contoh perjanjian jual beli kenderaan

Mat Yus
Mat YusSK JONGOK BATU

Contoh jual beli kenderaan 2013

PERJANJIAN JUALBELI

1

PERJANJIAN PENYERAHAN KENDERAAN

PERJANJIAN ini dibuat pada 28 / 10 / 2013 bersamaan pada hari ISNIN di Pejabat Tetuan Azrulhisham
& CO yang beralamat Lot 1342, Tingkat Satu Hadapan Hospital Besut, Jalan Pasir Akar, 22000 Jerteh,
Terengganu.
: AHMAD YUSRI BIN ISMAIL

Diantara

(NO. K/P: 800102-11-6131)
Beralamat : Lot 3545 Jalan Tokey Kijang, Kg. Banggol Katong Serada, 20050 K.Terengganu
(selepas daripada ini disebut sebagai “Penjual” ) pada satu pihak
: WAN HAFIZIE BIN WAN MOHAMD

Dan

(NO. K/P: 891020-11-5131)
Beralamat : No. 17 Kampung Kayu Kelat, 22000 Jerteh Terengganu.
(selepas daripada ini disebut sebagai “Pembeli” ) pada satu pihak yang lain.
Dengan disaksikan dihadapan oleh :

BAHAWASANYA
1.

Penjual adalah pemunya berdaftar kenderaan yang butir-butir adalah seperti yang
dinyatakan di bawah ( selepas daripada ini disebut sebagai “Kenderaan tersebut”).
1.1

Jenis Kenderaan

:

KAWASAKI Z800

1.2

No. Pendaftaran

:

TBL 141

1.3

Tahun Dibuat

:

2013

1.4

No. Casis

:

JKBZR800AADA06490

1.5

No. Enjin

:

ZR800AEA10168

1.6

Bank Pembiaya

:

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD

1.7

Bayaran Bulanan

:

RM 778.00

1.8

Pemunya Berdaftar

:

AHMAD YUSRI BIN ISMAIL

DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
PERJANJIAN JUALBELI

2

(Sesalinan geran hakmilik kenderaan tersebut dilampirkan didalam Perjanjian ini dan
ditandakan sebagai “Lampiran 1”).
2.

Penjual telah bersetuju untuk menjual dan pembeli telah bersetuju untuk membeli
kenderaan tersebut secara “sambung bayar” tertakluk kepada syarat-syarat dan termaterma seperti yang terkandung di dalam Perjanjian ini.

1.

PERSETUJUAN
Dengan fikiran yang waras Penjual telah bersetuju untuk menjual Kenderaan tersebut
secara “sambung bayar” dan Pembeli bersetuju untuk membelinya tertakluk kepada
syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Perjanjian ini.

2.

BAYARAN BULANAN
Pembeli dikehendaki untuk menjelaskan bayaran bulanan Kenderaan tersebut kepada
Penjual pada atau sebelum 30 HARIBULAN SETIAP BULAN SECARA BULANAN
SELAMA 7 TAHUN (84 BULAN) melalui bayaran secara tunai atau dibankkan ke
dalam akaun Penjual. Walaubagaimanapun Penjual berhak untuk menuntut semula
Kenderaan tersebut dan Pembeli dikehendaki memulangkan Kenderaan tersebut kepada
Penjual sekiranya Pembeli gagal untuk menjelaskan bayaran bulanan Kenderaan tersebut
kepada Bank Pembiaya selama Tiga (3) bulan berturut-turut (selepas daripada ini disebut
sebagai “Tunggakan tersebut”). Oleh yang demikian Perjanjian ini akan terbatal dengan
sendirinya.
Sekiranya Kenderaan tersebut telah di tarik oleh Bank Pembiaya sebelum sempat
diserahkan kepada Penjual maka Pembeli beraku janji akan bertanggungjawab keatas
segala kos yang berkaitan dengan penarikan Kenderaan tersebut oleh Bank Pembiaya dan
seterusnya Pembeli akan bertanggungjawab keatas segala kerosakan yang berlaku akibat
daripada kesan penarikkan Kenderaan tersebut oleh Bank Pembiaya.

3.

TANGGUNGJAWAB PEMBELI
3.1

Pembeli adalah bertanggungjawab keatas segala saman Pihak Berkuasa yang
berkenaan mulai daripada tarikh Pembeli mengambil alih Kenderaan tersebut
daripada Penjual.

3.2

Pembeli adalah bertanggungjawab secara mutlak sekiranya Kenderaan tersebut
terlibat dengan kegiatan yang menyalahi undang-undang mulai dari tarikh
Pembeli
mengambil
alih
Kenderaan
tersebut
daripada
Penjual.
Walaubagaimanapun Penjual akan memberikan kerjasama yang sepatutnya
sekiranya perlu berdasarkan kapisiti Penjual sebagai Pemunya Berdaftar
Kenderaan Tersebut.

3.3

Pembeli adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Kenderaan tersebut
tidak dijual kepada pihak ketiga tanpa sebarang kebenaran secara bertulis
diperolehi terlebih dahulu daripada Penjual. Dan sekiranya Kenderaan tersebut
dijual kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan Penjual maka Pembeli akan

DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
PERJANJIAN JUALBELI

3

bertanggungjawab secara mutlak terhadap Kenderaan tersebut sehingga
kenderaan tersebut berjaya ditemui dan berada dibawah jagaan Pembeli
sepenuhnya. Segala tunggakkan dan kerosakan yang berlaku kesan daripada
perkara tersebut ( sekiranya ada) akan ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli.
3.4

3.5

4.

Pembeli hendaklah memastikan bahawa Kenderaan tersebut dilindungi oleh
insuran yang sah pada setiap masa dan jumlah perlindungan yang diansurankan
mestilah tidak kurang dari harga pasaran semasa dan/atau jumlah baki hutang
dengan Bank Pembiaya yang berkenaan.
Sekiranya Pembeli secara suka rela menyerahkan Kenderaan tersebut kepada
Penjual didalam tempoh Perjanjian hendaklah memastikan bahawa Kenderaan
tersebut berada didalam keadaan yang sama seperti waktu mengambil alih
daripada Penjual. Segala kekurangan/kerosakan akan ditanggung sepenuhnya
oleh Pembeli dan Deposit akan diserahkan semula kepada Pembeli setelah
ditolak Tunggakkan dan/atau kerosakan (sekiranya ada).

TANGGUNGJAWAB PENJUAL
4.1

4.2

5.

Penjual adalah bertanggungjawab memberikan kerjasama untuk segala urusan
yang melibatkan Kenderaan tersebut sekiranya perlu. Sekiranya Penjual gagal
memberikan kerjasama yang sepatutnya maka Pembeli berhak untuk
membatalkan Perjanjian ini.
Sekiranya Pembeli ingin membiaya atau menyelesaikan segala baki hutang
dengan Bank Pembiaya maka Penjual bertanggungjawab untuk memberikan
keizinan pertukaran hakmilik secara rasmi keatas nama Pembeli atau wakilnya.

HAK PEMBELI
Pembeli berhak mengambil tindakan undang-undang terhadap penjual sekiranya
Kenderaan dituntut kembali oleh Penjual tanpa sebarang alasan yang munasabah
walaupun segala terma dan syarat didalam Perjanjian ini dipatuhi sepenuhnya oleh
Pembeli.

6.

HAK PENJUAL
Penjual berhak untuk membatalkan Perjanjian ini sekiranya didapati Pembeli
memudaratkan status Penjual sebagai pemunya berdaftar Kenderaan tersebut.

7.

KLAUSA PENTING
Sekiranya Pembeli gagal untuk membayar bayaran bulanan selama Tiga (3) bulan
berturut-turut dan/atau sekiranya Kenderaan tersebut dijual kepada pihak ketiga tanpa
pengetahuan dan kebenaran Penjual dan seterusnya gagal untuk menyerahkan kembali
Kenderaan tersebut kepada Bank Pembiaya dan/atau Penjual dan setelah usaha dilakukan
oleh Penjual untuk mendapatkan kembali Kenderaan tersebut menemui kegagalan maka

DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
PERJANJIAN JUALBELI

4

satu laporan Polis akan dibuat terhadap Pembeli dan tindakan undang-undang akan
dimulakan terhadap Pembeli berkaitan dengan kehilangan Kenderaan tersebut.

8.

MASA
Masa bila mana dinyatakan didalam perjanjian ini merupakan intipati perjanjian ini.

9.

PENGETAHUAN DAN/ATAU PERSETUJUAN SECARA SENYAP
Pengetahuan dan/atau persetujuan secara senyap oleh Penjual atau Pembeli mengenai
sebarang pelanggaran terhadap mana-mana syarat atau mana-mana satu daripada perkaraperkara tersebut yang terkandung didalam Perjanjian ini hendaklah tidak akan dianggap
sebagai suatu pelepasan syarat-syarat atau akujanji-akujanji tersebut dan walaupun
perkara yang dinyatakan diatas telah berlaku, Penjual atau Pembeli masih berhak untuk
menguatkuasa hak masing-masing di bawah Perjanjian ini serta mengkehendaki
perlaksanaan dengan sempurna oleh mana-mana pihak terhadap segala syarat-syarat
seperti mana yang terkandung di dalam Perjanjian ini.

10.

NOTIS BERTULIS
Apa jua notis yang perlu diserahkan kepada salah satu pihak di sini mengikut syaratsyarat didalam Perjanjian ini adalah dikira sempurna serahannya apabila:
(a)

(b)

Ianya diserahkan kepada satu pihak itu atau melalui Surat Berdaftar yang
dialamatkan kepada alamatnya yang dinyatakan disini dan adalah dikira
(samada di terima atau tidak) di terima pada masa Surat Berdaftar itu diserah
di dalam keadaan biasa;
Ianya diberikan kepada pihak itu atau melalui surat dan/atau diserahkan dengan
tangan kepada pihak itu.

(RUANGAN INI DENGAN SENGAJA DITINGGALKAN KOSONG)

DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
PERJANJIAN JUALBELI

DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO

5
PERJANJIAN JUALBELI

DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO

5

Recomendados

Perjanjian jual beli kenderaan por
Perjanjian jual beli kenderaanPerjanjian jual beli kenderaan
Perjanjian jual beli kenderaanAzril Amdan
25.7K visualizações3 slides
Perjanjian Bayaran Hutang por
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangMat Yus
61.7K visualizações7 slides
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah por
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanahAbdillah Syafei
107.3K visualizações4 slides
Surat perjanjian perkongsian por
Surat perjanjian perkongsianSurat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianhafisah262
92.6K visualizações7 slides
Dokumen Tender por
Dokumen Tender Dokumen Tender
Dokumen Tender no suhaila
70K visualizações53 slides
Surat perjanjian sewa rumah por
Surat perjanjian sewa rumahSurat perjanjian sewa rumah
Surat perjanjian sewa rumahFariz Ardiansyah
3.2K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Surat perjanjian kontrak rumah por
Surat perjanjian kontrak rumahSurat perjanjian kontrak rumah
Surat perjanjian kontrak rumahLudi Ludi
3.8K visualizações2 slides
Contoh Surat perjanjian jual beli por
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliJohanez Diaz
194.7K visualizações6 slides
Surat perjanj ian por
Surat perjanj ianSurat perjanj ian
Surat perjanj ianputerisaadong87
8.7K visualizações1 slide
contoh Surat perjanjian kontrak rumah por
contoh Surat perjanjian kontrak rumahcontoh Surat perjanjian kontrak rumah
contoh Surat perjanjian kontrak rumahRohan Sieroh
41.3K visualizações2 slides
Draft surat perjanjian kontrak kerja por
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaEli Andri
19.2K visualizações4 slides
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf por
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdfContoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdfTianNugraha5
466 visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Surat perjanjian kontrak rumah por Ludi Ludi
Surat perjanjian kontrak rumahSurat perjanjian kontrak rumah
Surat perjanjian kontrak rumah
Ludi Ludi3.8K visualizações
Contoh Surat perjanjian jual beli por Johanez Diaz
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beli
Johanez Diaz194.7K visualizações
Surat perjanj ian por puterisaadong87
Surat perjanj ianSurat perjanj ian
Surat perjanj ian
puterisaadong878.7K visualizações
contoh Surat perjanjian kontrak rumah por Rohan Sieroh
contoh Surat perjanjian kontrak rumahcontoh Surat perjanjian kontrak rumah
contoh Surat perjanjian kontrak rumah
Rohan Sieroh41.3K visualizações
Draft surat perjanjian kontrak kerja por Eli Andri
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Eli Andri19.2K visualizações
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf por TianNugraha5
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdfContoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
TianNugraha5466 visualizações
Garis panduan tamat kontrak 290906 por Zam Scar
Garis panduan tamat kontrak 290906Garis panduan tamat kontrak 290906
Garis panduan tamat kontrak 290906
Zam Scar38.6K visualizações
Surat kesepakatan bersama tambang por Radhinal Muchtar
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
Radhinal Muchtar41.5K visualizações
Draf Perjanjian Kerja por Legal Akses
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
Legal Akses4.2M visualizações
Perjanjian sewa menyewa por Lukman Setiawan
Perjanjian sewa menyewaPerjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewa
Lukman Setiawan6K visualizações
Kontrak jual beli por Farida Hutabalian
Kontrak jual beliKontrak jual beli
Kontrak jual beli
Farida Hutabalian88K visualizações
Surat akuan dan kebenaran por Shahrul Nizam
Surat akuan dan kebenaranSurat akuan dan kebenaran
Surat akuan dan kebenaran
Shahrul Nizam18.8K visualizações
contoh : surat perjanjian por ahmad jaeni
contoh : surat perjanjiancontoh : surat perjanjian
contoh : surat perjanjian
ahmad jaeni10.2K visualizações
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang por Legal Akses
Draf perjanjian jasa pengangkutan barangDraf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
Legal Akses17.4K visualizações
16 surat perjanjian kontrak rumah por Ikhsan Atsiruddin
16 surat perjanjian kontrak rumah16 surat perjanjian kontrak rumah
16 surat perjanjian kontrak rumah
Ikhsan Atsiruddin40.5K visualizações
Tatacara Kaedah Sebut Harga por Iszwan Shah
Tatacara Kaedah Sebut HargaTatacara Kaedah Sebut Harga
Tatacara Kaedah Sebut Harga
Iszwan Shah69.5K visualizações
Contoh Surat Pengurangan bayar bil air por pjjmalaysia
Contoh Surat Pengurangan bayar bil airContoh Surat Pengurangan bayar bil air
Contoh Surat Pengurangan bayar bil air
pjjmalaysia33.3K visualizações
Format surat kerjasama por Pantang Menyerah
Format surat kerjasamaFormat surat kerjasama
Format surat kerjasama
Pantang Menyerah43.9K visualizações
PERJANJIAN KONTRAK por Wahyu Ym
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
Wahyu Ym11.3K visualizações
Garis Panduan Tender por no suhaila
Garis Panduan TenderGaris Panduan Tender
Garis Panduan Tender
no suhaila35.1K visualizações

Similar a contoh perjanjian jual beli kenderaan

Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887... por
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
260 visualizações8 slides
contoh surat rental mobil por
contoh surat rental mobilcontoh surat rental mobil
contoh surat rental mobilkristoforusacoindra fadlieagle
13.6K visualizações3 slides
Surat pejanjian rental mobil lepas kunci por
Surat pejanjian rental mobil lepas kunciSurat pejanjian rental mobil lepas kunci
Surat pejanjian rental mobil lepas kunciAgungnesia
7.2K visualizações3 slides
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan por
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaanContoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaanTaksi Cirebon
4.3K visualizações10 slides
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang por
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangContor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangLegal Akses
1.5K visualizações5 slides
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc por
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docGLC
158 visualizações15 slides

Similar a contoh perjanjian jual beli kenderaan(20)

Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887... por GLC
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
GLC260 visualizações
Surat pejanjian rental mobil lepas kunci por Agungnesia
Surat pejanjian rental mobil lepas kunciSurat pejanjian rental mobil lepas kunci
Surat pejanjian rental mobil lepas kunci
Agungnesia7.2K visualizações
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan por Taksi Cirebon
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaanContoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Taksi Cirebon4.3K visualizações
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang por Legal Akses
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangContor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
Legal Akses1.5K visualizações
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc por GLC
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
GLC158 visualizações
Tugas CISG por Sherly Novitasari
Tugas CISGTugas CISG
Tugas CISG
Sherly Novitasari1.1K visualizações
Surat perjanjian jual beli mobil por elianaermizal
Surat perjanjian jual beli mobilSurat perjanjian jual beli mobil
Surat perjanjian jual beli mobil
elianaermizal21.7K visualizações
CONTOH PERJANJIAN ANJAK-PIUTANG (FACTORING AGREEMENT)(Beli Perjanjian, Hub: ... por GLC
CONTOH PERJANJIAN ANJAK-PIUTANG (FACTORING AGREEMENT)(Beli Perjanjian, Hub: ...CONTOH PERJANJIAN ANJAK-PIUTANG (FACTORING AGREEMENT)(Beli Perjanjian, Hub: ...
CONTOH PERJANJIAN ANJAK-PIUTANG (FACTORING AGREEMENT)(Beli Perjanjian, Hub: ...
GLC2.7K visualizações
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MOBIL-BULANAN-.docx por AhmadAsrory3
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MOBIL-BULANAN-.docxSURAT-PERJANJIAN-SEWA-MOBIL-BULANAN-.docx
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MOBIL-BULANAN-.docx
AhmadAsrory3720 visualizações
surat contoh tenancy document.docx por lieya3
surat contoh tenancy document.docxsurat contoh tenancy document.docx
surat contoh tenancy document.docx
lieya321 visualizações
Surat gugatan por Nasria Ika
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
Nasria Ika9.5K visualizações
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor por GLC
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
GLC26.6K visualizações
PERJANJIAN SEWA ( RENTAL ) ALAT BERAT ( KONTRAK ).docx por binamargamadiun
PERJANJIAN SEWA ( RENTAL ) ALAT BERAT ( KONTRAK ).docxPERJANJIAN SEWA ( RENTAL ) ALAT BERAT ( KONTRAK ).docx
PERJANJIAN SEWA ( RENTAL ) ALAT BERAT ( KONTRAK ).docx
binamargamadiun1.6K visualizações
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08... por GLC
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
GLC670 visualizações
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887... por GLC
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
GLC7.1K visualizações
Formulir kuasa pendebitan kartu kredit pembayaran tabungan 3i-networks car [w... por WWW.TABUNGANINVESTASI.COM
Formulir kuasa pendebitan kartu kredit pembayaran tabungan 3i-networks car [w...Formulir kuasa pendebitan kartu kredit pembayaran tabungan 3i-networks car [w...
Formulir kuasa pendebitan kartu kredit pembayaran tabungan 3i-networks car [w...
WWW.TABUNGANINVESTASI.COM30.1K visualizações
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887... por GLC
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
GLC4K visualizações
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx por MeneerGultom
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
MeneerGultom95 visualizações

Mais de Mat Yus

Surat Tuntutan Claim Kenderaan Insurans por
Surat Tuntutan Claim Kenderaan InsuransSurat Tuntutan Claim Kenderaan Insurans
Surat Tuntutan Claim Kenderaan InsuransMat Yus
40.8K visualizações1 slide
Aspirasi iTHINK 2015 por
Aspirasi iTHINK 2015Aspirasi iTHINK 2015
Aspirasi iTHINK 2015Mat Yus
518 visualizações5 slides
Sasaran makmal komputer 2015 por
Sasaran makmal komputer 2015Sasaran makmal komputer 2015
Sasaran makmal komputer 2015Mat Yus
534 visualizações3 slides
Perancangan tahunan 2015 por
Perancangan tahunan 2015Perancangan tahunan 2015
Perancangan tahunan 2015Mat Yus
1.8K visualizações6 slides
Perancangan strategik 2015 hingga 2017 por
Perancangan strategik 2015 hingga 2017Perancangan strategik 2015 hingga 2017
Perancangan strategik 2015 hingga 2017Mat Yus
3.6K visualizações10 slides
Contoh Backdrop Koir 2014 por
Contoh Backdrop Koir 2014Contoh Backdrop Koir 2014
Contoh Backdrop Koir 2014Mat Yus
391 visualizações1 slide

Mais de Mat Yus(20)

Surat Tuntutan Claim Kenderaan Insurans por Mat Yus
Surat Tuntutan Claim Kenderaan InsuransSurat Tuntutan Claim Kenderaan Insurans
Surat Tuntutan Claim Kenderaan Insurans
Mat Yus40.8K visualizações
Aspirasi iTHINK 2015 por Mat Yus
Aspirasi iTHINK 2015Aspirasi iTHINK 2015
Aspirasi iTHINK 2015
Mat Yus518 visualizações
Sasaran makmal komputer 2015 por Mat Yus
Sasaran makmal komputer 2015Sasaran makmal komputer 2015
Sasaran makmal komputer 2015
Mat Yus534 visualizações
Perancangan tahunan 2015 por Mat Yus
Perancangan tahunan 2015Perancangan tahunan 2015
Perancangan tahunan 2015
Mat Yus1.8K visualizações
Perancangan strategik 2015 hingga 2017 por Mat Yus
Perancangan strategik 2015 hingga 2017Perancangan strategik 2015 hingga 2017
Perancangan strategik 2015 hingga 2017
Mat Yus3.6K visualizações
Contoh Backdrop Koir 2014 por Mat Yus
Contoh Backdrop Koir 2014Contoh Backdrop Koir 2014
Contoh Backdrop Koir 2014
Mat Yus391 visualizações
Cover Surat Perjanjian Hutang por Mat Yus
Cover Surat Perjanjian HutangCover Surat Perjanjian Hutang
Cover Surat Perjanjian Hutang
Mat Yus1.1K visualizações
Tuntutan pengawas november spm 2012 por Mat Yus
Tuntutan pengawas november spm 2012Tuntutan pengawas november spm 2012
Tuntutan pengawas november spm 2012
Mat Yus2.6K visualizações
Klaim spm nov 2013 por Mat Yus
Klaim spm nov 2013Klaim spm nov 2013
Klaim spm nov 2013
Mat Yus1.2K visualizações
Klaim spm 2013 por Mat Yus
Klaim spm 2013Klaim spm 2013
Klaim spm 2013
Mat Yus383 visualizações
EFT Tuntutan Pengawas por Mat Yus
EFT Tuntutan PengawasEFT Tuntutan Pengawas
EFT Tuntutan Pengawas
Mat Yus306 visualizações
Copy of borang lp am 17a por Mat Yus
Copy of borang lp am 17aCopy of borang lp am 17a
Copy of borang lp am 17a
Mat Yus822 visualizações
Borang lp am 17 tnt por Mat Yus
Borang lp am 17 tntBorang lp am 17 tnt
Borang lp am 17 tnt
Mat Yus806 visualizações
Tuntutan pengawas upsr 2013 por Mat Yus
Tuntutan pengawas upsr 2013Tuntutan pengawas upsr 2013
Tuntutan pengawas upsr 2013
Mat Yus1.1K visualizações
Tuntutan pengawas upsr 2012 por Mat Yus
Tuntutan pengawas upsr 2012Tuntutan pengawas upsr 2012
Tuntutan pengawas upsr 2012
Mat Yus6.5K visualizações
Borang lp am 17 tnt por Mat Yus
Borang lp am 17 tntBorang lp am 17 tnt
Borang lp am 17 tnt
Mat Yus2.9K visualizações
Borang LP am 17 a por Mat Yus
Borang LP am 17 aBorang LP am 17 a
Borang LP am 17 a
Mat Yus5.9K visualizações
Sejarah SK Ru Rendang por Mat Yus
Sejarah SK Ru RendangSejarah SK Ru Rendang
Sejarah SK Ru Rendang
Mat Yus912 visualizações
Present oti 4 skjb 2010 por Mat Yus
Present oti 4 skjb 2010Present oti 4 skjb 2010
Present oti 4 skjb 2010
Mat Yus315 visualizações
Laporan post mortem yusri 2012 por Mat Yus
Laporan post mortem yusri 2012Laporan post mortem yusri 2012
Laporan post mortem yusri 2012
Mat Yus473 visualizações

contoh perjanjian jual beli kenderaan

 • 1. PERJANJIAN JUALBELI 1 PERJANJIAN PENYERAHAN KENDERAAN PERJANJIAN ini dibuat pada 28 / 10 / 2013 bersamaan pada hari ISNIN di Pejabat Tetuan Azrulhisham & CO yang beralamat Lot 1342, Tingkat Satu Hadapan Hospital Besut, Jalan Pasir Akar, 22000 Jerteh, Terengganu. : AHMAD YUSRI BIN ISMAIL Diantara (NO. K/P: 800102-11-6131) Beralamat : Lot 3545 Jalan Tokey Kijang, Kg. Banggol Katong Serada, 20050 K.Terengganu (selepas daripada ini disebut sebagai “Penjual” ) pada satu pihak : WAN HAFIZIE BIN WAN MOHAMD Dan (NO. K/P: 891020-11-5131) Beralamat : No. 17 Kampung Kayu Kelat, 22000 Jerteh Terengganu. (selepas daripada ini disebut sebagai “Pembeli” ) pada satu pihak yang lain. Dengan disaksikan dihadapan oleh : BAHAWASANYA 1. Penjual adalah pemunya berdaftar kenderaan yang butir-butir adalah seperti yang dinyatakan di bawah ( selepas daripada ini disebut sebagai “Kenderaan tersebut”). 1.1 Jenis Kenderaan : KAWASAKI Z800 1.2 No. Pendaftaran : TBL 141 1.3 Tahun Dibuat : 2013 1.4 No. Casis : JKBZR800AADA06490 1.5 No. Enjin : ZR800AEA10168 1.6 Bank Pembiaya : AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 1.7 Bayaran Bulanan : RM 778.00 1.8 Pemunya Berdaftar : AHMAD YUSRI BIN ISMAIL DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
 • 2. PERJANJIAN JUALBELI 2 (Sesalinan geran hakmilik kenderaan tersebut dilampirkan didalam Perjanjian ini dan ditandakan sebagai “Lampiran 1”). 2. Penjual telah bersetuju untuk menjual dan pembeli telah bersetuju untuk membeli kenderaan tersebut secara “sambung bayar” tertakluk kepada syarat-syarat dan termaterma seperti yang terkandung di dalam Perjanjian ini. 1. PERSETUJUAN Dengan fikiran yang waras Penjual telah bersetuju untuk menjual Kenderaan tersebut secara “sambung bayar” dan Pembeli bersetuju untuk membelinya tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Perjanjian ini. 2. BAYARAN BULANAN Pembeli dikehendaki untuk menjelaskan bayaran bulanan Kenderaan tersebut kepada Penjual pada atau sebelum 30 HARIBULAN SETIAP BULAN SECARA BULANAN SELAMA 7 TAHUN (84 BULAN) melalui bayaran secara tunai atau dibankkan ke dalam akaun Penjual. Walaubagaimanapun Penjual berhak untuk menuntut semula Kenderaan tersebut dan Pembeli dikehendaki memulangkan Kenderaan tersebut kepada Penjual sekiranya Pembeli gagal untuk menjelaskan bayaran bulanan Kenderaan tersebut kepada Bank Pembiaya selama Tiga (3) bulan berturut-turut (selepas daripada ini disebut sebagai “Tunggakan tersebut”). Oleh yang demikian Perjanjian ini akan terbatal dengan sendirinya. Sekiranya Kenderaan tersebut telah di tarik oleh Bank Pembiaya sebelum sempat diserahkan kepada Penjual maka Pembeli beraku janji akan bertanggungjawab keatas segala kos yang berkaitan dengan penarikan Kenderaan tersebut oleh Bank Pembiaya dan seterusnya Pembeli akan bertanggungjawab keatas segala kerosakan yang berlaku akibat daripada kesan penarikkan Kenderaan tersebut oleh Bank Pembiaya. 3. TANGGUNGJAWAB PEMBELI 3.1 Pembeli adalah bertanggungjawab keatas segala saman Pihak Berkuasa yang berkenaan mulai daripada tarikh Pembeli mengambil alih Kenderaan tersebut daripada Penjual. 3.2 Pembeli adalah bertanggungjawab secara mutlak sekiranya Kenderaan tersebut terlibat dengan kegiatan yang menyalahi undang-undang mulai dari tarikh Pembeli mengambil alih Kenderaan tersebut daripada Penjual. Walaubagaimanapun Penjual akan memberikan kerjasama yang sepatutnya sekiranya perlu berdasarkan kapisiti Penjual sebagai Pemunya Berdaftar Kenderaan Tersebut. 3.3 Pembeli adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Kenderaan tersebut tidak dijual kepada pihak ketiga tanpa sebarang kebenaran secara bertulis diperolehi terlebih dahulu daripada Penjual. Dan sekiranya Kenderaan tersebut dijual kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan Penjual maka Pembeli akan DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
 • 3. PERJANJIAN JUALBELI 3 bertanggungjawab secara mutlak terhadap Kenderaan tersebut sehingga kenderaan tersebut berjaya ditemui dan berada dibawah jagaan Pembeli sepenuhnya. Segala tunggakkan dan kerosakan yang berlaku kesan daripada perkara tersebut ( sekiranya ada) akan ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli. 3.4 3.5 4. Pembeli hendaklah memastikan bahawa Kenderaan tersebut dilindungi oleh insuran yang sah pada setiap masa dan jumlah perlindungan yang diansurankan mestilah tidak kurang dari harga pasaran semasa dan/atau jumlah baki hutang dengan Bank Pembiaya yang berkenaan. Sekiranya Pembeli secara suka rela menyerahkan Kenderaan tersebut kepada Penjual didalam tempoh Perjanjian hendaklah memastikan bahawa Kenderaan tersebut berada didalam keadaan yang sama seperti waktu mengambil alih daripada Penjual. Segala kekurangan/kerosakan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli dan Deposit akan diserahkan semula kepada Pembeli setelah ditolak Tunggakkan dan/atau kerosakan (sekiranya ada). TANGGUNGJAWAB PENJUAL 4.1 4.2 5. Penjual adalah bertanggungjawab memberikan kerjasama untuk segala urusan yang melibatkan Kenderaan tersebut sekiranya perlu. Sekiranya Penjual gagal memberikan kerjasama yang sepatutnya maka Pembeli berhak untuk membatalkan Perjanjian ini. Sekiranya Pembeli ingin membiaya atau menyelesaikan segala baki hutang dengan Bank Pembiaya maka Penjual bertanggungjawab untuk memberikan keizinan pertukaran hakmilik secara rasmi keatas nama Pembeli atau wakilnya. HAK PEMBELI Pembeli berhak mengambil tindakan undang-undang terhadap penjual sekiranya Kenderaan dituntut kembali oleh Penjual tanpa sebarang alasan yang munasabah walaupun segala terma dan syarat didalam Perjanjian ini dipatuhi sepenuhnya oleh Pembeli. 6. HAK PENJUAL Penjual berhak untuk membatalkan Perjanjian ini sekiranya didapati Pembeli memudaratkan status Penjual sebagai pemunya berdaftar Kenderaan tersebut. 7. KLAUSA PENTING Sekiranya Pembeli gagal untuk membayar bayaran bulanan selama Tiga (3) bulan berturut-turut dan/atau sekiranya Kenderaan tersebut dijual kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan dan kebenaran Penjual dan seterusnya gagal untuk menyerahkan kembali Kenderaan tersebut kepada Bank Pembiaya dan/atau Penjual dan setelah usaha dilakukan oleh Penjual untuk mendapatkan kembali Kenderaan tersebut menemui kegagalan maka DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
 • 4. PERJANJIAN JUALBELI 4 satu laporan Polis akan dibuat terhadap Pembeli dan tindakan undang-undang akan dimulakan terhadap Pembeli berkaitan dengan kehilangan Kenderaan tersebut. 8. MASA Masa bila mana dinyatakan didalam perjanjian ini merupakan intipati perjanjian ini. 9. PENGETAHUAN DAN/ATAU PERSETUJUAN SECARA SENYAP Pengetahuan dan/atau persetujuan secara senyap oleh Penjual atau Pembeli mengenai sebarang pelanggaran terhadap mana-mana syarat atau mana-mana satu daripada perkaraperkara tersebut yang terkandung didalam Perjanjian ini hendaklah tidak akan dianggap sebagai suatu pelepasan syarat-syarat atau akujanji-akujanji tersebut dan walaupun perkara yang dinyatakan diatas telah berlaku, Penjual atau Pembeli masih berhak untuk menguatkuasa hak masing-masing di bawah Perjanjian ini serta mengkehendaki perlaksanaan dengan sempurna oleh mana-mana pihak terhadap segala syarat-syarat seperti mana yang terkandung di dalam Perjanjian ini. 10. NOTIS BERTULIS Apa jua notis yang perlu diserahkan kepada salah satu pihak di sini mengikut syaratsyarat didalam Perjanjian ini adalah dikira sempurna serahannya apabila: (a) (b) Ianya diserahkan kepada satu pihak itu atau melalui Surat Berdaftar yang dialamatkan kepada alamatnya yang dinyatakan disini dan adalah dikira (samada di terima atau tidak) di terima pada masa Surat Berdaftar itu diserah di dalam keadaan biasa; Ianya diberikan kepada pihak itu atau melalui surat dan/atau diserahkan dengan tangan kepada pihak itu. (RUANGAN INI DENGAN SENGAJA DITINGGALKAN KOSONG) DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO
 • 5. PERJANJIAN JUALBELI DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO 5
 • 6. PERJANJIAN JUALBELI DISEDIAKAN OLEH TETUAN AZRULHISHAM & CO 5