O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

العنف ضد الأطفال

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Teacher (20)

Anúncio

العنف ضد الأطفال

  1. 1. పిలలలు వారి మనసత తావలు పురెెకో బుది ి జహవకో రుచ అననటుు మనసుకో భావం ,కంటికో చూపు ఉంటుంది మనషిలోన భావాలను బటు ే దృషు ి మారుతుంది .అలాగే పిలలలోల సైతం అనేక ై మనసత తావలు గల  .వారుంటారు వారిన మనం అరథ ం చేసుకునే తరు మన నైైతక ,ఆధాాతమక, మానసిక సథ ిత మదే  .ఆధార పడి ఉంటుంది
  2. 2. వూ..............వ ూూ................. వూ............. బాబు ఎందుకు ఏడుసుుునను ?టుటు
  3. 3. పిలలలు జవన వనంలో అందమైైన మలల ెలు వారు లేన జవతం ఆనందశనాం పిలలలు భువన వైలసిన మలమల మైరిసే తారకలు వారు లేన ఇలుల కాదేననటికి సంతోషాల హరివలుల
  4. 4. పిలలలోల భకత ీ భావాలు
  5. 5. మ తోటి సోదరునతో నగుమము సంభాషణ కూడా పుణాకారామే అనానరు .మహ పవకత ముహమమద )స (కాబటు ి మనం మన ర పిలలలతో నవువతూ మాటాల డాల . నవవడం ఒక భోగం నవవకపోవడం ఒక రోగం అన పైదదలు చెపిిన మాటను గురుతునోోకోవాల
  6. 6. సద ఉండాలి ాబబు హ వఖినా అజాబనానుాు ాబబునా అజావ ాచన మాిాు ఖుాా డిజైైను ముుుుఖీన సైైాిదు అబుదుససుల

×