃ ৃ ✬ আমরা তেিকে তপাকারক আরোর প্ররে আকি বরে মরন করর, প্রকেপরে বযাপাররি ো নয়, এিব তপাকা আিরে বারের অন্ধ্কারেম জায়গারির তখাজ কররে থারক । ✬ আমরা েেবার হাাঁরি তদ্ই েেবার আমারদ্র মরস্তরষ্কর তবশ রকছু তকাে মারা োয়। ✬ আমরা তো খাবার তখরয়ই িারব কাজ তশে রকন্তু এ খাবার পুররাপুরর হজম কররে প্রায় িারড় পাাঁি ঘণ্টা িময় োরগ। ✬ আমরা তো গাছ তথরক িহরজই খাবার পাই। রকন্তু আমরা রক জারন এক পাউন্ড খাবার তেরর কররে গারছর প্রায় ১০০ পাউন্ড বৃ রির পারন খরি কররে হয়! ✬ আমরা প্রায় িকরেই পারকম বা রাস্তার তমারড় রকছু রকছু স্ট্যািু তদ্খরে পাই। তিখারন অরনক িময় তদ্খা োয় তঘাড়ার রপরি একজন বরি আরছন। খুব িারো করর েেয কররে তদ্খা োরব –কখরনা কখরনা তঘাড়ার একরি পা তোো থারক অথমাৎ এক্তা পা ঊাঁিু করর থারক, কখরনা ২ রি পা উাঁিু করর থারক, কখরনা বা িাররি পা ই নীরি থারক। এরদ্র অএকরি গূ ঢ় অথম থারক। তিরি হে- েরদ্ তঘাড়ার ২ রি পা উাঁিু করর থারক- এর অথম ওই বযারক্ত েু ি কররে রগরয় েু ি তেরত্র মারা োন। েরদ্ তঘাড়ার ১ রি পা উাঁিু করর থারক- এর অথম ওই বযারক্ত েু ি কররে রগরয় য়াহে হন এবং তিই আঘাে জরনে কাররন োর মৃেুয হয়। েরদ্ ৪ রি পাই নীরে থারক এর অথম ওই বযরক্ত স্বািারবক িারব মারা োন (নযািারাে তডথ)। ✬ আমরা প্রায়শই বরে থারক রমরি-রমরি োরা। েেয কররে তদ্রখরবন, োরারদ্র তথরক এক ধররনর ছিা তবর হয় এবং ৬ রি রবরিন্ন রদ্ক তথরক এরদ্র েন্তুগরো প্রিাররে। রকন্তু আিে কথা হে দ্ূ রবেমী তেরকারনা আরোক-ররি তথরকই আমরা এ রকম ছিা তদ্রখ থারক। আিরে োরা তথরক বা তকান আরোক ররশ্ন তথরকই এই রকম ছিা তবর হয় না। এই রকম ছিা তদ্খার কারন আমারদ্র তিাখ রনরজই। েরদ্ আমারদ্র তিারখর গিরনর রদ্রক োকাই োহরে তদ্খরে পাব, আমারদ্র তিাখরি গরিে এক ধররনর তকোরিে তেন্স োরা এবং ছয়রি রদ্ক তথরক রবরিন্ন েন্তু োরা প্রিাররে। আর এই তকোরিে তেরন্সর গিন তমারিও স্বচ্ছ নয়। োই দ্ূ র তথরক েখন আমারদ্র তিারখ এই রকম তকান আরোর রবন্দু এরি পরড় েখন তকোরিে তেরন্সর অররয় প্ররেফেরনর ফরে আমরা এই ছয় রবন্দুর োরকা রুপ তদ্রখ। োর মারন োরারা োরার মে ছয় তকানারি নয়। আর এই ছয় তকানারি আরো েখন আমারদ্র বায়ু মণ্ডরের অিম মাধযম তেমন- রবরিন্ন মারনর োপ,ঘনত্ব,গযািীয় স্তর এর মধয রদ্রয় আরি েখন ো আরোর facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks প্ররেিররনর কাররন তিাজা পথ তথরক দ্ূ রর িরর কখরনা অরিিারী আবার কখরনা প্ররেিারী আরোক রবন্দুরে পররনে হয়। োর ফরে বার বার আরোর উজ্জ্বেোর রদ্বদ্ে ঘরি। োই দ্ূ র তথরক আমারদ্র কারছ মরন হয় ৃ োরারা তেন রমরিরমরি জ্বেরছ। েরব োই তহাক না তকন, এরি প্রকরেরই এক কারিাজী। আর অবশযই অরনক মনমুগ্ধকর তো বরিই। তছাি তবোয় োরা আাঁকরে রগরয় োরার তে রিম্বে (✶) আমরা আাঁকোম, োর আইরডয়া আরোর এই ছয় রদ্রক রবস্তৃে ররি তথরক এরিরছ। ✬ আমরা প্ররেরদ্ন িকারে গোয় দ্রড় তদ্ই । েরব কথািা Colgate িুথরপস্ট্ বযবহারকারীরদ্র জনয প্ররোজয ।তকননা স্পযারনি িাোয় Colgate অথম হরো “ রনরজর গোয় দ্রড় দ্াও” । ✬ আমরা রবরিন্ন রজরনরির স্বাদ্ তনই রজহ্বা রদ্রয় আর প্রজাপরে এ কাজিা করর পা রদ্রয়। ✬ আমরা িূ েকররও একরিাখ তখাো তররখ ঘুমাই না । রকন্তু জারনন রক ডেরফন একরিাখ তখাো তররখ ঘুমায়। আপরনও তিিা করর তদ্রখন তো পাররন রক না ? েরদ্ পাররন োহরে তিকরিউনি আর রিরজি কইররন না রকন্তু না পাররে প্ররেরদ্ন তিকরিউনি রিরজি কররেই হরব :D ৃ ✬ আমরা িাধারণে তমরিজ বা িযারিং এর িময় ইংরররজ you তক তছাি করর U রেরখ। এরি িবমজন স্বীকরে হরয়রছ েখন প্রথম তিিরপয়ার োর বইরে you এর পররবরেম U বযাবহার শুরু করর। ✬ আমরা িারারদ্ন নানা রকরমর রপপড়া তদ্রখ থারক। রকন্তু আপরন রক জারনন তে রপপড়া কখরনা ঘুমায় না! রপপড়া পারনর রনরি ২রদ্ন ধররও তবাঁরি থাকরে পারর। ৃ ✬ আমরা হািরে তগরে অরনরকই কপণো করর। আরর িাই িুেরে িেরব “Smile Costs nothing but pays everything ”- এরো তগরো জ্ঞারনর কথা এবার আরি রবজ্ঞারন – রবজ্ঞান বেরছ হািরে আমারদ্র শরীর তেি হররমান গরের েরণ িীমীে হয় ও অনাক্রমন েন্ত্র বা ইরমউন রিরস্ট্ম আররা তবশী িরক্রয় হয়। আর মজার বযাপার রক জারনন ? েথয িূ ত্রানু িারর – একরি ৫ বা ৬ বছরর রশশু িারা রদ্রন গরড় ১৫০ তথরক ৩০০ বার হারি আর উেরিা রদ্রক একজন পূ ণম বস্ক মানু ে তিখারন গরড় রদ্রন ১৫ তথরক ১০০ বার হারি। োহরেই বুরঝ রনন তরাগ বযারধর তেরত্র কারা তবশী িােনাররবে? ✬ আররকিু ডাক্তারর। আপনার বাম ফুিফুি ডারনর তিরয় তছাি কারণ তি হািম এর জনয জায়গা করর রদ্রয়রছ। এে িােবািাবারি! ✬ আরজমরন্টনায় নববরেমর আরগর রদ্ন রারত্র পররবাররর িব িদ্িয একিরঙ্গ খাবার তিরবরে বরি আহার করর। ু োরপর বড়রা নারির অনু ষ্ঠারন িরে োয়। তিার পেমন্ত িরে এ নারির অনু ষ্ঠান। নববরেমর প্রথম রদ্ন নদ্ী বা পুকরর িাাঁোর তকরি োরা নববেম উৎোপন করর। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ আরেকজান্ডার গ্রাহাম তবে তিরেরফারনর আরবষ্কারক অথি রেরন কখনই োর েীরক তফান কররনরন। ✬ আরেকজান্দার দ্ু যম নীেকাগরজ উপনযাি রেখরেন, তগাোরপ কাগরজ করবো রেখরেন, আর পত্রপরত্রকায় ছাপারনার জনয তেখা পািারেন হেু দ্ কাগরজ। ✬ আেবািম আইনস্ট্াইনরক ১৯৫২ িারে ইিরাইরের তপ্ররিরডন্ট হবার জরনয অফার করা হরয়রছে, রকন্তু রেরন তিিা প্রেযাখযান করররছরেন। ✬ আিে 'Titanic' জাহাজরি তেরর কররে ৭ রমরেয়ন ডোর' প্ররয়াজন হরয়রছ এবং Titanic মুরিরি তেরর কররে খরি হরয়রছে ২০০ রমরেয়ন ডোর'। ✬ আয়েরনর রদ্ক রদ্রয় পৃরথবী ৫০রি িাাঁরদ্র িমান। অথমাৎ পৃরথবীর িমান আয়েরন তকারনা পারত্র ৫০রি িাাঁদ্ রাখা োরব। ✬ ইংরররজ শরব্দ ‘set’ শব্দরির প্রিুর িংজ্ঞা ররয়রছ অনযানয শরব্দর তিরয়। ✬ ইংরররজরে ‘dreamt’ একমাত্র শব্দ ো তশে হরয়রছ mt রদ্রয়। ু ✬ ইংরররজরে ছাপা প্রথম বইরয়র নাম রছে ‘রদ্ তরকইরয়ে অব রদ্ রহরস্ট্ারররয়ি অব রয়’ (The Recuyell of the Historyes of Troye)। এই বইরি ছাপা হয় ১৪৭৫ িারে আর তেখক রছরেন উইরেয়াম কযািিন। ✬ ইংরররজরে ছাপা প্রথম বইরয়র নাম রছে ু �রদ্ তরকইরয়ে অব রদ্ রহরস্ট্ারররয়ি অব রয়� (The Recuyell of the Historyes of Troye)। এই বইরি ছাপা হয় ১৪৭৫ িারে আর তেখক রছরেন উইরেয়াম কযািিন। ✬ ইংরররজরে িবগরোর গ্ররহর নামকরণই তকান তরামান বা গ্রীক তদ্বোর নারম করা হরয়রছ। রকন্তু পৃরথবীই একমাত্র গ্রহ োর নামকরণ তকান তদ্ব-রদ্বীর নারম হয়রন। ✬ ইংররজী ও বাংোয় দ্ু রিা শব্দ আরছ - এগরোর অথম একই এবং উরো কররেও শব্দ দ্ু রি একই অথম প্রকাশ করর।শব্দ দ্ু রিা হরো 'নয়ন' এবং 'EYE". ✬ ইংররজী শব্দ িান্ডারর একমাত্র শব্দ হে CLEAVE োর দ্ু রি িমাথমক শব্দ হে ADHEAR ও SEPARATE োরা আবার এরক অপররর রবপরীোথমক শব্দ । ✬ ইংেযারন্ডর তিমি নদ্ীর নীরি িু রঙ্গ আরছ। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ ইংেযারন্ডর স্ট্যারম্পর উপর তদ্রশর নাম তেখা হয়না। ✬ ইউররারপর ককরপি (Cockpit) বা িমররেত্র বো হয়- তবেরজয়ামরক। কারণ এখারন প্রায়ি েু ি িংঘরিে হরয়রছ, তেমন: রারমরল্লি, তফ্লউরাি, তজম্মরপি, ওয়ািার েু িহ আররা করয়করি েু ি। ✬ ইউররারপর প্রথম িামুরিক বারেঘর রনমমাণ করা হয় ইংেযারন্ডর তডািারর। তরামান িম্রাি কারেরগাোর রনরদ্মরশ ৯০ রিিারব্দ এরি রনরমমে হরয়রছে। আজও এরি তডািার দ্ু গম প্রাংগরণ ররয় তগরছ। ু ✬ ইাঁদ্ুররর দ্াাঁে প্ররেরনয়ে বড় হরে থারক। এইজনয ইাঁদ্ুর োাঁর িামরন ো পায় োই কািাকরি করর, রনরজর দ্াাঁরের আকার এবং গিন রিক রাখার জনয। ✬ ইরন্ডয়ানারে শীেকারে তগািে করা রনরেধ। ✬ ইরেকররক ঈে মাছ প্রায় ৬৫০ তিাে শক রদ্রে পারর । ৃ ✬ ইরেক্ট্ররনি রজরনিপত্র মারন কযারমরা, রিরি ইেযারদ্ তেরীরে িরনর তকারনা েুেনা তনই। রকন্তু োরদ্র তেরীকে ু প্রথম পণযরি রছরো রাইি ককার। ✬ উরির তিারখর রেনরি পােপ থারক । ✬ উিপারখ উড়রে না পাররেও তদ্ৌড়ারে পারর ঘণ্টায় ৪৩ মাইে বা ৭০ রকরোরমিার তবরগ। ✬ উিপারখর তিাখ োর মরিেরস্কর িাইরে বড় । ✬ উড়ার িময় তমৌমারছর পাখনার িরঙ্গ বাোরি িািমান েুদ্র কণার িংঘরেম রবদ্ু যরের িৃ রি হয়। এ রবদ্ু যৎ তমৌমারছর তদ্রহ িরিে হয়। আর এই রবদ্ু যরের কাররণই তমৌমারছ মাকড়িার জারে িহরজ আিকা পরড়। ✬ এ পেমন্ত িবরিরয় বড় ডাকরিরকি প্রকাশ করররছ িীন। রবংশ শোরব্দর প্রথম রদ্রক োরা ২১০ x ৬৫ রমরম মারপর ডাকরিরকিরি প্রকাশ করর। ✬ এ পেমন্ত হযারর পিার রিরররজর বই রবরশ্ব রবরিন্ন তদ্রশ ৪০০ রমরেয়ন করপরও তবরশ রবক্রয় হরয়রছ। ✬ এ পেমন্ত হযারর পিার রিরররজর বই রবরশ্ব রবরিন্ন তদ্রশ ৪০০ রমরেয়ন করপরও তবরশ রবক্রয় হরয়রছ। ✬ এক কাপ করফরে ১০০০ এরও তবশী রািায়রনক পদ্াথম থাকরে পারর । facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ এক গরবেণায় তদ্খা তগরছ, িকরেি তখরে মানু রের মযাথমযারিকাে রস্করের উন্নরে হয়। ✬ এক তিাখ বন্ধ্ করর হারি তদ্য়া অিম্ভব। ✬ এক প্রকার বনয মাশরুম আরছ ো তখরে রিরকন ফ্রাই এর মরো। মাশরুমরির নাম তেইরিপরাি(Laetiporus)। ু ✬ এক বযাগ রক্ত রদ্রে িময় োরগ ৪৫ তথরক ৬০ রমরনি। রক্তদ্ারনর পর তেিুক রক্ত আপরন তদ্ন ো পুনরায় আপনার শরীরর তেরর হরে িময় তনয় মাত্র ২৪-৪৮ ঘণ্টা। ✬ এক িময় জাপারনর তোরকরা তপাশারকর পররবরেম রনরজরদ্র িারা শরীর উরি এরকাঁ তঢরক রনে। ✬একজন ডানহারে মানু রের তিরয় বামহারে মানু রের আয়ু ৯ বছর তবরশ । ✬ একজন পুরুে তদ্রহ এক তিরকরন্ড প্রায় ১০০০ তকাে শুক্র তেরী হয়, প্রায় ৮৬০০০০০০ এক রদ্রন । ✬ একজন পুরুে তদ্রনক ৪০ িা িুে হারায় আর নারী হারায় ৭০ িা িুে। ✬ একজন বযরক্তরত্বর মূ রেম বানারনা িম্পূ ণম কররে মাদ্াম েুরিা জাদ্ু ঘরর প্রায় িার মাি িময় োরগ। ✬ একজন মানু ে তকারনা খাবার না তখরয় বাাঁিরে পারর এক মাি, রকন্তু পারন পান না কররে এক িপ্তারহর তবরশ বাাঁিরে পারর না। ✬ একজন মানু ে েখন মারা োয় েখন েবরণরন্দ্রয় িবরশরে রনরিয় হয়। িবমপ্রথম রনরিয় হয় দ্ৃ রিশরক্ত। এর পর রনরিয় হয় েথাক্ররম স্বাদ্, গন্ধ্ ও স্পরশমরন্দ্রয়। ✬ একজন মানু ে োর জীবরনর অন্তে দ্ু ই িপ্তাহ কািায় রারফক রিগনারের োে বারেরে। আর জযাম োগরে তো কথাই তনই। ✬ একজন মানু ে প্ররেরদ্ন তে পররমাণ বাোি শ্বাি রহিারব গ্রহণ করর ো রদ্রয় একরি নয় ১০০০রি তবেু ন তফাোরনা িম্ভব। ✬ একজন মানু রের আেু রের ছাপ আররকজন মানু রের তিরয় রিন্নের। তেমরন তিাাঁরির ছাপও একজরনর তিরয় আররকজরনরিা তথরক িম্পূ ণম রিন্ন। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ একজন মানু রের মুরখ এে পররমান বযাকরিররয়া থারক তে পররমান মানু ে এই পৃরথবীরে নাই। ✬ একজন মানু রের মরস্তষ্ক প্ররে তিরকরন্ড কেরি গণনা কররে পারর জারনন রক? প্ররে তিরকরন্ড ১০ তকায়ারিরেয়ন মারন ১০০ তকারি তকারি। আজ পেমন্ত এমন তকারনা করম্পউিার তেরর হয়রন, তেরির রহিাব করার এরকম অিাধারণ েমো আরছ। ✬ একজন মানু রের ররক্তর পররমাণ োর তমাি ওজরনর ১৩ িারগর এক িাগ । অথমাৎ ৬৫ তকরজ ওজন মানু রের ররক্তর পররমাণ হে ৫ তকরজ । ✬ একজন মানূ রের শরীররর েে রশরা–ধমনী আরছ তিগরেরক েরদ্ পর পর একরির পর একরির তজাড়া রদ্ই কেিা তদ্রঘয হরব তি িমরন্ধ্ আন্দাজ কররে পার রক? এর তদ্ঘময হরব ৬২০০০ মাইে। অথমাৎ একো মানূ রের তদ্রহর িব রশরা ধমনীরক তজাড়া রদ্রয় রদ্রয় একো আস্ত পৃরথবীরক প্রায় আড়াই পাক রদ্রয় তদ্ওয়া োরব। অবাক করার মে বযাপার না ? ✬ একজন মানু রের স্নায়ু েন্ত্র এে েম্বা তে ো রদ্রয় পৃরথবীরক ৭ বার তপাঁিারনা োরব। ✬ একজন মরহো একরি তগাপন কথা এিারররজ ৪৭ ঘণ্টা ১৫ পেমন্ত তগাপন রাখরে পারর। এর তবরশ পাররনা! ✬ একিু ডাক্তারর। তছািরে ডাক্তাররর কারছ তগরেই ডাক্তার রজব তদ্খরে িাইরেন। আিরে রজব েরদ্ রপংক রং এর হয়, োহরে ো জীবাণূ মুক্ত। িাদ্া হরে বুঝরে হরব বযাকরিররয়ার আস্তরণ আরছ। আয়নায় এখনই তদ্খুন। ✬ একিা কথা রক জারনা রহমােয় পবমরের তে উচ্চো ররয়রছ ো রকন্তু বাড়রছ প্ররেরনয়ে। প্ররেবছর প্রায় ৪ রমরেরমিার করর বাড়রছ রহমােরয়র উচ্চো! ✬ একিা করম্পউিাররর অন্তে দ্শ েোরধক শরক্তশােী হ্ওয়া োগরব মানব মরস্তরস্কর িমান কাজ কররে হরে । ✬ একিা নয়া মরডরের শরক্তশােী করম্পউিার একিা .১ গ্রাম ওজরনর তগাল্ডরফরির মরস্তরস্কর িমানও কাজ কররে িেম নয় । ✬ একিা তপরন্সে রদ্রয় গরড় ৩৫ মাইে েম্বা দ্াগ িানা োয় । ✬ একিা বজ্রপাে িূ পৃরষ্ঠ ১০০০০০০০০ (১০ রমরেয়ন) তিাে শরক্তরে আিরে পারর । ✬ একিা রমথ রছে এরকম, ‘েখন আপরন জরন্মরছরেন েখন আপরন কাাঁদ্রছরেন তকননা আপরন আপনার পূ রবমর জীবরন মৃেুযবরণ করররছন!’ facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ একিা মজার বযপার রক তখয়াে করররছন? মানু ে তব্রইরনর নাম রদ্রয়রছ ‘তব্রইন‘। একিু তিকরনকযারে তখয়াে কররন,তব্রইন রকন্তু রনরজই রনরজর নামকরণ করররছ। ✬ একিা রাই গারছর রশকড় মারির নীরি ৪০০ মাইে রবস্তার োি কররে পারর । ✬ একিা রবার অনু রে ৬৫,০০০ পরমানু থারক । ✬ একিা রিংহ এবং িােু রকর মরধয েড়াই হরে তক রজেরব বেরে পাররন? বরনর রাজা রিংহ হরেও ওই েড়াইরয় রকন্তু িােু কই রজেরব। ✬ একিা িময় পৃরথরবর রকছু তদ্রশ মানু রের মুত্র কাপড় তধায়ার িাবারনর রবকি রহিারব বযবহার করা হরয়রছ। মুরত্রর অনযেম উপাদ্ান অযারমারনয়া রছে এর কারণ। ✬ একিানা িবরিরয় তবরশ িময় ধরর না ঘুমারনার রবশ্ব তরকডমধারী রযারন্ড গাডমনার। ১৯৬৫ িারে রেরন একবার িানা ১১ রদ্ন না ঘুরমরয় রছরেন। ✬ একিার ওপর একিা রবশাে রবশাে ব্লক বরিরয় তেরা করা হরয়রছ রমশররর রপরারমডগরো। োরে একিা দ্ু রিা নয়, তেমন ধর রগজার রপরারমড বানারে তেরগরছ আড়াই রমরেয়ন ব্লক। আচ্ছা, ো না হয় বানারো রকন' বরি বরি ওগরো গনরো তক? ✬ একরি কোর শেকরা পাঁিাির িাগই পারন। েুরম েরদ্ তছাট্ট এক িাি পারনর বদ্রে এক িাি কো খারবা বরো, োহরে রকন্তু খুব একিা িুে হরব না! ✬ একরি গরুরক হাাঁরিরয় তদ্ােোয় তোো িম্ভব, রকন্তু তদ্ােো তথরক নীিেোয় নামারনা খুবই করিন। ✬ একরি নীে রেরমর রজহবার ওজন একরি হারের ওজরনর তিরয়ও তবরশ! ✬ একরি নীে রেরমর হািম গারড়র িমান বড় হয় এবং এর রশরার মি রদ্রয় একরি মানু ে অনায়ারি িাোর তকরি তেরে পারর। ✬ একরি তপাকারখরকা ফযােকন পারখ তোমার তিরয়ও তিারখ তবরশ তদ্রখ। তি আধামাইে দ্ূ র তথরকই একিা ফরড়ংরক রিক রিক শনাক্ত কররে পারর। ✬ একরি বারজর োপমাত্রা ৫০,০০০ রডগ্রী ফাররনহাইি পেমন্ত হরে পারর, ো িূ রেমর োপমাত্রা তথরক ৫ গন তবশী। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ একরি বরজ্র তি পররমাণ শরক্ত থারক ো রদ্রয় একরি ১০০ ওয়াি বােরক ৩ মাি ধরর জ্বারেরয় রাখা োরব। ✬ একরি শুকররর পরে দ্াাঁরড়রয় আকারশর রদ্রক োকারনা অিম্ভব। ✬একরি রিগাররি খাওয়া মারন জীবন তথরক ১১ রমরনি হারারনা । ✬ একরি হারমং বারডমর ওজন এক িাকার একরি করয়রনর তিরয়ও কম অথবা তছাি একরি খারমর িমান প্রায়। শুধু োই নয়, হারমং বাডম িূ রম তথরক উরড় তিাজা উপররর রদ্রক উিরে পারর ররকরির মে করর আবার তিাজা রনরিও নামরে পারর। প্ররে তিরকরন্ড এরা ১৫ তথরক ৮০ বার এর মে পাখা নাড়রে পারর। আর এর ফরে এরা বাোরি তিরি থাকরে পারর রিক তহরেকোর এর মে। ✬ একমাত্র তিনাি বা শুক্রগ্রহই আমারদ্র তিৌরজগরের গ্রহগরোর উরো রদ্রক তঘারর । ✬ একমাত্র হারমংবাডম তপছন রদ্রক উড়রে পারর। ✬ একস্থান তথরক শুরু করর িমগ্র শরীর ঘুরর ঐ স্থারন রফরর আিরে একরি রক্ত করণকা ১,০০,০০০ রকরম পথ অরেক্রম করর অথমাৎ ২.৫ বার পৃরথবী অরেক্রম কররে পারর। ✬ একিময় পৃরথবীরে তিানার তিরয় তোহার দ্াম তবরশ রছে। ✬ একিময় িাইরনজরা কাগজ বানারে তরশরম িু ো বযবহার করে । ✬ এিা হয়রো এখন কার তছরে তমরয়রা অরনরক জারনন, রকন্তু রবশ্বাি করুন আরম জানোম না োই তশয়ার করোম। তজন্টি গাররমন্টি বা পুরূেরদ্র জামার তবাোম থারক ডান দ্রক আর তেরডজ গাররমন্টি বা তমরয়রদ্র তপাোরকর জামার তবাোম থারক বাাঁ রদ্রক। না জানা থাকরে অবশযই মজার। ✬ এযান্টাকমরিকার িিকরক পৃরথবীর িবিাইরে শীেে িহান বো হয়, এখারন -১২৯ রডরগ্র ফাররনহাইরির (-৮৯ তিে) তরকডম আরছ (১৯৮৩, ২১ জুোই)। ✬ এোবৎকারের িবরিরয় উিুেম গাছরি হে একরি অরেরেয়ান ইউকযারেপিাি গাছ, োর উচ্চো ৪৩৫ ফুরির মরো । ✬ এোবৎকারের িবরিরয় উিুেম গাছরি হে একরি অরেরেয়ান ইউকযারেপিাি গাছ, োর উচ্চো ৪৩৫ ফুরির মরো । facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ এযােরকারহাে পুরুরের শরীররর তিরস্ট্ারস্ট্রন তেৌন হররমানরক করমরয় রদ্রেও নারী শরীরর ো বারড়রয় তদ্য় । ✬ এযােরকারহাে পুরুরের শরীররর তিরস্ট্ারস্ট্রন তেৌন হররমানরক করমরয় রদ্রেও নারী শরীরর ো বারড়রয় তদ্য় । ✬ এরিও একরি মজার রবেয় রকন্তু আমরা হয়রো তিিারব পরবমেণ কররনা বা করররন। েেয কররে তদ্খা োরব তে তে িকে মানু ে ডান হারে ( রাইি হযারন্ডড ) হন োরা েখন খাবার রিরবান েখন িাধারনে মুরখর ডান রদ্রক খাবার রিরক রিরবান। আর োরা বাাঁ হারে োরদ্র মধয একরি স্বািারবক প্রবনো থারক মুরখর বাাঁ রদ্রক খাবার রিবারনার। েরব এখারন একরি বযারেক্রম ররয়রছ োরদ্র দ্াাঁরে তপাকা বা দ্াে না থাকা বা দ্ূ বমে দ্াাঁরের িমিযা ররয়রছ োরদ্র অিযাি গে কাররন এর পররবেমন হরে পারর। ৃ ✬ এবার আরি আর একরি অরপোকে েঘূ রবেরয়। িাইিারনক জাহারজর কথা আমরা তক না জারন। আর োর জানোম না োরাও ইরেমরধয রবখযাে তিই িাই িারনক রিরনমা তধরক তজরন তগরছ। িাইিারনক হে প্রথম জাহাজ োরে SOS রিরস্ট্ম িােু করা হরয় রছে। না এরি মজার তেমন তকান েথয না। এবার মজার েথয রি বরে। িাইিারনক জাহাজ রি তেরী কররে খরি হরয়রছে- ৭ রমরেয়ন ডোর। আর িাইিারনক জাহারজর ডুরব োওয়ার ঘিনা রনরয় তেরী তে ছরব(রিনামা ) তিরি তেরী কররে খরি হরয়রছে ২০০ রমরেয়ন ডোর। হায় হায় বাোেী। এই দ্ু ঃখ রারখ তকাথায়? ✬ এবার একিু তবজ্ঞারনক আধযারত্মকো। নীে রংরয়র মাহােয রক? আমরা তো অরনক িময় তবদ্নায় নীে হরয় োয়। গণরপিুরন তখরে রপরি নীেরি দ্াগ পরড়। ✬ এবার একরি মজার িাধারণ জ্ঞান িন্ধ্ীয় েথয বরে– অযাজরেি কারক বরে জানা আরছ? না আরমও জানোম না োই তশয়ার করোম । জুরো আমরা প্রায় িকরেই পরর, জুরোর রফরে আমরা িবাই বাাঁরধ। এই জুরোর রফরের এরকবারর প্রারন্ত তে প্লারস্ট্ক তকাি রি থারক োরকই বরে অযাজরেি। ✬ এবার তদ্রখ রনই এর তপছরন রক রবজ্ঞান কাজ কররছ? আিরেই রবেয় রি অেযন্ত িহজ – েরদ্ আমরা তপয়াজ রি তক তবশ রকছু েণ ধরর পারয়র নীরি ঘরে োহরে তপাঁয়ারজর রি আমারদ্র ব্লাড তিরিরের মাধযরম রক্তররারে রমরশ োয়। আর আমরা জারন তে রক্ত হে িংরোজক কো ো রক্ত প্রবারহর মাধযরম তদ্রহর তকানায় তকানায় ছরড়রয় পরড় এবং িবরশরে তিস্ট্ বাড বা স্বাদ্ তকাররারকর িংস্পরেম আিরেই আমরা োর স্বাদ্ অনু িব কররে পারর। ✬ এবার নারীর আরবস্কার নয়, নারীর বযবহােম বস্তু। রেপরস্ট্ক। তবশীরিাগ রেপরস্ট্রক থারক মারছর আাঁশ। ওহ তহা, মারছর আাঁশ। ✬ এবার তশেরমে একিুখারন িাস্কেমরবদ্যা। রবরদ্রশ রগরয় পারকম েরদ্ তঘাড়ায় িড়া মূ রেম তদ্রখন োহরে করয়কিা ধররন তদ্খরবন। তঘাড়ার দ্ু ই পা েরদ্ বাোরি থারক, োহরে তঘাড় িওয়ার েু রি মারা তগরছন। এক পা বাোরি থাকরে েু রি আহে হরয় পরর মারা তগরছন। আর দ্ু ই পা েরদ্ মারিরে থারক োহরে তঘাড় িওয়ার এর স্বািারবক facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks মৃেুয হরয়রছ। রবশ্বাি না হরে ইউররাপ ঘুরর আিু ন। ✬ এবারর একিু ডাক্তারর। হাড়রগারড়র ডাক্তারররা এরি না পরড় এরগরয় োন। আরমররকা েু ক্তরারের অনানু ষ্ঠারনক পররিংখযান মরে, প্ররে িারজন হাড় তজাড়া-কািার ডাক্তার (অরথমারপরডক িাজমন) এর মরধয এক জন বাম হােপারয়র বদ্রে ডান বা ডারনর বদ্রে বারম তকাপ মাররন। আররকিু ডাক্তারর- িবার জানা রকন্তু রাজরমরে আর রিরিে ইরজজরনয়ররা তকন তে তবারঝ না। ✬ এবারর পরপর রেনরি শরীরর তকৌেুহে: আপনার নারকর তদ্ঘম মাপুন। এবার বুরড়া আংগেিা মাপুন। রমরে তগরে আপরন আম জনো। না রমেরে বযরেক্রম। মানু রের শরীররর িবরি শরক্তশােী তপশী তকানরি? বাইরিপ তফাোরচ্ছন? োি তনই। রজহ্বা িবরি শরক্তশােী। আপরন আম জনোর তকউ হরে, আপরন আপনার রনরজর কনু ই রজহ্বা রদ্রয় িািরে পাররবন না। ✬ এবাররা আরমররকার েথযিু ত্র। বাংোরদ্রশরিা রক হরব ো িহরজই অনু রময়। আন্ডাররিকাররা (অথমিা তকান মুরি তপ্ররমক একিু বরে তদ্রবন) অরিমে রদ্রয়রছ তে এখনকার মানু রের মৃেরদ্হ পিরে আরগর েু রগর তিরয় রকছু িা তবশী িময় োরগ। অরিমে: খাবারর এে রপ্রজাররিরিি থারক তে মরার পর মানবরদ্হও রকছু িা রপ্রজারিাড হরয় োয়। তকৌেুহে: বাংোরদ্শ কংকাে তিারররা রক অরিমে রদ্রব তখজুরর ফমমারেরনর পরর? ✬ এোরম ঘরড় িাধারণে মানু েরক ঘুম তথরক উিায় না বরং এর শব্দ শুরন মানু ে ঘুরমর তিের িরম উরি/আেরক উরি োর ফরে ঘুম তিরঙ্গ োয়। এই বযপারিা স্বারস্থযর জনয েরেকর। ✬ ঐরেহারিক তফািম উইরেয়াম করেজ তিরে তদ্ওয়ার িময় করেরজর রবরাি গ্রিিংগ্রহরি নবগরিে কযােকািা পাবরেক োইরব্ররররক রদ্রয় তদ্ওয়া হয়। ো পরর িাররের জােীয় গ্রিাগারর পররণে হয়। ✬ ও ও ওহফ হযারচ্ছা ...।। হযারচ্ছা হযা...রচ্ছা। রক জারন রেখরে রেখরে নারকর মরধয রক একিা ঢুরক রগরয়। শুরু হে হাাঁরি। িরর। আছা হাাঁরির কথা েখন এরিই তগে েখন বরেই তফরে – আমরা েেবার হাাঁরি েেবার আমারদ্র মরস্তরষ্কর তবশ রকছু তকাে মারা োয় । রক তবশ অবাক বযাপার না? েরব িরয়র রকছু নাই– এই হারর তব্রন তিে মারা তেরে থাকরে একরদ্ন তো ঘরি আর রকছু ই থাকরব না। না না অে িয় তপরয়া না। আমারদ্র তব্ররনর রিয়াে তিে গরে তথরক আবার রররপ্লরনশ হরয় োয়। ✬ ওয়াে রডজরন রমরক মাউরির রিা। রকন্তু এিা রক জারনন তে রেরন রনরজই ইাঁদ্ুর মারাত্মক িয় তপরেন! facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬ ওয়াে রডজরনরক তিরনন তো? রেরনই রমরক মাউরির রিা। রকন্তু এিা রক জারনন তে রেরন রনরজই ইাঁদ্ুর মারাত্মক িয় তপরেন। ✬ ওয়াে রডজরনরক তিরনা তো? রেরন রমরক মাউরির রিা। রকন্তু এিা রক জারনা তে রেরন রনরজই ইাঁদ্ুর মারাত্মক িয় তপরেন। ✬ ওয়াে রডজরনরক তিরনা তো? রেরন রমরক মাউরির রিা। রকন্তু এিা রক জারনা তে রেরন রনরজই ইাঁদ্ুর মারাত্মক িয় তপরেন। ু ু ✬ ককর রবড়ারের ঝগড়া করা উির কযাররারেনায় আইন রবররাধী!!! ু ু ✬ ককররর গন্ধ্ তশাকার েমো মানু রের িাইরেও ১০০০ গন তবশী । ু ✬ কখযাে গযাংস্ট্ার তজমি ডরব্লউ রজারিরক ফায়াররং তস্কায়ারডর িামরন দ্াাঁড় করররয় তশে ইরচ্ছ জানরে িাওয়া হরে তি িাট্টাচ্ছরে বরেরছে “একিা বুরেিপ্রুফ তপাশাক িাই”। ✬ কারির মে স্বচ্ছ এক ধররনর মাছ আরছ োরদ্র িাি কািরফি বো হয় । এই মাছ মারা তগরে িাদ্া বণম হরয় োয় । ✬ কািরিাকরা এরো তে কাি তিাকড়ায় োরে ওর মাথা বযথা হয় না? না, হয় না। কারণ কািরিাকরার খুরের ু িারপারশ অরনকগরো বায়ু প্ররকাষ্ঠ আরছ, ো নরম কশরনর কাজ করর। ✬ কানাডার িযানরকািার শহরর ৪২ বছরবয়িী এক বযরক্তর তদ্রহ অরোপিার করার িময় িবুজ রক্ত তদ্খা োয়।পরর পরীো করর তদ্খা োয় তে, অরেররক্ত বযাথানাশক তিবরনর ফরে োর রক্ত িবুজ রংরয় পররণে হয়। ✬ কানাডায় তেই পররমাণ তেক আরছ, িমগ্র পৃরথবীরে একরত্রও তিই পররমাণ তেক তনই। ✬ কারনর কারছ মশা তে গন গন করর গান গায় তিজনয মশার মুরখ তকান শব্দ হয় না। এরি োর ডানায় হয়। কারণ মশা উড়ার িময় প্ররে তিরকরন্ড ৫০০ বার ডানা ঝাপিায়। ✬ কারনর পারশ তকান একিা রকছু (ফারনে জােীয় তেমন কাপ) ধরর েখন তে গজমন শুনরে পাই ো আিরে িাগররর শব্দ নয়। রক্ত আমারদ্র কারনর রশরা রদ্রয় তে প্রবারহে হরচ্ছ োর শব্দ। ✬ কারো ররের কারপ িা োড়াোরড় িান্ডা হয়। facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks ✬রকউই হরচ্ছ একমাত্র পারখ,োরা গন্ধ্ শুাঁরকই রশকার করর! ৃ ✬ রকছু তোক প্রকেপরে খুব িু রখ হরে িয় পায় কারণ োরা মরন করর এর রপছরন রকছু মমমারন্তক ঘিনা আিন্ন। এরি Cherophobia নারম পরররিে। ✬ রকন্তু নীে রং নারক প্রশারন্তদ্ায়ক। মরস্তরস্ক নারক প্রশারন্তদ্ায়ক হররমান রন:িরণ বাড়ায়। নীে ফুে তদ্খুন। িরব রাখুন নীে অপরারজো। ✬ রক-রবারডমর একরি িাররর অেরগরো বযবহার করর তেখা িবিাইরে বড় শব্দ রক হরে পারর ? আপনারদ্র রিন্তা কররে হরব না । আর রিন্তা করর তবর করািাও এে িহজ না ! আরমও তবর কররে পারর রন । রক-রবারডমর তেরকান এক িাররর অেরগরো বযবহার করর তেখা িবিাইরে বড় শব্দ TYPEWRITER । ✬ কচ্ছপ শরীররর তপছন রদ্ক রদ্রয়ও রনঃশ্বাি রনরে পারর এবং মজার বযাপার হরচ্ছ কচ্ছরপর রকন্তু দ্াাঁে তনই। ✬ তকউ রনরজর শ্বাি তরাধ করর রনরজরক হেযা কররে পারর না। ✬ তকাঁরিারক িারাজীবরন কখরনাই িশমা পররে হয় না। তকন জারনা? কারণ ওর শরীরর তকান তিাখই তনই। ✬ তকাঁরিার তকান তিাখ না থাকায় তি অনয প্রাণীরদ্র মরো তদ্খরে পায় না। েরব িমিযা তনই, ত্বরকর রবরশে ধররনর তকারের িাহােয িাররপারশর অবস্থা তি রিকই বুঝরে পারর। ✬ তকাকারকাো আিরে িবুজ রে-এর রছে। ✬ তকান কাররণ তিারখর িামরন পুররা পৃরথবী ঘুররছ? তকান শক্ত জায়গা বা রজরনরি কান িহ মাথা তিরপ ধরুন। পৃরথবী তঘারা বন্ধ্ হরয় োরব। ু ✬ তকান রকছু র িরয় রবিরেে? বুক ধক ধক কররছ? বুরড়া আঙ্গুে নাড়রে থাকন এবং নাক রদ্রয় তপি িারর িরজারর শ্বাি রনন এবং মুখ রদ্রয় ছাড়ন। স্বািারবক হরয় োরবন। ু ✬ তকান কথা না বরেই মানু ে োর োর মুখ রদ্রয় হাজার রকম িাব প্রকাশ কররে পারর। রাগ, অরিমান, তমজাজ এইিব আররক। রকন্তু এগরোর তিেরর আমরা িবরিরয় তবশী রক করর জারনা? হারি! রহ রহ রহ! ✬তকান েমজ িাই েরদ্ অনয েমজ তবানরক রবরয় করর োহরে োরদ্র িন্তান ও েমজ হওয়ার িম্ভাবনা তবরশ । facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
Anúncio