O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

العنف ضد الأطفال

962 visualizações

Publicada em

Publicada em: Carreiras
  • Login to see the comments

العنف ضد الأطفال

  1. 1. పిలలలు వారి మనసత తావలు పురెెకో బుది ి జహవకో రుచ అననటుు మనసుకో భావం ,కంటికో చూపు ఉంటుంది మనషిలోన భావాలను బటు ే దృషు ి మారుతుంది .అలాగే పిలలలోల సైతం అనేక ై మనసత తావలు గల  .వారుంటారు వారిన మనం అరథ ం చేసుకునే తరు మన నైైతక ,ఆధాాతమక, మానసిక సథ ిత మదే  .ఆధార పడి ఉంటుంది
  2. 2. వూ..............వూూ................. వూ............. బాబు ఎందుకుఏడుసుుునను ?టుటు
  3. 3. పిలలలు జవన వనంలో అందమైైన మలల ెలు వారు లేన జవతం ఆనందశనాంపిలలలు భువన వైలసిన మలమల మైరిసే తారకలువారు లేన ఇలుల కాదేననటికి సంతోషాల హరివలుల
  4. 4. పిలలలోల భకత ీ భావాలు
  5. 5. మ తోటి సోదరునతో నగుమము సంభాషణ కూడా పుణాకారామే అనానరు .మహ పవకత ముహమమద )స (కాబటు ి మనం మన ర పిలలలతోనవువతూ మాటాల డాల . నవవడం ఒక భోగం నవవకపోవడం ఒక రోగం అన పైదదలు చెపిిన మాటను గురుతునోోకోవాల
  6. 6. సద ఉండాలి ాబబు హవఖినా అజాబనానుాు ాబబునా అజావ ాచన మాిాు ఖుాా డిజైైను ముుుుఖీన సైైాిదు అబుదుససుల

×